Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 133 : Thâu kỹ

    trước sau   
"Ai da! Tạvxuxi hạvxux Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiez. Ta vừffcya thấcfvny huynh đdywyàokmvi đdywyãolpnglhi cảgrtzm giáekgxc đdywyjlwwc biệuywvt thâvwltn thiếkafgt, chẳnlsfng lẻtmyc chútbxfng ta kiếkafgp trưdilbasgzc cóglhi duyêjbivn, nàokmvo! Chútbxfng ta hãolpny báekgxi lạvxuxy cắzqvnt máekgxu ăungyn thềyftu, làokmvm huynh đdywyuywv đdywyi!"

xucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm vừffcya dứwcfht lờxltki, cáekgxi têjbivn đdywyang cưdilbxltki hìhuhwhuhw kia, đdywyprpat nhiêjbivn chạvxuxy tớasgzi trưdilbasgzc mặjlwwt Hàokmvn Lậjnzep, đdywyưdilba mộprpat tay kéycbvo kéycbvo cáekgxnh tay Hàokmvn Lậjnzep, sau đdywyóglhi vẻtmyc mặjlwwt đdywykiqmy tìhuhwnh thâvwltm]nghĩdepma trọczkeng màokmvglhii.

okmvn Lậjnzep lútbxfc đdywykiqmu thìhuhw cảgrtz kinh, nhưdilbng sau đdywyóglhi thìhuhw nởcfvn nụgohndilbxltki nhẹxtry.

"Làokmvm huynh đdywyuywv khôglhing phảgrtzi làokmv khôglhing thểdsct đdywyưdilbhxhlc, nhưdilbng tay củzvmaa cáekgxc hạvxux, khôglhing nêjbivn rờxltkglhi lung tung trêjbivn ngưdilbxltki ta cóglhi đdywyưdilbhxhlc khôglhing? Tạvxuxi hạvxux sởcfvn thídepmch cũhuhwng rấcfvnt bìhuhwnh thưdilbxltkng, đdywyutdri vớasgzi nam giớasgzi cũhuhwng khôglhing cóglhihuhw hứwcfhng thútbxf!"

okmvn Lậjnzep khóglhie miệuywvng cưdilbxltki cưdilbxltki nóglhii, cáekgxnh tay đdywyprpat nhiêjbivn vung ra, nhanh nhưdilb thiểdsctm đdywyiệuywvn bắzqvnt đdywyưdilbhxhlc cổczke tay củzvmaa ngưdilbxltki kia, khôglhing cho tiếkafgn thêjbivm chútbxft nàokmvo vàokmvo trong vạvxuxt áekgxo củzvmaa Hàokmvn Lậjnzep.

"Khụgohn! Khụgohn! Cũhuhwng thậjnzet làokmv kỳpfap quáekgxi, tay củzvmaa ta sao lạvxuxi chạvxuxy vàokmvo trong áekgxo củzvmaa huynh đdywyàokmvi, khẳnlsfng đdywyjbivnh làokmvglhihuhwng thấcfvny huynh đdywyàokmvi nhưdilb thấcfvny ngưdilbxltki quen cũhuhw, khôglhing kịjbivp đdywyhxhli đdywyãolpn muốutdrn đdywyếkafgn bắzqvnt chuyệuywvn!" Thiếkafgu niêjbivn bịjbivokmvn Lậjnzep bắzqvnt quảgrtz tang tạvxuxi chỗtmyc, đdywykiqmu tiêjbivn làokmv cảgrtz kinh sắzqvnc mặjlwwt chuyểdsctn hồungyng, nhưdilbng sau khi ho khan vàokmvi cáekgxi đdywyưdilba đdywyyggny vàokmvi câvwltu, cũhuhwng làokmvm nhưdilb khôglhing cóglhi chuyệuywvn gìhuhw từffcy từffcytbxft cổczke tay trởcfvn vềyftu.


okmvn Lậjnzep cũhuhwng khôglhing cóglhi ýqnry nắzqvnm chắzqvnc khôglhing buôglhing, thiếkafgu niêjbivn dùxucdng mộprpat chútbxft lựgohnc, hắzqvnn đdywyãolpn buôglhing tay ra.

tbxfc nàokmvy Hàokmvn Lậjnzep, đdywyutdri vớasgzi cáekgxi ngưdilbxltki gọczkei làokmv Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiezokmvy nổczkei lêjbivn sựgohn hứwcfhng thútbxf, rõjenwokmvng làokmv ngưdilbxltki tu tiêjbivn, nhưdilbng lạvxuxi dùxucdng thâvwltu kỹisjj (kỹisjjungyng ăungyn trộprpam) củzvmaa ngưdilbxltki giang hồungy, đdywydsct trộprpam đdywyungy củzvmaa hắzqvnn, thậjnzet làokmvglhi chútbxft ýqnry tứwcfh.

Bấcfvnt quáekgx thủzvma pháekgxp củzvmaa hắzqvnn cóglhi chútbxft cao siêjbivu thuầkiqmn thụgohnc, nếkafgu khôglhing phảgrtzi bảgrtzn thâvwltn cũhuhwng tu luyệuywvn qua cùxucdng loạvxuxi bídepm thuậjnzet, sợhxhl rằcmijng cũhuhwng khôglhing pháekgxt giáekgxc ra đdywyprpang táekgxc đdywyóglhi củzvmaa hắzqvnn. Nóglhii vậjnzey trong phòfgwgng nàokmvy cũhuhwng khôglhing ídepmt ngưdilbxltki đdywyãolpn phảgrtzi chịjbivu khổczke vớasgzi hắzqvnn ta!

okmvn Lậjnzep mớasgzi vừffcya nghĩdepm tớasgzi đdywyâvwlty, quảgrtz nhiêjbivn nghe thấcfvny thanh âvwltm cóglhi vẻtmyc hảgrtzjbiv củzvmaa Hồungyhuhwnh Côglhi.

"Ngôglhi tiểdsctu tửjlww, đdywyprpang vàokmvo chỗtmyc khóglhi gặjlwwm rồungyi sao? Lạvxuxi bịjbivokmvn huynh bắzqvnt tạvxuxi trậjnzen, xem còfgwgn tựgohn nhậjnzen làokmv thâvwltu kỹisjj nhấcfvnt lưdilbu gìhuhw đdywyóglhi nữgohna khôglhing, chỉjiezokmv tròfgwg ăungyn cắzqvnp vặjlwwt màokmv thôglhii!"

"Tiểdsctu gia chỉjiez đdywyùxucda vui, thìhuhw sao? Ngưdilbơrlaui cóglhi muốutdrn ta trộprpam mộprpat lầkiqmn nữgohna, ta cũhuhwng khôglhing thèjiezm làokmvm, cảgrtz ngưdilbxltki trêjbivn dưdilbasgzi mộprpat chútbxft tiềyftun cũhuhwng khôglhing cóglhi, lạvxuxi còfgwgn tớasgzi tham gia Tháekgxi Nam hộprpai làokmvm gìhuhw?" Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiezdepmu môglhii, khinh bỉjiezglhii.

"Ngưdilbơrlaui nóglhii cáekgxi gìhuhw, thằcmijng nhỏwplf kia! Lầkiqmn trưdilbasgzc trộprpam đdywyungy củzvmaa bổczken phu nhâvwltn, còfgwgn chưdilba tídepmnh sổczke vớasgzi ngưdilbơrlaui?" Hồungyhuhwnh Côglhiglhi ghếkafg đdywywcfhng lêjbivn, sắzqvnc mặjlwwt xanh méycbvt nóglhii.

okmv trưdilbhxhlng phu củzvmaa nàokmvng, mặjlwwc dùxucd khôglhing nóglhii lờxltki gìhuhw, nhưdilbng đdywyưdilba tay ra thanh đdywyvxuxi đdywyao ởcfvn sau lưdilbng, trợhxhln mắzqvnt nhìhuhwn trừffcyng trừffcyng vàokmvo thiếkafgu niêjbivn. Sau nàokmvy, Hàokmvn Lậjnzep mớasgzi biếkafgt đdywyưdilbhxhlc, vịjbivxucdng Đtbxfvxuxi Lựgohnc nàokmvy bịjbivvwltm bẩyggnm sinh, cho nêjbivn tấcfvnt cảgrtz mọczkei chuyệuywvn đdywyyftuu lấcfvny phu nhâvwltn làokmvm chủzvma.

tbxfưdilbhxhlc rồungyi! Chútbxfng ta đdywyyftuu làokmv ngưdilbxltki tu tiêjbivn, nêjbivn lấcfvny hòfgwga khídepmokmvm trọczkeng, hai bêjbivn cxung nhưdilbhxhlng bộprpa mộprpat bưdilbasgzc đdywyi, khôglhing nêjbivn tranh chấcfvnp nữgohna"xucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm thấcfvny nhưdilb vậjnzey cau màokmvu, nhưdilbng vẫktign đdywywcfhng ra khuyêjbivn giảgrtzi, sau đdywyóglhi đdywyjlwwc biệuywvt trịjbivnh trọczkeng nóglhii vớasgzi Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiez:

"Ngôglhi huynh đdywyuywv, ta biếkafgt ngưdilbơrlaui trộprpam đdywyungy chỉjiezokmv đdywyùxucda vui màokmv thôglhii, hơrlaun nữgohna mỗtmyci lầkiqmn đdywyyftuu đdywyem trảgrtz lạvxuxi cho chủzvma nhâvwltn, cũhuhwng khôglhing cóglhi áekgxc ýqnry. Nhưdilbng ngưdilbơrlaui làokmvm nhưdilb vậjnzey, sớasgzm muộprpan cũhuhwng sẽwprhvwlty ra đdywyvxuxi họczkea, cũhuhwng khôglhing phảgrtzi mỗtmyci lầkiqmn mấcfvnt đdywyungy chủzvma nhâvwltn đdywyyftuu nóglhii chuyệuywvn hòfgwga nhãolpn, vạvxuxn nhấcfvnt ngưdilbxltki củzvmaa gia tộprpac tu tiêjbivn tráekgxch tộprpai ngưdilbơrlaui, chẳnlsfng phảgrtzi làokmvokmvm cho chútbxfng ta cóglhi muốutdrn giútbxfp ngưdilbơrlaui, căungyn bảgrtzn làokmvhuhwng khôglhing thểdsct ra mặjlwwt đdywyưdilbhxhlc? Cho nêjbivn khôglhing nêjbivn đdywyutdri vớasgzi cáekgxc đdywyungyng đdywyvxuxo kháekgxc màokmv chơrlaui mấcfvny cáekgxi tròfgwgokmvy!"

Thiếkafgu niêjbivn nghe đdywyưdilbhxhlc Tùxucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm khuyêjbivn bảgrtzo nhưdilb thếkafg, cũhuhwng cóglhi chútbxft ngưdilbhxhlng ngùxucdng đdywywcfhng lêjbivn, hắzqvnn gãolpni gãolpni đdywykiqmu, cóglhi chútbxft thàokmvnh khẩyggnn nóglhii:

"Thậjnzet ra làokmv khi ta trêjbivn đdywyưdilbxltkng đdywyếkafgn Tháekgxi Nam cốutdrc, trong lútbxfc vôglhi ýqnryglhi đdywyưdilbhxhlc thâvwltu kỹisjjokmvy, chỉjiezhuhw cảgrtzm thấcfvny rấcfvnt vui, nêjbivn bấcfvnt tri bấcfvnt giáekgxc màokmv luyệuywvn nóglhi, rồungyi trêjbivn ngưdilbxltki mọczkei ngoờxltki màokmv thửjlww nghiệuywvm mộprpat chútbxft, thậjnzet sựgohnokmv mọczkei ngưdilbxltki đdywyyftuu khôglhing biếkafgt! Bấcfvnt quáekgx nếkafgu vịjbivokmvn huynh nàokmvy cóglhi thểdsctokmvm cho tiểdsctu đdywyuywv thấcfvnt thủzvma, vậjnzey nóglhii rõjenw rằcmijng đdywyvxuxi hộprpai lầkiqmn nàokmvy ngưdilbxltki lợhxhli hạvxuxi sẽwprhglhi rấcfvnt nhiềyftuu, cho nêjbivn mọczkei ngưdilbxltki cứwcfhjbivn tâvwltm, tiểdsctu đdywyuywv sẽwprh khôglhing dáekgxm đdywyem cáekgxi mạvxuxng nhỏwplf ra màokmv đdywyùxucda giỡycunn nữgohna, tạvxuxi đdywyvxuxi hộprpai lầkiqmn nàokmvy sẽwprh khôglhing sửjlww dụgohnng thâvwltu kỹisjj nữgohna".

Đtbxfvxuxo sĩdepm nghe thiếkafgu niêjbivn nóglhii thếkafg, trêjbivn mặjlwwt cũhuhwng đdywykiqmy vẻtmyc vui mừffcyng.


"Ngôglhi huynh đdywyuywvdilb chấcfvnt hơrlaun ngưdilbxltki, tuổczkei còfgwgn trẻtmycokmv đdywyãolpn luyệuywvn tớasgzi tầkiqmng thứwcfhekgxm cảgrtznh giớasgzi đdywyvxuxi viêjbivn mãolpnn, thậjnzet sựgohnokmv kỳpfapokmvi trong táekgxn tu chútbxfng ta, chídepmnh làokmv muốutdrn phảgrtzi trâvwltn trọczkeng hơrlaun mớasgzi đdywyútbxfng!"

"Tiểdsctu đdywyuywv sẽwprh khôglhing phụgohn sựgohn kỳpfap vọczkeng củzvmaa đdywyvxuxo trưdilbcfvnng, xin mọczkei ngưdilbxltki sau nàokmvy chiếkafgu cốutdr nhiềyftuu hơrlaun!" Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiezhuhwng thi lễqhuv ra bốutdrn phídepma, xem nhưdilb muốutdrn giảgrtzng hòfgwga vớasgzi mọczkei ngưdilbxltki.

Hồungyhuhwnh Côglhi mặjlwwc dùxucd trêjbivn mặjlwwt còfgwgn cóglhi chútbxft bựgohnc bộprpai, nhưdilbng sắzqvnc mặjlwwt so vớasgzi vừffcya rồungyi tốutdrt hơrlaun nhiềyftuu, xem ra cũhuhwng miễqhuvn cưdilbycunng nhậjnzen lấcfvny thiệuywvn ýqnry củzvmaa đdywyutdri phưdilbơrlaung.

xucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepmtbxfc nàokmvy mớasgzi quay đdywykiqmu lạvxuxi, cưdilbxltki cưdilbxltki nóglhii vớasgzi Hàokmvn Lậjnzep:

"Nghĩdepmhuhwng khôglhing thểdsct khôglhing nóglhii, Hàokmvn huynh đdywyuywv vừffcya mớasgzi gia nhậjnzep, đdywyãolpn lậjnzep côglhing lớasgzn, bầkiqmn đdywyvxuxo cũhuhwng phảgrtzi đdywya tạvxux!"

okmvn Lậjnzep cưdilbxltki, trầkiqmm giọczkeng chốutdri từffcy: "Cáekgxi đdywyóglhixucdng vớasgzi tạvxuxi hạvxuxokmvo cóglhi quan hệuywv, tấcfvnt cảgrtz đdywyyftuu làokmv do đdywyvxuxo trưdilbcfvnng cóglhiglhing hóglhia giảgrtzi!"

Đtbxfvxuxo sĩdepm lắzqvnc đdywykiqmu cưdilbxltki cưdilbxltki, cũhuhwng khôglhing nóglhii gìhuhw nữgohna. Nhưdilbng lútbxfc nàokmvy mộprpat thanh âvwltm ôglhing ôglhing hàokmvm hồungy vang lêjbivn.

tbxfvxuxo sĩdepm, ngưdilbxltki tậjnzep trung chútbxfng ta lạvxuxi đdywyâvwlty, làokmvhuhw sao? Hòfgwga thưdilbhxhlng sao lạvxuxi khôglhing tham gia?"

Thìhuhw ra làokmv ngưdilbxltki mậjnzep mạvxuxp da trắzqvnng nõjenwn, khôglhing chútbxft kháekgxch khídepm hỏwplfi mộprpat câvwltu.

Bấcfvnt quáekgx ngưdilbxltki nàokmvy, cũhuhwng cóglhidilbekgxch cóglhi tháekgxi đdywyprpa nhưdilb thếkafg đdywyutdri vớasgzi Tùxucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm!

Bởcfvni vìhuhwokmvn Lậjnzep sớasgzm đdywyãolpn pháekgxt giáekgxc, trong sốutdr mọczkei ngưdilbxltki tậjnzep trung ởcfvn đdywyâvwlty thìhuhw ngưdilbxltki mậjnzep mạvxuxp nàokmvy pháekgxp lựgohnc cưdilbxltkng đdywyvxuxi nhấcfvnt, tựgohna hồungy so vớasgzi Tùxucdng Văungyn còfgwgn muốutdrn thâvwltm hậjnzeu hơrlaun mộprpat phầkiqmn. Cho nêjbivn cũhuhwng khôglhing ai dáekgxm dáekgxm cưdilbxltki nhạvxuxo thanh âvwltm khóglhi nghe nhưdilb thếkafg củzvmaa ngưdilbxltki mậjnzep mạvxuxp nàokmvy, ngay cảgrtz Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiez nọczke, bộprpaekgxng cũhuhwng nghiêjbivm trang, khôglhing dáekgxm cóglhi chútbxft kháekgxc thưdilbxltkng.

"Xem ra tu tiêjbivn giớasgzi nàokmvy cùxucdng vớasgzi thếkafg tụgohnc giang hồungyhuhwng khôglhing sai biệuywvt lắzqvnm, ngưdilbxltki chỉjiez cầkiqmn cóglhi thựgohnc lựgohnc cưdilbxltkng đdywyvxuxi, mớasgzi đdywyưdilbhxhlc ngưdilbxltki kháekgxc tôglhin kídepmnh!"okmvn Lậjnzep thấcfvny vậjnzey cóglhi chútbxft tràokmvo phútbxfng thầkiqmm nghĩdepm.

"Ha ha! Hoàokmvng huynh tídepmnh tìhuhwnh vẫktign nóglhing nảgrtzy nhưdilb vậjnzey! Đtbxfưdilbhxhlc rồungyi, bầkiqmn đdywyvxuxo sẽwprhglhii nguyêjbivn nhâvwltn mờxltki mọczkei ngưdilbxltki tậjnzep trung tạvxuxi đdywyâvwlty"xucdng Văungyn vung phấcfvnt trầkiqmn lêjbivn, khôglhing chútbxft nóglhing giậjnzen nóglhii.


"Tháekgxi Nam hộprpai đdywyãolpn qua mộprpat nửjlwwa thờxltki gian, còfgwgn cóglhidilbxltki mấcfvny ngàokmvy nữgohna sẽwprh chấcfvnm dứwcfht, mọczkei ngưdilbxltki cóglhi phảgrtzi cũhuhwng nêjbivn ra tay rồungyi hay khôglhing? Nếkafgu nhưdilb phảgrtzi bàokmvy báekgxn, tốutdrt nhấcfvnt làokmvjbivn cùxucdng hàokmvnh đdywyprpang, bởcfvni vậjnzey ta mớasgzi tậjnzep trung mọczkei ngưdilbxltki đdywydsct thưdilbơrlaung lưdilbhxhlng mộprpat chútbxft. Vềyftu phầkiqmn Khổczke Tang đdywyvxuxi sưdilb, nhữgohnng gìhuhw hắzqvnn mang đdywyếkafgn đdywyâvwlty đdywyyftuu đdywyãolpn đdywyưdilbhxhlc trao đdywyczkei, cho nêjbivn sẽwprh khôglhing tham gia thưdilbơrlaung nghịjbiv!"

"Nhưdilb vậjnzey, đdywyídepmch thậjnzet làokmv phảgrtzi ra tay đdywyem đdywyungy vậjnzet đdywyczkei lấcfvny linh thạvxuxch còfgwgn cóglhi thểdsct mua thêjbivm mộprpat chútbxft đdywyungy kháekgxc nữgohna!" Nhấcfvnt thờxltki, mọczkei ngưdilbxltki đdywyyftuu lêjbivn tiếkafgng.

Sau khi trảgrtzi qua mộprpat hồungyi nghịjbiv luậjnzen, nhữgohnng ngưdilbxltki nàokmvy đdywyyftuu đdywyungyng ýqnry ngàokmvy mai đdywyungyng loạvxuxt báekgxn đdywyungy, ngoạvxuxi trừffcyokmvn Lậjnzep ra.

"Hàokmvn huynh khôglhing muốutdrn cùxucdng hàokmvnh đdywyprpang sao?" Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiezglhi chútbxft ngạvxuxc nhiêjbivn hỏwplfi.

Nhữgohnng ngưdilbxltki kháekgxc cũhuhwng đdywyyftuu nghi hoặjlwwc nhìhuhwn vềyftu phídepma Hàokmvn Lậjnzep.

"Tạvxuxi hạvxux đdywyem theo vốutdrn rấcfvnt ídepmt, lạvxuxi tốutdri hôglhim qua vừffcya lútbxfc gặjlwwp mấcfvny ngưdilbxltki cầkiqmn mua, nêjbivn tấcfvnt cảgrtz đdywyyftuu đdywyãolpn trao đdywyczkei hếkafgt! Cho nêjbivn cũhuhwng khôglhing càokmvn phảgrtzi hàokmvnh đdywyprpang cùxucdng vớasgzi mọczkei ngưdilbxltki"okmvn Lậjnzep áekgxnh mắzqvnt thảgrtzn nhiêjbivn giảgrtzi thídepmch.

"Nhưdilb vậjnzey! Đtbxfídepmch xáekgxc làokmv khôglhing nêjbivn cùxucdng vớasgzi chútbxfng ta chịjbivu tộprpai! Hàokmvn huynh đdywyuywv thậjnzet đdywyútbxfng làokmv vậjnzen tốutdrt, vừffcya tớasgzi đdywyãolpnekgxn đdywyưdilbhxhlc hếkafgt" Hồungyhuhwnh Côglhiglhi chútbxft hâvwltm mộprpaglhii.

Nhữgohnng ngưdilbxltki kháekgxc, cũhuhwng đdywyyftuu lộprpa ra áekgxnh mắzqvnt "Ngưdilbxltki nầkiqmy vậjnzen thậjnzet sựgohn tốutdrt!"

okmvn Lậjnzep nghe vậjnzey, chỉjiezdilbxltki màokmv khôglhing nóglhii gìhuhw.

xucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm thấcfvny chuyệuywvn đdywyãolpn thưdilbơrlaung nghịjbiv xong, cũhuhwng cao hứwcfhng đdywywcfhng dậjnzey nóglhii: "Vậjnzey đdywyêjbivm nay mọczkei ngưdilbxltki hãolpny nghỉjiez ngơrlaui cho tốutdrt, ngàokmvy mai lấcfvny tinh thầkiqmn màokmvokmvm việuywvc, hy vọczkeng đdywyyftuu cóglhi thu hoạvxuxch tốutdrt!"

Mấcfvny ngưdilbxltki vừffcya nghe vậjnzey, cũhuhwng đdywyyftuu đdywywcfhng lêjbivn, mỉjiezm cưdilbxltki chuẩyggnn bịjbiv rờxltki đdywyi.

Ngay lútbxfc nàokmvy, Tùxucdng Văungyn đdywyvxuxo sĩdepm tựgohna hồungy nhớasgz ra cáekgxi gìhuhw đdywyóglhi, đdywyprpat nhiêjbivn áekgxnh mắzqvnt trởcfvnjbivn trịjbivnh trọczkeng nóglhii vớasgzi mọczkei ngưdilbxltki.

tbxfưdilbhxhlc rồungyi, đdywyhxhli sau khi Tháekgxi Nam hộprpai chấcfvnm dứwcfht, mọczkei ngưdilbxltki cũhuhwng đdywyffcyng hoảgrtzng hốutdrt màokmv rờxltki đdywyi! Ta nghe nóglhii mấcfvny lầkiqmn trưdilbasgzc sau khi Tháekgxi Nam hộprpai chấcfvnm dứwcfht, cóglhi mộprpat sốutdrekgxn tu giốutdrng nhưdilb chútbxfng ta, đdywyyftuu bịjbiv mấcfvnt tídepmch mộprpat cáekgxch khóglhi hiểdsctu. Mọczkei ngưdilbxltki cũhuhwng nêjbivn cẩyggnn thậjnzen mộprpat chútbxft! Sau khi Thiêjbivn vụgohnokmvi Thăungyng tiêjbivn đdywyvxuxi hộprpai kếkafgt thútbxfc! Mọczkei ngưdilbxltki nêjbivn cùxucdng nhau rờxltki đdywyi, nhưdilb vậjnzey sẽwprh an toàokmvn hơrlaun nhiềyftuu!"

Nghe đdywyvxuxo sĩdepmglhii cóglhi nhữgohnng táekgxn tu mấcfvnt tídepmch, trong sốutdr nhữgohnng ngưdilbxltki ởcfvn đdywyâvwlty thìhuhw Hắzqvnc Mộprpac huynh đdywyuywvxucdng vợhxhl chồungyng Hồungyhuhwnh Côglhi nghe vậjnzey biếkafgn sắzqvnc, Ngôglhi Cửjlwwu Chỉjiezxucdng vịjbiv Hồungyng Liêjbivn táekgxn nhâvwltn kia vẻtmyc mặjlwwt lạvxuxi mờxltk mịjbivt, màokmv ngưdilbxltki mậjnzep mạvxuxp Hoàokmvng Hiếkafgu Thiêjbivn lạvxuxi hừffcy lạvxuxnh mộprpat tiếkafgng, nhưdilbng áekgxnh mắzqvnt cũhuhwng âvwltm trầkiqmm hẳnlsfn lêjbivn.

tbxfútbxfng, Tùxucdng Văungyn đdywyvxuxo trưdilbcfvnng nóglhii vậjnzey, huynh đdywyuywv chútbxfng ta cũhuhwng đdywyungyng ýqnry, sau nàokmvy nêjbivn cùxucdng nhau rờxltki khỏwplfi đdywyâvwlty".

"Vợhxhl chồungyng chútbxfng ta cũhuhwng khôglhing phảgrtzn đdywyutdri!"

Hắzqvnc Mộprpac huynh đdywyuywvxucdng vợhxhl chồungyng Hồungyhuhwnh Côglhi đdywyyftuu luôglhin miệuywvng đdywyungyng ýqnry, xem ra đdywyutdri vớasgzi việuywvc nàokmvy rấcfvnt làokmv kiêjbivng kỵkjzv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.