Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 122 : Độc sát

    trước sau   
"Sao thếxxyu?" Tiếxxyun Tiễzatun cảzatum thấzatuy kìpjmo quáddgti liềnkxmn hỏnbysi, nhưcabsng hắxxyun rấzatut típeqbnh nhiệgpqcm Trầosfxm Tam, liềnkxmn vôtyal ýruos thứnkxmc dừddgtng lạjaeei.

"Vừddgta rồyuhui kẻnfkucabsng thứnkxmc ăyuhun lêmkxmn khôtyalng phảzatui lànbys ngưcabsơvwvii, hắxxyun đuddoâitavu rồyuhui?" Trầosfxm Tam khôtyalng đuddoykfn ýruos đuddoếxxyun sựagho nghi hoặgisgc củxsdha gãtqdt mậasdzp, ngưcabsjaeec lạjaeei còoyxnn từddgt từddgt đuddogisgt tay lêmkxmn túietbi đuddoaghong đuddoao bêmkxmn hôtyalng, nhìpjmon chằcjivm chằcjivm vànbyso gãtqdt sai vặgisgt lạjaeenh lùjaeeng hỏnbysi.

"Bởpludi vìpjmo kháddgtch nhâitavn đuddoôtyalng quáddgt, Lípeqb Nhịsiky vừddgta mớsikyi chạjaeey ra ngoànbysi, tiểykfnu nhâitavn đuddoếxxyun đuddoâitavy thay thếxxyu hắxxyun. Đtqdtjaeei gia, cózfjp việgpqcc gìpjmo khôtyalng?"tqdt sai vặgisgt bịsiky Trầosfxm Tam nhìpjmon chằcjivm chằcjivm, sắxxyuc mặgisgt trắxxyung bệgpqcch khôtyalng còoyxnn chúietbt máddgtu, kinh hoànbysng thấzatut thốvqcn trảzatu lờdrzfi.

Nhìpjmon thấzatuy biểykfnu hiệgpqcn củxsdha ngưcabsdrzfi nànbysy thầosfxn sắxxyuc củxsdha Trầosfxm Tam cózfjp phầosfxn hòoyxna hoãtqdtn lạjaeei, bấzatut quáddgtcabsdrzfng nhưcabs hắxxyun vẫsikyn chưcabsa yêmkxmn tâitavm, quay đuddoosfxu sang tiểykfnu Kim Chi đuddoang ngồyuhui trong lòoyxnng Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin hỏnbysi:

"Kim côtyalcabsơvwving, côtyal biếxxyut ngưcabsdrzfi nànbysy khôtyalng? Hắxxyun lànbys ngưcabsdrzfi củxsdha Tiêmkxmu Tưcabsơvwving việgpqcn sao?"

"Ngưcabsdrzfi nànbysy.?" Vịsikytyalcabsơvwving Kim Chi nànbysy, vẻnfku mặgisgt lộsott ra néexxht khózfjp xửosfx, cuốvqcni cùjaeeng cózfjp chúietbt xấzatuu hổpjmozfjpi:


"Khôtyalng dáddgtm dốvqcni gạjaeet Trầosfxm gia, ngưcabsdrzfi nànbysy thoạjaeet nhìpjmon rấzatut quen mắxxyut, nhưcabsng mànbys Tiêmkxmu Tưcabsơvwving việgpqcn chúietbng ta, từddgt trêmkxmn xuốvqcnng dưcabssikyi mấzatuy trăyuhum nhâitavn khẩjaeeu ta cũoghrng chưcabsa thấzatuy qua ngưcabsdrzfi nànbysy, nhưcabsng đuddoózfjpoghrng khôtyalng phảzatui chuyệgpqcn gìpjmo lạjaee".

"Ha ha! Tiểykfnu Tam, ngưcabsơvwvii lànbysm thếxxyu khôtyalng phảzatui lànbysnbysm khózfjp Kim Chi côtyalcabsơvwving sao? Lànbysm thếxxyunbyso mộsottt đuddojaeei mĩruos nhâitavn lạjaeei nhậasdzn biếxxyut đuddoưcabsjaeec mộsottt têmkxmn hạjaee nhâitavn đuddoâitavy? Chẳoyxnng lẽexfv ngưcabsơvwvii cho rằcjivng đuddoâitavy lànbysddgtt thủxsdhmkxmn ngoànbysi trànbys trộsottn vànbyso sao?" Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin cúietbi đuddoosfxu xuốvqcnng ngựaghoc diễzatum nữsottpeqbt mộsottt hơvwvii dànbysi, dửosfxng dưcabsng nózfjpi.

tqdtjaeei ca, chúietbng ta kiếxxyum cơvwvim bằcjivng ngọkzdjn đuddoao, cẩjaeen thậasdzn mộsottt chúietbt vẫsikyn hơvwvin!" Sắxxyuc mặgisgt Trầosfxm Tam khôtyalng cózfjp biểykfnu tìpjmonh gìpjmo, nhưcabsng áddgtnh mắxxyut vẫsikyn gắxxyut gao nhìpjmon chằcjivm chằcjivm vànbyso gãtqdt sai vặgisgt.

"Hắxxyuc hắxxyuc, ngưcabsdrzfi nànbysy cưcabssikyc bộsott yếxxyuu ớsikyt, hai mắxxyut vôtyal thầosfxn, vừddgta nhìpjmon đuddoãtqdt biếxxyut ngay lànbys ngưcabsdrzfi khôtyalng cózfjptyaltyalng. Nếxxyuu nhưcabs vẫsikyn còoyxnn lo lắxxyung, ta cózfjp mộsottt biệgpqcn pháddgtp đuddoykfn kiểykfnm tra thậasdzt giảzatu cho mọkzdji ngưcabsdrzfi cùjaeeng yêmkxmn tâitavm" Đtqdtsottc túietbnbysi Phạjaeem Tựagho đuddosottt nhiêmkxmn cưcabsdrzfi lạjaeenh vànbysi tiếxxyung, âitavm âitavm nózfjpi.

Hắxxyun luôtyaln bấzatut mãtqdtn vớsikyi việgpqcc Trầosfxm Tam gia nhậasdzp Tứnkxmpjmonh bang sau mìpjmonh nhưcabsng lạjaeei đuddoưcabsjaeec Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin típeqbn nhiệgpqcm, luôtyaln tựagho cho rằcjivng mìpjmonh lànbys ngưcabsdrzfi túietbc trípeqb đuddoa mưcabsu nhấzatut Tứnkxmpjmonh bang, lầosfxn nànbysy hắxxyun muốvqcnn cho Trầosfxm Tam mấzatut mặgisgt mộsottt chúietbt.

"Hảzatu, cózfjp phưcabsơvwving pháddgtp? Phạjaeem lãtqdto đuddogpqc thửosfx mộsottt lầosfxn xem" Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin mặgisgc dùjaee mặgisgt ngoànbysi nózfjpi hànbyso khípeqb vạjaeen phầosfxn nhưcabsng kỳlvog thậasdzt lạjaeei rấzatut quýruosddgti mạjaeeng nhỏnbys củxsdha mìpjmonh, bởpludi vậasdzy lậasdzp tứnkxmc đuddopjmoi giọkzdjng, đuddoyuhung ýruos đuddoykfn cho Phạjaeem Tựagho thửosfx mộsottt lầosfxn.

"Ngưcabsdrzfi nànbysy đuddoưcabsơvwving nhiêmkxmn khôtyalng biếxxyut võtyaltyalng, khôtyalng thểykfnitavy khózfjp khăyuhun cho chúietbng ta, cózfjp chăyuhung đuddoãtqdt đuddosottng thủxsdh đuddosottng cưcabssikyc vànbyso rưcabsjaeeu vànbys thứnkxmc ăyuhun. Cho nêmkxmn chúietbng ta bắxxyut hắxxyun ăyuhun uốvqcnng thửosfxcabsjaeeu thịsikyt, mỗlsjki thứnkxm mộsottt miếxxyung, nhưcabs vậasdzy chẳoyxnng phảzatui rõtyalnbysng sao!" Đtqdtsottc túietbnbysi tin tưcabspludng nózfjpi.

"Phạjaeem huynh! Ýqbwx kiếxxyun hay! Tiểykfnu tửosfx, trưcabssikyc tiêmkxmn ngưcabsơvwvii hãtqdty uốvqcnng ngụqlqxm rưcabsjaeeu nànbysy cho đuddojaeei gia, rồyuhui cũoghrng nếxxyum thửosfx chúietbt rau nànbysy đuddoi. Nếxxyuu ngưcabsơvwvii cózfjp chúietbt chầosfxn chừddgt, đuddojaeei gia lậasdzp tứnkxmc cắxxyut đuddoosfxu ngưcabsơvwvii xuốvqcnng." Hắxxyuc bànbysn tửosfx Tiễzatun Tiếxxyun vỗlsjk tay mừddgtng rỡpjmo, sau đuddoózfjp trừddgtng mắxxyut nhìpjmon gãtqdt sai vặgisgt, lớsikyn tiếxxyung quáddgtt tháddgto.

tqdt áddgto đuddoen Trầosfxm Tam vừddgta nghe Phạjaeem Tựaghozfjpi nhưcabs vậasdzy, biếxxyut rằcjivng đuddoózfjpnbys phưcabsơvwving pháddgtp chípeqbnh xáddgtc, cũoghrng khôtyalng mởplud miệgpqcng biệgpqcn báddgtc, thờdrzfplud lạjaeenh nhạjaeet đuddonkxmng lêmkxmn.

Vềnkxm phầosfxn Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin vànbys tiểykfnu Kim Chi trong lòoyxnng cũoghrng khôtyalng cózfjp ýruos kiếxxyun gìpjmo cảzatu.

pjmo thếxxyutqdt sai vặgisgt dưcabssikyi sựagho giáddgtm sáddgtt củxsdha mấzatuy ngưcabsdrzfi, vẻnfku mặgisgt nghiêmkxmm trọkzdjng, phâitavn biệgpqct uốvqcnng mộsottt chéexxhn rưcabsjaeeu, nuốvqcnt vànbysi miếxxyung rau vànbyso bụqlqxng.

Chứnkxmng kiếxxyun ngưcabsdrzfi nànbysy sau khi uốvqcnng rưcabsjaeeu, ăyuhun thứnkxmc ăyuhun vẫsikyn bìpjmonh yêmkxmn vôtyal sựagho, trêmkxmn mặgisgt Phạjaeem Tựagho lộsott ra vẻnfku đuddoxxyuc ýruos, hắxxyun quay quay vềnkxm pháddgti Trầosfxm Tam thâitavm ýruoszfjpi: "Xem ra Trầosfxm lãtqdto đuddogpqc cẩjaeen thậasdzn tháddgti quáddgt rồyuhui, ngưcabsdrzfi nànbysy thậasdzt sựaghonbys mộsottt gãtqdt hạjaee nhâitavn mànbys thôtyali, lầosfxn sau ngànbysn vạjaeen lầosfxn đuddonkxmng đuddoykfn mọkzdji ngưcabsdrzfi mấzatut tửosfxu hứnkxmng!"zfjpi xong, hắxxyun gắxxyup rau bỏnbysnbyso miệgpqcng, thảzatun nhiêmkxmn nhai nuốvqcnt.

"Hừddgt" Trầosfxm Tam hừddgt mộsottt tiếxxyung, cũoghrng khôtyalng đuddoykfn ýruos đuddoếxxyun nhữsottng lờdrzfi chỉjjeritavu mắxxyung hòoyxne củxsdha Phạjaeem Tựagho, nhưcabsng cảzatu ngưcabsdrzfi cũoghrng buôtyalng lỏnbysng vềnkxm lạjaeei chỗlsjk ngồyuhui.


"Ha ha! Khôtyalng cózfjp việgpqcc gìpjmo cảzatu! Thìpjmo ra lànbys hiểykfnu lầosfxm thôtyali!" Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin đuddoưcabsơvwving nhiêmkxmn biếxxyut hai thuộsottc hạjaee củxsdha mìpjmonh bấzatut hòoyxna, bấzatut quáddgtietbc nànbysy hắxxyun đuddoang vui vẻnfku, nêmkxmn ra vẻnfkunbyso sảzatung "Ha ha"cabsdrzfi nózfjpi.

"Nếxxyuu chỉjjernbys hiểykfnu lầosfxm, ngưcabsơvwvii cózfjp thểykfn lui xuốvqcnng, ípeqbt bạjaeec nànbysy xem nhưcabs thưcabspludng cho ngưcabsơvwvii!" Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin đuddoưcabsa ra hai lưcabsjaeeng bạjaeec thưcabspludng cho gãtqdt sai vặgisgt.

"Tạjaee… tạjaee đuddojaeei gia, vậasdzy tiểykfnu nhâitavn xin phéexxhp cáddgto lui!"tqdt sai vặgisgt vừddgta thấzatuy bạjaeec liềnkxmn mừddgtng rỡpjmo, hoan hỉjjer lui ra ngoànbysi, cũoghrng thuậasdzt tay đuddoózfjpng cửosfxa phòoyxnng lạjaeei.

"Ai da! Trầosfxm gia ra tay thậasdzt lànbysnbyso phózfjpng, sau nànbysy đuddovqcni vớsikyi Kim Chi cũoghrng khôtyalng đuddoưcabsjaeec hẹwxubp hòoyxni đuddozatuy!" Trong phòoyxnng truyềnkxmn ra tiếxxyung nũoghrng nịsikyu củxsdha tiểykfnu Kim Chi.

tqdtưcabsơvwving nhiêmkxmn tiểykfnu mĩruos nhâitavn, ngưcabsơvwvii chípeqbnh lànbys bảzatuo bốvqcni trong lòoyxnng ta mànbys! Chỉjjer cầosfxn ngưcabsơvwvii đuddovqcni tốvqcnt vớsikyi đuddojaeei gia, ta tuyệgpqct đuddovqcni sẽexfv khôtyalng bạjaeec đuddoãtqdti ngưcabsơvwvii! Nànbyso, cáddgtc huynh đuddogpqc! Cùjaeeng ta cạjaeen mộsottt chéexxhn, hôtyalm nay khôtyalng say khôtyalng vềnkxm!" Thanh âitavm củxsdha Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin vang ra khỏnbysi phòoyxnng, ngoànbysi cửosfxa phòoyxnng gãtqdt thanh niêmkxmn nghe đuddoưcabsjaeec rấzatut rõtyalnbysng.

tqdt thanh niêmkxmn ngoànbysi cửosfxa đuddosottt nhiêmkxmn cưcabsdrzfi lạjaeenh, cũoghrng khôtyalng lậasdzp tứnkxmc rờdrzfi đuddoi, mànbys lặgisgng lẽexfvoyxnng ra máddgti hiêmkxmn biêmkxmn cạjaeenh, giốvqcnng nhưcabs u linh mànbys đuddonkxmng bấzatut đuddosottng, tựaghoa hồyuhu nhưcabs đuddoang đuddojaeei gìpjmo đuddoózfjp.

Ưdfgksikyc chừddgtng thờdrzfi gian khoảzatung mộsottt chéexxhn trànbys, trong phòoyxnng đuddosottt nhiêmkxmn truyềnkxmn đuddoếxxyun mộsottt tiếxxyung kêmkxmu hoảzatung sợjaee: "Cózfjp đuddosottc! Trong rưcabsjaeeu vànbys thứnkxmc ăyuhun nànbysy cózfjp đuddosottc, ta trúietbng đuddosottc rồyuhui!" Vừddgta dứnkxmt lờdrzfi, ngưcabsdrzfi nànbysy quỷsiky dịsikycabsdrzfi to hai tiếxxyung, rồyuhui thanh âitavm im bặgisgt. Nghe giọkzdjng nózfjpi đuddoúietbng lànbystqdt hắxxyuc bànbysn tửosfx Tiễzatun Tiếxxyun.

"Lũoghr khốvqcnn khiếxxyup! Cáddgtc ngưcabsơvwvii dáddgtm âitavm mưcabsu hạjaeei bổpjmon bang chủxsdh, ta sẽexfv lấzatuy mạjaeeng cáddgtc ngưcabsơvwvii!" Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin hoảzatung sợjaee théexxht lêmkxmn, nhưcabsng cũoghrng đuddoãtqdt quáddgt muộsottn, khôtyalng tựagho chủxsdh đuddoưcabsjaeec cưcabsdrzfi khan hai tiếxxyung, sau đuddoózfjpoghrng mấzatut mạjaeeng ngãtqdtyuhun ra đuddozatut.

tqdtsottc túietbnbysi" Phạjaeem Tựaghojaeeng Trầosfxm Tam sợjaeetqdti nhìpjmon nhau, cảzatu hai đuddoyuhung thanh nózfjpi:

"Gãtqdt sai vặgisgt kia, lànbys hắxxyun hạjaee đuddosottc".

"Vậasdzy chắxxyuc chắxxyun hắxxyun cózfjp giảzatui dưcabsjaeec!"

Hai ngưcabsdrzfi lậasdzp tứnkxmc nhưcabs bịsiky lửosfxa đuddovqcnt, đuddozatuy hai ngưcabsdrzfi con gáddgti bêmkxmn cạjaeenh ra, hưcabssikyng ra ngoànbysi cửosfxa vọkzdjt tớsikyi.

Nhưcabsng đuddoáddgtng tiếxxyuc lànbys vừddgta đuddoếxxyun cửosfxa phòoyxnng, bọkzdjn họkzdj đuddosottt nhiêmkxmn "ha ha" hai tiếxxyung, từddgt từddgt ngãtqdt xuốvqcnng đuddozatut.


"Xem ra têmkxmn hắxxyuc bànbysn tửosfx ăyuhun nhiềnkxmu nhấzatut, cho nêmkxmn đuddosottc típeqbnh pháddgtt táddgtc sớsikym nhấzatut! Vềnkxm phầosfxn Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin ăyuhun cũoghrng khôtyalng ípeqbt nêmkxmn lànbys ngưcabsdrzfi thứnkxm hai. Vềnkxm phầosfxn gãtqdt áddgto đuddoen vànbysmkxmn nho sinh ăyuhun ípeqbt hơvwvin nhiềnkxmu, nhưcabsng "Tiêmkxmu Hồyuhun Táddgtn" củxsdha ta đuddosottc típeqbnh vôtyaljaeeng mãtqdtnh liệgpqct, cho dùjaee chỉjjer nuốvqcnt mộsottt giọkzdjt, sẽexfv chếxxyut chắxxyuc khôtyalng thểykfn nghi ngờdrzf"tqdt thanh niêmkxmn thảzatun nhiêmkxmn suy típeqbnh, sau khi đuddojaeei mộsottt hồyuhui mớsikyi đuddojaeey cửosfxa phòoyxnng đuddoi vànbyso.

Chỉjjer thấzatuy trong phòoyxnng khôtyalng còoyxnn mộsottt ai sốvqcnng sózfjpt, ngay cảzatu tiểykfnu Kim Chi cùjaeeng ba nữsott tửosfx bồyuhui rưcabsjaeeu cũoghrng đuddoãtqdt khípeqb tuyệgpqct thâitavn vong.

nbysn Lậasdzp cẩjaeen thậasdzn dòoyxnexxht mộsottt hồyuhui, xáddgtc đuddosikynh trong phòoyxnng khôtyalng còoyxnn ai sốvqcnng sózfjpt, mớsikyi nhẹwxub nhànbysng rờdrzfi khỏnbysi.

"Sau khi tin tứnkxm Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin bịsiky đuddoosfxu đuddosottc chếxxyut truyềnkxmn ra ngoànbysi, mọkzdji ngưcabsdrzfi sẽexfv nghĩruos rằcjivng lànbys do kẻnfku thùjaee trong giang hồyuhu giếxxyut, khôtyalng cózfjp bấzatut cứnkxm phiềnkxmn toáddgti gìpjmo cho ta"nbysn Lậasdzp ung dung đuddoi trêmkxmn đuddoưcabsdrzfng, thầosfxm nghĩruos.

"Thanh Linh táddgtn nànbysy thậasdzt sựagho hữsottu dụqlqxng, chỉjjer cầosfxn ban đuddoosfxu nuốvqcnt vànbyso mộsottt viêmkxmn, chẳoyxnng nhữsottng cózfjp thểykfn phòoyxnng đuddoưcabsjaeec báddgtch đuddosottc, mànbys ngay cảzatuddgtc loạjaeei mêmkxmcabsơvwving cũoghrng cózfjpddgtc dụqlqxng, lầosfxn trưcabssikyc cũoghrng dựaghoa vànbyso cáddgti nànbysy mànbys trêmkxmu chọkzdjc đuddoáddgtm ngưcabsdrzfi Nghiêmkxmm thịsiky" Hắxxyun cózfjpcabsdrzfi cưcabsdrzfi cózfjp chúietbt cổpjmo quáddgti, khôtyalng nhịsikyn đuddoưcabsjaeec sờdrzfnbyso bìpjmonh chứnkxma "Thanh Linh táddgtn" trong áddgto.

nbysn Lậasdzp đuddoi trêmkxmn con đuddoưcabsdrzfng vắxxyung vẻnfku vềnkxm kháddgtch sạjaeen, vừddgta vềnkxm đuddoếxxyun phòoyxnng liềnkxmn nằcjivm ngay lêmkxmn giưcabsdrzfng, liềnkxmn chìpjmom vànbyso giấzatuc ngủxsdh.

Đtqdtâitavy lànbys mộsottt thózfjpi quen vôtyal thứnkxmc củxsdha Hànbysn Lậasdzp, mỗlsjki lầosfxn liêmkxmn quan đuddoếxxyun mộsottt sựagho việgpqcc quan trọkzdjng, hắxxyun đuddogisgc biệgpqct phảzatui ngủxsdh, cózfjp thểykfn trong giấzatuc ngủxsdhnbys thảzatu lỏnbysng mộsottt cáddgtch tốvqcnt nhấzatut tinh thầosfxn vànbys thâitavn thểykfn đuddoang mệgpqct mỏnbysi.

Khi Hànbysn Lậasdzp ngủxsdh đuddoưcabsjaeec mộsottt lúietbc, ngưcabsdrzfi củxsdha Tiêmkxmu Tưcabsơvwving viêmkxmn rốvqcnt cụqlqxc cũoghrng pháddgtt hiệgpqcn ra Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin vànbys ba vịsiky hộsott pháddgtp đuddoãtqdt chếxxyut, bởpludi vậasdzy tin tứnkxmc nhanh chózfjpng truyềnkxmn đuddoếxxyun Tứnkxmpjmonh bang, ngay lậasdzp tứnkxmc khiếxxyun cho rấzatut nhiềnkxmu ngưcabsdrzfi đuddosottng tâitavm.

Khôtyalng mộsottt ai muốvqcnn tra xéexxht nguyêmkxmn nhâitavn cáddgti chếxxyut củxsdha Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin, bởpludi vìpjmo tạjaeei Gia Nguyêmkxmn thànbysnh, cáddgt lớsikyn nuốvqcnt cáddgtexxhnbys chuyệgpqcn thiêmkxmn kinh đuddosikya nghĩruosa. Trầosfxm Trọkzdjng Sơvwvin cũoghrng sáddgtt hạjaeei bang chủxsdh tiềnkxmn nhiệgpqcm mànbysmkxmn đuddoưcabsjaeec vịsiky trípeqbnbysy. Bởpludi vậasdzy, cáddgtc đuddoosfxu mụqlqxc lớsikyn nhỏnbys trong Tứnkxmpjmonh bang, chỉjjer quan tâitavm cáddgti ghếxxyu bang chủxsdh sẽexfv do ai đuddonkxmng ra đuddozatum nhiệgpqcm.

pjmo tạjaeei đuddoâitavy khôtyalng cózfjp ngưcabsdrzfi đuddonkxmng ra ứnkxmng cửosfx, lạjaeei trong tìpjmonh huốvqcnng khôtyalng ai phụqlqxc ai, mộsottt hồyuhui tranh đuddooạjaeet đuddosikya vịsiky bang chủxsdh diễzatun ra, rốvqcnt cuộsottc trong nộsotti bộsott Tứnkxmpjmonh bang cũoghrng bạjaeeo loạjaeen.

Kếxxyut quảzatu buổpjmoi sáddgtng ngànbysy thứnkxm hai, mộsottt nhâitavn vậasdzt tầosfxng dưcabssikyi, từddgt đuddoáddgtm bang chúietbng phổpjmo thôtyalng mànbys nổpjmoi lêmkxmn, kinh ngạjaeec pháddgtt hiệgpqcn, cảzatu Tứnkxmpjmonh bang dĩruos nhiêmkxmn ngạjaeec nhiêmkxmn nhìpjmon khôtyalng chớsikyp mắxxyut tiểykfnu đuddoosfxu mụqlqxc Tôtyaln Nhịsiky cẩjaeeu nànbysy.

Gảzatutyaln Nhịsiky Cẩjaeeu nànbysy trong mộsottt buổpjmoi tốvqcni đuddoãtqdt giếxxyut sạjaeech cáddgtc nhâitavn vậasdzt cao tầosfxng phảzatun đuddovqcni hắxxyun, dưcabssikyi tìpjmonh huốvqcnng khôtyalng ai dáddgtm đuddonkxmng ra ngăyuhun cảzatun, thuậasdzn lợjaeei leo lêmkxmn vịsiky trípeqb bang chủxsdh Tứnkxmpjmonh bang, hơvwvin nữsotta trong ngànbysy thứnkxm hai hắxxyun pháddgtt thiếxxyup mờdrzfi cho cáddgtc bang hộsotti kháddgtc phípeqba Tâitavy thànbysnh, xáddgtc nhậasdzn hắxxyun thựaghoc sựagho kếxxyu thừddgta vịsiky trípeqb bang chủxsdh.

nbys ngưcabsdrzfi đuddonkxmng sau tạjaeeo nêmkxmn sựagho kiệgpqcn nànbysy lànbysnbysn Lậasdzp, sau khi ăyuhun no ngủxsdhruos, giờdrzf đuddoãtqdtzfjp mặgisgt tạjaeei Mặgisgc phủxsdh, nhưcabsng lànbysplud trong mộsottt tiểykfnu lâitavu kháddgtc, trưcabssikyc mặgisgt vẫsikyn lànbys Nghiêmkxmm thịsikyjaeeng cáddgtc vịsiky phu nhâitavn xinh đuddowxubp. Chỉjjernbys phípeqba sau cáddgtc nànbysng, còoyxnn cózfjp ba vịsikyruos nữsott tiếxxyung lànbysnh đuddoyuhun xa tạjaeei Gia Nguyêmkxmn thànbysnh - Mặgisgc thịsiky tam kiềnkxmu.

Mặgisgc Ngọkzdjc Châitavu cùjaeeng Mặgisgc Thảzatui Hoànbysn, Hànbysn Lậasdzp đuddoãtqdt từddgtng gặgisgp qua, bởpludi vậasdzy áddgtnh mắxxyut hắxxyun tậasdzp trung vềnkxm phípeqba nghĩruosa nữsott củxsdha Mặgisgc đuddojaeei phu - Mặgisgc Phưcabsjaeeng Vũoghr.

Mặgisgc Phưcabsjaeeng Vũoghrnbys mộsottt mỹawmq nữsott mặgisgc áddgto vànbysng cózfjp khuôtyaln mặgisgt tráddgti xoan, nhìpjmon qua khoảzatung 16-17 tuổpjmoi, cảzatu ngưcabsdrzfi túietb khípeqb phi thưcabsdrzfng, lànbysm cho Hànbysn Lậasdzp cózfjp cảzatum giáddgtc nànbysng rấzatut xinh xắxxyun đuddoáddgtng yêmkxmu.

ietbc nànbysy Mặgisgc Phưcabsjaeeng Vũoghr bịsikynbysn Lậasdzp nhìpjmon chằcjivm chằcjivm, cózfjp chúietbt ngưcabsjaeeng ngùjaeeng cúietbi đuddoosfxu xuốvqcnng, lộsott ra cáddgti cổpjmo thon thảzatu trắxxyung muốvqcnt nhẵosfxn nhụqlqxi, lànbysm cho Hànbysn Lậasdzp khôtyalng khỏnbysi âitavm thầosfxm nuốvqcnt nưcabssikyc bọkzdjt vànbysi cáddgti.

"Hànbysn côtyalng tửosfx, khôtyalng nêmkxmn sau mêmkxm ngắxxyum Phưcabsơvwving Vũoghr nhànbys ta nhưcabs thếxxyu chứnkxm! Phưcabsjaeeng Vũoghr nhànbys ta da mặgisgt rấzatut mỏnbysng! Chúietbng ta cózfjp tiếxxyup tụqlqxc chủxsdh đuddonkxmtyalm qua khôtyalng nànbyso!" Tam phu nhâitavn cưcabsdrzfi hồyuhu mịsiky, õtyalng ẹwxubo nózfjpi vớsikyi Hànbysn Lậasdzp

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.