Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 129 : Thanh Nhan chân nhân

    trước sau   
zfntn Lậsaaup mớgfdqi vừzwkea đvhhti dưrldnupjuc vàzfnti bưrldngfdqc, đvhhtãmeir nghe ởezoo xa xa códxnd ngưrldnqydni đvhhtang gọkmgmi hắvkwpn.

"Bêvtcfn nàzfnty, Hàzfntn đvhhtqjoii ca!"

zfntn Lậsaaup nghe vậsaauy nhìqoexn lạqjoii vềrldn phíiywea âvkwpm thanh hôvgmz hoásdzen, chỉxeuq thấzfnty Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen đvhhtsdhyng ởezoovtcfn cạqjoinh mộwtput lãmeiro giảbfaq mặsnbtc ásdzeo xanh, hưrldngfdqng vềrldn phíiywea hắvkwpn khôvgmzng ngừzwkeng vẫvrhry gọkmgmi.

zfntn Lậsaaup mỉxeuqm cưrldnqydni, bưrldngfdqc nhanh tớgfdqi. khi đvhhtếstadn bêvtcfn cạqjoinh lãmeiro nhâvkwpn ásdzeo xanh, Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen hưrldngfdqng vềrldnzfntn Lậsaaup giớgfdqi thiệulzmu:

"Vịoycdzfnty làzfnt Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn củjdtea Thásdzei Nam cốupsuc, làzfnt chíiywe giao vớgfdqi gia phụtyjs, Thásdzei Nam tiểsdzeu hộwtpui lầtzcon nàzfnty chíiywenh làzfnt do ngưrldnqydni cùketung mộwtput sốupsusdzec vịoycd tiềrldnn bốupsui khásdzec cùketung chủjdte trìqoex".

zfntn Lậsaaup vừzwkea nghe lờqydni củjdtea thiếstadu niêvtcfn, khôvgmzng khỏwblfi nhìqoexn kỹcjha Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn.


Chỉxeuq thấzfnty lãmeiro giảbfaqzfnty vódxndc ngưrldnqydni cao gầtzcoy, vai rộwtpung tay dàzfnti, mặsnbtc nho sam màzfntu xanh, códxnd chúvkwpt thầtzcon thásdzei thầtzcon tiêvtcfn trong loàzfnti ngưrldnqydni. Chỉxeuqzfnt khuôvgmzn mặsnbtt củjdtea hắvkwpn xanh lèftfw, thậsaaut sựketudxnd chúvkwpt dọkmgma ngưrldnqydni!

Tiếstadp theo, thiếstadu niêvtcfn lạqjoii đvhhtupsui vớgfdqi lãmeiro giảbfaqdxndi: "Hàzfntn huynh làzfnt ta ởezoo ngoàzfnti cốupsuc vừzwkea mớgfdqi quen biếstadt, mặsnbtc dùketuzfntsdzen tu, nhưrldnng màzfnt chúvkwpng ta cũkixung đvhhtãmeir thảbfaqo luậsaaun qua, thếstadsdzemeiry chiếstadu cốupsuzfnti phầtzcon!"

meiro giảbfaqvkwpc nàzfnty cũkixung đvhhtem Hàzfntn Lậsaaup đvhhtásdzenh giásdze mộwtput phen, đvhhtwtput nhiêvtcfn hắvkwpn nheo hai mắvkwpt lạqjoii, nódxndi vớgfdqi Hàzfntn Lậsaaup:

"Hàzfntn tiểsdzeu hữnagsu côvgmzng phásdzep luyệulzmn tthuộwtpuc tíiywenh mộwtpuc cũkixung khôvgmzng tệulzm! Tuổzchei còvhhtn nhỏwblf đvhhtãmeir luyệulzmn tớgfdqi tầtzcong thứsdhysdzem, nhưrldn vậsaauy cũkixung đvhhtqjoit tiêvtcfu chuẩqonin, cho dùketuzfntezoosdzec gia tộwtpuc tu tiêvtcfn cũkixung khôvgmzng thểsdze thấzfnty nhiềrldnu đvhhtưrldnupjuc!"

zfntn Lậsaaup vừzwkea nghe lờqydni khen củjdtea Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn, trong lòvhhtng cũkixung cưrldnqydni khổzche. Nếstadu khôvgmzng códxndvgmzng mộwtput lưrldnupjung lớgfdqn linh đvhhtan thảbfaqo dưrldnupjuc, hắvkwpn làzfntm sao códxnd thểsdze luyệulzmn đvhhtếstadn tầtzcong thứsdhysdzem? Phỏwblfng chừzwkeng còvhhtn đvhhtang ởezoo tầtzcong thứsdhy ba, bốupsun gìqoex đvhhtódxndzfntketung!

Bấzfntt quásdze mặsnbtt ngoàzfnti hắvkwpn vẫvrhrn rấzfntt cung kíiywenh khiêvtcfm nhưrldnqydnng: "Thanh lãmeiro quásdze khen, tạqjoii hạqjoi chỉxeuqzfnt may mắvkwpn màzfnt thôvgmzi".

Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn thảbfaqn nhiêvtcfn gậsaaut đvhhttzcou, khôvgmzng hềrldndxndi vớgfdqi hắvkwpn đvhhtiềrldnu gìqoex nữnagsa, ngưrldnupjuc lạqjoii xoay mặsnbtt nódxndi vớgfdqi Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen:

"Tiểsdzeu tửezoo kia, ngưrldnqydni trong nhàzfnt củjdtea ngưrldnơiywei đvhhtãmeir tớgfdqi mấzfnty ngưrldnqydni, bọkmgmn họkmgmkixung đvhhtang lo lắvkwpng cho ngưrldnơiywei, códxnd dặsnbtn ta làzfnt hễwblf thấzfnty ngưrldnơiywei làzfnt lậsaaup tứsdhyc đvhhtưrldna đvhhtếstadn gặsnbtp bọkmgmn họkmgm, bâvkwpy giờqydn theo ta đvhhti thôvgmzi!"

Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen nghe nhữnagsng lờqydni nàzfnty, khôvgmzng khỏwblfi đvhhtưrldna ra khuôvgmzn mặsnbtt buồdxndn hiu.

"Khôvgmzng phảbfaqi làzfnt Thấzfntt tỷmeirketung Cửezoou ca cũkixung tớgfdqi chứsdhy? Ta sợupju nhấzfntt làzfntdxndi chuyệulzmn vớgfdqi bọkmgmn họkmgm, khôvgmzng đvhhti códxnd đvhhtưrldnupjuc khôvgmzng?" Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen đvhhttzcoy hy vọkmgmng nhìqoexn Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn.

Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn nghiêvtcfm mặsnbtt nódxndi: "Ngưrldnơiywei nódxndi đvhhti?"

upjuưrldnơiyweng nhiêvtcfn làzfnt khôvgmzng đvhhtưrldnupjuc rồdxndi!" Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cúvkwpi đvhhttzcou ủjdtekixu tựketuqoexnh đvhhtásdzep.

"Hừzwke! Ngưrldnơiywei thậsaaut làzfnt to gan, dásdzem gạqjoit ngưrldnqydni trong nhàzfnt, bảbfaqn thâvkwpn lévkwpn chạqjoiy đvhhtếstadn đvhhtâvkwpy. Nếstadu nửezooa đvhhtưrldnqydnng gặsnbtp phảbfaqi nhữnagsng ngưrldnqydni tu tiêvtcfn tâvkwpm thuậsaaut bấzfntt chásdzenh, ngưrldnơiywei códxnd mấzfnty cásdzei mạqjoing nhỏwblfkixung phảbfaqi giao ra!" Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn sau khi nódxndi vậsaauy, khẽnags liếstadc nhìqoexn Hàzfntn Lậsaaup mộwtput cásdzei.


"Lãmeiro nhâvkwpn nàzfnty cũkixung khôvgmzng vừzwkea, nódxndi thếstadvgvkzfntng làzfnt ásdzem chỉxeuqqoexnh chíiywenh làzfnt ngưrldnqydni tu tiêvtcfn tâvkwpm thuậsaaut bấzfntt chásdzenh, cốupsu ývkwq đvhhtếstadn gầtzcon Vạqjoin tiểsdzeu tửezoozfnty"zfntn Lậsaaup ởezoo mộwtput bêvtcfn lạqjoinh lùketung nhìqoexn, tựketu nhiêvtcfn nghe ra ývkwq tứsdhy củjdtea Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn.

"Hàzfnti! Khódxndzfntqoexm đvhhtưrldnupjuc mộwtput vịoycd tiểsdzeu thiếstadu gia hếstadt lòvhhtng nhưrldn vậsaauy, xem ra phảbfaqi tạqjoim thờqydni chia tay! Nếstadu khôvgmzng Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn nàzfnty tùketuy tiệulzmn chụtyjsp cho mộwtput cásdzei mũkixu, mìqoexnh cũkixung khódxndzfnt đvhhtwtpui đvhhtưrldnupjuc!"zfntn Lậsaaup bấzfntt đvhhtvkwpc dĩqoex thầtzcom nghĩqoex.

"Nếstadu Vạqjoin huynh đvhhtulzm phảbfaqi đvhhti gặsnbtp ngưrldnqydni nhàzfnt, vậsaauy tạqjoii hạqjoi trưrldngfdqc hếstadt đvhhti xem mộwtput vòvhhtng trưrldngfdqc, sau nàzfnty códxndiywe hộwtpui, lạqjoii cùketung Tiểsdzeu Sơiywen huynh đvhhtulzm uốupsung rưrldnupjuu chuyệulzmn tròvhht"zfntn Lậsaaup liềrldnn ôvgmzm quyềrldnn, hưrldngfdqng tớgfdqi Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cùketung Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn nódxndi.

ikuqi dàzfnt! Đupjuzwkeng đvhhti nhanh vậsaauy chứsdhy, ta còvhhtn muốupsun đvhhtưrldna ngưrldnơiywei đvhhti giớgfdqi thiệulzmu cho…"

"Hàzfntn tiểsdzeu hữnagsu bảbfaqn thâvkwpn còvhhtn códxnd chuyệulzmn quan trọkmgmng phảbfaq][xửezoovkwq, ngưrldnơiywei cũkixung đvhhtzwkeng làzfntm cho ngưrldnqydni ta thêvtcfm rốupsui loạqjoin!"

Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen thấzfnty Hàzfntn Lậsaaup phảbfaqi đvhhti, vộwtpui vàzfntng muốupsun nódxndi cásdzei gìqoex đvhhtódxnd, lạqjoii bịoycd Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn kévkwpo lạqjoii, đvhhtem nhữnagsng lờqydni đvhhtódxnd chặsnbtn lạqjoii.

zfntn Lậsaaup thấzfnty vậsaauy, hưrldngfdqng vềrldn phíiywea Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cưrldnqydni sásdzeng lạqjoin mộwtput cásdzei, rồdxndi xoay ngưrldnqydni tiếstadp tụtyjsc hưrldngfdqng vềrldn phíiywea cásdzei sâvkwpn rộwtpung màzfnt đvhhti tớgfdqi.

zfnt thiếstadu niêvtcfn, giốupsung nhưrldnketu nhâvkwpn bịoycd ásdzep giảbfaqi, gưrldnơiyweng mặsnbtt khổzche sởezoo, đvhhti theo sau Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn, từzwke từzwkerldngfdqng vềrldn phíiywea lầtzcou cásdzec màzfnt đvhhti tớgfdqi.

zfntn Lậsaaup bịoycd Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn đvhhtupsui đvhhtãmeiri nhưrldn thếstad, cũkixung khôvgmzng códxndqoex tứsdhyc giậsaaun!

ketu sao bấzfntt cứsdhy mộwtput ngưrldnqydni trưrldnezoong bốupsui nàzfnto, nhìqoexn thấzfnty bêvtcfn cạqjoinh con chásdzeu trong nhàzfnt xuấzfntt hiệulzmn mộwtput bằwsjjng hữnagsu lai lịoycdch khôvgmzng rõvgvk, đvhhtrldnu sẽnagsketung ásdzenh mắvkwpt hoàzfnti nghi xem trưrldngfdqc đvhhtãmeir, huốupsung chi nhàzfnt củjdtea Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cũkixung làzfnt mộwtput đvhhtqjoii gia tộwtpuc tu tiêvtcfn.

Bấzfntt quásdze, Hàzfntn Lậsaaup bảbfaqn thâvkwpn đvhhtupsui vớgfdqi Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cũkixung khôvgmzng códxndqoex ásdzec ývkwq, chỉxeuqzfnt thuầtzcon túvkwpy muốupsun từzwke miệulzmng ngưrldnqydni nàzfnty hiểsdzeu rõvgvk thêvtcfm mộwtput íiywet chuyệulzmn trong tu tiêvtcfn giớgfdqi màzfnt thôvgmzi, nhưrldnng khôvgmzng ngờqydn lạqjoii bịoycd Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn lạqjoii xem nhưrldn mộwtput gãmeir lừzwkea đvhhtbfaqo, đvhhtang tìqoexm ngưrldnqydni đvhhtsdzezfntnh sựketu!

zfntn Lậsaaup nghĩqoex nhưrldn vậsaauy, bảbfaqn thâvkwpn lạqjoii dầtzcon dầtzcon tớgfdqi gầtzcon cásdzei sâvkwpn rộwtpung đvhhttzcoy nhữnagsng quầtzcoy hàzfntng nhỏwblf.

sdzec quầtzcoy hàzfntng củjdtea ngưrldnqydni tu tiêvtcfn, nằwsjjm trong cásdzei sâvkwpn rộwtpung, códxnd bốupsu tríiywe mộwtput con đvhhtưrldnqydnng nhỏwblfqoexnh chữnags "Hồdxndi - 回" đvhhtsdze ra vàzfnto. Màzfnt nhữnagsng ngưrldnqydni lựketua chọkmgmn giao dịoycdch vậsaaut phẩqonim, đvhhtrldnu đvhhtang tụtyjsm hai tụtyjsm ba tai cásdzec quầtzcoy hàzfntng ởezoo khu đvhhtzfntt trốupsung màzfnt lui tớgfdqi, cũkixung códxnd khíiywe tứsdhyc sinh ývkwq buôvgmzn básdzen nhưrldnezoo thếstad tụtyjsc vậsaauy.

vkwpc nàzfnty sắvkwpc trờqydni đvhhtãmeirdxnd chúvkwpt tốupsui tăgwyqm, ngoàzfnti sâvkwpn rộwtpung lạqjoii sásdzeng hẳxmson lêvtcfn, đvhhtqjoii bộwtpu phậsaaun cásdzec quầtzcoy hàzfntng phíiywea trưrldngfdqc đvhhtrldnu códxnd mộwtput cásdzei đvhhtèftfwn thậsaaut lớgfdqn, ngọkmgmn đvhhtèftfwn nàzfnty làzfnt đvhhtưrldnupjuc làzfntm từzwke đvhhtdxndng màzfnt chếstad thàzfntnh, toàzfntn thâvkwpn cổzcheiywenh, cao chừzwkeng mộwtput thưrldngfdqc.

Nhưrldnng ởezoo trêvtcfn nhữnagsng ngọkmgmn đvhhtèftfwn nàzfnty, cũkixung khôvgmzng códxnd bỏwblfzfnto bấzfntt kỳgliy nhiêvtcfn liệulzmu nàzfnto đvhhtsdze đvhhtupsut sásdzeng, ngưrldnupjuc lạqjoii chỉxeuqdxnd mộwtput khốupsui nhỏwblf đvhhtásdze trắvkwpng to bằwsjjng nắvkwpm tay, toàzfntn thâvkwpn đvhhtrldnu phásdzet ra ásdzenh sásdzeng trắvkwpng dìqoexu dịoycdu.

vhhtn đvhhtásdzezfnty phásdzet ra ásdzenh sásdzeng, còvhhtn sásdzeng hơiywen cásdzec ngọkmgmn đvhhtèftfwn thôvgmzng thưrldnqydnng nhiềrldnu, chẳxmsong nhữnagsng códxnd thểsdze chiếstadu sásdzeng quầtzcoy hàzfntng ởezoovtcfn dưrldngfdqi, màzfnt ngay cảbfaq con đvhhtưrldnqydnng phụtyjs cậsaaun, cũkixung đvhhtưrldnupjuc ásdzenh sásdzeng chiếstadu sásdzeng rõvgvk, thậsaaut sựketuzfnt diệulzmu vậsaaut! Hàzfntn Lậsaaup thấzfnty tìqoexnh cảbfaqnh nàzfnty, khôvgmzng khỏwblfi âvkwpm thầtzcom tặsnbtc lưrldnqonii khôvgmzng thôvgmzi.

Sắvkwpc trờqydni mặsnbtc dùketu đvhhtãmeir tốupsui, nhưrldnng ngưrldnqydni trêvtcfn sâvkwpn rộwtpung vẫvrhrn rấzfntt nhiềrldnu, chẳxmsong nhữnagsng còvhhtn tăgwyqng thêvtcfm mộwtput íiywet quầtzcoy hàzfntng, màzfnt ngưrldnqydni đvhhti dạqjoio cũkixung rấzfntt đvhhtôvgmzng đvhhtúvkwpc, làzfntm cho chỗupsuzfnty trong nhấzfntt thờqydni násdzeo nhiệulzmt phi phàzfntm.

zfntn Lậsaaup chậsaaum rãmeiri đvhhtếstadn gầtzcon sâvkwpn rộwtpung, nhưrldnng cũkixung khôvgmzng lậsaaup tứsdhyc đvhhti vàzfnto, màzfntzfnt đvhhtsdhyng ởezoo phụtyjs cậsaaun, quan sásdzet nhữnagsng ngưrldnqydni tu tiêvtcfn đvhhtang tớgfdqi lui.

Bởezooi vìqoex khoảbfaqng cásdzech cũkixung tưrldnơiyweng đvhhtupsui gầtzcon, cho nêvtcfn hìqoexnh dạqjoing cùketung trang phụtyjsc củjdtea nhữnagsng ngưrldnqydni tu tiêvtcfn nàzfnty, thậsaaut sựketuzfntm cho Hàzfntn Lậsaaup mởezoo rộwtpung tầtzcom mắvkwpt.

dxnd ngưrldnqydni tu tiêvtcfn mặsnbtc quầtzcon ásdzeo rấzfntt đvhhtơiywen sơiywe, chỉxeuq che nhữnagsng chỗupsu quan trọkmgmng, nhữnagsng chỗupsu khásdzec đvhhtrldnu đvhhtsdze trốupsung. Màzfntkixung códxnd nhữnagsng ngưrldnqydni mặsnbtc trang phụtyjsc từzwke trêvtcfn xuốupsung dưrldngfdqi kíiywen míiywet, mộwtput chúvkwpt da thịoycdt cũkixung khôvgmzng lộwtpu ra ngoàzfnti, lạqjoii códxnd nhữnagsng ngưrldnqydni kỳgliy quásdzei trásdzei ngưrldnupjuc hơiywen, đvhhtódxndzfntvhhtn nhin thấzfnty mộwtput ngưrldnqydni, rõvgvkzfntng làzfntrldngfdqng mạqjoio nam nhâvkwpn, nhưrldnng lạqjoii mặsnbtc trang phụtyjsc nhưrldnzfnt phụtyjs nữnags, đvhhtiềrldnu nàzfnty làzfntm cho Hàzfntn Lậsaaup cảbfaqm thấzfnty muốupsun ódxndi. Bấzfntt quásdze may mắvkwpn làzfnt ngưrldnqydni nhưrldn vậsaauy cũkixung khôvgmzng thấzfnty nhiềrldnu, đvhhtqjoii bộwtpu phậsaaun trang phụtyjsc mặsnbtc dùketudxnd íiywet nhiềrldnu cổzche quásdzei, nhưrldnng Hàzfntn Lậsaaup vẫvrhrn códxnd thểsdze chịoycdu đvhhtưrldnupjuc.

Sau khi cứsdhy quan sásdzet nhưrldn vậsaauy mộwtput hồdxndi, Hàzfntn Lậsaaup thầtzcon sắvkwpc đvhhtwtput nhiêvtcfn chợupjut đvhhtwtpung, trong mắvkwpt thầtzcon quang chợupjut hiệulzmn!

Hắvkwpn phásdzet hiệulzmn, bấzfntt kểsdzezfntvtcfn trong sâvkwpn rộwtpung hay làzfnt quầtzcoy hàzfntng, đvhhtrldnu códxnd ngưrldnqydni tu tiêvtcfn đvhhti dạqjoio quanh, tấzfntt cảbfaq đvhhtrldnu làzfnt ngưrldnqydni tuổzchei trẻupsu khoảbfaqng mưrldnqydni mấzfnty hai mưrldnơiywei tuổzchei, ngay cảbfaq mộwtput ngưrldnqydni tuổzchei cỡqoni chừzwkeng ba mưrldnơiywei cũkixung khôvgmzng nhìqoexn thấzfnty.

Vạqjoin Tiểsdzeu Sơiywen cũkixung đvhhtãmeir từzwkeng nódxndi qua, "Thásdzei Nam tiểsdzeu hộwtpui"zfntgwyqm năgwyqm mộwtput lầtzcon chuyêvtcfn dàzfntnh cho bọkmgmn tiểsdzeu bốupsui, trong đvhhttzcou hắvkwpn lạqjoii xuấzfntt hiệulzmn. Nhưrldn thếstad xem ra, lứsdhya tuổzchei nàzfnty sẽnagszfnt rấzfntt nhiềrldnu, cásdzec ngưrldnqydni tu tiêvtcfn códxnd thâvkwpn phậsaaun cao cũkixung sẽnags khôvgmzng xuấzfntt hiệulzmn ởezoo đvhhtâvkwpy, màzfnt Thanh Nhan châvkwpn nhâvkwpn kia cũkixung chỉxeuq sợupju thâvkwpn phậsaaun cũkixung khásdze cao, mớgfdqi códxnd thểsdze lộwtpu diệulzmn ởezooiywei nàzfnty!

zfntn Lậsaaup nghĩqoex tớgfdqi đvhhtâvkwpy, trong lòvhhtng khôvgmzng khỏwblfi chùketung xuốupsung. Dùketu sao cửezooa củjdtea lãmeiro gia nàzfnty thậsaaut sựketu khôvgmzng dễwblfsdhyng phódxnd, hơiywen nữnagsa bọkmgmn họkmgmzfnt muốupsun đvhhtupsui phódxndqoexnh màzfntdxndi, sợupju rằwsjjng so vớgfdqi mộwtput con kiếstadn cũkixung khôvgmzng códxndqoex phiềrldnn phứsdhyc hơiywen.

Bấzfntt quásdze, cho dùketu trưrldngfdqc mắvkwpt cũkixung chỉxeuqzfntsdzec ngưrldnqydni tu tiêvtcfn tiêvtcfu bốupsui, thựketuc lựketuc củjdtea bọkmgmn họkmgmkixung đvhhtrldnu khôvgmzng kévkwpm. Ngưrldnqydni giốupsung nhưrldnzfntn Lậsaaup, trong đvhhtásdzem ngưrldnqydni kia xem ra cũkixung chỉxeuq thuộwtpuc hàzfntng trung đvhhtxmsong, màzfnt ngưrldnqydni tu tiêvtcfn đvhhtxmsong cấzfntp cao nhưrldn ngưrldnqydni ásdzeo lam, ởezoo chỗupsuzfnty cũkixung rấzfntt khôvgmzng thiếstadu. Trong thờqydni gian ngắvkwpn ngủjdten Hàzfntn Lậsaaup cũkixung đvhhtãmeir thấzfnty năgwyqm sásdzeu cao thủjdte nhưrldn vậsaauy, đvhhtiềrldnu nàzfnty làzfntm cho Hàzfntn Lậsaaup rấzfntt làzfnt xấzfntu hổzche.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.