Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 132 : Thu hoạch

    trước sau   
ccitn Lậqdbyp vừbufya nghe, trong lòzurang rấgedxt làccit thấgedxt vọnsmmng, bấgedxt quámovvqdbyng khôbigyng cóxwtr quámovv kinh ngạcxdlc. Dùnsmm sao "Hoàccitng long đnaznan"ccit "Kim tủimohy hoàccitn" chỉoilrccit thámovvnh dưdqtesfllc ởhbyq thếtdxq tụniobc, đnaznokeli vớcxhvi ngưdqtexgeki bìxwtrnh thưdqtexgekng cóxwtr lẽlteeccit linh đnaznan diệakqgu dưdqtesfllc, nhưdqteng] đnaznokeli vớcxhvi ngưdqtexgeki tu tiêrjibn màccitxwtri quảltee thậqdbyt làcciteitym mộffsnt bậqdbyc.

Đeityokeli phưdqteơygomng nếtdxqu đnaznãrltk khôbigyng đnaznqzsang ýqdby, Hàccitn Lậqdbyp cũqdbyng khôbigyng đnaznbigynh ởhbyqgbwvu nữwokka, hắcxdln đnaznưdqtea tay ra, muốokeln thu hồqzsai lạcxdli hai cámovvi bìxwtrnh.

"Bấgedxt quámovv cho dùnsmm đnaznan dưdqtesfllc nàccity kéeitym mộffsnt chúbufyt, nhưdqteng nếtdxqu nhưdqtexwtr thêrjibm vàcciti bìxwtrnh nữwokka, ta cũqdbyng sẽltee trao đnaznhulai vớcxhvi ngưdqteơygomi!" Thanh niêrjibn đnaznffsnt nhiêrjibn mởhbyq miệakqgng bộffsnmovvng tiếtdxqc hậqdbyn.

ccitn Lậqdbyp vốokeln vưdqteơygomn tay ra, sau khi nghe đnaznưdqtesfllc thanh niêrjibn nóxwtri thếtdxq, nhấgedxt thờxgeki rụniobt trởhbyq vềvvgo, nởhbyq nhẹfkka nụniobdqtexgeki.

"Ta cóxwtrxwtri làccit chỉoilrxwtr hai bìxwtrnh nàccity đnaznâgbwvu?"ccitn Lậqdbyp hai mắcxdlt mởhbyq to, nhìxwtrn chằuwsxm chằuwsxm vàccito thanh niêrjibn chậqdbym rãrltki nóxwtri.

"Ngưdqteơygomi còzuran sao?" Thanh niêrjibn hơygomi kinh hãrltki, nhưdqteng lậqdbyp tứgedxc lộffsn ra sắcxdlc mặpcont vui mừbufyng.


eityưdqteơygomng nhiêrjibn, bấgedxt quámovv nếtdxqu nhưdqte muốokeln nhiềvvgou, ta cũqdbyng khôbigyng rõzmjvccit đnaznimoh đnaznxwtr giao dịbigych hay khôbigyng?"ccitn Lậqdbyp lậqdbyp tứgedxc nóxwtri nưdqtecxhvc đnaznôbigyi, sợsfll đnaznokeli phưdqteơygomng héeityt giámovv quámovv cao.

"Thậqdbyt tốokelt quámovv! Khôbigyng cầokeln nhiềvvgou lắcxdlm, chỉoilr cầokeln ba bìxwtrnh nữwokka làccit đnaznimoh rồqzsai, cóxwtr thểxwtr giúbufyp ta trong khoảlteeng thờxgeki gian ngắcxdln, đnaznffsnt phámovvxwtrnh cảlteenh" Thanh niêrjibn hưdqteng phấgedxn hẳbigyn lêrjibn, cóxwtr vẻduwa nhiệakqgt tìxwtrnh vôbigynsmmng, so vớcxhvi thámovvi đnaznffsn lạcxdlnh nhưdqtecxdcng trưdqtecxhvc đnaznâgbwvy hoàccitn toàccitn trámovvi ngưdqtesfllc.

movvi nàccity cũqdbyng khóxwtr trámovvch, phàccitm làccit đnaznan dưdqtesfllc cóxwtr khảlteecxdcng xúbufyc tiếtdxqn côbigyng phámovvp tiếtdxqn bộffsn, ai màccit bỏcxdl ra trao đnaznhulai, bảlteen thâgbwvn mìxwtrnh dùnsmmng còzuran chưdqtea đnaznimoh nữwokka làccit! Thanh niêrjibn nàccity trong mấgedxy ngàccity nay, khôbigyng thểxwtr đnaznem "Phi hàccitnh phùnsmm" kia trao đnaznhulai chủimoh yếtdxqu làccit do nguyêrjibn nhâgbwvn nàccity.

Cho dùnsmm "Hoàccitng long đnaznan"nsmmng "Kim tủimohy hoàccitn" củimoha Hàccitn Lậqdbyp đnaznokeli vớcxhvi ngưdqtexgeki tu tiêrjibn màccitxwtri, cũqdbyng khôbigyng tíngomnh làccitccit linh dưdqtesfllc, nhưdqteng bằuwsxng vàccito ưdqteu thếtdxq củimoha sốokeldqtesfllng, cũqdbyng đnaznimohccitm cho ngưdqtexgeki đnaznang giậqdbym châgbwvn tạcxdli tầokelng thứgedx chíngomn nàccity, đnaznffsnt phámovvrjibn tầokelng thứgedxdqtexgeki, làccitm cho côbigyng lựrltkc củimoha ngưdqtexgeki thanh niêrjibn nàccity đnazncxdli tiếtdxqn.

Nhưdqteng cũqdbyng chỉoilrxwtr ngưdqtexgeki giốokelng nhưdqteccitn Lậqdbyp, uốokelng thuốokelc nhưdqte ăcxdcn cơygomm, mớcxhvi cóxwtr thểxwtr bỏcxdl ra đnaznan dưdqtesfllc đnaznxwtr trao đnaznhulai. Bấgedxt quámovvccitn Lậqdbyp biếtdxqt rõzmjv đnazncxdlo lýqdby củimoha khôbigyng đnaznưdqtesfllc lộffsn ra ngoàcciti, hắcxdln khôbigyng muốokeln lưdqteu lạcxdli cho đnaznokeli phưdqteơygomng loạcxdli ýqdby nghĩzxjp bảlteen thâgbwvn cóxwtr thểxwtr dễlyoxccitng xuấgedxt ra sốokeldqtesfllng lớcxhvn đnaznan dưdqtesfllc màccit chúbufyt cảlteem giámovvc đnaznau lòzurang nàccito.

xwtr vậqdbyy hắcxdln sờxgek sờxgek cằuwsxm, làccitm ra bộffsnmovvng đnaznau lòzurang khôbigyng thôbigyi.

"Nhưdqte vậqdbyy! Cóxwtr phảlteei hơygomi bịbigy nhiềvvgou khôbigyng? Phảlteei đnaznem toàccitn bộffsn đnaznan dưdqtesfllc trêrjibn ngưdqtexgeki ra đnaznhulai sao!"ccitn Lậqdbyp cốokel ýqdby nhỏcxdl giọnsmmng nóxwtri thầokelm.

"Cámovvi nàccity cũqdbyng khôbigyng tíngomnh làccit nhiềvvgou! Dùnsmm sao cũqdbyng làccit linh phùnsmm bậqdbyc cao! Ngẫzxjpm lạcxdli màccit xem, chỉoilr cầokeln trong ngưdqtexgeki cóxwtr linh phùnsmmccity, vạcxdln nhấgedxt gặpconp phảlteei nguy hiểxwtrm gìxwtr, lậqdbyp tứgedxc cóxwtr thểxwtr bay lêrjibn khôbigyng màccit đnazni xa, so vớcxhvi chim bay còzuran nhanh hơygomn nhiềvvgou, tưdqteơygomng đnaznưdqteơygomng vớcxhvi việakqgc thêrjibm mộffsnt tíngomnh mạcxdlng! Chỉoilr cầokeln linh khíngom củimoha phùnsmm khôbigyng tiêrjibu tan, cũqdbyng cóxwtr thểxwtr sửoilr dụniobng nhiềvvgou lầokeln, làccit linh phùnsmm rấgedxt thựrltkc dụniobng!" Thanh niêrjibn thấgedxy Hàccitn Lậqdbyp hìxwtrnh nhưdqte thậqdbyt cóxwtr thểxwtr xuấgedxt ra sốokel đnaznan dưdqtesfllc màccitxwtrnh cầokeln, nụniobdqtexgeki trêrjibn mặpcont càccitng tưdqteơygomi hơygomn nhiềvvgou, ra sứgedxc giớcxhvi thiệakqgu diệakqgu dụniobng Phi hàccitnh phùnsmm củimoha mìxwtrnh, sợsfllccitn Lậqdbyp đnaznhulai ýqdby khôbigyng muốokeln giao dịbigych nữwokka.

"Muốokeln trao đnaznhulai, cũqdbyng đnaznưdqtesfllc. Phảlteei thêrjibm cho ta lámovvnsmma cùnsmmng cuốokeln sámovvch kia nữwokka!"ccitn Lậqdbyp thấgedxy đnaznokeli phưdqteơygomng thậqdbyt muốokeln đnaznhulai lấgedxy đnaznan dưdqtesfllc củimoha mìxwtrnh, liềvvgon khôbigyng khámovvch khíngom chỉoilrccito mộffsnt lámovv Đeityltee Khôbigyng bạcxdlch phùnsmm chỉoilr, cùnsmmng vớcxhvi mộffsnt quyểxwtrn "Cơygom sởhbyq chúbufy quyếtdxqt tàccitn bổhulan"movvch námovvt, màccitxwtri vớcxhvi ngưdqtexgeki thanh niêrjibn.

Ngưdqtexgeki thanh niêrjibn sửoilrng sốokelt mộffsnt chúbufyt, nhưdqteng thấgedxy Hàccitn Lậqdbyp chỉoilrccit mộffsnt phùnsmm chỉoilr bậqdbyc thấgedxp, cùnsmmng mộffsnt quyểxwtrn chúbufy thưdqtecxdcn bảlteen khôbigyng ai đnaznffsnng đnaznếtdxqn, trong lòzurang nhấgedxt thờxgeki mừbufyng rỡlzqj, ngay lậqdbyp tứgedxc đnaznámovvp ứgedxng.

Cứgedx nhưdqte vậqdbyy, "Phi hàccitnh phùnsmm" đnaznãrltk trởhbyq thàccitnh vậqdbyt trong túbufyi Hàccitn Lậqdbyp, đnaznqzsang thờxgeki còzuran cóxwtr thêrjibm mộffsnt lámovv phùnsmm chỉoilrnsmmng mộffsnt quyểxwtrn chúbufy thưdqteccit hắcxdln đnaznãrltk muốokeln cóxwtr từbufygbwvu.

ccitn Lậqdbyp đnaznem cuốokeln sámovvch nọnsmm mởhbyq ra, bêrjibn trong đnaznvvgou làccitmovvc chúbufy quyếtdxqt sơygom cấgedxp căcxdcn bảlteen, cóxwtr bảlteey támovvm phámovvp thuậqdbyt bậqdbyc thấgedxp, cùnsmmng mộffsnt eitybigya thứgedx thuậqdbyt"ygom cấgedxp bậqdbyc trung, đnaznưdqtesfllc ghi lạcxdli trong sámovvch.

Cuốokeln sámovvch nàccity, đnaznokeli vớcxhvi ngưdqtexgeki tu tiêrjibn khámovvc màccitxwtri, căcxdcn bảlteen làccit khôbigyng đnaznámovvng giámovv mộffsnt đnaznqzsang, nhưdqteng làccitm cho Hàccitn Lậqdbyp rấgedxt làccitcciti lòzurang.


Bởhbyqi vìxwtr hắcxdln hiệakqgn tạcxdli khiếtdxqm khuyếtdxqt chíngomnh làccit loạcxdli chúbufy phámovvp căcxdcn bảlteen nàccity, màccitmovvc quầokely hàccitng khámovvc tuy cũqdbyng cóxwtrmovvn loạcxdli sámovvch nàccity, cũqdbyng rấgedxt mớcxhvi vàccit tốokelt, nhưdqteng giámovv tiềvvgon lạcxdli đnazncxdlt kinh ngưdqtexgeki.

Mộffsnt quyểxwtrn "Ngũqdbyccitnh sơygom cấgedxp chúbufy quyếtdxqt đnazncxdli toàccitn"xwtr giámovv chíngomn mưdqteơygomi khốokeli linh thạcxdlch bậqdbyc thấgedxp, màccit mộffsnt quyểxwtrn "Thủimohy chúbufy phùnsmm phámovvp cơygom sởhbyq" khámovvc giámovvqdbyng tớcxhvi sámovvu mưdqteơygomi khốokeli linh thạcxdlch bậqdbyc thấgedxp, cuốokeln sámovvch nàccity mặpconc dùnsmm khámovv mỏcxdlng, phámovvp quyếtdxqt bêrjibn trong cũqdbyng khôbigyng nhiềvvgou, nhưdqteng hiệakqgn tạcxdli Hàccitn Lậqdbyp cũqdbyng chỉoilrxwtr thểxwtr mua đnaznưdqtesfllc nóxwtrccit thôbigyi.

Sau khi đnaznưdqtesfllc nhữwokkng vậqdbyt phẩhaetm nàccity, Hàccitn Lậqdbyp cảlteem giámovvc cóxwtr chúbufyt mệakqgt mỏcxdli, cũqdbyng khôbigyng muốokeln tiếtdxqp tụniobc đnazni dạcxdlo nữwokka, trựrltkc tiếtdxqp ra khỏcxdli sâgbwvn, hưdqtecxhvng vềvvgo phíngoma mấgedxy tòzuraa lầokelu cámovvc màccit đnazni đnaznếtdxqn.

movvch sâgbwvn rộffsnng khôbigyng xa, Hàccitn Lậqdbyp quay đnaznokelu nhìxwtrn lạcxdli, phámovvt hiệakqgn sốokel ngưdqtexgeki bêrjibn trong tựrltka hồqzsa nhiềvvgou hơygomn khôbigyng íngomt, xem ra ngưdqtexgeki tu tiêrjibn thíngomch ra ngoàcciti vàccito ban đnaznêrjibm, thậqdbyt đnaznúbufyng làccit khôbigyng íngomt.

Vừbufya đnazni đnaznếtdxqn gầokeln cámovvc tòzuraa lâgbwvu cámovvc nàccity, Hàccitn Lậqdbyp mớcxhvi phámovvt hiệakqgn, nhữwokkng tòzuraa lầokelu nàccity sửoilr dụniobng đnaznqzsang mộffsnc rấgedxt đnazncxdlt tiềvvgon xa hoa cùnsmmng cámovvc khốokeli đnaznámovv lớcxhvn màccit thàccitnh. Chẳbigyng nhữwokkng mỗgeazi tòzuraa đnaznvvgou đnaznưdqtesfllc chạcxdlm rồqzsang họnsmma phưdqtesfllng, kiếtdxqn trúbufyc cựrltkc kỳzzuu tinh mỹhaet, hơygomn nữwokka trêrjibn mỗgeazi tầokelng lầokelu mơygom hồqzsa đnaznvvgou cóxwtr biểxwtru hiệakqgn củimoha linh lựrltkc xao đnaznffsnng, xem ra chíngomnh làccit cấgedxm phámovvp theo nhưdqte lờxgeki Tùnsmmng Văcxdcn đnazncxdlo sĩzxjpxwtri.

ccitn Lậqdbyp vòzurang vo mộffsnt vòzurang, rốokelt cùnsmmng cũqdbyng tìxwtrm đnaznưdqtesfllc lầokelu cámovvc muốokeln tìxwtrm, liềvvgon đnazni tớcxhvi trưdqtecxhvc.

Nhưdqteng cámovvch mụniobc tiêrjibu mấgedxy trưdqtesfllng, Hàccitn Lậqdbyp đnaznffsnt nhiêrjibn cảlteem giámovvc đnaznưdqtesfllc đnaznniobng phảlteei mộffsnt cámovvi gìxwtr đnaznóxwtr, sau đnaznóxwtr bịbigy mộffsnt lựrltkc lưdqtesfllng vôbigyxwtrnh đnaznhaety ra trong giâgbwvy lámovvt, làccitm cho phảlteei lảlteeo đnaznlteeo lui lạcxdli mấgedxy bưdqtecxhvc.

ccitn Lậqdbyp cóxwtr chúbufyt kinh ngạcxdlc cũqdbyng cóxwtr chúbufyt hưdqteng phấgedxn, xem ra tu tiêrjibn giớcxhvi đnazniềvvgou màccit hắcxdln khôbigyng biếtdxqt cóxwtr rấgedxt nhiềvvgou, hắcxdln thậqdbyt muốokeln đnaznưdqtesfllc họnsmmc hếtdxqt tấgedxt cảltee nhữwokkng đnazniềvvgou nàccity.

ccitn Lậqdbyp nghĩzxjp nhưdqte vậqdbyy, trong lòzurang chợsfllt đnaznffsnng, liềvvgon thi triểxwtrn Thiêrjibn nhãrltkn thuậqdbyt, hưdqtecxhvng vềvvgo tiểxwtru lâgbwvu màccit nhìxwtrn lạcxdli.

Kếtdxqt quảlteemovvch đnaznóxwtr khôbigyng xa, Hàccitn Lậqdbyp thấgedxy đnaznưdqtesfllc mộffsnt tầokelng thanh quang nhàccitn nhạcxdlt chắcxdln trưdqtecxhvc mắcxdlt, cảlteezuraa lầokelu cámovvc đnaznvvgou bịbigy thanh quang nàccity bao bọnsmmc, giốokelng nhưdqte bịbigy mộffsnt cámovvi chéeityn thậqdbyt lớcxhvn chụniobp lấgedxy.

ccitn Lậqdbyp lầokeln nữwokka tiếtdxqn lêrjibn, vưdqteơygomn mộffsnt ngóxwtrn tay khe khẽltee đnaznffsnng vàccito thanh quang, kếtdxqt quảlteexwtr mộffsnt loạcxdli cảlteem giámovvc mềvvgom mềvvgom mưdqtexgeki phầokeln co dãrltkn. Dùnsmmng sứgedxc nhấgedxn xuốokelng mộffsnt chúbufyt, lậqdbyp tứgedxc cóxwtr mộffsnt cỗgeaz lựrltkc lưdqtesfllng phảlteen ngưdqtesfllc lạcxdli xuấgedxt hiệakqgn, xem ra lựrltkc phòzurang ngựrltk củimoha thanh quang nàccity quảltee thậqdbyt khôbigyng tệakqg.

ccitn Lậqdbyp đnaznãrltk hiểxwtru rõzmjvmovvc dụniobng củimoha thanh quang, cũqdbyng khôbigyng nghiêrjibn cứgedxu nữwokka, màccitccit lấgedxy ra đnazncxdlo phùnsmmccitnsmmng Văcxdcn đnazncxdlo sĩzxjp đnaznãrltk giao cho hắcxdln, hưdqtecxhvng tớcxhvi màccitn sámovvng màccitmovvn lêrjibn, kếtdxqt quảltee trêrjibn quầokelng sámovvng màccitu xanh đnaznóxwtr xuấgedxt hiệakqgn mộffsnt tầokelng sóxwtrng gợsflln, sau đnaznóxwtr xuấgedxt hiệakqgn mộffsnt cámovvi vòzurang tròzuran, đnaznxwtr cho Hàccitn Lậqdbyp cóxwtr thểxwtr đnazni vàccito.

ccitn Lậqdbyp cũqdbyng khôbigyng khámovvch khíngom, đnaznem phùnsmm lụniobc thu lạcxdli, rồqzsai cấgedxt bưdqtecxhvc đnazni vàccito, hưdqtecxhvng tóxwtri tòzuraa lầokelu màccit đnazni đnaznếtdxqn. Lúbufyc nàccity vòzurang tròzuran lạcxdli từbufy từbufy nhỏcxdl đnazni, cuốokeli cùnsmmng hoàccitn toàccitn khéeityp lạcxdli, lớcxhvp màccitng sámovvng lạcxdli khôbigyi phụniobc nguyêrjibn dạcxdlng.


Ngôbigyi lầokelu trưdqtecxhvc mắcxdlt cũqdbyng khôbigyng tíngomnh làccit lớcxhvn, chỉoilrxwtr hai tầokelng, cao cỡlzqjdqtexgeki trưdqtesfllng, bấgedxt quámovv diệakqgn tíngomch xem ra, chứgedx đnaznrltkng mấgedxy chụniobc ngưdqtexgeki vẫzxjpn cóxwtr thừbufya.

ccitn Lậqdbyp mỉoilrm cưdqtexgeki, nhấgedxc châgbwvn đnazni vàccito bêrjibn trong, tiếtdxqn vàccito đnazncxdli sảlteenh lầokelu mộffsnt, chỉoilr thấgedxy bêrjibn trong ngoạcxdli trừbufy hai csi bàccitn bámovvt tiêrjibn ra, cũqdbyng chỉoilrxwtrygomn mưdqtexgeki cámovvi ghếtdxq, đnaznưdqtesfllc bốokel tríngom đnaznơygomn giảlteen, trôbigyng qua thậqdbyt đnaznúbufyng làccitxwtrcciti phầokeln thanh đnazncxdlm tu tiêrjibn.

ccit tiểxwtru hòzuraa thưdqtesfllng gọnsmmi làccit Khổhula Tang kia, đnaznang cúbufyi đnaznokelu ngồqzsai ởhbyq trêrjibn mặpcont đnazngedxt ởhbyq trong góxwtrc, nhắcxdlm mắcxdlt niệakqgm thiệakqgn, mộffsnt bộffsnmovvng cao tăcxdcng đnazncxdlc đnazncxdlo. Vềvvgo phầokeln nhữwokkng ngưdqtexgeki khámovvc, Hàccitn Lậqdbyp cũqdbyng chưdqtea từbufyng thấgedxy.

"Khổhula Tang đnazncxdli sưdqte, Tùnsmmng Văcxdcn đnazncxdlo trưdqtehbyqng đnaznãrltk trởhbyq vềvvgo chưdqtea?"ccitn Lậqdbyp bưdqtecxhvc vàcciti bưdqtecxhvc tớcxhvi trưdqtecxhvc mặpcont hòzuraa thưdqtesfllng, đnaznokely hòzuraa khíngom hỏcxdli.

Tiểxwtru hòzuraa thưdqtesfllng cũqdbyng khôbigyng đnaznxwtr ýqdby tớcxhvi Hàccitn Lậqdbyp, màccitccit trong miệakqgng tiếtdxqp tụniobc lẩhaetm bẩhaetm niệakqgm, cho đnaznếtdxqn khi Hàccitn Lậqdbyp chịbigyu khôbigyng nổhulai nữwokka, thìxwtrzuraa thưdqtesfllng mớcxhvi mởhbyq mắcxdlt ra, vẻduwa mặpcont xin lỗgeazi nóxwtri vớcxhvi hắcxdln: "Hàccitn thíngom chủimoh chớcxhv trámovvch! Tiểxwtru tăcxdcng vừbufya rồqzsai đnaznang tụniobng Kim cưdqteơygomng kinh đnaznếtdxqn chỗgeaz mấgedxu chốokelt, khôbigyng cámovvch nàccito lậqdbyp tứgedxc dừbufyng lạcxdli màccit đnaznámovvp lờxgeki đnaznưdqtesfllc, xin đnaznbufyng trámovvch tộffsni!"

ccitn Lậqdbyp nghe hòzuraa thưdqtesfllng nóxwtri nhữwokkng lờxgeki ấgedxy, cưdqtexgeki khan mộffsnt chúbufyt: "Sao cóxwtr thểxwtr! Tạcxdli hạcxdl bộffsni phụniobc nhấgedxt làccit ngưdqtexgeki tâgbwvm khôbigyng cóxwtr tạcxdlp niệakqgm!"

Tiểxwtru hòzuraa thưdqtesfllng nghe Hàccitn Lậqdbyp nóxwtri nhưdqte vậqdbyy, cưdqtexgeki mộffsnt chúbufyt, lạcxdli khôbigyng nhanh khôbigyng chậqdbym nóxwtri: "Mấgedxy ngưdqtexgeki Tùnsmmng Văcxdcn đnazncxdlo trưdqtehbyqng đnaznang ởhbyq lầokelu hai đnaznsflli Hàccitn thíngom chủimoh. Dặpconn dòzura ta khi thấgedxy thíngom chủimoh lậqdbyp tứgedxc gọnsmmi ngưdqtexgeki lêrjibn đnaznóxwtr, tựrltka hồqzsa đnaznokeli vớcxhvi thíngom chủimohxwtr chúbufyt việakqgc".

ccitn Lậqdbyp vừbufya nghe hòzuraa thưdqtesfllng nóxwtri lờxgeki nàccity, trong lòzurang cóxwtr chúbufyt buồqzsan bựrltkc.

Tiểxwtru hòzuraa thưdqtesfllng nàccity cũqdbyng thậqdbyt làccit, đnaznãrltkxwtr ngưdqtexgeki đnaznang chờxgek ta, vậqdbyy màccitzuran khôbigyng lậqdbyp tứgedxc nóxwtri cho ta biếtdxqt, màccitzuran ngưdqtexgeki ngưdqtexgeki ta ta nãrltky giờxgek sao, xem ra sau nàccity nêrjibn cámovvch hòzuraa thưdqtesfllng xa xa mộffsnt chúbufyt!

ccitn Lậqdbyp trong lòzurang nghĩzxjp vậqdbyy, trêrjibn mặpcont lạcxdli khôbigyng chúbufyt biếtdxqn hóxwtra gậqdbyt đnaznokelu, rồqzsai theo cầokelu thang ởhbyq gầokeln đnaznóxwtrrjibn lầokelu, "Thìxwtrnh thịbigych"rjibn lầokelu hai.

Vừbufya lêrjibn lầokelu hai, chỉoilr thấgedxy hai huynh đnaznakqg Hắcxdlc Mộffsnc cùnsmmng Hắcxdlc Kim, đnaznang ởhbyq tạcxdli đnaznokelu cầokelu thang nóxwtri cámovvi gìxwtr đnaznóxwtr. Thấgedxy Hàccitn Lậqdbyp vừbufya lêrjibn, lậqdbyp tứgedxc ngừbufyng nóxwtri chuyệakqgn vớcxhvi nhau, tiếtdxqn lêrjibn đnaznóxwtrn.

"Hàccitn huynh, Tùnsmmng Văcxdcn đnazncxdlo trưdqtehbyqng đnaznang ởhbyqrjibn trong phòzurang chờxgek ngưdqtexgeki, đnazni theo huynh đnaznakqg chúbufyng ta đnazni!"ccitn Lậqdbyp ámovvnh mắcxdlt lạcxdlnh nhạcxdlt, cũqdbyng khôbigyng nóxwtri lờxgeki nàccito, đnazni theo bọnsmmn họnsmm dọnsmmc theo hàccitnh lang đnazni vàccito trong mộffsnt gian phòzurang.

Ngưdqtexgeki trong phòzurang rấgedxt nhiềvvgou, ngoạcxdli trừbufyzuraa thưdqtesfllng ra, nhữwokkng ngưdqtexgeki khámovvc đnaznvvgou ởhbyq tạcxdli đnaznâgbwvy, nhưdqteng lạcxdli cóxwtr thêrjibm hai ngưdqtexgeki lạcxdl khôbigyng nhậqdbyn ra.

Mộffsnt ngưdqtexgeki làccit thiếtdxqu niêrjibn cỡlzqjdqtexgeki sámovvu mưdqtexgeki bảlteey tuổhulai cưdqtexgeki hìxwtrxwtr, mộffsnt ngưdqtexgeki thìxwtr mậqdbyp mạcxdlp trắcxdlng trẻduwao cỡlzqj hai mốokelt hai hai tuổhulai. Xem ra hai ngưdqtexgeki nàccity chíngomnh làccit ngưdqtexgeki màccit ngay cảlteensmmng Văcxdcn cũqdbyng cóxwtr chúbufyt đnaznau đnaznokelu.

"Hàccitn huynh đnaznakqg tớcxhvi rồqzsai! Nhanh ngồqzsai đnazni"nsmmng Văcxdcn đnazncxdlo sĩzxjp rấgedxt khámovvch khíngom chỉoilrccito mộffsnt cámovvi ghếtdxqrjibn cạcxdlnh, nóxwtri vớcxhvi Hàccitn Lậqdbyp.

ccitn Lậqdbyp gậqdbyt đnaznokelu, liềvvgon ngồqzsai ởhbyq tạcxdli đnaznóxwtr.

"Hai vịbigyccity làccit Ngôbigy Cửoilru Chỉoilr củimoha Vâgbwvn Môbigyn giảlteen cùnsmmng Hoàccitng Hiếtdxqu Thiêrjibn củimoha Thạcxdlch Thámovvc cốokelc"nsmmng Văcxdcn phâgbwvn biệakqgt chỉoilrccito thiếtdxqu niêrjibn vàccit ngưdqtexgeki mậqdbyp mạcxdlp màccit giưdqteóxwtri thiệakqgu vớcxhvi Hàccitn Lậqdbyp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.