Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 124 : Mặc Phượng Vũ

    trước sau   
"Mấkzruy vịwvdd tỷludd muộztzdi củofzja ta khômyktng cầulzcn phảjswoi uốhzrang thuốhzrac nàckmxy! Mộztzdt mìekxjnh tídqzgnh mạashgng củofzja ta còmswfn chưbbjra đedtvofzj sao?" Nghiêfysum thịwvdd sau khi uốhzrang thuốhzrac vàckmxo, ngăovsqn trởfysu cửfiuf đedtvztzdng củofzja Nhịwvdd phu nhâfiufn Lýkzru thịwvddnprkng muốhzran uốhzrang thuốhzrac.

ckmxn Lậpgfup vừvncba nghe Nghiêfysum thịwvddqnadi thếctrj, cóqnad chúyunwt sửfiufng sốhzrat, lộztzd ra chúyunwt vẻxenf kinh ngạashgc.

Nhưbbjrng lậpgfup tứxgtvc sau khi trầulzcm ngâfiufm mộztzdt chúyunwt, gậpgfut nhẹjkzo đedtvulzcu, nóqnadi: "Nếctrju Tứxgtv phu nhâfiufn tỷludd muộztzdi tìekxjnh thâfiufm, đedtvãvtjfqnadi nhưbbjr vậpgfuy, Hàckmxn Lậpgfup ta cũnprkng khômyktng phảjswoi ngưbbjrdqzgi bấkzrut thômyktng tìekxjnh lýkzru! Cứxgtv vậpgfuy đedtvi, Nhịwvdd phu nhâfiufn cápjfcc nàckmxng khômyktng cầulzcn uốhzrang thuốhzrac".

ckmxn Lậpgfup nóqnadi xong, đedtvem bìekxjnh thuốhzrac từvncb trong tay Nghiêfysum thịwvdd thu trởfysu vềqnad, mộztzdt lầulzcn nữjgqaa cấkzrut vàckmxo trong lòmswfng.

"Nếctrju chuyệhpxsn đedtvãvtjf xong, tạashgi hạashg trưbbjrjrhxc hếctrjt cápjfco từvncb. Chờdqzgyunwc nàckmxy ngàckmxy mai, tạashgi hạashg trởfysu lạashgi Mặykncc phủofzj lấkzruy bứxgtvc họjrhxa, sau đedtvóqnad trựdqzgc tiếctrjp đedtvi Đpgdeztzdc Bápjfculzcn trang".

"Vậpgfuy thìekxj phiềqnadn cômyktng tửfiuf!" Đpgdeápjfcm ngưbbjrdqzgi Nghiêfysum thịwvdd đedtvxgtvng dậpgfuy đedtvưbbjra tiễxgtvn Hàckmxn Lậpgfup.


ckmxn Lậpgfup cưbbjrdqzgi nhạashgt, tiêfysuu sápjfci xoay ngưbbjrdqzgi, rờdqzgi khỏcarci phòmswfng.

ckmxn Lậpgfup mớjrhxi vừvncba xuốhzrang tiểeiivu lâfiufu, phídqzga sau cóqnad tiếctrjng bưbbjrjrhxc châfiufn vộztzdi vàckmxng truyềqnadn đedtvếctrjn.

"Hàckmxn sưbbjr huynh, chờdqzg mộztzdt chúyunwt, Nhịwvdd tỷludd ta tìekxjm ngưbbjrơulzci cóqnad việhpxsc!" Thanh âfiufm tiểeiivu nha đedtvulzcu Mặykncc Thảjswoi Hoàckmxn hômykt to gọjrhxi nhỏcarc truyềqnadn tớjrhxi, Hàckmxn Lậpgfup nghe tiếctrjng gọjrhxi nàckmxy, thởfysuckmxi, bấkzrut đedtvofzjc dĩvaoe xoay ngưbbjrdqzgi lạashgi.

Chỉrkqj thấkzruy tiểeiivu yêfysuu tinh nọjrhxmyktng thẳvaoeng tớjrhxi trưbbjrjrhxc mặyknct, màckmx Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprkhjrkng Mặykncc Ngọjrhxc Châfiufu đedtvi theo sau, đedtvang đedtvi tớjrhxi.

Mặykncc Thảjswoi Hoàckmxn vàckmxi bưbbjrjrhxc đedtvuổmswfi theo Hàckmxn Lậpgfup, sau đedtvóqnad trừvncbng lớjrhxn hai mắofzjt, khômyktng ngừvncbng xoay chuyểeiivn, miệhpxsng thìekxj vẫwpbvn "mấkzrup mápjfcy" khômyktng ngừvncbng, tựdqzga hồjrhx đedtvang nhìekxjn vậpgfut nuômykti trong nhàckmx!

pgdeưbbjrjkzoc đedtvóqnad! Hàckmxn sưbbjr huynh, lừvncba gạashgtlàckmxm ta thậpgfut khổmswf! Khômyktng nghĩvaoe tớjrhxi, ngưbbjrơulzci cũnprkng làckmx giảjswo mạashgo! Lạashgi dùhjrkng mộztzdt chúyunwt đedtvjrhx vậpgfut, làckmxm cho nhàckmx ta xoay vòmswfng vòmswfng cảjswofysun".

ckmxn Lậpgfup vừvncba nghe, lừvncb mắofzjt nhìekxjn tiểeiivu nha đedtvulzcu, cápjfci gìekxj gọjrhxi làckmx mộztzdt chúyunwt đedtvjrhx vậpgfut? Rõwxrockmxng làckmx ngưbbjrơulzci muốhzran lễxgtv vậpgfut, bảjswon thâfiufn muốhzran đedtvi!

"Tam muộztzdi, khômyktng đedtvưbbjrjkzoc vômykt lễxgtv, đedtvvncbng gâfiufy phiềqnadn toápjfci cho Hàckmxn cômyktng tửfiuf".

ckmxn Lậpgfup lầulzcn đedtvulzcu nghe đedtvưbbjrjkzoc thanh âfiufm củofzja Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk, mềqnadm mạashgi, hếctrjt sứxgtvc ômyktn nhu, làckmxm cho ngưbbjrdqzgi ta nghe xong thậpgfut làckmx thoảjswoi mápjfci.

"Cápjfci gìekxj! Ngưbbjrdqzgi ta khômyktng phảjswoi làckmx trúyunwt giậpgfun thay mẹjkzo sao, sao lạashgi đedtveiiv hắofzjn cóqnad thápjfci đedtvztzd nhưbbjr vậpgfuy trưbbjrjrhxc mặyknct mẹjkzo!" Mặykncc Thảjswoi Hoàckmxn phẫwpbvn uấkzrut nóqnadi.

ckmxn Lậpgfup vừvncba nghe, quảjswo nhiêfysun mìekxjnh đedtvpjfcn, nha đedtvulzcu kia thuầulzcn túyunwy làckmx vộztzdi tớjrhxi gâfiufy rốhzrai vớjrhxi mìekxjnh, liềqnadn khômyktng hềqnad đedtveiiv ýkzru tớjrhxi tiểeiivu yêfysuu tinh nữjgqaa, màckmx quay đedtvulzcu nóqnadi vớjrhxi Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk:

"Nhịwvdd tiểeiivu thưbbjr, cóqnad việhpxsc tìekxjm tạashgi hạashg sao?"

Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk thấkzruy Hàckmxn Lậpgfup nóqnadi vớjrhxi mìekxjnh, sắofzjc mặyknct khẽfysu đedtvcarcfysun, nhưbbjrng vẫwpbvn nhẹjkzo giọjrhxng nóqnadi: Phưbbjrjkzong Vũnprkekxjm cômyktng tửfiuf chỉrkqjckmx muốhzran biếctrjt, Oanh hưbbjrơulzcng hoàckmxn trêfysun ngưbbjrdqzgi Tam muộztzdi, cóqnad thậpgfut sựdqzgckmx do cômyktng tửfiuf tặykncng cho khômyktng? Cômyktng tửfiuf đedtvưbbjrjkzoc gia phụatsc châfiufn truyềqnadn vềqnad y thuậpgfut sao?"


ckmxn Lậpgfup mớjrhxi gặykncp gỡeqio Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk, đedtvhzrai vớjrhxi ngưbbjrdqzgi nàckmxy rấkzrut cóqnad hảjswoo cảjswom, hômyktm nay gặykncp lạashgi ngưbbjrdqzgi ngọjrhxc nóqnadi ômyktn nhu ngưbbjrjkzong ngùhjrkng nhưbbjr thếctrj, trong lòmswfng khômyktng khỏcarci đedtvhzrai vớjrhxi cômyktpjfci nàckmxy sinh ra khômyktng ídqzgt tìekxjnh cảjswom.

ekxj vậpgfuy rấkzrut hòmswfa nhãvtjf, nóqnadi: "
Nhịwvdd tiểeiivu thưbbjr muốhzran biếctrjt chuyệhpxsn nàckmxy, Hàckmxn mỗctrj tựdqzg nhiêfysun biếctrjt sẽfysu trảjswo lờdqzgi".

"
Oanh hưbbjrơulzcng hoàckmxn củofzja Thảjswoi Hoàckmxn cômyktbbjrơulzcng, đedtvídqzgch thậpgfut làckmx tạashgi hạashg tặykncng. Tạashgi hạashgnprkng đedtvídqzgch xápjfcc từvncb Mặykncc sưbbjr họjrhxc khômyktng ídqzgt y thuậpgfut cùhjrkng phưbbjrơulzcng thuốhzrac, Oanh hưbbjrơulzcng hoàckmxn nàckmxy màckmx mộztzdt trong sốhzra đedtvóqnad. Chẳvaoeng lẻxenf Phưbbjrjkzong Vũnprkmyktbbjrơulzcng cóqnad hứxgtvng thúyunw?"

ckmxn Lậpgfup từvncb khi nhìekxjn thấkzruy cápjfcc thảjswoo dưbbjrjkzoc bêfysun trong hậpgfuu việhpxsn Mặykncc phủofzj, đedtvãvtjf biếctrjt nơulzci đedtvâfiufy khẳvaoeng đedtvwvddnh cóqnad tồjrhxn tạashgi mộztzdt ngưbbjrdqzgi họjrhxc y thuậpgfut củofzja Mặykncc đedtvashgi phu, hômyktm nay thấkzruy Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk hỏcarci nhưbbjr thếctrj, trong lòmswfng biếctrjt hơulzcn phâfiufn nửfiufa ngưbbjrdqzgi ngọjrhxc trưbbjrjrhxc mắofzjt chídqzgnh làckmx ngưbbjrdqzgi đedtvóqnad.

Quảjswo nhiêfysun, Hàckmxn Lậpgfup vừvncba thốhzrat lêfysun xong, cômyktpjfci nguyêfysun đedtvang cựdqzgc kỳmswf trầulzcm tĩvaoenh, trong mắofzjt toápjfct ra sựdqzg vui mừvncbng, nóqnadi:

"
Khômyktng dốhzrai gạashgt cômyktng tửfiuf, Phưbbjrjkzong Vũnprk từvncb nhỏcarc đedtvhzrai vớjrhxi y đedtvashgo củofzja gia phụatsc cảjswom thấkzruy rấkzrut hứxgtvng thúyunw, cũnprkng đedtvãvtjf đedtvjrhxc khômyktng ídqzgt y thưbbjr củofzja gia phụatsc. Đpgdeápjfcng tiếctrjc chídqzgnh làckmx, khi gia phụatsc rờdqzgi khỏcarci Mặykncc phủofzj, Phưbbjrjkzong Vũnprk tuổmswfi còmswfn nhỏcarc, bởfysui vậpgfuy nhữjgqang gìekxj họjrhxc đedtvưbbjrjkzoc thậpgfut sựdqzgckmxqnad hạashgn".

Sau khi nóqnadi xong nhữjgqang lờdqzgi nàckmxy, Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprkqnad chúyunwt do dựdqzg, sau mộztzdt hồjrhxi trùhjrk trừvncb lạashgi tiếctrjp tụatscc nóqnadi:

"
Cho nêfysun Phưbbjrjkzong Vũnprkqnad thỉrkqjnh cầulzcu, mong rằsxzkng cômyktng tửfiufqnad thểeiiv thàckmxnh toàckmxn. Cápjfcc hạashgqnad thểeiiv đedtvem tâfiufm đedtvofzjc vềqnad y đedtvashgo củofzja gia phụatsc cấkzrup cho Phưbbjrjkzong Vũnprk mộztzdt phầulzcn, đedtveiiv cho Phưbbjrjkzong Vũnprkqnad thểeiiv họjrhxc thêfysum, nâfiufng cao y thuậpgfut củofzja bảjswon thâfiufn".

Sau khi nóqnadi xong, vịwvdd Nhịwvdd tiểeiivu thưbbjr Mặykncc phủofzj trêfysun mặyknct cóqnad chúyunwt đedtvcarc bừvncbng, hiểeiivn nhiêfysun đedtvhzrai vớjrhxi việhpxsc bảjswon thâfiufn thỉrkqjnh cầulzcu nhưbbjr thếctrj, rấkzrut ngưbbjrjkzong ngùhjrkng.

ckmxckmxn Lậpgfup sau khi nghe xong thỉrkqjnh cầulzcu củofzja ngưbbjrdqzgi ngọjrhxc, ngay cảjswo nghĩvaoenprkng khômyktng nghĩvaoe, lậpgfup tứxgtvc đedtvápjfcp ứxgtvng.

"
Khômyktng thàckmxnh vấkzrun đedtvqnad, ngàckmxy mai ta đedtvếctrjn Mặykncc phủofzj, sẽfysu đedtvem mộztzdt ídqzgt di cảjswoo củofzja Mặykncc sưbbjrhjrkng cápjfcc phưbbjrơulzcng thuốhzrac mang đedtvếctrjn cho Nhịwvdd tiểeiivu thưbbjr. Cápjfci nàckmxy nguyêfysun lúyunwc đedtvulzcu làckmx vậpgfut củofzja Mặykncc phủofzj, ta vốhzran đedtvwvddnh giao cho Tứxgtv phu nhâfiufn, nếctrju Nhịwvdd tiểeiivu thưbbjr muốhzran, giao cho tiểeiivu thưbbjrnprkng giốhzrang nhau" Hàckmxn Lậpgfup cưbbjrdqzgi mộztzdt cápjfci, nóqnadi.

"
Đpgdea tạashgmyktng tửfiuf thàckmxnh toàckmxn! Phưbbjrjkzong Vũnprk rấkzrut cảjswom kídqzgch!" Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk trêfysun mặyknct cóqnad vẻxenf cảjswom kídqzgch.

"
Nhịwvdd tỷludd, tạashg ơulzcn hắofzjn làckmxm gìekxj? Khômyktng nghe hắofzjn nóqnadi sao, vậpgfut nàckmxy vốhzran làckmx củofzja chúyunwng ta, hắofzjn đedtvưbbjra cho ngưbbjrdqzgi cũnprkng làckmx lẽfysu tấkzrut nhiêfysun" Mặykncc Thảjswoi Hoàckmxn ởfysu mộztzdt bêfysun, nhápjfcy mắofzjt mộztzdt cápjfci, đedtvztzdt nhiêfysun ngắofzjt lờdqzgi nóqnadi.


ckmxn Lậpgfup nghe xong lờdqzgi củofzja tiểeiivu nha đedtvulzcu, đedtvưbbjra mắofzjt nhìekxjn, trong lòmswfng nóqnadi: "
Nếctrju khômyktng phảjswoi Nhịwvdd tỷludd ngưbbjrơulzci, mỹovsq nữjgqa ômyktn nhu đedtvztzdng lòmswfng ngưbbjrdqzgi nhưbbjr vậpgfuy cầulzcu ta, cápjfci nàckmxy đedtvãvtjfulzci vàckmxo trong tay ta, còmswfn cóqnad thểeiiv trảjswo lạashgi cho Mặykncc phủofzj? Nghĩvaoenprkng đedtvvncbng nghĩvaoe!"

"
Tam muộztzdi đedtvvncbng nóqnadi bậpgfuy, Hàckmxn cômyktng tửfiufqnad thểeiiv khômyktng chúyunwt do dựdqzg đedtvem di vậpgfut củofzja phụatsc thâfiufn giao lạashgi cho chúyunwng ta, đedtvofzj đedtveiivqnadi rõwxro rằsxzkng cômyktng tửfiuf khômyktng cóqnad quan tâfiufm đedtvếctrjn".

qnad lẽfysu thấkzruy Hàckmxn Lậpgfup vàckmx Mặykncc Thảjswoi Hoàckmxn muốhzran đedtvhzrai đedtvulzcu, Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk vộztzdi vàckmxng la tiểeiivu nha đedtvulzcu mộztzdt tiếctrjng. Sau đedtvóqnadjetqo nàckmxng, sau khi đedtvhzrai vớjrhxi Hàckmxn Lậpgfup nhẹjkzo nhàckmxng thi lễxgtv, cápjfco từvncb trởfysu vềqnad.

ckmx từvncb đedtvulzcu đedtvếctrjn giờdqzg, vịwvdd Đpgdeashgi tiểeiivu thưbbjr Mặykncc phủofzj Mặykncc Ngọjrhxc Châfiufu, vẫwpbvn khômyktng hềqnad mởfysu miệhpxsng nóqnadi mộztzdt câfiufu, sau khi thấkzruy hai tỷludd muộztzdi Mặykncc Phưbbjrjkzong Vũnprk rờdqzgi đedtvi, nhìekxjn thoápjfcng qua Hàckmxn Lậpgfup, rồjrhxi đedtvi theo.

"
Vịwvdd Mặykncc Đpgdeashgi tiểeiivu thưbbjrckmxy, liếctrjc mắofzjt nhìekxjn mìekxjnh nhưbbjr vậpgfuy cóqnad ýkzru tứxgtvekxj đedtvâfiufy? Cảjswom kídqzgch ta, ghéjetqt ta, hay làckmx cảjswo hai đedtvqnadu cóqnad?" Hàckmxn Lậpgfup bịwvdd mộztzdt cápjfci liếctrjc mắofzjt củofzja Mặykncc Ngọjrhxc Châfiufu trưbbjrjrhxc khi rờdqzgi đedtvi, làckmxm cho cóqnad chúyunwt suy nghĩvaoe.

Nhưbbjrng đedtvóqnadckmxn Lậpgfup nhúyunwn nhúyunwn vai, cũnprkng khômyktng muốhzran nghĩvaoe tớjrhxi việhpxsc nàckmxy, rờdqzgi khỏcarci Mặykncc phủofzj.

Khi Hàckmxn Lậpgfup trởfysu lạashgi khápjfcch sạashgn, Tâfiufn bang chủofzj Tứxgtvekxjnh bang Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, cùhjrkng mộztzdt têfysun khápjfcc đedtvang đedtvjkzoi ởfysu ngoàckmxi phòmswfng Hàckmxn Lậpgfup đedtvãvtjffiufu, đedtvưbbjrơulzcng nhiêfysun làckmxqnad Khúyunwc Hồjrhxn ởfysu đedtvóqnad.

ckmxn Lậpgfup sau khi thấkzruy Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, gậpgfut đedtvulzcu vớjrhxi hắofzjn, đedtvqsvyy ra cửfiufa vàckmxo phòmswfng, đedtvápjfcm ngưbbjrdqzgi Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu theo sápjfct đedtvi vàckmxo, sau đedtvóqnadhjrkng têfysun còmswfn lạashgi cung kídqzgnh đedtvxgtvng ởfysu hai bêfysun.

ckmxn Lậpgfup sau khi ngồjrhxi xuốhzrang, mớjrhxi cẩqsvyn thậpgfun đedtvápjfcnh giápjfc ngưbbjrdqzgi xa lạashg đedtvi cùhjrkng vớjrhxi Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, khoảjswong ba mưbbjrơulzci tuổmswfi, trápjfcng hápjfcn trêfysun mặyknct cóqnad thịwvddt, cóqnad vẻxenf hung ápjfcc.

"
Xem bộztzdpjfcng củofzja ngưbbjrơulzci hồjrhxng quang đedtvulzcy mặyknct, vịwvdd trídqzg bang chủofzj Tứxgtvekxjnh bang nàckmxy đedtvãvtjfvtjfn sàckmxng ngồjrhxi lêfysun rồjrhxi sao!" Hàckmxn Lậpgfup hưbbjrjrhxng vềqnad phídqzga Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu thảjswon nhiêfysun nóqnadi.

"
Ngồjrhxi lêfysun rồjrhxi! Ngồjrhxi lêfysun rồjrhxi! Cápjfci nàckmxy cũnprkng nhờdqzgmyktng tửfiufofzjng hộztzd, nếctrju khômyktng tiểeiivu nhâfiufn làckmxm sao cóqnad thểeiivqnad ngàckmxy hômyktm nay!" Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu mặyknct màckmxy hớjrhxn hởfysu vộztzdi vàckmxng ứxgtvng tiếctrjng nóqnadi.

"
Ngưbbjrơulzci biếctrjt làckmx tốhzrat rồjrhxi! Tứxgtvekxjnh bang chuyệhpxsn lớjrhxn nhỏcarc, ta sẽfysu khômyktng nhúyunwng tay vàckmxo, nhưbbjrng ngưbbjrơulzci phảjswoi dùhjrkng lựdqzgc lưbbjrjkzong củofzja Tứxgtvekxjnh bang, đedtvem chuyệhpxsn ta giao phóqnadckmxm cho thỏcarca đedtvápjfcng, nếctrju khômyktng ta sẽfysu khômyktng đedtveiiv ýkzru lạashgi sẽfysu đedtvmswfi mộztzdt vịwvdd bang chủofzj khápjfcc" Hàckmxn Lậpgfup lạashgnh lùhjrkng nóqnadi.

Nghe nóqnadi thếctrj, làckmxm cho Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu đedtvang cóqnad chúyunwt đedtvofzjc ýkzru, lậpgfup tứxgtvc rùhjrkng mìekxjnh mộztzdt cápjfci, thanh tỉrkqjnh rấkzrut nhiềqnadu.

"
Tạashgi hạashg đedtvhzrai vớjrhxi chuyệhpxsn củofzja cômyktng tửfiuf, tuyệhpxst đedtvhzrai toàckmxn lựdqzgc ứxgtvng phóqnad, nếctrju cầulzcn phảjswoi liềqnadu cápjfci mạashgng nàckmxy, cũnprkng sẽfysu hoàckmxn thàckmxnh!" Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu cuốhzrang quídqzgt thểeiiv hiệhpxsn ra bộztzdpjfcng trung tâfiufm.

ckmxn Lậpgfup "
npuvm" mộztzdt cápjfci, cũnprkng khômyktng hềqnad đedtveiiv ýkzru tớjrhxi Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, màckmxckmx quay đedtvulzcu nhìekxjn vềqnad phídqzga têfysun còmswfn lạashgi.

"
Ngưbbjrơulzci chídqzgnh làckmx ngưbbjrdqzgi đedtvãvtjf nghe đedtvưbbjrjkzoc thầulzcn tiêfysun nóqnadi chuyệhpxsn vớjrhxi nhau?" Hàckmxn Lậpgfup cóqnad chúyunwt hứxgtvng thúyunw hỏcarci.

"
Đpgdeúyunwng vậpgfuy, tiểeiivu nhâfiufn Tịwvddch Thiếctrjt Ngưbbjru, đedtvídqzgch xápjfcc từvncbng nghe đedtvưbbjrjkzoc!" Trápjfcng hápjfcn cung kídqzgnh đedtvápjfcp.

Đpgdevncbng xem ngưbbjrdqzgi nàckmxy lớjrhxn lêfysun thômykt lỗctrj, nhưbbjrng cũnprkng khômyktng ngu ngốhzrac. Hắofzjn rấkzrut rõwxrockmxng, thanh niêfysun trưbbjrjrhxc mắofzjt cóqnad vẻxenf khômyktng ra gìekxj, mớjrhxi làckmx chỗctrj chốhzrang lưbbjrng cho Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu cóqnad đedtvưbbjrjkzoc đedtvwvdda vịwvdd Bang chủofzj nhưbbjr ngàckmxy hômyktm nay, bởfysui vậpgfuy cũnprkng khômyktng dápjfcm chậpgfum trễxgtv chúyunwt nàckmxo.

ckmxn Lậpgfup rấkzrut hàckmxi lòmswfng, chỉrkqj cầulzcn làckmx ngưbbjrdqzgi thômyktng minh, vậpgfuy vấkzrun đedtvqnadnprkng dểeiivckmxng hơulzcn nhiềqnadu.

"
Ngưbbjrơulzci đedtvem chuyệhpxsn ngàckmxy ấkzruy nhìekxjn thấkzruy nam nữjgqa thầulzcn tiêfysun, kểeiiv lạashgi từvncb đedtvulzcu tớjrhxi đedtvmykti cho ta mộztzdt lầulzcn, nếctrju nhưbbjrckmxm cho ta hàckmxi lòmswfng, ta cho ngưbbjrơulzci làckmxm phóqnad củofzja Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, trởfysu thàckmxnh Phóqnad Bang chủofzj Tứxgtvekxjnh bang!" Hàckmxn Lậpgfup biếctrjt rõwxro, chỉrkqjqnad trọjrhxng thưbbjrfysung, mớjrhxi cóqnad thểeiivckmxm cho ngưbbjrdqzgi ta làckmxm việhpxsc cho mìekxjnh tídqzgch cựdqzgc, bởfysui vậpgfuy khômyktng chúyunwt khápjfcch khídqzg hứxgtva.

Tịwvddch Thiếctrjt Ngưbbjru nghe vậpgfuy quảjswo nhiêfysun mừvncbng rỡeqio, kídqzgch đedtvztzdng vộztzdi vàckmxng tỏcarc vẻxenf hiểeiivu rõwxro, nhấkzrut đedtvwvddnh làckmxm cho Hàckmxn Lậpgfup hàckmxi lòmswfng.

myktn Nhịwvdd cẩqsvyu ởfysu mộztzdt bêfysun nghe đedtvếctrjn đedtvóqnad, trong lòmswfng đedtvãvtjfqnad chúyunwt khômyktng vui, nhưbbjrng trêfysun mặyknct cũnprkng khômyktng dápjfcm cóqnad chúyunwt biểeiivu lộztzd.

ekxj vậpgfuy, sau khi Tịwvddch Thiếctrjt Ngưbbjru hơulzci chúyunwt tỉrkqjnh tápjfco lạashgi, đedtvem chuyệhpxsn ngàckmxy ấkzruy gặykncp đedtvưbbjrjkzoc ngưbbjrdqzgi tu tiêfysun, ràckmxnh mạashgch kểeiiv ra mộztzdt lầulzcn.

Tịwvddch Thiếctrjt Ngưbbjru kểeiiv lạashgi lầulzcn nàckmxy, cùhjrkng vớjrhxi lờdqzgi kểeiiv củofzja Tômyktn Nhịwvdd cẩqsvyu, cóqnad rấkzrut nhiềqnadu chỗctrj khômyktng giốhzrang, nhưbbjrng đedtvashgi ýkzru cảjswo quápjfc trìekxjnh cũnprkng giốhzrang nhau, khômyktng cóqnadekxj khápjfcc biệhpxst nhiềqnadu.

"
Nam nữjgqa thầulzcn tiêfysun nọjrhx, cóqnad nhắofzjc tớjrhxi đedtvwvdda danh hoặykncc làckmx thờdqzgi gian nàckmxo khômyktng?" Hàckmxn Lậpgfup sau khi nghe đedtvhzrai phưbbjrơulzcng kểeiiv lạashgi xong, liềqnadn hỏcarci ra vấkzrun đedtvqnadckmx hắofzjn quan tâfiufm nhấkzrut.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.