Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 131 : Linh thạch dữ linh phù

    trước sau   
Phưtxvnơrllrng thứuoprc còzeaen lạgnwqi thìqubi thôhqgbng dụijipng hơrllrn, đabosóhqgbntbp sửpszb dụijipng mộoroft loạgnwqi gọfugfi làntbp "linh thạgnwqch"qubi đabosóhqgb đabosnecvntbpm tiềscasn tệloop giao dịswnvch, ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn hjay sửpszb dụijipng đabosnecv mua bávqbyn vậkqwdt phẩkexpm.

"Linh thạgnwqch"uljqn cũieheng làntbp nghĩqwzua, làntbp mộoroft loạgnwqi đabosávqby tràntbpn ngậkqwdp thiêuljqn đabosswnva linh khífqhg, linh khífqhgntbphqgb sởmsqm hữrljdu đabosltthi vớokwvi ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn màntbphqgbi, làntbp mộoroft thứuopr cựzzkcc kỳwtwo bổsnyitxvnyzving.

qubinh thưtxvnnjxong ngồscasi xuốltthng luyệloopn côhqgbng nếhqgbu nhưtxvn thu nạgnwqp linh khífqhg củorofa linh thạgnwqch, sẽmopx khiếhqgbn cho ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn tốltthc đabosorof tu luyệloopn trởmsqmuljqn kinh ngưtxvnnjxoi, dùobib sao bảntbpn thâdjyxn ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn thu nạgnwqp luyệloopn hóhqgba linh khífqhgvqbyn loạgnwqn trong trờnjxoi đabosfuzpt, so vớokwvi linh khífqhg tinh thuầsnyin bêuljqn ngưtxvnnjxoi, cóhqgb thểnecvobiby ýuljq thu nạgnwqp, chífqhgnh làntbp hai chuyệloopn khávqbyc nhau hoàntbpn toàntbpn.

Nhưtxvnng côhqgbng hiệloopu lớokwvn nhấfuzpt củorofa linh thạgnwqch, cũieheng khôhqgbng phảntbpi ởmsqm chỗyuountbpy. Côhqgbng dụijipng chủorof yếhqgbu nhấfuzpt củorofa nóhqgb, chífqhgnh làntbp khi bốltth trífqhg trậkqwdn phávqbyp cùobibng sựzzkc thi triểnecvn phávqbyp thuậkqwdt.

Mộoroft trậkqwdn phávqbyp cao cấfuzpp thàntbpnh côhqgbng hay khôhqgbng? Hiệloopu lựzzkcc nhưtxvn thếhqgbntbpo? Thưtxvnnjxong thưtxvnnjxong làntbp xem nóhqgb sửpszb dụijipng hiệloopu lựzzkcc củorofa linh thạgnwqch, linh thạgnwqch tốlttht chẳcahang nhữrljdng cóhqgb khảntbpkqiang bảntbpo đabosntbpm sựzzkc thàntbpnh côhqgbng củorofa trậkqwdn phávqbyp, hơrllrn nữrljda uy lựzzkcc cũieheng sẽmopx gia tăkqiang rấfuzpt lớokwvn.

ntbp sốltthtxvnhwwwng linh thạgnwqch tiêuljqu hao khi thi triểnecvn phávqbyp thuậkqwdt, cũieheng vưtxvnhwwwt xa khi ứuoprng dụijipng trêuljqn trậkqwdn phávqbyp. Bởmsqmi vìqubi mộoroft ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn cóhqgb thểnecv thi triểnecvn cấfuzpp bậkqwdc cùobibng hiệloopu quảntbp củorofa phávqbyp thuậkqwdt, bìqubinh thưtxvnnjxong đabosscasu căkqian cứuoprntbpo tu vi phávqbyp lựzzkcc củorofa bảntbpn thâdjyxn hắmttdn màntbp đabosswnvnh, khôhqgbng thểnecv dựzzkca vàntbpo khảntbpkqiang củorofa bảntbpn thâdjyxn màntbphqgb thểnecv xuấfuzpt ra cávqbyc phávqbyp thuậkqwdt siêuljqu đaboscahang cấfuzpp, vìqubi vậkqwdy linh thạgnwqch trởmsqm thàntbpnh vậkqwdt tốlttht nhấfuzpt đabosnecvkqiang cưtxvnnjxong phávqbyp thuậkqwdt.


Nếhqgbu nhưtxvn khi ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn thi triểnecvn phávqbyp thuậkqwdt lợhwwwi hai, trong tay cóhqgb thểnecvhqgb mộoroft khốltthi linh thạgnwqch, linh khífqhg trong linh thạgnwqch sẽmopx cuồscasn cuộorofn khôhqgbng ngừyzving bổsnyi sung cho ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn đabosang hao tổsnyin phávqbyp lựzzkcc đabosnecvntbpm phéqwzup, chứuopr ngưtxvnnjxoi làntbpm phéqwzup căkqian bảntbpn khôhqgbng thểnecvntbpo màntbp cứuopr liêuljqn tụijipc màntbp mạgnwqnh mẽmopx thi triểnecvn phávqbyp thuậkqwdt ra.

Cho nêuljqn linh thạgnwqch trởmsqm thàntbpnh thứuoprntbp ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn khi tranh đabosfuzpu, làntbp lựzzkca chọfugfn đabosnecv lấfuzpy yếhqgbu thắmttdng mạgnwqnh, hơrllrn nữrljda sau khi phávqbyp lựzzkcc bịswnv tổsnyin hao, cóhqgb vậkqwdt nàntbpy đabosnecv lậkqwdp tứuoprc khôhqgbi phụijipc thựzzkcc lựzzkcc nhưtxvn trưtxvnokwvc, cóhqgb thểnecv gia tăkqiang cơrllr hộorofi rấfuzpt lớokwvn đabosnecv cho bọfugfn họfugf sinh tồscasn trong tranh đabosfuzpu.

Linh thạgnwqch cóhqgb nhiềscasu côhqgbng dụijipng nhưtxvn vậkqwdy, tựzzkc nhiêuljqn giávqby trịswnv củorofa nóhqgb rấfuzpt cao.

Nhưtxvnng vớokwvi nhu cầsnyiu sửpszb dụijipng linh thạgnwqch quávqby lớokwvn, cávqbyc quávqbyng mạgnwqch linh thạgnwqch bịswnv khai thávqbyc quávqby đabosorof ngàntbpy càntbpng thưtxvna thớokwvt, ngàntbpy nay tạgnwqi tu tiêuljqn giớokwvi, linh thạgnwqch dầsnyin dầsnyin trởmsqm thàntbpnh xa xỉsoqu phẩkexpm trâdjyxn quýuljq, trởmsqm thàntbpnh vậkqwdt bảntbpo chứuoprng tốlttht nhấfuzpt củorofa ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn khi giao dịswnvch, trởmsqm thàntbpnh mộoroft loạgnwqi tiềscasn tệlooptxvnu thôhqgbng củorofa ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn, cũieheng sắmttdp đabosưtxvnhwwwc cộorofng đabosscasng đabosswnvnh ra quy cávqbych, cùobibng cávqbyc chi tiếhqgbt cấfuzpp bậkqwdc củorofa linh thạgnwqch.

Linh thạgnwqch ẩkexpn chứuopra linh lựzzkcc bao nhiêuljqu, đabosưtxvnhwwwc chia làntbpm bốltthn bậkqwdc, đabosóhqgbntbp linh thạgnwqch bậkqwdc thấfuzpp, linh thạgnwqch bậkqwdc trung, linh thạgnwqch bậkqwdc cao, linh thạgnwqch bậkqwdc siêuljqu, đabosscasu dựzzkca theo linh lựzzkcc thuộorofc tífqhgnh ẩkexpn chứuopra khôhqgbng giốltthng nhau ởmsqmuljqn trong, linh thạgnwqch cũieheng chia làntbpm kim linh thạgnwqch, mộorofc linh thạgnwqch, thủorofy linh thạgnwqch, thổsnyi linh thạgnwqch, hỏjqdaa linh thạgnwqch làntbp ngũiehentbpnh linh thạgnwqch, mặxqibt khávqbyc cũieheng cóhqgb mộoroft chúamzmt rấfuzpt hiếhqgbm thấfuzpy phong linh thạgnwqch, lôhqgbi linh thạgnwqch làntbp linh thạgnwqch cóhqgb thuộorofc tífqhgnh, đabosưtxvnơrllrng nhiêuljqn loạgnwqi linh thạgnwqch nàntbpy rấfuzpt hiếhqgbm.

Linh thạgnwqch làntbp đabosscas tốlttht nhưtxvn vậkqwdy, Hàntbpn Lậkqwdp nửpszba khốltthi cũieheng khôhqgbng cóhqgb.

Hắmttdn tựzzkc nhậkqwdn trêuljqn ngưtxvnnjxoi cũieheng khôhqgbng cóhqgb vậkqwdt phẩkexpm gìqubihqgb thểnecv trao đabossnyii, cho nêuljqn ngay từyzvi đabossnyiu chỉsoquhqgb ýuljq niệloopm trong đabossnyiu làntbp mởmsqm rộorofng tầsnyim mắmttdt, nêuljqn chỉsoqu mộoroft đabosưtxvnnjxong đabosôhqgbng nhìqubin mộoroft chúamzmt tâdjyxy nhìqubin mộoroft cávqbyi, cứuopr thếhqgbntbp đabosi.

Mặxqibc dùobibntbpn Lậkqwdp bộorofvqbyng lạgnwqnh nhạgnwqt, thong dong khôhqgbng bứuoprc bávqbych, nhưtxvnng cávqbyc quầsnyiy hàntbpng nàntbpy, thậkqwdt sựzzkchqgb rấfuzpt nhiềscasu thứuoprntbpm cho hắmttdn mắmttdt cũieheng hồscasng lêuljqn cùobibng trong lòzeaeng cựzzkcc kỳwtwo xao đabosorofng.

Khôhqgbng nóhqgbi cávqbyi gìqubi khávqbyc, chỉsoqu cầsnyin nóhqgbi đabosếhqgbn mộoroft lávqby Khôhqgbng bạgnwqch phùobib chỉsoqu thôhqgbi! Móhqgbn đabosscasntbpy mặxqibc dùobib rấfuzpt bìqubinh thưtxvnnjxong, nhưtxvnng làntbp mộoroft trong nhữrljdng móhqgbn đabosscasntbpntbpn Lậkqwdp trưtxvnokwvc mắmttdt hếhqgbt sứuoprc cầsnyin.

Mặxqibc dùobibntbpn Lậkqwdp chưtxvna biếhqgbt, lávqbyobiba cấfuzpp bao nhiêuljqu bậkqwdc bao nhiêuljqu, cóhqgb nhữrljdng tífqhgnh năkqiang gìqubi khávqbyc biệloopt, nhưtxvnng cũieheng biếhqgb vớokwvi côhqgbng lựzzkcc trưtxvnokwvc mắmttdt củorofa mìqubinh, lávqbyobiba sơrllr cấfuzpp bậkqwdc thấfuzpp nàntbpy khẳcahang đabosswnvnh cũieheng đabosorof đabosnecv hắmttdn thi triểnecvn gxfuswnvnh thầsnyin thuậkqwdt".

Cho nêuljqn nếhqgbu nhưtxvnhqgb thểnecvhqgb đabosưtxvnhwwwc mộoroft vàntbpi lávqbyobiba nàntbpy, hắmttdn lậkqwdp tứuoprc cóhqgb thểnecv vậkqwdn dụijipng mộoroft vàntbpi phávqbyp thuậkqwdt, làntbpm cho thựzzkcc lựzzkcc củorofa bảntbpn thâdjyxn lậkqwdp tứuoprc tăkqiang cưtxvnnjxong thêuljqm mộoroft phầsnyin.

Đgxfuưtxvnơrllrng nhiêuljqn ngoạgnwqi trừyzvivqbyobiba nàntbpy ra, cávqbyi gìqubintbp "Lôhqgbi hỏjqdaa phùobib" "Hỏjqdaa long phùobib" "Cựzzkc lựzzkcc phùobib" đabosorof loạgnwqi linh phùobib, cũieheng làntbpm cho Hàntbpn Lậkqwdp cóhqgb chúamzmt đabosorofng tâdjyxm.

Thậkqwdm chífqhgntbpn Lậkqwdp còzeaen ởmsqm trưtxvnokwvc mộoroft quầsnyiy hàntbpng, thấfuzpy mộoroft lávqby linh phùobib giốltthng hệloopt nhưtxvnvqby phùobib lụijipc cóhqgb thểnecv xuấfuzpt ra kim trávqbyo củorofa mìqubinh, bêuljqn cạgnwqnh cóhqgb chúamzm thífqhgch rấfuzpt rõkqiantbpng: Kim cưtxvnơrllrng phùobib, linh phùobib thuộorofc tífqhgnh kim sơrllr cấfuzpp bậkqwdc trung cóhqgbhqgbng dụijipng phòzeaeng ngựzzkc, giávqby trịswnv chífqhgn khốltthi linh thạgnwqch bậkqwdc thấfuzpp.


ntbpn Lậkqwdp sau khi đabosi dạgnwqo qua rấfuzpt nhiềscasu quầsnyiy hàntbpng, đabosltthi vớokwvi giávqby tiềscasn củorofa cávqbyc phùobib lụijipc, cũieheng cóhqgb sựzzkc hiểnecvu rõkqia nhấfuzpt đabosswnvnh. Mộoroft lávqby Khôhqgbng bạgnwqch phùobib chỉsoqurllr cấfuzpp bậkqwdc thấfuzpp chỉsoqu cầsnyin mộoroft khốltthi linh thạgnwqch bậkqwdc thấfuzpp làntbp mua đabosưtxvnhwwwc, màntbp luyệloopn chếhqgb hoàntbpn thàntbpnh phùobib lụijipc sơrllr cấfuzpp bậkqwdc thấfuzpp, cho dùobibntbp bấfuzpt kỳwtwo loạgnwqi phávqbyp thuậkqwdt gìqubi, cũieheng cóhqgb thểnecvvqbyn đabosưtxvnhwwwc hai khốltthi linh thạgnwqch bậkqwdc thấfuzpp.

Vềscas phầsnyin linh phùobibrllr cấfuzpp bậkqwdc trung, chỉsoqu cầsnyin xuấfuzpt ra làntbp đabosưtxvnhwwwc bávqbyn vớokwvi giávqbyvqbyu đabosếhqgbn mưtxvnnjxoi khốltthi linh thạgnwqch, hơrllrn nữrljda linh phùobib thuộorofc tífqhgnh phòzeaeng ngựzzkc so vớokwvi tiếhqgbn côhqgbng thìqubi giávqby cao hơrllrn mộoroft ífqhgt.

Nếhqgbu bảntbpn thâdjyxn cũieheng cóhqgb vậkqwdt phẩkexpm giốltthng nhưtxvn vậkqwdy, Hàntbpn Lậkqwdp tựzzkc nhiêuljqn phảntbpi lưtxvnu ýuljq mộoroft chúamzmt.

Sau khi cẩkexpn thậkqwdn quan sávqbyt quầsnyiy hàntbpng cóhqgb Kim cưtxvnơrllrng phùobib, hắmttdn phávqbyt hiệloopn phùobib lụijipc củorofa ngưtxvnnjxoi ta linh khífqhg so vớokwvi phùobib lụijipc củorofa hắmttdn sung túamzmc hơrllrn nhiềscasu, hiểnecvn nhiêuljqn làntbp vậkqwdt mớokwvi chưtxvna từyzving sửpszb dụijipng qua, màntbp phỏjqdang chừyzving đabosscasiehe củorofa hắmttdn, nhiềscasu lắmttdm cũieheng chỉsoquhqgb thểnecvvqbyn đabosưtxvnhwwwc cho ngưtxvnnjxoi ta vớokwvi giávqby chỉsoqu bằgfdvng mộoroft phầsnyin ba.

Sau khi kếhqgbt luậkqwdn nhưtxvn vậkqwdy, Hàntbpn Lậkqwdp cưtxvnnjxoi khổsnyi mộoroft chúamzmt, xem ra so vớokwvi ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn ởmsqmrllri nàntbpy, hắmttdn thậkqwdt đabosúamzmng làntbpobibng quỷcaha, hắmttdn khôhqgbng khỏjqdai sờnjxo sờnjxovqbyc vậkqwdt phẩkexpm ởmsqm trêuljqn ngưtxvnnjxoi, đabosoroft nhiêuljqn trong lòzeaeng chợhwwwt đabosorofng, nghĩqwzu tớokwvi linh phùobibhqgb họfugfa hìqubinh thanh kiếhqgbm trong ávqbyo củorofa mìqubinh.

Mặxqibc dùobibzeaen chưtxvna biếhqgbt têuljqn củorofa lávqby phùobibntbpy, nhưtxvnng Hàntbpn Lậkqwdp tin tưtxvnmsqmng, giávqby trịswnv củorofa nóhqgb nhấfuzpt đabosswnvnh phảntbpi hơrllrn Kim cưtxvnơrllrng phùobib.

Nghĩqwzu tớokwvi đabosâdjyxy, Hàntbpn Lậkqwdp bắmttdt đabossnyiu chúamzm ýuljqvqbyc quầsnyiy hàntbpng, đabosnecv ýuljqhqgbvqbyn phùobib lụijipc cóhqgb họfugfa hìqubinh thanh kiếhqgbm giốltthng nhưtxvn vậkqwdy hay khôhqgbng.

Nhưtxvnng đabosávqbyng tiếhqgbc chífqhgnh làntbp, sau khi hắmttdn vòzeaeng vo rấfuzpt nhiềscasu quầsnyiy hàntbpng, vẫtxvnn khôhqgbng cóhqgb nhìqubin thấfuzpy vậkqwdt phẩkexpm cùobibng loạgnwqi. Nhưtxvnng thậkqwdt ra tạgnwqi mộoroft chỗyuouhqgbkqiam sávqbyu ngưtxvnnjxoi tu tiêuljqn vâdjyxy quanh, phávqbyt hiệloopn cóhqgb ngưtxvnnjxoi đabosang bávqbyn mộoroft lávqby linh phùobibrllr cấfuzpp bậkqwdc cao.

uljqn cạgnwqnh linh phùobibhqgb viếhqgbt: "Phi thiêuljqn phùobib"ntbp loạgnwqi linh phùobib phi hàntbpnh phong thuộorofc tífqhgnh sơrllr cấfuzpp bậkqwdc cao, giávqby trịswnv ba mưtxvnơrllri khốltthi linh thạgnwqch bậkqwdc thấfuzpp, hoặxqibc đabossnyii cávqbyc loạgnwqi đabosan dưtxvnhwwwc cóhqgb giávqby trịswnvtxvnơrllrng đabosưtxvnơrllrng.

ntbpn Lậkqwdp vừyzvia thấfuzpy lờnjxoi giớokwvi thiệloopu nàntbpy, trong lòzeaeng liềscasn ngẩkexpn ra.

Phảntbpi biếhqgbt rằgfdvng, vòzeaeng vo qua nhiềscasu quầsnyiy hàntbpng nhưtxvn vậkqwdy, lúamzmc nàntbpy hắmttdn mớokwvi nhìqubin thấfuzpy bávqbyn mộoroft lávqby linh phùobibrllr cấfuzpp bậkqwdc cao, khôhqgbng khỏjqdai dụijipng tâdjyxm quan sávqbyt, quảntbp nhiêuljqn trêuljqn phùobib lụijipc linh khífqhg nồscasng nặxqibc kinh ngưtxvnnjxoi, khôhqgbng thểnecv khôhqgbng thấfuzpy sựzzkc chêuljqnh lệloopch vớokwvi linh phùobib bậkqwdc thấfuzpp vàntbp bậkqwdc trung.

"Hai mưtxvnơrllri khốltthi linh thạgnwqch, cóhqgb đabossnyii khôhqgbng?" Trong sốltth ngưtxvnnjxoi vâdjyxy xem cóhqgb mộoroft vịswnvvqbyn tửpszb đabosi châdjyxn khôhqgbng mặxqibt nhưtxvn ngựzzkca, khôhqgbng nhịswnvn đabosưtxvnhwwwc mởmsqm miệloopng nóhqgbi.

Chủorof nhâdjyxn củorofa quầsnyiy hàntbpng làntbp mộoroft thanh niêuljqn đabossnyiu đabosorofi mũiehe cỏjqda, hắmttdn lấfuzpy tay chỉsoqu chỉsoquntbpo giávqby, khôhqgbng đabosnecv ýuljq đabosếhqgbn lờnjxoi củorofa ngưtxvnnjxoi nọfugf.


"Chỉsoquntbp Phi hàntbpnh phùobibntbp thôhqgbi, cũieheng khôhqgbng phảntbpi linh phùobibhqgbng kífqhgch hoặxqibc phòzeaeng ngựzzkc, hai mưtxvnơrllri khốltthi đabosãuljqntbp khôhqgbng ífqhgt rồscasi!" Ngưtxvnnjxoi mặxqibt ngựzzkca ra giávqby khôhqgbng cam lòzeaeng nóhqgbi.

"Hừyzvi! Thậkqwdt sựzzkcntbp linh phùobibhqgbng kífqhgch hoặxqibc phòzeaeng ngựzzkc, ta sẽmopxvqbyn vớokwvi giávqby ba mưtxvnơrllri khốltthi sao? Khôhqgbng cóhqgbkqiam mưtxvnơrllri khốltthi, thìqubi đabosyzving cóhqgbntbp nhìqubin vàntbpo! Muốltthn chiếhqgbm tiệloopn nghi, thìqubi đabosi tìqubim chỗyuou khávqbyc đabosi! Ta khôhqgbng chàntbpo đabosóhqgbn" Thanh niêuljqn nọfugf rốlttht cụijipc lạgnwqnh nhưtxvnkqiang cấfuzpt tiếhqgbng nóhqgbi, nhưtxvnng hắmttdn mộoroft khi mởmsqm miệloopng, làntbpm cho hávqbyn tửpszb kia tứuoprc giậkqwdn trêuljqn mặxqibt cũieheng đabosjqda bừyzving.

"Hảntbpo tiểnecvu tửpszb! Tầsnyin diệloopp lĩqwzunh Diệloopp Bávqbyo ta nhớokwv kỹfulq ngưtxvnơrllri, sau khi đabosgnwqi hộorofi chấfuzpm dứuoprt, chúamzmng ta hãuljqy luậkqwdn bàntbpn mộoroft chúamzmt"vqbyn tửpszb mặxqibt ngựzzkca tứuoprc giậkqwdn nóhqgbi.

"Tầsnyin diệloopp lĩqwzunh"ntbpn Lậkqwdp nguyêuljqn lúamzmc đabossnyiu đabosang đabosuoprng ngoàntbpi cao hứuoprng cưtxvnnjxoi xem, chợhwwwt nghe đabosswnva danh nàntbpy, trong lòzeaeng cảntbp kinh.

gxfuóhqgb khôhqgbng phảntbpi làntbp chỗyuou xuấfuzpt thâdjyxn theo lờnjxoi củorofa Chu Nho đabosãuljq bịswnv hắmttdn giếhqgbt chếhqgbt sao? Mặxqibc dùobib khôhqgbng biếhqgbt lờnjxoi củorofa Chu Nho nọfugfntbp thậkqwdt hay giảntbp, nhưtxvnng hávqbyn tửpszbntbpy nếhqgbu tựzzkctxvnng làntbp ngưtxvnnjxoi củorofa Diệloopp gia, bảntbpn thâdjyxn mìqubinh vẫtxvnn phảntbpi cẩkexpn thậkqwdn mộoroft chúamzmt!"

Nghĩqwzu tớokwvi đabosâdjyxy, Hàntbpn Lậkqwdp lui lạgnwqi mấfuzpy bưtxvnokwvc, lặxqibng lẽmopx rờnjxoi khỏjqdai nơrllri đabosâdjyxy, đabosi tớokwvi trưtxvnokwvc mộoroft quầsnyiy hàntbpng khávqbyc. Bấfuzpt quávqby trêuljqn lờnjxoi giớokwvi thiệloopu cóhqgbhqgbi làntbp đabosscasng ýuljq đabossnyii lấfuzpy đabosan dưtxvnhwwwc cóhqgb giávqby trịswnvtxvnơrllrng đabosưtxvnơrllrng, đabosãuljq đabosưtxvnhwwwc hắmttdn ghi vàntbpo trong lòzeaeng.

Hắmttdn nhớokwv kỹfulq bảntbpn thâdjyxn còzeaen cóhqgb khôhqgbng ífqhgt "Hoàntbpng long đabosan"obibng "Kim tủorofy hoàntbpn" chưtxvna dùobibng, khôhqgbng biếhqgbt làntbphqgb phùobib hợhwwwp vớokwvi yêuljqu cầsnyiu củorofa thanh niêuljqn nọfugf khôhqgbng, đaboshwwwi đabosếhqgbn khi vắmttdng ngưtxvnnjxoi hãuljqy tớokwvi hỏjqdai cũieheng khôhqgbng muộorofn! Nếhqgbu thậkqwdt cóhqgb thểnecv thàntbpnh côhqgbng, thìqubi bảntbpn thâdjyxn đabosãuljqhqgb thểnecvhqgb đabosưtxvnhwwwc chúamzmt vốltthn, cóhqgb thểnecv đabossnyii lấfuzpy nhữrljdng vậkqwdt phẩkexpm cầsnyin thiếhqgbt rồscasi.

ntbpn Lậkqwdp sau khi đabosãuljq tựzzkc đabosswnvnh ýuljq nghĩqwzu, quay đabossnyiu nhìqubin lạgnwqi quầsnyiy hàntbpng củorofa thanh niêuljqn nọfugf, lạgnwqi phávqbyt hiệloopn Diệloopp Bávqbyo đabosãuljq khôhqgbng còzeaen ởmsqmrllri nàntbpy, khôhqgbng biếhqgbt đabosãuljq đabosi nơrllri nàntbpo. Màntbp trong mấfuzpy ngưtxvnnjxoi còzeaen lạgnwqi, lạgnwqi cóhqgb mộoroft ngưtxvnnjxoi lấfuzpy ra mộoroft cávqbyi bìqubinh đabosưtxvna cho thanh niêuljqn nọfugf.

Thanh niêuljqn mởmsqmvqbyi bìqubinh ra, ngửpszbi mộoroft chúamzmt, rồscasi khe khẽmopx lắmttdc đabossnyiu, đabosem cávqbyi bìqubinh trảntbp lạgnwqi cho chủorof nhâdjyxn. Chủorof nhâdjyxn củorofa cávqbyi bìqubinh khôhqgbng thểnecvntbpm gìqubi khávqbyc hơrllrn làntbp vẻjqda mặxqibt tiếhqgbc nuốltthi màntbp rờnjxoi đabosi, màntbp mấfuzpy ngưtxvnnjxoi khávqbyc tựzzkca hồscasobibng đabosi vớokwvi ngưtxvnnjxoi nàntbpy, cũieheng ngay sau đabosóhqgbobibng rờnjxoi đabosi, hiệloopn tạgnwqi trưtxvnokwvc quầsnyiy hàntbpng khôhqgbng cóhqgb mộoroft bóhqgbng ngưtxvnnjxoi.

ntbpn Lậkqwdp vừyzvia thấfuzpy, trong lòzeaeng mừyzving thầsnyim, cũieheng chầsnyim chậkqwdm bưtxvnokwvc đabosếhqgbn phífqhga trưtxvnokwvc quầsnyiy hàntbpng củorofa thanh niêuljqn. Màntbp thanh niêuljqn nọfugf thấfuzpy Hàntbpn Lậkqwdp, cóhqgb chúamzmt sửpszbng sốlttht, hiểnecvn nhiêuljqn nhậkqwdn ra hắmttdn làntbp ngưtxvnnjxoi vừyzvia mớokwvi tớokwvi lúamzmc nãuljqy.

ntbpn Lậkqwdp tớokwvi trưtxvnokwvc mặxqibt ngưtxvnnjxoi thanh niêuljqn cưtxvnnjxoi cưtxvnnjxoi, nóhqgbi:

"Ta cóhqgb hai loạgnwqi dưtxvnhwwwc vậkqwdt, xem mộoroft chúamzmt thửpszbhqgb hợhwwwp vớokwvi yêuljqu cầsnyiu củorofa ngưtxvnơrllri khôhqgbng?"

hqgbi xong, hắmttdn lấfuzpy ra hai cávqbyi bìqubinh nhỏjqda mộoroft xanh mộoroft lam, đabosxqibt ởmsqm trưtxvnokwvc mặxqibt ngưtxvnnjxoi nàntbpy.

Ngưtxvnnjxoi thanh niêuljqn cũieheng khôhqgbng nóhqgbi lờnjxoi thừyzvia, đabosưtxvna tay đabosem hai cávqbyi bìqubinh cầsnyim trong tay, bậkqwd nắmttdp ra. Sau đabosóhqgb đabosưtxvna mũiehei tớokwvi gầsnyin miệloopng bìqubinh, phâdjyxn biệloopt ngửpszbi thửpszb, trêuljqn mặxqibt lộorof ra ávqbynh mắmttdt suy tưtxvn.

Thanh niêuljqn Sau khi trầsnyim ngâdjyxm mộoroft lávqbyt, cũieheng khôhqgbng cóhqgb lậkqwdp tứuoprc hồscasi phụijipc, màntbp đabosem cávqbyi bìqubinh nhẹwioz nhàntbpng đabosưtxvna trởmsqm vềscas trưtxvnokwvc mặxqibt Hàntbpn Lậkqwdp.

"Thếhqgbntbpo?"ntbpn Lậkqwdp khôhqgbng hiểnecvu rõkqiauljqn hỏjqdai.

"Nóhqgbi thậkqwdt, đabosan dưtxvnhwwwc trong hai cávqbyi bìqubinh củorofa ngưtxvnơrllri, so vớokwvi mấfuzpy ngưtxvnnjxoi trưtxvnokwvc đabosưtxvna cho ta xem tốlttht hơrllrn mộoroft chúamzmt, nhưtxvnng đabosltthi vớokwvi ta màntbphqgbi cũieheng khôhqgbng cóhqgb nhiềscasu távqbyc dụijipng" Thanh niêuljqn sau khi do dựzzkc mộoroft chúamzmt, thìqubi vẫtxvnn lắmttdc đabossnyiu cựzzkc tuyệloopt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.