Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 135 : Kinh văn

    trước sau   
edkvajelu tiêeaxpn, ngưbhsxgzrbi báafluo danh tham gia, ngũobiawjfonh cơnigq sởdcpfqaebng pháaflup phảwjfoi cảwjfonh giớelfvi từdnwx tầajelng thứhslt bảwjfoy trởdcpfeaxpn, đjbmsâvxsdy cũobiang làwjfoeaxpu cầajelu tốuhomi thiểiovqu đjbmsiovq uốuhomng Trúelmfc cơnigq đjbmsan. Tiếcsowp theo ngưbhsxgzrbi báafluo danh tuổkdgfi phảwjfoi dưbhsxelfvi bốuhomn mưbhsxơnigqi, ngưbhsxgzrbi vưbhsxeaxpt qua tuổkdgfi nàwjfoy cũobiang khôqaebng cầajeln phảwjfoi nghĩqhii đjbmsếcsown cáafluch che dấtbveu màwjfobhsxeaxpt qua kiểiovqm tra, bởdcpfi vìvbiu ngưbhsxgzrbi phụalbo tráafluch báafluo danh củirbpa đjbmsznici hộtbvei, sẽlravkdmang Quan cốuhomt thuậutlht đjbmsiovq xem tuổkdgfi thậutlht củirbpa ngưbhsxgzrbi báafluo danh".

"Chỉvsvp cầajeln ngưbhsxgzrbi phùkdma hợeaxpp hai đjbmsiềtegku kiệkdgfn trêeaxpn, đjbmstegku cótgji thểiovq đjbmsi báafluo danh, khôqaebng cótgji bấtbvet kỳkdma hạznicn chếcsowwjfoo kháafluc! Nhưbhsxng cũobiang bởdcpfi vậutlhy, cũobiang làwjfom cho lôqaebi đjbmsàwjfoi càwjfong trởdcpfeaxpn thảwjfom thiếcsowt!"

"Cáafluc ngưbhsxơnigqi cótgji cảwjfom giáafluc đjbmsưbhsxeaxpc tạznici sao Tháaflui Nam cốuhomc hiệkdgfn tạznici rấtbvet nhiềtegku ngưbhsxgzrbi khôqaebng? Nơnigqi nàwjfoy đjbmsznici bộtbve phậutlhn ngưbhsxgzrbi ta thậutlht ra đjbmstegku làwjfobhsxelfvng tớelfvi Thăhsltng tiêeaxpn hộtbvei. Phảwjfoi biếcsowt rằtclsng Tháaflui Nam hộtbvei củirbpa chúelmfng ta vốuhomn lúelmfc đjbmsajelu chỉvsvpwjfo hộtbvei giao dịeqvuch củirbpa cáafluc ngưbhsxgzrbi tu tiêeaxpn trẻiovq tạznici Lam châvxsdu, mấtbvey năhsltm trưbhsxelfvc khi hộtbvei nàwjfoy triểiovqn khai, tổkdgfng cộtbveng chỉvsvptgji mấtbvey trăhsltm ngưbhsxgzrbi màwjfo thôqaebi! Màwjfoqaebm nay cáafluc ngưbhsxơnigqi xem, trong cốuhomc nàwjfoy íhsltt nhấtbvet cũobiang phảwjfoi hơnigqn ngàwjfon ngưbhsxgzrbi, màwjfo mấtbvey ngàwjfoy sau cùkdmang, nhâvxsdn tàwjfoi ởdcpfafluc nơnigqi xa xôqaebi sẽlrav lụalboc tụalboc đjbmsếcsown, đjbmsếcsown lúelmfc đjbmsótgji mớelfvi làwjfo đjbmsvsvpnh đjbmsiểiovqm củirbpa Tháaflui Nam hộtbvei giao dịeqvuch".

"Nhữalbong ngưbhsxgzrbi nàwjfoy sởdcpfqhii đjbmsếcsown Tháaflui Nam cốuhomc tham gia Tháaflui Nam hộtbvei trưbhsxelfvc, mộtbvet mặvyjlt làwjfo muốuhomn đjbmskdgfi lấtbvey nhữalbong vậutlht phẩudbxm cầajeln thiếcsowt, mặvyjlt kháafluc làwjfo khôqaebng thểiovq khôqaebng nhâvxsdn cơnigq hộtbvei nàwjfoy, quan sáaflut trưbhsxelfvc mộtbvet chúelmft nhữalbong đjbmsuhomi thủirbp sẽlrav gặvyjlp tạznici Thăhsltng tiêeaxpn hộtbvei, tri kỷlhzw tri bỉvsvp vẫqaebn làwjfo tốuhomt hơnigqn!"

Hồqhiivbiunh Côqaeb vẻiovq mặvyjlt cưbhsxgzrbi khổkdgftgjii.

Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvp vừdnwxa nghe sắagpzc mặvyjlt đjbmsznici biếcsown, hoảwjfong sợeaxptgjii: "Chiếcsowu theo lờgzrbi Hồqhii phu nhâvxsdn nótgjii, trong cốuhomc ta thấtbvey cáafluc cao thủirbpqaebng pháaflup đjbmsãcncr đjbmsznict đjbmsếcsown mưbhsxgzrbi tầajelng, cũobiang tớelfvi tham gia Thăhsltng tiêeaxpn hộtbvei sao? Nhưbhsx vậutlhy thìvbiu nhữalbong ngưbhsxgzrbi tầajelng thấtbvep khôqaebng phảwjfoi làwjfo đjbmsi tìvbium chếcsowt sao?"


"Cáaflui nàwjfoy cũobiang khôqaebng nhấtbvet đjbmseqvunh, ai nótgjii ngưbhsxgzrbi tầajelng cao nhấtbvet đjbmseqvunh cótgji thểiovq thắagpzng tầajelng thấtbvep, nếcsowu ngưbhsxgzrbi cótgji pháaflup lựtegkc yếcsowu hơnigqn sửcncr dụalbong pháaflup phùkdmatgji uy lựtegkc lớelfvn, hoặvyjlc cótgji pháaflup khíhslt cựtegkc kỳkdma lợeaxpi hạznici tùkdmay thâvxsdn, cũobiang cótgji thểiovq đjbmsáaflunh chếcsowt ngưbhsxgzrbi cótgji pháaflup lựtegkc cao hơnigqn" Hắagpzc Kim vốuhomn từdnwxelmfc vàwjfoo phòkdgfng tớelfvi giờgzrb vẫqaebn khôqaebng nótgjii gìvbiu, đjbmstbvet nhiêeaxpn nótgjii ra mộtbvet câvxsdu, làwjfom cho mọarqri ngưbhsxgzrbi đjbmstegku quay lạznici nhìvbiun!

"Khôqaebng sai, Hắagpzc Kim huynh đjbmskdgftgjii rấtbvet cótgji đjbmsznico lýtgji, nhưbhsxwjfo ngưbhsxgzrbi tu tiêeaxpn tranh đjbmstbveu, pháaflup lựtegkc cao hơnigqn hay thấtbvep hơnigqn cũobiang khôqaebng phảwjfoi làwjfo quan trọarqrng nhấtbvet, quan trọarqrng nhấtbvet cũobiang chíhsltnh làwjfo phảwjfoi xem pháaflup thuậutlht đjbmsang nắagpzm giữalbotgji uy lựtegkc lớelfvn nhỏkdma thếcsowwjfoo vàwjfotgji vậutlhn dụalbong đjbmsưbhsxeaxpc linh hoạznict hay khôqaebng, cùkdmang vớelfvi cótgji khảwjfohsltng mưbhsxeaxpn uy lựtegkc củirbpa vậutlht tùkdmay thâvxsdn!"kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhiiobiang hếcsowt sứhsltc đjbmsqhiing ýtgjitgjii.

"Hắagpzc Kim huynh cùkdmang Tùkdmang Văhsltn đjbmsznico trưbhsxdcpfng nótgjii, đjbmsíhsltch thậutlht làwjfo đjbmsãcncrtgjii đjbmsếcsown đjbmsiểiovqm chếcsowt ngưbhsxgzrbi, nếcsowu khôqaebng Thăhsltng tiêeaxpn đjbmsznici hộtbvei nàwjfoy căhsltn bảwjfon khôqaebng cầajeln triểiovqn khai, chỉvsvp cầajeln ngưbhsxgzrbi tham gia cứhslt đjbmshsltng sắagpzp hàwjfong, so pháaflup lựtegkc thâvxsdm hậutlhu từdnwx trêeaxpn xuốuhomng dưbhsxelfvi màwjfo lấtbvey làwjfo xong" Hồqhiivbiunh Côqaeb nởdcpf nụalbobhsxgzrbi nótgjii.

Nghe mọarqri ngưbhsxgzrbi nótgjii xong, Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvpobiang khôqaebng cao hứhsltng nữalboa, màwjfo chỉvsvp mặvyjlt màwjfoy sầajelu muộtbven khôqaebng ngừdnwxng lẩudbxm bẩudbxm trọarqrng miệkdgfng.

"Pháaflup khíhslt lợeaxpi hạznici… phùkdma lụalboc uy lựtegkc lớelfvn…"

Hồqhiivbiunh Côqaeb lầajeln nàwjfoy khôqaebng đjbmsiovq ýtgji đjbmsếcsown Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvp, màwjfo tiếcsowp tụalboc nótgjii:

"Bởdcpfi vìvbiu ngưbhsxgzrbi tham gia lôqaebi đjbmsàwjfoi rấtbvet nhiềtegku, cho nêeaxpn Thăhsltng tiêeaxpn hộtbvei đjbmsqhiing thờgzrbi sẽlrav dựtegkng bảwjfoy tòkdgfa lôqaebi đjbmsàwjfoi, đjbmsznici biểiovqu cho thấtbvet đjbmsznici tiêeaxpn pháaflui củirbpa Việkdgft quốuhomc, ai muốuhomn trởdcpf thàwjfonh đjbmskdgf tửcncr củirbpa pháaflui nàwjfoo, thìvbiueaxpn lôqaebi đjbmsàwjfoi đjbmsótgjiwjfo tiếcsown hàwjfonh tỷlhzw thíhslt. Trêeaxpn lôqaebi đjbmsòkdgfi cựtegk lựtegka chọarqrn ra hai ngưbhsxgzrbi tiếcsown lêeaxpn mộtbvet lầajeln, hai ngưbhsxgzrbi tỷlhzw thíhslt, ngưbhsxgzrbi thắagpzng cótgji thểiovqwjfoo vàwjfoo vòkdgfng trong, ngưbhsxgzrbi bạznici lậutlhp tứhsltc bịeqvu đjbmsàwjfoo tháaflui, sau đjbmsótgji lạznici đjbmskdgfi hai ngưbhsxgzrbi kháafluc tỷlhzw thíhslt. Cứhslt nhưbhsx vậutlhy cho đjbmsếcsown khi toàwjfon trưbhsxgzrbng thôqaebng cáafluo, cũobiang khôqaebng còkdgfn ai tham gia tỷlhzw thíhsltqaebi đjbmsàwjfoi nàwjfoy mớelfvi thôqaebi, sau đjbmsótgji bắagpzt đjbmsâvxsdajelkdgfng tiếcsown đjbmsiovq nhữalbong ngưbhsxgzrbi thắagpzng tỷlhzw thíhslt. Cứhslt tiếcsowp tụalboc nhưbhsx thếcsow, cuốuhomi cùkdmang còkdgfn lạznici mưbhsxgzrbi ngưbhsxgzrbi, chíhsltnh làwjfo đjbmskdgf tửcncr nhậutlhp môqaebn mớelfvi củirbpa tiêeaxpn pháaflui nàwjfoy, cótgji thểiovq khôqaebng cầajeln đjbmsalbong phảwjfoi sựtegk cạznicnh tranh kịeqvuch liệkdgft trong nộtbvei bộtbve bổkdgfn môqaebn, cũobiang cótgji thểiovqtgjibhsxafluch uốuhomng Trúelmfc cơnigq đjbmsan. Cótgji thểiovqtgjii mộtbvet bưbhsxelfvc lêeaxpn trờgzrbi! Thăhsltng tiêeaxpn đjbmsznici hộtbvei quy trìvbiunh lôqaebi đjbmsàwjfoi tỷlhzw thíhsltobiang đjbmsơnigqn giảwjfon nhưbhsx vậutlhy màwjfo thôqaebi. Bấtbvet quáafluobiang khôqaebng phảwjfoi đjbmsơnigqn giảwjfon nhưbhsx ta vừdnwxa nótgjii, màwjfo cảwjfonh tưbhsxeaxpng thảwjfom khốuhomc ởdcpf trêeaxpn thựtegkc tếcsow củirbpa lôqaebi đjbmsàwjfoi, căhsltn bảwjfon khôqaebng cáafluch nàwjfoo hìvbiunh dung!"

Hồqhiivbiunh Côqaeb vừdnwxa nótgjii, vừdnwxa cảwjfom kháaflui.

"Ta nhớelfvqaebi đjbmsàwjfoi chiếcsown lầajeln trưbhsxelfvc, ngưbhsxgzrbi tu tiêeaxpn đjbmsznict tầajelng thứhsltbhsxgzrbi chếcsowt cũobiang phảwjfoi mưbhsxgzrbi mấtbvey ngưbhsxgzrbi, thậutlhm chíhsltkdgfn cótgji đjbmsznici cao thủirbpbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng cũobiang đjbmsalbong nhau, Kếcsowt quảwjfokdmang đjbmsqhiing quy vu tậutlhn! Vềtegk phầajeln ngưbhsxgzrbi tu tiêeaxpn chíhsltn tầajelng vàwjfoaflum tầajelng, chếcsowt ởdcpf trêeaxpn lôqaebi đjbmsàwjfoi cũobiang phảwjfoi hơnigqn trăhsltm ngưbhsxgzrbi, dùkdma sao đjbmsếcsown nhữalbong ngưbhsxgzrbi cuốuhomi cùkdmang, khôqaebng ngưbhsxgzrbi nàwjfoo chịeqvuu dểiovqwjfong buôqaebng tha cho cơnigq hộtbvei hótgjia rồqhiing, nêeaxpn sốuhombhsxeaxpng chếcsowt càwjfong thảwjfom khốuhomc hơnigqn nữalboa!"

Hồqhiivbiunh Côqaebtgjii đjbmsếcsown đjbmsâvxsdy, trêeaxpn mặvyjlt đjbmsajely vẻiovq bi thảwjfom!

"Côqaebng pháaflup cơnigq sởdcpf luyệkdgfn đjbmsếcsown mưbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng, còkdgfn phảwjfoi lêeaxpn đjbmsàwjfoi tỷlhzw thíhslt sao? Ta nghe ngưbhsxgzrbi ta nótgjii, tu tiêeaxpn pháaflui khôqaebng phảwjfoi làwjfo tựtegk đjbmstbveng thu nhậutlhp nhữalbong kỳkdmawjfoi cótgjibhsx chấtbvet hơnigqn ngưbhsxgzrbi sao? Vậutlhy hai ngưbhsxgzrbi nọarqr cầajeln gìvbiu phảwjfoi lêeaxpn đjbmsàwjfoi liềtegku mạznicng!"

Mộtbvet giọarqrng nữalbo đjbmstbvet nhiêeaxpn vang lêeaxpn, đjbmsúelmfng làwjfoqaebaflui Hồqhiing Liêeaxpn táaflun nhâvxsdn vốuhomn trầajelm mặvyjlc íhsltt nótgjii, đjbmsãcncr chịeqvuu mởdcpf miệkdgfng.

Hồqhiivbiunh Côqaeb nghe thấtbvey lờgzrbi ấtbvey, nởdcpf nụalbobhsxgzrbi.


"Nghi vấtbven củirbpa Hồqhiing Liêeaxpn muộtbvei tửcncr, năhsltm đjbmsótgji ta cũobiang vậutlhy, cũobiang suy nghĩqhiiwjfo khôqaebng giảwjfoi thíhsltch đjbmsưbhsxeaxpc. Sau đjbmsótgji gặvyjlp gỡcsow mộtbvet vịeqvucncro tiềtegkn bốuhomi táaflun tu, đjbmsưbhsxeaxpc chỉvsvp đjbmsiểiovqm mớelfvi chợeaxpt hiểiovqu ra!"

"Ngôqaeb huynh đjbmskdgfkdmang Hàwjfon huynh đjbmskdgf, sợeaxp rằtclsng cũobiang đjbmstegku cótgji nghi vấtbven nàwjfoy!"

"Khôqaebng riêeaxpng bọarqrn họarqr khôqaebng rõelmf, ngay cảwjfo hai huynh đjbmskdgf chúelmfng ta cũobiang khôqaebng hiểiovqu nổkdgfi, kỳkdmawjfoi mưbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng cótgji đjbmsưbhsxgzrbng lớelfvn khôqaebng đjbmsi, sao lạznici phảwjfoi đjbmsi câvxsdy cầajelu chỉvsvp đjbmsirbp chỗwjfo mộtbvet ngưbhsxgzrbi, khôqaebng cẩudbxn thậutlhn sẽlrav ngãcncr chếcsowt!" Hắagpzc Mộtbvec cũobiang cau màwjfoy, vẻiovq mặvyjlt khôqaebng giảwjfoi thíhsltch đjbmsưbhsxeaxpc.

"Ta thấtbvey Tùkdmang Văhsltn đjbmsznico trưbhsxdcpfng, khíhslt đjbmseqvunh thầajeln nhàwjfon, nótgjii vậutlhy đjbmsuhomi vớelfvi vấtbven đjbmstegkwjfoy đjbmsãcncr sớelfvm cótgji lờgzrbi giảwjfoi, cũobiang làwjfo đjbmsznico trưbhsxdcpfng nêeaxpn giảwjfoi thíhsltch cho bọarqrn hắagpzn mộtbvet chúelmft đjbmsi!" Hồqhiivbiunh Côqaebbhsxgzrbi khanh kháafluch vàwjfoi tiếcsowng, nhẹoivg nhàwjfong đjbmsem chuyệkdgfn nàwjfoy đjbmsudbxy sang cho đjbmsznico sĩqhii.

kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhiitgji chúelmft ngoàwjfoi ýtgji muốuhomn, nhưbhsxng lậutlhp tứhsltc im lặvyjlng thừdnwxa nhậutlhn, sau khi hắagpzn trầajelm ngâvxsdm mộtbvet chúelmft, mởdcpf miệkdgfng nótgjii:

"Thậutlht ra hai ngưbhsxgzrbi nọarqr đjbmstegku làwjfo ngưbhsxgzrbi củirbpa gia tộtbvec tu tiêeaxpn, cảwjfonh giớelfvi mưbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng củirbpa bọarqrn họarqr sợeaxpwjfo đjbmsãcncr tốuhomn khôqaebng íhsltt đjbmsan dưbhsxeaxpc, mớelfvi cótgji đjbmsưbhsxeaxpc nhưbhsx vậutlhy" Hắagpzn lắagpzc đjbmsajelu, tựtegka hồqhii đjbmsuhomi vớelfvi cáafluch làwjfom củirbpa hai ngưbhsxgzrbi nàwjfoy khôqaebng cho làwjfo đjbmsúelmfng".

"
kdmang đjbmsan dưbhsxeaxpc đjbmstegk thăhsltng cảwjfonh giớelfvi khôqaebng phảwjfoi làwjfo chuyệkdgfn rấtbvet bìvbiunh thưbhsxgzrbng sao? Bọarqrn họarqr vẫqaebn cótgji thểiovq gia nhậutlhp môqaebn pháaflui tu tiêeaxpn kháafluc màwjfo!" Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvp mởdcpf to hai mắagpzt, cótgji chúelmft nghi hoặvyjlc.

"
Ngôqaeb huynh đjbmskdgf đjbmsãcncr quêeaxpn mộtbvet việkdgfc, ngưbhsxgzrbi cótgji thểiovqdcpf trưbhsxelfvc bốuhomn mưbhsxơnigqi luyệkdgfn thàwjfonh mưbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng côqaebng pháaflup, đjbmsuhomi vớelfvi chúelmfng ta màwjfotgjii cótgji lẽlravwjfo kỳkdmawjfoi khôqaebng giảwjfo, nhưbhsxng trong mắagpzt cáafluc đjbmsznici môqaebn pháaflui đjbmsãcncr truyềtegkn thừdnwxa vôqaeb sốuhomhsltm, nhữalbong ngưbhsxgzrbi nàwjfoy cũobiang chỉvsvpwjfobhsx chấtbvet bìvbiunh thưbhsxgzrbng, mớelfvi vừdnwxa đjbmsznict tớelfvi yêeaxpu cầajelu nhậutlhp pháaflui màwjfo thôqaebi, nếcsowu khôqaebng nhữalbong ngưbhsxgzrbi nàwjfoy khi còkdgfn béwskl, đjbmsãcncr sớelfvm đjbmsưbhsxeaxpc cáafluc đjbmsznici pháaflui tu tiêeaxpn thu làwjfom đjbmskdgf tửcncr chíhsltnh thứhsltc rồqhiii. Chíhsltnh làwjfo ngưbhsxgzrbi củirbpa gia tộtbvec bọarqrn hắagpzn cảwjfom thấtbvey đjbmsưbhsxeaxpc, ngưbhsxgzrbi củirbpa bọarqrn họarqr nhưbhsx vậutlhy miễllmmn cưbhsxcsowng tiếcsown vàwjfoo tu tiêeaxpn pháaflui cũobiang khôqaebng cótgji tiềtegkn đjbmsqhiivbiu, căhsltn bảwjfon làwjfo khôqaebng cótgji hy vọarqrng trong sốuhom đjbmsôqaebng cáafluc đjbmskdgf tửcncr so vớelfvi bọarqrn hắagpzn tưbhsx chấtbvet còkdgfn tốuhomt hơnigqn nữalboa, đjbmsoạznict đjbmsưbhsxeaxpc tưbhsxafluch uốuhomng Trúelmfc cơnigq đjbmsan, lúelmfc nàwjfoy mớelfvi dứhsltt khoáaflut đjbmsem bọarqrn họarqrbhsxu lạznici, đjbmsvyjlc biệkdgft bồqhiii dưbhsxcsowng. Tiềtegkm phụalboc hơnigqn mưbhsxgzrbi năhsltm, cũobiang chỉvsvpwjfovbiudcpf tạznici Thăhsltng tiêeaxpn hộtbvei nàwjfoy thểiovq hiệkdgfn kinh ngưbhsxgzrbi, trựtegkc tiếcsowp đjbmsoạznict đjbmsưbhsxeaxpc tưbhsxafluch uốuhomng Trúelmfc cơnigq đjbmsan, cũobiang cótgji thểiovq xem nhưbhsx con đjbmsưbhsxgzrbng tắagpzt. Chỉvsvpwjfo gia tộtbvec bọarqrn hắagpzn cũobiang khôqaebng nghĩqhii tớelfvi, lạznici đjbmsúelmfng dịeqvup đjbmsiovq cho hai ngưbhsxgzrbi cótgji hoàwjfoi bãcncro giôqaebuhomg nhau cùkdmang đjbmsalbong nhay, kếcsowt quảwjfowjfo đjbmsqhiing quy vu tậutlhn, nếcsowu khôqaebng khẳvyjlng đjbmseqvunh bọarqrn họarqr sẽlrav đjbmsznict đjbmsưbhsxeaxpc nhưbhsx ýtgji nguyệkdgfn!"

kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhii vừdnwxa nótgjii, vừdnwxa khôqaebng ngừdnwxng thởdcpfwjfoi! Màwjfo đjbmsáaflum ngưbhsxgzrbi Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvpobiang đjbmsang nghe khôqaebng chớelfvp mắagpzt.

"
Ta nótgjii Thăhsltng tiêeaxpn đjbmsznici hộtbvei thếcsowwjfoo cũobiang càwjfong ngàwjfoy càwjfong kịeqvuch liệkdgft, cao nhâvxsdn mưbhsxgzrbi tầajelng mưbhsxgzrbi mộtbvet tầajelng ngàwjfoy xưbhsxa nghe cũobiang chưbhsxa từdnwxng nghe qua, vậutlhy màwjfo tấtbvet cảwjfo đjbmstegku đjbmsãcncr xuấtbvet hiệkdgfn" Hắagpzc Mộtbvec lẩudbxm bẩudbxm nótgjii.

qaebaflui cùkdmang Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvpobiang im lặvyjlng khôqaebng nótgjii gìvbiu, hiểiovqn nhiêeaxpn chuyệkdgfn nàwjfoy đjbmsãcncr ngoàwjfoi ýtgji muốuhomn củirbpa bọarqrn họarqr.

"
Ngẫqaebm lạznici xem, mộtbvet bêeaxpn làwjfo đjbmsznici cao thủirbp củirbpa cáafluc gia tộtbvec tu tiêeaxpn tỉvsvp mỉvsvp bồqhiii dưbhsxcsowng cùkdmang võelmf trang, bêeaxpn kia làwjfoaflun tu chúelmfng ta cáaflui gìvbiuobiang thiếcsowu, cáafluc ngưbhsxơnigqi thấtbvey táaflun tu chúelmfng ta, cótgji thểiovqtgji mấtbvey ngưbhsxgzrbi đjbmsoạznict lôqaebi đjbmsàwjfoi thàwjfonh côqaebng?"

Hồqhiivbiunh Côqaeb thầajeln sắagpzc lạznicnh lùkdmang, lạznici cótgjiwjfoi phầajeln tựtegk giễllmmu!

"
Chiếcsowu theo lờgzrbi nótgjii nhưbhsx vậutlhy, lúelmfc trưbhsxelfvc cáafluc tu tiêeaxpn pháaflui nàwjfoy thôqaebng qua Thăhsltng tiêeaxpn đjbmsznici hộtbvei đjbmsiovqtgji đjbmskdgf tửcncr nhưbhsx ýtgji, chỉvsvpwjfo chuyệkdgfn khôqaebng thểiovq, chỉvsvpwjfo chuyệkdgfn lừdnwxa gạznict?" Hàwjfon Lậutlhp sờgzrb sờgzrbobiai, cótgji vẻiovq khôqaebng thôqaebng.

"
wjfon huynh đjbmskdgftgjii khôqaebng sai, trêeaxpn đjbmsgzrbi làwjfom gìvbiutgji chuyệkdgfn tam toàwjfon tềtegk mỹlnhk, cótgji thểiovqbhsxcsowng toàwjfon tềtegk mỹlnhk đjbmsãcncrwjfo khôqaebng tệkdgf rồqhiii!" Hồqhiivbiunh Côqaeb liếcsowc mắagpzt nhìvbiun Hắagpzc Mộtbvec, làwjfom cho Hắagpzc Mộtbvec sắagpzc mặvyjlt hơnigqi đjbmskdmaeaxpn".

"
Chẳvyjlng lẻiovqaflun tu chúelmfng ta, thậutlht khôqaebng bằtclsng đjbmskdgf tửcncr củirbpa cáafluc gia tộtbvec tu tiêeaxpn sao? Bọarqrn họarqr khôqaebng lẽlrav mạznicnh hơnigqn táaflun tu bìvbiunh thưbhsxgzrbng chúelmfng ta rấtbvet nhiềtegku sao?" Hồqhiing Liêeaxpn táaflun nhâvxsdn khôqaebng phụalboc tứhsltc giậutlhn hỏkdmai.

"Mặvyjlc dùkdma khôqaebng muốuhomn thừdnwxa nhậutlhn, nhưbhsxng trong táaflun tu chúelmfng ta tỷlhzw lệkdgf xuấtbvet hiệkdgfn cao thủirbp, đjbmsíhsltch xáafluc làwjfo thua xa đjbmsuhomi phưbhsxơnigqng, càwjfong huốuhomng chi chúelmfng ta mộtbvet thâvxsdn mộtbvet mìvbiunh, nhâvxsdn lựtegkc cùkdmang vậutlht lựtegkc càwjfong khôqaebng thểiovq so sáaflunh vớelfvi cảwjfo mộtbvet gia tộtbvec củirbpa ngưbhsxgzrbi ta, chỉvsvp so vềtegk đjbmsiềtegku kiệkdgfn bêeaxpn ngoàwjfoi, cũobiang đjbmsãcncr thua xa lắagpzc đjbmsuhomi phưbhsxơnigqng!"kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhii thanh âvxsdm cótgji chúelmft chua cháaflut.

"Ta cũobiang nghe bằtclsng hữalbou nótgjii qua, cho dùkdmaaflun tu chúelmfng ta cótgji may mắagpzn trởdcpf thàwjfonh đjbmskdgf tửcncr củirbpa tiêeaxpn pháaflui, nhưbhsxng sau khi uốuhomng Trúelmfc cơnigq đjbmsan, cótgji thểiovq thàwjfonh côqaebng Trúelmfc cơnigqobiang rấtbvet làwjfo íhsltt!" Hắagpzc Mộtbvec cũobiang uểiovq oảwjfoi nótgjii.

edkvưbhsxeaxpc rồqhiii, mọarqri ngưbhsxgzrbi khôqaebng cầajeln phảwjfoi cúelmfi đjbmsajelu ủirbpobia! Chúelmfng ta đjbmstegku còkdgfn trẻiovq, lầajeln nàwjfoy khôqaebng đjbmsưbhsxeaxpc, còkdgfn cótgjibhsxgzrbi năhsltm lầajeln sau! Nótgjii khôqaebng chừdnwxng thâvxsdn phậutlhn đjbmskdgf tửcncr tiêeaxpn pháaflui kia, đjbmsang chờgzrb mọarqri ngưbhsxgzrbi trong tưbhsxơnigqng lai! Hiệkdgfn tạznici làwjfotgjii mộtbvet chúelmft vềtegk việkdgfc sau đjbmsznici hộtbvei sẽlravkdmang nhau rờgzrbi khỏkdmai đjbmsâvxsdy!"

kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhii sau khi đjbmsiovq mọarqri ngưbhsxgzrbi trong phòkdgfng hồqhiii khíhslt xong, lạznici đjbmsem đjbmstegkwjfoi kháafluc nótgjii.

"Khôqaebng cótgjivbiu đjbmsiovqtgjii, ta cùkdmang đjbmsếcsown vớelfvi mọarqri ngưbhsxgzrbi thìvbiukdmang đjbmsi làwjfo đjbmsưbhsxeaxpc rồqhiii, sau khi nghe thấtbvey tạznici tu tiêeaxpn giớelfvi cótgji nhiềtegku ngưbhsxgzrbi lợeaxpi hạznici nhưbhsx vậutlhy, ta thậutlht làwjfotgji chúelmft khôqaebng dáaflum lêeaxpn đjbmsưbhsxgzrbng mộtbvet mìvbiunh!" Ngôqaeb Cửcncru Chỉvsvptgji chúelmft ra vẻiovq thờgzrb ơnigq.

kdmang Văhsltn đjbmsznico sĩqhii khôqaebng thểiovq tráaflunh đjbmsưbhsxeaxpc lắagpzc đjbmsajelu, lạznici nhìvbiun vềtegk phíhslta Hồqhiing Liêeaxpn táaflun nhâvxsdn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.