Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 123 : Giao dịch

    trước sau   
mhgoxvsrrwuli? Đmhgoxvsrrwuli gìwilx, ta hỏxxphi tớxxphi quyếhcwtt đmxlgscfonh cuốfkfji cùlwlgng củvhcia cágofnc nàrwulng! Rờtqmfi nơgofni đmxlgâvhciy hay làrwuldvqhn cưzipp? Hay làrwul đmxlgcwtz ta ra tay đmxlgágofnnh chếhcwtt đmxlgfkfji thủvhci củvhcia cágofnc nàrwulng?"rwuln Lậhiqpp đmxlgem ágofnnh mắgofnt từcwtz trêcipen ngưzipptqmfi mĩcnme nữsgag ágofno vàrwulng thu hồfzsli lạhpfdi, khôrhbfng hềxvsr khágofnch khíwfeu nghiêcipem túmiosc nóoctli.

Nghiêcipem thịscfo nghe Hàrwuln Lậhiqpp nóoctli vậhiqpy, hơgofni nhíwfeuu màrwuly, hưzippxxphng Hàrwuln Lậhiqpp chậhiqpm rãgofni nóoctli:

"Hàrwuln côrhbfng tửvodx, đmxlgcwtzng nóoctlng vộbqvti! Tỷbske muộbqvti bọqxdwn ta hôrhbfm qua sau khi suy đmxlgi nghĩcnme lạhpfdi, vẫtqmfn chọqxdwn cágofnch thứozks hai. Bấbsket quágofn thếhcwtrwuly đmxlgi! Chúmiosng ta hi vọqxdwng thay đmxlgpasoi mộbqvtt chúmiost.

"
Ta hìwilxnh nhưzipp đmxlgãgofnoctli qua, khôrhbfng hi vọqxdwng mấbskey vịscfo phu nhâvhcin mặrzxwc cảtqmf. Chuyệkqhwn nàrwuly khôrhbfng thay đmxlgpasoi đmxlgưzippbafbc, hoặrzxwc làrwul hoàrwuln toàrwuln đmxlgágofnp ứozksng đmxlgiềxvsru kiệkqhwn củvhcia ta, hoặrzxwc làrwul chọqxdwn cágofnch thứozks hai" Hàrwuln Lậhiqpp đmxlgbqvtt nhiêcipen biếhcwtn sắgofnc nóoctli.

"
rhbfng tửvodx thấbskey dung mạhpfdo củvhcia mấbskey đmxlgozksa con gágofni ta thếhcwtrwulo?" Nghiêcipem thịscfo khôrhbfng đmxlgcwtz ýfnbj tớxxphi Hàrwuln Lậhiqpp khôrhbfng vui, đmxlgbqvtt nhiêcipen đmxlgpasoi đmxlgxvsrrwuli, chuyểcwtzn sang trêcipen ngưzipptqmfi ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscforwulo.

"
Quốfkfjc sắgofnc thiêcipen hưzippơgofnng, trờtqmfi sanh túmios lệkqhwoctl thểcwtzlwlgng đmxlgcwtz khen ngợbafbi mấbskey vịscfo tiểcwtzu thửvodx, tuyệkqhwt khôrhbfng phóoctlng đmxlghpfdi!" Hàrwuln Lậhiqpp lặrzxwng ngưzipptqmfi, nhưzippng lậhiqpp tứozksc khẽpnlmzipptqmfi nóoctli, hắgofnn mơgofn hồfzsloctl chúmiost minh bạhpfdch chủvhci ýfnbj củvhcia Nghiêcipem thịscfo khi nhắgofnc tớxxphi vấbsken đmxlgxvsrrwuly rồfzsli.


"
cipeu cầnlfdu củvhcia chúmiosng ta cũkqhwng khôrhbfng quágofn đmxlgágofnng, chỉdgwb cầnlfdn cágofnc hạhpfdoctl thểcwtz tiêcipeu diệkqhwt đmxlgnlfdu lĩcnmenh củvhcia Ngũkqhw Sắgofnc môrhbfn vàrwul Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang, chúmiosng ta khôrhbfng chỉdgwb đmxlgưzippa bảtqmfo ngọqxdwc cho cágofnc hạhpfd giảtqmfi đmxlgbqvtc, màrwuldgwbn cóoctl thểcwtz đmxlgem tỷbske muộbqvti bọqxdwn nóoctl ba ngưzipptqmfi gảtqmf cho cágofnc hạhpfdrwulm thêcipe thiếhcwtp, cágofnc hạhpfd vừcwtza rồfzsli khôrhbfng phảtqmfi làrwul luôrhbfn luôrhbfn ngắgofnm nhìwilxn Phưzippbafbng Vũkqhw sao! Chỉdgwb cầnlfdn cágofnc hạhpfd đmxlgágofnp ứozksng, nàrwulng ta sẽpnlmrwul ngưzipptqmfi củvhcia Hàrwuln gia rồfzsli!" Nghiêcipem thịscfo chỉdgwb mấbskey ngưzipptqmfi Ngọqxdwc Châvhciu ởqqdj sau lưzippng, nghiêcipem túmiosc nóoctli.

"
Tứozkszippơgofnng!"

"
Mẹfnbj".

Mặrzxwc Ngọqxdwc Châvhciu vàrwul Mặrzxwc Thágofni Hoàrwuln vẻyjbp mặrzxwt đmxlghpfdi biếhcwtn, khôrhbfng kềxvsrm nổpasoi màrwulcipeu lêcipen, hiểcwtzn nhiêcipen hai ngưzipptqmfi trưzippxxphc đmxlgóoctl chưzippa từcwtzng nhậhiqpn đmxlgưzippbafbc tin tứozksc gìwilx liêcipen quan, bâvhciy giờtqmf lạhpfdi bịscfo Nghiêcipem thịscfo dễcmavrwulng đmxlgfzslng ýfnbj, làrwulm cho kinh ngạhpfdc tớxxphi mặrzxwt màrwuly thấbsket sắgofnc.

rwul Mặrzxwc Phưzippbafbng Vũkqhw ngoạhpfdi trừcwtz sắgofnc mặrzxwt cóoctl chúmiost tágofni nhợbafbt ra thìwilx vẫtqmfn còdgwbn cóoctl thểcwtz trấbsken tĩcnmenh.

kqhwng khôrhbfng trágofnch bọqxdwn họqxdw kinh hoàrwulng nhưzipp vậhiqpy, Hàrwuln Lậhiqpp tưzippxxphng mạhpfdo bìwilxnh thưzipptqmfng, vớxxphi nhưzipp ýfnbj lang quâvhcin trong lòdgwbng hai ngưzipptqmfi, kéarqmm mộbqvtt trờtqmfi mộbqvtt vựhpfdc, khôrhbfng xứozksng đmxlgágofnng chúmiost nàrwulo, việkqhwc nàrwuly khiếhcwtn cho bọqxdwn họqxdwrwulm sao màrwul cam tâvhcim gảtqmf cho Hàrwuln Lậhiqpp.

"
Im miệkqhwng! Việkqhwc nàrwuly ta cùlwlgng di nưzippơgofnng cágofnc ngưzippơgofni đmxlgãgofn quyếhcwtt đmxlgscfonh rồfzsli, khôrhbfng cho cágofnc ngưzippơgofni phảtqmfn đmxlgfkfji, nếhcwtu khôrhbfng lậhiqpp tứozksc bịscfo đmxlguổpasoi khỏxxphi Mặrzxwc phủvhci" Nghiêcipem Thịscfo trầnlfdm mặrzxwt lạhpfdi, lạhpfdnh giọqxdwng nóoctli.

Lờtqmfi vừcwtza nóoctli ra, làrwulm cho ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscfo sợbafb ngâvhciy ngưzipptqmfi.

Mặrzxwc Ngọqxdwc Châvhciu khẽpnlm cắgofnn môrhbfi, sắgofnc mặrzxwt xanh léarqmt, màrwul Mặrzxwc Thágofni Hoàrwuln thìwilx thấbsket hồfzsln lạhpfdc phágofnch nhìwilxn Nhịscfozippơgofnng vàrwul Ngũkqhwzippơgofnng bìwilxnh thưzipptqmfng yêcipeu thưzippơgofnng nàrwulng nhấbsket, ágofnnh mắgofnt lộbqvt ra vẻyjbp khẩdvqhn cầnlfdu. Chỉdgwboctl Mặrzxwc Phưzippbafbng Vũkqhw vẫtqmfn còdgwbn tốfkfjt hơgofnn mộbqvtt chúmiost, nhưzippng thâvhcin thểcwtz đmxlgãgofngofni run, dựhpfda vàrwulo bứozksc tưzipptqmfng phíwfeua sau khôrhbfng hềxvsr đmxlgbqvtng đmxlghiqpy.

"
Đmhgocwtzng éarqmp mấbskey vịscfo tiểcwtzu thưzipp! Đmhgoiềxvsru kiệkqhwn củvhcia cágofnc ngưzipptqmfi ta khôrhbfng thểcwtz đmxlgágofnp ứozksng. Vẫtqmfn làrwulvhciu nóoctli cũkqhw, bấbsket luậhiqpn làrwul đmxlgiềxvsru kiệkqhwn gìwilx, ta cũkqhwng khôrhbfng mạhpfdo hiểcwtzm vôrhbf íwfeuch, mạhpfdng nhỏxxph củvhcia ta, vẫtqmfn còdgwbn rấbsket đmxlgágofnng quýfnbj!" Hàrwuln Lậhiqpp trầnlfdm mặrzxwc mộbqvtt lúmiosc, trầnlfdm giọqxdwng đmxlgágofnp, thẳrhbfng thửvodxng cựhpfd tuyệkqhwt đmxlgxvsr nghịscfo củvhcia Nghiêcipem thịscfo.

Muốfkfjn nóoctli Hàrwuln Lậhiqpp đmxlgfkfji diệkqhwn vớxxphi ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscfo xinh đmxlgfnbjp nhưzipp hoa màrwul khôrhbfng đmxlgbqvtng tâvhcim, đmxlgóoctlrwul thuầnlfdn túmiosy làrwuloctli dốfkfji. Nhưzippng Hàrwuln Lậhiqpp tửvodx tếhcwtvhcin nhắgofnc, muốfkfjn thựhpfdc sựhpfdoctli tru ságofnt hai vịscfogofn chủvhci khágofnc củvhcia Lam Châvhciu, đmxlgâvhciy khẳrhbfng đmxlgscfonh khôrhbfng thểcwtz che dấbskeu đmxlgưzippbafbc ngưzipptqmfi hiểcwtzu biếhcwtt, muốfkfjn gâvhciy ra họqxdwa ságofnt thâvhcin.

Chỉdgwb cầnlfdn suy nghĩcnme mộbqvtt chúmiost, sau khi Ngũkqhw Sắgofnc môrhbfn vàrwul Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang hạhpfd đmxlgàrwuli, Nghiêcipem thịscfo khẳrhbfng đmxlgscfonh sẽpnlm khiếhcwtn Kinh Giao hộbqvti quậhiqpt khởqqdji, thàrwulnh ngưzipptqmfi thu hoạhpfdch đmxlgưzippbafbc lợbafbi íwfeuch lớxxphn nhấbsket.

gofnn nữsgaga mộbqvtt têcipen xa lạhpfd nhưzipp bảtqmfn thâvhcin mìwilxnh tựhpfd nhiêcipen xuấbsket hiệkqhwn ởqqdj Mặrzxwc gia phủvhci, lạhpfdi bỗnvbzng chốfkfjc lấbskey cảtqmf Mặrzxwc thịscfo tam kiềxvsru, đmxlgâvhciy khôrhbfng phảtqmfi làrwulrhbfng bốfkfj cho ngưzipptqmfi khágofnc, bảtqmfn thâvhcin chíwfeunh làrwulrhbfng thầnlfdn lớxxphn nhấbsket vàrwul hung thủvhcigofnt nhâvhcin trong việkqhwc nàrwuly sao!


Nếhcwtu nhưzipp bởqqdji vìwilx vậhiqpy màrwul dẫtqmfn dụjcdw lựhpfdc lưzippbafbng thầnlfdn bíwfeuoctl liêcipen quan tớxxphi tu tiêcipen giảtqmf tớxxphi, têcipen tu tiêcipen giảtqmf nửvodxa vờtqmfi nhưzipp hắgofnn tuyếhcwtt đmxlgfkfji khôrhbfng đmxlgưzippbafbc tốfkfjt làrwulnh gìwilx, mạhpfdng nhỏxxphkqhwng khôrhbfng bảtqmfo vệkqhw nổpasoi, vậhiqpy thìwilx lấbskey ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscfo thiêcipen kiềxvsru bágofn mịscfokqhwng cóoctlgofnc dụjcdwng gìwilx?

Cho nêcipen Hàrwuln Lậhiqpp mớxxphi âvhcim thầnlfdm cưzipptqmfi khổpaso, từcwtz chốfkfji ba vịscfo đmxlghpfdi mỹpaso nữsgag hoạhpfdt sắgofnc sanh hưzippơgofnng.

dgwbn ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thìwilxoctl thíwfeuch hắgofnn hay khôrhbfng, Hàrwuln Lậhiqpp ngưzippbafbc lạhpfdi khôrhbfng quan tâvhcim, chỉdgwb cầnlfdn cóoctl thểcwtz đmxlgoạhpfdt đmxlgưzippbafbc thâvhcin thểcwtz củvhcia đmxlgágofnm mỹpaso nữsgagrwuly, vậhiqpy đmxlgoạhpfdt đmxlgưzippbafbc tim bọqxdwn họqxdw, còdgwbn khôrhbfng phảtqmfi làrwul việkqhwc sớxxphm muộbqvtn hay sao! Bấbsket quágofn hiệkqhwn tạhpfdi nóoctli ra thìwilx hếhcwtt thảtqmfy đmxlgãgofn khôrhbfng cóoctlgofnc dụjcdwng, ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscforwuly đmxlgfkfji vớxxphi Hàrwuln Lậhiqpp màrwuloctli, làrwul củvhci khoai lang cầnlfdm bỏxxphng tay, đmxlgóoctl tuyệkqhwt đmxlgfkfji khôrhbfng thểcwtz trêcipeu vàrwulo! Hắgofnn hôrhbfm nay chỉdgwb muốfkfjn diệkqhwt trừcwtz tậhiqpn gốfkfjc hàrwuln đmxlgbqvtc trêcipen ngưzipptqmfi mộbqvtt cágofnch nhanh nhấbsket, sau đmxlgóoctl rờtqmfi khỏxxphi cágofni nơgofni thịscfo phi nàrwuly, còdgwbn sau đmxlgóoctl Mặrzxwc phủvhcirwul họqxdwa hay làrwul phúmiosc, cũkqhwng chẳrhbfng cóoctl liêcipen quan gìwilx tớxxphi hắgofnn.

Lờtqmfi từcwtz chốfkfji củvhcia Hàrwuln Lậhiqpp vừcwtza nóoctli ra, mặrzxwc dùlwlgrwulm cho đmxlgágofnm ngưzipptqmfi Nghiêcipem thịscfo sắgofnc mặrzxwt rấbsket khóoctl coi, nhưzippng lạhpfdi tăgnjfng hảtqmfo cảtqmfm củvhcia Mặrzxwc thịscfo tỷbske muộbqvti lêcipen rấbsket cao, Mặrzxwc Thảtqmfi Hoàrwuln nhỏxxph nhấbsket, thậhiqpm chíwfeuzipptqmfi ra nưzippxxphc mắgofnt, hưzippxxphng Hàrwuln Lậhiqpp làrwulm mặrzxwt quỷbske.

Ngay cảtqmf ágofnnh mắgofnt củvhcia Mặrzxwc Ngọqxdwc Châvhciu vàrwul Mặrzxwc Phưzippbafbng Vũkqhw nhìwilxn Hàrwuln Lậhiqpp cũkqhwng đmxlgãgofn nhu hòdgwba lạhpfdi rấbsket nhiềxvsru, nhìwilxn hắgofnn vớxxphi mộbqvtt con mắgofnt khágofnc.

Nghiêcipem thịscfo thởqqdjrwuli, cùlwlgng vớxxphi đmxlgágofnm ngưzipptqmfi Líwfeu thịscfo đmxlgưzippa mắgofnt ra hiệkqhwu mộbqvtt lúmiosc, liềxvsrn chuyểcwtzn ngưzipptqmfi, bộbqvtgofnng khôrhbfng thểcwtz trágofnnh đmxlgưzippbafbc nóoctli:

"
rwuln côrhbfng tửvodx nếhcwtu khôrhbfng đmxlgfzslng ýfnbj, vậhiqpy thìwilx thôrhbfi! Chúmiosng ta sẽpnlmrwulm theo đmxlgiềxvsru kiệkqhwn củvhcia côrhbfng tửvodx, chỉdgwb cầnlfdn Hàrwuln côrhbfng tửvodxoctl thểcwtz giếhcwtt đmxlgưzippbafbc trang chủvhci Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang "Nộbqvtzipp" Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen, chúmiosng ta sẽpnlm giao Noãgofnn Dưzippơgofnng bảtqmfo ngọqxdwc, đmxlgcwtz cho cágofnc hạhpfd giảtqmfi đmxlgbqvtc.

"Ha ha! Mấbskey vịscfo phu nhâvhcin tâvhcim kếhcwt thậhiqpt tốfkfjt! Ta nghe nóoctli Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen ngưzipptqmfi nàrwuly đmxlgang tuổpasoi trágofnng niêcipen, hơgofnn nữsgaga khôrhbfng cóoctl con cágofni, nếhcwtu sau khi ôrhbfng ta chếhcwtt, chắgofnc chắgofnn Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang sẽpnlm lậhiqpp tứozksc sụjcdwp đmxlgpaso, thuộbqvtc hạhpfd sẽpnlm chia năgnjfm sẻyjbp bẩdvqhy, chẳrhbfng rỗnvbzi rãgofni màrwulgnjfn khoăgnjfn tớxxphi Kinh Giao hộbqvti"rwuln Lậhiqpp vuốfkfjt mũkqhwi, khẽpnlmzipptqmfi nóoctli.

Nghiêcipem thịscfo nghe Hàrwuln Lậhiqpp nóoctli vậhiqpy, lưzipptqmfm Hàrwuln Lậhiqpp mộbqvtt cágofni.

"Khôrhbfng chỉdgwb ngưzippơgofni nóoctli vậhiqpy, ngưzippơgofni biếhcwtt vịscfo Ngôrhbf Kiếhcwtm Minh kia làrwul ai phágofni tớxxphi khôrhbfng? Chíwfeunh làrwul vịscfo Âgvgvu Dưzippơgofnng bágofn chủvhcirwuly sai tớxxphi, hơgofnn nữsgaga hắgofnn còdgwbn làrwul đmxlgkqhw tửvodx thứozks bảtqmfy củvhcia Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen, rấbsket đmxlgưzippbafbc sủvhcing ágofni".

"Vịscfo trang chủvhci Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang nàrwuly làrwul đmxlgfzslng lứozksa vớxxphi phu quâvhcin bọqxdwn ta, kéarqmm khôrhbfng nhiềxvsru tuổpasoi, luôrhbfn nung nấbskeu hùlwlgng tâvhcim muốfkfjn xưzippng bágofn toàrwuln bộbqvt Lam Châvhciu. Cho nêcipen hắgofnn mớxxphi dùlwlgng tớxxphi ságofnch lưzippbafbc trưzippxxphc yếhcwtu sau mạhpfdnh, mưzippu cầnlfdm trưzippxxphc tiềxvsrn diệkqhwt Kinh Giao môrhbfn chúmiosng ta, sau đmxlgóoctl mớxxphi đmxlgfkfji phóoctl vớxxphi Ngũkqhw Sắgofnc môrhbfn".

"Hắgofnn mấbskey năgnjfm trưzippxxphc từcwtzng cổpaso đmxlgbqvtng nghĩcnmea đmxlgkqhwgofn Khôrhbfng Thiêcipen củvhcia phu quâvhcin ta, cùlwlgng vớxxphi nhịscfo đmxlgkqhw tửvodx Triệkqhwu Khôrhbfn củvhcia phu quâvhcin, đmxlgscfonh chia rẽpnlm Kinh Giao môrhbfn, kếhcwtt quảtqmf tỷbske muộbqvt ta biếhcwtt rõkpwc, giếhcwtt hai têcipen đmxlgóoctlrwul đmxlgfzslng đmxlgtqmfng trưzippxxphc. Nhưzippng Kinh Giao môrhbfn cũkqhwng vìwilx vậhiqpy màrwul tổpason hạhpfdi lớxxphn tớxxphi thựhpfdc lựhpfdc, bịscfo đmxlghpfdi quâvhcin củvhcia Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang đmxlgágofnnh lui liêcipen tiếhcwtp, Kim Giao hộbqvti bấbsket đmxlgăgnjfc dĩcnme chỉdgwb đmxlgàrwulnh co cụjcdwm lạhpfdi, cốfkfj thủvhci Gia Nguyêcipen thàrwulnh".

Nghiêcipem thịscfo tiếhcwtt lộbqvt mộbqvtt íwfeut bíwfeudvqhn cóoctl liêcipen quan tớxxphi Kinh Giao môrhbfn.


"Nhưzippng thếhcwt lựhpfdc cágofnc ngưzipptqmfi tạhpfdi Gia Nguyêcipen thàrwulnh hôrhbfm nay, dưzipptqmfng nhưzippkqhwng chảtqmf to lớxxphn gìwilx, Đmhgobqvtc Bágofngofnn trang sẽpnlm khôrhbfng thêcipem phầnlfdn hăgnjfng hágofni, tiêcipeu diệkqhwt cágofnc ngưzippơgofni chứozks?" Hảtqmfn Lậhiqpp suy nghĩcnme mộbqvtt lúmiosc, cóoctl chúmiost khôrhbfng hiểcwtzu hỏxxphi.

"Hìwilxwilx! Têcipen cuồfzslng đmxlgfzsl Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen đmxlgóoctl khôrhbfng dágofnm tấbsken côrhbfng nơgofni nàrwuly, tựhpfd nhiêcipen làrwuloctl đmxlghpfdo líwfeu củvhcia hắgofnn. Nếhcwtu nhưzipp muốfkfjn biếhcwtt, chỉdgwb cầnlfdn đmxlgágofnp ứozksng đmxlgiềxvsru kiệkqhwn cũkqhw đmxlgnlfdu tiêcipen củvhcia tỷbske muộbqvti ta, ta sẽpnlmoctli cho côrhbfng tửvodx" Tam phu nhâvhcin cưzipptqmfi khanh khágofnch, nửvodxa thậhiqpt nửvodxa giảtqmf dịscfou giọqxdwng nóoctli.

"Ha ha! Vậhiqpy thìwilxoctli làrwulm gìwilx, ta chỉdgwboctl chúmiost tòdgwbdgwbrwul thôrhbfi!"rwuln Lậhiqpp vẫtqmfn tỉdgwbnh bơgofn.

"Thiệkqhwt làrwul! Mộbqvtt đmxlgiểcwtzm cũkqhwng khôrhbfng giốfkfjng nam tửvodxgofnn, ra mộbqvtt chúmiost sứozksc nhưzipp vậhiqpy, cũkqhwng khôrhbfng nguyệkqhwn ýfnbj!" Tam phu nhâvhcin bĩcnmeu môrhbfi, giốfkfjng nhưzipp đmxlgang liếhcwtc mắgofnt đmxlgưzippa tìwilxnh vớxxphi Hàrwuln Lậhiqpp.

Đmhgoágofnm ngưzipptqmfi Nghiêcipem thịscfo đmxlgfkfji vớxxphi cửvodx đmxlgbqvtng củvhcia Tam phu nhâvhcin ngoảtqmfnh mặrzxwt làrwulm ngơgofn, nhưzippng ba tỷbske muộbqvti Mặrzxwc thịscfo lạhpfdi cóoctl chúmiost mặrzxwt hồfzslng tai đmxlgxxph. Dẫtqmfu sao thìwilx trưzippqqdjng bốfkfji củvhcia mìwilxnh vàrwulcipen gia hỏxxpha vốfkfjn muốfkfjn đmxlgem bọqxdwn mìwilxnh gảtqmf cho đmxlgang trêcipeu ghẹfnbjo nhau trưzippxxphc mặrzxwt, đmxlgiểcwtzm nàrwuly cũkqhwng thậhiqpt làrwul khôrhbfng thểcwtzrwulo nóoctli nổpasoi.

Mặrzxwc Thágofni Hoàrwuln bĩcnmeu môrhbfi, hung hăgnjfng lưzipptqmfm Hàrwuln Lậhiqpp mộbqvtt cágofni.

Nhưzippng Hàrwuln Lậhiqpp tựhpfda nhưzipp khôrhbfng phágofnt hiệkqhwn, vẫtqmfn cứozks ta theo ýfnbj ta giảtqmfng đmxlghpfdo: "Tam phu nhâvhcin nóoctli thậhiqpt làrwul quágofn dễcmavrwulng, mộbqvtt đmxlgiểcwtzm lựhpfdc nàrwuly cóoctl thểcwtz liêcipen lụjcdwy tớxxphi cágofni mạhpfdng nhỏxxph củvhcia tạhpfdi hạhpfd, khôrhbfng làrwulm nam tửvodxgofnn cũkqhwng đmxlgưzippbafbc! Chỉdgwb cầnlfdn vẫtqmfn còdgwbn làrwul mộbqvtt nam nhâvhcin làrwul đmxlgưzippbafbc rồfzsli".

octl lẽpnlmvhciu nóoctli cuốfkfji cùlwlgng củvhcia Hàrwuln Lậhiqpp đmxlgãgofn lộbqvt ra mấbskeu chốfkfjt, chẳrhbfng nhữsgagng làrwulm cho Tam phu nhâvhcin ngồfzsli đmxlgfkfji diệkqhwn sữsgagng sờtqmf, héarqm miệkqhwng cưzipptqmfi rộbqvtcipen, ngay cảtqmf Nhịscfo phu nhâvhcin Lýfnbj thịscforwul Nghiêcipem thịscfokqhwng hơgofni khôrhbfng vui.

"Côrhbfng tửvodx đmxlgscfonh lấbskey mạhpfdng Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen nhưzipp thếhcwtrwulo? Têcipen nàrwuly cảtqmf ngàrwuly đmxlgxvsru ởqqdj trong sơgofnn trang, rấbsket íwfeut ra ngoàrwuli. Hơgofnn nữsgaga hắgofnn võkpwcrhbfng tuyệkqhwt đmxlgdgwbnh, tâvhcim kếhcwtgofnn ngưzipptqmfi, rấbsket khóoctl đmxlgfkfji phóoctl" Nghiêcipem thịscfo nghiêcipem mặrzxwt nóoctli.

"Việkqhwc nàrwuly khôrhbfng cầnlfdn phu nhâvhcin quan tâvhcim, chỉdgwb cầnlfdn phu nhâvhcin chuẩdvqhn bịscfo cho tạhpfdi hạhpfd mộbqvtt con ngựhpfda tốfkfjt, cùlwlgng vớxxphi mộbqvtt bứozksc họqxdwa củvhcia têcipen nàrwuly, tạhpfdi hạhpfd tựhpfd nhiêcipen sẽpnlm khiếhcwtn cho hắgofnn biếhcwtn mấbsket khỏxxphi thếhcwt gian"rwuln Lậhiqpp khôrhbfng nóoctli gìwilx thêcipem nữsgaga.

"Hy vọqxdwng nhưzipp vậhiqpy!" Nghiêcipem thịscfo khẽpnlmoctli.

"Bấbsket quágofn trưzippxxphc tiêcipen, mấbskey vịscfokqhwng phảtqmfi nêcipen cho ta mộbqvtt cágofni cam đmxlgoan! Đmhgocwtz khi tạhpfdi hạhpfd hoàrwuln thàrwulnh nhiệkqhwm vụjcdw trởqqdj vềxvsr, cágofnc phu nhâvhcin khôrhbfng trởqqdj mặrzxwt khôrhbfng thèozksm giữsgag lờtqmfi hứozksa chứozks!"rwuln Lậhiqpp thoảtqmfi mágofni nóoctli.

"Cágofnc hạhpfd cầnlfdn cam đmxlgoan thếhcwtrwulo?" Nghiêcipem thịscfo lạhpfdi khôrhbfng tỏxxph vẻyjbp bấbsket mãgofnn gìwilx, xem ra sớxxphm đmxlgãgofn dựhpfd liệkqhwu rồfzsli.

"Dưzippbafbc hoàrwuln trong bìwilxnh nàrwuly, xin cágofnc vịscfo mộbqvti ngưzipptqmfi uốfkfjng mộbqvtt viêcipen, còdgwbn nóoctlrwul thuốfkfjc gìwilx, tạhpfdi hạhpfd khôrhbfng nóoctli đmxlgưzippbafbc. Dẫtqmfu sao cũkqhwng đmxlgbafbi tớxxphi khi ta giếhcwtt Âgvgvu Dưzippơgofnng Phi Thiêcipen trởqqdj vềxvsr, ta sẽpnlmlwlgng thuốfkfjc giảtqmfn trao đmxlgpasoi bảtqmfo ngọqxdwc trong tay cágofnc ngưzipptqmfi"rwuln Lậhiqpp lấbskey mộbqvtt cágofni bìwilxnh sứozks, đmxlgrzxwt lêcipen bàrwuln, sau đmxlgóoctl lạhpfdnh lùlwlgng nhìwilxn đmxlgágofnm ngưzipptqmfi Nghiêcipem thịscfo.

Nghiêcipem thịscfo khôrhbfng nóoctli hai lờtqmfi, đmxlgưzippa bàrwuln tay mảtqmfnh khảtqmfnh cầnlfdm lấbskey cágofni bìwilxnh, lấbskey ra mộbqvtt viêcipen thuốfkfjc màrwulu xanh biếhcwtc, sau đmxlgóoctl nhìwilxn đmxlgágofnm ngưzipptqmfi Lýfnbj thịscfo mộbqvtt cágofni, liềxvsrn ngửvodxa đmxlgnlfdu nuốfkfjt vàrwulo.

"Can đmxlgtqmfm lắgofnm! Quyếhcwtt đmxlggofnn lắgofnm! thậhiqpt khôrhbfng hổpasorwul đmxlgưzippơgofnng gia củvhcia Kim Giao hộbqvti"rwuln Lậhiqpp khôrhbfng nhịscfon đmxlgưzippbafbc vỗnvbz tay khen ngợbafbi, sau đmxlgóoctl ágofnnh mắgofnt lạhpfdi hưzippxxphng sang mấbskey ngưzipptqmfi còdgwbn lạhpfdi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.