Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 124 : Mặc Phượng Vũ

    trước sau   
"Mấewovy vịxyvu tỷoiav muộoiavi củmojga ta khôkyuwng cầaimwn phảhlxvi uốuusung thuốuusuc nàqsqzy! Mộoiavt mìyaxnnh tíjbjwnh mạbbsong củmojga ta còrhaqn chưqjvfa đpckamojg sao?" Nghiêackim thịxyvu sau khi uốuusung thuốuusuc vàqsqzo, ngăyaxnn trởekcw cửaimw đpckaoiavng củmojga Nhịxyvu phu nhâebkrn Lýokal thịxyvudxfxng muốuusun uốuusung thuốuusuc.

qsqzn Lậqsqzp vừzknya nghe Nghiêackim thịxyvuyaxni thếwocz, cóyaxn chúeksht sửaimwng sốuusut, lộoiav ra chúeksht vẻreln kinh ngạbbsoc.

Nhưqjvfng lậqsqzp tứuusuc sau khi trầaimwm ngâebkrm mộoiavt chúeksht, gậqsqzt nhẹewov đpckaaimwu, nóyaxni: "Nếwoczu Tứuusu phu nhâebkrn tỷoiav muộoiavi tìyaxnnh thâebkrm, đpckaãybleyaxni nhưqjvf vậqsqzy, Hàqsqzn Lậqsqzp ta cũdxfxng khôkyuwng phảhlxvi ngưqjvfzvwsi bấewovt thôkyuwng tìyaxnnh lýokal! Cứuusu vậqsqzy đpckai, Nhịxyvu phu nhâebkrn cáidljc nàqsqzng khôkyuwng cầaimwn uốuusung thuốuusuc".

qsqzn Lậqsqzp nóyaxni xong, đpckaem bìyaxnnh thuốuusuc từzkny trong tay Nghiêackim thịxyvu thu trởekcw vềiyun, mộoiavt lầaimwn nữviqpa cấewovt vàqsqzo trong lòrhaqng.

"Nếwoczu chuyệrelnn đpckaãyble xong, tạbbsoi hạbbso trưqjvfxyvuc hếwoczt cáidljo từzkny. Chờzvwsekshc nàqsqzy ngàqsqzy mai, tạbbsoi hạbbso trởekcw lạbbsoi Mặaimwc phủmojg lấewovy bứuusuc họousga, sau đpckaóyaxn trựtggyc tiếwoczp đpckai Đqnncoiavc Báidljklvfn trang".

"Vậqsqzy thìyaxn phiềiyunn côkyuwng tửaimw!" Đqnncáidljm ngưqjvfzvwsi Nghiêackim thịxyvu đpckauusung dậqsqzy đpckaưqjvfa tiễyslxn Hàqsqzn Lậqsqzp.


qsqzn Lậqsqzp cưqjvfzvwsi nhạbbsot, tiêackiu sáidlji xoay ngưqjvfzvwsi, rờzvwsi khỏbnjmi phòrhaqng.

qsqzn Lậqsqzp mớxyvui vừzknya xuốuusung tiểzvwsu lâebkru, phíjbjwa sau cóyaxn tiếwoczng bưqjvfxyvuc châebkrn vộoiavi vàqsqzng truyềiyunn đpckaếwoczn.

"Hàqsqzn sưqjvf huynh, chờzvws mộoiavt chúeksht, Nhịxyvu tỷoiav ta tìyaxnm ngưqjvfơklvfi cóyaxn việrelnc!" Thanh âebkrm tiểzvwsu nha đpckaaimwu Mặaimwc Thảhlxvi Hoàqsqzn hôkyuw to gọousgi nhỏbnjm truyềiyunn tớxyvui, Hàqsqzn Lậqsqzp nghe tiếwoczng gọousgi nàqsqzy, thởekcwqsqzi, bấewovt đpckaipuzc dĩekcw xoay ngưqjvfzvwsi lạbbsoi.

Chỉviqp thấewovy tiểzvwsu yêackiu tinh nọousgkyuwng thẳaimwng tớxyvui trưqjvfxyvuc mặaimwt, màqsqz Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfxiyunng Mặaimwc Ngọousgc Châebkru đpckai theo sau, đpckaang đpckai tớxyvui.

Mặaimwc Thảhlxvi Hoàqsqzn vàqsqzi bưqjvfxyvuc đpckauổsslzi theo Hàqsqzn Lậqsqzp, sau đpckaóyaxn trừzknyng lớxyvun hai mắipuzt, khôkyuwng ngừzknyng xoay chuyểzvwsn, miệrelnng thìyaxn vẫuusun "mấewovp máidljy" khôkyuwng ngừzknyng, tựtggya hồkjqo đpckaang nhìyaxnn vậqsqzt nuôkyuwi trong nhàqsqz!

qnncưqjvfjgvec đpckaóyaxn! Hàqsqzn sưqjvf huynh, lừzknya gạbbsotlàqsqzm ta thậqsqzt khổsslz! Khôkyuwng nghĩekcw tớxyvui, ngưqjvfơklvfi cũdxfxng làqsqz giảhlxv mạbbsoo! Lạbbsoi dùiyunng mộoiavt chúeksht đpckakjqo vậqsqzt, làqsqzm cho nhàqsqz ta xoay vòrhaqng vòrhaqng cảhlxvackin".

qsqzn Lậqsqzp vừzknya nghe, lừzkny mắipuzt nhìyaxnn tiểzvwsu nha đpckaaimwu, cáidlji gìyaxn gọousgi làqsqz mộoiavt chúeksht đpckakjqo vậqsqzt? Rõipuzqsqzng làqsqz ngưqjvfơklvfi muốuusun lễyslx vậqsqzt, bảhlxvn thâebkrn muốuusun đpckai!

"Tam muộoiavi, khôkyuwng đpckaưqjvfjgvec vôkyuw lễyslx, đpckazknyng gâebkry phiềiyunn toáidlji cho Hàqsqzn côkyuwng tửaimw".

qsqzn Lậqsqzp lầaimwn đpckaaimwu nghe đpckaưqjvfjgvec thanh âebkrm củmojga Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx, mềiyunm mạbbsoi, hếwoczt sứuusuc ôkyuwn nhu, làqsqzm cho ngưqjvfzvwsi ta nghe xong thậqsqzt làqsqz thoảhlxvi máidlji.

"Cáidlji gìyaxn! Ngưqjvfzvwsi ta khôkyuwng phảhlxvi làqsqz trúeksht giậqsqzn thay mẹewov sao, sao lạbbsoi đpckazvws hắipuzn cóyaxn tháidlji đpckaoiav nhưqjvf vậqsqzy trưqjvfxyvuc mặaimwt mẹewov!" Mặaimwc Thảhlxvi Hoàqsqzn phẫuusun uấewovt nóyaxni.

qsqzn Lậqsqzp vừzknya nghe, quảhlxv nhiêackin mìyaxnnh đpckaidljn, nha đpckaaimwu kia thuầaimwn túekshy làqsqz vộoiavi tớxyvui gâebkry rốuusui vớxyvui mìyaxnnh, liềiyunn khôkyuwng hềiyun đpckazvws ýokal tớxyvui tiểzvwsu yêackiu tinh nữviqpa, màqsqz quay đpckaaimwu nóyaxni vớxyvui Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx:

"Nhịxyvu tiểzvwsu thưqjvf, cóyaxn việrelnc tìyaxnm tạbbsoi hạbbso sao?"

Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx thấewovy Hàqsqzn Lậqsqzp nóyaxni vớxyvui mìyaxnnh, sắipuzc mặaimwt khẽliyi đpckabnjmackin, nhưqjvfng vẫuusun nhẹewov giọousgng nóyaxni: Phưqjvfjgveng Vũdxfxyaxnm côkyuwng tửaimw chỉviqpqsqz muốuusun biếwoczt, Oanh hưqjvfơklvfng hoàqsqzn trêackin ngưqjvfzvwsi Tam muộoiavi, cóyaxn thậqsqzt sựtggyqsqz do côkyuwng tửaimw tặaimwng cho khôkyuwng? Côkyuwng tửaimw đpckaưqjvfjgvec gia phụmkmw châebkrn truyềiyunn vềiyun y thuậqsqzt sao?"


qsqzn Lậqsqzp mớxyvui gặaimwp gỡkgpv Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx, đpckauusui vớxyvui ngưqjvfzvwsi nàqsqzy rấewovt cóyaxn hảhlxvo cảhlxvm, hôkyuwm nay gặaimwp lạbbsoi ngưqjvfzvwsi ngọousgc nóyaxni ôkyuwn nhu ngưqjvfjgveng ngùiyunng nhưqjvf thếwocz, trong lòrhaqng khôkyuwng khỏbnjmi đpckauusui vớxyvui côkyuwidlji nàqsqzy sinh ra khôkyuwng íjbjwt tìyaxnnh cảhlxvm.

yaxn vậqsqzy rấewovt hòrhaqa nhãyble, nóyaxni: "
Nhịxyvu tiểzvwsu thưqjvf muốuusun biếwoczt chuyệrelnn nàqsqzy, Hàqsqzn mỗjbjw tựtggy nhiêackin biếwoczt sẽliyi trảhlxv lờzvwsi".

"
Oanh hưqjvfơklvfng hoàqsqzn củmojga Thảhlxvi Hoàqsqzn côkyuwqjvfơklvfng, đpckaíjbjwch thậqsqzt làqsqz tạbbsoi hạbbso tặaimwng. Tạbbsoi hạbbsodxfxng đpckaíjbjwch xáidljc từzkny Mặaimwc sưqjvf họousgc khôkyuwng íjbjwt y thuậqsqzt cùiyunng phưqjvfơklvfng thuốuusuc, Oanh hưqjvfơklvfng hoàqsqzn nàqsqzy màqsqz mộoiavt trong sốuusu đpckaóyaxn. Chẳaimwng lẻreln Phưqjvfjgveng Vũdxfxkyuwqjvfơklvfng cóyaxn hứuusung thúeksh?"

qsqzn Lậqsqzp từzkny khi nhìyaxnn thấewovy cáidljc thảhlxvo dưqjvfjgvec bêackin trong hậqsqzu việrelnn Mặaimwc phủmojg, đpckaãyble biếwoczt nơklvfi đpckaâebkry khẳaimwng đpckaxyvunh cóyaxn tồkjqon tạbbsoi mộoiavt ngưqjvfzvwsi họousgc y thuậqsqzt củmojga Mặaimwc đpckabbsoi phu, hôkyuwm nay thấewovy Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx hỏbnjmi nhưqjvf thếwocz, trong lòrhaqng biếwoczt hơklvfn phâebkrn nửaimwa ngưqjvfzvwsi ngọousgc trưqjvfxyvuc mắipuzt chíjbjwnh làqsqz ngưqjvfzvwsi đpckaóyaxn.

Quảhlxv nhiêackin, Hàqsqzn Lậqsqzp vừzknya thốuusut lêackin xong, côkyuwidlji nguyêackin đpckaang cựtggyc kỳxuiw trầaimwm tĩekcwnh, trong mắipuzt toáidljt ra sựtggy vui mừzknyng, nóyaxni:

"
Khôkyuwng dốuusui gạbbsot côkyuwng tửaimw, Phưqjvfjgveng Vũdxfx từzkny nhỏbnjm đpckauusui vớxyvui y đpckabbsoo củmojga gia phụmkmw cảhlxvm thấewovy rấewovt hứuusung thúeksh, cũdxfxng đpckaãyble đpckaousgc khôkyuwng íjbjwt y thưqjvf củmojga gia phụmkmw. Đqnncáidljng tiếwoczc chíjbjwnh làqsqz, khi gia phụmkmw rờzvwsi khỏbnjmi Mặaimwc phủmojg, Phưqjvfjgveng Vũdxfx tuổsslzi còrhaqn nhỏbnjm, bởekcwi vậqsqzy nhữviqpng gìyaxn họousgc đpckaưqjvfjgvec thậqsqzt sựtggyqsqzyaxn hạbbson".

Sau khi nóyaxni xong nhữviqpng lờzvwsi nàqsqzy, Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfxyaxn chúeksht do dựtggy, sau mộoiavt hồkjqoi trùiyun trừzkny lạbbsoi tiếwoczp tụmkmwc nóyaxni:

"
Cho nêackin Phưqjvfjgveng Vũdxfxyaxn thỉviqpnh cầaimwu, mong rằrxrjng côkyuwng tửaimwyaxn thểzvws thàqsqznh toàqsqzn. Cáidljc hạbbsoyaxn thểzvws đpckaem tâebkrm đpckaipuzc vềiyun y đpckabbsoo củmojga gia phụmkmw cấewovp cho Phưqjvfjgveng Vũdxfx mộoiavt phầaimwn, đpckazvws cho Phưqjvfjgveng Vũdxfxyaxn thểzvws họousgc thêackim, nâebkrng cao y thuậqsqzt củmojga bảhlxvn thâebkrn".

Sau khi nóyaxni xong, vịxyvu Nhịxyvu tiểzvwsu thưqjvf Mặaimwc phủmojg trêackin mặaimwt cóyaxn chúeksht đpckabnjm bừzknyng, hiểzvwsn nhiêackin đpckauusui vớxyvui việrelnc bảhlxvn thâebkrn thỉviqpnh cầaimwu nhưqjvf thếwocz, rấewovt ngưqjvfjgveng ngùiyunng.

qsqzqsqzn Lậqsqzp sau khi nghe xong thỉviqpnh cầaimwu củmojga ngưqjvfzvwsi ngọousgc, ngay cảhlxv nghĩekcwdxfxng khôkyuwng nghĩekcw, lậqsqzp tứuusuc đpckaáidljp ứuusung.

"
Khôkyuwng thàqsqznh vấewovn đpckaiyun, ngàqsqzy mai ta đpckaếwoczn Mặaimwc phủmojg, sẽliyi đpckaem mộoiavt íjbjwt di cảhlxvo củmojga Mặaimwc sưqjvfiyunng cáidljc phưqjvfơklvfng thuốuusuc mang đpckaếwoczn cho Nhịxyvu tiểzvwsu thưqjvf. Cáidlji nàqsqzy nguyêackin lúekshc đpckaaimwu làqsqz vậqsqzt củmojga Mặaimwc phủmojg, ta vốuusun đpckaxyvunh giao cho Tứuusu phu nhâebkrn, nếwoczu Nhịxyvu tiểzvwsu thưqjvf muốuusun, giao cho tiểzvwsu thưqjvfdxfxng giốuusung nhau" Hàqsqzn Lậqsqzp cưqjvfzvwsi mộoiavt cáidlji, nóyaxni.

"
Đqnnca tạbbsokyuwng tửaimw thàqsqznh toàqsqzn! Phưqjvfjgveng Vũdxfx rấewovt cảhlxvm kíjbjwch!" Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx trêackin mặaimwt cóyaxn vẻreln cảhlxvm kíjbjwch.

"
Nhịxyvu tỷoiav, tạbbso ơklvfn hắipuzn làqsqzm gìyaxn? Khôkyuwng nghe hắipuzn nóyaxni sao, vậqsqzt nàqsqzy vốuusun làqsqz củmojga chúekshng ta, hắipuzn đpckaưqjvfa cho ngưqjvfzvwsi cũdxfxng làqsqz lẽliyi tấewovt nhiêackin" Mặaimwc Thảhlxvi Hoàqsqzn ởekcw mộoiavt bêackin, nháidljy mắipuzt mộoiavt cáidlji, đpckaoiavt nhiêackin ngắipuzt lờzvwsi nóyaxni.


qsqzn Lậqsqzp nghe xong lờzvwsi củmojga tiểzvwsu nha đpckaaimwu, đpckaưqjvfa mắipuzt nhìyaxnn, trong lòrhaqng nóyaxni: "
Nếwoczu khôkyuwng phảhlxvi Nhịxyvu tỷoiav ngưqjvfơklvfi, mỹwazh nữviqp ôkyuwn nhu đpckaoiavng lòrhaqng ngưqjvfzvwsi nhưqjvf vậqsqzy cầaimwu ta, cáidlji nàqsqzy đpckaãybleklvfi vàqsqzo trong tay ta, còrhaqn cóyaxn thểzvws trảhlxv lạbbsoi cho Mặaimwc phủmojg? Nghĩekcwdxfxng đpckazknyng nghĩekcw!"

"
Tam muộoiavi đpckazknyng nóyaxni bậqsqzy, Hàqsqzn côkyuwng tửaimwyaxn thểzvws khôkyuwng chúeksht do dựtggy đpckaem di vậqsqzt củmojga phụmkmw thâebkrn giao lạbbsoi cho chúekshng ta, đpckamojg đpckazvwsyaxni rõipuz rằrxrjng côkyuwng tửaimw khôkyuwng cóyaxn quan tâebkrm đpckaếwoczn".

yaxn lẽliyi thấewovy Hàqsqzn Lậqsqzp vàqsqz Mặaimwc Thảhlxvi Hoàqsqzn muốuusun đpckauusui đpckaaimwu, Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx vộoiavi vàqsqzng la tiểzvwsu nha đpckaaimwu mộoiavt tiếwoczng. Sau đpckaóyaxnqjvfo nàqsqzng, sau khi đpckauusui vớxyvui Hàqsqzn Lậqsqzp nhẹewov nhàqsqzng thi lễyslx, cáidljo từzkny trởekcw vềiyun.

qsqz từzkny đpckaaimwu đpckaếwoczn giờzvws, vịxyvu Đqnncbbsoi tiểzvwsu thưqjvf Mặaimwc phủmojg Mặaimwc Ngọousgc Châebkru, vẫuusun khôkyuwng hềiyun mởekcw miệrelnng nóyaxni mộoiavt câebkru, sau khi thấewovy hai tỷoiav muộoiavi Mặaimwc Phưqjvfjgveng Vũdxfx rờzvwsi đpckai, nhìyaxnn thoáidljng qua Hàqsqzn Lậqsqzp, rồkjqoi đpckai theo.

"
Vịxyvu Mặaimwc Đqnncbbsoi tiểzvwsu thưqjvfqsqzy, liếwoczc mắipuzt nhìyaxnn mìyaxnnh nhưqjvf vậqsqzy cóyaxn ýokal tứuusuyaxn đpckaâebkry? Cảhlxvm kíjbjwch ta, ghéqjvft ta, hay làqsqz cảhlxv hai đpckaiyunu cóyaxn?" Hàqsqzn Lậqsqzp bịxyvu mộoiavt cáidlji liếwoczc mắipuzt củmojga Mặaimwc Ngọousgc Châebkru trưqjvfxyvuc khi rờzvwsi đpckai, làqsqzm cho cóyaxn chúeksht suy nghĩekcw.

Nhưqjvfng đpckaóyaxnqsqzn Lậqsqzp nhúekshn nhúekshn vai, cũdxfxng khôkyuwng muốuusun nghĩekcw tớxyvui việrelnc nàqsqzy, rờzvwsi khỏbnjmi Mặaimwc phủmojg.

Khi Hàqsqzn Lậqsqzp trởekcw lạbbsoi kháidljch sạbbson, Tâebkrn bang chủmojg Tứuusuyaxnnh bang Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, cùiyunng mộoiavt têackin kháidljc đpckaang đpckajgvei ởekcw ngoàqsqzi phòrhaqng Hàqsqzn Lậqsqzp đpckaãybleebkru, đpckaưqjvfơklvfng nhiêackin làqsqzyaxn Khúekshc Hồkjqon ởekcw đpckaóyaxn.

qsqzn Lậqsqzp sau khi thấewovy Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, gậqsqzt đpckaaimwu vớxyvui hắipuzn, đpckaqjvfy ra cửaimwa vàqsqzo phòrhaqng, đpckaáidljm ngưqjvfzvwsi Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu theo sáidljt đpckai vàqsqzo, sau đpckaóyaxniyunng têackin còrhaqn lạbbsoi cung kíjbjwnh đpckauusung ởekcw hai bêackin.

qsqzn Lậqsqzp sau khi ngồkjqoi xuốuusung, mớxyvui cẩqjvfn thậqsqzn đpckaáidljnh giáidlj ngưqjvfzvwsi xa lạbbso đpckai cùiyunng vớxyvui Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, khoảhlxvng ba mưqjvfơklvfi tuổsslzi, tráidljng háidljn trêackin mặaimwt cóyaxn thịxyvut, cóyaxn vẻreln hung áidljc.

"
Xem bộoiavidljng củmojga ngưqjvfơklvfi hồkjqong quang đpckaaimwy mặaimwt, vịxyvu tríjbjw bang chủmojg Tứuusuyaxnnh bang nàqsqzy đpckaãybleyblen sàqsqzng ngồkjqoi lêackin rồkjqoi sao!" Hàqsqzn Lậqsqzp hưqjvfxyvung vềiyun phíjbjwa Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu thảhlxvn nhiêackin nóyaxni.

"
Ngồkjqoi lêackin rồkjqoi! Ngồkjqoi lêackin rồkjqoi! Cáidlji nàqsqzy cũdxfxng nhờzvwskyuwng tửaimwmojgng hộoiav, nếwoczu khôkyuwng tiểzvwsu nhâebkrn làqsqzm sao cóyaxn thểzvwsyaxn ngàqsqzy hôkyuwm nay!" Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu mặaimwt màqsqzy hớxyvun hởekcw vộoiavi vàqsqzng ứuusung tiếwoczng nóyaxni.

"
Ngưqjvfơklvfi biếwoczt làqsqz tốuusut rồkjqoi! Tứuusuyaxnnh bang chuyệrelnn lớxyvun nhỏbnjm, ta sẽliyi khôkyuwng nhúekshng tay vàqsqzo, nhưqjvfng ngưqjvfơklvfi phảhlxvi dùiyunng lựtggyc lưqjvfjgveng củmojga Tứuusuyaxnnh bang, đpckaem chuyệrelnn ta giao phóyaxnqsqzm cho thỏbnjma đpckaáidljng, nếwoczu khôkyuwng ta sẽliyi khôkyuwng đpckazvws ýokal lạbbsoi sẽliyi đpckasslzi mộoiavt vịxyvu bang chủmojg kháidljc" Hàqsqzn Lậqsqzp lạbbsonh lùiyunng nóyaxni.

Nghe nóyaxni thếwocz, làqsqzm cho Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu đpckaang cóyaxn chúeksht đpckaipuzc ýokal, lậqsqzp tứuusuc rùiyunng mìyaxnnh mộoiavt cáidlji, thanh tỉviqpnh rấewovt nhiềiyunu.

"
Tạbbsoi hạbbso đpckauusui vớxyvui chuyệrelnn củmojga côkyuwng tửaimw, tuyệrelnt đpckauusui toàqsqzn lựtggyc ứuusung phóyaxn, nếwoczu cầaimwn phảhlxvi liềiyunu cáidlji mạbbsong nàqsqzy, cũdxfxng sẽliyi hoàqsqzn thàqsqznh!" Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu cuốuusung quíjbjwt thểzvws hiệrelnn ra bộoiavidljng trung tâebkrm.

qsqzn Lậqsqzp "
eyfwm" mộoiavt cáidlji, cũdxfxng khôkyuwng hềiyun đpckazvws ýokal tớxyvui Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, màqsqzqsqz quay đpckaaimwu nhìyaxnn vềiyun phíjbjwa têackin còrhaqn lạbbsoi.

"
Ngưqjvfơklvfi chíjbjwnh làqsqz ngưqjvfzvwsi đpckaãyble nghe đpckaưqjvfjgvec thầaimwn tiêackin nóyaxni chuyệrelnn vớxyvui nhau?" Hàqsqzn Lậqsqzp cóyaxn chúeksht hứuusung thúeksh hỏbnjmi.

"
Đqnncúekshng vậqsqzy, tiểzvwsu nhâebkrn Tịxyvuch Thiếwoczt Ngưqjvfu, đpckaíjbjwch xáidljc từzknyng nghe đpckaưqjvfjgvec!" Tráidljng háidljn cung kíjbjwnh đpckaáidljp.

Đqnnczknyng xem ngưqjvfzvwsi nàqsqzy lớxyvun lêackin thôkyuw lỗjbjw, nhưqjvfng cũdxfxng khôkyuwng ngu ngốuusuc. Hắipuzn rấewovt rõipuzqsqzng, thanh niêackin trưqjvfxyvuc mắipuzt cóyaxn vẻreln khôkyuwng ra gìyaxn, mớxyvui làqsqz chỗjbjw chốuusung lưqjvfng cho Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu cóyaxn đpckaưqjvfjgvec đpckaxyvua vịxyvu Bang chủmojg nhưqjvf ngàqsqzy hôkyuwm nay, bởekcwi vậqsqzy cũdxfxng khôkyuwng dáidljm chậqsqzm trễyslx chúeksht nàqsqzo.

qsqzn Lậqsqzp rấewovt hàqsqzi lòrhaqng, chỉviqp cầaimwn làqsqz ngưqjvfzvwsi thôkyuwng minh, vậqsqzy vấewovn đpckaiyundxfxng dểzvwsqsqzng hơklvfn nhiềiyunu.

"
Ngưqjvfơklvfi đpckaem chuyệrelnn ngàqsqzy ấewovy nhìyaxnn thấewovy nam nữviqp thầaimwn tiêackin, kểzvws lạbbsoi từzkny đpckaaimwu tớxyvui đpckakyuwi cho ta mộoiavt lầaimwn, nếwoczu nhưqjvfqsqzm cho ta hàqsqzi lòrhaqng, ta cho ngưqjvfơklvfi làqsqzm phóyaxn củmojga Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, trởekcw thàqsqznh Phóyaxn Bang chủmojg Tứuusuyaxnnh bang!" Hàqsqzn Lậqsqzp biếwoczt rõipuz, chỉviqpyaxn trọousgng thưqjvfekcwng, mớxyvui cóyaxn thểzvwsqsqzm cho ngưqjvfzvwsi ta làqsqzm việrelnc cho mìyaxnnh tíjbjwch cựtggyc, bởekcwi vậqsqzy khôkyuwng chúeksht kháidljch khíjbjw hứuusua.

Tịxyvuch Thiếwoczt Ngưqjvfu nghe vậqsqzy quảhlxv nhiêackin mừzknyng rỡkgpv, kíjbjwch đpckaoiavng vộoiavi vàqsqzng tỏbnjm vẻreln hiểzvwsu rõipuz, nhấewovt đpckaxyvunh làqsqzm cho Hàqsqzn Lậqsqzp hàqsqzi lòrhaqng.

kyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu ởekcw mộoiavt bêackin nghe đpckaếwoczn đpckaóyaxn, trong lòrhaqng đpckaãybleyaxn chúeksht khôkyuwng vui, nhưqjvfng trêackin mặaimwt cũdxfxng khôkyuwng dáidljm cóyaxn chúeksht biểzvwsu lộoiav.

yaxn vậqsqzy, sau khi Tịxyvuch Thiếwoczt Ngưqjvfu hơklvfi chúeksht tỉviqpnh táidljo lạbbsoi, đpckaem chuyệrelnn ngàqsqzy ấewovy gặaimwp đpckaưqjvfjgvec ngưqjvfzvwsi tu tiêackin, ràqsqznh mạbbsoch kểzvws ra mộoiavt lầaimwn.

Tịxyvuch Thiếwoczt Ngưqjvfu kểzvws lạbbsoi lầaimwn nàqsqzy, cùiyunng vớxyvui lờzvwsi kểzvws củmojga Tôkyuwn Nhịxyvu cẩqjvfu, cóyaxn rấewovt nhiềiyunu chỗjbjw khôkyuwng giốuusung, nhưqjvfng đpckabbsoi ýokal cảhlxv quáidlj trìyaxnnh cũdxfxng giốuusung nhau, khôkyuwng cóyaxnyaxn kháidljc biệrelnt nhiềiyunu.

"
Nam nữviqp thầaimwn tiêackin nọousg, cóyaxn nhắipuzc tớxyvui đpckaxyvua danh hoặaimwc làqsqz thờzvwsi gian nàqsqzo khôkyuwng?" Hàqsqzn Lậqsqzp sau khi nghe đpckauusui phưqjvfơklvfng kểzvws lạbbsoi xong, liềiyunn hỏbnjmi ra vấewovn đpckaiyunqsqz hắipuzn quan tâebkrm nhấewovt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.