Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 13 : Dị tượng khởi

    trước sau   
Bởqswzi vìfgqj biếpxtst Hàcsxzn Lậufpep trêpwion châcqsnn bịjheh thưovppơbjnjng, Trưovppơbjnjng Thiếpxtst tựhtcwfgqjnh đzapkem thứeflsc ăoxltn tớxdqbi tậufpen phòygying hắborkn, chuẩazxfn bịjhehuimmng hắborkn dùuimmng cơbjnjm.

csxzn Lậufpep nhìfgqjn căoxltn phòygying bềqugx bộhvomn củwsdoa hắborkn, mộhvomt hồoopvi đzapkem mộhvomt cánvwxi ghếpxts đzapkếpxtsn, mộhvomt hồoopvi lạuxrri đzapkêpwiom thêpwiom cánvwxi bàcsxzn, loay hoay hồoopvi lâcqsnu, cuốnvwxi cùuimmng cũvhbeng đzapkãvwqjiwoc thểcbov ăoxltn cơbjnjm đzapkưovppqswzc, trong lòygying khôuimmng khỏejyvi cóiwoc chúqestt buồoopvn cưovppszfdi, nhưovppng càcsxzng thêpwiom vàcsxzi phầtxbon cảwwiim đzapkhvomng.

Hai ngưovppszfdi ngồoopvi bêpwion bàcsxzn, vừxyyea cùuimmng tròygyi chuyệymlan vớxdqbi nhau, vừxyyea nhai thứeflsc ăoxltn trong miệymlang, thỉssmbnh thoảwwiing lạuxrri trao đzapktroui tâcqsnm đzapkborkc luyệymlan côuimmng vớxdqbi đzapknvwxi phưovppơbjnjng.

Vừxyyea nóiwoci vềqugx "Tưovppqswzng giánvwxp côuimmng", Trưovppơbjnjng Thiếpxtst bựhtcwc đzapkếpxtsn trợqswzn trắborkng cảwwii mắborkt.

Trưovppơbjnjng Thiếpxtst hiệymlan tạuxrri đzapknvwxi vớxdqbi "Tưovppqswzng giánvwxp côuimmng", quảwwii thựhtcwc cóiwoc chúqestt căoxltm ghéssmbt, hắborkn mặszfdc dùuimm chỉssmb mớxdqbi tu luyệymlan tầtxbong thứefls nhấrzbvt, nhưovppng đzapkãvwqj bịjheh Mặszfdc đzapkuxrri phu hàcsxznh hạuxrrpwiou trờszfdi khôuimmng thấrzbvu. Chẳuimmng nhữpiynng suốnvwxt ngàcsxzy xoa thuốnvwxc rấrzbvt khóiwoc ngửoxlti, còygyin phảwwiii thỉssmbnh thoảwwiing lạuxrri bịjheh Mặszfdc đzapkuxrri phu dùuimmng gậufpey gỗgkvt đzapkánvwxnh, nóiwoci làcsxz muốnvwxn rèuuqgn luyệymlan gâcqsnn cốnvwxt củwsdoa hắborkn.

Phưovppơbjnjng phánvwxp luyệymlan côuimmng thôuimm bạuxrro nàcsxzy, làcsxzm cho hắborkn vàcsxzo thờszfdi gian nàcsxzy, mỗgkvti ngàcsxzy ban đzapkêpwiom đzapkqugxu khôuimmng thểcbovfgqjnh yêpwion màcsxz ngủwsdo. Bởqswzi vìfgqj cảwwii ngưovppszfdi từxyye trêpwion xuốnvwxng dưovppxdqbi sưovppng vùuimm, mỗgkvti khi đzapkuimmng vàcsxzo giưovppszfdng gỗgkvt, đzapkau đzapkếpxtsn nỗgkvti hắborkn nhe răoxltng nhếpxtsch miệymlang.


Đqowunvwxi vớxdqbi hắborkn màcsxziwoci, quảwwii thậufpet đzapkúqestng làcsxz mộhvomt cơbjnjn ánvwxc mộhvomng.

csxz đzapknvwxi vớxdqbi Hàcsxzn Lậufpep luyệymlan vôuimm danh khẩazxfu quyếpxtst, Trưovppơbjnjng Thiếpxtst lạuxrri trong lòygying rấrzbvt hâcqsnm mộhvom.

Thấrzbvy mỗgkvti ngàcsxzy, chỉssmb cầtxbon giốnvwxng nhưovppygyia thưovppqswzng, ngồoopvi xếpxtsp bằxlevng niệymlam kinh làcsxz đzapkưovppqswzc, nhữpiynng lờszfdi nàcsxzy làcsxzm cho Hàcsxzn Lậufpep nghe xong, cũvhbeng chỉssmbiwoc thểcbov khôuimmng cóiwoc lờszfdi gìfgqj đzapkcboviwoci.

Trưovppơbjnjng Thiếpxtst đzapknvwxi vớxdqbi "Tưovppqswzng giánvwxp côuimmng" mấrzbvy tầtxbong sau nàcsxzy cựhtcwc kỳymla sợqswzvwqji, Hàcsxzn Lậufpep cũvhbeng cóiwoc thểcbovmpit giảwwiii đzapkưovppqswzc. Cho dùuimm ai biếpxtst, sau nàcsxzy sẽgypfygyin bịjhehcsxznh hạuxrrbjnjn gấrzbvp mấrzbvy lầtxbon nữpiyna, hắborkn cũvhbeng sẽgypf khôuimmng thểcbov ăoxltn ngon ngủwsdopwion đzapkưovppqswzc.

Trưovppơbjnjng Thiếpxtst cóiwoc thểcbov kiêpwion trìfgqj đzapkếpxtsn bâcqsny giờszfd, khôuimmng cóiwoc bỏejyv trốnvwxn, đzapkãvwqjcsxzm cho Hàcsxzn Lậufpep rấrzbvt làcsxzuimmng bánvwxi.

Nếpxtsu nhưovpp đzapktroui lạuxrri làcsxz hắborkn, hắborkn nóiwoci cánvwxi gìfgqjvhbeng sẽgypf khôuimmng luyệymlan cánvwxi loạuxrri võuswluimmng tựhtcw ngưovppqswzc đzapkãvwqji mìfgqjnh nàcsxzy, cho dùuimmiwoc thểcbovcsxzm cho hắborkn mộhvomt đzapkêpwiom trởqswz thàcsxznh cao thủwsdo nhấrzbvt lưovppu, cũvhbeng cóiwocnvwxi nhìfgqjn nhưovpp vậufpey.

Hai ngưovppszfdi nóiwoci chuyệymlan, thờszfdi gian cơbjnjm chiềqugxu đzapkãvwqj qua từxyyecqsnu, Trưovppơbjnjng Thiếpxtst vộhvomi vãvwqj thu thậufpep cánvwxc thứefls trêpwion bàcsxzn, đzapkeflsng dậufpey cánvwxo từxyye, đzapki trưovppxdqbc đzapkcbov hắborkn sớxdqbm đzapki nghỉssmb ngơbjnji, tĩufpenh dưovppvhbeng vếpxtst thưovppơbjnjng ởqswz châcqsnn.

csxzn Lậufpep đzapkeflsng ởqswz cửoxlta, đzapkưovppa mắborkt nhìfgqjn đzapknvwxi phưovppơbjnjng rờszfdi đzapki, sau đzapkóiwoc vộhvomi vàcsxzng trởqswz lạuxrri trong phòygying, nhanh chóiwocng đzapkóiwocng cửoxlta sổtrou lạuxrri, chỉssmb đzapkcbov lạuxrri cánvwxi giếpxtsng trờszfdi đzapkcbov thởqswz. Lúqestc nàcsxzy mớxdqbi lấrzbvy cánvwxi bìfgqjnh từxyye trong túqesti ra, lạuxrri tiếpxtsp tụuimmc nghiêpwion cứeflsu.

csxzn Lậufpep dùuimm sao cũvhbeng chỉssmbcsxz mộhvomt đzapkeflsa nhỏejyvbjnjn mưovppszfdi tuổtroui, lậufpet qua lạuxrri mộhvomt hồoopvi, xem tớxdqbi xem lui cũvhbeng khôuimmng ra đzapktxbou mốnvwxi gìfgqj, thìfgqjiwoc chúqestt phiềqugxn muộhvomn. Hơbjnjn nữpiyna trêpwion châcqsnn còygyin cóiwoc thưovppơbjnjng tínmqych, tinh thầtxbon cũvhbeng cóiwoc chúqestt mệymlat mỏejyvi, trong bấrzbvt tri bấrzbvt giánvwxc, tay cầtxbom cánvwxi bìfgqjnh nằxlevm ởqswz trêpwion giưovppszfdng, mơbjnjcsxzng ngủwsdoqestc nàcsxzo khôuimmng hay.

vhbeng khôuimmng biếpxtst làcsxz qua bao lâcqsnu, Hàcsxzn Lậufpep đzapkang say ngủwsdo, đzapkhvomt nhiêpwion cảwwiim thấrzbvy mộhvomt cảwwiim giánvwxc làcsxznh lạuxrrnh, từxyye trêpwion tay truyềqugxn tớxdqbi.

csxzn Lậufpep rùuimmng mìfgqjnh mộhvomt cánvwxi, miễvhben cưovppvhbeng mởqswz đzapkhvomi mắborkt đzapkang dínmqyp lạuxrri, mơbjnjbjnjcsxzng màcsxzng nhìfgqjn lạuxrri trêpwion tay mìfgqjnh xem cóiwocnvwxi gìfgqj đzapkang tánvwxc quánvwxi.

Đqowuhvomt nhiêpwion, hắborkn lậufpep tứeflsc ngồoopvi dậufpey, miệymlang mởqswz thậufpet to, ngay cảwwiiovppxdqbc miếpxtsng cũvhbeng từxyye khóiwoce miệymlang màcsxz chảwwiiy ra, cũvhbeng khôuimmng chúqest ýmpit tớxdqbi. Hắborkn cũvhbeng khôuimmng còygyin chúqestt buồoopvn ngủwsdocsxzo nữpiyna, bịjheh cảwwiinh tưovppqswzng trưovppxdqbc mắborkt thu húqestt lấrzbvy.

Mộhvomt chùuimmm ánvwxnh sánvwxng trắborkng li ti mắborkt thưovppszfdng cóiwoc thểcbov thấrzbvy đzapkưovppqswzc, thôuimmng qua cánvwxi giếpxtsng trờszfdi trong phòygying màcsxz chiếpxtsu vàcsxzo, tấrzbvt cảwwii đzapkqugxu tụuimm tậufpep vàcsxzo cánvwxi bìfgqjnh ởqswz trong tay hắborkn, hìfgqjnh thàcsxznh mộhvomt chấrzbvm trắborkng nhỏejyv bằxlevng hạuxrrt gạuxrro, làcsxzm cho toàcsxzn bộhvomnvwxi bìfgqjnh bịjheh từxyyeng tầtxbong tầtxbong ánvwxnh sánvwxng trắborkng bao quanh lấrzbvy.


Ávlwjnh sánvwxng trắborkng nàcsxzy phi thưovppszfdng nhu hòygyia, khôuimmng chúqestt chóiwoci mắborkt, màcsxznvwxi loạuxrri cảwwiim giánvwxc lạuxrrnh lẽgypfo nàcsxzy, chínmqynh làcsxz từxyye ánvwxnh sánvwxng trắborkng nhàcsxzn nhạuxrrt nàcsxzy truyềqugxn đzapkếpxtsn.

csxzn Lậufpep nuốnvwxt mộhvomt ngụuimmm nưovppxdqbc miếpxtsng lạuxrrnh lẽgypfo, mớxdqbi từxyye sựhtcw kinh ngạuxrrc màcsxz tỉssmbnh lạuxrri, bỏejyvnvwxi bìfgqjnh trong tay ra, bảwwiin thâcqsnn lăoxltn qua mộhvomt bêpwion lẩazxfn trốnvwxn.

Cảwwiinh giánvwxc quan sánvwxt mộhvomt hồoopvi, phánvwxt hiệymlan hìfgqjnh nhưovpp khôuimmng cóiwocfgqj nguy hiểcbovm, mớxdqbi cẩazxfn thậufpen tiếpxtsn lêpwion lạuxrri

ínmqyAnh sánvwxng trắborkng bao vâcqsny quanh cánvwxi bìfgqjnh, cóiwoc vẻpwio xinh đzapkutrpp mêpwio ngưovppszfdi vôuimm song, lạuxrri cóiwoccsxzi phầtxbon sắborkc thánvwxi thầtxbon bínmqy.

csxzn Lậufpep do dựhtcw mộhvomt chúqestt, dụuimmng ngóiwocn tay khe khẽgypf đzapkuimmng vàcsxzo cánvwxi bìfgqjnh vàcsxzi cánvwxi, thấrzbvy khôuimmng cóiwoc phảwwiin ứeflsng gìfgqj, mớxdqbi cẩazxfn thậufpen cầtxbom lấrzbvy cánvwxi bìfgqjnh. Đqowuem nóiwoc đzapkszfdt lêpwion trêpwion bàcsxzn, bảwwiin thâcqsnn cũvhbeng ngồoopvi ởqswzpwion cạuxrrnh, hưovppng phấrzbvn quan sánvwxt kỳymla cảwwiinh màcsxzfgqjnh trưovppxdqbc giờszfd chưovppa bao giờszfd thấrzbvy.

csxzn Lậufpep mắborkt cũvhbeng khôuimmng chớxdqbp, tậufpep trung tinh thầtxbon nhìfgqjn chằxlevm chằxlevm vàcsxzo luồoopvng ánvwxnh sánvwxng trắborkng bao quanh cánvwxi bìfgqjnh, rốnvwxt cụuimmc hắborkn cũvhbeng phánvwxt hiệymlan trong đzapkóiwociwoccsxzi chỗgkvt huyềqugxn bínmqy.

nvwxi bìfgqjnh nàcsxzy đzapkang xuyêpwion thấrzbvu qua bềqugx mặszfdt, đzapkang khôuimmng ngừxyyeng hấrzbvp thu ánvwxnh sánvwxng trắborkng ởqswz xung quanh. Khôuimmng, khôuimmng phảwwiii hấrzbvp thu, màcsxz đzapkang liềqugxu mạuxrrng tìfgqjm đzapkưovppszfdng chui vàcsxzo trong bìfgqjnh, cảwwii đzapkánvwxm đzapkang tranh nhau, cứefls nhưovppcsxz vậufpet thểcbov sốnvwxng vậufpey.

csxzn Lậufpep cóiwoc chúqestt tòygyiygyi, dùuimmng ngóiwocn tay nhẹutrp nhàcsxzng sờszfd soạuxrrng.

csxznh lạuxrrnh! Ngoạuxrri trừxyyenvwxi nàcsxzy, cũvhbeng khôuimmng cóiwoc chỗgkvtcsxzo đzapkszfdc biệymlat.

csxzn Lậufpep ngẩazxfng đzapktxbou nhìfgqjn lạuxrri.

Từxyyeng đzapkuxrro tia sánvwxng trắborkng, đzapkang khôuimmng ngừxyyeng từxyye trêpwion giếpxtsng trờszfdi đzapki xuốnvwxng, khôuimmng cóiwoc chúqestt nàcsxzo muốnvwxn dừxyyeng lạuxrri.

csxzn Lậufpep nhìfgqjn cửoxlta xung quanh đzapkqugxu đzapkóiwocng kínmqyn, lạuxrri nhìfgqjn lêpwion giếpxtsng trờszfdi.

Hắborkn linh cơbjnj vừxyyea đzapkhvomng, liềqugxn nheèuuqgnhẹutrp đzapkazxfy cửoxlta ra, đzapkưovppa đzapktxbou ra ngoàcsxzi xem xéssmbt xung quanh.

Hoàcsxzn hảwwiio, hiệymlan tạuxrri đzapkêpwiom đzapkãvwqj khuya, ngoạuxrri trừxyye tiếpxtsng côuimmn trùuimmng, bêpwion ngoàcsxzi rấrzbvt tĩufpenh lặszfdng, xung quanh khôuimmng cóiwoc mộhvomt ai.

csxzn Lậufpep rụuimmt đzapktxbou trởqswz vềqugx, xoay ngưovppszfdi cầtxbom lấrzbvy cánvwxi bìfgqjnh, bỏejyviwoccsxzo giỏejyv, sau đzapkóiwoc chạuxrry nhanh ra ngoàcsxzi.

Chạuxrry đzapkếpxtsn mộhvomt nơbjnji tĩufpenh lặszfdng, trốnvwxng trảwwiii khôuimmng ngưovppszfdi, lúqestc nàcsxzy mớxdqbi ngừxyyeng lạuxrri.

uimmng hai mắborkt nhìfgqjn ra bốnvwxn phínmqya mộhvomt phen, xánvwxc đzapkjhehnh thậufpet sựhtcw khôuimmng cóiwoc nhữpiynng ngưovppszfdi khánvwxc ởqswz chỗgkvtcsxzy. Mớxdqbi cẩazxfn thậufpen đzapkem cánvwxi bìfgqjnh ra ngoàcsxzi, rồoopvi nhẹutrp nhàcsxzng đzapkcbovqswz trêpwion mặszfdt đzapkrzbvt.

Nguyêpwion xung quanh cánvwxi bìfgqjnh cóiwoc ánvwxnh sánvwxng, sau khi bịjhehiwoc bỏejyvcsxzo trong giỏejyv, đzapkãvwqj biếpxtsn mấrzbvt vôuimmwwiinh vôuimm tung.

Nhưovppng Hàcsxzn Lậufpep cũvhbeng khôuimmng lo lắborkng.

Quảwwii nhiêpwion, qua mộhvomt lúqestc, từxyyeng đzapkuxrro tia sánvwxng còygyin nhiềqugxu hơbjnjn lúqestc trong phòygying nhiềqugxu, từxyye bốnvwxn phưovppơbjnjng tánvwxm hưovppxdqbng màcsxz tụuimm tậufpep lạuxrri. Tiếpxtsp theo, hằxlevng hàcsxz sa sốnvwx đzapkiểcbovm sánvwxng trắborkng, dàcsxzy đzapkszfdc hiệymlan lêpwion chung quanh cánvwxi bìfgqjnh, hìfgqjnh thàcsxznh mộhvomt cánvwxi bồoopvn ánvwxnh sánvwxng thậufpet lớxdqbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.