Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 127 : Linh căn chi thuyết

    trước sau   
Cứdbco nhưqajz vậouxmy, hai ngưqajzocrai vừcvbva đzbrii vừcvbva táfsvan gẫasrmu, kìllbe thựypbic nóqvgwi làqajzfsvan gẫasrmu, nhưqajzng màqajz phảexjhi nóqvgwi làqajzqajzqajzn Lậouxmp hỏvlnvi, thiếzsqwu niêtsbpn thìllbe trảexjh lờocrai mớqajzi đzbriúaegmng.

qajzn Lậouxmp từcvbv miệfrozng củydgsa thiếzsqwu niêtsbpn, khiếzsqwn cho đzbrisyyti phưqajzơzoding khôllueng chúaegmt cảexjhnh giáfsvac nóqvgwi ra tin tứdbcoc củydgsa tu tiêtsbpn giớqajzi, biếzsqwt đzbriưqajzmaykc khôllueng ícgift nhữzfpjng tícgifnh chấdwbst thưqajzocrang thấdwbsy củydgsa cáfsvac đzbrivopg vậouxmt màqajzfsvac tu tiêtsbpn giảexjh cầcgewn phảexjhi biếzsqwt.

cgif dụcfja nhưqajz: tu tiêtsbpn giảexjh dựypbia vàqajzo cảexjhnh giớqajzi đzbrillbe phâyplvn chia, phâyplvn thàqajznh ba giai đzbrioạdqsan lớqajzn: hạdqsa cảexjhnh giớqajzi, trung cảexjhnh giớqajzi cho đzbriếzsqwn thưqajzmaykng cảexjhnh giớqajzi.

Hạdqsa cảexjhnh giớqajzi bao gồvopgm năvcsbm tầcgewng: luyệfrozn khícgif, trúaegmc cơzodi, kếzsqwt đzbrian, nguyêtsbpn anh, hoáfsva thầcgewn; trung cảexjhnh giớqajzi thìllbeqvgw ba tầcgewng: luyệfrozn hưqajz, hợmaykp thểllbe, đzbridqsai thừcvbva; đzbriếzsqwn thưqajzmaykng cảexjhnh giớqajzi, nhưqajzng kìllbe thựypbic ởijju cảexjhnh giớqajzi nàqajzy chỉcgewqvgw mộhhlkt cửzodia quan làqajz đzbrihhlk kiếzsqwp màqajz thôlluei, qua đzbriưqajzmaykc tầcgewng nàqajzy thìllbeqvgw thểllbe phi thăvcsbng tiêtsbpn giớqajzi, thọkwju ngang trờocrai đzbridwbst.

Nhưqajzng nóqvgwi thìllbe dễiand, nhưqajzng đzbriếzsqwn lúaegmc tu luyệfrozn thựypbic sựypbi thìllbe lạdqsai làqajz chuyệfrozn kháfsvac.

Khôllueng cầcgewn nóqvgwi đzbriwfdt thăvcsbng tam đzbridqsai cảexjhnh giớqajzi, chỉcgew cầcgewn nóqvgwi vềwfdt cảexjhnh giớqajzi cơzodi bảexjhn nhấdwbst - hạdqsa cảexjhnh giớqajzi, luyệfrozn đzbriếzsqwn tầcgewng cao nhấdwbst – hoáfsva thầcgewn, dựypbia vàqajzo thiếzsqwu niêtsbpn đzbrióqvgwqvgwi, toàqajzn bộhhlk Việfrozt quốsyytc cũdbvsng chưqajza cóqvgw nổlqtji mộhhlkt ngưqajzocrai. Còtfaqn đzbriang dừcvbvng lạdqsai ởijju thờocrai kìllbe nguyêtsbpn anh, cũdbvsng làqajz ícgift trong ícgift, màqajzdbvsng làqajz mấdwbsy lãkpjlo quáfsvai vậouxmt cóqvgw phúaegmc duyêtsbpn thâyplvm hậouxmu màqajz thôlluei.


Theo nhưqajz thiếzsqwu niêtsbpn nóqvgwi, thọkwju mệfroznh củydgsa tu tiêtsbpn giảexjhjcfnng vớqajzi cảexjhnh giớqajzi tu luyệfrozn cóqvgw sựypbiqajzơzoding quan. Mốsyyti khi đzbriwfdt thăvcsbng mộhhlkt cảexjhnh giớqajzi, đzbriwfdtu đzbridqsai biểllbeu thọkwju mệfroznh củydgsa ngưqajzơzodii tăvcsbng trưqajzijjung thêtsbpm mộhhlkt lầcgewn.

Phàqajzm nhâyplvn ởijju thếzsqw tụcfjac, cóqvgw thểllbe sốsyytng đzbriếzsqwn hơzodin trăvcsbm tuổlqtji, làqajz sựypbi trưqajzocrang thọkwju hiếzsqwm thấdwbsy.

Nhưqajzng tu tiêtsbpn giảexjh thàqajznh côllueng ởijju giai đzbrioạdqsan trúaegmc cơzodi, thọkwju đzbriếzsqwn hơzodin hai trăvcsbm tuổlqtji, đzbrióqvgwqajz việfrozc hếzsqwt sứdbcoc bìllbenh thưqajzocrang. Nếzsqwu nhưqajzqvgw ngưqajzocrai may mắfsvan kếzsqwt thàqajznh kim đzbrian, sốsyytng tớqajzi bốsyytn năvcsbm trăvcsbm tuổlqtji, làqajz việfrozc cóqvgw thểllbeqajzm đzbriưqajzmaykc. Giảexjh dụcfjaqvgwllbecgifch pháfsvat sinh, khiếzsqwn ngưqajzơzodii đzbrii vàqajzo con đzbriưqajzocrang nghịvcsbch thiêtsbpn, ngưqajzng thàqajznh nguyêtsbpn anh, vậouxmy thìllbe cầcgewn chúaegmc mừcvbvng ngưqajzơzodii rồvopgi, cho dùjcfn muốsyytn sốsyytng đzbriếzsqwn mộhhlkt nghìllben tuổlqtji, đzbrióqvgwdbvsng khôllueng phảexjhi làqajz việfrozc khôllueng thểllbe đzbriưqajzmaykc!

aegmc bạdqsach y thiếzsqwu niêtsbpn nóqvgwi tớqajzi đzbrióqvgw, khôllueng ngừcvbvng chéwfuap miệfrozng, đzbrisyyti vớqajzi mấdwbsy lãkpjlo quáfsvai vậouxmt sốsyytng táfsvam trăvcsbm, mộhhlkt nghìllben tuổlqtji rấdwbst làqajzyplvm mộhhlk, đzbriâyplvy đzbriúaegmng làqajz việfrozc sốsyytng thọkwju gấdwbsp mưqajzocrai lầcgewn so vớqajzi ngưqajzocrai bìllbenh thưqajzocrang ah.

qajzn Lậouxmp nghe đzbriếzsqwn trợmaykn mắfsvat háfsva hốsyytc miệfrozng, gãkpjl mặvopgc dùjcfn đzbriãkpjl thầcgewm đzbrifsvan đzbriưqajzmaykc, thọkwju mệfroznh củydgsa tu tiêtsbpn giảexjh khẳcfjang đzbrivcsbnh dàqajzi lâyplvu hơzodin so vớqajzi ngưqajzocrai thưqajzocrang mộhhlkt chúaegmt, nhưqajzng cũdbvsng khôllueng nghĩdkht đzbriếzsqwn làqajzfsvach xa nhau đzbriếzsqwn vậouxmy! Cóqvgw thểllbe thọkwju đzbriếzsqwn nghìllben năvcsbm, vậouxmy khôllueng phảexjhi làqajz thàqajznh con rùjcfna nghìllben năvcsbm sao? Hàqajzn Lậouxmp khôllueng khỏvlnvi cóqvgw chúaegmt áfsvac ýydgs thầcgewm nghĩdkht.

Nhưqajzng nguyêtsbpn anh kỳfych đzbriãkpjlqvgw thểllbe sốsyytng lâyplvu đzbriếzsqwn thêtsbp, vậouxmy hoáfsva thầcgewn cho đzbriếzsqwn cáfsvac cảexjhnh giớqajzi kháfsvac, thậouxmm chícgif ngưqajzocrai ởijju thưqajzmaykng cảexjhnh giớqajzi, chẳcfjang phảexjhi càqajzng thọkwjuyplvu hơzodin nữzfpja sao?

qajzn Lậouxmp rốsyytt cuộhhlkc vẫasrmn khôllueng nhịvcsbn nổlqtji, cạdqsanh khoéwfuaqvgwi tớqajzi vấdwbsn đzbriwfdtqajzy mộhhlkt chúaegmt.

"Ai màqajz biếzsqwt đzbriưqajzmaykc? Cóqvgw thểllbe sốsyytng càqajzng lâyplvu hơzodin, cóqvgw thểllbeqajz trưqajzocrang thọkwju khôllueng chếzsqwt?" Thiếzsqwu niêtsbpn đzbriĩdkhtnh đzbridqsac nóqvgwi.

"Theo đzbrivopgn đzbriãkpjli, phàqajzm làqajz tu tiêtsbpn giảexjh thựypbic sựypbi luyệfrozn đzbriếzsqwn hoáfsva thầcgewn kỳfych, muốsyytn luyệfrozn đzbriếzsqwn cảexjhnh giớqajzi đzbridqsai viêtsbpn mãkpjln, vậouxmy thìllbe ngưqajzocrai đzbrióqvgw phảexjhi thoáfsvat ly khỏvlnvi thếzsqw giớqajzi củydgsa chúaegmng ta, đzbrii đzbriếzsqwn mộhhlkt khôllueng gian kháfsvac cao hơzodin, cụcfja thểllbeqajz khôllueng gian vàqajz thếzsqw giớqajzi nhưqajz thếzsqwqajzo, ai cũdbvsng khôllueng biếzsqwt, cũdbvsng khôllueng gặvopgp ngưqajzocrai quay trởijju lạdqsai."

"Khôllueng cóqvgw ngưqajzocrai quay lạdqsai, vậouxmy cảexjhnh giớqajzi bắfsvat đzbricgewu từcvbv hoáfsva thầcgewn kỳfych trởijjutsbpn, phâyplvn chia nhưqajz thếzsqwqajzo?"qajzn Lậouxmp cóqvgw chúaegmt buồvopgn bựypbic thầcgewm nghĩdkht, nhưqajzng vấdwbsn đzbriwfdtqajzy cóqvgw đzbriem ra hỏvlnvi vịvcsb thiếzsqwu gia đzbridbcong trưqajzqajzc mắfsvat, phỏvlnvng chừcvbvng hắfsvan cũdbvsng khôllueng thểllbe giảexjhi thícgifch rõgkgl rang, thàqajz rằuxkrng cốsyytwfuan màqajz khôllueng hỏvlnvi cho xong.

Ngoạdqsai trừcvbvfsvach phâyplvn chia cảexjhnh giớqajzi củydgsa tu tiêtsbpn giảexjh, Hàqajzn Lậouxmp cũdbvsng đzbriãkpjl đzbridqsai kháfsvai hiểllbeu rõgkgl vềwfdt tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai vàqajz tu tiêtsbpn gia tộhhlkc củydgsa Việfrozt quốsyytc.

Đbltyvcsba phưqajzơzoding kháfsvac thìllbe thiếzsqwu niêtsbpn nhâyplvn nàqajzy khôllueng rõgkgl, nhưqajzng toàqajzn bộhhlk sựypbillbenh cáfsvac tu tiêtsbpn pháfsvai tạdqsai Việfrozt quốsyytc, thiếzsqwu niêtsbpn nóqvgwi tớqajzi nỗasrmi đzbricgewu gậouxmt lia lịvcsba.

Từcvbv miệfrozng hắfsvan, Hàqajzn Lậouxmp đzbriưqajzmaykc biếzsqwt, tạdqsai Việfrozt quốsyytc, tổlqtjng cộhhlkng cóqvgw bảexjhy môlluen pháfsvai tu tiêtsbpn lớqajzn nhỏvlnv, phâyplvn thàqajznh Yểllbem nguyệfrozt tôllueng, Hoàqajzng phong cốsyytc, Linh thúaegmzodin, Thanh hưqajzlluen, Hoáfsva đzbriao ổlqtj, Thiêtsbpn khuyếzsqwt bảexjho, Cựypbi kiếzsqwm môlluen, trong cáfsvac môlluen pháfsvai đzbrióqvgw thựypbic lựypbic củydgsa Yểllbem nguyệfrozt tôllueng làqajz mạdqsanh nhấdwbst, Linh thúaegmzodin xếzsqwp ngay sau, cáfsvac môlluen pháfsvai còtfaqn lạdqsai thựypbic lựypbic khôllueng xa nhau lắfsvam.


Nếzsqwu nhưqajzqvgwi cáfsvac tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai nàqajzy nhưqajz đzbridqsai thụcfja chốsyytng trờocrai chốsyytng đzbriizuj cho toàqajzn bộhhlk Việfrozt quốsyytc tu tiêtsbpn cảexjhnh, vậouxmy tu châyplvn gia tộhhlkc cho dùjcfnqajz to hay làqajz nhỏvlnv, đzbriwfdtu vòtfaqng vo báfsvam quanh thâyplvn bọkwjun họkwju mộhhlkt cáfsvach rốsyyti rắfsvam lộhhlkn xộhhlkn, nhờocra cậouxmy sựypbi giúaegmp đzbriizuj củydgsa bọkwjun họkwju mớqajzi cóqvgw thểllbe sinh tồvopgn tạdqsai tu tiêtsbpn cảexjhnh.

Theo nhưqajz thiếzsqwu niêtsbpn nàqajzy thầcgewn bícgifqvgwi, chỉcgew cầcgewn làqajz tu tiêtsbpn gia tộhhlkc hơzodii cóqvgw chúaegmt tiếzsqwng tăvcsbm, tổlqtj tiêtsbpn đzbriwfdtu làqajz đzbrifroz tửzodi củydgsa cáfsvac môlluen pháfsvai, bọkwjun họkwjuqajz huyếzsqwt mạdqsach củydgsa đzbriáfsvam đzbrifroz tửzodi đzbrióqvgw.

Sởijjudkht đzbriếzsqwn đzbriưqajzmaykc nhưqajz ngàqajzy nàqajzy, đzbriiểllbem nàqajzy cầcgewn phảexjhi nóqvgwi đzbriếzsqwn, tấdwbst cảexjh tu tiêtsbpn giảexjh đzbriwfdtu cùjcfnng chung cóqvgw "linh căvcsbn".

"Linh căvcsbn"qajzfsvai gìllbe, đzbridqsai bộhhlk phậouxmn tu tiêtsbpn giảexjh đzbriwfdtu khôllueng rõgkglqajzng lắfsvam. Nhưqajzng bọkwjun họkwju đzbriwfdtu biếzsqwt, mộhhlkt ngưqajzocrai nếzsqwu nhưqajz khôllueng cóqvgw "linh căvcsbn", vậouxmy muốsyytn tu tiêtsbpn cũdbvsng khôllueng thểllbe đzbriưqajzmaykc, bởijjui vìllbe ngưqajzơzodii căvcsbn bảexjhn làqajz khôllueng cáfsvach nàqajzo cảexjhm ứdbcong đzbriưqajzmaykc linh khícgif, càqajzng khôllueng cầcgewn nóqvgwi đzbriếzsqwn việfrozc tu luyệfrozn đzbriưqajzmaykc pháfsvap lựypbic.

Nhưqajzng ngưqajzocrai sinh ra đzbriãkpjlqvgw "linh căvcsbn", ởijju trong đzbriáfsvam ngưqajzocrai bìllbenh thưqajzocrang thựypbic sựypbiqajz quáfsva ícgift, thậouxmm chícgifqvgw thểllbeqvgwi vạdqsan ngưqajzocrai cóqvgw mộhhlkt, đzbriếzsqwm vạdqsan ngưqajzocrai mớqajzi cóqvgw mộhhlkt. Nhưqajzng cảexjh khi nhưqajz thếzsqw, cóqvgw linh căvcsbn rồvopgi, cóqvgw thểllbeqajzqajzc đzbrii trêtsbpn con đzbriưqajzocrang tu tiêtsbpn, vẫasrmn làqajz chiếzsqwm mộhhlkt phầcgewn rấdwbst rấdwbst nhỏvlnv, tuyệfrozt đzbridqsai bộhhlk phậouxmn đzbriwfdtu làqajzllbenh bìllbenh thưqajzocrang thưqajzocrang màqajz đzbrii qua hếzsqwt mộhhlkt đzbriocrai. Cho nêtsbpn ngưqajzocrai cóqvgw linh căvcsbn, thựypbic sựypbiqajz rấdwbst khóqvgwllbem ra, bọkwjun họkwju phâyplvn bốsyyt quáfsva tảexjhn máfsvat, khiếzsqwn cho hy vọkwjung thu đzbrifroz tửzodi củydgsa tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai, thựypbic sựypbiqajz rấdwbst đzbriau đzbricgewu.

zodin nữzfpja tịvcsbnh khôllueng phảexjhi chỉcgew cầcgewn "linh căvcsbn", còtfaqn cầcgewn phùjcfn hợmaykp vớqajzi yêtsbpu cầcgewu củydgsa tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai. Bởijjui vìllbe "linh căvcsbn" vớqajzi "linh căvcsbn" khôllueng giốsyytng nhau, cũdbvsng cóqvgw sựypbi kháfsvac biệfrozt.

llbenh thưqajzocrang màqajzqvgwi, "linh căvcsbn" chia thàqajznh ngũdbvsqajznh kim, mộhhlkc, thuỷqajz, hoảexjh, thổlqtj; linh căvcsbn củydgsa đzbridqsai bộhhlk phậouxmn con ngưqajzocrai đzbriwfdtu làqajz bốsyytn hoặvopgc năvcsbm loạdqsai thuộhhlkc tícgifnh hỗasrmn tạdqsap, đzbriáfsvam ngưqajzocrai nàqajzy tuy cũdbvsng cóqvgw thểllbe cảexjhm nhậouxmn đzbriưqajzmaykc thiêtsbpn đzbrivcsba linh khícgif, nhưqajzng hiệfrozu quảexjh tu luyệfrozn cóqvgw thểllbeqvgwi làqajz thảexjhm khôllueng thểllbe chịvcsbu đzbriưqajzmaykc, trêtsbpn cơzodi bảexjhn chỉcgewqvgw thểllbe đzbriem ngũdbvsqajznh cơzodi bảexjhn côllueng pháfsvap củydgsa giai đzbrioạdqsan luyệfrozn khícgif, luyệfrozn đzbriếzsqwn tầcgewng thứdbco ba, thứdbcoqajz, tiếzsqwp theo đzbrióqvgw thìllbe nửzodia bưqajzqajzc cũdbvsng khóqvgw tiếzsqwn, thôllueng thưqajzocrang cảexjh mộhhlkt đzbriocrai đzbriwfdtu vôllue vọkwjung vưqajzmaykt qua trúaegmc cơzodi kỳfych.

Cho nêtsbpn cóqvgwvcsbm loạdqsai thậouxmm chícgif bốsyytn loạdqsai thuộhhlkc tícgifnh củydgsa linh căvcsbn, đzbriwfdtu bịvcsb tu tiêtsbpn giớqajzi gọkwjui làqajz "Ngụcfjay linh căvcsbn"zbrillbe biểllbeu thịvcsb sựypbi kháfsvac biệfrozt vớqajzi loạdqsai chỉcgewqvgw hai, ba loạdqsai thuộhhlkc tícgifnh, khi tu luyệfrozn mớqajzi cóqvgw hiệfrozu quảexjh nhanh chóqvgwng – "Châyplvn linh căvcsbn".

Vềwfdt phầcgewn linh căvcsbn chỉcgewqvgw mộhhlkt loạdqsai thuộhhlkc tícgifnh đzbriơzodin nhấdwbst, thưqajzocrang đzbriưqajzmaykc tu tiêtsbpn giớqajzi gọkwjui làqajz "Thiêtsbpn căvcsbn", ýydgs nghĩdkhta làqajz sủydgsng nhi củydgsa ôllueng trờocrai. Bởijjui vìllbeqvgw loạdqsai linh căvcsbn nàqajzy, bấdwbst luậouxmn làqajz ngưqajzocrai cóqvgw thuộhhlkc tícgifnh nàqajzo, tốsyytc đzbrihhlk tu luyệfrozn củydgsa hắfsvan đzbriwfdtu gấdwbsp hai gấdwbsp ba lầcgewn so vớqajzi ngưqajzocrai bìllbenh thưqajzocrang. Hơzodin nữzfpja khi tu luyệfrozn đzbriếzsqwn giai đzbrioạdqsan đzbriícgifnh phong củydgsa trúaegmc cơzodi kỳfych, khôllueng cầcgewn đzbrisyyti mặvopgt vớqajzi bìllbenh cảexjhnh màqajz ngưqajzocrai ởijju trúaegmc cơzodi kỳfych phảexjhi gặvopgp, cóqvgw thểllbe dễiandqajzng bắfsvat đzbricgewu kếzsqwt đzbrian.

Nếzsqwu nhưqajzqvgwi tốsyytc đzbrihhlk tu luyệfrozn nhanh kinh ngưqajzocrai, khiếzsqwn cho cáfsvac tu tiêtsbpn giảexjh kháfsvac hâyplvm mộhhlk dịvcsb thưqajzocrang, vậouxmy thìllbe ngưqajzocrai cóqvgw "Thiêtsbpn căvcsbn" khôllueng cầcgewn bìllbenh cảexjhnh đzbriãkpjlqvgw thểllbe kếzsqwt đzbrian, khiếzsqwn tu tiêtsbpn giảexjh kháfsvac ghen ghéwfuat đzbriếzsqwn hộhhlkc máfsvau.

tsbpn biếzsqwt, nếzsqwu nhưqajzqvgwi trong mưqajzocrai luyệfrozn khícgif kỳfych tu tiêtsbpn giảexjh, chỉcgewqvgw mộhhlkt ngưqajzocrai cóqvgw thểllbe dựypbia vàqajzo trúaegmc cơzodi đzbrian đzbrillbe tiếzsqwn nhậouxmp vàqajzo trúaegmc cơzodi kỳfych. Nhưqajzng mộhhlkt trăvcsbm ngưqajzocrai ởijju trúaegmc cơzodi kỳfych, khôllueng nhấdwbst đzbrivcsbnh cóqvgw mộhhlkt ngưqajzocrai cóqvgw thểllbe kếzsqwt đzbrian thàqajznh côllueng, tiếzsqwn nhậouxmp vàqajzo kếzsqwt đzbrian kỳfych.

Tỉcgew lệfroz kếzsqwt đzbrian cáfsvach xa nhau nhưqajz vậouxmy, sao khôllueng khiếzsqwn cho tu tiêtsbpn giảexjh kháfsvac đzbrivlnv mắfsvat ghen ghéwfuat ngưqajzocrai cóqvgw "Thiêtsbpn căvcsbn".

Bởijjui vậouxmy mỗasrmi khi xuấdwbst hiệfrozn ngưqajzocrai cóqvgw thiêtsbpn căvcsbn, thưqajzocrang bịvcsbfsvac tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai đzbritsbpn cuồvopgng tranh đzbrioạdqsat, dùjcfn sao nóqvgwdbvsng tưqajzơzoding đzbriưqajzơzoding vớqajzi việfrozc tựypbiqajzng môlluen pháfsvai sẽpvbqqvgw đzbriưqajzmaykc mộhhlkt đzbridqsai cao thủydgs kếzsqwt đzbrian kỳfych, cóqvgw thểllbeqajzm tăvcsbng thựypbic lựypbic củydgsa bảexjhn môlluen lêtsbpn rấdwbst nhiềwfdtu.


Nhưqajzng giốsyytng nhưqajz "Thiêtsbpn căvcsbn", sựypbi xuấdwbst hiệfrozn củydgsa nghịvcsbch thiêtsbpn linh căvcsbn nàqajzy, tỉcgew lệfrozzodi hồvopg quáfsva ícgift, trêtsbpn cơzodi bảexjhn phảexjhi mỗasrmi vàqajzi trăvcsbm năvcsbm tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai mớqajzi cóqvgw thểllbe pháfsvat hiệfrozn ra mộhhlkt ngưqajzocrai. Nhưqajzng thậouxmt ra còtfaqn mộhhlkt loạdqsai kháfsvac tuy khôllueng phảexjhi làqajz "Thiêtsbpn căvcsbn", nhưqajzng cũdbvsng khôllueng thuộhhlkc ngũdbvsqajznh linh căvcsbn – "biếzsqwn dịvcsb linh căvcsbn", tỉcgew lệfroz xuấdwbst hiệfrozn lớqajzn hơzodin mộhhlkt chúaegmt; mỗasrmi hai, ba mưqajzơzodii năvcsbm liềwfdtn xuấdwbst hiệfrozn mộhhlkt ngưqajzocrai.

fsvai gọkwjui làqajz "biếzsqwn dịvcsb linh căvcsbn", chỉcgew việfrozc hai loạdqsai hoặvopgc ba loạdqsai ngũdbvsqajznh thuộhhlkc tícgifnh cùjcfnng hỗasrmn loạdqsan mộhhlkt chỗasrm vớqajzi nhau, bịvcsb dịvcsb biếzsqwn vàqajz thăvcsbng hoa.

Giốsyytng nhưqajz "Kim linh căvcsbn"qajz "Thuỷqajz linh căvcsbn" dịvcsb biếzsqwn sảexjhn sinh ra "Lôlluei linh căvcsbn", "Thổlqtj linh căvcsbn"qajz "Thuỷqajz linh căvcsbn" dịvcsb biếzsqwn sinh ra "Băvcsbng linh căvcsbn"zbriưqajzơzoding nhiêtsbpn vẫasrmn còtfaqn cáfsvac loạdqsai linh căvcsbn biếzsqwn dịvcsb kháfsvac nhưqajz tkqdm linh căvcsbn"……

Tu tiêtsbpn giảexjh "Biếzsqwn dịvcsb linh căvcsbn", mặvopgc dùjcfn khôllueng cóqvgw thiêtsbpn phúaegm thoáfsvat khỏvlnvi bìllbenh cảexjhnh củydgsa trúaegmc cơzodi kỳfych, nhưqajzng tốsyytc đzbrihhlk tu luyệfrozn củydgsa hắfsvan cũdbvsng khôllueng kéwfuam làqajz bao nhiêtsbpu so vớqajzi ngưqajzocrai cóqvgw "Thiêtsbpn căvcsbn", hơzodin nữzfpja nếzsqwu nhưqajzqvgw thểllbellbem thấdwbsy côllueng pháfsvap thícgifch hợmaykp vớqajzi thuộhhlkc tícgifnh, đzbriáfsvam ngưqajzocrai nàqajzy quáfsva nửzodia đzbriwfdtu làqajz nhữzfpjng cao thủydgs khôllueng thểllbe coi thưqajzocrang, thưqajzocrang cóqvgw thểllbe chọkwjui lạdqsai ba, bốsyytn tu tiêtsbpn giảexjh phổlqtj thôllueng đzbrivopgng cấdwbsp.

Cho nêtsbpn ngưqajzocrai cóqvgw biếzsqwn dịvcsb linh căvcsbn, cũdbvsng đzbriưqajzmaykc cáfsvac đzbridqsai tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai cựypbic kỳfych hoan nghêtsbpnh.

Nhưqajzng lúaegmc trưqajzqajzc, đzbricvbvng nóqvgwi làqajz kỳfychqajzi cóqvgw "Thiêtsbpn căvcsbn"qajz "Biếzsqwn dịvcsb linh căvcsbn", tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai tìllbem kiếzsqwm khôllueng dễiandqajzng gìllbe, màqajz ngay cảexjh ngưqajzocrai cóqvgw "Châyplvn linh căvcsbn", cáfsvac môlluen pháfsvai cũdbvsng khóqvgwqajzllbem đzbriưqajzmaykc.

Bởijjui vìllbe ngưqajzocrai trong cáfsvac tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai. đzbriwfdtu khôllueng thểllbe đzbriem tiểllbeu hàqajzi tửzodi trong mỗasrmi hộhhlk gia đzbriìllbenh ởijju thếzsqw tụcfjac ra đzbrillbe thửzodi nghiệfrozm mộhhlkt phen! Nêtsbpn biếzsqwt trong mộhhlkt vạdqsan ngưqajzocrai mớqajzi cóqvgw khảexjhvcsbng cóqvgw mộhhlkt ngưqajzocrai sinh ra cóqvgw linh căvcsbn, hơzodin nữzfpja trong năvcsbm, sáfsvau ngưqajzocrai cóqvgw linh căvcsbn, chỉcgewqvgw thểllbellbem ra mộhhlkt ngưqajzocrai cóqvgw châyplvn linh căvcsbn.

llbe vậouxmy, dưqajzqajzi đzbriiềwfdtu kiệfrozn tìllbem kiếzsqwm hàqajz khắfsvac nhưqajz thếzsqw, trong lịvcsbch sửzodi tu tiêtsbpn giớqajzi đzbriãkpjl từcvbvng xuấdwbst hiệfrozn qua, cóqvgw mộhhlkt vàqajzi tiểllbeu môlluen pháfsvai phảexjhi thêtsbpm cảexjh chóqvgwdqsao vàqajzo mớqajzi cóqvgw đzbriydgsqajzi ngưqajzocrai, thiếzsqwu chúaegmt nữzfpja thìllbe cảexjhlluen pháfsvai đzbriãkpjl bịvcsb đzbrioạdqsan tuyệfrozt mấdwbst truyềwfdtn thừcvbva.

Đbltysyyti diệfrozn vớqajzi tìllbenh huốsyytng xấdwbsu hổlqtj nhưqajz vậouxmy, vàqajzi ngưqajzocrai cóqvgwtfaqng hảexjho tâyplvm đzbriãkpjl khổlqtjyplvm nghiêtsbpn cứdbcou cuốsyyti cùjcfnng đzbriãkpjl pháfsvat hiệfrozn, "linh căvcsbn" cựypbic kỳfych dễiandqajzng xuấdwbst hiệfrozn trêtsbpn ngưqajzocrai kếzsqw thừcvbva cóqvgw huyếzsqwt mạdqsach tưqajzơzoding đzbrivopgng.

cgif dụcfja nhưqajz, hai ngưqajzocrai nam nữzfpja nếzsqwu mộhhlkt ngưqajzocrai cóqvgw linh căvcsbn, vậouxmy thìllbeqajzi tửzodi do họkwju sinh ra, thưqajzocrang cóqvgw mộhhlkt phầcgewn tưqajzzodi hộhhlki cũdbvsng cóqvgw linh căvcsbn. Đbltyưqajzơzoding nhiêtsbpn làqajz, nếzsqwu nhưqajz phụcfja mẫasrmu đzbriwfdtu làqajz ngưqajzocrai cóqvgw linh căvcsbn, vậouxmy tỉcgew lệfroz xuấdwbst hiệfrozn linh căvcsbn ởijju ngưqajzocrai đzbriocrai sau càqajzng lớqajzn hơzodin, thậouxmm chícgif tấdwbst cảexjh nhữzfpjng ngưqajzocrai con sinh ra đzbriwfdtu cóqvgw linh căvcsbn cũdbvsng khôllueng phảexjhi làqajz việfrozc ngạdqsac nhiêtsbpn.

Pháfsvat hiệfrozn ra chuyệfrozn nàqajzy, khiếzsqwn mấdwbsy ngưqajzocrai hảexjho tâyplvm kia rấdwbst làqajzcgifch đzbrihhlkng.

qajzqajzi sựypbi thôlluei đzbrihhlkng củydgsa bọkwjun họkwju, đzbriưqajzơzoding thờocrai khôllueng ícgift thanh niêtsbpn đzbrifroz tửzodi củydgsa cáfsvac môlluen pháfsvai, đzbriwfdtu bịvcsbqajzlluen trưqajzijjung bốsyyti thúaegmc giụcfjac, thàqajznh gia lậouxmp thấdwbst tạdqsai thếzsqw tụcfjac, đzbrimayki đzbriếzsqwn khi bọkwjun họkwjuqvgw con cáfsvai, mớqajzi quay lạdqsai sưqajzlluen tiếzsqwp tụcfjac tu luyệfrozn.

Cứdbco nhưqajz vậouxmy, cứdbco khi vàqajzi tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai lạdqsai thiếzsqwu đzbrifroz tửzodi, bọkwjun họkwju liềwfdtn trựypbic tiếzsqwp từcvbv gia quyếzsqwn củydgsa môlluen hộhhlk đzbrifroz tửzodi tuyểllben chọkwjun hàqajzi tửzodiqvgw linh căvcsbn, cứdbco vậouxmy tỉcgew lệfrozqvgw châyplvn linh căvcsbn ngàqajzy mộhhlkt tăvcsbng thêtsbpm.

Kểllbe từcvbv đzbrióqvgw, vấdwbsn đzbriwfdt thiếzsqwu đzbrifroz tửzodi củydgsa cáfsvac tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai coi nhưqajz hoàqajzn toàqajzn giảexjhi quyếzsqwt xong.

Mặvopgc dùjcfn, tỉcgew lệfroz sinh ra con cáfsvai cóqvgw linh căvcsbn củydgsa ngưqajzocrai bìllbenh thưqajzocrang vẫasrmn thấdwbsp nhưqajzaegmc ban đzbricgewu, nhưqajzng cóqvgw thểllbeqvgwi rằuxkrng, ngưqajzocrai cóqvgw linh căvcsbn ngàqajzy càqajzng nhiềwfdtu, xuấdwbst thâyplvn củydgsa mộhhlkt sốsyyt ngưqajzocrai cóqvgw truyềwfdtn thừcvbva linh căvcsbn huyếzsqwt mạdqsach, linh căvcsbn đzbrifroz tửzodi đzbriwfdtu khôllueng nghèdqsao. Đbltymayki trảexjhi qua mộhhlkt thờocrai gian dàqajzi, từcvbv từcvbv khai hoa kếzsqwt tráfsvai, hìllbenh thàqajznh nêtsbpn tu châyplvn gia tộhhlkc nhưqajz ngàqajzy nay.

Đbltyáfsvam tu châyplvn gia tộhhlkc nàqajzy cóqvgw lẽpvbq khôllueng cóqvgwllueng pháfsvap cao cấdwbsp, nhưqajzng pháfsvap quyếzsqwt hơzodii thiếzsqwu mộhhlkt chúaegmt thìllbe ngưqajzmaykc lạdqsai khôllueng hềwfdt thiếzsqwu, dầcgewn dàqajz trởijju thàqajznh ngoạdqsai vi môlluen hộhhlk củydgsa cáfsvac tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai, cũdbvsng cóqvgw chúaegmt đzbrihhlkc lậouxmp nhấdwbst đzbrivcsbnh.

Cho nêtsbpn nóqvgwi, đzbriuxkrng sau mỗasrmi mộhhlkt tu châyplvn gia tộhhlkc, thưqajzocrang cóqvgw mộhhlkt tu tiêtsbpn môlluen pháfsvai chốsyytng lưqajzng cho, khôllueng dễiand bịvcsb ngưqajzocrai kháfsvac coi rẻrpot.

Bạdqsach y thiếzsqwu niêtsbpn nàqajzy, đzbriãkpjl rấdwbst lâyplvu trưqajzqajzc mặvopgt ngưqajzocrai kháfsvac nóqvgwi đzbriếzsqwn thốsyytng khoáfsvai nhưqajz vậouxmy

fsvai cảexjhm giáfsvac đzbriưqajzmaykc ngưqajzocrai kháfsvac tậouxmp trung hếzsqwt tinh thầcgewn vàqajz chúaegm ýydgs đzbrillbe nghe tấdwbst cảexjh nhữzfpjng gìllbellbenh nóqvgwi, khiếzsqwn cho hắfsvan rơzodii vàqajzo tìllbenh thếzsqw khôllueng nóqvgwi thìllbe khôllueng sưqajzqajzng, hảexjho cảexjhm đzbrisyyti vớqajzi Hàqajzn Lậouxmp cũdbvsng tăvcsbng thêtsbpm khôllueng ícgift, liềwfdtn khôllueng cầcgewn suy tưqajz giảexjh vờocra đzbriem mộhhlkt sốsyyt sựypbillbenh củydgsa tu tiêtsbpn giớqajzi ra kểllbe hếzsqwt, trưqajzqajzc mặvopgt Hàqajzn Lậouxmp cóqvgw bộhhlkfsvang hếzsqwt sứdbcoc khoe khoang.

qajzn Lậouxmp tựypbi nhiêtsbpn cũdbvsng ởijju mộhhlkt bêtsbpn lắfsvang nghe rấdwbst cao hứdbcong, thỉcgewnh thoảexjhng lạdqsai ngắfsvat lờocrai thêtsbpm vàqajzo vàqajzi câyplvu, khiếzsqwn cho thiếzsqwu niêtsbpn kia càqajzng vui sưqajzqajzng thêtsbpm. Nhưqajzng đzbriáfsvang tiếzsqwc, cáfsvai sưqajzocran núaegmi bịvcsbtsbp vụcfja bao phủydgs cảexjh ngàqajzy, cáfsvach tiểllbeu thôlluen tịvcsbnh khôllueng xa, đzbridqsai kháfsvai đzbrii đzbriưqajzmaykc vàqajzi thờocrai thầcgewn, hai ngưqajzocrai đzbriãkpjl đzbriếzsqwn trưqajzqajzc sưqajzocran núaegmi.

Đbltyoạdqsan đzbriưqajzocrang ngắfsvan nhưqajz vậouxmy, khiếzsqwn cho Hàqajzn Lậouxmp thậouxmt sựypbi khóqvgw chịvcsbu, đzbrisyyti vớqajzi sựypbillbenh củydgsa tu tiêtsbpn giớqajzi gãkpjl nghe vẫasrmn chưqajza thấdwbsy đzbriydgs, hậouxmn khôllueng thểllbe quay đzbricgewu đzbrii lạdqsai thêtsbpm mộhhlkt lầcgewn nữzfpja. Nhưqajzng gãkpjl đzbriưqajzơzoding nhiêtsbpn biếzsqwt đzbrióqvgwqajz đzbriiềwfdtu khôllueng thểllbe, cho nêtsbpn cũdbvsng chỉcgewtfaqn cáfsvach chăvcsbm chúaegm nhìllben vàqajzo cáfsvai miệfrozng thao thao bấdwbst tuyệfrozt củydgsa thiếzsqwu niêtsbpn, hai con mắfsvat pháfsvat quang nhưqajz xuyêtsbpn qua cảexjhtsbp vụcfja.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.