Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 128 : Thái Nam tiểu hội

    trước sau   
"Huynh đypscànjqfi lànjqf đypsclmaj tửzshy gia tộfamxc nànjqfo?" Thiếelsau niêcgqan hưvlbmng phấggfpn nhìvtkyn mêcgqa vụvlbm trưvlbmmslvc mắcbgit, tựsdvsa hồdoob nhớmslv ra đypsciềmpgeu gìvtky đypscótufx, quay đypscykolu hỏmslvi mộfamxt câzjgau.

njqfn Lậdxdcp cùdczgng thiếelsau niêcgqan vừmpgea rồdoobi nótufxi chuyệlmajn thìvtkyruchng biếelsat, tu tiêcgqan giớmslvi ngoạmybai trừmpgesoqfc môhmvnn phásoqfi tu tiêcgqan vànjqfsoqfc gia tộfamxc tu châzjgan ra, còdoobn cótufx khôhmvnng ínjwet tásoqfn tu tồdoobn tạmybai.

Gọfujli lànjqfsoqfn tu, đypscmybai bộfamx phậdxdcn ngưvlbmyhkoi trong đypscótufx đypscmpgeu khôhmvnng thuộfamxc ngưvlbmyhkoi củcgqaa cásoqfc gia tộfamxc, chỉzlcrnjqf nhữgzwlng ngưvlbmyhkoi giốjlosng nhưvlbmnjqfn Lậdxdcp trong lúwfync vôhmvn ýjlostufx đypscưvlbmbycqc côhmvnng phásoqfp tu tiêcgqan, chỉzlcrnjqf ngưvlbmyhkoi bìvtkynh thưvlbmyhkong tựsdvs họfujlc mànjqfvlbmmslvc vànjqfo thếelsa giớmslvi tu tiêcgqan, còdoobn cótufx mộfamxt sốjlos nhỏmslvnjqf truyềmpgen thừmpgea củcgqaa cásoqfc môhmvnn phásoqfi nhỏmslv khôhmvnng cótufx lai lịdczgch. Cásoqfc tásoqfn tu nànjqfy tu vi đypscmpgeu khôhmvnng cao, bìvtkynh thưvlbmyhkong cũruchng chỉzlcrtufx thểbkvz đypscmybat tớmslvi Luyệlmajn khínjwe kỳmybanjqf thôhmvni, cho nêcgqan tásoqfn tu luôhmvnn luôhmvnn bịdczg ngưvlbmyhkoi củcgqaa cásoqfc gia tộfamxc tu tiêcgqan khôhmvnng coi trọfujlng, cótufx chúwfynt ýjlos xem thưvlbmyhkong, cũruchng giốjlosng nhưvlbm phúwfyn hộfamxbtyf thếelsa gian coi thưvlbmyhkong nhữgzwlng ngưvlbmyhkoi nghèdoobo khótufx.

"Tạmybai hạmybaruchng khôhmvnng phảruchi lànjqf ngưvlbmyhkoi củcgqaa gia tộfamxc, mànjqfnjqf tựsdvs tu hànjqfnh!"njqfn Lậdxdcp sau khi suy nghĩvlbm mộfamxt chúwfynt, thìvtky quyếelsat đypscdczgnh nótufxi thậdxdct. Dùdczg sao giảruch mạmybao ngưvlbmyhkoi củcgqaa cásoqfc gia tộfamxc, rấggfpt dểbkvz bịdczg vạmybach trầykoln.

"Cásoqfc hạmybanjqfsoqfn tu!" Thiếelsau niêcgqan cótufx chúwfynt ngoànjqfi ýjlos muốjlosn, bấggfpt quásoqf trêcgqan mặcgqat cũruchng khôhmvnng cótufx ásoqfnh mắcbgit kỳmyba thịdczg, ngưvlbmbycqc lạmybai cótufx chúwfynt vui mừmpgeng lẫbrzgn sợbycqdwpyi.

Hắcbgin kínjwech đypscfamxng đypsci mộfamxt vòdoobng quanh Hànjqfn Lậdxdcp, giốjlosng nhưvlbm xem mộfamxt vậdxdct nuôhmvni mànjqf đypscásoqfnh giásoqfnjqfn Lậdxdcp.


"Tiểbkvzu huynh đypsclmaj khôhmvnng phảruchi mớmslvi vừmpgea nótufxi, gia tộfamxc tu tiêcgqan thìvtky xem thưvlbmyhkong tásoqfn tu sao? Sao lạmybai còdoobn cao hứzshyng nhưvlbm thếelsa?"njqfn Lậdxdcp cótufx chúwfynt kinh ngạmybac hỏmslvi.

"Bọfujln họfujlnjqf bọfujln họfujl, khôhmvnng nêcgqan đypscem Vạmyban gia chúwfynng ta mànjqftufxi nhưvlbmsoqfc gia tộfamxc tu tiêcgqan khásoqfc? Ngưvlbmyhkoi củcgqaa gia tộfamxc chúwfynng ta luôhmvnn luôhmvnn cótufx mốjlosi quan hệlmaj tốjlost vớmslvi tásoqfn tu!" Thiếelsau niêcgqan bĩvlbmu môhmvni, kiêcgqau hãdwpynh hồdoobi đypscásoqfp. Xem ra rấggfpt tựsdvsnjqfo vớmslvi gia tộfamxc củcgqaa mìvtkynh!

"Tổyeud tiêcgqan củcgqaa Vạmyban gia chúwfynng ta, nguyêcgqan trưvlbmmslvc đypscâzjgay cũruchng lànjqf mộfamxt tásoqfn tu, nhưvlbmng sau lạmybai may mắcbgin vànjqfo tu tiêcgqan phásoqfi, thànjqfnh đypsclmaj tửzshy chínjwenh thứzshyc củcgqaa Cựsdvs kiếelsam môhmvnn, sau nànjqfy mớmslvi cótufx đypscưvlbmbycqc Vạmyban gia chúwfynng ta. Cho nêcgqan Vạmyban gia chúwfynng ta cótufx tộfamxc quy, tổyeud huấggfpn khôhmvnng cho phétuclp kỳmyba thịdczgsoqfn tu" Thiếelsau niêcgqan cưvlbmyhkoi hìvtkyvtkytufxi.

"Nhưvlbmng thậdxdct ra khôhmvnng chỉzlcr Vạmyban gia chúwfynng ta, còdoobn cótufx tổyeud tiêcgqan củcgqaa mộfamxt vànjqfi gia tộfamxc khásoqfc cũruchng lànjqfsoqfn tu, cho nêcgqan bọfujln họfujl đypscjlosi vớmslvi tásoqfn tu cũruchng khôhmvnng cótufx ásoqfc cảruchm gìvtky, chỉzlcrnjqfsoqfc gia tộfamxc nànjqfy chiếelsam sốjlosvlbmbycqng quásoqf ínjwet trong sốjlossoqfc gia tộfamxc tu tiêcgqan, cho nêcgqan mớmslvi cótufx chuyệlmajn cásoqfc gia tộfamxc tu tiêcgqan kỳmyba thịdczgsoqfn tu" Thiếelsau niêcgqan lắcbgic đypscykolu ảrucho nãdwpyo nótufxi.

"Nhưvlbm vậdxdcy! Xem ra ta cũruchng khaásoqfmay mắcbgin, lầykoln đypscykolu tiêcgqan đypsci đypscãdwpy gặcgqap ngay tiểbkvzu huynh đypsclmaj ngưvlbmyhkoi nhànjqf Vạmyban gia"njqfn Lậdxdcp sau khi nghe hiểbkvzu rõfamx lờyhkoi đypscjlosi phưvlbmơoolong nótufxi, đypscang tínjwenh sau khi nótufxi ra thâzjgan phậdxdcn tásoqfn tu, thìvtky đypscjlosi vớmslvi thiếelsau niêcgqan sẽzorvnjweng cưvlbmyhkong tâzjgam tưvlbm đypscmpge phòdoobng, cũruchng phai nhạmybat đypsci khôhmvnng ínjwet.

"Bấggfpt quásoqf huynh đypscànjqfi, ngưvlbmyhkoi dọfujlc đypscưvlbmyhkong hỏmslvi nhiềmpgeu vềmpge chuyệlmajn củcgqaa tu tiêcgqan giớmslvi nhưvlbm vậdxdcy, chẳtkzdng lẻnewuruchng lànjqf ngưvlbmyhkoi mớmslvi vừmpgea xuấggfpt sơoolon?" Thiếelsau niêcgqan con ngưvlbmơooloi vừmpgea chuyểbkvzn, khôhmvnng biếelsat thếelsanjqfo đypscfamxt nhiêcgqan sásoqfng lêcgqan, cótufx chúwfynt chợbycqt hiểbkvzu ra mànjqftufxi.

njqfn Lậdxdcp vừmpgea nghe, trêcgqan mặcgqat mỉzlcrm cưvlbmyhkoi, lấggfpy tay vỗfzno vỗfzno trêcgqan vai thiếelsau niêcgqan, cótufx ýjlos xin lỗfznoi nótufxi: "Tạmybai hạmyba khôhmvnng cótufx chủcgqazjgam dấggfpu diếelsam tiểbkvzu huynh đypsclmaj, chỉzlcrnjqf mớmslvi vừmpgea vànjqfo tu tiêcgqan giớmslvi khôhmvnng lâzjgau, khôhmvnng khỏmslvi cótufx chúwfynt bănjwen khoănjwen!"

"Khôhmvnng sao, ta khôhmvnng ngạmybai! Bấggfpt quásoqf vịdczg đypscmybai ca nànjqfy, nótufxi têcgqan củcgqaa ngưvlbmyhkoi cho ta biếelsat đypsci! Sau nànjqfy cứzshy gọfujli ta lànjqf Tiểbkvzu Sơoolon lànjqf đypscưvlbmbycqc rồdoobi" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon rõfamxnjqfng cũruchng lànjqf ngưvlbmyhkoi trưvlbmbtyfng thànjqfnh, cũruchng khôhmvnng cầykoln nótufxi nhiềmpgeu.

"Ha ha! Tạmybai hạmybanjqfnjqfn Lậdxdcp, đypscínjwech thựsdvsc lànjqf mớmslvi vừmpgea tiếelsap xúwfync tu tiêcgqan giớmslvi khôhmvnng lâzjgau, mong rằqqrong Tiểbkvzu Sơoolon huynh đypsclmaj chiếelsau cốjlos nhiềmpgeu mộfamxt chúwfynt!"njqfn Lậdxdcp đypscjlosi vớmslvi Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon hảrucho cảruchm cànjqfng tănjweng lêcgqan, khẩjlosu khínjwetufxi chuyệlmajn, cũruchng hòdooba nhãdwpyoolon nhiềmpgeu.

"Khôhmvnng thànjqfnh vấggfpn đypscmpge, Hànjqfn đypscmybai ca cótufxvtky khôhmvnng hiểbkvzu cứzshy việlmajc hỏmslvi, hắcbgic hắcbgic! Khôhmvnng nghĩvlbm tớmslvi Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon ta còdoobn cótufxwfync dạmybay đypscưvlbmbycqc ngưvlbmyhkoi khásoqfc?" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon bộfamxsoqfng trànjqfo phúwfynng nótufxi.

"Tạmybai hạmybatufx vấggfpn đypscmpgevtky nhấggfpt đypscdczgnh sẽzorvdwpynh giásoqfo Tiểbkvzu Sơoolon ngưvlbmyhkoi. Bấggfpt quásoqf, chúwfynng ta cótufx phảruchi lànjqfcgqan vànjqfo cốjlosc hay khôhmvnng!"njqfn Lậdxdcp đypscưvlbma tay chỉzlcr sắcbgic trờyhkoi, cưvlbmyhkoi cưvlbmyhkoi nótufxi.

zorvi dànjqf! Ta thiếelsau chúwfynt nữgzwla quêcgqan mấggfpt chínjwenh sựsdvs" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon sau khi theo ngótufxn tay củcgqaa Hànjqfn Lậdxdcp mànjqf nhìvtkyn lêcgqan bầykolu trờyhkoi, lậdxdcp tứzshyc luốjlosng cuốjlosng tay châzjgan hôhmvn to gọfujli nhỏmslv.

Thiếelsau niêcgqan vộfamxi vànjqfng lụvlbmc ởbtyf trêcgqan ngưvlbmyhkoi hồdoobi lâzjgau, rốjlost cụvlbmc từmpge trong ásoqfo moi ra mộfamxt lásoqfdczga.


Hắcbgin cầykolm trong tay hoa lêcgqan vànjqfi cásoqfi, trong miệlmajng lẩjlosm bậdxdcm niệlmajm vànjqfi câzjgau, sau đypscótufx đypscem lásoqfdczga nétuclm vànjqfo khôhmvnng trung, biếelsan thànjqfnh mộfamxt đypscmybao hỏmslva quang chạmybay vọfujlt vànjqfo mànjqfn sưvlbmơoolong mùdczg, biếelsan mấggfpt khôhmvnng thấggfpy nữgzwla.

"Hànjqfn đypscmybai ca chờyhko mộfamxt chúwfynt, Trưvlbmơoolong thôhmvnng âzjgam phùdczg củcgqaa ta trong chốjlosc lásoqft sẽzorv truyềmpgen vànjqfo trong cốjlosc, ngưvlbmyhkoi trong cốjlosc sẽzorv tựsdvs mởbtyf trậdxdcn phásoqfp cho chúwfynng ta vànjqfo" Thiếelsau niêcgqan thấggfpy Hànjqfn Lậdxdcp nhìvtkyn vềmpge phínjwea phưvlbmơoolong hưvlbmmslvng hỏmslva quang biếelsan mấggfpt cótufx chúwfynt xuấggfpt thầykoln, liềmpgen giảruchi thínjwech nótufxi.

"Ừsdvsm!"njqfn Lậdxdcp gậdxdct đypscykolu, tỏmslv vẻnewu hiểbkvzu đypscưvlbmbycqc.

"Hànjqfn đypscmybai ca lầykoln nànjqfy đypscếelsan Thásoqfi Nam cốjlosc, nótufxi vậdxdcy trêcgqan ngưvlbmyhkoi đypscem theo khôhmvnng ínjwet vậdxdct phẩjlosm đypscbkvz trao đypscyeudi chứzshy? Cótufx thểbkvztufxi cho tiểbkvzu đypsclmaj nghe mộfamxt chúwfynt. Đsfcvmpgeng ngạmybai, đypscbkvz tiểbkvzu đypsclmajtufxi ra đypscdoob củcgqaa mìvtkynh trưvlbmmslvc!"

"Ta đypscem theo mộfamxt cásoqfi sơoolo cấggfpp Khôhmvnng bạmybach phùdczg chỉzlcr cấggfpp thấggfpp, sơoolo cấggfpp Ẩwfynn thâzjgan phùdczg cấggfpp thấggfpp, Đsfcvfamxn đypscdczga phùdczg mỗfznoi thứzshy hai cásoqfi, mộfamxt tờyhkooolo cấggfpp Liêcgqan châzjgau lôhmvni phùdczg cấggfpp trung, mộfamxt tờyhkooolo cấggfpp Bănjweng đypscmyban phùdczg cấggfpp thấggfpp, Thiếelsat tinh mộfamxt khốjlosi, sơoolo cấggfpp chu sa mộfamxt bìvtkynh, mộfamxt chòdoobm râzjgau củcgqaa yêcgqau thúwfyn Tam vĩvlbm miêcgqau, thảrucho dưvlbmbycqc…" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon cănjwen bảruchn khôhmvnng chúwfyn ýjlos tớmslvi vẻnewu mặcgqat ngâzjgay ra củcgqaa Hànjqfn Lậdxdcp, cứzshy đypscếelsam ngótufxn tay mànjqf liệlmajt kêcgqa ra cásoqfc mótufxn đypscdoob vậdxdct.

sfcvưvlbmbycqc rồdoobi! Còdoobn Hànjqfn đypscmybai ca nótufxi đypsci! Ồvwld, sắcbgic mặcgqat củcgqaa đypscmybai ca sao lạmybai trắcbging nhưvlbm vậdxdcy, ngưvlbmyhkoi…" Thiếelsau niêcgqan trợbycqn mắcbgit nhìvtkyn, cótufx chúwfynt khótufx hiểbkvzu mànjqf nhìvtkyn Hànjqfn Lậdxdcp.

"Chẳtkzdng lẻnewu tớmslvi Thásoqfi Nam cốjlosc, nhấggfpt đypscdczgnh phảruchi chuẩjlosn bịdczg đypscdoob vậdxdct sao?"njqfn Lậdxdcp sắcbgic mặcgqat rấggfpt khótufx coi.

"Cásoqfi nànjqfy cũruchng khôhmvnng phảruchi lànjqf quy đypscdczgnh!" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon trảruch lờyhkoi rấggfpt dứzshyt khoásoqft.

Vừmpgea nghe lờyhkoi nànjqfy, Hànjqfn Lậdxdcp nhấggfpt thờyhkoi sắcbgic mặcgqat tốjlost hơoolon rấggfpt nhiềmpgeu.

"Bấggfpt quásoqf nếelsau lúwfync nànjqfy đypscếelsan Thásoqfi Nam cốjlosc, khẳtkzdng đypscdczgnh lànjqf tớmslvi tham gia Thásoqfi Nam tiểbkvzu hộfamxi, ai lạmybai khôhmvnng mang theo đypscdoob vậdxdct? Đsfcvâzjgay chínjwenh lànjqf sựsdvs kiệlmajn nănjwem nănjwem mộfamxt lầykoln, lànjqf thịdczgnh hộfamxi chuyêcgqan đypscbkvz cho bọfujln tiểbkvzu bốjlosi tạmybai Lam châzjgau chúwfynng ta giao dịdczgch mua básoqfn vớmslvi nhau! Đsfcvcgqac biệlmajt lànjqf Thănjweng Tiêcgqan đypscmybai hộfamxi lầykoln nànjqfy, mộfamxt thásoqfng sau sẽzorv mởbtyf tạmybai Lam châzjgau chúwfynng ta, cho nêcgqan ngưvlbmyhkoi ta cànjqfng thuậdxdcn tiệlmajn tham gia Thásoqfi Nam tiểbkvzu hộfamxi đypscôhmvnng hơoolon nhiềmpgeu. Chẳtkzdng lẻnewu đypscmybai ca khôhmvnng phảruchi lànjqf chỉzlcr đypscếelsan xem Thásoqfi Nam tiểbkvzu hộfamxi thôhmvni chứzshy?" Thiếelsau niêcgqan kinh ngạmybac vừmpgea nótufxi nhữgzwlng lờyhkoi trêcgqan, vừmpgea dùdczgng ásoqfnh mắcbgit khótufxnjqf tin đypscưvlbmbycqc nhìvtkyn Hànjqfn Lậdxdcp.

njqfn Lậdxdcp nởbtyf nụvlbmvlbmyhkoi khổyeud.

"Tiểbkvzu Sơoolon huynh đypsclmaj, tạmybai hạmyba đypscínjwech xásoqfc lànjqf khôhmvnng biếelsat nơooloi nànjqfy mởbtyfsoqfi gìvtkynjqf Thásoqfi Nam tiểbkvzu hộfamxi, chỉzlcrnjqfhmvnvtkynh biếelsat đypscưvlbmbycqc nơooloi đypscâzjgay cótufx nhiềmpgeu ngưvlbmyhkoi tu tiêcgqan khásoqfc, cho nêcgqan muốjlosn đypscếelsan kếelsat giao mộfamxt phen mànjqf thôhmvni, chưvlbma từmpgeng đypsccgqac biệlmajt chuẩjlosn bịdczg vậdxdct gìvtky cảruch?"njqfn Lậdxdcp hai tay giang ra, bấggfpt đypsccbgic dĩvlbmtufxi.

"Thìvtky ra lànjqf nhưvlbm vậdxdcy! Vậdxdcy thìvtky quásoqf đypscásoqfng tiếelsac, Hànjqfn đypscmybai ca chỉzlcrtufx thểbkvzdwpyng phínjweoolo hộfamxi lầykoln nànjqfy. Phảruchi biếelsat rằqqrong, cơoolo hộfamxi đypscbkvzvtkym ra nhữgzwlng vậdxdct phẩjlosm tànjqfi liệlmaju mànjqfvtkynh thiếelsau cũruchng khôhmvnng nhiềmpgeu" Vạmyban Tiểbkvzu Sơoolon vẻnewu mặcgqat đypscykoly nuốjlosi tiếelsac, luôhmvnn miệlmajng thởbtyfnjqfi vìvtkynjqfn Lậdxdcp.

"Bấggfpt quásoqf, cũruchng khôhmvnng thểbkvztufxi trêcgqan ngưvlbmyhkoi khôhmvnng cótufx chúwfynt gìvtky đypscbkvz trao đypscyeudi, tốjlosi thiểbkvzu cũruchng cótufx hai lásoqf phùdczgnjqf?"njqfn Lậdxdcp tựsdvs giễzvphu thầykolm nghĩvlbm.

wfync nànjqfy trưvlbmmslvc mặcgqat hai ngưvlbmyhkoi Hànjqfn Lậdxdcp sưvlbmơoolong mùdczg đypscfamxt nhiêcgqan quay cuồdoobng, sau đypscótufx giốjlosng nhưvlbm bịdczg ngưvlbmyhkoi dùdczgng đypscao bổyeud ra, phâzjgan thànjqfnh mộfamxt con đypscưvlbmyhkong nhỏmslv đypsccgqa đypscbkvz hai ngưvlbmyhkoi sótufxng vai đypsci vànjqfo, con đypscưvlbmyhkong nhỏmslvnjqfy nhìvtkyn qua khôhmvnng thấggfpy đypscưvlbmbycqc đypsciểbkvzm cuốjlosi, tựsdvsa hồdoob rấggfpt xa xôhmvni.

sfcvưvlbmbycqc rồdoobi, chúwfynng ta đypsci thôhmvni!" Thiếelsau niêcgqan cao hứzshyng lànjqfm mặcgqat quỷrlfv đypscjlosi vớmslvi Hànjqfn Lậdxdcp, hứzshyng thúwfyn vộfamxi vànjqfng vọfujlt vànjqfo trưvlbmmslvc, biếelsan mấggfpt vànjqfo con đypscưvlbmyhkong.

njqfnjqfn Lậdxdcp sau khi lạmybanh lùdczgng quan sásoqft con đypscưvlbmyhkong mộfamxt hồdoobi, rồdoobi mớmslvi cấggfpt bưvlbmmslvc đypsci vànjqfo, bưvlbmmslvc đypsci vữgzwlng vànjqfng đypscưvlbmyhkong hoànjqfn, khôhmvnng hoảruchng hốjlost khôhmvnng vộfamxi vànjqfng.

Con đypscưvlbmyhkong nànjqfy thoạmybat nhìvtkyn rấggfpt dànjqfi, nhưvlbmng chỉzlcr mớmslvi đypsci mộfamxt lásoqft, đypscãdwpy tớmslvi cuốjlosi đypscưvlbmyhkong.

Khi Hànjqfn Lậdxdcp đypsci tớmslvi cuốjlosi đypscưvlbmyhkong, đypscfamxt nhiêcgqan cảruchm thấggfpy trưvlbmmslvc mắcbgit sásoqfng ngờyhkoi, mộfamxt sơoolon cốjlosc đypscykoly kỳmyba hoa dịdczg thảrucho mànjqfu xanh biếelsac xuấggfpt hiệlmajn trưvlbmmslvc mắcbgit. Sơoolon cốjlosc ba mặcgqat lànjqfwfyni, ngõfamx ra vànjqfo duy nhấggfpt lànjqfbtyf phínjwea sưvlbmyhkon núwfyni bịdczgvlbmyhkong mùdczg phong tỏmslva mànjqfnjqfn Lậdxdcp vừmpgea tiếelsan vànjqfo.

Chỗfznonjqfy diệlmajn tínjwech rấggfpt lớmslvn, sơoolooolo nhìvtkyn qua cũruchng phảruchi trêcgqan trănjwem mẫbrzgu, ởbtyf giữgzwla cótufx mộfamxt cung đypsciệlmajn lầykolu cásoqfc rấggfpt hoa lệlmaj xa xỉzlcr, đypscang cótufx rấggfpt nhiềmpgeu ngưvlbmyhkoi vớmslvi kỳmyba trang dịdczg phụvlbmc ra vànjqfo nưvlbmyhkom nưvlbmbycqp.

njqf phínjwea trưvlbmmslvc lầykolu cásoqfc cótufx mộfamxt cásoqfi sâzjgan rấggfpt rộfamxng, bêcgqan trong cótufx rấggfpt nhiềmpgeu quầykoly hànjqfng giốjlosng nhưvlbm tiểbkvzu thưvlbmơoolong, vâzjgay xung quanh bốjlosn phínjwea củcgqaa cásoqfi sâzjgan nhưvlbm mộfamxt khu vựsdvsc buôhmvnn básoqfn nhỏmslv. Ởwfup phínjwea trưvlbmmslvc cásoqfc quầykoly hànjqfng nànjqfy, thỉzlcrnh thoảruchng lạmybai cótufxnjqfi ngưvlbmyhkoi đypsci tớmslvi trưvlbmmslvc, nhìvtkyn xem mộfamxt hồdoobi, hoặcgqac lànjqf thấggfpp giọfujlng hỏmslvi đypscôhmvni câzjgau, nhữgzwlng cảruchnh tưvlbmbycqng nhưvlbm thếelsanjqfn Lậdxdcp cũruchng chưvlbma từmpgeng thấggfpy qua nhiềmpgeu.

Thấggfpy tìvtkynh cảruchnh nànjqfy, Hànjqfn Lậdxdcp khôhmvnng khỏmslvi hínjwet sâzjgau mộfamxt hơooloi. Đsfcvâzjgay lànjqf tu tiêcgqan giớmslvi, tấggfpt cảruch nhữgzwlng ngưvlbmyhkoi nơooloi nànjqfy đypscmpgeu lànjqf ngưvlbmyhkoi tu tiêcgqan, cótufx thểbkvz mộfamxt lầykoln nhìvtkyn thấggfpy nhiềmpgeu ngưvlbmyhkoi tu tiêcgqan nhưvlbm thếelsa, cũruchng lànjqfnjqfm cho tinh thầykoln củcgqaa Hànjqfn Lậdxdcp cótufx chúwfynt hoảruchng hốjlost.

njqfn Lậdxdcp cúwfyni nhẹejqt đypscykolu, đypscbkvz cho bảruchn thâzjgan thanh tỉzlcrnh lạmybai mộfamxt chúwfynt. Hắcbgin khôhmvnng ngừmpgeng nhắcbgic nhởbtyf bảruchn thâzjgan, nơooloi hắcbgin muốjlosn đypsci vànjqfo chínjwenh lànjqf mộfamxt thếelsa giớmslvi trưvlbmmslvc kia khôhmvnng cásoqfch nànjqfo tưvlbmbtyfng tưvlbmbycqng ra, ngưvlbmyhkoi ởbtyf chỗfznonjqfy, ai cũruchng cótufx thểbkvz dểbkvznjqfng tiêcgqau diệlmajt hắcbgin, hắcbgin nhấggfpt đypscdczgnh phảruchi cẩjlosn thậdxdcn.

Nghĩvlbm tớmslvi đypscâzjgay, Hànjqfn Lậdxdcp quay đypscykolu lạmybai nhìvtkyn con đypscưvlbmyhkong đypscãdwpy hoànjqfn toànjqfn biếelsan mấggfpt, rồdoobi cấggfpt bưvlbmmslvc đypsci vànjqfo bêcgqan trong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.