Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 130 : Nhập hỏa

    trước sau   
"Huynh đrirhàqurvi tạzzeai sao lạzzeai đrirhjsqxng ởrvzo chỗwerzqurvy mộcqtxt mìrvzonh, đrirhang đrirhrirhi bằofakng hữfchfu hay sao?" Mộcqtxt thanh âhfevm đrirhcqtxt nhiêbbivn từgsfz phínyasa sau Hàqurvn Lậokjsp truyềeysgn đrirhếfjvdn, làqurvm cho Hàqurvn Lậokjsp trong lòsjsbng cảgyhm kinh.

qurvn Lậokjsp chậokjsm rãqgqii xoay ngưwriggyhmi lạzzeai, chỉrirh thấtwiey phínyasa sau cájltfch đrirhógsfz khômxwung xa cógsfzjltfu, bảgyhmy ngưwriggyhmi đrirhang đrirhjsqxng, ngưwriggyhmi bắuvgxt chuyệtsdxn chínyasnh làqurv mộcqtxt ngưwriggyhmi tu tiêbbivn trang phụokjsc đrirhzzeao sĩamfl chừgsfzng hai bảgyhmy hai tájltfm tuổsxjki, ngưwriggyhmi nàqurvy mặtoxwt trắuvgxng khômxwung râhfevu, ngũhbzi quan đrirhoan chájltfnh, trêbbivn cájltfnh tay cầgcozm phấtwiet trầgcozn, đrirhang mỉrirhm cưwriggyhmi nhìrvzon Hàqurvn Lậokjsp.

plfjzzeao trưwrigrvzong tìrvzom tạzzeai hạzzeagsfz việtsdxc chi?"qurvn Lậokjsp khômxwung đrirhrqiz ýbbiv đrirhếfjvdn câhfevu hỏwazii củodhza đrirhyidvi phưwrigơcvhxng, ngưwrigrirhc lạzzeai mặtoxwt khômxwung chúyrtqt thay đrirhsxjki hỏwazii lạzzeai mộcqtxt câhfevu.

"Ha ha! Khômxwung nêbbivn hiểrqizu lầgcozm, ta tìrvzom huynh đrirhàqurvi cũhbzing khômxwung cógsfzrvzo ájltfc ýbbiv. Chỉrirhqurv thấtwiey huynh đrirhàqurvi đrirhjsqxng mộcqtxt mìrvzonh ởrvzo chỗwerzqurvy, đrirhyidvi vớqmeci nơcvhxi nàqurvy bộcqtxjltfng rấtwiet làqurvsjsbsjsb, cho nêbbivn đrirhjltfn cájltfc hạzzeaqurvjltfn tu mộcqtxt mìrvzonh phógsfz hộcqtxi, nêbbivn muốyidvn kếfjvdt giao mộcqtxt chúyrtqt màqurv thômxwui, mấtwiey ngưwriggyhmi chúyrtqng ta tấtwiet cảgyhmhbzing đrirheysgu làqurvjltfn tu, giốyidvng nhau cájltfc hạzzea vậokjsy" Đplfjzzeao sĩamfl vẻwerz mặtoxwt đrirhgcozy thiệtsdxn ýbbiv giảgyhmi thínyasch.

"Cájltfc ngưwriggyhmi tấtwiet cảgyhm đrirheysgu làqurvjltfn tu?"qurvn Lậokjsp cógsfz chúyrtqt sửplfjng sốyidvt.

"Khômxwung sai, cájltfc hạzzea nếfjvdu làqurvjltfn tu, tốyidvt nhấtwiet làqurv kếfjvdt bạzzean vớqmeci chúyrtqng ta màqurvnexgng đrirhi, nhưwrig vậokjsy ởrvzo tạzzeai nơcvhxi nàqurvy mọrvzoi ngưwriggyhmi cũhbzing cógsfz thểrqiz giúyrtqp đrirhtsdx lẫrbaun nhau" Lầgcozn nàqurvy nógsfzi chuyệtsdxn chínyasnh làqurv thiếfjvdu phụokjs diệtsdxn mụokjsc thanh túyrtq, trêbbivn mặtoxwt cógsfz vếfjvdt sẹrvzoo, bêbbivn cạzzeanh nàqurvng còsjsbn cógsfz mộcqtxt đrirhzzeai hájltfn to lớqmecn đrirheo đrirhao, tựghiba hồvlrd hai ngưwriggyhmi làqurv vợrirh chồvlrdng.


"Khômxwung sai, năuwcnm trưwrigqmecc mộcqtxt tájltfn tu mộcqtxt mìrvzonh tham gia giao dịpvsxch, bởrvzoi vìrvzo thếfjvd đrirhơcvhxn lựghibc cômxwu, thưwriggyhmng xuyêbbivn bịpvsx ngưwriggyhmi củodhza cájltfc đrirhzzeai gia tộcqtxc khi nhụokjsc!" Đplfjzzeao sĩamfl ájltfnh mắuvgxt nghiêbbivm nghịpvsxgsfzi.

Vừgsfza nghe hai ngưwriggyhmi nógsfzi thếfjvd, Hàqurvn Lậokjsp liềeysgn hiểrqizu rõghib ýbbiv tứjsqx củodhza đrirhyidvi phưwrigơcvhxng.

jltfn tu phógsfz hộcqtxi, sợrirh nhấtwiet làqurv bịpvsx ngưwriggyhmi củodhza cájltfc đrirhzzeai gia tộcqtxc tu tiêbbivn khi dễeysg, bởrvzoi vậokjsy liềeysgn tựghib đrirhcqtxng tụokjs tậokjsp lạzzeai cùnexgng mộcqtxt chỗwerz, tạzzeao thàqurvnh mộcqtxt nhógsfzm nhỏwazi, vớqmeci ýbbiv đrirhvlrdrvzonh thàqurvnh năuwcnng lựghibc tựghib bảgyhmo vệtsdx nhấtwiet đrirhpvsxnh, cho nêbbivn tạzzeai nơcvhxi nàqurvy mớqmeci tìrvzom nhữfchfng tájltfn tu giốyidvng nhưwrigrvzonh.

Nếfjvdu đrirhãqgqi hiểrqizu rõghib dụokjsng ýbbiv củodhza đrirhyidvi phưwrigơcvhxng, Hàqurvn Lậokjsp tựghib nhiêbbivn sẽtsdx khômxwung cựghib tuyệtsdxt chuyệtsdxn tốyidvt nhưwrig vậokjsy, dùnexg sao hiệtsdxn nay hắuvgxn đrirhínyasch xájltfc cũhbzing cầgcozn cógsfz mộcqtxt chỗwerz dựghiba nhưwrig vậokjsy, coi nhưwrigqurv tạzzeam thờgyhmi cũhbzing đrirhưwrigrirhc.

Bấtwiet quájltf trưwrigqmecc đrirhógsfz, hắuvgxn cũhbzing phảgyhmi cẩhfevn thậokjsn hỏwazii rõghib đrirhyidvi phưwrigơcvhxng mấtwiey vấtwien đrirheysg, mớqmeci cógsfz thểrqizbbivn tâhfevm gia nhậokjsp.

"Nếfjvdu mấtwiey vịpvsx đrirhãqgqi nhìrvzon ra, vậokjsy tạzzeai hạzzeahbzing khômxwung cógsfzrvzo giấtwieu diếfjvdm, tạzzeai hạzzea đrirhínyasch thậokjst làqurvjltfn tu. Bấtwiet quájltf mấtwiey vịpvsx muốyidvn cho ta gia nhậokjsp vàqurvo đrirhqurvn, cũhbzing nêbbivn giớqmeci thiệtsdxu vềeysgrvzonh trưwrigqmecc chứjsqx nhỉrirh? Vàqurvhbzing nêbbivn nógsfzi thậokjst vớqmeci nhau rõghibqurvng trưwrigqmecc sau, cầgcozn phảgyhmi làqurvm nhữfchfng cájltfi gìrvzo?"qurvn Lậokjsp thảgyhmn nhiêbbivn thừgsfza nhậokjsn thâhfevn phậokjsn tájltfn tu, nhưwrigng thấtwiey mấtwiey ngưwriggyhmi trưwrigqmecc mặtoxwt vừgsfza lộcqtx ra sắuvgxc mặtoxwt vui mừgsfzng, liềeysgn đrirhưwriga ra yêbbivu cầgcozu.

"Xem ra huynh đrirhàqurvi còsjsbn cógsfz chúyrtqt băuwcnn khoăuwcnn! Ha ha! Cájltfi nàqurvy cũhbzing khômxwung cógsfzrvzo, mấtwiey ngưwriggyhmi mớqmeci vàqurvo, đrirheysgu cũhbzing nógsfzi nhưwrigqurvjltfc hạzzea vậokjsy!" Đplfjzzeao sĩamflnexgng mấtwiey ngưwriggyhmi kia khi nghe Hàqurvn Lậokjsp nógsfzi ra nhữfchfng lờgyhmi ấtwiey, đrirheysgu khômxwung cógsfz lộcqtx ra vẻwerzrvzo khômxwung vui, màqurv ngưwrigrirhc lạzzeai đrirheysgu nhìrvzon thoájltfng qua nhau, đrirhcqtxt nhiêbbivn đrirheysgu cưwriggyhmi ha hảgyhm, sau đrirhógsfz đrirhzzeao sĩamfl mớqmeci nógsfzi rõghib ra.

"Ta giớqmeci thiệtsdxu vớqmeci cájltfc hạzzea mấtwiey vịpvsx bằofakng hữfchfu nàqurvy!" Đplfjzzeao sĩamfl chỉrirhqurvo mấtwiey ngưwriggyhmi tu tiêbbivn nọrvzo, đrirhyidvi vớqmeci Hàqurvn Lậokjsp cưwriggyhmi nógsfzi.

"Hai vịpvsxqurvy làqurv huynh đrirhtsdx song sinh, Thưwrigơcvhxng Lang lĩamflnh Hắuvgxc Mộcqtxc vàqurv Hắuvgxc Kim hai huynh đrirhtsdx" Đplfjzzeao sĩamfl dẫrbaun Hàqurvn Lậokjsp tớqmeci trưwrigqmecc mặtoxwt hai thanh niêbbivn gưwrigơcvhxng mặtoxwt giốyidvng hệtsdxt nhau, thoảgyhmi májltfi giớqmeci thiệtsdxu.

Hai ngưwriggyhmi nàqurvy liềeysgn ômxwum quyềeysgn hưwrigqmecng vềeysg phínyasa Hàqurvn Lậokjsp, Hàqurvn Lậokjsp cũhbzing đrirhájltfp lễeysg lạzzeai.

plfjâhfevy làqurv Phi Liêbbivn đrirhcqtxng Hồvlrdng Liêbbivn tájltfn nhâhfevn cùnexgng Bồvlrd Lộcqtxcvhxn Khổsxjk Tang đrirhzzeai sưwrig" Lầgcozn nàqurvy dẫrbaun đrirhếfjvdn ra mắuvgxt chínyasnh làqurv mộcqtxt cômxwujltfi tưwrigqmecng mạzzeao bìrvzonh thưwriggyhmng cùnexgng mộcqtxt tiểrqizu hòsjsba thưwrigrirhng vẻwerz mặtoxwt đrirhau khổsxjk.

"Vềeysg phầgcozn hai ngưwriggyhmi nàqurvy…"

"Vợrirh chồvlrdng ta làqurv ngưwriggyhmi củodhza Thiêbbivn thủodhzy trạzzeai, Hồvlrdrvzonh Cômxwuqurvnexgng Đplfjzzeai Lựghibc" Đplfjzzeao sĩamfl chỉrirhqurvo thiếfjvdu phụokjsqurv đrirhzzeai hájltfn nhiềeysgu râhfevu vừgsfza nógsfzi chuyệtsdxn vớqmeci Hàqurvn Lậokjsp, lờgyhmi còsjsbn chưwriga kịpvsxp nógsfzi ra khỏwazii miệtsdxng, liềeysgn bịpvsx thiếfjvdu phụokjs kia cưwriggyhmi khúyrtqc khínyasch, giàqurvnh nógsfzi mấtwiet.


Đplfjzzeao sĩamfl bịpvsxwrigqmecp lờgyhmi, cũhbzing khômxwung tứjsqxc giậokjsn, chỉrirh lạzzeanh nhạzzeat cưwriggyhmi cưwriggyhmi.

"Bầgcozn đrirhzzeao làqurv Ngọrvzoa Ngưwrigu sơcvhxn Thanh Ngưwrigu quan Quảgyhmi Đplfjan đrirhzzeao sĩamfl, đrirhzzeao hiệtsdxu Tùnexgng Văuwcnn. Ha ha, bầgcozn đrirhzzeao chínyasnh làqurv ngưwriggyhmi khởrvzoi phájltft ra cájltfi nhógsfzm nhỏwaziqurvy, tạzzeam thờgyhmi đrirhưwrigrirhc mọrvzoi ngưwriggyhmi bầgcozu làqurv ngưwriggyhmi đrirhjsqxng đrirhgcozu, bấtwiet quájltf bầgcozn đrirhzzeao bìrvzonh thưwriggyhmng sẽtsdx khômxwung ra lệtsdxnh gìrvzo vớqmeci mọrvzoi ngưwriggyhmi, chỉrirhqurv khi xửplfjbbiv đrirhyidvi ngoàqurvi, mớqmeci do bầgcozn đrirhzzeao đrirhzzeai diệtsdxn ra nógsfzi chuyệtsdxn màqurv thômxwui!" Đplfjzzeao sĩamfl cuốyidvi cùnexgng cũhbzing khiêbbivm nhưwriggyhmng giớqmeci thiệtsdxu bảgyhmn thâhfevn mộcqtxt chúyrtqt, cũhbzing đrirhem tínyasnh chấtwiet củodhza nhógsfzm nàqurvy đrirhzzeai khájltfi nógsfzi qua.

Đplfjzzeao sĩamflqurvy cũhbzing hơcvhxi cógsfz chúyrtqt khínyas đrirhcqtx, tựghiba hồvlrd con ngưwriggyhmi cũhbzing khômxwung tệtsdx lắuvgxm!

cvhxn nữfchfa nhữfchfng ngưwriggyhmi khájltfc phájltfp lựghibc phầgcozn lớqmecn cũhbzing khômxwung kémulmm, cơcvhx hồvlrd bộcqtxjltfng đrirheysgu cógsfz phájltfp lựghibc Trưwriggyhmng Xuâhfevn cômxwung bảgyhmy tájltfm tầgcozng! Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao trưwrigrvzong nàqurvy càqurvng lợrirhi hạzzeai, mặtoxwc dùnexg chưwriga cógsfz đrirhzzeat tớqmeci trìrvzonh đrirhcqtx nhưwrig ngưwriggyhmi ájltfo lam, nhưwrigng so vớqmeci mìrvzonh cũhbzing mạzzeanh hơcvhxn nhiềeysgu.

qurvn Lậokjsp trong lòsjsbng tínyasnh toájltfn mộcqtxt chúyrtqt, cảgyhmm giájltfc đrirhưwrigrirhc cùnexgng mộcqtxt chỗwerz vớqmeci nhữfchfng ngưwriggyhmi nàqurvy, đrirhínyasch thậokjst làqurvgsfz trăuwcnm lợrirhi màqurv khômxwung mộcqtxt hạzzeai, liềeysgn nógsfzi:

"Nếfjvdu mọrvzoi ngưwriggyhmi đrirheysgu làqurvjltfn tu, hơcvhxn nữfchfa ởrvzonexgng mộcqtxt chỗwerz đrirhínyasch xájltfc làqurv việtsdxc tốyidvt, vậokjsy tạzzeai hạzzeaqurvn Lậokjsp, tạzzeam thờgyhmi sẽtsdx gia nhậokjsp vớqmeci mọrvzoi ngưwriggyhmi!"

"Thậokjst tốyidvt quájltf, cógsfzqurvn huynh gia nhậokjsp, đrirhqurvn ngưwriggyhmi củodhza chúyrtqng ta thựghibc lựghibc cũhbzing mạzzeanh hơcvhxn mộcqtxt phầgcozn!"nexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamfl vừgsfza nghe lờgyhmi nàqurvy củodhza Hàqurvn Lậokjsp, lậokjsp tứjsqxc cao hứjsqxng nógsfzi.

qurv mấtwiey ngưwriggyhmi khájltfc, mặtoxwt cũhbzing đrirheysgu lộcqtx vẻwerz vui mừgsfzng, dùnexg sao Hàqurvn Lậokjsp thoạzzeat nhìrvzon phájltfp lựghibc cũhbzing khômxwung kémulmm, cógsfz thểrqiz trợrirh giúyrtqp bọrvzon họrvzo khômxwung nhỏwazi.

"Nhógsfzm chúyrtqng ta đrirheysgu ởrvzocvhxi nàqurvy sao?"qurvn Lậokjsp lúyrtqc nàqurvy nhìrvzon sang hai bêbbivn mộcqtxt chúyrtqt, rồvlrdi mởrvzo miệtsdxng hỏwazii.

"Còsjsbn cógsfz hai ngưwriggyhmi nữfchfa, bọrvzon họrvzo mộcqtxt ngưwriggyhmi còsjsbn đrirhang ởrvzo trong phòsjsbng ngủodhz, ngưwriggyhmi kia thìrvzo đrirhang đrirhi dạzzeao quanh đrirhâhfevy" Hồvlrdrvzonh Cômxwuamflu mômxwui, tựghiba hồvlrd đrirhyidvi vớqmeci hai ngưwriggyhmi kia khômxwung thếfjvdqurvo thuậokjsn mắuvgxt.

"Cũhbzing khômxwung cógsfz tệtsdx nhưwrig Hồvlrd phu nhâhfevn nógsfzi đrirhâhfevu, chỉrirhqurv mộcqtxt ngưwriggyhmi thìrvzo thínyasch ngủodhz mộcqtxt chúyrtqt, ngưwriggyhmi kia thìrvzo ham chơcvhxi mộcqtxt chúyrtqt màqurv thômxwui!" Lầgcozn nàqurvy làqurv tiểrqizu hòsjsba thưwrigrirhng kia nógsfzi, thếfjvd cho hai ngưwriggyhmi màqurv giảgyhmi thínyasch.

"[ngưwrigơcvhxi] ……" Hồvlrdrvzonh Cômxwu nghe Khổsxjk Tang hòsjsba thưwrigrirhng nógsfzi nhưwrig vậokjsy, cógsfz chúyrtqt khômxwung vui, lạzzeai muốyidvn nógsfzi cájltfi gìrvzo đrirhógsfz.

plfjưwrigrirhc rồvlrdi! Mọrvzoi ngưwriggyhmi khômxwung nêbbivn tranh chấtwiep. Dùnexg sao lúyrtqc đrirhgcozu mọrvzoi ngưwriggyhmi đrirheysgu nógsfzi tốyidvt đrirhrvzop màqurv, ngoạzzeai trừgsfz [tranh đrirhtwieu vớqmeci cájltfc thếfjvd lựghibc bêbbivn ngoàqurvi thìrvzo mọrvzoi ngưwriggyhmi cũhbzing phảgyhmi thốyidvng nhấtwiet hàqurvnh đrirhcqtxng, nghe theo chỉrirh huy, sau đrirhógsfz, tấtwiet cảgyhm mọrvzoi ngưwriggyhmi đrirheysgu tựghib do, muốyidvn hàqurvnh đrirhcqtxng thếfjvdqurvo cxung đrirhưwrigrirhc!"nexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamflwrigqmecc nhanh lêbbivn phínyasa trưwrigqmecc nógsfzi.


Vịpvsx Hồvlrd phu nhâhfevn nàqurvy thấtwiey vậokjsy, ngoàqurvi trừgsfzgsfz chúyrtqt mấtwiet hứjsqxng ra, cũhbzing khômxwung cógsfzgsfzi gìrvzo nữfchfa, dùnexg sao Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamfl thựghibc lựghibc cũhbzing vưwrigrirht hơcvhxn mìrvzonh, khômxwung thểrqiz khômxwung cấtwiep cho vàqurvi phầgcozn thểrqiz diệtsdxn.

plfjrirhi buổsxjki tốyidvi tụokjs họrvzop, Hàqurvn huynh đrirhtsdx sẽtsdx thấtwiey hai ngưwriggyhmi kia, đrirhếfjvdn lúyrtqc đrirhógsfz sẽtsdx giớqmeci thiệtsdxu sau, hai ngưwriggyhmi nọrvzo đrirhínyasch thậokjst làqurvgsfz chúyrtqt khájltfc biệtsdxt vớqmeci ngưwriggyhmi khájltfc!" Đplfjzzeao sĩamfl bộcqtxjltfng khômxwung thểrqiz trájltfnh đrirhưwrigrirhc, tựghiba hồvlrd đrirhyidvi vớqmeci hai ngưwriggyhmi nọrvzogsfz chúyrtqt đrirhau đrirhgcozu.

qurvn Lậokjsp thấtwiey vậokjsy, mặtoxwc dùnexg trong lòsjsbng rấtwiet hiếfjvdu kỳhbcv, nhưwrigng cũhbzing khômxwung tiệtsdxn hỏwazii lạzzeai.

Kếfjvd tiếfjvdp, Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamfl hỏwazii Hàqurvn Lậokjsp, cógsfz đrirhpvsxnh cùnexgng bọrvzon họrvzoqurvnh đrirhcqtxng? Hay làqurv vẫrbaun muốyidvn đrirhi dạzzeao mộcqtxt mìrvzonh?

qurvn Lậokjsp tựghib nhiêbbivn làqurv lựghiba chọrvzon vếfjvd sau, Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamflhbzing khômxwung cógsfz kinh ngạzzeac. Bởrvzoi vìrvzo ngưwriggyhmi mớqmeci vừgsfza vàqurvo Thájltf Nam cốyidvc, tựghib nhiêbbivn đrirhyidvi vớqmeci nơcvhxi nàqurvy tưwrigơcvhxng đrirhyidvi tòsjsbsjsb, đrirhzzeai đrirha sốyidv đrirheysgu thínyasch mộcqtxt mìrvzonh hàqurvnh đrirhcqtxng, bấtwiet quájltf sau khi xem xong, cũhbzing sẽtsdxnexgng vớqmeci mấtwiey ngưwriggyhmi bọrvzon họrvzo, tụokjs lạzzeai cùnexgng mộcqtxt chỗwerzqurv hoạzzeat đrirhcqtxng.

Đplfjzzeao sĩamflhbzing rấtwiet ra dájltfng phụokjs trájltfch, sau khi giảgyhmng giảgyhmi cho Hàqurvn Lậokjsp mộcqtxt vàqurvi đrirhiềeysgu kiêbbivng kỵplfjnexgng mộcqtxt chúyrtqt tậokjsp quájltfn thưwriggyhmng thứjsqxc, đrirhrqiz cho hắuvgxn đrirhyidvi vớqmeci Thájltfi Nam tiểrqizu hộcqtxi cógsfz sựghib hiểrqizu rõghib nhấtwiet đrirhpvsxnh. Tiếfjvdp theo, đrirhzzeao sĩamfl lạzzeai đrirhưwriga cho Hàqurvn Lậokjsp mộcqtxt đrirhzzeao phùnexg.

Hắuvgxn chỉrirhqurvo mộcqtxt căuwcnn tiểrqizu lâhfevu, nógsfzi vớqmeci Hàqurvn Lậokjsp, đrirhógsfz chínyasnh làqurv noiưwrig bọrvzon họrvzo tạzzeam trúyrtq, đrirhrqiz cho Hàqurvn Lậokjsp khi mệtsdxt mỏwazii cógsfz thểrqiz đrirhi đrirhếfjvdn đrirhógsfz nghỉrirh ngơcvhxi, màqurvjltf phùnexgqurvy chínyasnh làqurv chìrvzoa khógsfza phájltf vỡtsdx cấtwiem phájltfp củodhza căuwcnn tiểrqizu lâhfevu.

Sau đrirhógsfz mấtwiey ngưwriggyhmi nàqurvy cùnexgng vớqmeci Hàqurvn Lậokjsp cájltfo từgsfz, biếfjvdn mấtwiet trong bógsfzng đrirhêbbivm, khômxwung biếfjvdt làqurvgsfz phảgyhmi đrirhi tìrvzom nhữfchfng tájltfn tu khájltfc nữfchfa hay khômxwung.

qurvn Lậokjsp nhìrvzon bógsfzng lưwrigng mấtwiey ngưwriggyhmi nàqurvy, đrirhrirhi cho họrvzo thậokjst sựghib đrirhi xa nhìrvzon khômxwung thấtwiey nữfchfa, mớqmeci cúyrtqi đrirhgcozu xem xémulmt lájltf phùnexgrvzo trêbbivn tay. Trêbbivn als phùnexg ngâhfevn quang lậokjsp lòsjsbe, mặtoxwt trêbbivn cógsfz họrvzoa mộcqtxt ínyast phùnexg chúyrtqqurv hắuvgxn xem khômxwung hiểrqizu, thoạzzeat nhìrvzon thậokjst cógsfz chúyrtqt diệtsdxu dụokjsng.

qurvn Lậokjsp trầgcozm ngâhfevm mộcqtxt chúyrtqt, sau đrirhógsfz nởrvzo nụokjswriggyhmi.

Hắuvgxn đrirhem lájltfnexga gấtwiep lạzzeai, bỏwaziqurvo trong ájltfo, tiếfjvdp theo hưwrigqmecng vềeysg phínyasa Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamfl biếfjvdn mấtwiet màqurv nhìrvzon thoájltfng qua, sau đrirhógsfz khômxwung chúyrtqt do dựghib xoay ngưwriggyhmi đrirhi đrirhếfjvdn sâhfevn rộcqtxng.

Sau khi vàqurvo sâhfevn rộcqtxng, Hàqurvn Lậokjsp liềeysgn hòsjsba vàqurvo nhữfchfng ngưwriggyhmi tu tiêbbivn khájltfc, mộcqtxt bêbbivn từgsfz từgsfz đrirhi tớqmeci, mộcqtxt bêbbivn xem xémulmt cájltfc vậokjst phẩhfevm đrirhưwrigrirhc bàqurvy bájltfn ởrvzo trêbbivn cájltfc quầgcozy hàqurvng.

Theo lờgyhmi củodhza Tùnexgng Văuwcnn đrirhzzeao sĩamfl vừgsfza rồvlrdi nógsfzi, nhữfchfng ngưwriggyhmi tu tiêbbivn khi giao dịpvsxch, bìrvzonh thưwriggyhmng làqurvnexgng hai phưwrigơcvhxng thứjsqxc.

Mộcqtxt làqurv phưwrigơcvhxng thứjsqxc nguyêbbivn thủodhzy lấtwiey vậokjst đrirhsxjki vậokjst, mộcqtxt sốyidv ngưwriggyhmi tu tiêbbivn hy vọrvzong dùnexgng nhữfchfng vậokjst màqurvrvzonh khômxwung cầgcozn, đrirhsxjki lấtwiey vậokjst phẩhfevm màqurvrvzonh cầgcozn, cho nêbbivn nhữfchfng ngưwriggyhmi nàqurvy thưwriggyhmng thưwriggyhmng cho dùnexg liêbbivn tiếfjvdp bàqurvy ra vậokjst phẩhfevm, cũhbzing khômxwung giao dịpvsxch thàqurvnh cômxwung mộcqtxt lầgcozn nàqurvo, thìrvzohbzing làqurv chuyệtsdxn bìrvzonh thưwriggyhmng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.