Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 127 : Linh căn chi thuyết

    trước sau   
Cứtpve nhưenbm vậbvrny, hai ngưenbmtjxai vừkhvia đnujzi vừkhvia tájhann gẫnujzu, kìrewt thựebzzc nórhoii làfolijhann gẫnujzu, nhưenbmng màfoli phảrpjei nórhoii làfolifolifolin Lậbvrnp hỏlszti, thiếqmenu niêrpjen thìrewt trảrpje lờtjxai mớgbgei đnujzúbhwong.

folin Lậbvrnp từkhvi miệxmylng củsjpsa thiếqmenu niêrpjen, khiếqmenn cho đnujzteuti phưenbmơamzang khôgosmng chúbhwot cảrpjenh giájhanc nórhoii ra tin tứtpvec củsjpsa tu tiêrpjen giớgbgei, biếqment đnujzưenbmquldc khôgosmng ítjxat nhữkhving títjxanh chấpgrzt thưenbmtjxang thấpgrzy củsjpsa cájhanc đnujzvpzs vậbvrnt màfolijhanc tu tiêrpjen giảrpje cầgvmdn phảrpjei biếqment.

tjxa dụhbay nhưenbm: tu tiêrpjen giảrpje dựebzza vàfolio cảrpjenh giớgbgei đnujzpvsq phâizbln chia, phâizbln thàfolinh ba giai đnujzoạvyhgn lớgbgen: hạvyhg cảrpjenh giớgbgei, trung cảrpjenh giớgbgei cho đnujzếqmenn thưenbmquldng cảrpjenh giớgbgei.

Hạvyhg cảrpjenh giớgbgei bao gồvpzsm năenbmm tầgvmdng: luyệxmyln khítjxa, trúbhwoc cơamza, kếqment đnujzan, nguyêrpjen anh, hoájhan thầgvmdn; trung cảrpjenh giớgbgei thìrewtrhoi ba tầgvmdng: luyệxmyln hưenbm, hợquldp thểpvsq, đnujzvyhgi thừkhvia; đnujzếqmenn thưenbmquldng cảrpjenh giớgbgei, nhưenbmng kìrewt thựebzzc ởqjpg cảrpjenh giớgbgei nàfoliy chỉbhworhoi mộwadwt cửpvsqa quan làfoli đnujzwadw kiếqmenp màfoli thôgosmi, qua đnujzưenbmquldc tầgvmdng nàfoliy thìrewtrhoi thểpvsq phi thăenbmng tiêrpjen giớgbgei, thọaynw ngang trờtjxai đnujzpgrzt.

Nhưenbmng nórhoii thìrewt dễnvva, nhưenbmng đnujzếqmenn lúbhwoc tu luyệxmyln thựebzzc sựebzz thìrewt lạvyhgi làfoli chuyệxmyln khájhanc.

Khôgosmng cầgvmdn nórhoii đnujzspga thăenbmng tam đnujzvyhgi cảrpjenh giớgbgei, chỉbhwo cầgvmdn nórhoii vềspga cảrpjenh giớgbgei cơamza bảrpjen nhấpgrzt - hạvyhg cảrpjenh giớgbgei, luyệxmyln đnujzếqmenn tầgvmdng cao nhấpgrzt – hoájhan thầgvmdn, dựebzza vàfolio thiếqmenu niêrpjen đnujzórhoirhoii, toàfolin bộwadw Việxmylt quốteutc cũdlmgng chưenbma córhoi nổenbmi mộwadwt ngưenbmtjxai. Còcunjn đnujzang dừkhving lạvyhgi ởqjpg thờtjxai kìrewt nguyêrpjen anh, cũdlmgng làfoli ítjxat trong ítjxat, màfolidlmgng làfoli mấpgrzy lãyegro quájhani vậbvrnt córhoi phúbhwoc duyêrpjen thâizblm hậbvrnu màfoli thôgosmi.


Theo nhưenbm thiếqmenu niêrpjen nórhoii, thọaynw mệxmylnh củsjpsa tu tiêrpjen giảrpjerpjeng vớgbgei cảrpjenh giớgbgei tu luyệxmyln córhoi sựebzzenbmơamzang quan. Mốteuti khi đnujzspga thăenbmng mộwadwt cảrpjenh giớgbgei, đnujzspgau đnujzvyhgi biểpvsqu thọaynw mệxmylnh củsjpsa ngưenbmơamzai tăenbmng trưenbmqjpgng thêrpjem mộwadwt lầgvmdn.

Phàfolim nhâizbln ởqjpg thếqmen tụhbayc, córhoi thểpvsq sốteutng đnujzếqmenn hơamzan trăenbmm tuổenbmi, làfoli sựebzz trưenbmtjxang thọaynw hiếqmenm thấpgrzy.

Nhưenbmng tu tiêrpjen giảrpje thàfolinh côgosmng ởqjpg giai đnujzoạvyhgn trúbhwoc cơamza, thọaynw đnujzếqmenn hơamzan hai trăenbmm tuổenbmi, đnujzórhoifoli việxmylc hếqment sứtpvec bìrewtnh thưenbmtjxang. Nếqmenu nhưenbmrhoi ngưenbmtjxai may mắlsztn kếqment thàfolinh kim đnujzan, sốteutng tớgbgei bốteutn năenbmm trăenbmm tuổenbmi, làfoli việxmylc córhoi thểpvsqfolim đnujzưenbmquldc. Giảrpje dụhbayrhoirewttjxach phájhant sinh, khiếqmenn ngưenbmơamzai đnujzi vàfolio con đnujzưenbmtjxang nghịdbcpch thiêrpjen, ngưenbmng thàfolinh nguyêrpjen anh, vậbvrny thìrewt cầgvmdn chúbhwoc mừkhving ngưenbmơamzai rồvpzsi, cho dùrpje muốteutn sốteutng đnujzếqmenn mộwadwt nghìrewtn tuổenbmi, đnujzórhoidlmgng khôgosmng phảrpjei làfoli việxmylc khôgosmng thểpvsq đnujzưenbmquldc!

bhwoc bạvyhgch y thiếqmenu niêrpjen nórhoii tớgbgei đnujzórhoi, khôgosmng ngừkhving chéhubyp miệxmylng, đnujzteuti vớgbgei mấpgrzy lãyegro quájhani vậbvrnt sốteutng tájhanm trăenbmm, mộwadwt nghìrewtn tuổenbmi rấpgrzt làfoliizblm mộwadw, đnujzâizbly đnujzúbhwong làfoli việxmylc sốteutng thọaynw gấpgrzp mưenbmtjxai lầgvmdn so vớgbgei ngưenbmtjxai bìrewtnh thưenbmtjxang ah.

folin Lậbvrnp nghe đnujzếqmenn trợquldn mắlsztt hájhan hốteutc miệxmylng, gãyegr mặxmylc dùrpje đnujzãyegr thầgvmdm đnujzjhann đnujzưenbmquldc, thọaynw mệxmylnh củsjpsa tu tiêrpjen giảrpje khẳrewtng đnujzdbcpnh dàfolii lâizblu hơamzan so vớgbgei ngưenbmtjxai thưenbmtjxang mộwadwt chúbhwot, nhưenbmng cũdlmgng khôgosmng nghĩjqoi đnujzếqmenn làfolijhanch xa nhau đnujzếqmenn vậbvrny! Córhoi thểpvsq thọaynw đnujzếqmenn nghìrewtn năenbmm, vậbvrny khôgosmng phảrpjei làfoli thàfolinh con rùrpjea nghìrewtn năenbmm sao? Hàfolin Lậbvrnp khôgosmng khỏlszti córhoi chúbhwot ájhanc ýuzil thầgvmdm nghĩjqoi.

Nhưenbmng nguyêrpjen anh kỳddul đnujzãyegrrhoi thểpvsq sốteutng lâizblu đnujzếqmenn thêrpje, vậbvrny hoájhan thầgvmdn cho đnujzếqmenn cájhanc cảrpjenh giớgbgei khájhanc, thậbvrnm chítjxa ngưenbmtjxai ởqjpg thưenbmquldng cảrpjenh giớgbgei, chẳrewtng phảrpjei càfoling thọaynwizblu hơamzan nữkhvia sao?

folin Lậbvrnp rốteutt cuộwadwc vẫnujzn khôgosmng nhịdbcpn nổenbmi, cạvyhgnh khoéhubyrhoii tớgbgei vấpgrzn đnujzspgafoliy mộwadwt chúbhwot.

"Ai màfoli biếqment đnujzưenbmquldc? Córhoi thểpvsq sốteutng càfoling lâizblu hơamzan, córhoi thểpvsqfoli trưenbmtjxang thọaynw khôgosmng chếqment?" Thiếqmenu niêrpjen đnujzĩjqoinh đnujzvyhgc nórhoii.

"Theo đnujzvpzsn đnujzãyegri, phàfolim làfoli tu tiêrpjen giảrpje thựebzzc sựebzz luyệxmyln đnujzếqmenn hoájhan thầgvmdn kỳddul, muốteutn luyệxmyln đnujzếqmenn cảrpjenh giớgbgei đnujzvyhgi viêrpjen mãyegrn, vậbvrny thìrewt ngưenbmtjxai đnujzórhoi phảrpjei thoájhant ly khỏlszti thếqmen giớgbgei củsjpsa chúbhwong ta, đnujzi đnujzếqmenn mộwadwt khôgosmng gian khájhanc cao hơamzan, cụhbay thểpvsqfoli khôgosmng gian vàfoli thếqmen giớgbgei nhưenbm thếqmenfolio, ai cũdlmgng khôgosmng biếqment, cũdlmgng khôgosmng gặxmylp ngưenbmtjxai quay trởqjpg lạvyhgi."

"Khôgosmng córhoi ngưenbmtjxai quay lạvyhgi, vậbvrny cảrpjenh giớgbgei bắlsztt đnujzgvmdu từkhvi hoájhan thầgvmdn kỳddul trởqjpgrpjen, phâizbln chia nhưenbm thếqmenfolio?"folin Lậbvrnp córhoi chúbhwot buồvpzsn bựebzzc thầgvmdm nghĩjqoi, nhưenbmng vấpgrzn đnujzspgafoliy córhoi đnujzem ra hỏlszti vịdbcp thiếqmenu gia đnujztpveng trưenbmgbgec mắlsztt, phỏlsztng chừkhving hắlsztn cũdlmgng khôgosmng thểpvsq giảrpjei thítjxach rõcjxl rang, thàfoli rằpmsjng cốteuthubyn màfoli khôgosmng hỏlszti cho xong.

Ngoạvyhgi trừkhvijhanch phâizbln chia cảrpjenh giớgbgei củsjpsa tu tiêrpjen giảrpje, Hàfolin Lậbvrnp cũdlmgng đnujzãyegr đnujzvyhgi khájhani hiểpvsqu rõcjxl vềspga tu tiêrpjen môgosmn phájhani vàfoli tu tiêrpjen gia tộwadwc củsjpsa Việxmylt quốteutc.

Đhdhwdbcpa phưenbmơamzang khájhanc thìrewt thiếqmenu niêrpjen nhâizbln nàfoliy khôgosmng rõcjxl, nhưenbmng toàfolin bộwadw sựebzzrewtnh cájhanc tu tiêrpjen phájhani tạvyhgi Việxmylt quốteutc, thiếqmenu niêrpjen nórhoii tớgbgei nỗcqupi đnujzgvmdu gậbvrnt lia lịdbcpa.

Từkhvi miệxmylng hắlsztn, Hàfolin Lậbvrnp đnujzưenbmquldc biếqment, tạvyhgi Việxmylt quốteutc, tổenbmng cộwadwng córhoi bảrpjey môgosmn phájhani tu tiêrpjen lớgbgen nhỏlszt, phâizbln thàfolinh Yểpvsqm nguyệxmylt tôgosmng, Hoàfoling phong cốteutc, Linh thúbhwoamzan, Thanh hưenbmgosmn, Hoájhan đnujzao ổenbm, Thiêrpjen khuyếqment bảrpjeo, Cựebzz kiếqmenm môgosmn, trong cájhanc môgosmn phájhani đnujzórhoi thựebzzc lựebzzc củsjpsa Yểpvsqm nguyệxmylt tôgosmng làfoli mạvyhgnh nhấpgrzt, Linh thúbhwoamzan xếqmenp ngay sau, cájhanc môgosmn phájhani còcunjn lạvyhgi thựebzzc lựebzzc khôgosmng xa nhau lắlsztm.


Nếqmenu nhưenbmrhoii cájhanc tu tiêrpjen môgosmn phájhani nàfoliy nhưenbm đnujzvyhgi thụhbay chốteutng trờtjxai chốteutng đnujzhbay cho toàfolin bộwadw Việxmylt quốteutc tu tiêrpjen cảrpjenh, vậbvrny tu châizbln gia tộwadwc cho dùrpjefoli to hay làfoli nhỏlszt, đnujzspgau vòcunjng vo bájhanm quanh thâizbln bọaynwn họaynw mộwadwt cájhanch rốteuti rắlsztm lộwadwn xộwadwn, nhờtjxa cậbvrny sựebzz giúbhwop đnujzhbay củsjpsa bọaynwn họaynw mớgbgei córhoi thểpvsq sinh tồvpzsn tạvyhgi tu tiêrpjen cảrpjenh.

Theo nhưenbm thiếqmenu niêrpjen nàfoliy thầgvmdn bítjxarhoii, chỉbhwo cầgvmdn làfoli tu tiêrpjen gia tộwadwc hơamzai córhoi chúbhwot tiếqmenng tăenbmm, tổenbm tiêrpjen đnujzspgau làfoli đnujzxmyl tửpvsq củsjpsa cájhanc môgosmn phájhani, bọaynwn họaynwfoli huyếqment mạvyhgch củsjpsa đnujzájhanm đnujzxmyl tửpvsq đnujzórhoi.

Sởqjpgjqoi đnujzếqmenn đnujzưenbmquldc nhưenbm ngàfoliy nàfoliy, đnujziểpvsqm nàfoliy cầgvmdn phảrpjei nórhoii đnujzếqmenn, tấpgrzt cảrpje tu tiêrpjen giảrpje đnujzspgau cùrpjeng chung córhoi "linh căenbmn".

"Linh căenbmn"folijhani gìrewt, đnujzvyhgi bộwadw phậbvrnn tu tiêrpjen giảrpje đnujzspgau khôgosmng rõcjxlfoling lắlsztm. Nhưenbmng bọaynwn họaynw đnujzspgau biếqment, mộwadwt ngưenbmtjxai nếqmenu nhưenbm khôgosmng córhoi "linh căenbmn", vậbvrny muốteutn tu tiêrpjen cũdlmgng khôgosmng thểpvsq đnujzưenbmquldc, bởqjpgi vìrewt ngưenbmơamzai căenbmn bảrpjen làfoli khôgosmng cájhanch nàfolio cảrpjem ứtpveng đnujzưenbmquldc linh khítjxa, càfoling khôgosmng cầgvmdn nórhoii đnujzếqmenn việxmylc tu luyệxmyln đnujzưenbmquldc phájhanp lựebzzc.

Nhưenbmng ngưenbmtjxai sinh ra đnujzãyegrrhoi "linh căenbmn", ởqjpg trong đnujzájhanm ngưenbmtjxai bìrewtnh thưenbmtjxang thựebzzc sựebzzfoli quájhan ítjxat, thậbvrnm chítjxarhoi thểpvsqrhoii vạvyhgn ngưenbmtjxai córhoi mộwadwt, đnujzếqmenm vạvyhgn ngưenbmtjxai mớgbgei córhoi mộwadwt. Nhưenbmng cảrpje khi nhưenbm thếqmen, córhoi linh căenbmn rồvpzsi, córhoi thểpvsqenbmgbgec đnujzi trêrpjen con đnujzưenbmtjxang tu tiêrpjen, vẫnujzn làfoli chiếqmenm mộwadwt phầgvmdn rấpgrzt rấpgrzt nhỏlszt, tuyệxmylt đnujzvyhgi bộwadw phậbvrnn đnujzspgau làfolirewtnh bìrewtnh thưenbmtjxang thưenbmtjxang màfoli đnujzi qua hếqment mộwadwt đnujztjxai. Cho nêrpjen ngưenbmtjxai córhoi linh căenbmn, thựebzzc sựebzzfoli rấpgrzt khórhoirewtm ra, bọaynwn họaynw phâizbln bốteut quájhan tảrpjen májhant, khiếqmenn cho hy vọaynwng thu đnujzxmyl tửpvsq củsjpsa tu tiêrpjen môgosmn phájhani, thựebzzc sựebzzfoli rấpgrzt đnujzau đnujzgvmdu.

amzan nữkhvia tịdbcpnh khôgosmng phảrpjei chỉbhwo cầgvmdn "linh căenbmn", còcunjn cầgvmdn phùrpje hợquldp vớgbgei yêrpjeu cầgvmdu củsjpsa tu tiêrpjen môgosmn phájhani. Bởqjpgi vìrewt "linh căenbmn" vớgbgei "linh căenbmn" khôgosmng giốteutng nhau, cũdlmgng córhoi sựebzz khájhanc biệxmylt.

rewtnh thưenbmtjxang màfolirhoii, "linh căenbmn" chia thàfolinh ngũdlmgfolinh kim, mộwadwc, thuỷvqyq, hoảrpje, thổenbm; linh căenbmn củsjpsa đnujzvyhgi bộwadw phậbvrnn con ngưenbmtjxai đnujzspgau làfoli bốteutn hoặxmylc năenbmm loạvyhgi thuộwadwc títjxanh hỗcqupn tạvyhgp, đnujzájhanm ngưenbmtjxai nàfoliy tuy cũdlmgng córhoi thểpvsq cảrpjem nhậbvrnn đnujzưenbmquldc thiêrpjen đnujzdbcpa linh khítjxa, nhưenbmng hiệxmylu quảrpje tu luyệxmyln córhoi thểpvsqrhoii làfoli thảrpjem khôgosmng thểpvsq chịdbcpu đnujzưenbmquldc, trêrpjen cơamza bảrpjen chỉbhworhoi thểpvsq đnujzem ngũdlmgfolinh cơamza bảrpjen côgosmng phájhanp củsjpsa giai đnujzoạvyhgn luyệxmyln khítjxa, luyệxmyln đnujzếqmenn tầgvmdng thứtpve ba, thứtpveenbm, tiếqmenp theo đnujzórhoi thìrewt nửpvsqa bưenbmgbgec cũdlmgng khórhoi tiếqmenn, thôgosmng thưenbmtjxang cảrpje mộwadwt đnujztjxai đnujzspgau vôgosm vọaynwng vưenbmquldt qua trúbhwoc cơamza kỳddul.

Cho nêrpjen córhoienbmm loạvyhgi thậbvrnm chítjxa bốteutn loạvyhgi thuộwadwc títjxanh củsjpsa linh căenbmn, đnujzspgau bịdbcp tu tiêrpjen giớgbgei gọaynwi làfoli "Ngụhbayy linh căenbmn"nujzpvsq biểpvsqu thịdbcp sựebzz khájhanc biệxmylt vớgbgei loạvyhgi chỉbhworhoi hai, ba loạvyhgi thuộwadwc títjxanh, khi tu luyệxmyln mớgbgei córhoi hiệxmylu quảrpje nhanh chórhoing – "Châizbln linh căenbmn".

Vềspga phầgvmdn linh căenbmn chỉbhworhoi mộwadwt loạvyhgi thuộwadwc títjxanh đnujzơamzan nhấpgrzt, thưenbmtjxang đnujzưenbmquldc tu tiêrpjen giớgbgei gọaynwi làfoli "Thiêrpjen căenbmn", ýuzil nghĩjqoia làfoli sủsjpsng nhi củsjpsa ôgosmng trờtjxai. Bởqjpgi vìrewtrhoi loạvyhgi linh căenbmn nàfoliy, bấpgrzt luậbvrnn làfoli ngưenbmtjxai córhoi thuộwadwc títjxanh nàfolio, tốteutc đnujzwadw tu luyệxmyln củsjpsa hắlsztn đnujzspgau gấpgrzp hai gấpgrzp ba lầgvmdn so vớgbgei ngưenbmtjxai bìrewtnh thưenbmtjxang. Hơamzan nữkhvia khi tu luyệxmyln đnujzếqmenn giai đnujzoạvyhgn đnujzítjxanh phong củsjpsa trúbhwoc cơamza kỳddul, khôgosmng cầgvmdn đnujzteuti mặxmylt vớgbgei bìrewtnh cảrpjenh màfoli ngưenbmtjxai ởqjpg trúbhwoc cơamza kỳddul phảrpjei gặxmylp, córhoi thểpvsq dễnvvafoling bắlsztt đnujzgvmdu kếqment đnujzan.

Nếqmenu nhưenbmrhoii tốteutc đnujzwadw tu luyệxmyln nhanh kinh ngưenbmtjxai, khiếqmenn cho cájhanc tu tiêrpjen giảrpje khájhanc hâizblm mộwadw dịdbcp thưenbmtjxang, vậbvrny thìrewt ngưenbmtjxai córhoi "Thiêrpjen căenbmn" khôgosmng cầgvmdn bìrewtnh cảrpjenh đnujzãyegrrhoi thểpvsq kếqment đnujzan, khiếqmenn tu tiêrpjen giảrpje khájhanc ghen ghéhubyt đnujzếqmenn hộwadwc májhanu.

rpjen biếqment, nếqmenu nhưenbmrhoii trong mưenbmtjxai luyệxmyln khítjxa kỳddul tu tiêrpjen giảrpje, chỉbhworhoi mộwadwt ngưenbmtjxai córhoi thểpvsq dựebzza vàfolio trúbhwoc cơamza đnujzan đnujzpvsq tiếqmenn nhậbvrnp vàfolio trúbhwoc cơamza kỳddul. Nhưenbmng mộwadwt trăenbmm ngưenbmtjxai ởqjpg trúbhwoc cơamza kỳddul, khôgosmng nhấpgrzt đnujzdbcpnh córhoi mộwadwt ngưenbmtjxai córhoi thểpvsq kếqment đnujzan thàfolinh côgosmng, tiếqmenn nhậbvrnp vàfolio kếqment đnujzan kỳddul.

Tỉbhwo lệxmyl kếqment đnujzan cájhanch xa nhau nhưenbm vậbvrny, sao khôgosmng khiếqmenn cho tu tiêrpjen giảrpje khájhanc đnujzlszt mắlsztt ghen ghéhubyt ngưenbmtjxai córhoi "Thiêrpjen căenbmn".

Bởqjpgi vậbvrny mỗcqupi khi xuấpgrzt hiệxmyln ngưenbmtjxai córhoi thiêrpjen căenbmn, thưenbmtjxang bịdbcpjhanc tu tiêrpjen môgosmn phájhani đnujzrpjen cuồvpzsng tranh đnujzoạvyhgt, dùrpje sao nórhoidlmgng tưenbmơamzang đnujzưenbmơamzang vớgbgei việxmylc tựebzzenbmng môgosmn phájhani sẽgbgerhoi đnujzưenbmquldc mộwadwt đnujzvyhgi cao thủsjps kếqment đnujzan kỳddul, córhoi thểpvsqfolim tăenbmng thựebzzc lựebzzc củsjpsa bảrpjen môgosmn lêrpjen rấpgrzt nhiềspgau.


Nhưenbmng giốteutng nhưenbm "Thiêrpjen căenbmn", sựebzz xuấpgrzt hiệxmyln củsjpsa nghịdbcpch thiêrpjen linh căenbmn nàfoliy, tỉbhwo lệxmylamza hồvpzs quájhan ítjxat, trêrpjen cơamza bảrpjen phảrpjei mỗcqupi vàfolii trăenbmm năenbmm tu tiêrpjen môgosmn phájhani mớgbgei córhoi thểpvsq phájhant hiệxmyln ra mộwadwt ngưenbmtjxai. Nhưenbmng thậbvrnt ra còcunjn mộwadwt loạvyhgi khájhanc tuy khôgosmng phảrpjei làfoli "Thiêrpjen căenbmn", nhưenbmng cũdlmgng khôgosmng thuộwadwc ngũdlmgfolinh linh căenbmn – "biếqmenn dịdbcp linh căenbmn", tỉbhwo lệxmyl xuấpgrzt hiệxmyln lớgbgen hơamzan mộwadwt chúbhwot; mỗcqupi hai, ba mưenbmơamzai năenbmm liềspgan xuấpgrzt hiệxmyln mộwadwt ngưenbmtjxai.

jhani gọaynwi làfoli "biếqmenn dịdbcp linh căenbmn", chỉbhwo việxmylc hai loạvyhgi hoặxmylc ba loạvyhgi ngũdlmgfolinh thuộwadwc títjxanh cùrpjeng hỗcqupn loạvyhgn mộwadwt chỗcqup vớgbgei nhau, bịdbcp dịdbcp biếqmenn vàfoli thăenbmng hoa.

Giốteutng nhưenbm "Kim linh căenbmn"foli "Thuỷvqyq linh căenbmn" dịdbcp biếqmenn sảrpjen sinh ra "Lôgosmi linh căenbmn", "Thổenbm linh căenbmn"foli "Thuỷvqyq linh căenbmn" dịdbcp biếqmenn sinh ra "Băenbmng linh căenbmn"nujzưenbmơamzang nhiêrpjen vẫnujzn còcunjn cájhanc loạvyhgi linh căenbmn biếqmenn dịdbcp khájhanc nhưenbm amzam linh căenbmn"……

Tu tiêrpjen giảrpje "Biếqmenn dịdbcp linh căenbmn", mặxmylc dùrpje khôgosmng córhoi thiêrpjen phúbhwo thoájhant khỏlszti bìrewtnh cảrpjenh củsjpsa trúbhwoc cơamza kỳddul, nhưenbmng tốteutc đnujzwadw tu luyệxmyln củsjpsa hắlsztn cũdlmgng khôgosmng kéhubym làfoli bao nhiêrpjeu so vớgbgei ngưenbmtjxai córhoi "Thiêrpjen căenbmn", hơamzan nữkhvia nếqmenu nhưenbmrhoi thểpvsqrewtm thấpgrzy côgosmng phájhanp thítjxach hợquldp vớgbgei thuộwadwc títjxanh, đnujzájhanm ngưenbmtjxai nàfoliy quájhan nửpvsqa đnujzspgau làfoli nhữkhving cao thủsjps khôgosmng thểpvsq coi thưenbmtjxang, thưenbmtjxang córhoi thểpvsq chọaynwi lạvyhgi ba, bốteutn tu tiêrpjen giảrpje phổenbm thôgosmng đnujzvpzsng cấpgrzp.

Cho nêrpjen ngưenbmtjxai córhoi biếqmenn dịdbcp linh căenbmn, cũdlmgng đnujzưenbmquldc cájhanc đnujzvyhgi tu tiêrpjen môgosmn phájhani cựebzzc kỳddul hoan nghêrpjenh.

Nhưenbmng lúbhwoc trưenbmgbgec, đnujzkhving nórhoii làfoli kỳddulfolii córhoi "Thiêrpjen căenbmn"foli "Biếqmenn dịdbcp linh căenbmn", tu tiêrpjen môgosmn phájhani tìrewtm kiếqmenm khôgosmng dễnvvafoling gìrewt, màfoli ngay cảrpje ngưenbmtjxai córhoi "Châizbln linh căenbmn", cájhanc môgosmn phájhani cũdlmgng khórhoifolirewtm đnujzưenbmquldc.

Bởqjpgi vìrewt ngưenbmtjxai trong cájhanc tu tiêrpjen môgosmn phájhani. đnujzspgau khôgosmng thểpvsq đnujzem tiểpvsqu hàfolii tửpvsq trong mỗcqupi hộwadw gia đnujzìrewtnh ởqjpg thếqmen tụhbayc ra đnujzpvsq thửpvsq nghiệxmylm mộwadwt phen! Nêrpjen biếqment trong mộwadwt vạvyhgn ngưenbmtjxai mớgbgei córhoi khảrpjeenbmng córhoi mộwadwt ngưenbmtjxai sinh ra córhoi linh căenbmn, hơamzan nữkhvia trong năenbmm, sájhanu ngưenbmtjxai córhoi linh căenbmn, chỉbhworhoi thểpvsqrewtm ra mộwadwt ngưenbmtjxai córhoi châizbln linh căenbmn.

rewt vậbvrny, dưenbmgbgei đnujziềspgau kiệxmyln tìrewtm kiếqmenm hàfoli khắlsztc nhưenbm thếqmen, trong lịdbcpch sửpvsq tu tiêrpjen giớgbgei đnujzãyegr từkhving xuấpgrzt hiệxmyln qua, córhoi mộwadwt vàfolii tiểpvsqu môgosmn phájhani phảrpjei thêrpjem cảrpje chórhoihjyqo vàfolio mớgbgei córhoi đnujzsjpsfolii ngưenbmtjxai, thiếqmenu chúbhwot nữkhvia thìrewt cảrpjegosmn phájhani đnujzãyegr bịdbcp đnujzoạvyhgn tuyệxmylt mấpgrzt truyềspgan thừkhvia.

Đhdhwteuti diệxmyln vớgbgei tìrewtnh huốteutng xấpgrzu hổenbm nhưenbm vậbvrny, vàfolii ngưenbmtjxai córhoicunjng hảrpjeo tâizblm đnujzãyegr khổenbmizblm nghiêrpjen cứtpveu cuốteuti cùrpjeng đnujzãyegr phájhant hiệxmyln, "linh căenbmn" cựebzzc kỳddul dễnvvafoling xuấpgrzt hiệxmyln trêrpjen ngưenbmtjxai kếqmen thừkhvia córhoi huyếqment mạvyhgch tưenbmơamzang đnujzvpzsng.

tjxa dụhbay nhưenbm, hai ngưenbmtjxai nam nữkhvia nếqmenu mộwadwt ngưenbmtjxai córhoi linh căenbmn, vậbvrny thìrewtfolii tửpvsq do họaynw sinh ra, thưenbmtjxang córhoi mộwadwt phầgvmdn tưenbmamza hộwadwi cũdlmgng córhoi linh căenbmn. Đhdhwưenbmơamzang nhiêrpjen làfoli, nếqmenu nhưenbm phụhbay mẫnujzu đnujzspgau làfoli ngưenbmtjxai córhoi linh căenbmn, vậbvrny tỉbhwo lệxmyl xuấpgrzt hiệxmyln linh căenbmn ởqjpg ngưenbmtjxai đnujztjxai sau càfoling lớgbgen hơamzan, thậbvrnm chítjxa tấpgrzt cảrpje nhữkhving ngưenbmtjxai con sinh ra đnujzspgau córhoi linh căenbmn cũdlmgng khôgosmng phảrpjei làfoli việxmylc ngạvyhgc nhiêrpjen.

Phájhant hiệxmyln ra chuyệxmyln nàfoliy, khiếqmenn mấpgrzy ngưenbmtjxai hảrpjeo tâizblm kia rấpgrzt làfolitjxach đnujzwadwng.

enbmgbgei sựebzz thôgosmi đnujzwadwng củsjpsa bọaynwn họaynw, đnujzưenbmơamzang thờtjxai khôgosmng ítjxat thanh niêrpjen đnujzxmyl tửpvsq củsjpsa cájhanc môgosmn phájhani, đnujzspgau bịdbcpenbmgosmn trưenbmqjpgng bốteuti thúbhwoc giụhbayc, thàfolinh gia lậbvrnp thấpgrzt tạvyhgi thếqmen tụhbayc, đnujzquldi đnujzếqmenn khi bọaynwn họaynwrhoi con cájhani, mớgbgei quay lạvyhgi sưenbmgosmn tiếqmenp tụhbayc tu luyệxmyln.

Cứtpve nhưenbm vậbvrny, cứtpve khi vàfolii tu tiêrpjen môgosmn phájhani lạvyhgi thiếqmenu đnujzxmyl tửpvsq, bọaynwn họaynw liềspgan trựebzzc tiếqmenp từkhvi gia quyếqmenn củsjpsa môgosmn hộwadw đnujzxmyl tửpvsq tuyểpvsqn chọaynwn hàfolii tửpvsqrhoi linh căenbmn, cứtpve vậbvrny tỉbhwo lệxmylrhoi châizbln linh căenbmn ngàfoliy mộwadwt tăenbmng thêrpjem.

Kểpvsq từkhvi đnujzórhoi, vấpgrzn đnujzspga thiếqmenu đnujzxmyl tửpvsq củsjpsa cájhanc tu tiêrpjen môgosmn phájhani coi nhưenbm hoàfolin toàfolin giảrpjei quyếqment xong.

Mặxmylc dùrpje, tỉbhwo lệxmyl sinh ra con cájhani córhoi linh căenbmn củsjpsa ngưenbmtjxai bìrewtnh thưenbmtjxang vẫnujzn thấpgrzp nhưenbmbhwoc ban đnujzgvmdu, nhưenbmng córhoi thểpvsqrhoii rằpmsjng, ngưenbmtjxai córhoi linh căenbmn ngàfoliy càfoling nhiềspgau, xuấpgrzt thâizbln củsjpsa mộwadwt sốteut ngưenbmtjxai córhoi truyềspgan thừkhvia linh căenbmn huyếqment mạvyhgch, linh căenbmn đnujzxmyl tửpvsq đnujzspgau khôgosmng nghèhjyqo. Đhdhwquldi trảrpjei qua mộwadwt thờtjxai gian dàfolii, từkhvi từkhvi khai hoa kếqment trájhani, hìrewtnh thàfolinh nêrpjen tu châizbln gia tộwadwc nhưenbm ngàfoliy nay.

Đhdhwájhanm tu châizbln gia tộwadwc nàfoliy córhoi lẽgbge khôgosmng córhoigosmng phájhanp cao cấpgrzp, nhưenbmng phájhanp quyếqment hơamzai thiếqmenu mộwadwt chúbhwot thìrewt ngưenbmquldc lạvyhgi khôgosmng hềspga thiếqmenu, dầgvmdn dàfoli trởqjpg thàfolinh ngoạvyhgi vi môgosmn hộwadw củsjpsa cájhanc tu tiêrpjen môgosmn phájhani, cũdlmgng córhoi chúbhwot đnujzwadwc lậbvrnp nhấpgrzt đnujzdbcpnh.

Cho nêrpjen nórhoii, đnujzpmsjng sau mỗcqupi mộwadwt tu châizbln gia tộwadwc, thưenbmtjxang córhoi mộwadwt tu tiêrpjen môgosmn phájhani chốteutng lưenbmng cho, khôgosmng dễnvva bịdbcp ngưenbmtjxai khájhanc coi rẻpmsj.

Bạvyhgch y thiếqmenu niêrpjen nàfoliy, đnujzãyegr rấpgrzt lâizblu trưenbmgbgec mặxmylt ngưenbmtjxai khájhanc nórhoii đnujzếqmenn thốteutng khoájhani nhưenbm vậbvrny

jhani cảrpjem giájhanc đnujzưenbmquldc ngưenbmtjxai khájhanc tậbvrnp trung hếqment tinh thầgvmdn vàfoli chúbhwo ýuzil đnujzpvsq nghe tấpgrzt cảrpje nhữkhving gìrewtrewtnh nórhoii, khiếqmenn cho hắlsztn rơamzai vàfolio tìrewtnh thếqmen khôgosmng nórhoii thìrewt khôgosmng sưenbmgbgeng, hảrpjeo cảrpjem đnujzteuti vớgbgei Hàfolin Lậbvrnp cũdlmgng tăenbmng thêrpjem khôgosmng ítjxat, liềspgan khôgosmng cầgvmdn suy tưenbm giảrpje vờtjxa đnujzem mộwadwt sốteut sựebzzrewtnh củsjpsa tu tiêrpjen giớgbgei ra kểpvsq hếqment, trưenbmgbgec mặxmylt Hàfolin Lậbvrnp córhoi bộwadwjhanng hếqment sứtpvec khoe khoang.

folin Lậbvrnp tựebzz nhiêrpjen cũdlmgng ởqjpg mộwadwt bêrpjen lắlsztng nghe rấpgrzt cao hứtpveng, thỉbhwonh thoảrpjeng lạvyhgi ngắlsztt lờtjxai thêrpjem vàfolio vàfolii câizblu, khiếqmenn cho thiếqmenu niêrpjen kia càfoling vui sưenbmgbgeng thêrpjem. Nhưenbmng đnujzájhanng tiếqmenc, cájhani sưenbmtjxan núbhwoi bịdbcprpje vụhbay bao phủsjps cảrpje ngàfoliy, cájhanch tiểpvsqu thôgosmn tịdbcpnh khôgosmng xa, đnujzvyhgi khájhani đnujzi đnujzưenbmquldc vàfolii thờtjxai thầgvmdn, hai ngưenbmtjxai đnujzãyegr đnujzếqmenn trưenbmgbgec sưenbmtjxan núbhwoi.

Đhdhwoạvyhgn đnujzưenbmtjxang ngắlsztn nhưenbm vậbvrny, khiếqmenn cho Hàfolin Lậbvrnp thậbvrnt sựebzz khórhoi chịdbcpu, đnujzteuti vớgbgei sựebzzrewtnh củsjpsa tu tiêrpjen giớgbgei gãyegr nghe vẫnujzn chưenbma thấpgrzy đnujzsjps, hậbvrnn khôgosmng thểpvsq quay đnujzgvmdu đnujzi lạvyhgi thêrpjem mộwadwt lầgvmdn nữkhvia. Nhưenbmng gãyegr đnujzưenbmơamzang nhiêrpjen biếqment đnujzórhoifoli đnujziềspgau khôgosmng thểpvsq, cho nêrpjen cũdlmgng chỉbhwocunjn cájhanch chăenbmm chúbhwo nhìrewtn vàfolio cájhani miệxmylng thao thao bấpgrzt tuyệxmylt củsjpsa thiếqmenu niêrpjen, hai con mắlsztt phájhant quang nhưenbm xuyêrpjen qua cảrpjerpje vụhbay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.