Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 133 : Thâu kỹ

    trước sau   
"Ai da! Tạqwcfi hạqwcf Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuyb. Ta vừtegta thấcfqmy huynh đwpdsàbuybi đwpdsãrjxpngjf cảqnnym giáwhigc đwpdsgqewc biệawekt thâhvyyn thiếxrdlt, chẳzytkng lẻtncy chúpzqtng ta kiếxrdlp trưyeuvagvzc cóngjf duyêwsyjn, nàbuybo! Chúpzqtng ta hãrjxpy báwhigi lạqwcfy cắgient máwhigu ăvupdn thềxrdl, làbuybm huynh đwpdsawek đwpdsi!"

nsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk vừtegta dứtncyt lờzsiti, cáwhigi têwsyjn đwpdsang cưyeuvzsiti hìypwdypwd kia, đwpdsllilt nhiêwsyjn chạqwcfy tớagvzi trưyeuvagvzc mặgqewt Hàbuybn Lậedckp, đwpdsưyeuva mộllilt tay kétegto kétegto cáwhignh tay Hàbuybn Lậedckp, sau đwpdsóngjf vẻtncy mặgqewt đwpdswpdsy tìypwdnh thâhvyym]nghĩfruka trọvupdng màbuybngjfi.

buybn Lậedckp lúpzqtc đwpdswpdsu thìypwd cảqnny kinh, nhưyeuvng sau đwpdsóngjf thìypwd nởqwcf nụllilyeuvzsiti nhẹsxha.

"Làbuybm huynh đwpdsawek khôncvrng phảqnnyi làbuyb khôncvrng thểuwyj đwpdsưyeuvtegtc, nhưyeuvng tay củhjeza cáwhigc hạqwcf, khôncvrng nêwsyjn rờzsitngjf lung tung trêwsyjn ngưyeuvzsiti ta cóngjf đwpdsưyeuvtegtc khôncvrng? Tạqwcfi hạqwcf sởqwcf thíiviuch cũvscgng rấcfqmt bìypwdnh thưyeuvzsitng, đwpdstncyi vớagvzi nam giớagvzi cũvscgng khôncvrng cóngjfypwd hứtncyng thúpzqt!"

buybn Lậedckp khóngjfe miệawekng cưyeuvzsiti cưyeuvzsiti nóngjfi, cáwhignh tay đwpdsllilt nhiêwsyjn vung ra, nhanh nhưyeuv thiểuwyjm đwpdsiệawekn bắgient đwpdsưyeuvtegtc cổuwyj tay củhjeza ngưyeuvzsiti kia, khôncvrng cho tiếxrdln thêwsyjm chúpzqtt nàbuybo vàbuybo trong vạqwcft áwhigo củhjeza Hàbuybn Lậedckp.

"Khụllil! Khụllil! Cũvscgng thậedckt làbuyb kỳsxha quáwhigi, tay củhjeza ta sao lạqwcfi chạqwcfy vàbuybo trong áwhigo củhjeza huynh đwpdsàbuybi, khẳzytkng đwpdsbxnxnh làbuybngjfvscgng thấcfqmy huynh đwpdsàbuybi nhưyeuv thấcfqmy ngưyeuvzsiti quen cũvscg, khôncvrng kịbxnxp đwpdstegti đwpdsãrjxp muốtncyn đwpdsếxrdln bắgient chuyệawekn!" Thiếxrdlu niêwsyjn bịbxnxbuybn Lậedckp bắgient quảqnny tang tạqwcfi chỗqwcf, đwpdswpdsu tiêwsyjn làbuyb cảqnny kinh sắgienc mặgqewt chuyểuwyjn hồzytkng, nhưyeuvng sau khi ho khan vàbuybi cáwhigi đwpdsưyeuva đwpdsoanby vàbuybi câhvyyu, cũvscgng làbuybm nhưyeuv khôncvrng cóngjf chuyệawekn gìypwd từtegt từtegtpzqtt cổuwyj tay trởqwcf vềxrdl.


buybn Lậedckp cũvscgng khôncvrng cóngjf ýrgqm nắgienm chắgienc khôncvrng buôncvrng, thiếxrdlu niêwsyjn dùnsjkng mộllilt chúpzqtt lựvjdmc, hắgienn đwpdsãrjxp buôncvrng tay ra.

pzqtc nàbuyby Hàbuybn Lậedckp, đwpdstncyi vớagvzi cáwhigi ngưyeuvzsiti gọvupdi làbuyb Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuybbuyby nổuwyji lêwsyjn sựvjdm hứtncyng thúpzqt, rõmkhubuybng làbuyb ngưyeuvzsiti tu tiêwsyjn, nhưyeuvng lạqwcfi dùnsjkng thâhvyyu kỹhvyy (kỹhvyyvupdng ăvupdn trộllilm) củhjeza ngưyeuvzsiti giang hồzytk, đwpdsuwyj trộllilm đwpdszytk củhjeza hắgienn, thậedckt làbuybngjf chúpzqtt ýrgqm tứtncy.

Bấcfqmt quáwhig thủhjez pháwhigp củhjeza hắgienn cóngjf chúpzqtt cao siêwsyju thuầwpdsn thụllilc, nếxrdlu khôncvrng phảqnnyi bảqnnyn thâhvyyn cũvscgng tu luyệawekn qua cùnsjkng loạqwcfi bíiviu thuậedckt, sợtegt rằorcqng cũvscgng khôncvrng pháwhigt giáwhigc ra đwpdsllilng táwhigc đwpdsóngjf củhjeza hắgienn. Nóngjfi vậedcky trong phòikjtng nàbuyby cũvscgng khôncvrng íiviut ngưyeuvzsiti đwpdsãrjxp phảqnnyi chịbxnxu khổuwyj vớagvzi hắgienn ta!

buybn Lậedckp mớagvzi vừtegta nghĩfruk tớagvzi đwpdsâhvyyy, quảqnny nhiêwsyjn nghe thấcfqmy thanh âhvyym cóngjf vẻtncy hảqnnywsyj củhjeza Hồzytkypwdnh Côncvr.

"Ngôncvr tiểuwyju tửwvcx, đwpdsllilng vàbuybo chỗqwcf khóngjf gặgqewm rồzytki sao? Lạqwcfi bịbxnxbuybn huynh bắgient tạqwcfi trậedckn, xem còikjtn tựvjdm nhậedckn làbuyb thâhvyyu kỹhvyy nhấcfqmt lưyeuvu gìypwd đwpdsóngjf nữtkana khôncvrng, chỉbuybbuyb tròikjt ăvupdn cắgienp vặgqewt màbuyb thôncvri!"

"Tiểuwyju gia chỉbuyb đwpdsùnsjka vui, thìypwd sao? Ngưyeuvơedcki cóngjf muốtncyn ta trộllilm mộllilt lầwpdsn nữtkana, ta cũvscgng khôncvrng thènazkm làbuybm, cảqnny ngưyeuvzsiti trêwsyjn dưyeuvagvzi mộllilt chúpzqtt tiềxrdln cũvscgng khôncvrng cóngjf, lạqwcfi còikjtn tớagvzi tham gia Tháwhigi Nam hộllili làbuybm gìypwd?" Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuybfruku môncvri, khinh bỉbuybngjfi.

"Ngưyeuvơedcki nóngjfi cáwhigi gìypwd, thằorcqng nhỏgwwf kia! Lầwpdsn trưyeuvagvzc trộllilm đwpdszytk củhjeza bổuwyjn phu nhâhvyyn, còikjtn chưyeuva tíiviunh sổuwyj vớagvzi ngưyeuvơedcki?" Hồzytkypwdnh Côncvrncvr ghếxrdl đwpdstncyng lêwsyjn, sắgienc mặgqewt xanh métegtt nóngjfi.

buyb trưyeuvtegtng phu củhjeza nàbuybng, mặgqewc dùnsjk khôncvrng nóngjfi lờzsiti gìypwd, nhưyeuvng đwpdsưyeuva tay ra thanh đwpdsqwcfi đwpdsao ởqwcf sau lưyeuvng, trợtegtn mắgient nhìypwdn trừtegtng trừtegtng vàbuybo thiếxrdlu niêwsyjn. Sau nàbuyby, Hàbuybn Lậedckp mớagvzi biếxrdlt đwpdsưyeuvtegtc, vịbxnxnsjkng Đnazkqwcfi Lựvjdmc nàbuyby bịbxnxhvyym bẩoanbm sinh, cho nêwsyjn tấcfqmt cảqnny mọvupdi chuyệawekn đwpdsxrdlu lấcfqmy phu nhâhvyyn làbuybm chủhjez.

nazkưyeuvtegtc rồzytki! Chúpzqtng ta đwpdsxrdlu làbuyb ngưyeuvzsiti tu tiêwsyjn, nêwsyjn lấcfqmy hòikjta khíiviubuybm trọvupdng, hai bêwsyjn cxung nhưyeuvtegtng bộllil mộllilt bưyeuvagvzc đwpdsi, khôncvrng nêwsyjn tranh chấcfqmp nữtkana"nsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk thấcfqmy nhưyeuv vậedcky cau màbuybu, nhưyeuvng vẫyhetn đwpdstncyng ra khuyêwsyjn giảqnnyi, sau đwpdsóngjf đwpdsgqewc biệawekt trịbxnxnh trọvupdng nóngjfi vớagvzi Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuyb:

"Ngôncvr huynh đwpdsawek, ta biếxrdlt ngưyeuvơedcki trộllilm đwpdszytk chỉbuybbuyb đwpdsùnsjka vui màbuyb thôncvri, hơedckn nữtkana mỗqwcfi lầwpdsn đwpdsxrdlu đwpdsem trảqnny lạqwcfi cho chủhjez nhâhvyyn, cũvscgng khôncvrng cóngjf áwhigc ýrgqm. Nhưyeuvng ngưyeuvơedcki làbuybm nhưyeuv vậedcky, sớagvzm muộlliln cũvscgng sẽuvqbhvyyy ra đwpdsqwcfi họvupda, cũvscgng khôncvrng phảqnnyi mỗqwcfi lầwpdsn mấcfqmt đwpdszytk chủhjez nhâhvyyn đwpdsxrdlu nóngjfi chuyệawekn hòikjta nhãrjxp, vạqwcfn nhấcfqmt ngưyeuvzsiti củhjeza gia tộllilc tu tiêwsyjn tráwhigch tộllili ngưyeuvơedcki, chẳzytkng phảqnnyi làbuybbuybm cho chúpzqtng ta cóngjf muốtncyn giúpzqtp ngưyeuvơedcki, căvupdn bảqnnyn làbuybvscgng khôncvrng thểuwyj ra mặgqewt đwpdsưyeuvtegtc? Cho nêwsyjn khôncvrng nêwsyjn đwpdstncyi vớagvzi cáwhigc đwpdszytkng đwpdsqwcfo kháwhigc màbuyb chơedcki mấcfqmy cáwhigi tròikjtbuyby!"

Thiếxrdlu niêwsyjn nghe đwpdsưyeuvtegtc Tùnsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk khuyêwsyjn bảqnnyo nhưyeuv thếxrdl, cũvscgng cóngjf chúpzqtt ngưyeuvtegtng ngùnsjkng đwpdstncyng lêwsyjn, hắgienn gãrjxpi gãrjxpi đwpdswpdsu, cóngjf chúpzqtt thàbuybnh khẩoanbn nóngjfi:

"Thậedckt ra làbuyb khi ta trêwsyjn đwpdsưyeuvzsitng đwpdsếxrdln Tháwhigi Nam cốtncyc, trong lúpzqtc vôncvr ýrgqmngjf đwpdsưyeuvtegtc thâhvyyu kỹhvyybuyby, chỉbuybypwd cảqnnym thấcfqmy rấcfqmt vui, nêwsyjn bấcfqmt tri bấcfqmt giáwhigc màbuyb luyệawekn nóngjf, rồzytki trêwsyjn ngưyeuvzsiti mọvupdi ngoờzsiti màbuyb thửwvcx nghiệawekm mộllilt chúpzqtt, thậedckt sựvjdmbuyb mọvupdi ngưyeuvzsiti đwpdsxrdlu khôncvrng biếxrdlt! Bấcfqmt quáwhig nếxrdlu vịbxnxbuybn huynh nàbuyby cóngjf thểuwyjbuybm cho tiểuwyju đwpdsawek thấcfqmt thủhjez, vậedcky nóngjfi rõmkhu rằorcqng đwpdsqwcfi hộllili lầwpdsn nàbuyby ngưyeuvzsiti lợtegti hạqwcfi sẽuvqbngjf rấcfqmt nhiềxrdlu, cho nêwsyjn mọvupdi ngưyeuvzsiti cứtncywsyjn tâhvyym, tiểuwyju đwpdsawek sẽuvqb khôncvrng dáwhigm đwpdsem cáwhigi mạqwcfng nhỏgwwf ra màbuyb đwpdsùnsjka giỡqnnyn nữtkana, tạqwcfi đwpdsqwcfi hộllili lầwpdsn nàbuyby sẽuvqb khôncvrng sửwvcx dụllilng thâhvyyu kỹhvyy nữtkana".

Đnazkqwcfo sĩfruk nghe thiếxrdlu niêwsyjn nóngjfi thếxrdl, trêwsyjn mặgqewt cũvscgng đwpdswpdsy vẻtncy vui mừtegtng.


"Ngôncvr huynh đwpdsawekyeuv chấcfqmt hơedckn ngưyeuvzsiti, tuổuwyji còikjtn trẻtncybuyb đwpdsãrjxp luyệawekn tớagvzi tầwpdsng thứtncywhigm cảqnnynh giớagvzi đwpdsqwcfi viêwsyjn mãrjxpn, thậedckt sựvjdmbuyb kỳsxhabuybi trong táwhign tu chúpzqtng ta, chíiviunh làbuyb muốtncyn phảqnnyi trâhvyyn trọvupdng hơedckn mớagvzi đwpdsúpzqtng!"

"Tiểuwyju đwpdsawek sẽuvqb khôncvrng phụllil sựvjdm kỳsxha vọvupdng củhjeza đwpdsqwcfo trưyeuvqwcfng, xin mọvupdi ngưyeuvzsiti sau nàbuyby chiếxrdlu cốtncy nhiềxrdlu hơedckn!" Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuybvscgng thi lễsnxf ra bốtncyn phíiviua, xem nhưyeuv muốtncyn giảqnnyng hòikjta vớagvzi mọvupdi ngưyeuvzsiti.

Hồzytkypwdnh Côncvr mặgqewc dùnsjk trêwsyjn mặgqewt còikjtn cóngjf chúpzqtt bựvjdmc bộllili, nhưyeuvng sắgienc mặgqewt so vớagvzi vừtegta rồzytki tốtncyt hơedckn nhiềxrdlu, xem ra cũvscgng miễsnxfn cưyeuvqnnyng nhậedckn lấcfqmy thiệawekn ýrgqm củhjeza đwpdstncyi phưyeuvơedckng.

nsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfrukpzqtc nàbuyby mớagvzi quay đwpdswpdsu lạqwcfi, cưyeuvzsiti cưyeuvzsiti nóngjfi vớagvzi Hàbuybn Lậedckp:

"Nghĩfrukvscgng khôncvrng thểuwyj khôncvrng nóngjfi, Hàbuybn huynh đwpdsawek vừtegta mớagvzi gia nhậedckp, đwpdsãrjxp lậedckp côncvrng lớagvzn, bầwpdsn đwpdsqwcfo cũvscgng phảqnnyi đwpdsa tạqwcf!"

buybn Lậedckp cưyeuvzsiti, trầwpdsm giọvupdng chốtncyi từtegt: "Cáwhigi đwpdsóngjfnsjkng vớagvzi tạqwcfi hạqwcfbuybo cóngjf quan hệawek, tấcfqmt cảqnny đwpdsxrdlu làbuyb do đwpdsqwcfo trưyeuvqwcfng cóngjfncvrng hóngjfa giảqnnyi!"

Đnazkqwcfo sĩfruk lắgienc đwpdswpdsu cưyeuvzsiti cưyeuvzsiti, cũvscgng khôncvrng nóngjfi gìypwd nữtkana. Nhưyeuvng lúpzqtc nàbuyby mộllilt thanh âhvyym ôncvrng ôncvrng hàbuybm hồzytk vang lêwsyjn.

nazkqwcfo sĩfruk, ngưyeuvzsiti tậedckp trung chúpzqtng ta lạqwcfi đwpdsâhvyyy, làbuybypwd sao? Hòikjta thưyeuvtegtng sao lạqwcfi khôncvrng tham gia?"

Thìypwd ra làbuyb ngưyeuvzsiti mậedckp mạqwcfp da trắgienng nõmkhun, khôncvrng chúpzqtt kháwhigch khíiviu hỏgwwfi mộllilt câhvyyu.

Bấcfqmt quáwhig ngưyeuvzsiti nàbuyby, cũvscgng cóngjfyeuvwhigch cóngjf tháwhigi đwpdsllil nhưyeuv thếxrdl đwpdstncyi vớagvzi Tùnsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk!

Bởqwcfi vìypwdbuybn Lậedckp sớagvzm đwpdsãrjxp pháwhigt giáwhigc, trong sốtncy mọvupdi ngưyeuvzsiti tậedckp trung ởqwcf đwpdsâhvyyy thìypwd ngưyeuvzsiti mậedckp mạqwcfp nàbuyby pháwhigp lựvjdmc cưyeuvzsitng đwpdsqwcfi nhấcfqmt, tựvjdma hồzytk so vớagvzi Tùnsjkng Văvupdn còikjtn muốtncyn thâhvyym hậedcku hơedckn mộllilt phầwpdsn. Cho nêwsyjn cũvscgng khôncvrng ai dáwhigm dáwhigm cưyeuvzsiti nhạqwcfo thanh âhvyym khóngjf nghe nhưyeuv thếxrdl củhjeza ngưyeuvzsiti mậedckp mạqwcfp nàbuyby, ngay cảqnny Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuyb nọvupd, bộllilwhigng cũvscgng nghiêwsyjm trang, khôncvrng dáwhigm cóngjf chúpzqtt kháwhigc thưyeuvzsitng.

"Xem ra tu tiêwsyjn giớagvzi nàbuyby cùnsjkng vớagvzi thếxrdl tụllilc giang hồzytkvscgng khôncvrng sai biệawekt lắgienm, ngưyeuvzsiti chỉbuyb cầwpdsn cóngjf thựvjdmc lựvjdmc cưyeuvzsitng đwpdsqwcfi, mớagvzi đwpdsưyeuvtegtc ngưyeuvzsiti kháwhigc tôncvrn kíiviunh!"buybn Lậedckp thấcfqmy vậedcky cóngjf chúpzqtt tràbuybo phúpzqtng thầwpdsm nghĩfruk.

"Ha ha! Hoàbuybng huynh tíiviunh tìypwdnh vẫyhetn nóngjfng nảqnnyy nhưyeuv vậedcky! Đnazkưyeuvtegtc rồzytki, bầwpdsn đwpdsqwcfo sẽuvqbngjfi nguyêwsyjn nhâhvyyn mờzsiti mọvupdi ngưyeuvzsiti tậedckp trung tạqwcfi đwpdsâhvyyy"nsjkng Văvupdn vung phấcfqmt trầwpdsn lêwsyjn, khôncvrng chúpzqtt nóngjfng giậedckn nóngjfi.


"Tháwhigi Nam hộllili đwpdsãrjxp qua mộllilt nửwvcxa thờzsiti gian, còikjtn cóngjfyeuvzsiti mấcfqmy ngàbuyby nữtkana sẽuvqb chấcfqmm dứtncyt, mọvupdi ngưyeuvzsiti cóngjf phảqnnyi cũvscgng nêwsyjn ra tay rồzytki hay khôncvrng? Nếxrdlu nhưyeuv phảqnnyi bàbuyby báwhign, tốtncyt nhấcfqmt làbuybwsyjn cùnsjkng hàbuybnh đwpdsllilng, bởqwcfi vậedcky ta mớagvzi tậedckp trung mọvupdi ngưyeuvzsiti đwpdsuwyj thưyeuvơedckng lưyeuvtegtng mộllilt chúpzqtt. Vềxrdl phầwpdsn Khổuwyj Tang đwpdsqwcfi sưyeuv, nhữtkanng gìypwd hắgienn mang đwpdsếxrdln đwpdsâhvyyy đwpdsxrdlu đwpdsãrjxp đwpdsưyeuvtegtc trao đwpdsuwyji, cho nêwsyjn sẽuvqb khôncvrng tham gia thưyeuvơedckng nghịbxnx!"

"Nhưyeuv vậedcky, đwpdsíiviuch thậedckt làbuyb phảqnnyi ra tay đwpdsem đwpdszytk vậedckt đwpdsuwyji lấcfqmy linh thạqwcfch còikjtn cóngjf thểuwyj mua thêwsyjm mộllilt chúpzqtt đwpdszytk kháwhigc nữtkana!" Nhấcfqmt thờzsiti, mọvupdi ngưyeuvzsiti đwpdsxrdlu lêwsyjn tiếxrdlng.

Sau khi trảqnnyi qua mộllilt hồzytki nghịbxnx luậedckn, nhữtkanng ngưyeuvzsiti nàbuyby đwpdsxrdlu đwpdszytkng ýrgqm ngàbuyby mai đwpdszytkng loạqwcft báwhign đwpdszytk, ngoạqwcfi trừtegtbuybn Lậedckp ra.

"Hàbuybn huynh khôncvrng muốtncyn cùnsjkng hàbuybnh đwpdsllilng sao?" Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuybngjf chúpzqtt ngạqwcfc nhiêwsyjn hỏgwwfi.

Nhữtkanng ngưyeuvzsiti kháwhigc cũvscgng đwpdsxrdlu nghi hoặgqewc nhìypwdn vềxrdl phíiviua Hàbuybn Lậedckp.

"Tạqwcfi hạqwcf đwpdsem theo vốtncyn rấcfqmt íiviut, lạqwcfi tốtncyi hôncvrm qua vừtegta lúpzqtc gặgqewp mấcfqmy ngưyeuvzsiti cầwpdsn mua, nêwsyjn tấcfqmt cảqnny đwpdsxrdlu đwpdsãrjxp trao đwpdsuwyji hếxrdlt! Cho nêwsyjn cũvscgng khôncvrng càbuybn phảqnnyi hàbuybnh đwpdsllilng cùnsjkng vớagvzi mọvupdi ngưyeuvzsiti"buybn Lậedckp áwhignh mắgient thảqnnyn nhiêwsyjn giảqnnyi thíiviuch.

"Nhưyeuv vậedcky! Đnazkíiviuch xáwhigc làbuyb khôncvrng nêwsyjn cùnsjkng vớagvzi chúpzqtng ta chịbxnxu tộllili! Hàbuybn huynh đwpdsawek thậedckt đwpdsúpzqtng làbuyb vậedckn tốtncyt, vừtegta tớagvzi đwpdsãrjxpwhign đwpdsưyeuvtegtc hếxrdlt" Hồzytkypwdnh Côncvrngjf chúpzqtt hâhvyym mộllilngjfi.

Nhữtkanng ngưyeuvzsiti kháwhigc, cũvscgng đwpdsxrdlu lộllil ra áwhignh mắgient "Ngưyeuvzsiti nầwpdsy vậedckn thậedckt sựvjdm tốtncyt!"

buybn Lậedckp nghe vậedcky, chỉbuybyeuvzsiti màbuyb khôncvrng nóngjfi gìypwd.

nsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk thấcfqmy chuyệawekn đwpdsãrjxp thưyeuvơedckng nghịbxnx xong, cũvscgng cao hứtncyng đwpdstncyng dậedcky nóngjfi: "Vậedcky đwpdsêwsyjm nay mọvupdi ngưyeuvzsiti hãrjxpy nghỉbuyb ngơedcki cho tốtncyt, ngàbuyby mai lấcfqmy tinh thầwpdsn màbuybbuybm việawekc, hy vọvupdng đwpdsxrdlu cóngjf thu hoạqwcfch tốtncyt!"

Mấcfqmy ngưyeuvzsiti vừtegta nghe vậedcky, cũvscgng đwpdsxrdlu đwpdstncyng lêwsyjn, mỉbuybm cưyeuvzsiti chuẩoanbn bịbxnx rờzsiti đwpdsi.

Ngay lúpzqtc nàbuyby, Tùnsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo sĩfruk tựvjdma hồzytk nhớagvz ra cáwhigi gìypwd đwpdsóngjf, đwpdsllilt nhiêwsyjn áwhignh mắgient trởqwcfwsyjn trịbxnxnh trọvupdng nóngjfi vớagvzi mọvupdi ngưyeuvzsiti.

nazkưyeuvtegtc rồzytki, đwpdstegti sau khi Tháwhigi Nam hộllili chấcfqmm dứtncyt, mọvupdi ngưyeuvzsiti cũvscgng đwpdstegtng hoảqnnyng hốtncyt màbuyb rờzsiti đwpdsi! Ta nghe nóngjfi mấcfqmy lầwpdsn trưyeuvagvzc sau khi Tháwhigi Nam hộllili chấcfqmm dứtncyt, cóngjf mộllilt sốtncywhign tu giốtncyng nhưyeuv chúpzqtng ta, đwpdsxrdlu bịbxnx mấcfqmt tíiviuch mộllilt cáwhigch khóngjf hiểuwyju. Mọvupdi ngưyeuvzsiti cũvscgng nêwsyjn cẩoanbn thậedckn mộllilt chúpzqtt! Sau khi Thiêwsyjn vụllilbuybi Thăvupdng tiêwsyjn đwpdsqwcfi hộllili kếxrdlt thúpzqtc! Mọvupdi ngưyeuvzsiti nêwsyjn cùnsjkng nhau rờzsiti đwpdsi, nhưyeuv vậedcky sẽuvqb an toàbuybn hơedckn nhiềxrdlu!"

Nghe đwpdsqwcfo sĩfrukngjfi cóngjf nhữtkanng táwhign tu mấcfqmt tíiviuch, trong sốtncy nhữtkanng ngưyeuvzsiti ởqwcf đwpdsâhvyyy thìypwd Hắgienc Mộllilc huynh đwpdsaweknsjkng vợtegt chồzytkng Hồzytkypwdnh Côncvr nghe vậedcky biếxrdln sắgienc, Ngôncvr Cửwvcxu Chỉbuybnsjkng vịbxnx Hồzytkng Liêwsyjn táwhign nhâhvyyn kia vẻtncy mặgqewt lạqwcfi mờzsit mịbxnxt, màbuyb ngưyeuvzsiti mậedckp mạqwcfp Hoàbuybng Hiếxrdlu Thiêwsyjn lạqwcfi hừtegt lạqwcfnh mộllilt tiếxrdlng, nhưyeuvng áwhignh mắgient cũvscgng âhvyym trầwpdsm hẳzytkn lêwsyjn.

nazkúpzqtng, Tùnsjkng Văvupdn đwpdsqwcfo trưyeuvqwcfng nóngjfi vậedcky, huynh đwpdsawek chúpzqtng ta cũvscgng đwpdszytkng ýrgqm, sau nàbuyby nêwsyjn cùnsjkng nhau rờzsiti khỏgwwfi đwpdsâhvyyy".

"Vợtegt chồzytkng chúpzqtng ta cũvscgng khôncvrng phảqnnyn đwpdstncyi!"

Hắgienc Mộllilc huynh đwpdsaweknsjkng vợtegt chồzytkng Hồzytkypwdnh Côncvr đwpdsxrdlu luôncvrn miệawekng đwpdszytkng ýrgqm, xem ra đwpdstncyi vớagvzi việawekc nàbuyby rấcfqmt làbuyb kiêwsyjng kỵwpyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.