Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 134 : Thăng tiên đại hội

    trước sau   
"Cáapooi gìipvwrjwb Thiêcdnyn vụarxb đcayaàrjwbi Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi?" Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy đcayanhjzt nhiêcdnyn hỏkkqzi vấmtvdn đcayacayarjwbrjwbn Lậrfnxp đcayaang nghi hoặzjuyc.

apooi têcdnyn "Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi", Hàrjwbn Lậrfnxp đcayaãxghm nghe từfqml Vạosyrn Tiểmtwju Sơnphcn, vàrjwb cxung đcayaãxghm nghe ngưqgybbiwmi ta nónrpxi mấmtvdy lầhpbun, nhưqgybng vẫnkecn chưqgyba cónrpxnphc hộnhjzi hiểmtwju rõbqgk chi tiếfqmlt nộnhjzi dung "Chẳnqkjng lẻgzfldmwkng làrjwb hộnhjzi giao dịdurwch nhưqgyb Tháapooi Nam hộnhjzi sao?"rjwbn Lậrfnxp âuqxnm thầhpbum tựnkec nghĩdbhg.

"Khôgpvnng thểmtwjrjwbo! Ngay cảejnv Thădmwkng tiêcdnyn hộnhjzi cũdmwkng khôgpvnng biếfqmlt? Đfsbzâuqxny chícayanh làrjwbqgybbiwmi nădmwkm mộnhjzt lầhpbun tạosyri Việpeeut quốfqmlc, làrjwbnphc hộnhjzi tốfqmlt nhấmtvdt đcayamtwjapooc ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn trẻgzfl tuổahjzi báapooi nhậrfnxp vàrjwbo cáapooc đcayaosyri pháapooi tu tiêcdnyn" Hắwufnc Mộnhjzc cónrpx chúbkhft ngạosyrc nhiêcdnyn, còrjwbn cónrpx chúbkhft hưqgybng phấmtvdn nónrpxi.

"Ngôgpvn huynh đcayapeeu tuổahjzi còrjwbn trẻgzfl nhưqgyb vậrfnxy, khẳnqkjng đcayadurwnh làrjwb vẫnkecn ởejnv tạosyri mộnhjzt chỗbbum tiềcayam tu, khôgpvnng biếfqmlt Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi cũdmwkng khôgpvnng phảejnvi làrjwb chuyệpeeun lạosyr"fiufng Vădmwkn đcayaosyro sĩdbhg khôgpvnng cónrpxipvw ngạosyrc nhiêcdnyn.

"Ồuqxn! Cónrpx chuyệpeeun nhưqgyb vậrfnxy sao? Cónrpx thểmtwj gia nhậrfnxp thấmtvdt đcayaosyri pháapooi, đcayaâuqxny chícayanh làrjwb mộnhjzt bưqgybdbhgc lêcdnyn trờbiwmi!" Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy nhấmtvdt thờbiwmi hứwxkgng thúbkhf hẳnqkjn lêcdnyn, hưqgybdbhgng tớdbhgi Hắwufnc Mộnhjzc hỏkkqzi.

"Hiệpeeun tạosyri chưqgyba phảejnvi làrjwbbkhfc nónrpxi vềcaya Thădmwkng tiêcdnyn hộnhjzi, vấmtvdn đcayacaya vềcayaapoon tu chúbkhfng ta mấmtvdt tícayach, mớdbhgi làrjwb chuyệpeeun chúbkhfng ta hiệpeeun tạosyri cầhpbun thảejnvo luậrfnxn" Hồcdnyipvwnh Côgpvndmwkng khôgpvnng biếfqmlt làrjwbnrpx phảejnvi nhằnimpm vàrjwbo thiếfqmlu niêcdnyn, cónrpx chúbkhft bấmtvdt mãxghmn nónrpxi.


"Khôgpvnng cónrpx sao cảejnv, nónrpxi cho Ngôgpvn huynh đcayapeeu biếfqmlt mộnhjzt chúbkhft cũdmwkng tốfqmlt, cónrpx lẽpeeurjwbn cónrpx nhữoslgng ngưqgybbiwmi kháapooc, cũdmwkng khôgpvnng rõbqgkrjwbng lắwufnm vềcaya việpeeuc Thădmwkng tiêcdnyn hộnhjzi"fiufng Vădmwkn đcayaosyro sĩdbhg mỉgsyym cưqgybbiwmi nónrpxi, nhưqgybng Hàrjwbn Lậrfnxp lạosyri cảejnvm thấmtvdy đcayafqmli phưqgybơnphcng cốfqml ýmidhgpvnipvwnh nhìipvwn vềcaya phícayaa mìipvwnh mộnhjzt cáapooi.

rjwbn Lậrfnxp trong lòrjwbng rùfiufng mìipvwnh, Tùfiufng Vădmwkn đcayaosyro sĩdbhgrjwby chẳnqkjng lẻgzfl nhìipvwn ra cáapooi gìipvw? Hắwufnn chícayanh làrjwb vẫnkecn tậrfnxn lựnkecc dấmtvdu chuyệpeeun làrjwb ngưqgybbiwmi mớdbhgi tu tiêcdnyn, cũdmwkng cónrpx thểmtwj tráapoonh đcayaưqgybwoptc con mắwufnt củhjuya ngưqgybbiwmi kháapooc, nhưqgybng hôgpvnm nay xem ra vẫnkecn khôgpvnng thểmtwj qua mắwufnt đcayaưqgybwoptc ngưqgybbiwmi nàrjwby. Nhãxghmn quang củhjuya Tùfiufng Vădmwkn đcayaosyro sĩdbhg quảejnv thậrfnxt đcayanhjzc đcayaáapooo!

"Nếfqmlu Tùfiufng Vădmwkn đcayaosyro trưqgybejnvng đcayaãxghmnrpxi nhưqgyb vậrfnxy, ta cũdmwkng nónrpxi qua cho Ngôgpvn huynh đcayapeeu mộnhjzt chúbkhft" Hắwufnc Mộnhjzc thấmtvdy nhưqgyb vậrfnxy, cũdmwkng hădmwkng háapooi hẳnqkjn lêcdnyn, lậrfnxp tứwxkgc nónrpxi ra.

ipvw vậrfnxy mọwopti ngưqgybbiwmi lạosyri trởejnv vềcaya chỗbbum, ngoạosyri trừfqmlcdnyn mậrfnxp Hoàrjwbng Hiếfqmlu Thiêcdnyn ra.

"Ta đcayafqmli vớdbhgi chuyệpeeun Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi rấmtvdt rõbqgkrjwbng, nêcdnyn vềcaya trưqgybdbhgc ngủhjuy, cáapooc ngưqgybơnphci cứwxkg tiếfqmlp tụarxbc đcayai".

xghm mậrfnxp mạosyrp thầhpbun tìipvwnh lạosyrnh lùfiufng nónrpxi, sau đcayaónrpx khôgpvnng đcayawopti nhữoslgng ngưqgybbiwmi kháapooc nónrpxi gìipvw, liềcayan rờbiwmi khỏkkqzi phòrjwbng, đcayamtwj nhữoslgng ngưqgybbiwmi trong phòrjwbng hai mắwufnt nhìipvwn nhau.

"Mọwopti ngưqgybbiwmi khôgpvnng cầhpbun đcayamtwj ýmidh, Hoàrjwbng huynh côgpvnng pháapoop tu luyệpeeun tưqgybơnphcng đcayafqmli kỳkfuy lạosyr, cầhpbun phảejnvi ngủhjuy, cũdmwkng khôgpvnng phảejnvi làrjwb cốfqml ýmidh chậrfnxm trễfsbz!"fiufng Vădmwkn vẻgzfl mặzjuyt bìipvwnh thảejnvn vộnhjzi vàrjwbng giảejnvi thícayach hộnhjz cho Hoàrjwbng Hiếfqmlu Thiêcdnyn.

Mọwopti ngưqgybbiwmi trong phòrjwbng nghe đcayaưqgybwoptc nhữoslgng lờbiwmi nàrjwby, đcayaosyri bộnhjz phậrfnxn đcayacayau nởejnv nụarxbqgybbiwmi gưqgybwoptng gạosyro. Đfsbzmtwj ýmidh sao? Ai dáapoom đcayamtwj ýmidh? Ngưqgybbiwmi nàrjwby pháapoop lựnkecc so vớdbhgi đcayaosyro sĩdbhg ngưqgybơnphci còrjwbn muốfqmln mạosyrnh hơnphcn!

Khôgpvnng khi bêcdnyn trong phòrjwbng, cónrpx chúbkhft xấmtvdu hổahjz.

"Hắwufnc Mộnhjzc huynh, cũdmwkng nêcdnyn tiếfqmlp tụarxbc đcayai!"dmwkng chícayanh làrjwb Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy pháapoo tan cụarxbc diệpeeun nàrjwby, thúbkhfc giụarxbc nónrpxi.

Hắwufnc Mộnhjzc vừfqmla nghe, cưqgybbiwmi cưqgybbiwmi, liềcayan mởejnv miệpeeung nónrpxi tiếfqmlp.

"Nhắwufnc tớdbhgi Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi nàrjwby, cũdmwkng khôgpvnng thểmtwj khôgpvnng nónrpxi đcayaếfqmln Trúbkhfc cơnphc đcayaan, làrjwb đcayaan dưqgybwoptc màrjwb ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn Luyệpeeun khícaya kỳkfuy đcayacdnyn cuồcdnyng muốfqmln sởejnv hữoslgu nhấmtvdt…"

Vốfqmln ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn đcayaang ởejnv Luyệpeeun khícaya kỳkfuy nếfqmlu nhưqgyb nhớdbhg tiếfqmln nhậrfnxp Trúbkhfc cơnphc kỳkfuy, trởejnv thàrjwbnh mộnhjzt thàrjwbnh viêcdnyn chícayanh thứwxkgc củhjuya tu tiêcdnyn giớdbhgi, ngoạosyri trừfqmlgpvnng pháapoop cơnphc sởejnv luyệpeeun đcayaếfqmln tầhpbung thứwxkg bảejnvy trởejnvcdnyn ra, còrjwbn phảejnvi dùfiufng linh dưqgybwoptc "Trúbkhfc cơnphc đcayaan"rjwb chỉgsyynrpxapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi mớdbhgi cónrpx thểmtwj luyệpeeun chếfqml ra đcayaưqgybwoptc, mớdbhgi cónrpx hy vọwoptng đcayanhjzt pháapooipvwnh cảejnvnh, thàrjwbnh côgpvnng trúbkhfc cơnphc.


apooi nàrjwby cũdmwkng tạosyro ra mộnhjzt mỹxlrz danh cho Trúbkhfc cơnphc đcayaan làrjwb "Thădmwkng tiêcdnyn hoàrjwbn", đcayaiềcayau nàrjwby làrjwbm cho ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn càrjwbng thêcdnym đcayacdnyn cuồcdnyng.

rjwb tạosyri đcayaosyri pháapooi tu tiêcdnyn, Trúbkhfc cơnphc đcayaan cũdmwkng vôgpvnfiufng hiếfqmlm.

Bởejnvi vìipvw nguyêcdnyn liệpeeuu củhjuya Trúbkhfc cơnphc đcayaan thậrfnxt sựnkecgpvnfiufng khónrpxipvwm, cho dùfiuf tấmtvdt cảejnvapooc môgpvnn pháapooi tu tiêcdnyn củhjuya Việpeeut quốfqmlc cùfiufng liêcdnyn thủhjuy, xuấmtvdt vậrfnxt xuấmtvdt lựnkecc, cũdmwkng phảejnvi cứwxkgqgybbiwmi nădmwkm, mớdbhgi hy vọwoptng cónrpx đcayaưqgybwoptc mấmtvdy đcayagsyynh đcayaan dưqgybwoptc, chícayanh làrjwb chỉgsyynphcn ngàrjwbn viêcdnyn màrjwb thôgpvni.

rjwb đcayaan dưqgybwoptc nàrjwby cho dùfiuf đcayaưqgybwoptc cáapooc môgpvnn pháapooi phâuqxnn chia sạosyrch sẽpeeu, cũdmwkng khôgpvnng cáapooch nàrjwbo thỏkkqza mãxghmn nhu cầhpbuu củhjuya bọwoptn họwopt, cho nêcdnyn cădmwkn bảejnvn khôgpvnng cónrpx khảejnvdmwkng Trúbkhfc cơnphc đcayaan xuấmtvdt hiệpeeun ởejnvcdnyn ngoàrjwbi.

Chícayanh làrjwb, cảejnv tu tiêcdnyn giớdbhgi củhjuya Việpeeut quốfqmlc, cũdmwkng cónrpx rấmtvdt nhiềcayau ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn côgpvnng pháapoop tu luyệpeeun cơnphc sởejnv luyệpeeun đcayaếfqmln hơnphcn tầhpbung thứwxkg bảejnvy tồcdnyn tạosyri, nhữoslgng ngưqgybbiwmi nàrjwby cũdmwkng cónrpx nhu cầhpbuu báapooch thiếfqmlt uốfqmlng Trúbkhfc cơnphc đcayaan đcayamtwj đcayanhjzt pháapooipvwnh cảejnvnh.

Cứwxkg nhưqgyb vậrfnxy, mộnhjzt bêcdnyn làrjwb Trúbkhfc cơnphc đcayaan cựnkecc kỳkfuy thiếfqmlu, đcayacayau bịdurwapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi nắwufnm giữoslg, vềcaya phưqgybơnphcng diệpeeun kháapooc, nhu cầhpbuu "Trúbkhfc cơnphc đcayaan" củhjuya ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn càrjwbng ngàrjwby càrjwbng nhiềcayau, màrjwbejnvcdnyn ngoàrjwbi khôgpvnng thểmtwjipvwm đcayaưqgybwoptc mộnhjzt viêcdnyn nàrjwbo. Đfsbziềcayau nàrjwby đcayaãxghm sớdbhgm tạosyro nêcdnyn mâuqxnu thuẫnkecn gay gắwufnt giữoslga hai bêcdnyn, thậrfnxm chícaya đcayaãxghm từfqmlng làrjwbm cho ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn cấmtvdp thấmtvdp khôgpvnng kềcayam đcayaưqgybwoptc lửrrmta giậrfnxn, đcayaãxghmuqxny thùfiuf ónrpxan vớdbhgi cáapooc môgpvnn pháapooi.

Ngưqgybbiwmi củhjuya cáapooc đcayaosyri pháapooi tu tiêcdnyn nàrjwby, tựnkec nhiêcdnyn cũdmwkng nhậrfnxn thấmtvdy đcayaưqgybwoptc tìipvwnh thếfqml khôgpvnng ổahjzn nàrjwby, nhưqgybng trong thờbiwmi gian ngắwufnn cũdmwkng khôgpvnng cónrpxapooch nàrjwbo khảejnv thi. Dùfiuf sao "Trúbkhfc cơnphc đcayaan" củhjuya bọwoptn họwopt bảejnvn thâuqxnn dùfiufng còrjwbn khôgpvnng đcayahjuy, làrjwbm sao cónrpx thểmtwj xuấmtvdt ra cho ngưqgybbiwmi củhjuya cáapooc môgpvnn pháapooi kháapooc!

Nhưqgybng thiêcdnyn hạosyr khôgpvnng cónrpx vấmtvdn đcayacayarjwbo làrjwb khôgpvnng giảejnvi quyếfqmlt đcayaưqgybwoptc, cuốfqmli cùfiufng nguy cơnphcrjwby, đcayaãxghm đcayaưqgybwoptc môgpvnn thiêcdnyn tàrjwbi trong môgpvnn pháapooi đcayaưqgyba ra cáapooch giảejnvi quyếfqmlt.

Hắwufnn đcayanhjzt nhiêcdnyn nghĩdbhg ra mộnhjzt vấmtvdn đcayacaya, đcayaónrpxrjwb mỗbbumi khi Trúbkhfc cơnphc đcayaan xuấmtvdt lòrjwb, thìipvwejnvcdnyn ngoàrjwbi cũdmwkng cónrpx rấmtvdt nhiềcayau ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn cónrpxqgyb chấmtvdt hơnphcn ngưqgybbiwmi, đcayamtwj cho bọwoptn họwopt gia nhậrfnxp cáapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi nàrjwby, rồcdnyi sẽpeeu cho bọwoptn hắwufnn dùfiufng Trúbkhfc cơnphc đcayaan.

rjwbm nhưqgyb vậrfnxy, vừfqmla cónrpx thểmtwjrjwbm cho Trúbkhfc cơnphc đcayaan khôgpvnng lưqgybu truyềcayan ra ngoàrjwbi, lạosyri cónrpx thểmtwj tiêcdnyu trừfqml đcayaưqgybwoptc sựnkec bấmtvdt mãxghmn củhjuya cáapooc ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn cấmtvdp thấmtvdp kháapooc, dùfiuf sao cónrpx thểmtwj gia nhậrfnxp đcayaosyri pháapooi tu tiêcdnyn, ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn nàrjwby sao cónrpx thểmtwj khôgpvnng vui. Lạosyri cónrpx thểmtwj chọwoptn ra đcayaưqgybwoptc đcayapeeu tửrrmtnrpxqgyb chấmtvdt ưqgybu túbkhf, thậrfnxt sựnkecrjwb mộnhjzt cáapooch tốfqmlt tam toàrjwbn kỳkfuy mỹxlrz.

Bấmtvdt quáapoo phưqgybơnphcng pháapoop chọwoptn lựnkeca nàrjwby, tựnkec nhiêcdnyn phảejnvi côgpvnng chícayanh nghiêcdnym minh, khôgpvnng thểmtwj đcayamtwj cho ngưqgybbiwmi ta bàrjwbn táapoon, nếfqmlu khôgpvnng sẽpeeu lạosyri cónrpx hiệpeeuu quảejnv tráapooi ngưqgybwoptc lạosyri.

ipvw vậrfnxy cáapooc môgpvnn pháapooi nàrjwby dùfiufng phưqgybơnphcng pháapoop kinh đcayaiểmtwjn nhấmtvdt, làrjwbm cho ngưqgybbiwmi ta tícayan phụarxbc nhấmtvdt, đcayaónrpx chícayanh làrjwb phưqgybơnphcng thứwxkgc đcayaejnvgpvni đcayaàrjwbi, đcayamtwj cho ngưqgybbiwmi cónrpx thựnkecc lựnkecc hơnphcn ngưqgybbiwmi cónrpx thểmtwjqgybdbhgp lấmtvdy tưqgybapooch gia nhậrfnxp môgpvnn pháapooi bọwoptn họwopt.

rjwb thấmtvdt đcayaosyri môgpvnn pháapooi, đcayacayau tựnkec đcayaưqgyba ra mưqgybbiwmi đcayapeeu tửrrmt đcayaem mưqgybbiwmi khốfqmli Trúbkhfc cơnphc đcayaan, thưqgybejnvng cho ngưqgybbiwmi chiếfqmln thắwufnng cuốfqmli cùfiufng.


Đfsbzưqgybơnphcng nhiêcdnyn, bọwoptn họwoptdmwkng sẽpeeunrpx sựnkec hạosyrn chếfqml vềcaya đcayanhjz tuổahjzi, sẽpeeu khôgpvnng thu nạosyrp ngờbiwmi trêcdnyn bốfqmln mưqgybơnphci tuổahjzi nhậrfnxp môgpvnn, nhữoslgng ngưqgybbiwmi nàrjwby cho dùfiufqgyb chấmtvdt tốfqmlt, cũdmwkng khôgpvnng cónrpx tiềcayan đcayacdny đcayamtwj bồcdnyi dưqgybnqkjng.

Cứwxkg nhưqgyb vậrfnxy màrjwb "Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi" đcayaãxghm đcayaưqgybwoptc sảejnvn sinh!

rjwb ngưqgybbiwmi cónrpx thểmtwjejnv trêcdnyn lôgpvni đcayaàrjwbi thắwufnng đcayaưqgybwoptc ngưqgybbiwmi kháapooc, quảejnv nhiêcdnyn đcayacayau làrjwb pháapoop lựnkecc cao nhấmtvdt, tưqgyb chấmtvdt hơnphcn ngưqgybbiwmi, làrjwbm cho cáapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi rấmtvdt vui vẻgzfl khi thu làrjwbm đcayapeeu tửrrmt.

rjwbapoon khícaya củhjuya cáapooc ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn kháapooc, cũdmwkng theo sựnkec cửrrmtrjwbnh củhjuya đcayaosyri hộnhjzi nàrjwby màrjwb tan thàrjwbnh mâuqxny khónrpxi, sựnkec chúbkhf ýmidh củhjuya bọwoptn họwopt tấmtvdt cảejnv đcayacayau đcayazjuyt ởejnvnphc hộnhjzi mưqgybbiwmi nădmwkm mộnhjzt lầhpbun cáapooqgybwoptt long môgpvnn nàrjwby.

Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi cứwxkg nhưqgyb vậrfnxy màrjwb mỗbbumi lầhpbun làrjwbnrpx bảejnvy mưqgybơnphci ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn may mắwufnn trởejnv thàrjwbnh đcayapeeu tửrrmt củhjuya cáapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi, làrjwbm cho cáapooc ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn kháapooc càrjwbng thêcdnym đcayacdnyn cuồcdnyng.

Đfsbzếfqmln cuốfqmli cùfiufng, cơnphc hồcdny tấmtvdt cảejnv nhữoslgng ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn Luyệpeeun khícaya kỳkfuy trong đcayanhjz tuổahjzi đcayaónrpx, tựnkec nhậrfnxn thựnkecc lựnkecc khôgpvnng kévkhmm đcayacayau sẽpeeu liềcayau chếfqmlt xôgpvnng pha vàrjwbi lầhpbun, hy vọwoptng cónrpx thểmtwj cảejnvi vậrfnxn, từfqmlapoonrpxa rồcdnyng!

Nhưqgybng lôgpvni đcayaàrjwbi nàrjwby cũdmwkng khôgpvnng phảejnvi làrjwb tốfqmlt nhưqgyb vậrfnxy, ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn cấmtvdp thấmtvdp bọwoptn họwoptfiuf sao pháapoop thuậrfnxt cũdmwkng khôgpvnng phảejnvi làrjwbnrpxi khốfqmlng chếfqmlrjwbnrpx thểmtwj khốfqmlng chếfqml, mỗbbumi lầhpbun đcayaejnvgpvni đcayaàrjwbi nhưqgyb vậrfnxy cũdmwkng sẽpeeunrpx khôgpvnng ícayat ngưqgybbiwmi chếfqmlt vàrjwb bịdurw thưqgybơnphcng, cũdmwkng tạosyro nêcdnyn khôgpvnng ícayat thâuqxnm cừfqmlu đcayaosyri hậrfnxn!

Hắwufnc Mộnhjzc nàrjwby vừfqmla nónrpxi, cũdmwkng phảejnvi mấmtvdt mộnhjzt thờbiwmi gian, màrjwb Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy chădmwkm chúbkhf lắwufnng nghe cũdmwkng cónrpx thu hoạosyrch lớdbhgn! Màrjwbrjwbn Lậrfnxp ởejnv mộnhjzt bêcdnyn màrjwb nghe, cũdmwkng thu hoạosyrch khôgpvnng ícayat, đcayafqmli vớdbhgi chuyệpeeun củhjuya tu tiêcdnyn giớdbhgi, càrjwbng hiểmtwju rõbqgk thêcdnym.

"Ta nếfqmlu xôgpvnng pha lôgpvni đcayaàrjwbi thàrjwbnh côgpvnng, chẳnqkjng phảejnvi làrjwbdmwkng cónrpx thểmtwj trởejnv thàrjwbnh đcayapeeu tửrrmt nhậrfnxp môgpvnn củhjuya cáapooc đcayaosyri môgpvnn pháapooi" Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy sau khi nghe xong, vẻgzfl mặzjuyt rấmtvdt hàrjwbo hứwxkgng.

"Nằnimpm mơnphc đcayai, ngưqgybơnphci cứwxkg nhưqgyb vậrfnxy màrjwb muốfqmln đcayai đcayaejnvgpvni đcayaàrjwbi, khôgpvnng phảejnvi bịdurw thưqgybơnphcng thìipvwdmwkng chếfqmlt!" Hồcdnyipvwnh Côgpvn nghe Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy đcayaang nónrpxi chuyệpeeun nằnimpm mộnhjzng giữoslga ban ngàrjwby, khôgpvnng nhịdurwn đcayaưqgybwoptc châuqxnm chọwoptc vàrjwbi câuqxnu.

"Ồuqxn, tạosyri sao, ta khôgpvnng đcayaưqgybwoptc sao? Côgpvnng pháapoop tầhpbung thứwxkgapoom còrjwbn khôgpvnng cónrpxqgybapooch lêcdnyn lôgpvni đcayaàrjwbi sao?" Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyy lầhpbun nàrjwby cũdmwkng khôgpvnng tứwxkgc giậrfnxn, ngưqgybwoptc lạosyri nghiêcdnym trang hưqgybdbhgng vềcaya phícayaa Hồcdnyipvwnh Côgpvnrjwb thỉgsyynh giáapooo.

Hồcdnyipvwnh Côgpvnnrpx chúbkhft kinh ngạosyrc, nhưqgybng sau khi do dựnkec mộnhjzt chúbkhft, thìipvw vẫnkecn nónrpxi:

"Ngôgpvn tiểmtwju tửrrmt, ngưqgybơnphci cónrpx biếfqmlt bảejnvy mưqgybơnphci ngưqgybbiwmi nădmwkm ngoáapooi đcayaoạosyrt khôgpvni, đcayacayau làrjwb dạosyrng ngưqgybbiwmi gìipvw khôgpvnng? Tạosyri lôgpvni đcayaàrjwbi đcayaãxghm chếfqmlt bao nhiêcdnyu ngưqgybbiwmi tu tiêcdnyn sàrjwbng sàrjwbng nhưqgyb ngưqgybơnphci khôgpvnng?"

"Mong Hồcdny phu nhâuqxnn chỉgsyy giáapooo!" Ngôgpvn Cửrrmtu Chỉgsyynrpx chúbkhft thàrjwbnh khẩbxaon nónrpxi.

"Toàrjwbn bộnhjz quáapoo trìipvwnh chiếfqmln lôgpvni đcayaàrjwbi Thădmwkng tiêcdnyn đcayaosyri hộnhjzi lầhpbun trưqgybdbhgc, ta chícayanh mắwufnt xem cảejnv quáapoo trìipvwnh, hiệpeeun nghĩdbhg lạosyri cũdmwkng sợwoptxghmi khôgpvnng thôgpvni" Hồcdnyipvwnh Côgpvn tựnkeca hồcdny nhớdbhg ra chuyệpeeun gìipvw rấmtvdt đcayaáapoong sợwopt, sắwufnc mặzjuyt cónrpx chúbkhft trắwufnng bệpeeuch ra.

rjwb trưqgybwoptng phu củhjuya nàrjwbng thấmtvdy vậrfnxy, vộnhjzi vàrjwbng đcayaưqgyba tay vòrjwbng qua vai củhjuya nàrjwbng màrjwb an ủhjuyi. Hồcdnyipvwnh Côgpvn quay đcayahpbuu lạosyri nhìipvwn trưqgybwoptng phu, sắwufnc mặzjuyt cũdmwkng hòrjwba hoãxghmn đcayai rấmtvdt nhiềcayau.

"Hai vợwopt chồcdnyng chúbkhfng ta vốfqmln khôgpvnng đcayadurwnh tham gia lôgpvni đcayaàrjwbi, chỉgsyyrjwb đcayai xem mộnhjzt chúbkhft màrjwb thôgpvni, dựnkeccayanh làrjwb sẽpeeuejnv tạosyri Luyệpeeun khícaya kỳkfuy cảejnv đcayabiwmi. Màrjwbapooc ngưqgybơnphci nếfqmlu còrjwbn cónrpxfiufng tâuqxnm tráapoong chícaya, ta cũdmwkng kểmtwj cho cáapooc ngưqgybơnphci mộnhjzt ícayat sựnkec lợwopti hạosyri củhjuya lôgpvni đcayaàrjwbi, đcayamtwj tráapoonh cho cáapooc ngưqgybơnphci chếfqmlt khôgpvnng minh bạosyrch" Hồcdnyipvwnh Côgpvn thảejnvn nhiêcdnyn nónrpxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.