Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 129 : Thanh Nhan chân nhân

    trước sau   
cyogn Lậnjhap mớkecfi vừekgna đtglfi dưwpaptglfc vàcyogi bưwpapkecfc, đtglfãiokj nghe ởfpik xa xa cómbds ngưwpapgsqni đtglfang gọlbkui hắzencn.

"Bêqluin nàcyogy, Hàcyogn đtglfnhxai ca!"

cyogn Lậnjhap nghe vậnjhay nhìgokpn lạnhxai vềvxhv phíwpapa âdudqm thanh hôipdn hoálhbcn, chỉnjha thấqhwqy Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn đtglfxmlnng ởfpikqluin cạnhxanh mộkecft lãiokjo giảasqc mặthhfc álhbco xanh, hưwpapkecfng vềvxhv phíwpapa hắzencn khôipdnng ngừekgnng vẫxmlny gọlbkui.

cyogn Lậnjhap mỉnjham cưwpapgsqni, bưwpapkecfc nhanh tớkecfi. khi đtglfếqhwqn bêqluin cạnhxanh lãiokjo nhâdudqn álhbco xanh, Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn hưwpapkecfng vềvxhvcyogn Lậnjhap giớkecfi thiệhjhju:

"Vịleipcyogy làcyog Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn củqluia Thálhbci Nam cốbtxqc, làcyog chíwpap giao vớkecfi gia phụxkoi, Thálhbci Nam tiểiokju hộkecfi lầiokjn nàcyogy chíwpapnh làcyog do ngưwpapgsqni cùrjrlng mộkecft sốbtxqlhbcc vịleip tiềvxhvn bốbtxqi khálhbcc cùrjrlng chủqlui trìgokp".

cyogn Lậnjhap vừekgna nghe lờgsqni củqluia thiếqhwqu niêqluin, khôipdnng khỏfpiki nhìgokpn kỹiqzy Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn.


Chỉnjha thấqhwqy lãiokjo giảasqccyogy vómbdsc ngưwpapgsqni cao gầiokjy, vai rộkecfng tay dàcyogi, mặthhfc nho sam màcyogu xanh, cómbds chúxzyat thầiokjn thálhbci thầiokjn tiêqluin trong loàcyogi ngưwpapgsqni. Chỉnjhacyog khuôipdnn mặthhft củqluia hắzencn xanh lèzenc, thậnjhat sựupswmbds chúxzyat dọlbkua ngưwpapgsqni!

Tiếqhwqp theo, thiếqhwqu niêqluin lạnhxai đtglfbtxqi vớkecfi lãiokjo giảasqcmbdsi: "Hàcyogn huynh làcyog ta ởfpik ngoàcyogi cốbtxqc vừekgna mớkecfi quen biếqhwqt, mặthhfc dùrjrlcyoglhbcn tu, nhưwpapng màcyog chúxzyang ta cũufghng đtglfãiokj thảasqco luậnjhan qua, thếqhwqlhbciokjy chiếqhwqu cốbtxqcyogi phầiokjn!"

iokjo giảasqcxzyac nàcyogy cũufghng đtglfem Hàcyogn Lậnjhap đtglfálhbcnh giálhbc mộkecft phen, đtglfkecft nhiêqluin hắzencn nheo hai mắzenct lạnhxai, nómbdsi vớkecfi Hàcyogn Lậnjhap:

"Hàcyogn tiểiokju hữdwbuu côipdnng phálhbcp luyệhjhjn tthuộkecfc tíwpapnh mộkecfc cũufghng khôipdnng tệhjhj! Tuổmyumi còtldgn nhỏfpik đtglfãiokj luyệhjhjn tớkecfi tầiokjng thứxmlnlhbcm, nhưwpap vậnjhay cũufghng đtglfnhxat tiêqluiu chuẩzkrln, cho dùrjrlcyogfpiklhbcc gia tộkecfc tu tiêqluin cũufghng khôipdnng thểiokj thấqhwqy nhiềvxhvu đtglfưwpaptglfc!"

cyogn Lậnjhap vừekgna nghe lờgsqni khen củqluia Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn, trong lòtldgng cũufghng cưwpapgsqni khổmyum. Nếqhwqu khôipdnng cómbdsipdnng mộkecft lưwpaptglfng lớkecfn linh đtglfan thảasqco dưwpaptglfc, hắzencn làcyogm sao cómbds thểiokj luyệhjhjn đtglfếqhwqn tầiokjng thứxmlnlhbcm? Phỏfpikng chừekgnng còtldgn đtglfang ởfpik tầiokjng thứxmln ba, bốbtxqn gìgokp đtglfómbdscyogrjrlng!

Bấqhwqt quálhbc mặthhft ngoàcyogi hắzencn vẫxmlnn rấqhwqt cung kíwpapnh khiêqluim nhưwpapgsqnng: "Thanh lãiokjo quálhbc khen, tạnhxai hạnhxa chỉnjhacyog may mắzencn màcyog thôipdni".

Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn thảasqcn nhiêqluin gậnjhat đtglfiokju, khôipdnng hềvxhvmbdsi vớkecfi hắzencn đtglfiềvxhvu gìgokp nữdwbua, ngưwpaptglfc lạnhxai xoay mặthhft nómbdsi vớkecfi Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn:

"Tiểiokju tửsykk kia, ngưwpapgsqni trong nhàcyog củqluia ngưwpapơjkjhi đtglfãiokj tớkecfi mấqhwqy ngưwpapgsqni, bọlbkun họlbkuufghng đtglfang lo lắzencng cho ngưwpapơjkjhi, cómbds dặthhfn ta làcyog hễzenc thấqhwqy ngưwpapơjkjhi làcyog lậnjhap tứxmlnc đtglfưwpapa đtglfếqhwqn gặthhfp bọlbkun họlbku, bâdudqy giờgsqn theo ta đtglfi thôipdni!"

Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn nghe nhữdwbung lờgsqni nàcyogy, khôipdnng khỏfpiki đtglfưwpapa ra khuôipdnn mặthhft buồtglfn hiu.

"Khôipdnng phảasqci làcyog Thấqhwqt tỷhrzhrjrlng Cửsykku ca cũufghng tớkecfi chứxmln? Ta sợtglf nhấqhwqt làcyogmbdsi chuyệhjhjn vớkecfi bọlbkun họlbku, khôipdnng đtglfi cómbds đtglfưwpaptglfc khôipdnng?" Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn đtglfiokjy hy vọlbkung nhìgokpn Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn.

Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn nghiêqluim mặthhft nómbdsi: "Ngưwpapơjkjhi nómbdsi đtglfi?"

yxpuưwpapơjkjhng nhiêqluin làcyog khôipdnng đtglfưwpaptglfc rồtglfi!" Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cúxzyai đtglfiokju ủqluiufgh tựupswgokpnh đtglfálhbcp.

"Hừekgn! Ngưwpapơjkjhi thậnjhat làcyog to gan, dálhbcm gạnhxat ngưwpapgsqni trong nhàcyog, bảasqcn thâdudqn lérjrln chạnhxay đtglfếqhwqn đtglfâdudqy. Nếqhwqu nửsykka đtglfưwpapgsqnng gặthhfp phảasqci nhữdwbung ngưwpapgsqni tu tiêqluin tâdudqm thuậnjhat bấqhwqt chálhbcnh, ngưwpapơjkjhi cómbds mấqhwqy cálhbci mạnhxang nhỏfpikufghng phảasqci giao ra!" Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn sau khi nómbdsi vậnjhay, khẽmtck liếqhwqc nhìgokpn Hàcyogn Lậnjhap mộkecft cálhbci.


"Lãiokjo nhâdudqn nàcyogy cũufghng khôipdnng vừekgna, nómbdsi thếqhwqlhvhcyogng làcyog álhbcm chỉnjhagokpnh chíwpapnh làcyog ngưwpapgsqni tu tiêqluin tâdudqm thuậnjhat bấqhwqt chálhbcnh, cốbtxq ýhjhj đtglfếqhwqn gầiokjn Vạnhxan tiểiokju tửsykkcyogy"cyogn Lậnjhap ởfpik mộkecft bêqluin lạnhxanh lùrjrlng nhìgokpn, tựupsw nhiêqluin nghe ra ýhjhj tứxmln củqluia Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn.

"Hàcyogi! Khómbdscyoggokpm đtglfưwpaptglfc mộkecft vịleip tiểiokju thiếqhwqu gia hếqhwqt lòtldgng nhưwpap vậnjhay, xem ra phảasqci tạnhxam thờgsqni chia tay! Nếqhwqu khôipdnng Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn nàcyogy tùrjrly tiệhjhjn chụxkoip cho mộkecft cálhbci mũufgh, mìgokpnh cũufghng khómbdscyog đtglfkecfi đtglfưwpaptglfc!"cyogn Lậnjhap bấqhwqt đtglfzencc dĩxcog thầiokjm nghĩxcog.

"Nếqhwqu Vạnhxan huynh đtglfhjhj phảasqci đtglfi gặthhfp ngưwpapgsqni nhàcyog, vậnjhay tạnhxai hạnhxa trưwpapkecfc hếqhwqt đtglfi xem mộkecft vòtldgng trưwpapkecfc, sau nàcyogy cómbdsjkjh hộkecfi, lạnhxai cùrjrlng Tiểiokju Sơjkjhn huynh đtglfhjhj uốbtxqng rưwpaptglfu chuyệhjhjn tròtldg"cyogn Lậnjhap liềvxhvn ôipdnm quyềvxhvn, hưwpapkecfng tớkecfi Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cùrjrlng Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn nómbdsi.

ukvwi dàcyog! Đyxpuekgnng đtglfi nhanh vậnjhay chứxmln, ta còtldgn muốbtxqn đtglfưwpapa ngưwpapơjkjhi đtglfi giớkecfi thiệhjhju cho…"

"Hàcyogn tiểiokju hữdwbuu bảasqcn thâdudqn còtldgn cómbds chuyệhjhjn quan trọlbkung phảasqc][xửsykkhjhj, ngưwpapơjkjhi cũufghng đtglfekgnng làcyogm cho ngưwpapgsqni ta thêqluim rốbtxqi loạnhxan!"

Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn thấqhwqy Hàcyogn Lậnjhap phảasqci đtglfi, vộkecfi vàcyogng muốbtxqn nómbdsi cálhbci gìgokp đtglfómbds, lạnhxai bịleip Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn kérjrlo lạnhxai, đtglfem nhữdwbung lờgsqni đtglfómbds chặthhfn lạnhxai.

cyogn Lậnjhap thấqhwqy vậnjhay, hưwpapkecfng vềvxhv phíwpapa Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cưwpapgsqni sálhbcng lạnhxan mộkecft cálhbci, rồtglfi xoay ngưwpapgsqni tiếqhwqp tụxkoic hưwpapkecfng vềvxhv phíwpapa cálhbci sâdudqn rộkecfng màcyog đtglfi tớkecfi.

cyog thiếqhwqu niêqluin, giốbtxqng nhưwpaprjrl nhâdudqn bịleip álhbcp giảasqci, gưwpapơjkjhng mặthhft khổmyum sởfpik, đtglfi theo sau Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn, từekgn từekgnwpapkecfng vềvxhv phíwpapa lầiokju cálhbcc màcyog đtglfi tớkecfi.

cyogn Lậnjhap bịleip Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn đtglfbtxqi đtglfãiokji nhưwpap thếqhwq, cũufghng khôipdnng cómbdsgokp tứxmlnc giậnjhan!

rjrl sao bấqhwqt cứxmln mộkecft ngưwpapgsqni trưwpapfpikng bốbtxqi nàcyogo, nhìgokpn thấqhwqy bêqluin cạnhxanh con chálhbcu trong nhàcyog xuấqhwqt hiệhjhjn mộkecft bằlhbcng hữdwbuu lai lịleipch khôipdnng rõlhvh, đtglfvxhvu sẽmtckrjrlng álhbcnh mắzenct hoàcyogi nghi xem trưwpapkecfc đtglfãiokj, huốbtxqng chi nhàcyog củqluia Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cũufghng làcyog mộkecft đtglfnhxai gia tộkecfc tu tiêqluin.

Bấqhwqt quálhbc, Hàcyogn Lậnjhap bảasqcn thâdudqn đtglfbtxqi vớkecfi Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cũufghng khôipdnng cómbdsgokp álhbcc ýhjhj, chỉnjhacyog thuầiokjn túxzyay muốbtxqn từekgn miệhjhjng ngưwpapgsqni nàcyogy hiểiokju rõlhvh thêqluim mộkecft íwpapt chuyệhjhjn trong tu tiêqluin giớkecfi màcyog thôipdni, nhưwpapng khôipdnng ngờgsqn lạnhxai bịleip Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn lạnhxai xem nhưwpap mộkecft gãiokj lừekgna đtglfasqco, đtglfang tìgokpm ngưwpapgsqni đtglfiokjcyognh sựupsw!

cyogn Lậnjhap nghĩxcog nhưwpap vậnjhay, bảasqcn thâdudqn lạnhxai dầiokjn dầiokjn tớkecfi gầiokjn cálhbci sâdudqn rộkecfng đtglfiokjy nhữdwbung quầiokjy hàcyogng nhỏfpik.

lhbcc quầiokjy hàcyogng củqluia ngưwpapgsqni tu tiêqluin, nằlhbcm trong cálhbci sâdudqn rộkecfng, cómbds bốbtxq tríwpap mộkecft con đtglfưwpapgsqnng nhỏfpikgokpnh chữdwbu "Hồtglfi - 回" đtglfiokj ra vàcyogo. Màcyog nhữdwbung ngưwpapgsqni lựupswa chọlbkun giao dịleipch vậnjhat phẩzkrlm, đtglfvxhvu đtglfang tụxkoim hai tụxkoim ba tai cálhbcc quầiokjy hàcyogng ởfpik khu đtglfqhwqt trốbtxqng màcyog lui tớkecfi, cũufghng cómbds khíwpap tứxmlnc sinh ýhjhj buôipdnn bálhbcn nhưwpapfpik thếqhwq tụxkoic vậnjhay.

xzyac nàcyogy sắzencc trờgsqni đtglfãiokjmbds chúxzyat tốbtxqi tăhrzhm, ngoàcyogi sâdudqn rộkecfng lạnhxai sálhbcng hẳpkkan lêqluin, đtglfnhxai bộkecf phậnjhan cálhbcc quầiokjy hàcyogng phíwpapa trưwpapkecfc đtglfvxhvu cómbds mộkecft cálhbci đtglfèzencn thậnjhat lớkecfn, ngọlbkun đtglfèzencn nàcyogy làcyog đtglfưwpaptglfc làcyogm từekgn đtglftglfng màcyog chếqhwq thàcyognh, toàcyogn thâdudqn cổmyumwpapnh, cao chừekgnng mộkecft thưwpapkecfc.

Nhưwpapng ởfpik trêqluin nhữdwbung ngọlbkun đtglfèzencn nàcyogy, cũufghng khôipdnng cómbds bỏfpikcyogo bấqhwqt kỳgzom nhiêqluin liệhjhju nàcyogo đtglfiokj đtglfbtxqt sálhbcng, ngưwpaptglfc lạnhxai chỉnjhambds mộkecft khốbtxqi nhỏfpik đtglfálhbc trắzencng to bằlhbcng nắzencm tay, toàcyogn thâdudqn đtglfvxhvu phálhbct ra álhbcnh sálhbcng trắzencng dìgokpu dịleipu.

tldgn đtglfálhbccyogy phálhbct ra álhbcnh sálhbcng, còtldgn sálhbcng hơjkjhn cálhbcc ngọlbkun đtglfèzencn thôipdnng thưwpapgsqnng nhiềvxhvu, chẳpkkang nhữdwbung cómbds thểiokj chiếqhwqu sálhbcng quầiokjy hàcyogng ởfpikqluin dưwpapkecfi, màcyog ngay cảasqc con đtglfưwpapgsqnng phụxkoi cậnjhan, cũufghng đtglfưwpaptglfc álhbcnh sálhbcng chiếqhwqu sálhbcng rõlhvh, thậnjhat sựupswcyog diệhjhju vậnjhat! Hàcyogn Lậnjhap thấqhwqy tìgokpnh cảasqcnh nàcyogy, khôipdnng khỏfpiki âdudqm thầiokjm tặthhfc lưwpapmkdqi khôipdnng thôipdni.

Sắzencc trờgsqni mặthhfc dùrjrl đtglfãiokj tốbtxqi, nhưwpapng ngưwpapgsqni trêqluin sâdudqn rộkecfng vẫxmlnn rấqhwqt nhiềvxhvu, chẳpkkang nhữdwbung còtldgn tăhrzhng thêqluim mộkecft íwpapt quầiokjy hàcyogng, màcyog ngưwpapgsqni đtglfi dạnhxao cũufghng rấqhwqt đtglfôipdnng đtglfúxzyac, làcyogm cho chỗpkkacyogy trong nhấqhwqt thờgsqni nálhbco nhiệhjhjt phi phàcyogm.

cyogn Lậnjhap chậnjham rãiokji đtglfếqhwqn gầiokjn sâdudqn rộkecfng, nhưwpapng cũufghng khôipdnng lậnjhap tứxmlnc đtglfi vàcyogo, màcyogcyog đtglfxmlnng ởfpik phụxkoi cậnjhan, quan sálhbct nhữdwbung ngưwpapgsqni tu tiêqluin đtglfang tớkecfi lui.

Bởfpiki vìgokp khoảasqcng cálhbcch cũufghng tưwpapơjkjhng đtglfbtxqi gầiokjn, cho nêqluin hìgokpnh dạnhxang cùrjrlng trang phụxkoic củqluia nhữdwbung ngưwpapgsqni tu tiêqluin nàcyogy, thậnjhat sựupswcyogm cho Hàcyogn Lậnjhap mởfpik rộkecfng tầiokjm mắzenct.

mbds ngưwpapgsqni tu tiêqluin mặthhfc quầiokjn álhbco rấqhwqt đtglfơjkjhn sơjkjh, chỉnjha che nhữdwbung chỗpkka quan trọlbkung, nhữdwbung chỗpkka khálhbcc đtglfvxhvu đtglfiokj trốbtxqng. Màcyogufghng cómbds nhữdwbung ngưwpapgsqni mặthhfc trang phụxkoic từekgn trêqluin xuốbtxqng dưwpapkecfi kíwpapn míwpapt, mộkecft chúxzyat da thịleipt cũufghng khôipdnng lộkecf ra ngoàcyogi, lạnhxai cómbds nhữdwbung ngưwpapgsqni kỳgzom quálhbci trálhbci ngưwpaptglfc hơjkjhn, đtglfómbdscyogtldgn nhin thấqhwqy mộkecft ngưwpapgsqni, rõlhvhcyogng làcyogwpapkecfng mạnhxao nam nhâdudqn, nhưwpapng lạnhxai mặthhfc trang phụxkoic nhưwpapcyog phụxkoi nữdwbu, đtglfiềvxhvu nàcyogy làcyogm cho Hàcyogn Lậnjhap cảasqcm thấqhwqy muốbtxqn ómbdsi. Bấqhwqt quálhbc may mắzencn làcyog ngưwpapgsqni nhưwpap vậnjhay cũufghng khôipdnng thấqhwqy nhiềvxhvu, đtglfnhxai bộkecf phậnjhan trang phụxkoic mặthhfc dùrjrlmbds íwpapt nhiềvxhvu cổmyum quálhbci, nhưwpapng Hàcyogn Lậnjhap vẫxmlnn cómbds thểiokj chịleipu đtglfưwpaptglfc.

Sau khi cứxmln quan sálhbct nhưwpap vậnjhay mộkecft hồtglfi, Hàcyogn Lậnjhap thầiokjn sắzencc đtglfkecft nhiêqluin chợtglft đtglfkecfng, trong mắzenct thầiokjn quang chợtglft hiệhjhjn!

Hắzencn phálhbct hiệhjhjn, bấqhwqt kểiokjcyogqluin trong sâdudqn rộkecfng hay làcyog quầiokjy hàcyogng, đtglfvxhvu cómbds ngưwpapgsqni tu tiêqluin đtglfi dạnhxao quanh, tấqhwqt cảasqc đtglfvxhvu làcyog ngưwpapgsqni tuổmyumi trẻhcqw khoảasqcng mưwpapgsqni mấqhwqy hai mưwpapơjkjhi tuổmyumi, ngay cảasqc mộkecft ngưwpapgsqni tuổmyumi cỡmkdq chừekgnng ba mưwpapơjkjhi cũufghng khôipdnng nhìgokpn thấqhwqy.

Vạnhxan Tiểiokju Sơjkjhn cũufghng đtglfãiokj từekgnng nómbdsi qua, "Thálhbci Nam tiểiokju hộkecfi"cyoghrzhm năhrzhm mộkecft lầiokjn chuyêqluin dàcyognh cho bọlbkun tiểiokju bốbtxqi, trong đtglfiokju hắzencn lạnhxai xuấqhwqt hiệhjhjn. Nhưwpap thếqhwq xem ra, lứxmlna tuổmyumi nàcyogy sẽmtckcyog rấqhwqt nhiềvxhvu, cálhbcc ngưwpapgsqni tu tiêqluin cómbds thâdudqn phậnjhan cao cũufghng sẽmtck khôipdnng xuấqhwqt hiệhjhjn ởfpik đtglfâdudqy, màcyog Thanh Nhan châdudqn nhâdudqn kia cũufghng chỉnjha sợtglf thâdudqn phậnjhan cũufghng khálhbc cao, mớkecfi cómbds thểiokj lộkecf diệhjhjn ởfpikjkjhi nàcyogy!

cyogn Lậnjhap nghĩxcog tớkecfi đtglfâdudqy, trong lòtldgng khôipdnng khỏfpiki chùrjrlng xuốbtxqng. Dùrjrl sao cửsykka củqluia lãiokjo gia nàcyogy thậnjhat sựupsw khôipdnng dễzencxmlnng phómbds, hơjkjhn nữdwbua bọlbkun họlbkucyog muốbtxqn đtglfbtxqi phómbdsgokpnh màcyogmbdsi, sợtglf rằlhbcng so vớkecfi mộkecft con kiếqhwqn cũufghng khôipdnng cómbdsgokp phiềvxhvn phứxmlnc hơjkjhn.

Bấqhwqt quálhbc, cho dùrjrl trưwpapkecfc mắzenct cũufghng chỉnjhacyoglhbcc ngưwpapgsqni tu tiêqluin tiêqluiu bốbtxqi, thựupswc lựupswc củqluia bọlbkun họlbkuufghng đtglfvxhvu khôipdnng kérjrlm. Ngưwpapgsqni giốbtxqng nhưwpapcyogn Lậnjhap, trong đtglfálhbcm ngưwpapgsqni kia xem ra cũufghng chỉnjha thuộkecfc hàcyogng trung đtglfpkkang, màcyog ngưwpapgsqni tu tiêqluin đtglfpkkang cấqhwqp cao nhưwpap ngưwpapgsqni álhbco lam, ởfpik chỗpkkacyogy cũufghng rấqhwqt khôipdnng thiếqhwqu. Trong thờgsqni gian ngắzencn ngủqluin Hàcyogn Lậnjhap cũufghng đtglfãiokj thấqhwqy năhrzhm sálhbcu cao thủqlui nhưwpap vậnjhay, đtglfiềvxhvu nàcyogy làcyogm cho Hàcyogn Lậnjhap rấqhwqt làcyog xấqhwqu hổmyum.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.