Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 126 : Thái Nam sơn, Thái Nam cốc, thiếu niên

    trước sau   
Nghiễfbmom Quýygmt thàuzyxnh nằkhqem ởnlfq cựvuonc nam củkgzda Lam Châdhcxu, thàuzyxnh khôoplang quáhcfq lớsnkwn, chỉnlfquhgkuzyxi chụkhqec vạhcfqn nhâdhcxn khẩuhgku, chỉnlfq bẳttkpng mộricvt phầksykn năzavtm củkgzda Đjbikbrdz nhấxabdt đuzyxhcfqi thàuzyxnh Gia Nguyêtdjcn thàuzyxnh, nhưytuung nơrmbni nàuzyxy ba mặmvjut làuzyxfcgci, mộricvt mặmvjut dựvuona vàuzyxo hồytuu, môoplai trưytuufnmung ưytuuu mỹqixj, ngưytuuhhbmc lạhcfqi chífbgenh làuzyxrmbni nhữrmbnng ngưytuufnmui giàuzyxu cóuhgkfcgcc hưytuuu nhàuzyxn lui vềkfva nghỉnlfq, lạhcfqi thêtdjcm nơrmbni nàuzyxy sảzavtn sinh ra vàuzyxi loạhcfqi hoa quảzavt đuzyxmvjuc sảzavtn hiếwxizm thấxabdy, màuzyxrmbni kháhcfqc khôoplang thểcxio nhìegtan thấxabdy, cho nêtdjcn tiểcxiou thàuzyxnh cũryimng hơrmbni cóuhgk chúfcgct danh khífbge.

Tháhcfqi Nam sơrmbnn nằkhqem cáhcfqch phífbgea tâdhcxy Nghiễfbmom Quýygmt thàuzyxnh khôoplang xa, cảzavt ngọttkpn núfcgci cao hơrmbnn ba nghìegtan méhcfqt, quanh năzavtm bịzczprmbnn vụkhqe bao phủkgzd, làuzyx ngọttkpn núfcgci cao thứnfisytuunlfq Lam Châdhcxu. Trêtdjcn đuzyxnlfqnh ngọttkpn núfcgci còqjcvn xâdhcxy mộricvt ngôoplai chùmvjua miếwxizu khôoplang lớsnkwn – Tháhcfqi Nam tựvuon, do xem bóuhgki bốtynac que ởnlfq đuzyxâdhcxy vôoplamvjung linh nghiệbrdzm, cho nêtdjcn hàuzyxng năzavtm cóuhgk khôoplang ífbget đuzyxhcfqi quan quýygmt nhâdhcxn khôoplang ngạhcfqi gian khổryim đuzyxếwxizn đuzyxâdhcxy dâdhcxng hưytuuơrmbnng cầksyku nguyệbrdzn,quyêtdjcn tặmvjung rấxabdt nhiềkfvau tiềkfvan bạhcfqc, khiếwxizn cho hưytuuơrmbnng hoảzavtrmbni đuzyxâdhcxy khôoplang bao giờfnmu đuzyxnfist đuzyxoạhcfqn, thanh danh ngàuzyxy càuzyxng vang xa.

qjcvn lúfcgcc nàuzyxy, trong khu rừqjcvng ởnlfqytuusnkwi châdhcxn núfcgci củkgzda Tháhcfqi Nam sơrmbnn, mộricvt ngưytuufnmui đuzyxang ngồytuui dưytuusnkwi mộricvt táhcfqn mộricvt câdhcxy đuzyxhcfqi thụkhqe cựvuonc rậadmom rạhcfqp, hai tay đuzyxang cầksykm mộricvt vậadmot thểcxiouhgk áhcfqnh sáhcfqng đuzyxqjcv rựvuonc, áhcfqp sáhcfqt vàuzyxo đuzyxan đuzyxiềkfvan đuzyxang khôoplang ngừqjcvng sôoplai sụkhqec.

Đjbikricvt nhiêtdjcn thâdhcxn thểcxio củkgzda ngưytuufnmui nàuzyxy run lêtdjcn, bựvuonc tứnfisc hừqjcvtdjcn mộricvt tiếwxizng, tiếwxizp đuzyxóuhgk áhcfqnh sáhcfqng củkgzda vậadmot thểcxio trong tay đuzyxhcfqi giảzavtm, lộricv ra diệbrdzn mụkhqec nguyêtdjcn bảzavtn củkgzda nóuhgk, làuzyx mộricvt khốtynai thanh sắdkzhc mỹqixj ngọttkpc thưytuuhhbmng hạhcfqng. Khốtynai ngọttkpc đuzyxóuhgk khôoplang nhữrmbnng tinh thuầksykn vôoplamvjung, hơrmbnn nữrmbna ởnlfqdhcxu bêtdjcn trong còqjcvn mơrmbn hồytuu chảzavty ra vàuzyxi tia hồytuung quang, khiếwxizn cho ngưytuufnmui nhìegtan thấxabdy liềkfvan biếwxizt ngay khốtynai ngọttkpc đuzyxóuhgk cựvuonc kỳgeac giáhcfq trịzczp, khôoplang phảzavti làuzyx vậadmot thưytuufnmung.

Ngưytuufnmui nàuzyxy chậadmom rãvqyri cầksykm viêtdjcn khốtynai ngọttkpc từqjcvmvjung bụkhqeng củkgzda mìegtanh lêtdjcn, sau đuzyxóuhgk ngẩuhgkng đuzyxksyku nhìegtan trờfnmui, lộricv ra khuôoplan mặmvjut trôoplang rấxabdt bìegtanh thưytuufnmung củkgzda mộricvt thanh niêtdjcn nam tửrngr, ngưytuufnmui đuzyxóuhgk chífbgenh làuzyxuzyxn Lậadmop, đuzyxãvqyr biếwxizn mấxabdt ởnlfq Gia Nguyêtdjcn thàuzyxnh.

uzyxn Lậadmop cúfcgci đuzyxksyku, ngắdkzhm nhìegtan vậadmot ởnlfq trong tay, khuôoplan mặmvjut khôoplang khỏqjcvi lộricv ra vẻygmt vui mừqjcvng.


Từqjcvfcgcc đuzyxoạhcfqt đuzyxưytuuhhbmc Noãvqyrn dưytuuơrmbnng bảzavto ngọttkpc đuzyxếwxizn nay, trêtdjcn đuzyxưytuufnmung đuzyxi gãvqyr khôoplang ngừqjcvng giảzavti trừqjcvuzyxn đuzyxricvc trong ngưytuufnmui, kếwxizt quảzavtuzyx sau hơrmbnn nửrngra tháhcfqng, mãvqyri tớsnkwi ngàuzyxy hôoplam nay mớsnkwi hoàuzyxn toàuzyxn giảzavti trừqjcv sạhcfqch sẽryim, thựvuonc sựvuon khôoplang dễfbmouzyxng chúfcgct nàuzyxo cảzavt. Hơrmbnn nữrmbna trong lúfcgcc giảzavti đuzyxricvc, cảzavtm giáhcfqc đuzyxau ngứnfisa đuzyxếwxizn tậadmon xưytuuơrmbnng tuỷvpvy, càuzyxng làuzyxm cho Hàuzyxn Lậadmop chịzczpu nhiềkfvau đuzyxau khổryim, lúfcgcc nàuzyxy nhớsnkw lạhcfqi trong lòqjcvng vẫfcgcn còqjcvn sợhhbmvqyri.

Nhưytuung Noãvqyrn dưytuuơrmbnng bảzavto ngọttkpc nàuzyxy đuzyxúfcgcng làuzyx dịzczp bảzavto, nóuhgkuhgk thểcxio tựvuon dung nạhcfqp linh khífbge củkgzda mìegtanh, khiếwxizn cho việbrdzc giảzavti đuzyxricvc tăzavtng lêtdjcn nửrngra phầksykn, dễfbmouzyxng đuzyxi rấxabdt nhiềkfvau. Nếwxizu khôoplang cóuhgk pháhcfqt hiệbrdzn nàuzyxy, gãvqyr sợhhbm rằkhqeng phảzavti mưytuufnmui ngàuzyxy nữrmbna, mớsnkwi hoàuzyxn toàuzyxn giảzavti trừqjcvuzyxn đuzyxricvc trong ngưytuufnmui.

Nghĩwudc tớsnkwi đuzyxâdhcxy, Hàuzyxn Lậadmop đuzyxem khốtynai bảzavto ngọttkpc bỏqjcvuzyxo trong mộricvt cáhcfqi mộricvc hạhcfqp mang theo bêtdjcn cạhcfqnh, sau đuzyxóuhgk đuzyxem nóuhgk giấxabdu kỹqixjuzyxo trong ngưytuufnmui.

Xong xuôoplai, Hàuzyxn Lậadmop đuzyxnfisng lêtdjcn, hoạhcfqt đuzyxricvng châdhcxn tay đuzyxang cóuhgk chúfcgct cứnfisng ngắdkzhc, hồytuui tưytuunlfqng lạhcfqi kinh nghiệbrdzm củkgzda mìegtanh trong hai tháhcfqng vừqjcva qua.

Ngàuzyxy đuzyxóuhgk, Hàuzyxn Lậadmop an bàuzyxi tốtynat tấxabdt cảzavt mọttkpi việbrdzc xong, tớsnkwi ngàuzyxy thứnfis hai liềkfvan tớsnkwi Mặmvjuc phủkgzd, từqjcv Nghiêtdjcm thịzczpuzyx biếwxizt đuzyxưytuuhhbmc tìegtanh báhcfqo vềkfva Đjbikricvc pháhcfqch sơrmbnn trang vàuzyx Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn, sau đuzyxóuhgkytuuegtai mộricvt con bảzavto mãvqyr do Mặmvjuc phủkgzd cung cấxabdp, đuzyxi đuzyxưytuufnmung khôoplang kểcxio ngàuzyxy đuzyxêtdjcm, cuốtynai cùmvjung trong vàuzyxo mưytuufnmui ngàuzyxy đuzyxãvqyr tớsnkwi đuzyxưytuuhhbmc Đjbikricvc pháhcfqch sơrmbnn trang.

Trảzavti qua mấxabdy ngàuzyxy khôoplang ngừqjcvng dòqjcv hỏqjcvi vàuzyx tiềkfvam nhậadmop, Hàuzyxn Lậadmop đuzyxãvqyregtam đuzyxưytuuhhbmc mộricvt cơrmbn hộricvi Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn mộricvt mìegtanh ngắdkzhm trăzavtng, liềkfvan thừqjcva dịzczpp hắdkzhn khôoplang phòqjcvng bịzczp, xuấxabdt ra kiếwxizm phùmvju chéhcfqm đuzyxnfist đuzyxksyku, đuzyxoạhcfqt lấxabdy tífbgenh mạhcfqng củkgzda hắdkzhn.

Cảzavt quáhcfq trìegtanh đuzyxkfvau thuậadmon lợhhbmi vàuzyx dễfbmouzyxng, mộricvt chúfcgct khóuhgk khăzavtn cũryimng khôoplang cóuhgk, cơrmbn hồytuu khiếwxizn Hàuzyxn Lậadmop nghi ngờfnmu ngưytuufnmui bịzczp giếwxizt làuzyx kẻygmt kháhcfqc hoáhcfq trang. Sau đuzyxóuhgk kiểcxiom nghiệbrdzm mấxabdy chỗfbge vếwxizt thưytuuơrmbnng vàuzyx thai kýygmt trêtdjcn ngưytuufnmui Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn, mớsnkwi khẳttkpng đuzyxzczpnh rằkhqeng mìegtanh khôoplang giếwxizt nhầksykm, lúfcgcc đuzyxóuhgkuzyxn Lậadmop mớsnkwi cảzavtm kháhcfqi đuzyxưytuua suy nghĩwudc củkgzda mìegtanh nhớsnkw lạhcfqi Gia Nguyêtdjcn thàuzyxnh.

fcgcc vềkfva tớsnkwi Mặmvjuc phủkgzd, giao thủkgzd cấxabdp củkgzda Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn cho Nghiêtdjcm thịzczp kiểcxiom nghiệbrdzm xong, Hàuzyxn Lậadmop mớsnkwi từqjcv miệbrdzng củkgzda Nghiêtdjcm thịzczp đuzyxưytuuhhbmc biếwxizt, Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn khổryim luyệbrdzn ngạhcfqnh côoplang đuzyxnfisng đuzyxksyku trong giang hồytuu " Pháhcfqch vưytuuơrmbnng giáhcfqp ", toàuzyxn thâdhcxn sớsnkwm đuzyxãvqyr đuzyxao thưytuuơrmbnng bấxabdt nhậadmop, ngay cảzavt thầksykn binh lợhhbmi khífbge chéhcfqm sắdkzht nhưytuu chéhcfqm bùmvjun, cũryimng khóuhgkuzyx đuzyxzavt thưytuuơrmbnng đuzyxưytuuhhbmc, nêtdjcn khôoplang ngờfnmu rằkhqeng cuốtynai cùmvjung lạhcfqi bịzczpuzyxn Lậadmop trong nháhcfqy mắdkzht cắdkzht mấxabdt thủkgzd cấxabdp.

fcgcc nàuzyxy Hàuzyxn Lậadmop mớsnkwi rõopla, Âvqtcu Dưytuuơrmbnng Phi Thiêtdjcn quáhcfq nửrngra làuzyx coi kiếwxizm phùmvju củkgzda mìegtanh giốtynang nhưytuu áhcfqm khífbge thôoplang thưytuufnmung, cho nêtdjcn khôoplang tráhcfqnh, mìegtanh mớsnkwi dễfbmouzyxng đuzyxdkzhc thủkgzd nhưytuu vậadmoy.

Nhữrmbnng chuyệbrdzn còqjcvn lạhcfqi thìegta đuzyxơrmbnn giảzavtn rồytuui, Nghiêtdjcm thịzczphcfqc nhậadmon thủkgzd cấxabdp xong, ngay lậadmop tứnfisc lấxabdy bảzavto ngọttkpc ra, cùmvjung Hàuzyxn Lậadmop trao đuzyxryimi giảzavti dưytuuhhbmc. Hàuzyxn Lậadmop lấxabdy đuzyxưytuuhhbmc bảzavto ngọttkpc, cựvuon tuyệbrdzt sựvuonytuuu giữrmbn nhiệbrdzt tìegtanh củkgzda Nghiêtdjcm thịzczp, khôoplang còqjcvn lòqjcvng dạhcfquzyxo cùmvjung ngưytuufnmui củkgzda Mặmvjuc phủkgzd chéhcfqn thùmvju chéhcfqn tạhcfqc, lậadmop tứnfisc rờfnmui khỏqjcvi Gia Nguyêtdjcn thàuzyxnh, nhắdkzhm hưytuusnkwng Tháhcfqi Nam sơrmbnn màuzyx tiếwxizn.

Trêtdjcn đuzyxưytuufnmung đuzyxi, Hàuzyxn Lậadmop vừqjcva giảzavti đuzyxricvc vừqjcva nghĩwudchcfqch làuzyxm sao cóuhgk thểcxio quen biếwxizt vàuzyx kếwxizt giao vớsnkwi tu tiêtdjcn giảzavtnlfq Tháhcfqi Nam sơrmbnn.

Do khôoplang biếwxizt đuzyxtynai phưytuuơrmbnng làuzyxuzyx hay chífbgenh, Hàuzyxn Lậadmop cũryimng khôoplang dựvuon đuzyxzczpnh mạhcfqo hiểcxiom tìegtam đuzyxếwxizn tậadmon cửrngra, vạhcfqn nhấxabdt tu tiêtdjcn giảzavtnlfqtdjcn trong đuzyxkfvau làuzyxuzyx ma ngoạhcfqi đuzyxhcfqo, gãvqyr tựvuon đuzyxricvng dâdhcxng đuzyxếwxizn cửrngra, lạhcfqi còqjcvn khôoplang bịzczp biếwxizn thàuzyxnh đuzyxĩwudca thứnfisc ăzavtn nuốtynat cho mộricvt cáhcfqi mớsnkwi làuzyx lạhcfq!

egta vậadmoy, lúfcgcc mớsnkwi đuzyxếwxizn Tháhcfqi Nam sơrmbnn, Hàuzyxn Lậadmop liềkfvan bắdkzht đuzyxksyku tìegtam ngưytuufnmui trong mấxabdy thôoplan ởnlfqmvjung phụkhqe cậadmon nghe ngóuhgkng ífbget việbrdzc li kỳgeac cổryim quáhcfqi ởnlfq Tháhcfqi Nam sơrmbnn, kếwxizt quảzavt thựvuonc khiếwxizn gãvqyr nghe ra đuzyxưytuuhhbmc nhiềkfvau đuzyxiềkfvau.


Nghe ngưytuufnmui dâdhcxn trong thôoplan nóuhgki, phífbgea Bắdkzhc Tháhcfqi Nam sơrmbnn, cóuhgk mộricvt sưytuufnmun núfcgci đuzyxưytuuhhbmc coi làuzyx cựvuonc kìegta thầksykn bífbge, sưytuufnmun núfcgci đuzyxóuhgk quanh năzavtm bịzczpdhcxy mùmvju nồytuung đuzyxadmom bao phủkgzd, cóuhgk giơrmbn tay cũryimng khôoplang nhìegtan thấxabdy năzavtm ngóuhgkn.

Theo lýygmt thuyếwxizt, Tháhcfqi Nam sơrmbnn cóuhgkdhcxy mùmvjuuzyx việbrdzc hếwxizt sứnfisc bìegtanh thưytuufnmung, nhưytuung nồytuung đuzyxadmom nhưytuu vậadmoy, bốtynan mùmvjua quanh năzavtm đuzyxkfvau cóuhgkdhcxy mùmvju bao phủkgzd, quảzavtuhgk chúfcgct bấxabdt thưytuufnmung.

Bởnlfqi vậadmoy nhữrmbnng thôoplan dâdhcxn cóuhgk chúfcgct đuzyxzavtm lưytuuhhbmc, từqjcvng mạhcfqo hiểcxiom tiếwxizn vàuzyxo mấxabdy lầksykn. Nhưytuung kỳgeac quáhcfqi làuzyx, mỗfbgei lầksykn cóuhgk ngưytuufnmui tiếwxizn vàuzyxo, đuzyxkfvau bấxabdt tri bấxabdt giáhcfqc lạhcfqc phưytuuơrmbnng hưytuusnkwng, mộricvt lúfcgcc sau lai bấxabdt tri bấxabdt giáhcfqc đuzyxi ra khỏqjcvi đuzyxáhcfqm mâdhcxy mùmvju, quay vềkfva đuzyxiểcxiom xuấxabdt pháhcfqt ban đuzyxksyku, khiếwxizn mọttkpi ngưytuufnmui kinh ngạhcfqc khôoplang thôoplai.

Do sưytuufnmun núfcgci cổryim quáhcfqi nhưytuu vậadmoy, sau khi ra vàuzyxo đuzyxkfvau khôoplang việbrdzc gìegta, vìegta vậadmoy càuzyxng nhiềkfvau thâdhcxn dâdhcxn khôoplang biếwxizt mệbrdzt mỏqjcvi xôoplang vàuzyxo trong, vớsnkwi ýygmt nghĩwudc muốtynan giảzavti khai sựvuon việbrdzc lạhcfqmvjung nàuzyxy. Nhưytuung tựvuona hồytuuhcfqc hàuzyxnh đuzyxricvng củkgzda thôoplan dâdhcxn đuzyxãvqyr chọttkpc giậadmon đuzyxáhcfqm mêtdjc vụkhqe trêtdjcn sưytuufnmung núfcgci, cũryimng khôoplang biếwxizt từqjcv bao giờfnmu, tấxabdt cảzavt nhữrmbnng thôoplan dâdhcxn đuzyxi vàuzyxo trong đuzyxkfvau khôoplang thểcxio nhưytuu trưytuusnkwc cóuhgk thểcxio quay ra ngoàuzyxi ngay lậadmop tứnfisc, màuzyx bịzczp giam ởnlfq trong hai hay ba ngàuzyxy, đuzyxếwxizn khi đuzyxóuhgki đuzyxếwxizn mấxabdt hếwxizt sứnfisc lựvuonc, mớsnkwi cóuhgk thểcxio thoáhcfqt ra ngoàuzyxi đuzyxáhcfqm mêtdjc vụkhqe.

Cứnfis nhưytuu vậadmoy, khôoplang còqjcvn ai dáhcfqm xôoplang lêtdjcn sưytuufnmung núfcgci kỳgeac quáhcfqi đuzyxóuhgk. Đjbikếwxizn cuốtynai cùmvjung, thôoplan dâdhcxn cũryimng coi đuzyxóuhgkuzyx việbrdzc bìegtanh thưytuufnmung, ngoảzavtnh mặmvjut làuzyxm ngơrmbn.

uzyxn Lậadmop biếwxizt nhữrmbnng việbrdzc nàuzyxy xong, trong lòqjcvng đuzyxhcfqi hỉnlfq.

Biếwxizt rằkhqeng sưytuufnmun núfcgci kìegta quáhcfqi nàuzyxy, quáhcfq nửrngra chífbgenh làuzyxrmbni mìegtanh cầksykn tìegtam, hơrmbnn nữrmbna chỗfbge đuzyxóuhgk cho dùmvju khôoplang phảzavti làuzyx Tháhcfqi Nam cốtynac, cũryimng chắdkzhc chắdkzhn làuzyxrmbni ởnlfq củkgzda tu tiêtdjcn giảzavtuzyxo đuzyxóuhgk.

uzyxm Hàuzyxn Lậadmop cao hứnfisng nhấxabdt làuzyx, xem ra từqjcv miệbrdzng củkgzda thôoplan dâdhcxn kểcxio lạhcfqi, tífbgenh tìegtanh chủkgzd nhâdhcxn nơrmbni đuzyxóuhgk tịzczpnh khôoplang quáhcfq áhcfqc đuzyxricvc, tấxabdt nhiêtdjcn sẽryim khôoplang làuzyx dạhcfqng ngưytuufnmui vừqjcva gặmvjup liềkfvan xuốtynang tay hạhcfqhcfqt, đuzyxiềkfvau nàuzyxy chứnfisng tỏqjcvryimng cóuhgk khảzavtzavtng cóuhgkytuu đuzyxzczpa.

Cho dùmvju nhưytuu thếwxiz, Hàuzyxn Lậadmop vẫfcgcn khôoplang cóuhgk dựvuon đuzyxzczpnh cứnfis vậadmoy màuzyxtdjcn báhcfqi phỏqjcvng, màuzyx cứnfisuhgkn ởnlfq trong rừqjcvng câdhcxy, chuẩuhgkn bịzczp đuzyxem ẩuhgkn hoạhcfqn trong ngưytuufnmui khu trừqjcv sạhcfqch sẽryim, đuzyxhcfqt tớsnkwi trạhcfqng tháhcfqi tốtynat nhấxabdt mớsnkwi đuzyxăzavtng môoplan báhcfqi phỏqjcvng, vạhcfqn nhấxabdt cóuhgk chuyệbrdzn gìegta xảzavty ra, bảzavtn thâdhcxn cũryimng nắdkzhm chắdkzhc vàuzyxi phầksykn cơrmbn hộricvi đuzyxàuzyxo tẩuhgku.

uzyxn Lậadmop nghĩwudc tớsnkwi đuzyxâdhcxy, đuzyxzczpnh bụkhqeng đuzyxếwxizn nhàuzyx mấxabdy thôoplan dâdhcxn, xin mộricvt bữrmbna cơrmbnm, nghỉnlfq ngơrmbni mộricvt đuzyxêtdjcm, ngàuzyxy mai sẽryim chífbgenh thứnfisc đuzyxi báhcfqi phỏqjcvng sưytuufnmun núfcgci quáhcfqi dịzczp kia.

egta vậadmoy Hàuzyxn Lậadmop đuzyxi ra khỏqjcvi rừqjcvng, nhằkhqem hưytuusnkwng tiểcxiou thôoplan ởnlfq gầksykn đuzyxóuhgkuzyx đuzyxi.

Vừqjcva vàuzyxo tớsnkwi đuzyxksyku thôoplan, Hàuzyxn Lậadmop liềkfvan nhìegtan thấxabdy mộricvt vịzczp thiếwxizu niêtdjcn chừqjcvng mưytuufnmui lăzavtm mưytuufnmui sáhcfqu tuổryimi, thâdhcxn mặmvjuc bạhcfqch y, đuzyxang đuzyxnfisng ởnlfq đuzyxksyku thôoplan cùmvjung mấxabdy vịzczp thôoplan dâdhcxn hoa châdhcxn múfcgca tay nóuhgki đuzyxiềkfvau gìegta đuzyxóuhgk.

uzyxn Lậadmop nao nao, lúfcgcc nàuzyxy ởnlfq đuzyxâdhcxy xuấxabdt hiệbrdzn ngoạhcfqi nhâdhcxn, cóuhgk nhiềkfvau khảzavtzavtng khôoplang phảzavti ngưytuufnmui bìegtanh thưytuufnmung, liềkfvan tựvuon nhiêtdjcn dùmvjung Thiêtdjcn nhãvqyrn thuậadmot dòqjcvhcfqt đuzyxtynai phưytuuơrmbnng mộricvt cáhcfqi.


Vừqjcva nhìegtan mộricvt lúfcgcc, trong lòqjcvng Hàuzyxn Lậadmop liềkfvan cuồytuung hỉnlfq, quảzavt nhiêtdjcn trêtdjcn than củkgzda bạhcfqch y thiếwxizu niêtdjcn cóuhgk bao phủkgzd linh quang nhàuzyxn nhạhcfqt, đuzyxricv sang chỉnlfqhcfqm bảzavtn thâdhcxn gãvqyr mộricvt chúfcgct màuzyx thôoplai, thiếwxizu niêtdjcn nàuzyxy cũryimng làuzyx mộricvt tu tiêtdjcn giảzavt.

Thiếwxizu niêtdjcn ởnlfq phífbgea kia, tựvuona hồytuu nhưytuuryimng cảzavtm giáhcfqc đuzyxưytuuhhbmc cóuhgk ngưytuufnmui đuzyxang nhìegtan gãvqyr, hắdkzhn quay ngưytuufnmui nhìegtan vềkfva phífbgea Hàuzyxn Lậadmop, vừqjcva nhìegtan Hàuzyxn Lậadmop mộricvt cáhcfqi, mặmvjut hắdkzhn cũryimng lộricv ra hỉnlfq sắdkzhc, nhưytuu mộricvt làuzyxn khóuhgki vộricvi vàuzyxng chạhcfqy đuzyxếwxizn.

"Vịzczp huynh đuzyxàuzyxi nàuzyxy cũryimng tớsnkwi Tháhcfqi Nam cốtynac phảzavti khôoplang? Tạhcfqi hạhcfq Khôopla Nhai sơrmbnn Vạhcfqn gia Vạhcfqn Tiểcxiou Sơrmbnn đuzyxãvqyr gặmvjup qua huynh đuzyxàuzyxi rồytuui! Chúfcgcng ta cùmvjung nhau đuzyxi báhcfqi phỏqjcvng đuzyxưytuuhhbmc khôoplang?" Thiếwxizu niêtdjcn thởnlfq hổryimn hểcxion, khôoplang đuzyxhhbmi cho hơrmbni thởnlfq củkgzda mìegtanh ổryimn đuzyxzczpnh, đuzyxãvqyr cấxabdp báhcfqch hưytuusnkwng vềkfvauzyxn Lậadmop nóuhgki.

fcgcc nàuzyxy Hàuzyxn Lậadmop đuzyxãvqyr nhìegtan rõoplaytuusnkwng mạhcfqo củkgzda thiếwxizu niêtdjcn, đuzyxtynai phưytuuơrmbnng mi thanh mụkhqec túfcgc, da thịzczpt trắdkzhng mềkfvam, đuzyxúfcgcng làuzyx bộricvhcfqng củkgzda mộricvt thếwxiz gia côoplang tửrngr.

jbikưytuuơrmbnng nhiêtdjcn cóuhgk thểcxio, bấxabdt quáhcfq ngưytuuơrmbni cóuhgk biếwxizt Tháhcfqi Nam cốtynac ởnlfq đuzyxâdhcxu khôoplang?"uzyxn Lậadmop nghe lờfnmui thỉnlfqnh cầksyku củkgzda đuzyxtynai phưytuuơrmbnng xong, thanh sắdkzhc bấxabdt đuzyxricvng nóuhgki.

"Hắdkzhc hắdkzhc! Ta chỉnlfq nghe ngưytuufnmui trong nhàuzyxuhgki, Tháhcfqi nam cốtynac ởnlfq phífbgea bắdkzhc Tháhcfqi Nam sơrmbnn, cửrngra vàuzyxo quanh năzavtm bịzczptdjc vụkhqe khoáhcfq chặmvjut, cụkhqe thểcxionlfq đuzyxâdhcxu thìegta ta khôoplang biếwxizt, hỏqjcvi mấxabdy vịzczp thôoplan dâdhcxn đuzyxóuhgk, Tháhcfqi Nam cốtynac ởnlfq đuzyxâdhcxu? Bọttkpn họttkpryimng khôoplang biếwxizt! Nhưytuung huynh đuzyxàuzyxi chắdkzhc chắdkzhn làuzyx biếwxizt phảzavti khôoplang?" Thiếwxizu niêtdjcn ngưytuuhhbmng ngùmvjung vòqjcvqjcv đuzyxksyku, cuốtynai cùmvjung lạhcfqi dung áhcfqnh mắdkzht chờfnmu đuzyxhhbmi nhìegtan Hàuzyxn Lậadmop.

"Tiểcxiou huynh đuzyxbrdzuzyx lầksykn đuzyxksyku tiêtdjcn ra khỏqjcvi nhàuzyx phảzavti khôoplang?"uzyxn Lậadmop nghe đuzyxtynai phưytuuơrmbnng nóuhgki, cốtynahcfqn buồytuun cưytuufnmui trong lòqjcvng, mỉnlfqm cưytuufnmui hỏqjcvi.

jbikhcfqi ca nhìegtan ra rồytuui! Tạhcfqi hạhcfq đuzyxúfcgcng làuzyx lầksykn đuzyxksyku đuzyxi xa nhàuzyx nhưytuu vậadmoy." Thiếwxizu niêtdjcn cóuhgk chúfcgct thẹtdjcn thùmvjung, gậadmot gậadmot đuzyxksyku.

"Tốtynat thôoplai, đuzyxi cùmvjung ta nàuzyxo! Ta dẫfcgcn ngưytuuơrmbni đuzyxi."uzyxn Lậadmop vốtynan khôoplang mưytuufnmui phầksykn dáhcfqm chắdkzhc, sưytuufnmung núfcgci cổryim quáhcfqi đuzyxóuhgkuzyx Tháhcfqi Nam cốtynac màuzyxegtanh muốtynan tìegtam, nhưytuung hiệbrdzn tạhcfqi nghe thiếwxizu niêtdjcn nàuzyxy nóuhgki, đuzyxãvqyr đuzyxkgzdytuufnmui phầksykn chắdkzhc chắdkzhn.

"Thậadmot tốtynat rồytuui, nhưytuu vậadmoy cóuhgk thểcxio mộricvt lầksykn đuzyxưytuuhhbmc mởnlfq rộricvng kiếwxizn văzavtn rồytuui!" Thiếwxizu niêtdjcn vừqjcva nghe nhữrmbnng lờfnmui củkgzda Hàuzyxn Lậadmop, khôoplang nhịzczpn đuzyxưytuuhhbmc sựvuonytuung phấxabdn, hoan hôoplaksykm lêtdjcn.

uzyxn Lậadmop thấxabdy thiếwxizu niêtdjcn nhưytuu vậadmoy, nhẹtdjc nhàuzyxng mỉnlfqm cưytuufnmui, bảzavtn thâdhcxn cũryimng may mắdkzhn cóuhgk thểcxio lấxabdy đuzyxưytuuhhbmc chúfcgct tin tứnfisc tìegtanh báhcfqo từqjcv miệbrdzng đuzyxtynai phưytuuơrmbnng, đuzyxtynai vớsnkwi tu tiêtdjcn giảzavtryimng cóuhgk thêtdjcm chúfcgct hiểcxiou biếwxizt.

"Ngưytuuơrmbni muốtynan đuzyxi Tháhcfqi Nam cốtynac đuzyxcxio mởnlfq rộricvng kiếwxizn văzavtn vềkfvahcfqi gìegta?"uzyxn Lậadmop chậadmom rãvqyri dẫfcgcn thiếwxizu niêtdjcn đuzyxi vềkfva phífbgea sưytuufnmung núfcgci quáhcfqi dịzczp kia, đuzyxzczpa phưytuuơrmbnng đuzyxóuhgk sớsnkwm đuzyxãvqyr bịzczpvqyr âdhcxm thầksykm tháhcfqm sáhcfqt mấxabdy lầksykn, gãvqyr đuzyxãvqyr cựvuonc kìegta nhớsnkw đuzyxưytuufnmung đuzyxi.

"Cáhcfqi đuzyxóuhgk thìegta rấxabdt nhiềkfvau, vừqjcva muốtynan xem pháhcfqp thuậadmot, bi pháhcfqp củkgzda cáhcfqc gia tộricvc vàuzyxytuuu pháhcfqi kháhcfqc, vừqjcva muốtynan cùmvjung vớsnkwi nhữrmbnng ngưytuufnmui kháhcfqc trao đuzyxryimi nhữrmbnng móuhgkn đuzyxytuuuzyxegtanh thífbgech." Thiếwxizu niêtdjcn tiệbrdzn miệbrdzng nóuhgki.

"Nga!"uzyxn Lậadmop khẽryimoplanfisng lờfnmui. Nhưytuung trong lòqjcvng lạhcfqi nổryimi lêtdjcn mốtynai nghi ngờfnmu, tạhcfqi sao nghe khẩuhgku khífbge củkgzda đuzyxtynai phưytuuơrmbnng, Tháhcfqi Nam cốtynac chífbgenh làuzyxrmbni tụkhqe tậadmop củkgzda tu tiêtdjcn giảzavt, lẽryimuzyxo vẫfcgcn còqjcvn đuzyxhcfqi sựvuonuzyxo đuzyxóuhgk chưytuua diễfbmon ra?

uzyxn Lậadmop cóuhgk chúfcgct lo lắdkzhng bấxabdt an.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.