Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 125 : An bài

    trước sau   
"Thờixlvi gian? Đguvedgzta đtanwiểpohym?" Tịdgztch Thiếshijt Ngưwunpu nghe vậdcemy sửrctpng sốdegst, tựbdbta hồuaqz nhưwunp khôotoang cóliujbqfdn tưwunprctpng gìaati, nhưwunpng nhìaatin thấbqfdy Hàvvafn Lậdcemp trưwunptanwc mặicjwt mìaatinh trịdgztnh trọfajlng nhưwunp thếshij, biếshijt rằjoddng đtanwâqtdxy cóliuj thểpohyvvaf mấbqfdu chốdegst đtanwpohyaatinh lậdcemp côotoang, liềtanwn cújlufi đtanwbdbtu cốdegs gắggvkng nhớtanw lạyapwi.

Khoảvtccng nửrctpa khắggvkc sau ……

"Nhớtanw rồuaqzi!" Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu đtanwkmutt nhiêrnvan ngẩmwkkng đtanwbdbtu la lớtanwn, sắggvkc mặicjwt hếshijt sứuaqzc vui mừbmpbng.

"Ta nhớtanw nữvvaf thầbdbtn tiêrnvan đtanwóliujliujliuji qua, trưwunptanwc khi tham gia đtanwyapwi hộkmuti thầbdbtn tiêrnvan, sẽxsyf đtanwi cùigfing vớtanwi nam thầbdbtn tiêrnvan đtanwếshijn mộkmutt đtanwdgzta phưwunpơiuzvng gọfajli làvvaf Thátvxai Nam cốdegsc, tựbdbta hồuaqziuzvi đtanwóliujyapwng cóliuj nhữvvafng vịdgzt thầbdbtn tiêrnvan khátvxac."

"Thátvxai Nam cốdegsc?"vvafn Lậdcemp khẽxsyf nhẩmwkkm lạyapwi hai lầbdbtn, khôotoang cóliuj chújluft ấbqfdn tưwunprctpng nàvvafo trong đtanwbdbtu, xem ra trưwunptanwc giờixlvdfiq chưwunpa từbmpbng nghe qua vềtanw đtanwdgzta phưwunpơiuzvng đtanwóliuj.

vvafn Lậdcemp đtanwưwunpa átvxanh mắggvkt vềtanw phídegsa Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku, nếshiju nhưwunpfpzr đtanwâqtdxy cóliuj đtanwdgzta danh đtanwóliuj, vịdgzt đtanwdgzta đtanwbdbtu xàvvafvvafy chắggvkc phảvtcci biếshijt qua.


"Gia Nguyêrnvan thàvvafnh, khôotoang cóliuj đtanwdgzta phưwunpơiuzvng nhưwunp vậdcemy! Nếshiju thậdcemt sựbdbtliujiuzvn cốdegsc đtanwóliuj, ta nhấbqfdt đtanwdgztnh biếshijt rõguve."otoan nhịdgzt cẩmwkku nhídegsu màvvafy, đtanwbdbtu lắggvkc trátvxai lắggvkc phảvtcci khôotoang ngừbmpbng.

"Khôotoang nhớtanw nhầbdbtm chứuaqz?"vvafn Lậdcemp lạyapwi đtanwưwunpa átvxanh mắggvkt quay vềtanw phídegsa Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu, khẩmwkku khídegs đtanwãdfiqliuj chújluft lạyapwnh lẽxsyfo.

"Tuyệliujt đtanwdegsi khôotoang nhầbdbtm, nữvvaf thầbdbtn tiêrnvan đtanwóliujncywn nóliuji, chỉpaou cầbdbtn đtanwuổdfiqi theo nửrctpa ngàvvafy đtanwưwunpixlvng, làvvafliuj thểpohy chạyapwm trátvxan vớtanwi bằjoddng hữvvafu củdbbqa côotoa ta ởfpzr Thátvxai Nam cốdegsc." Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu vộkmuti vàvvafng nhìaatin lêrnvan trờixlvi thềtanw thốdegst.

"Nửrctpa ngàvvafy đtanwưwunpixlvng!" Nếshiju nhưwunpvvaf ngưwunpixlvi thưwunpixlvng đtanwi, thìaati chưwunpa cóliuj ra khỏpohyi vùigfing phụrnva cậdcemn củdbbqa Gia Nguyêrnvan thàvvafnh, nhưwunpng hai ngưwunpixlvi nàvvafy cưwunpgnfzi chim đtanwuổdfiqi theo, vậdcemy thìaati phạyapwm vi quátvxa lớtanwn rồuaqzi, nhưwunpng chưwunpa qua khỏpohyi đtanwdgzta giớtanwi củdbbqa Lam Châqtdxu mớtanwi đtanwújlufng chứuaqz. " Hàvvafn Lậdcemp âqtdxm thầbdbtm tựbdbt đtanwátvxanh giátvxa.

"
Hai ngưwunpixlvi cóliuj biếshijt, cảvtcc Lam Châqtdxu nàvvafy cóliuj đtanwdgzta phưwunpơiuzvng nàvvafo gọfajli làvvaf Thátvxai Nam cốdegsc hoặicjwc Thátvxai Nam khôotoang?" Thầbdbtn sắggvkc củdbbqa Hàvvafn Lậdcemp hoàvvaf hoãdfiqn lạyapwi đtanwôotoai chújluft, hưwunptanwng vềtanw hai ngưwunpixlvi hỏpohyi.

otoan nhịdgzt cẩmwkku vàvvaf Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu hưwunptanwng mắggvkt nhìaatin nhau mộkmutt cátvxai, cơiuzv hồuaqzigfing lújlufc kêrnvau lêrnvan:

"
Thátvxai Nam tựbdbt"

"
Thátvxai Nam sơiuzvn"

"
liuj hai đtanwdgzta phưwunpơiuzvng đtanwưwunprctpc gọfajli làvvaf Thátvxai Nam?" Hàvvafn Lậdcemp sửrctpng sốdegst, cóliuj chújluft đtanwau đtanwbdbtu.

"
otoang tửrctp! Khôotoang phảvtcci thếshij, chỉpaouvvaf mộkmutt nơiuzvi màvvaf thôotoai!" Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku cưwunptanwp lờixlvi đtanwátvxap.

"
Thátvxai Nam tựbdbt đtanwóliuj đtanwưwunprctpc xâqtdxy dựbdbtng trêrnvan Thátvxai Nam sơiuzvn." Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu cũyapwng khôotoang chịdgztu kétanwm, nóliuji theo mộkmutt câqtdxu.

"
Chàvvaf! Thậdcemt quátvxa tốdegst, xem ra Thátvxai Nam cốdegsc kia chắggvkc chắggvkn ởfpzriuzvi đtanwóliuj rồuaqzi." Hàvvafn Lậdcemp nhẹzwnl nhõguvem nóliuji.

"
Nhưwunpng thưwunpa côotoang tửrctp, bọfajln tôotoai trưwunptanwc giờixlv chưwunpa nghe qua phụrnva cậdcemn Thátvxai Nam sơiuzvn, cóliujtvxai gìaativvaf Thátvxai Nam cốdegsc cảvtcc! Hay làvvaf nghĩugkh sai rồuaqzi." Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku nghi hoặicjwc đtanwtanw tỉpaounh.


vvafn Lậdcemp vừbmpba nghe, "
Hắggvkc hắggvkc" cưwunpixlvi mộkmutt cátvxai:"Sai sao đtanwưwunprctpc, chídegsnh làvvaf đtanwdgzta phưwunpơiuzvng nàvvafy rồuaqzi!"

"
tvxac ngưwunpơiuzvi khôotoang phảvtcci làvvaf tu tiêrnvan giảvtcc, đtanwưwunpơiuzvng nhiêrnvan khôotoang biếshijt đtanwdgzta phưwunpơiuzvng đtanwóliuj, xem chừbmpbng nơiuzvi đtanwóliuj hẳjabgn cóliuj tu tiêrnvan giảvtcc sinh sốdegsng từbmpbqtdxu rồuaqzi." Hàvvafn Lậdcemp hưwunpng phấbqfdn thầbdbtm nghĩugkh.

"
Thátvxai Nam sơiuzvn nàvvafy, rốdegst cuộkmutc làvvaf nằjoddm ởfpzr đtanwâqtdxu?" Sau khi qua cơiuzvn hưwunpng phấbqfdn, Hàvvafn Lậdcemp mớtanwi nghĩugkh đtanwếshijn đtanwdgzta phưwunpơiuzvng đtanwóliujfpzr đtanwâqtdxu, vẫfgzdn còncywn chưwunpa biếshijt rõguve, liềtanwn thuậdcemn miệliujng hỏpohyi.

"
otoang tửrctp, Thátvxai Nam sơiuzvn ởfpzr cựbdbtc Nam củdbbqa Lam Châqtdxu, cátvxach Nghiễzoeqm Quýmwkk thàvvafnh bốdegsn mưwunpơiuzvi dặicjwm." Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku cung kídegsnh trảvtcc lờixlvi.

"
Phídegsa nam củdbbqa Lam Châqtdxu?" Hàvvafn Lậdcemp nhídegsu màvvafy, cùigfing vớtanwi nơiuzvi màvvafdfiq phảvtcci tớtanwi đtanwpohy átvxam sátvxat - Đguvekmutc phátvxach sơiuzvn trang, vừbmpba vặicjwn làvvaf mộkmutt Bắggvkc mộkmutt Nam, căuaqzn bảvtccn làvvaf khôotoang thuậdcemn tiệliujn, xem ra chỉpaouncywn cátvxach chạyapwy đtanwi chạyapwy lạyapwi vàvvafi chuyếshijn.

"
otoan nhịdgzt cẩmwkku, sau khi quay vềtanw, đtanwpohy Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu làvvafm phóliuj bang chủdbbq Tứuaqzaatinh bang. Ta biếshijt ngưwunpơiuzvi khôotoang quátvxa vui lòncywng, nhưwunpng ta đtanwãdfiq đtanwátvxap ứuaqzng vớtanwi ngưwunpixlvi ta, thìaati nhấbqfdt đtanwdgztnh phảvtcci thựbdbtc hiệliujn lờixlvi hứuaqza." Hàvvafn Lậdcemp hưwunptanwng vềtanwotoan nhịdgzt cẩmwkku phâqtdxn phóliuj.

"
Khôotoang dátvxam, côotoang tửrctpliuji sao, tạyapwi hạyapw cứuaqz nhưwunp vậdcemy màvvafvvafm, tuyệliujt đtanwdegsi khôotoang cóliuj nửrctpa câqtdxu oátvxan hậdcemn!" Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku vừbmpba nghe, giậdcemt mìaatinh hoảvtccng sợrctp, nhớtanw đtanwếshijn nhữvvafng lờixlvi Hàvvafn Lậdcemp nóliuji lújlufc bắggvkt đtanwbdbtu, sắggvkc mặicjwt càvvafng thêrnvam trắggvkng bệliujch.

"
rnvan tâqtdxm, ngưwunpơiuzvi cóliuj trung thàvvafnh hay khôotoang, trong lòncywng ta cóliujdegsnh toátvxan. Bìaatinh nàvvafy cóliuj giảvtcci đtanwkmutc đtanwan, cóliuj thểpohy triệliujt đtanwpohy giảvtcci đtanwkmutc màvvaf ngưwunpơiuzvi đtanwang mang trong ngưwunpixlvi, đtanwpohy cho ngưwunpơiuzvi sau nàvvafy khỏpohyi phảvtcci lo lắggvkng ưwunpu phiềtanwn, đtanwâqtdxy cũyapwng làvvaf việliujc màvvaf ta đtanwãdfiq hứuaqza vớtanwi ngưwunpơiuzvi lújlufc đtanwbdbtu, ta làvvaf ngưwunpixlvi đtanwdegsi đtanwãdfiqi rấbqfdt bìaatinh đtanwjabgng, sẽxsyf khôotoang lừbmpba gạyapwt ngưwunpơiuzvi." Hàvvafn Lậdcemp móliujc ra mộkmutt bìaatinh đtanwan dưwunprctpc, đtanwưwunpa cho Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku.

otoan nhịdgzt cẩmwkku thấbqfdy vậdcemy, mừbmpbng rỡgnfz ra mặicjwt. "
Hủdbbqqtdxm hoàvvafn" trong ngưwunpixlvi hắggvkn, trưwunptanwc giờixlv khiếshijn hắggvkn ăuaqzn khôotoang ngon ngủdbbq khôotoang yêrnvan, hôotoam nay cóliuj thểpohy hoàvvafn toàvvafn giảvtcci trừbmpb, sao khôotoang khiếshijn hắggvkn thấbqfdy kídegsch đtanwkmutng.

"
Tạyapw ơiuzvn côotoang tửrctp! Tạyapw ơiuzvn côotoang tửrctp, tiểpohyu nhâqtdxn nhấbqfdt đtanwdgztnh vìaatiotoang tửrctp gan óliujc lầbdbty đtanwbqfdt, chếshijt khôotoang hốdegsi hậdcemn!" Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku nhậdcemn chiếshijc bìaatinh xong, nóliuji ra nhữvvafng lờixlvi hếshijt sứuaqzc thàvvafnh khẩmwkkn.

vvafn Lậdcemp bấbqfdt giátvxac cũyapwng gậdcemt gậdcemt đtanwbdbtu.

dfiq sởfpzrugkhliuj thểpohy sảvtccng khoátvxai nhưwunp vậdcemy màvvaf cấbqfdp thuốdegsc giảvtcci đtanwkmutc cho Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku, chủdbbq yếshiju làvvafaatidfiq thấbqfdy mỗrjbvi thátvxang giảvtcci đtanwkmutc cho Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku mộkmutt lầbdbtn, thậdcemt sựbdbt quátvxavvaf phiềtanwn phứuaqzc! Hơiuzvn nữvvafa gãdfiq phảvtcci rờixlvi Gia Nguyêrnvan thàvvafnh mộkmutt đtanwoạyapwn thờixlvi gian, đtanwãdfiq nhưwunp vậdcemy rồuaqzi, cátvxach tốdegst nhấbqfdt làvvaf triệliujt đtanwpohy giảvtcci đtanwkmutc cho xong, đtanwưwunpơiuzvng nhiêrnvan nếshiju nhưwunp sau nàvvafy, hai ngưwunpixlvi nàvvafy cóliuj ýmwkk phảvtccn bộkmuti, Hàvvafn Lậdcemp cũyapwng tuyệliujt nhiêrnvan khôotoang ngạyapwi, lậdcemp tứuaqzc đtanwem hai ngưwunpixlvi ra giếshijt chếshijt, rồuaqzi đtanwưwunpa ngưwunpixlvi khátvxac lêrnvan thay.

iuzvn nữvvafa tạyapwm thờixlvi Hàvvafn Lậdcemp đtanwãdfiq chuẩmwkkn bịdgzt biếshijn Tứuaqzaatinh bang thàvvafnh mộkmutt trong nhữvvafng đtanwưwunpixlvng lui củdbbqa mìaatinh, con thỏpohy đtanwàvvafo hang còncywn đtanwàvvafo ba hang nữvvafa làvvaf.

vvafn Lậdcemp biếshijt rõguve, trêrnvan thếshij giớtanwi nàvvafy khôotoang cóliuj sựbdbtotoa duyêrnvan vôotoa cớtanw trung thàvvafnh, cũyapwng khôotoang cóliuj sựbdbtotoa duyêrnvan vôotoa cớtanw đtanwi phảvtccn bộkmuti. Còncywn dùigfing bạyapwo lựbdbtc đtanwpohy khốdegsng chếshij đtanwdegsi phưwunpơiuzvng, chídegsnh làvvaf thủdbbq đtanwoạyapwn dễzoeqliuj hiệliuju quảvtcc nhấbqfdt, nhưwunpng cũyapwng làvvaf phưwunpơiuzvng phátvxap hạyapw đtanwjabgng nhấbqfdt, đtanwuaqzng thờixlvi cũyapwng cóliuj khảvtccuaqzng gặicjwp phảvtcci sựbdbt cắggvkn trảvtcc củdbbqa đtanwdegsi phưwunpơiuzvng. Cho nêrnvan nếshiju nhưwunp muốdegsn cho đtanwdegsi phưwunpơiuzvng trung thàvvafnh lâqtdxu dàvvafi mộkmutt chújluft, biệliujn phátvxap âqtdxn uy chídegsnh làvvaf phưwunpơiuzvng thứuaqzc tốdegst nhấbqfdt.

Cho nêrnvan Hàvvafn Lậdcemp cấbqfdp cho đtanwdegsi phưwunpơiuzvng giảvtcci dưwunprctpc, mộkmutt mặicjwt cóliuj thểpohy khiếshijn cho lòncywng trung thàvvafnh củdbbqa Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku đtanwưwunprctpc đtanwtanw cao trong mộkmutt thờixlvi gian dàvvafi, mặicjwt khátvxac trưwunptanwc mặicjwt Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu cho hắggvkn thấbqfdy đtanwưwunprctpc sựbdbt nhấbqfdt ngôotoan cửrctpu đtanwpaounh củdbbqa mìaatinh, ấbqfdn tưwunprctpng vớtanwi việliujc cóliujotoang tấbqfdt thưwunpfpzrng, cóliuj sai tấbqfdt phạyapwt, rấbqfdt cóliuj lợrctpi cho Hàvvafn Lậdcemp trong việliujc khốdegsng chếshijqtdxu dàvvafi hai ngưwunpixlvi.

Đguveoạyapwn trêrnvan chídegsnh làvvaf phưwunpơiuzvng phátvxap do Hàvvafn Lậdcemp câqtdxn nhắggvkc hồuaqzi lâqtdxu suy nghĩugkh ra.

vvafn Lậdcemp nhìaatin Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku nuốdegst giảvtcci dưwunprctpc xong, mớtanwi đtanwkmutt nhiêrnvan nóliuji ra mộkmutt vàvvafi câqtdxu khiếshijn cho hắggvkn vừbmpba mừbmpbng vừbmpba lo.

"
Sau nàvvafy ta đtanwpohy Khújlufc Hồuaqzn ởfpzr chỗrjbvtvxac ngưwunpơiuzvi mộkmutt thờixlvi gian dàvvafi, nhưwunpng tuyệliujt đtanwdegsi khôotoang cho ngưwunpơiuzvi dùigfing hắggvkn vàvvafo việliujc gâqtdxy chuyệliujn thịdgzt phi, nêrnvan biếshijt Khújlufc Hồuaqzn tuy rấbqfdt lợrctpi hạyapwi, nhưwunpng kỳpaou nhâqtdxn dịdgztugkh trêrnvan đtanwixlvi còncywn nhiềtanwu hơiuzvn, nóliuji khôotoang chừbmpbng ngưwunprctpc lạyapwi đtanwem đtanwếshijn hoạyapwtvxat thâqtdxn cho ngưwunpơiuzvi. Ngưwunpơiuzvi phảvtcci nhớtanw cho kỹoozi!" Hàvvafn Lậdcemp trầbdbtm giọfajlng nóliuji.

"
qtdxng, tiểpohyu nhâqtdxn đtanwãdfiq nhớtanw kỹoozi rồuaqzi, tuyệliujt đtanwdegsi sẽxsyf an bàvvafi thoảvtcc đtanwátvxang cho Khújlufc Hồuaqzn đtanwyapwi nhâqtdxn, côotoang tửrctp gia cứuaqzrnvan tâqtdxm." Tôotoan nhịdgzt cẩmwkku nhưwunpvvaf con mổdfiq thóliujc, gậdcemt đtanwbdbtu liêrnvan tụrnvac khôotoang ngừbmpbng.

"
Khôotoang phảvtcci làvvaf đtanwãdfiq khôotoang cầbdbtn Khújlufc Hồuaqzn cạyapwnh mìaatinh đtanwpohy bảvtcco vệliuj, màvvaf bộkmuttvxang củdbbqa hắggvkn quátvxa thu hújluft sựbdbt chújluf ýmwkk củdbbqa ngưwunpixlvi khátvxac, khôotoang thuậdcemn tiệliujn cho việliujc đtanwi xa củdbbqa mìaatinh, lạyapwi phảvtcci gửrctpi Khújlufc Hồuaqzn lạyapwi cho mấbqfdy ngưwunpixlvi nàvvafy thay gãdfiq chăuaqzm sóliujc!" Hàvvafn Lậdcemp thởfpzrvvafi, âqtdxm thầbdbtm cújlufi đtanwbdbtu, cóliuj chújluft khôotoang nỡgnfz rờixlvi bỏpohy.

"
Hai ngưwunpơiuzvi cũyapwng tựbdbt bảvtcco trọfajlng. lui xuốdegsng ah! Gầbdbtn đtanwâqtdxy cũyapwng khôotoang cầbdbtn phảvtcci tớtanwi gặicjwp ta, ta muốdegsn đtanwi xa mộkmutt đtanwoạyapwn thờixlvi gian, khôotoang biếshijt khi nàvvafo mớtanwi quay lạyapwi." Hàvvafn Lậdcemp khe khẽxsyf vẫfgzdy tay, bảvtcco hai ngưwunpixlvi ra ngoàvvafi.

otoan nhịdgzt cẩmwkku vàvvaf Tịdgztch thiếshijt ngưwunpu nghe xong mấbqfdy lờixlvi, cung kídegsnh thốdegsi lui, trong phòncywng chỉpaouncywn lạyapwi mộkmutt mìaatinh Hàvvafn Lậdcemp, đtanwang trầbdbtm tưwunpaati đtanwóliuj.

"
Thátvxai Nam cốdegsc nàvvafy, rốdegst cuộkmutc tu tiêrnvan giảvtcc nhưwunp thếshijvvafo? Ta tìaatim đtanwưwunprctpc rồuaqzi, cóliuj gặicjwp gìaati khôotoang ổdfiqn khôotoang, cóliuj tao ngộkmut phảvtcci nguy hiểpohym gìaati khôotoang?" Hàvvafn Lậdcemp ngơiuzv ngẩmwkkn thầbdbtm nghĩugkh, gãdfiqjlufc nàvvafy, khôotoang khỏpohyi thầbdbtn du thiêrnvan ngoạyapwi, tiếshijn nhậdcemp vàvvafo cảvtccnh giớtanwi vong ngãdfiq.

Nhậdcemt nguyệliujt nhưwunp thoi đtanwưwunpa, thờixlvi gian trôotoai nhanh, chớtanwp mắggvkt đtanwãdfiq qua hai thátvxang, trong Gia Nguyêrnvan thàvvafnh lújlufc nàvvafy, khôotoang thểpohyaatim thấbqfdy Hàvvafn Lậdcemp, hơiuzvn nữvvafa sau nàvvafy trảvtcci qua vôotoavvafn tuếshij nguyệliujt, cũyapwng khôotoang thấbqfdy xuấbqfdt hiệliujn bóliujng dátvxang củdbbqa Hàvvafn Lậdcemp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.