Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 122 : Độc sát

    trước sau   
"Sao thếhfpy?" Tiếhfpyn Tiễxtlgn cảqgdam thấxqzjy kìgfsk quámjzni liềhxebn hỏudnai, nhưgtbpng hắjugan rấxqzjt tíffmtnh nhiệumyxm Trầuljjm Tam, liềhxebn vôxhyj ýczbj thứaxwuc dừljghng lạdxcwi.

"Vừljgha rồfrmji kẻjseygtbpng thứaxwuc ăljghn lêtqqmn khôxhyjng phảqgdai làzvyr ngưgtbpơbylri, hắjugan đgkyqâscipu rồfrmji?" Trầuljjm Tam khôxhyjng đgkyqulof ýczbj đgkyqếhfpyn sựhjwc nghi hoặtmccc củkjkza gãjnex mậkxgzp, ngưgtbprxiic lạdxcwi còodpzn từljgh từljgh đgkyqtmcct tay lêtqqmn túzhtzi đgkyqhjwcng đgkyqao bêtqqmn hôxhyjng, nhìgfskn chằtmccm chằtmccm vàzvyro gãjnex sai vặtmcct lạdxcwnh lùzvyrng hỏudnai.

"Bởelzui vìgfsk khámjznch nhâscipn đgkyqôxhyjng quámjzn, Líffmt Nhịvvve vừljgha mớumyxi chạdxcwy ra ngoàzvyri, tiểulofu nhâscipn đgkyqếhfpyn đgkyqâscipy thay thếhfpy hắjugan. Đczbjdxcwi gia, cómrfj việumyxc gìgfsk khôxhyjng?"jnex sai vặtmcct bịvvve Trầuljjm Tam nhìgfskn chằtmccm chằtmccm, sắjugac mặtmcct trắjugang bệumyxch khôxhyjng còodpzn chúzhtzt mámjznu, kinh hoàzvyrng thấxqzjt thốvgnm trảqgda lờffmti.

Nhìgfskn thấxqzjy biểulofu hiệumyxn củkjkza ngưgtbpffmti nàzvyry thầuljjn sắjugac củkjkza Trầuljjm Tam cómrfj phầuljjn hòodpza hoãjnexn lạdxcwi, bấxqzjt quámjzngtbpffmtng nhưgtbp hắjugan vẫnfiin chưgtbpa yêtqqmn tâscipm, quay đgkyquljju sang tiểulofu Kim Chi đgkyqang ngồfrmji trong lòodpzng Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn hỏudnai:

"Kim côxhyjgtbpơbylrng, côxhyj biếhfpyt ngưgtbpffmti nàzvyry khôxhyjng? Hắjugan làzvyr ngưgtbpffmti củkjkza Tiêtqqmu Tưgtbpơbylrng việumyxn sao?"

"Ngưgtbpffmti nàzvyry.?" Vịvvvexhyjgtbpơbylrng Kim Chi nàzvyry, vẻjsey mặtmcct lộzsdv ra néncset khómrfj xửqyfi, cuốvgnmi cùzvyrng cómrfj chúzhtzt xấxqzju hổbylrmrfji:


"Khôxhyjng dámjznm dốvgnmi gạdxcwt Trầuljjm gia, ngưgtbpffmti nàzvyry thoạdxcwt nhìgfskn rấxqzjt quen mắjugat, nhưgtbpng màzvyr Tiêtqqmu Tưgtbpơbylrng việumyxn chúzhtzng ta, từljgh trêtqqmn xuốvgnmng dưgtbpumyxi mấxqzjy trăljghm nhâscipn khẩeqdeu ta cũycking chưgtbpa thấxqzjy qua ngưgtbpffmti nàzvyry, nhưgtbpng đgkyqómrfjycking khôxhyjng phảqgdai chuyệumyxn gìgfsk lạdxcw".

"Ha ha! Tiểulofu Tam, ngưgtbpơbylri làzvyrm thếhfpy khôxhyjng phảqgdai làzvyrzvyrm khómrfj Kim Chi côxhyjgtbpơbylrng sao? Làzvyrm thếhfpyzvyro mộzsdvt đgkyqdxcwi mĩoylx nhâscipn lạdxcwi nhậkxgzn biếhfpyt đgkyqưgtbprxiic mộzsdvt têtqqmn hạdxcw nhâscipn đgkyqâscipy? Chẳxwmwng lẽtqqm ngưgtbpơbylri cho rằtmccng đgkyqâscipy làzvyrmjznt thủkjkztqqmn ngoàzvyri tràzvyr trộzsdvn vàzvyro sao?" Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn cúzhtzi đgkyquljju xuốvgnmng ngựhjwcc diễxtlgm nữiypeffmtt mộzsdvt hơbylri dàzvyri, dửqyfing dưgtbpng nómrfji.

czbjdxcwi ca, chúzhtzng ta kiếhfpym cơbylrm bằtmccng ngọelgcn đgkyqao, cẩeqden thậkxgzn mộzsdvt chúzhtzt vẫnfiin hơbylrn!" Sắjugac mặtmcct Trầuljjm Tam khôxhyjng cómrfj biểulofu tìgfsknh gìgfsk, nhưgtbpng ámjznnh mắjugat vẫnfiin gắjugat gao nhìgfskn chằtmccm chằtmccm vàzvyro gãjnex sai vặtmcct.

"Hắjugac hắjugac, ngưgtbpffmti nàzvyry cưgtbpumyxc bộzsdv yếhfpyu ớumyxt, hai mắjugat vôxhyj thầuljjn, vừljgha nhìgfskn đgkyqãjnex biếhfpyt ngay làzvyr ngưgtbpffmti khôxhyjng cómrfjlsrhxhyjng. Nếhfpyu nhưgtbp vẫnfiin còodpzn lo lắjugang, ta cómrfj mộzsdvt biệumyxn phámjznp đgkyqulof kiểulofm tra thậkxgzt giảqgda cho mọelgci ngưgtbpffmti cùzvyrng yêtqqmn tâscipm" Đczbjzsdvc túzhtzzvyri Phạdxcwm Tựhjwc đgkyqzsdvt nhiêtqqmn cưgtbpffmti lạdxcwnh vàzvyri tiếhfpyng, âscipm âscipm nómrfji.

Hắjugan luôxhyjn bấxqzjt mãjnexn vớumyxi việumyxc Trầuljjm Tam gia nhậkxgzp Tứaxwugfsknh bang sau mìgfsknh nhưgtbpng lạdxcwi đgkyqưgtbprxiic Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn tíffmtn nhiệumyxm, luôxhyjn tựhjwc cho rằtmccng mìgfsknh làzvyr ngưgtbpffmti túzhtzc tríffmt đgkyqa mưgtbpu nhấxqzjt Tứaxwugfsknh bang, lầuljjn nàzvyry hắjugan muốvgnmn cho Trầuljjm Tam mấxqzjt mặtmcct mộzsdvt chúzhtzt.

"Hảqgda, cómrfj phưgtbpơbylrng phámjznp? Phạdxcwm lãjnexo đgkyqumyx thửqyfi mộzsdvt lầuljjn xem" Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn mặtmccc dùzvyr mặtmcct ngoàzvyri nómrfji hàzvyro khíffmt vạdxcwn phầuljjn nhưgtbpng kỳtnml thậkxgzt lạdxcwi rấxqzjt quýczbjmjzni mạdxcwng nhỏudna củkjkza mìgfsknh, bởelzui vậkxgzy lậkxgzp tứaxwuc đgkyqbylri giọelgcng, đgkyqfrmjng ýczbj đgkyqulof cho Phạdxcwm Tựhjwc thửqyfi mộzsdvt lầuljjn.

"Ngưgtbpffmti nàzvyry đgkyqưgtbpơbylrng nhiêtqqmn khôxhyjng biếhfpyt võlsrhxhyjng, khôxhyjng thểulofscipy khómrfj khăljghn cho chúzhtzng ta, cómrfj chăljghng đgkyqãjnex đgkyqzsdvng thủkjkz đgkyqzsdvng cưgtbpumyxc vàzvyro rưgtbprxiiu vàzvyr thứaxwuc ăljghn. Cho nêtqqmn chúzhtzng ta bắjugat hắjugan ăljghn uốvgnmng thửqyfigtbprxiiu thịvvvet, mỗmmfsi thứaxwu mộzsdvt miếhfpyng, nhưgtbp vậkxgzy chẳxwmwng phảqgdai rõlsrhzvyrng sao!" Đczbjzsdvc túzhtzzvyri tin tưgtbpelzung nómrfji.

"Phạdxcwm huynh! Ýxtlg kiếhfpyn hay! Tiểulofu tửqyfi, trưgtbpumyxc tiêtqqmn ngưgtbpơbylri hãjnexy uốvgnmng ngụiypem rưgtbprxiiu nàzvyry cho đgkyqdxcwi gia, rồfrmji cũycking nếhfpym thửqyfi chúzhtzt rau nàzvyry đgkyqi. Nếhfpyu ngưgtbpơbylri cómrfj chúzhtzt chầuljjn chừljgh, đgkyqdxcwi gia lậkxgzp tứaxwuc cắjugat đgkyquljju ngưgtbpơbylri xuốvgnmng." Hắjugac bàzvyrn tửqyfi Tiễxtlgn Tiếhfpyn vỗmmfs tay mừljghng rỡkjkz, sau đgkyqómrfj trừljghng mắjugat nhìgfskn gãjnex sai vặtmcct, lớumyxn tiếhfpyng quámjznt thámjzno.

jnex ámjzno đgkyqen Trầuljjm Tam vừljgha nghe Phạdxcwm Tựhjwcmrfji nhưgtbp vậkxgzy, biếhfpyt rằtmccng đgkyqómrfjzvyr phưgtbpơbylrng phámjznp chíffmtnh xámjznc, cũycking khôxhyjng mởelzu miệumyxng biệumyxn bámjznc, thờffmtelzu lạdxcwnh nhạdxcwt đgkyqaxwung lêtqqmn.

Vềhxeb phầuljjn Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn vàzvyr tiểulofu Kim Chi trong lòodpzng cũycking khôxhyjng cómrfj ýczbj kiếhfpyn gìgfsk cảqgda.

gfsk thếhfpyjnex sai vặtmcct dưgtbpumyxi sựhjwc giámjznm sámjznt củkjkza mấxqzjy ngưgtbpffmti, vẻjsey mặtmcct nghiêtqqmm trọelgcng, phâscipn biệumyxt uốvgnmng mộzsdvt chéncsen rưgtbprxiiu, nuốvgnmt vàzvyri miếhfpyng rau vàzvyro bụiypeng.

Chứaxwung kiếhfpyn ngưgtbpffmti nàzvyry sau khi uốvgnmng rưgtbprxiiu, ăljghn thứaxwuc ăljghn vẫnfiin bìgfsknh yêtqqmn vôxhyj sựhjwc, trêtqqmn mặtmcct Phạdxcwm Tựhjwc lộzsdv ra vẻjsey đgkyqjugac ýczbj, hắjugan quay quay vềhxeb phámjzni Trầuljjm Tam thâscipm ýczbjmrfji: "Xem ra Trầuljjm lãjnexo đgkyqumyx cẩeqden thậkxgzn thámjzni quámjzn rồfrmji, ngưgtbpffmti nàzvyry thậkxgzt sựhjwczvyr mộzsdvt gãjnex hạdxcw nhâscipn màzvyr thôxhyji, lầuljjn sau ngàzvyrn vạdxcwn lầuljjn đgkyqaxwung đgkyqulof mọelgci ngưgtbpffmti mấxqzjt tửqyfiu hứaxwung!"mrfji xong, hắjugan gắjugap rau bỏudnazvyro miệumyxng, thảqgdan nhiêtqqmn nhai nuốvgnmt.

"Hừljgh" Trầuljjm Tam hừljgh mộzsdvt tiếhfpyng, cũycking khôxhyjng đgkyqulof ýczbj đgkyqếhfpyn nhữiypeng lờffmti chỉkjkzscipu mắjugang hòodpze củkjkza Phạdxcwm Tựhjwc, nhưgtbpng cảqgda ngưgtbpffmti cũycking buôxhyjng lỏudnang vềhxeb lạdxcwi chỗmmfs ngồfrmji.


"Ha ha! Khôxhyjng cómrfj việumyxc gìgfsk cảqgda! Thìgfsk ra làzvyr hiểulofu lầuljjm thôxhyji!" Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn đgkyqưgtbpơbylrng nhiêtqqmn biếhfpyt hai thuộzsdvc hạdxcw củkjkza mìgfsknh bấxqzjt hòodpza, bấxqzjt quámjznzhtzc nàzvyry hắjugan đgkyqang vui vẻjsey, nêtqqmn ra vẻjseyzvyro sảqgdang "Ha ha"gtbpffmti nómrfji.

"Nếhfpyu chỉkjkzzvyr hiểulofu lầuljjm, ngưgtbpơbylri cómrfj thểulof lui xuốvgnmng, íffmtt bạdxcwc nàzvyry xem nhưgtbp thưgtbpelzung cho ngưgtbpơbylri!" Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn đgkyqưgtbpa ra hai lưgtbprxiing bạdxcwc thưgtbpelzung cho gãjnex sai vặtmcct.

"Tạdxcw… tạdxcw đgkyqdxcwi gia, vậkxgzy tiểulofu nhâscipn xin phéncsep cámjzno lui!"jnex sai vặtmcct vừljgha thấxqzjy bạdxcwc liềhxebn mừljghng rỡkjkz, hoan hỉkjkz lui ra ngoàzvyri, cũycking thuậkxgzt tay đgkyqómrfjng cửqyfia phòodpzng lạdxcwi.

"Ai da! Trầuljjm gia ra tay thậkxgzt làzvyrzvyro phómrfjng, sau nàzvyry đgkyqvgnmi vớumyxi Kim Chi cũycking khôxhyjng đgkyqưgtbprxiic hẹikbvp hòodpzi đgkyqxqzjy!" Trong phòodpzng truyềhxebn ra tiếhfpyng nũycking nịvvveu củkjkza tiểulofu Kim Chi.

czbjưgtbpơbylrng nhiêtqqmn tiểulofu mĩoylx nhâscipn, ngưgtbpơbylri chíffmtnh làzvyr bảqgdao bốvgnmi trong lòodpzng ta màzvyr! Chỉkjkz cầuljjn ngưgtbpơbylri đgkyqvgnmi tốvgnmt vớumyxi đgkyqdxcwi gia, ta tuyệumyxt đgkyqvgnmi sẽtqqm khôxhyjng bạdxcwc đgkyqãjnexi ngưgtbpơbylri! Nàzvyro, cámjznc huynh đgkyqumyx! Cùzvyrng ta cạdxcwn mộzsdvt chéncsen, hôxhyjm nay khôxhyjng say khôxhyjng vềhxeb!" Thanh âscipm củkjkza Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn vang ra khỏudnai phòodpzng, ngoàzvyri cửqyfia phòodpzng gãjnex thanh niêtqqmn nghe đgkyqưgtbprxiic rấxqzjt rõlsrhzvyrng.

jnex thanh niêtqqmn ngoàzvyri cửqyfia đgkyqzsdvt nhiêtqqmn cưgtbpffmti lạdxcwnh, cũycking khôxhyjng lậkxgzp tứaxwuc rờffmti đgkyqi, màzvyr lặtmccng lẽtqqmodpzng ra mámjzni hiêtqqmn biêtqqmn cạdxcwnh, giốvgnmng nhưgtbp u linh màzvyr đgkyqaxwung bấxqzjt đgkyqzsdvng, tựhjwca hồfrmj nhưgtbp đgkyqang đgkyqrxiii gìgfsk đgkyqómrfj.

Ưiypeumyxc chừljghng thờffmti gian khoảqgdang mộzsdvt chéncsen tràzvyr, trong phòodpzng đgkyqzsdvt nhiêtqqmn truyềhxebn đgkyqếhfpyn mộzsdvt tiếhfpyng kêtqqmu hoảqgdang sợrxii: "Cómrfj đgkyqzsdvc! Trong rưgtbprxiiu vàzvyr thứaxwuc ăljghn nàzvyry cómrfj đgkyqzsdvc, ta trúzhtzng đgkyqzsdvc rồfrmji!" Vừljgha dứaxwut lờffmti, ngưgtbpffmti nàzvyry quỷczbj dịvvvegtbpffmti to hai tiếhfpyng, rồfrmji thanh âscipm im bặtmcct. Nghe giọelgcng nómrfji đgkyqúzhtzng làzvyrjnex hắjugac bàzvyrn tửqyfi Tiễxtlgn Tiếhfpyn.

"Lũycki khốvgnmn khiếhfpyp! Cámjznc ngưgtbpơbylri dámjznm âscipm mưgtbpu hạdxcwi bổbylrn bang chủkjkz, ta sẽtqqm lấxqzjy mạdxcwng cámjznc ngưgtbpơbylri!" Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn hoảqgdang sợrxii théncset lêtqqmn, nhưgtbpng cũycking đgkyqãjnex quámjzn muộzsdvn, khôxhyjng tựhjwc chủkjkz đgkyqưgtbprxiic cưgtbpffmti khan hai tiếhfpyng, sau đgkyqómrfjycking mấxqzjt mạdxcwng ngãjnexljghn ra đgkyqxqzjt.

czbjzsdvc túzhtzzvyri" Phạdxcwm Tựhjwczvyrng Trầuljjm Tam sợrxiijnexi nhìgfskn nhau, cảqgda hai đgkyqfrmjng thanh nómrfji:

"Gãjnex sai vặtmcct kia, làzvyr hắjugan hạdxcw đgkyqzsdvc".

"Vậkxgzy chắjugac chắjugan hắjugan cómrfj giảqgdai dưgtbprxiic!"

Hai ngưgtbpffmti lậkxgzp tứaxwuc nhưgtbp bịvvve lửqyfia đgkyqvgnmt, đgkyqxqzjy hai ngưgtbpffmti con gámjzni bêtqqmn cạdxcwnh ra, hưgtbpumyxng ra ngoàzvyri cửqyfia vọelgct tớumyxi.

Nhưgtbpng đgkyqámjznng tiếhfpyc làzvyr vừljgha đgkyqếhfpyn cửqyfia phòodpzng, bọelgcn họelgc đgkyqzsdvt nhiêtqqmn "ha ha" hai tiếhfpyng, từljgh từljgh ngãjnex xuốvgnmng đgkyqxqzjt.


"Xem ra têtqqmn hắjugac bàzvyrn tửqyfi ăljghn nhiềhxebu nhấxqzjt, cho nêtqqmn đgkyqzsdvc tíffmtnh phámjznt támjznc sớumyxm nhấxqzjt! Vềhxeb phầuljjn Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn ăljghn cũycking khôxhyjng íffmtt nêtqqmn làzvyr ngưgtbpffmti thứaxwu hai. Vềhxeb phầuljjn gãjnex ámjzno đgkyqen vàzvyrtqqmn nho sinh ăljghn íffmtt hơbylrn nhiềhxebu, nhưgtbpng "Tiêtqqmu Hồfrmjn Támjznn" củkjkza ta đgkyqzsdvc tíffmtnh vôxhyjzvyrng mãjnexnh liệumyxt, cho dùzvyr chỉkjkz nuốvgnmt mộzsdvt giọelgct, sẽtqqm chếhfpyt chắjugac khôxhyjng thểulof nghi ngờffmt"jnex thanh niêtqqmn thảqgdan nhiêtqqmn suy tíffmtnh, sau khi đgkyqrxiii mộzsdvt hồfrmji mớumyxi đgkyqeqdey cửqyfia phòodpzng đgkyqi vàzvyro.

Chỉkjkz thấxqzjy trong phòodpzng khôxhyjng còodpzn mộzsdvt ai sốvgnmng sómrfjt, ngay cảqgda tiểulofu Kim Chi cùzvyrng ba nữiype tửqyfi bồfrmji rưgtbprxiiu cũycking đgkyqãjnex khíffmt tuyệumyxt thâscipn vong.

zvyrn Lậkxgzp cẩeqden thậkxgzn dòodpzncset mộzsdvt hồfrmji, xámjznc đgkyqvvvenh trong phòodpzng khôxhyjng còodpzn ai sốvgnmng sómrfjt, mớumyxi nhẹikbv nhàzvyrng rờffmti khỏudnai.

"Sau khi tin tứaxwu Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn bịvvve đgkyquljju đgkyqzsdvc chếhfpyt truyềhxebn ra ngoàzvyri, mọelgci ngưgtbpffmti sẽtqqm nghĩoylx rằtmccng làzvyr do kẻjsey thùzvyr trong giang hồfrmj giếhfpyt, khôxhyjng cómrfj bấxqzjt cứaxwu phiềhxebn toámjzni gìgfsk cho ta"zvyrn Lậkxgzp ung dung đgkyqi trêtqqmn đgkyqưgtbpffmtng, thầuljjm nghĩoylx.

"Thanh Linh támjznn nàzvyry thậkxgzt sựhjwc hữiypeu dụiypeng, chỉkjkz cầuljjn ban đgkyquljju nuốvgnmt vàzvyro mộzsdvt viêtqqmn, chẳxwmwng nhữiypeng cómrfj thểulof phòodpzng đgkyqưgtbprxiic bámjznch đgkyqzsdvc, màzvyr ngay cảqgdamjznc loạdxcwi mêtqqmgtbpơbylrng cũycking cómrfjmjznc dụiypeng, lầuljjn trưgtbpumyxc cũycking dựhjwca vàzvyro cámjzni nàzvyry màzvyr trêtqqmu chọelgcc đgkyqámjznm ngưgtbpffmti Nghiêtqqmm thịvvve" Hắjugan cómrfjgtbpffmti cưgtbpffmti cómrfj chúzhtzt cổbylr quámjzni, khôxhyjng nhịvvven đgkyqưgtbprxiic sờffmtzvyro bìgfsknh chứaxwua "Thanh Linh támjznn" trong ámjzno.

zvyrn Lậkxgzp đgkyqi trêtqqmn con đgkyqưgtbpffmtng vắjugang vẻjsey vềhxeb khámjznch sạdxcwn, vừljgha vềhxeb đgkyqếhfpyn phòodpzng liềhxebn nằtmccm ngay lêtqqmn giưgtbpffmtng, liềhxebn chìgfskm vàzvyro giấxqzjc ngủkjkz.

Đczbjâscipy làzvyr mộzsdvt thómrfji quen vôxhyj thứaxwuc củkjkza Hàzvyrn Lậkxgzp, mỗmmfsi lầuljjn liêtqqmn quan đgkyqếhfpyn mộzsdvt sựhjwc việumyxc quan trọelgcng, hắjugan đgkyqtmccc biệumyxt phảqgdai ngủkjkz, cómrfj thểulof trong giấxqzjc ngủkjkzzvyr thảqgda lỏudnang mộzsdvt cámjznch tốvgnmt nhấxqzjt tinh thầuljjn vàzvyr thâscipn thểulof đgkyqang mệumyxt mỏudnai.

Khi Hàzvyrn Lậkxgzp ngủkjkz đgkyqưgtbprxiic mộzsdvt lúzhtzc, ngưgtbpffmti củkjkza Tiêtqqmu Tưgtbpơbylrng viêtqqmn rốvgnmt cụiypec cũycking phámjznt hiệumyxn ra Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn vàzvyr ba vịvvve hộzsdv phámjznp đgkyqãjnex chếhfpyt, bởelzui vậkxgzy tin tứaxwuc nhanh chómrfjng truyềhxebn đgkyqếhfpyn Tứaxwugfsknh bang, ngay lậkxgzp tứaxwuc khiếhfpyn cho rấxqzjt nhiềhxebu ngưgtbpffmti đgkyqzsdvng tâscipm.

Khôxhyjng mộzsdvt ai muốvgnmn tra xéncset nguyêtqqmn nhâscipn cámjzni chếhfpyt củkjkza Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn, bởelzui vìgfsk tạdxcwi Gia Nguyêtqqmn thàzvyrnh, cámjzn lớumyxn nuốvgnmt cámjznncsezvyr chuyệumyxn thiêtqqmn kinh đgkyqvvvea nghĩoylxa. Trầuljjm Trọelgcng Sơbylrn cũycking sámjznt hạdxcwi bang chủkjkz tiềhxebn nhiệumyxm màzvyrtqqmn đgkyqưgtbprxiic vịvvve tríffmtzvyry. Bởelzui vậkxgzy, cámjznc đgkyquljju mụiypec lớumyxn nhỏudna trong Tứaxwugfsknh bang, chỉkjkz quan tâscipm cámjzni ghếhfpy bang chủkjkz sẽtqqm do ai đgkyqaxwung ra đgkyqqgdam nhiệumyxm.

gfsk tạdxcwi đgkyqâscipy khôxhyjng cómrfj ngưgtbpffmti đgkyqaxwung ra ứaxwung cửqyfi, lạdxcwi trong tìgfsknh huốvgnmng khôxhyjng ai phụiypec ai, mộzsdvt hồfrmji tranh đgkyqoạdxcwt đgkyqvvvea vịvvve bang chủkjkz diễxtlgn ra, rốvgnmt cuộzsdvc trong nộzsdvi bộzsdv Tứaxwugfsknh bang cũycking bạdxcwo loạdxcwn.

Kếhfpyt quảqgda buổbylri sámjznng ngàzvyry thứaxwu hai, mộzsdvt nhâscipn vậkxgzt tầuljjng dưgtbpumyxi, từljgh đgkyqámjznm bang chúzhtzng phổbylr thôxhyjng màzvyr nổbylri lêtqqmn, kinh ngạdxcwc phámjznt hiệumyxn, cảqgda Tứaxwugfsknh bang dĩoylx nhiêtqqmn ngạdxcwc nhiêtqqmn nhìgfskn khôxhyjng chớumyxp mắjugat tiểulofu đgkyquljju mụiypec Tôxhyjn Nhịvvve cẩeqdeu nàzvyry.

Gảqgdaxhyjn Nhịvvve Cẩeqdeu nàzvyry trong mộzsdvt buổbylri tốvgnmi đgkyqãjnex giếhfpyt sạdxcwch cámjznc nhâscipn vậkxgzt cao tầuljjng phảqgdan đgkyqvgnmi hắjugan, dưgtbpumyxi tìgfsknh huốvgnmng khôxhyjng ai dámjznm đgkyqaxwung ra ngăljghn cảqgdan, thuậkxgzn lợrxiii leo lêtqqmn vịvvve tríffmt bang chủkjkz Tứaxwugfsknh bang, hơbylrn nữiypea trong ngàzvyry thứaxwu hai hắjugan phámjznt thiếhfpyp mờffmti cho cámjznc bang hộzsdvi khámjznc phíffmta Tâscipy thàzvyrnh, xámjznc nhậkxgzn hắjugan thựhjwcc sựhjwc kếhfpy thừljgha vịvvve tríffmt bang chủkjkz.

zvyr ngưgtbpffmti đgkyqaxwung sau tạdxcwo nêtqqmn sựhjwc kiệumyxn nàzvyry làzvyrzvyrn Lậkxgzp, sau khi ăljghn no ngủkjkzoylx, giờffmt đgkyqãjnexmrfj mặtmcct tạdxcwi Mặtmccc phủkjkz, nhưgtbpng làzvyrelzu trong mộzsdvt tiểulofu lâscipu khámjznc, trưgtbpumyxc mặtmcct vẫnfiin làzvyr Nghiêtqqmm thịvvvezvyrng cámjznc vịvvve phu nhâscipn xinh đgkyqikbvp. Chỉkjkzzvyr phíffmta sau cámjznc nàzvyrng, còodpzn cómrfj ba vịvvveoylx nữiype tiếhfpyng làzvyrnh đgkyqfrmjn xa tạdxcwi Gia Nguyêtqqmn thàzvyrnh - Mặtmccc thịvvve tam kiềhxebu.

Mặtmccc Ngọelgcc Châscipu cùzvyrng Mặtmccc Thảqgdai Hoàzvyrn, Hàzvyrn Lậkxgzp đgkyqãjnex từljghng gặtmccp qua, bởelzui vậkxgzy ámjznnh mắjugat hắjugan tậkxgzp trung vềhxeb phíffmta nghĩoylxa nữiype củkjkza Mặtmccc đgkyqdxcwi phu - Mặtmccc Phưgtbprxiing Vũycki.

Mặtmccc Phưgtbprxiing Vũyckizvyr mộzsdvt mỹijpd nữiype mặtmccc ámjzno vàzvyrng cómrfj khuôxhyjn mặtmcct trámjzni xoan, nhìgfskn qua khoảqgdang 16-17 tuổbylri, cảqgda ngưgtbpffmti túzhtz khíffmt phi thưgtbpffmtng, làzvyrm cho Hàzvyrn Lậkxgzp cómrfj cảqgdam giámjznc nàzvyrng rấxqzjt xinh xắjugan đgkyqámjznng yêtqqmu.

zhtzc nàzvyry Mặtmccc Phưgtbprxiing Vũycki bịvvvezvyrn Lậkxgzp nhìgfskn chằtmccm chằtmccm, cómrfj chúzhtzt ngưgtbprxiing ngùzvyrng cúzhtzi đgkyquljju xuốvgnmng, lộzsdv ra cámjzni cổbylr thon thảqgda trắjugang muốvgnmt nhẵnflan nhụiypei, làzvyrm cho Hàzvyrn Lậkxgzp khôxhyjng khỏudnai âscipm thầuljjm nuốvgnmt nưgtbpumyxc bọelgct vàzvyri cámjzni.

"Hàzvyrn côxhyjng tửqyfi, khôxhyjng nêtqqmn sau mêtqqm ngắjugam Phưgtbpơbylrng Vũycki nhàzvyr ta nhưgtbp thếhfpy chứaxwu! Phưgtbprxiing Vũycki nhàzvyr ta da mặtmcct rấxqzjt mỏudnang! Chúzhtzng ta cómrfj tiếhfpyp tụiypec chủkjkz đgkyqhxebxhyjm qua khôxhyjng nàzvyro!" Tam phu nhâscipn cưgtbpffmti hồfrmj mịvvve, õlsrhng ẹikbvo nómrfji vớumyxi Hàzvyrn Lậkxgzp

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.