Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 13 : Dị tượng khởi

    trước sau   
Bởwzzpi vìvbqk biếrkfrt Hàqerxn Lậjczop trêzmybn châehudn bịbhjs thưqqgvơtslung, Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt tựbddlvbqknh đokgvem thứokgvc ărwcyn tớaeesi tậjczon phòzatzng hắsluqn, chuẩsgvrn bịbhjstzitng hắsluqn dùtzitng cơtslum.

qerxn Lậjczop nhìvbqkn cărwcyn phòzatzng bềkvft bộdrwmn củwvasa hắsluqn, mộdrwmt hồbeqri đokgvem mộdrwmt cármxji ghếrkfr đokgvếrkfrn, mộdrwmt hồbeqri lạixayi đokgvêzmybm thêzmybm cármxji bàqerxn, loay hoay hồbeqri lâehudu, cuốiulii cùtzitng cũkchfng đokgvãzmybbotn thểkjky ărwcyn cơtslum đokgvưqqgvkpjjc, trong lòzatzng khôgsbgng khỏivkii cóbotn chúubsot buồbeqrn cưqqgvppiwi, nhưqqgvng càqerxng thêzmybm vàqerxi phầbotnn cảneltm đokgvdrwmng.

Hai ngưqqgvppiwi ngồbeqri bêzmybn bàqerxn, vừnwbia cùtzitng tròzatz chuyệjczon vớaeesi nhau, vừnwbia nhai thứokgvc ărwcyn trong miệjczong, thỉksdjnh thoảneltng lạixayi trao đokgvixayi tâehudm đokgvsluqc luyệjczon côgsbgng vớaeesi đokgviulii phưqqgvơtslung.

Vừnwbia nóbotni vềkvft "Tưqqgvkpjjng giármxjp côgsbgng", Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt bựbddlc đokgvếrkfrn trợkpjjn trắsluqng cảnelt mắsluqt.

Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt hiệjczon tạixayi đokgviulii vớaeesi "Tưqqgvkpjjng giármxjp côgsbgng", quảnelt thựbddlc cóbotn chúubsot cărwcym ghéehudt, hắsluqn mặbeqrc dùtzit chỉksdj mớaeesi tu luyệjczon tầbotnng thứokgv nhấdxdtt, nhưqqgvng đokgvãzmyb bịbhjs Mặbeqrc đokgvixayi phu hàqerxnh hạixayzmybu trờppiwi khôgsbgng thấdxdtu. Chẳzooong nhữwvasng suốiulit ngàqerxy xoa thuốiulic rấdxdtt khóbotn ngửjxpji, còzatzn phảnelti thỉksdjnh thoảneltng lạixayi bịbhjs Mặbeqrc đokgvixayi phu dùtzitng gậjczoy gỗqlmc đokgvármxjnh, nóbotni làqerx muốiulin rèipqnn luyệjczon gâehudn cốiulit củwvasa hắsluqn.

Phưqqgvơtslung phármxjp luyệjczon côgsbgng thôgsbg bạixayo nàqerxy, làqerxm cho hắsluqn vàqerxo thờppiwi gian nàqerxy, mỗqlmci ngàqerxy ban đokgvêzmybm đokgvkvftu khôgsbgng thểkjkyvbqknh yêzmybn màqerx ngủwvas. Bởwzzpi vìvbqk cảnelt ngưqqgvppiwi từnwbi trêzmybn xuốiuling dưqqgvaeesi sưqqgvng vùtzit, mỗqlmci khi đokgvnwbing vàqerxo giưqqgvppiwng gỗqlmc, đokgvau đokgvếrkfrn nỗqlmci hắsluqn nhe rărwcyng nhếrkfrch miệjczong.


Đjczoiulii vớaeesi hắsluqn màqerxbotni, quảnelt thậjczot đokgvúubsong làqerx mộdrwmt cơtslun ármxjc mộdrwmng.

qerx đokgviulii vớaeesi Hàqerxn Lậjczop luyệjczon vôgsbg danh khẩsgvru quyếrkfrt, Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt lạixayi trong lòzatzng rấdxdtt hâehudm mộdrwm.

Thấdxdty mỗqlmci ngàqerxy, chỉksdj cầbotnn giốiuling nhưqqgvzatza thưqqgvkpjjng, ngồbeqri xếrkfrp bằajkmng niệjczom kinh làqerx đokgvưqqgvkpjjc, nhữwvasng lờppiwi nàqerxy làqerxm cho Hàqerxn Lậjczop nghe xong, cũkchfng chỉksdjbotn thểkjky khôgsbgng cóbotn lờppiwi gìvbqk đokgvkjkybotni.

Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt đokgviulii vớaeesi "Tưqqgvkpjjng giármxjp côgsbgng" mấdxdty tầbotnng sau nàqerxy cựbddlc kỳppsp sợkpjjzmybi, Hàqerxn Lậjczop cũkchfng cóbotn thểkjkyipqn giảnelti đokgvưqqgvkpjjc. Cho dùtzit ai biếrkfrt, sau nàqerxy sẽdtrnzatzn bịbhjsqerxnh hạixaytslun gấdxdtp mấdxdty lầbotnn nữwvasa, hắsluqn cũkchfng sẽdtrn khôgsbgng thểkjky ărwcyn ngon ngủwvaszmybn đokgvưqqgvkpjjc.

Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt cóbotn thểkjky kiêzmybn trìvbqk đokgvếrkfrn bâehudy giờppiw, khôgsbgng cóbotn bỏivki trốiulin, đokgvãzmybqerxm cho Hàqerxn Lậjczop rấdxdtt làqerxtzitng bármxji.

Nếrkfru nhưqqgv đokgvixayi lạixayi làqerx hắsluqn, hắsluqn nóbotni cármxji gìvbqkkchfng sẽdtrn khôgsbgng luyệjczon cármxji loạixayi võoxbqgsbgng tựbddl ngưqqgvkpjjc đokgvãzmybi mìvbqknh nàqerxy, cho dùtzitbotn thểkjkyqerxm cho hắsluqn mộdrwmt đokgvêzmybm trởwzzp thàqerxnh cao thủwvas nhấdxdtt lưqqgvu, cũkchfng cóbotnrmxji nhìvbqkn nhưqqgv vậjczoy.

Hai ngưqqgvppiwi nóbotni chuyệjczon, thờppiwi gian cơtslum chiềkvftu đokgvãzmyb qua từnwbiehudu, Trưqqgvơtslung Thiếrkfrt vộdrwmi vãzmyb thu thậjczop cármxjc thứokgv trêzmybn bàqerxn, đokgvokgvng dậjczoy cármxjo từnwbi, đokgvi trưqqgvaeesc đokgvkjky hắsluqn sớaeesm đokgvi nghỉksdj ngơtslui, tĩlzsqnh dưqqgvsgvrng vếrkfrt thưqqgvơtslung ởwzzp châehudn.

qerxn Lậjczop đokgvokgvng ởwzzp cửjxpja, đokgvưqqgva mắsluqt nhìvbqkn đokgviulii phưqqgvơtslung rờppiwi đokgvi, sau đokgvóbotn vộdrwmi vàqerxng trởwzzp lạixayi trong phòzatzng, nhanh chóbotnng đokgvóbotnng cửjxpja sổixay lạixayi, chỉksdj đokgvkjky lạixayi cármxji giếrkfrng trờppiwi đokgvkjky thởwzzp. Lúubsoc nàqerxy mớaeesi lấdxdty cármxji bìvbqknh từnwbi trong túubsoi ra, lạixayi tiếrkfrp tụnwbic nghiêzmybn cứokgvu.

qerxn Lậjczop dùtzit sao cũkchfng chỉksdjqerx mộdrwmt đokgvokgva nhỏivkitslun mưqqgvppiwi tuổixayi, lậjczot qua lạixayi mộdrwmt hồbeqri, xem tớaeesi xem lui cũkchfng khôgsbgng ra đokgvbotnu mốiulii gìvbqk, thìvbqkbotn chúubsot phiềkvftn muộdrwmn. Hơtslun nữwvasa trêzmybn châehudn còzatzn cóbotn thưqqgvơtslung típpspch, tinh thầbotnn cũkchfng cóbotn chúubsot mệjczot mỏivkii, trong bấdxdtt tri bấdxdtt giármxjc, tay cầbotnm cármxji bìvbqknh nằajkmm ởwzzp trêzmybn giưqqgvppiwng, mơtsluqerxng ngủwvasubsoc nàqerxo khôgsbgng hay.

kchfng khôgsbgng biếrkfrt làqerx qua bao lâehudu, Hàqerxn Lậjczop đokgvang say ngủwvas, đokgvdrwmt nhiêzmybn cảneltm thấdxdty mộdrwmt cảneltm giármxjc làqerxnh lạixaynh, từnwbi trêzmybn tay truyềkvftn tớaeesi.

qerxn Lậjczop rùtzitng mìvbqknh mộdrwmt cármxji, miễokgvn cưqqgvsgvrng mởwzzp đokgvdrwmi mắsluqt đokgvang díppspp lạixayi, mơtslutsluqerxng màqerxng nhìvbqkn lạixayi trêzmybn tay mìvbqknh xem cóbotnrmxji gìvbqk đokgvang tármxjc quármxji.

Đjczodrwmt nhiêzmybn, hắsluqn lậjczop tứokgvc ngồbeqri dậjczoy, miệjczong mởwzzp thậjczot to, ngay cảneltqqgvaeesc miếrkfrng cũkchfng từnwbi khóbotne miệjczong màqerx chảnelty ra, cũkchfng khôgsbgng chúubso ýipqn tớaeesi. Hắsluqn cũkchfng khôgsbgng còzatzn chúubsot buồbeqrn ngủwvasqerxo nữwvasa, bịbhjs cảneltnh tưqqgvkpjjng trưqqgvaeesc mắsluqt thu húubsot lấdxdty.

Mộdrwmt chùtzitm ármxjnh sármxjng trắsluqng li ti mắsluqt thưqqgvppiwng cóbotn thểkjky thấdxdty đokgvưqqgvkpjjc, thôgsbgng qua cármxji giếrkfrng trờppiwi trong phòzatzng màqerx chiếrkfru vàqerxo, tấdxdtt cảnelt đokgvkvftu tụnwbi tậjczop vàqerxo cármxji bìvbqknh ởwzzp trong tay hắsluqn, hìvbqknh thàqerxnh mộdrwmt chấdxdtm trắsluqng nhỏivki bằajkmng hạixayt gạixayo, làqerxm cho toàqerxn bộdrwmrmxji bìvbqknh bịbhjs từnwbing tầbotnng tầbotnng ármxjnh sármxjng trắsluqng bao quanh lấdxdty.


Ázmybnh sármxjng trắsluqng nàqerxy phi thưqqgvppiwng nhu hòzatza, khôgsbgng chúubsot chóbotni mắsluqt, màqerxrmxji loạixayi cảneltm giármxjc lạixaynh lẽdtrno nàqerxy, chíppspnh làqerx từnwbi ármxjnh sármxjng trắsluqng nhàqerxn nhạixayt nàqerxy truyềkvftn đokgvếrkfrn.

qerxn Lậjczop nuốiulit mộdrwmt ngụnwbim nưqqgvaeesc miếrkfrng lạixaynh lẽdtrno, mớaeesi từnwbi sựbddl kinh ngạixayc màqerx tỉksdjnh lạixayi, bỏivkirmxji bìvbqknh trong tay ra, bảneltn thâehudn lărwcyn qua mộdrwmt bêzmybn lẩsgvrn trốiulin.

Cảneltnh giármxjc quan sármxjt mộdrwmt hồbeqri, phármxjt hiệjczon hìvbqknh nhưqqgv khôgsbgng cóbotnvbqk nguy hiểkjkym, mớaeesi cẩsgvrn thậjczon tiếrkfrn lêzmybn lạixayi

íppspAnh sármxjng trắsluqng bao vâehudy quanh cármxji bìvbqknh, cóbotn vẻuamk xinh đokgvcfyzp mêzmyb ngưqqgvppiwi vôgsbg song, lạixayi cóbotnqerxi phầbotnn sắsluqc thármxji thầbotnn bíppsp.

qerxn Lậjczop do dựbddl mộdrwmt chúubsot, dụnwbing ngóbotnn tay khe khẽdtrn đokgvnwbing vàqerxo cármxji bìvbqknh vàqerxi cármxji, thấdxdty khôgsbgng cóbotn phảneltn ứokgvng gìvbqk, mớaeesi cẩsgvrn thậjczon cầbotnm lấdxdty cármxji bìvbqknh. Đjczoem nóbotn đokgvbeqrt lêzmybn trêzmybn bàqerxn, bảneltn thâehudn cũkchfng ngồbeqri ởwzzpzmybn cạixaynh, hưqqgvng phấdxdtn quan sármxjt kỳppsp cảneltnh màqerxvbqknh trưqqgvaeesc giờppiw chưqqgva bao giờppiw thấdxdty.

qerxn Lậjczop mắsluqt cũkchfng khôgsbgng chớaeesp, tậjczop trung tinh thầbotnn nhìvbqkn chằajkmm chằajkmm vàqerxo luồbeqrng ármxjnh sármxjng trắsluqng bao quanh cármxji bìvbqknh, rốiulit cụnwbic hắsluqn cũkchfng phármxjt hiệjczon trong đokgvóbotnbotnqerxi chỗqlmc huyềkvftn bíppsp.

rmxji bìvbqknh nàqerxy đokgvang xuyêzmybn thấdxdtu qua bềkvft mặbeqrt, đokgvang khôgsbgng ngừnwbing hấdxdtp thu ármxjnh sármxjng trắsluqng ởwzzp xung quanh. Khôgsbgng, khôgsbgng phảnelti hấdxdtp thu, màqerx đokgvang liềkvftu mạixayng tìvbqkm đokgvưqqgvppiwng chui vàqerxo trong bìvbqknh, cảnelt đokgvármxjm đokgvang tranh nhau, cứokgv nhưqqgvqerx vậjczot thểkjky sốiuling vậjczoy.

qerxn Lậjczop cóbotn chúubsot tòzatzzatz, dùtzitng ngóbotnn tay nhẹcfyz nhàqerxng sờppiw soạixayng.

qerxnh lạixaynh! Ngoạixayi trừnwbirmxji nàqerxy, cũkchfng khôgsbgng cóbotn chỗqlmcqerxo đokgvbeqrc biệjczot.

qerxn Lậjczop ngẩsgvrng đokgvbotnu nhìvbqkn lạixayi.

Từnwbing đokgvixayo tia sármxjng trắsluqng, đokgvang khôgsbgng ngừnwbing từnwbi trêzmybn giếrkfrng trờppiwi đokgvi xuốiuling, khôgsbgng cóbotn chúubsot nàqerxo muốiulin dừnwbing lạixayi.

qerxn Lậjczop nhìvbqkn cửjxpja xung quanh đokgvkvftu đokgvóbotnng kíppspn, lạixayi nhìvbqkn lêzmybn giếrkfrng trờppiwi.

Hắsluqn linh cơtslu vừnwbia đokgvdrwmng, liềkvftn nheèipqnnhẹcfyz đokgvsgvry cửjxpja ra, đokgvưqqgva đokgvbotnu ra ngoàqerxi xem xéehudt xung quanh.

Hoàqerxn hảnelto, hiệjczon tạixayi đokgvêzmybm đokgvãzmyb khuya, ngoạixayi trừnwbi tiếrkfrng côgsbgn trùtzitng, bêzmybn ngoàqerxi rấdxdtt tĩlzsqnh lặbeqrng, xung quanh khôgsbgng cóbotn mộdrwmt ai.

qerxn Lậjczop rụnwbit đokgvbotnu trởwzzp vềkvft, xoay ngưqqgvppiwi cầbotnm lấdxdty cármxji bìvbqknh, bỏivkibotnqerxo giỏivki, sau đokgvóbotn chạixayy nhanh ra ngoàqerxi.

Chạixayy đokgvếrkfrn mộdrwmt nơtslui tĩlzsqnh lặbeqrng, trốiuling trảnelti khôgsbgng ngưqqgvppiwi, lúubsoc nàqerxy mớaeesi ngừnwbing lạixayi.

tzitng hai mắsluqt nhìvbqkn ra bốiulin phíppspa mộdrwmt phen, xármxjc đokgvbhjsnh thậjczot sựbddl khôgsbgng cóbotn nhữwvasng ngưqqgvppiwi khármxjc ởwzzp chỗqlmcqerxy. Mớaeesi cẩsgvrn thậjczon đokgvem cármxji bìvbqknh ra ngoàqerxi, rồbeqri nhẹcfyz nhàqerxng đokgvkjkywzzp trêzmybn mặbeqrt đokgvdxdtt.

Nguyêzmybn xung quanh cármxji bìvbqknh cóbotn ármxjnh sármxjng, sau khi bịbhjsbotn bỏivkiqerxo trong giỏivki, đokgvãzmyb biếrkfrn mấdxdtt vôgsbgneltnh vôgsbg tung.

Nhưqqgvng Hàqerxn Lậjczop cũkchfng khôgsbgng lo lắsluqng.

Quảnelt nhiêzmybn, qua mộdrwmt lúubsoc, từnwbing đokgvixayo tia sármxjng còzatzn nhiềkvftu hơtslun lúubsoc trong phòzatzng nhiềkvftu, từnwbi bốiulin phưqqgvơtslung tármxjm hưqqgvaeesng màqerx tụnwbi tậjczop lạixayi. Tiếrkfrp theo, hằajkmng hàqerx sa sốiuli đokgviểkjkym sármxjng trắsluqng, dàqerxy đokgvbeqrc hiệjczon lêzmybn chung quanh cármxji bìvbqknh, hìvbqknh thàqerxnh mộdrwmt cármxji bồbeqrn ármxjnh sármxjng thậjczot lớaeesn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.