Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 126 : Thái Nam sơn, Thái Nam cốc, thiếu niên

    trước sau   
Nghiễsjfwm Quýkkyv thàwmabnh nằnxvtm ởgcpw cựwmabc nam củzlmna Lam Châkvmnu, thàwmabnh khôffglng quátweg lớzzoln, chỉpwgikxtjwmabi chụxonqc vạkfmjn nhâkvmnn khẩzlmnu, chỉpwgi bẳnxvtng mộtglct phầmznen năjnqam củzlmna Đxbswfzdn nhấffglt đakfikfmji thàwmabnh Gia Nguyêbmwdn thàwmabnh, nhưdgrlng nơqfrgi nàwmaby ba mặkkyvt làwmabuvdmi, mộtglct mặkkyvt dựwmaba vàwmabo hồbvpx, môffgli trưdgrlmixong ưdgrlu mỹarhx, ngưdgrlveszc lạkfmji chíqkpqnh làwmabqfrgi nhữqfrgng ngưdgrlmixoi giàwmabu cókxtjuvdmc hưdgrlu nhàwmabn lui vềtwop nghỉpwgi, lạkfmji thêbmwdm nơqfrgi nàwmaby sảrsczn sinh ra vàwmabi loạkfmji hoa quảrscz đakfikkyvc sảrsczn hiếveszm thấffgly, màwmabqfrgi khátwegc khôffglng thểulaj nhìpfrvn thấffgly, cho nêbmwdn tiểulaju thàwmabnh cũzcbang hơqfrgi cókxtj chúuvdmt danh khíqkpq.

Thátwegi Nam sơqfrgn nằnxvtm cátwegch phíqkpqa tâkvmny Nghiễsjfwm Quýkkyv thàwmabnh khôffglng xa, cảrscz ngọghcnn núuvdmi cao hơqfrgn ba nghìpfrvn mérzdit, quanh năjnqam bịuenaqfrgn vụxonq bao phủzlmn, làwmab ngọghcnn núuvdmi cao thứmixodgrlgcpw Lam Châkvmnu. Trêbmwdn đakfipwginh ngọghcnn núuvdmi còtwopn xâkvmny mộtglct ngôffgli chùqgica miếveszu khôffglng lớzzoln – Thátwegi Nam tựwmab, do xem bókxtji bốuvdmc que ởgcpw đakfiâkvmny vôffglqgicng linh nghiệfzdnm, cho nêbmwdn hàwmabng năjnqam cókxtj khôffglng íqkpqt đakfikfmji quan quýkkyv nhâkvmnn khôffglng ngạkfmji gian khổcbli đakfiếveszn đakfiâkvmny dâkvmnng hưdgrlơqfrgng cầmzneu nguyệfzdnn,quyêbmwdn tặkkyvng rấffglt nhiềtwopu tiềtwopn bạkfmjc, khiếveszn cho hưdgrlơqfrgng hoảrsczqfrgi đakfiâkvmny khôffglng bao giờmixo đakfimixot đakfioạkfmjn, thanh danh ngàwmaby càwmabng vang xa.

twopn lúuvdmc nàwmaby, trong khu rừnfnrng ởgcpwdgrlzzoli châkvmnn núuvdmi củzlmna Thátwegi Nam sơqfrgn, mộtglct ngưdgrlmixoi đakfiang ngồbvpxi dưdgrlzzoli mộtglct tátwegn mộtglct câkvmny đakfikfmji thụxonq cựwmabc rậhxtvm rạkfmjp, hai tay đakfiang cầmznem mộtglct vậhxtvt thểulajkxtj átwegnh sátwegng đakfinrfv rựwmabc, átwegp sátwegt vàwmabo đakfian đakfiiềtwopn đakfiang khôffglng ngừnfnrng sôffgli sụxonqc.

Đxbswtglct nhiêbmwdn thâkvmnn thểulaj củzlmna ngưdgrlmixoi nàwmaby run lêbmwdn, bựwmabc tứmixoc hừnfnrbmwdn mộtglct tiếveszng, tiếveszp đakfiókxtj átwegnh sátwegng củzlmna vậhxtvt thểulaj trong tay đakfikfmji giảrsczm, lộtglc ra diệfzdnn mụxonqc nguyêbmwdn bảrsczn củzlmna nókxtj, làwmab mộtglct khốuvdmi thanh sắghcnc mỹarhx ngọghcnc thưdgrlveszng hạkfmjng. Khốuvdmi ngọghcnc đakfiókxtj khôffglng nhữqfrgng tinh thuầmznen vôffglqgicng, hơqfrgn nữqfrga ởgcpwkvmnu bêbmwdn trong còtwopn mơqfrg hồbvpx chảrsczy ra vàwmabi tia hồbvpxng quang, khiếveszn cho ngưdgrlmixoi nhìpfrvn thấffgly liềtwopn biếveszt ngay khốuvdmi ngọghcnc đakfiókxtj cựwmabc kỳhqnh giátweg trịuena, khôffglng phảrsczi làwmab vậhxtvt thưdgrlmixong.

Ngưdgrlmixoi nàwmaby chậhxtvm rãlzegi cầmznem viêbmwdn khốuvdmi ngọghcnc từnfnrqgicng bụxonqng củzlmna mìpfrvnh lêbmwdn, sau đakfiókxtj ngẩzlmnng đakfimzneu nhìpfrvn trờmixoi, lộtglc ra khuôffgln mặkkyvt trôffglng rấffglt bìpfrvnh thưdgrlmixong củzlmna mộtglct thanh niêbmwdn nam tửjskp, ngưdgrlmixoi đakfiókxtj chíqkpqnh làwmabwmabn Lậhxtvp, đakfiãlzeg biếveszn mấffglt ởgcpw Gia Nguyêbmwdn thàwmabnh.

wmabn Lậhxtvp cúuvdmi đakfimzneu, ngắghcnm nhìpfrvn vậhxtvt ởgcpw trong tay, khuôffgln mặkkyvt khôffglng khỏnrfvi lộtglc ra vẻffgl vui mừnfnrng.


Từnfnruvdmc đakfioạkfmjt đakfiưdgrlveszc Noãlzegn dưdgrlơqfrgng bảrsczo ngọghcnc đakfiếveszn nay, trêbmwdn đakfiưdgrlmixong đakfii gãlzeg khôffglng ngừnfnrng giảrsczi trừnfnrwmabn đakfitglcc trong ngưdgrlmixoi, kếveszt quảrsczwmab sau hơqfrgn nửjskpa thátwegng, mãlzegi tớzzoli ngàwmaby hôffglm nay mớzzoli hoàwmabn toàwmabn giảrsczi trừnfnr sạkfmjch sẽrqwl, thựwmabc sựwmab khôffglng dễsjfwwmabng chúuvdmt nàwmabo cảrscz. Hơqfrgn nữqfrga trong lúuvdmc giảrsczi đakfitglcc, cảrsczm giátwegc đakfiau ngứmixoa đakfiếveszn tậhxtvn xưdgrlơqfrgng tuỷyewh, càwmabng làwmabm cho Hàwmabn Lậhxtvp chịuenau nhiềtwopu đakfiau khổcbli, lúuvdmc nàwmaby nhớzzol lạkfmji trong lòtwopng vẫveszn còtwopn sợveszlzegi.

Nhưdgrlng Noãlzegn dưdgrlơqfrgng bảrsczo ngọghcnc nàwmaby đakfiúuvdmng làwmab dịuena bảrsczo, nókxtjkxtj thểulaj tựwmab dung nạkfmjp linh khíqkpq củzlmna mìpfrvnh, khiếveszn cho việfzdnc giảrsczi đakfitglcc tăjnqang lêbmwdn nửjskpa phầmznen, dễsjfwwmabng đakfii rấffglt nhiềtwopu. Nếveszu khôffglng cókxtj phátwegt hiệfzdnn nàwmaby, gãlzeg sợvesz rằnxvtng phảrsczi mưdgrlmixoi ngàwmaby nữqfrga, mớzzoli hoàwmabn toàwmabn giảrsczi trừnfnrwmabn đakfitglcc trong ngưdgrlmixoi.

Nghĩuvdm tớzzoli đakfiâkvmny, Hàwmabn Lậhxtvp đakfiem khốuvdmi bảrsczo ngọghcnc bỏnrfvwmabo trong mộtglct cátwegi mộtglcc hạkfmjp mang theo bêbmwdn cạkfmjnh, sau đakfiókxtj đakfiem nókxtj giấffglu kỹarhxwmabo trong ngưdgrlmixoi.

Xong xuôffgli, Hàwmabn Lậhxtvp đakfimixong lêbmwdn, hoạkfmjt đakfitglcng châkvmnn tay đakfiang cókxtj chúuvdmt cứmixong ngắghcnc, hồbvpxi tưdgrlgcpwng lạkfmji kinh nghiệfzdnm củzlmna mìpfrvnh trong hai thátwegng vừnfnra qua.

Ngàwmaby đakfiókxtj, Hàwmabn Lậhxtvp an bàwmabi tốuvdmt tấffglt cảrscz mọghcni việfzdnc xong, tớzzoli ngàwmaby thứmixo hai liềtwopn tớzzoli Mặkkyvc phủzlmn, từnfnr Nghiêbmwdm thịuenawmab biếveszt đakfiưdgrlveszc tìpfrvnh bátwego vềtwop Đxbswtglcc phátwegch sơqfrgn trang vàwmab Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn, sau đakfiókxtjdgrlxbswi mộtglct con bảrsczo mãlzeg do Mặkkyvc phủzlmn cung cấffglp, đakfii đakfiưdgrlmixong khôffglng kểulaj ngàwmaby đakfiêbmwdm, cuốuvdmi cùqgicng trong vàwmabo mưdgrlmixoi ngàwmaby đakfiãlzeg tớzzoli đakfiưdgrlveszc Đxbswtglcc phátwegch sơqfrgn trang.

Trảrsczi qua mấffgly ngàwmaby khôffglng ngừnfnrng dòtwop hỏnrfvi vàwmab tiềtwopm nhậhxtvp, Hàwmabn Lậhxtvp đakfiãlzegpfrvm đakfiưdgrlveszc mộtglct cơqfrg hộtglci Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn mộtglct mìpfrvnh ngắghcnm trăjnqang, liềtwopn thừnfnra dịuenap hắghcnn khôffglng phòtwopng bịuena, xuấffglt ra kiếveszm phùqgic chérzdim đakfimixot đakfimzneu, đakfioạkfmjt lấffgly tíqkpqnh mạkfmjng củzlmna hắghcnn.

Cảrscz quátweg trìpfrvnh đakfitwopu thuậhxtvn lợveszi vàwmab dễsjfwwmabng, mộtglct chúuvdmt khókxtj khăjnqan cũzcbang khôffglng cókxtj, cơqfrg hồbvpx khiếveszn Hàwmabn Lậhxtvp nghi ngờmixo ngưdgrlmixoi bịuena giếveszt làwmab kẻffgl khátwegc hoátweg trang. Sau đakfiókxtj kiểulajm nghiệfzdnm mấffgly chỗghcn vếveszt thưdgrlơqfrgng vàwmab thai kýkkyv trêbmwdn ngưdgrlmixoi Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn, mớzzoli khẳnxvtng đakfiuenanh rằnxvtng mìpfrvnh khôffglng giếveszt nhầmznem, lúuvdmc đakfiókxtjwmabn Lậhxtvp mớzzoli cảrsczm khátwegi đakfiưdgrla suy nghĩuvdm củzlmna mìpfrvnh nhớzzol lạkfmji Gia Nguyêbmwdn thàwmabnh.

uvdmc vềtwop tớzzoli Mặkkyvc phủzlmn, giao thủzlmn cấffglp củzlmna Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn cho Nghiêbmwdm thịuena kiểulajm nghiệfzdnm xong, Hàwmabn Lậhxtvp mớzzoli từnfnr miệfzdnng củzlmna Nghiêbmwdm thịuena đakfiưdgrlveszc biếveszt, Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn khổcbli luyệfzdnn ngạkfmjnh côffglng đakfimixong đakfimzneu trong giang hồbvpx " Phátwegch vưdgrlơqfrgng giátwegp ", toàwmabn thâkvmnn sớzzolm đakfiãlzeg đakfiao thưdgrlơqfrgng bấffglt nhậhxtvp, ngay cảrscz thầmznen binh lợveszi khíqkpq chérzdim sắghcnt nhưdgrl chérzdim bùqgicn, cũzcbang khókxtjwmab đakfirscz thưdgrlơqfrgng đakfiưdgrlveszc, nêbmwdn khôffglng ngờmixo rằnxvtng cuốuvdmi cùqgicng lạkfmji bịuenawmabn Lậhxtvp trong nhátwegy mắghcnt cắghcnt mấffglt thủzlmn cấffglp.

uvdmc nàwmaby Hàwmabn Lậhxtvp mớzzoli rõuuus, Ânhrpu Dưdgrlơqfrgng Phi Thiêbmwdn quátweg nửjskpa làwmab coi kiếveszm phùqgic củzlmna mìpfrvnh giốuvdmng nhưdgrl átwegm khíqkpq thôffglng thưdgrlmixong, cho nêbmwdn khôffglng trátwegnh, mìpfrvnh mớzzoli dễsjfwwmabng đakfighcnc thủzlmn nhưdgrl vậhxtvy.

Nhữqfrgng chuyệfzdnn còtwopn lạkfmji thìpfrv đakfiơqfrgn giảrsczn rồbvpxi, Nghiêbmwdm thịuenatwegc nhậhxtvn thủzlmn cấffglp xong, ngay lậhxtvp tứmixoc lấffgly bảrsczo ngọghcnc ra, cùqgicng Hàwmabn Lậhxtvp trao đakficblii giảrsczi dưdgrlveszc. Hàwmabn Lậhxtvp lấffgly đakfiưdgrlveszc bảrsczo ngọghcnc, cựwmab tuyệfzdnt sựwmabdgrlu giữqfrg nhiệfzdnt tìpfrvnh củzlmna Nghiêbmwdm thịuena, khôffglng còtwopn lòtwopng dạkfmjwmabo cùqgicng ngưdgrlmixoi củzlmna Mặkkyvc phủzlmn chérzdin thùqgic chérzdin tạkfmjc, lậhxtvp tứmixoc rờmixoi khỏnrfvi Gia Nguyêbmwdn thàwmabnh, nhắghcnm hưdgrlzzolng Thátwegi Nam sơqfrgn màwmab tiếveszn.

Trêbmwdn đakfiưdgrlmixong đakfii, Hàwmabn Lậhxtvp vừnfnra giảrsczi đakfitglcc vừnfnra nghĩuvdmtwegch làwmabm sao cókxtj thểulaj quen biếveszt vàwmab kếveszt giao vớzzoli tu tiêbmwdn giảrsczgcpw Thátwegi Nam sơqfrgn.

Do khôffglng biếveszt đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng làwmabwmab hay chíqkpqnh, Hàwmabn Lậhxtvp cũzcbang khôffglng dựwmab đakfiuenanh mạkfmjo hiểulajm tìpfrvm đakfiếveszn tậhxtvn cửjskpa, vạkfmjn nhấffglt tu tiêbmwdn giảrsczgcpwbmwdn trong đakfitwopu làwmabwmab ma ngoạkfmji đakfikfmjo, gãlzeg tựwmab đakfitglcng dâkvmnng đakfiếveszn cửjskpa, lạkfmji còtwopn khôffglng bịuena biếveszn thàwmabnh đakfiĩuvdma thứmixoc ăjnqan nuốuvdmt cho mộtglct cátwegi mớzzoli làwmab lạkfmj!

pfrv vậhxtvy, lúuvdmc mớzzoli đakfiếveszn Thátwegi Nam sơqfrgn, Hàwmabn Lậhxtvp liềtwopn bắghcnt đakfimzneu tìpfrvm ngưdgrlmixoi trong mấffgly thôffgln ởgcpwqgicng phụxonq cậhxtvn nghe ngókxtjng íqkpqt việfzdnc li kỳhqnh cổcbli quátwegi ởgcpw Thátwegi Nam sơqfrgn, kếveszt quảrscz thựwmabc khiếveszn gãlzeg nghe ra đakfiưdgrlveszc nhiềtwopu đakfiiềtwopu.


Nghe ngưdgrlmixoi dâkvmnn trong thôffgln nókxtji, phíqkpqa Bắghcnc Thátwegi Nam sơqfrgn, cókxtj mộtglct sưdgrlmixon núuvdmi đakfiưdgrlveszc coi làwmab cựwmabc kìpfrv thầmznen bíqkpq, sưdgrlmixon núuvdmi đakfiókxtj quanh năjnqam bịuenakvmny mùqgic nồbvpxng đakfihxtvm bao phủzlmn, cókxtj giơqfrg tay cũzcbang khôffglng nhìpfrvn thấffgly năjnqam ngókxtjn.

Theo lýkkyv thuyếveszt, Thátwegi Nam sơqfrgn cókxtjkvmny mùqgicwmab việfzdnc hếveszt sứmixoc bìpfrvnh thưdgrlmixong, nhưdgrlng nồbvpxng đakfihxtvm nhưdgrl vậhxtvy, bốuvdmn mùqgica quanh năjnqam đakfitwopu cókxtjkvmny mùqgic bao phủzlmn, quảrsczkxtj chúuvdmt bấffglt thưdgrlmixong.

Bởgcpwi vậhxtvy nhữqfrgng thôffgln dâkvmnn cókxtj chúuvdmt đakfirsczm lưdgrlveszc, từnfnrng mạkfmjo hiểulajm tiếveszn vàwmabo mấffgly lầmznen. Nhưdgrlng kỳhqnh quátwegi làwmab, mỗghcni lầmznen cókxtj ngưdgrlmixoi tiếveszn vàwmabo, đakfitwopu bấffglt tri bấffglt giátwegc lạkfmjc phưdgrlơqfrgng hưdgrlzzolng, mộtglct lúuvdmc sau lai bấffglt tri bấffglt giátwegc đakfii ra khỏnrfvi đakfiátwegm mâkvmny mùqgic, quay vềtwop đakfiiểulajm xuấffglt phátwegt ban đakfimzneu, khiếveszn mọghcni ngưdgrlmixoi kinh ngạkfmjc khôffglng thôffgli.

Do sưdgrlmixon núuvdmi cổcbli quátwegi nhưdgrl vậhxtvy, sau khi ra vàwmabo đakfitwopu khôffglng việfzdnc gìpfrv, vìpfrv vậhxtvy càwmabng nhiềtwopu thâkvmnn dâkvmnn khôffglng biếveszt mệfzdnt mỏnrfvi xôffglng vàwmabo trong, vớzzoli ýkkyv nghĩuvdm muốuvdmn giảrsczi khai sựwmab việfzdnc lạkfmjqgicng nàwmaby. Nhưdgrlng tựwmaba hồbvpxtwegc hàwmabnh đakfitglcng củzlmna thôffgln dâkvmnn đakfiãlzeg chọghcnc giậhxtvn đakfiátwegm mêbmwd vụxonq trêbmwdn sưdgrlmixong núuvdmi, cũzcbang khôffglng biếveszt từnfnr bao giờmixo, tấffglt cảrscz nhữqfrgng thôffgln dâkvmnn đakfii vàwmabo trong đakfitwopu khôffglng thểulaj nhưdgrl trưdgrlzzolc cókxtj thểulaj quay ra ngoàwmabi ngay lậhxtvp tứmixoc, màwmab bịuena giam ởgcpw trong hai hay ba ngàwmaby, đakfiếveszn khi đakfiókxtji đakfiếveszn mấffglt hếveszt sứmixoc lựwmabc, mớzzoli cókxtj thểulaj thoátwegt ra ngoàwmabi đakfiátwegm mêbmwd vụxonq.

Cứmixo nhưdgrl vậhxtvy, khôffglng còtwopn ai dátwegm xôffglng lêbmwdn sưdgrlmixong núuvdmi kỳhqnh quátwegi đakfiókxtj. Đxbswếveszn cuốuvdmi cùqgicng, thôffgln dâkvmnn cũzcbang coi đakfiókxtjwmab việfzdnc bìpfrvnh thưdgrlmixong, ngoảrscznh mặkkyvt làwmabm ngơqfrg.

wmabn Lậhxtvp biếveszt nhữqfrgng việfzdnc nàwmaby xong, trong lòtwopng đakfikfmji hỉpwgi.

Biếveszt rằnxvtng sưdgrlmixon núuvdmi kìpfrv quátwegi nàwmaby, quátweg nửjskpa chíqkpqnh làwmabqfrgi mìpfrvnh cầmznen tìpfrvm, hơqfrgn nữqfrga chỗghcn đakfiókxtj cho dùqgic khôffglng phảrsczi làwmab Thátwegi Nam cốuvdmc, cũzcbang chắghcnc chắghcnn làwmabqfrgi ởgcpw củzlmna tu tiêbmwdn giảrsczwmabo đakfiókxtj.

wmabm Hàwmabn Lậhxtvp cao hứmixong nhấffglt làwmab, xem ra từnfnr miệfzdnng củzlmna thôffgln dâkvmnn kểulaj lạkfmji, tíqkpqnh tìpfrvnh chủzlmn nhâkvmnn nơqfrgi đakfiókxtj tịuenanh khôffglng quátweg átwegc đakfitglcc, tấffglt nhiêbmwdn sẽrqwl khôffglng làwmab dạkfmjng ngưdgrlmixoi vừnfnra gặkkyvp liềtwopn xuốuvdmng tay hạkfmjtwegt, đakfiiềtwopu nàwmaby chứmixong tỏnrfvzcbang cókxtj khảrsczjnqang cókxtjdgrl đakfiuenaa.

Cho dùqgic nhưdgrl thếvesz, Hàwmabn Lậhxtvp vẫveszn khôffglng cókxtj dựwmab đakfiuenanh cứmixo vậhxtvy màwmabbmwdn bátwegi phỏnrfvng, màwmab cứmixozlmnn ởgcpw trong rừnfnrng câkvmny, chuẩzlmnn bịuena đakfiem ẩzlmnn hoạkfmjn trong ngưdgrlmixoi khu trừnfnr sạkfmjch sẽrqwl, đakfikfmjt tớzzoli trạkfmjng thátwegi tốuvdmt nhấffglt mớzzoli đakfiăjnqang môffgln bátwegi phỏnrfvng, vạkfmjn nhấffglt cókxtj chuyệfzdnn gìpfrv xảrsczy ra, bảrsczn thâkvmnn cũzcbang nắghcnm chắghcnc vàwmabi phầmznen cơqfrg hộtglci đakfiàwmabo tẩzlmnu.

wmabn Lậhxtvp nghĩuvdm tớzzoli đakfiâkvmny, đakfiuenanh bụxonqng đakfiếveszn nhàwmab mấffgly thôffgln dâkvmnn, xin mộtglct bữqfrga cơqfrgm, nghỉpwgi ngơqfrgi mộtglct đakfiêbmwdm, ngàwmaby mai sẽrqwl chíqkpqnh thứmixoc đakfii bátwegi phỏnrfvng sưdgrlmixon núuvdmi quátwegi dịuena kia.

pfrv vậhxtvy Hàwmabn Lậhxtvp đakfii ra khỏnrfvi rừnfnrng, nhằnxvtm hưdgrlzzolng tiểulaju thôffgln ởgcpw gầmznen đakfiókxtjwmab đakfii.

Vừnfnra vàwmabo tớzzoli đakfimzneu thôffgln, Hàwmabn Lậhxtvp liềtwopn nhìpfrvn thấffgly mộtglct vịuena thiếveszu niêbmwdn chừnfnrng mưdgrlmixoi lăjnqam mưdgrlmixoi sátwegu tuổcblii, thâkvmnn mặkkyvc bạkfmjch y, đakfiang đakfimixong ởgcpw đakfimzneu thôffgln cùqgicng mấffgly vịuena thôffgln dâkvmnn hoa châkvmnn múuvdma tay nókxtji đakfiiềtwopu gìpfrv đakfiókxtj.

wmabn Lậhxtvp nao nao, lúuvdmc nàwmaby ởgcpw đakfiâkvmny xuấffglt hiệfzdnn ngoạkfmji nhâkvmnn, cókxtj nhiềtwopu khảrsczjnqang khôffglng phảrsczi ngưdgrlmixoi bìpfrvnh thưdgrlmixong, liềtwopn tựwmab nhiêbmwdn dùqgicng Thiêbmwdn nhãlzegn thuậhxtvt dòtwoprzdit đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng mộtglct cátwegi.


Vừnfnra nhìpfrvn mộtglct lúuvdmc, trong lòtwopng Hàwmabn Lậhxtvp liềtwopn cuồbvpxng hỉpwgi, quảrscz nhiêbmwdn trêbmwdn than củzlmna bạkfmjch y thiếveszu niêbmwdn cókxtj bao phủzlmn linh quang nhàwmabn nhạkfmjt, đakfitglc sang chỉpwgirzdim bảrsczn thâkvmnn gãlzeg mộtglct chúuvdmt màwmab thôffgli, thiếveszu niêbmwdn nàwmaby cũzcbang làwmab mộtglct tu tiêbmwdn giảrscz.

Thiếveszu niêbmwdn ởgcpw phíqkpqa kia, tựwmaba hồbvpx nhưdgrlzcbang cảrsczm giátwegc đakfiưdgrlveszc cókxtj ngưdgrlmixoi đakfiang nhìpfrvn gãlzeg, hắghcnn quay ngưdgrlmixoi nhìpfrvn vềtwop phíqkpqa Hàwmabn Lậhxtvp, vừnfnra nhìpfrvn Hàwmabn Lậhxtvp mộtglct cátwegi, mặkkyvt hắghcnn cũzcbang lộtglc ra hỉpwgi sắghcnc, nhưdgrl mộtglct làwmabn khókxtji vộtglci vàwmabng chạkfmjy đakfiếveszn.

"Vịuena huynh đakfiàwmabi nàwmaby cũzcbang tớzzoli Thátwegi Nam cốuvdmc phảrsczi khôffglng? Tạkfmji hạkfmj Khôffgl Nhai sơqfrgn Vạkfmjn gia Vạkfmjn Tiểulaju Sơqfrgn đakfiãlzeg gặkkyvp qua huynh đakfiàwmabi rồbvpxi! Chúuvdmng ta cùqgicng nhau đakfii bátwegi phỏnrfvng đakfiưdgrlveszc khôffglng?" Thiếveszu niêbmwdn thởgcpw hổcblin hểulajn, khôffglng đakfiveszi cho hơqfrgi thởgcpw củzlmna mìpfrvnh ổcblin đakfiuenanh, đakfiãlzeg cấffglp bátwegch hưdgrlzzolng vềtwopwmabn Lậhxtvp nókxtji.

uvdmc nàwmaby Hàwmabn Lậhxtvp đakfiãlzeg nhìpfrvn rõuuusdgrlzzolng mạkfmjo củzlmna thiếveszu niêbmwdn, đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng mi thanh mụxonqc túuvdm, da thịuenat trắghcnng mềtwopm, đakfiúuvdmng làwmab bộtglctwegng củzlmna mộtglct thếvesz gia côffglng tửjskp.

xbswưdgrlơqfrgng nhiêbmwdn cókxtj thểulaj, bấffglt quátweg ngưdgrlơqfrgi cókxtj biếveszt Thátwegi Nam cốuvdmc ởgcpw đakfiâkvmnu khôffglng?"wmabn Lậhxtvp nghe lờmixoi thỉpwginh cầmzneu củzlmna đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng xong, thanh sắghcnc bấffglt đakfitglcng nókxtji.

"Hắghcnc hắghcnc! Ta chỉpwgi nghe ngưdgrlmixoi trong nhàwmabkxtji, Thátwegi nam cốuvdmc ởgcpw phíqkpqa bắghcnc Thátwegi Nam sơqfrgn, cửjskpa vàwmabo quanh năjnqam bịuenabmwd vụxonq khoátweg chặkkyvt, cụxonq thểulajgcpw đakfiâkvmnu thìpfrv ta khôffglng biếveszt, hỏnrfvi mấffgly vịuena thôffgln dâkvmnn đakfiókxtj, Thátwegi Nam cốuvdmc ởgcpw đakfiâkvmnu? Bọghcnn họghcnzcbang khôffglng biếveszt! Nhưdgrlng huynh đakfiàwmabi chắghcnc chắghcnn làwmab biếveszt phảrsczi khôffglng?" Thiếveszu niêbmwdn ngưdgrlveszng ngùqgicng vòtwoptwop đakfimzneu, cuốuvdmi cùqgicng lạkfmji dung átwegnh mắghcnt chờmixo đakfiveszi nhìpfrvn Hàwmabn Lậhxtvp.

"Tiểulaju huynh đakfifzdnwmab lầmznen đakfimzneu tiêbmwdn ra khỏnrfvi nhàwmab phảrsczi khôffglng?"wmabn Lậhxtvp nghe đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng nókxtji, cốuvdmrzdin buồbvpxn cưdgrlmixoi trong lòtwopng, mỉpwgim cưdgrlmixoi hỏnrfvi.

xbswkfmji ca nhìpfrvn ra rồbvpxi! Tạkfmji hạkfmj đakfiúuvdmng làwmab lầmznen đakfimzneu đakfii xa nhàwmab nhưdgrl vậhxtvy." Thiếveszu niêbmwdn cókxtj chúuvdmt thẹhjddn thùqgicng, gậhxtvt gậhxtvt đakfimzneu.

"Tốuvdmt thôffgli, đakfii cùqgicng ta nàwmabo! Ta dẫveszn ngưdgrlơqfrgi đakfii."wmabn Lậhxtvp vốuvdmn khôffglng mưdgrlmixoi phầmznen dátwegm chắghcnc, sưdgrlmixong núuvdmi cổcbli quátwegi đakfiókxtjwmab Thátwegi Nam cốuvdmc màwmabpfrvnh muốuvdmn tìpfrvm, nhưdgrlng hiệfzdnn tạkfmji nghe thiếveszu niêbmwdn nàwmaby nókxtji, đakfiãlzeg đakfizlmndgrlmixoi phầmznen chắghcnc chắghcnn.

"Thậhxtvt tốuvdmt rồbvpxi, nhưdgrl vậhxtvy cókxtj thểulaj mộtglct lầmznen đakfiưdgrlveszc mởgcpw rộtglcng kiếveszn văjnqan rồbvpxi!" Thiếveszu niêbmwdn vừnfnra nghe nhữqfrgng lờmixoi củzlmna Hàwmabn Lậhxtvp, khôffglng nhịuenan đakfiưdgrlveszc sựwmabdgrlng phấffgln, hoan hôffglmznem lêbmwdn.

wmabn Lậhxtvp thấffgly thiếveszu niêbmwdn nhưdgrl vậhxtvy, nhẹhjdd nhàwmabng mỉpwgim cưdgrlmixoi, bảrsczn thâkvmnn cũzcbang may mắghcnn cókxtj thểulaj lấffgly đakfiưdgrlveszc chúuvdmt tin tứmixoc tìpfrvnh bátwego từnfnr miệfzdnng đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng, đakfiuvdmi vớzzoli tu tiêbmwdn giảrsczzcbang cókxtj thêbmwdm chúuvdmt hiểulaju biếveszt.

"Ngưdgrlơqfrgi muốuvdmn đakfii Thátwegi Nam cốuvdmc đakfiulaj mởgcpw rộtglcng kiếveszn văjnqan vềtwoptwegi gìpfrv?"wmabn Lậhxtvp chậhxtvm rãlzegi dẫveszn thiếveszu niêbmwdn đakfii vềtwop phíqkpqa sưdgrlmixong núuvdmi quátwegi dịuena kia, đakfiuenaa phưdgrlơqfrgng đakfiókxtj sớzzolm đakfiãlzeg bịuenalzeg âkvmnm thầmznem thátwegm sátwegt mấffgly lầmznen, gãlzeg đakfiãlzeg cựwmabc kìpfrv nhớzzol đakfiưdgrlmixong đakfii.

"Cátwegi đakfiókxtj thìpfrv rấffglt nhiềtwopu, vừnfnra muốuvdmn xem phátwegp thuậhxtvt, bi phátwegp củzlmna cátwegc gia tộtglcc vàwmabdgrlu phátwegi khátwegc, vừnfnra muốuvdmn cùqgicng vớzzoli nhữqfrgng ngưdgrlmixoi khátwegc trao đakficblii nhữqfrgng mókxtjn đakfibvpxwmabpfrvnh thíqkpqch." Thiếveszu niêbmwdn tiệfzdnn miệfzdnng nókxtji.

"Nga!"wmabn Lậhxtvp khẽrqwlffglmixong lờmixoi. Nhưdgrlng trong lòtwopng lạkfmji nổcblii lêbmwdn mốuvdmi nghi ngờmixo, tạkfmji sao nghe khẩzlmnu khíqkpq củzlmna đakfiuvdmi phưdgrlơqfrgng, Thátwegi Nam cốuvdmc chíqkpqnh làwmabqfrgi tụxonq tậhxtvp củzlmna tu tiêbmwdn giảrscz, lẽrqwlwmabo vẫveszn còtwopn đakfikfmji sựwmabwmabo đakfiókxtj chưdgrla diễsjfwn ra?

wmabn Lậhxtvp cókxtj chúuvdmt lo lắghcnng bấffglt an.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.