Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 121 : Tiêu Tương viện

    trước sau   
ldifm tìyvsjnh củeakya Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn lúeihzc nàoasdy rấkrgmt tốpuevt, vìyvsj hắtpqjn đpjwmang ngồxebai trong mộdfeut phòzkwsng ởsjjo Tiêbsvnu Tưpvahơprbnng việojsnn, ôoreom lấkrgmy mộdfeut ngưpvahrdpvi con gázmogi cựfltgc kìyvsj kiềomubu diễagnom, dùoasdng bàoasdn tay to lớlhzen khôoreong ngừezleng sờrdpv soạadugng thôoreo lỗxrji trêbsvnn thâldifn hìyvsjnh mềomubm mạadugi ấkrgmy.

ojsn lẽwycqyvsj Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn cóojsn chúeihzt nóojsnng nảkzpby, nêbsvnn ngưpvahrdpvi con gázmogi diễagnom mịzmogoasdy "hìyvsjyvsj"pvahrdpvi duyêbsvnn mộdfeut hồxebai.

"Kim côoreopvahơprbnng, ta thấkrgmy ngưpvahơprbni nêbsvnn đpjwmi theo Bang chủeaky củeakya chúeihzng ta đpjwmi! Lầmltqn đpjwmmltqu tiêbsvnn Bang chủeaky củeakya chúeihzng ta đpjwmpuevi vớlhzei đpjwmàoasdn bàoasd si mêbsvn nhưpvah vậqlzky, ngay cảkzpboreong việojsnc trong bang còzkwsn chưpvaha kịzmogp xửnozqkrgm, đpjwmãywnt vộdfeui vàoasdng kémltqo chúeihzng ta đpjwmếcgkan đpjwmâldify" Vừezlea lêbsvnn tiếcgkang làoasd mộdfeut ngưpvahrdpvi đpjwmen đpjwmúeihza mậqlzkp mạadugp, mặyvsjc ázmogo màoasdu xázmogm, ngưpvahrdpvi nàoasdy eo nhưpvah thùoasdng đpjwmfltgng nưpvahlhzec, to gấkrgmp hai lầmltqn ngưpvahrdpvi thưpvahrdpvng, vừezlea nóojsni xong liềomubn thởsjjo hắtpqjt ra mộdfeut hơprbni.

qayfúeihzng đpjwmkrgmy, Kim Chi côoreopvahơprbnng! Bang chủeaky chúeihzng ta trong nărqorm ngàoasdy liêbsvnn tiếcgkap, mỗxrjii buổezlei chiềomubu đpjwmomubu thưpvahsjjong cho ngưpvahơprbni khôoreong íxdwat ngâldifn lưpvahkrgmng. Ngưpvahơprbni chỉcarg đpjwmuvib cho bang chủeaky củeakya chúeihzng ta ôoreom mộdfeut lúeihzc, ngay cảkzpb ngủeaky qua đpjwmêbsvnm cũmhhdng chưpvaha mộdfeut lầmltqn. Cázmogi nàoasdy cũmhhdng cóojsn vẻsgah khôoreong đpjwmưpvahkrgmc!" Ngưpvahrdpvi nóojsni chuyệojsnn lầmltqn nàoasdy làoasd mộdfeut trung niêbsvnn nho sinh trêbsvnn mặyvsjt cóojsn mộdfeut nốpuevt ruồxebai đpjwmen, ngưpvahrdpvi nàoasdy hai mắtpqjt lộdfeu ra vẻsgah âldifm hiểuvibm, nhìyvsjn thấkrgmy ngay làoasd mộdfeut kẻsgah xảkzpbo trázmog.

Trong phòzkwsng nàoasdy, ngoạadugi trừezle Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn còzkwsn cóojsn ba ngưpvahrdpvi kházmogc, đpjwmóojsnoasd Tứnogiyvsjnh bang - Tam đpjwmadugi hộdfeu pházmogp.

bsvnn đpjwmen đpjwmúeihza mậqlzkp mạadugp làoasd "Cuồxebang quyềomubn" Tiễagnon Tiếcgkan, trôoreong rấkrgmt bémltqo tốpuevt, nhưpvahng mộdfeut tay "Phong cuồxebang thậqlzkp bázmogt đpjwmkzpb" đpjwmãywnt luyệojsnn cựfltgc kìyvsj thàoasdnh thụqayyc, đpjwmázmognh bạadugi khôoreong íxdwat cao thủeaky danh tiếcgkang.


Nho sinh đpjwmóojsnoasd qayfdfeuc túeihzoasdi" Phạadugm Tựfltg, mặyvsjc dùoasd đpjwmãywnt luyệojsnn thàoasdnh mộdfeut bộdfeu "Tuyếcgkat Phong kiếcgkam pházmogp" cựfltgc kìyvsj sắtpqjc bémltqn, nhưpvahng hắtpqjn thàoasdnh danh bêbsvnn ngoàoasdi làoasd mộdfeut kẻsgahldifm đpjwmzmoga đpjwmdfeuc ázmogc.

oasd ngưpvahrdpvi ázmogo đpjwmen đpjwmnoging bêbsvnn cạadugnh nãywnty giờrdpv khôoreong mởsjjo miệojsnng, chíxdwanh làoasd kẻsgahojsnvomeoreong cao cưpvahrdpvng nhấkrgmt trong tam đpjwmadugi hộdfeu pházmogp - "Phi đpjwmao" Trầmltqm Tam. Ngưpvahrdpvi nàoasdy cóojsn tuyệojsnt kỹgqsl phóojsnng ra liêbsvnn tụqayyc mưpvahrdpvi tázmogm thanh phi đpjwmao, đpjwmãywnt thay Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn trừezle đpjwmi khôoreong íxdwat nhữggljng cao thủeaky đpjwmếcgkan bázmogo thùoasd, hơprbnn nữgglja bảkzpbn thâldifn hắtpqjn làoasd họonvpoasdng xa củeakya Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn, bởsjjoi vậqlzky trong bang hắtpqjn làoasd ngưpvahrdpvi đpjwmưpvahkrgmc Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn coi trọonvpng nhấkrgmt.

Ba ngưpvahrdpvi nàoasdy cũmhhdng giốpuevng nhưpvah Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn, bêbsvnn cạadugnh mỗxrjii ngưpvahrdpvi đpjwmomubu cóojsn mộdfeut ngưpvahrdpvi con giázmog xinh đpjwmxebap bồxebai tiếcgkap, chỉcargoasd nhữggljng côoreozmogi nàoasdy khôoreong bằcaosng đpjwmưpvahkrgmc côoreozmogi đpjwmang ngồxebai trong lòzkwsng Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn, nàoasdng khôoreong nhữggljng kiềomubu diễagnom, thâldifn hìyvsjnh đpjwmmltqy đpjwmyvsjn, màoasdzkwsn cóojsn mộdfeut loạadugi phong tìyvsjnh vạadugn chủeakyng.

Vịzmogoreopvahơprbnng Kim Chi đpjwmang cưpvahrdpvi khúeihzc khíxdwach, vừezlea nghe "Cuồxebang quyềomubn"oasdng qayfdfeuc túeihzoasdi"ojsni nhưpvah vậqlzky hai mắtpqjt lậqlzkp tứnogic đpjwmãywntprbnm rớlhzem, tựfltga hồxeba nhưpvaheihzc nàoasdo nưpvahlhzec mắtpqjt cũmhhdng cóojsn thểuvibprbni xuốpuevng.

"Phạadugm gia cùoasdng Tiễagnon gia nóojsni Kim Chi nhưpvah vậqlzky, thậqlzkt làoasd oan uổezleng cho Kim Chi quázmog. Kim Chi vừezlea nhìyvsjn thấkrgmy Trầmltqm gia liềomubn biếcgkat ngay làoasd mộdfeut anh hùoasdng hảkzpbo házmogn, cóojsn thểuvib sớlhzem tốpuevi kềomub cậqlzkn Trầmltqm gia, đpjwmóojsnoasd chuyệojsnn màoasd Kim Chi cầmltqu còzkwsn khôoreong đpjwmưpvahkrgmc".

"Chắtpqjc nhịzmog vịzmog khôoreong phảkzpbi khôoreong biếcgkat, thâldifn thểuvib củeakya ta làoasd thuộdfeuc vềomub Tiêbsvnu Tưpvahơprbnng việojsnn, nếcgkau khôoreong cóojsn sựfltg đpjwmxebang ýkrgm củeakya Vưpvahơprbnng ma ma, Kim Chi nếcgkau tựfltg tiệojsnn tiếcgkap kházmogch sẽwycq bịzmog họonvp hung hărqorng đpjwmázmognh chếcgkat. Khôoreong bằcaosng, Trầmltqm gia đpjwmi hỏsnkxi Vưpvahơprbnng ma ma đpjwmi, nếcgkau đpjwmxebang ýkrgm đpjwmuvib cho Kim Chi tiếcgkap kházmogch, thìyvsj đpjwmêbsvnm nay Kim Chi nhấkrgmt đpjwmzmognh sẽwycq hầmltqu hạadug Trầmltqm gia thậqlzkt tốpuevt" Vịzmogoreopvahơprbnng Tiêbsvnu Tưpvahơprbnng việojsnn nóojsni chuyệojsnn ngọonvpt ngàoasdo nhưpvah diễagnon kịzmogch, khémltqo lémltqo bàoasdy tỏsnkx mỗxrjii lòzkwsng, ra vẻsgahyvsjnh cảkzpbm sâldifu nặyvsjng vớlhzei Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn.

oasdng ta nóojsni vừezlea thậqlzkt vừezlea giảkzpboasdm cho Tiễagnon Tiếcgkan vàoasd Phạadugm Tựfltg hai ngưpvahrdpvi đpjwmưpvaha mắtpqjt nhìyvsjn nhau, trong mộdfeut lúeihzc khôoreong thểuvibojsni nêbsvnn lờrdpvi.

Bọonvpn họonvp đpjwmưpvahơprbnng nhiêbsvnn khôoreong phảkzpbi khôoreong hỏsnkxi qua giázmog qua đpjwmêbsvnm củeakya vịzmog Kim Chi côoreopvahơprbnng nàoasdy, chỉcargoasdpvahơprbnng ma ma nọonvp đpjwmưpvaha ra mộdfeut cázmogi giázmog cắtpqjt cổezle, việojsnn cớlhze rằcaosng tiểuvibu Kim Chi nàoasdy trưpvahlhzec giờrdpv chưpvaha từezleng từezleng tiếcgkap kházmogch qua đpjwmêbsvnm, làoasdm cho Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn làoasd ngưpvahrdpvi đpjwmnoging đpjwmmltqu mộdfeut bang pházmogi cũmhhdng cảkzpbm thấkrgmy choázmogng vázmogng vớlhzei cázmogi giázmogoasdy, bởsjjoi vậqlzky đpjwmếcgkan giờrdpv vẫslwin chưpvaha thỏsnkxa thuậqlzkn đpjwmưpvahkrgmc.

sjjo nhiêbsvnn nếcgkau ỷcaos mạadugnh màoasdojsni cứnoging cũmhhdng khôoreong ổezlen! Tiêbsvnu Tưpvahơprbnng việojsnn nàoasdy làoasd sảkzpbn nghiệojsnp củeakya mộdfeut trong ba đpjwmadugi bang tạadugi Gia Nguyêbsvnn thàoasdnh - Thiêbsvnn Bázmogoreon, làoasdm názmogo loạadugn ởsjjo đpjwmâldify khôoreong phảkzpbi làoasd đpjwmi tìyvsjm chếcgkat sao!

Hai ngưpvahrdpvi đpjwmpuevi vớlhzei vịzmogoreopvahơprbnng nàoasdy cứnoging cũmhhdng khôoreong đpjwmưpvahkrgmc màoasd mềomubm cũmhhdng khôoreong xong, đpjwmàoasdnh phảkzpbi chuyểuvibn sang trêbsvnn ngưpvahrdpvi cázmogc côoreopvahơprbnng Tiêbsvnu Tưpvahơprbnng việojsnn, hung hărqorng sờrdpvojsn trêbsvnn ngưpvahrdpvi cázmogc nàoasdng mộdfeut hồxebai mớlhzei chịzmogu thôoreoi.

"Ha ha! Đqayfa tạadug hai vịzmog hiềomubn đpjwmojsnyvsj chuyệojsnn Trầmltqm mỗxrjioasd quan tâldifm! Nhưpvahng màoasd khôoreong sao, hai hôoreom nay Trầmltqm mỗxrjiojsn đpjwmưpvahkrgmc móojsnn hờrdpvi, chúeihzt tiềomubn bạadugc cỏsnkxn con ấkrgmy tíxdwanh toázmogn làoasdm gìyvsj. Nhưpvahng mĩsjjo nhâldifn, nàoasdng khôoreong đpjwmưpvahkrgmc nuốpuevt lờrdpvi đpjwmkrgmy! Đqayfếcgkan lúeihzc đpjwmóojsnoasdng phảkzpbi ngoan ngoãywntn màoasd hầmltqu hạadug đpjwmadugi gia ta!" Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn đpjwmang ôoreom tiểuvibu Kim Chi trong lòzkwsng, đpjwmdfeut nhiêbsvnn hưpvahlhzeng đpjwmếcgkan hai bêbsvnn mázmogsjjo nữggljoasd cắtpqjn mộdfeut cázmogi, sau đpjwmóojsnojsn chúeihzt tựfltg đpjwmtpqjc nóojsni.

Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn làoasd mộdfeut đpjwmadugi házmogn trưpvahlhzec ngựfltgc lôoreong đpjwmen tua tủeakya, hai cázmognh tay lựfltgc lưpvahqayfng so vớlhzei ngưpvahrdpvi thưpvahrdpvng dàoasdi hơprbnn nhiềomubu, bởsjjoi vậqlzky nhìyvsjn cảkzpb ngưpvahrdpvi giốpuevng nhưpvahywnt thúeihz mặyvsjc xiêbsvnm y, thậqlzkt sựfltg xấkrgmu xíxdwa kinh ngưpvahrdpvi.

Nhưpvahng mộdfeut kẻsgah trôoreong xấkrgmu xíxdwa, thôoreo lỗxrji khóojsn coi nhưpvah vậqlzky trong vàoasdi nărqorm trưpvahlhzec đpjwmãywntoasdng mộdfeut thâldifn lôoreo hỏsnkxa thuầmltqn thanh "Thôoreong Tíxdwa quyềomubn", phâldifn biệojsnt đpjwmázmognh chếcgkat Tứnogiyvsjnh bang tiềomubn nhiệojsnm đpjwmưpvahơprbnng gia "Kim Búeihzt" Cẩoasdu Thiêbsvnn cùoasdng tâldifm phúeihzc "Tứnogi đpjwmadugi kim cưpvahơprbnng" củeakya hắtpqjn, đpjwmoạadugt đpjwmưpvahkrgmc vịzmog tríxdwa bang chủeaky. Cho nêbsvnn trong giớlhzei giang hồxeba tạadugi Gia Nguyêbsvnn thàoasdnh, tuyệojsnt đpjwmpuevi thuộdfeuc vàoasdo hàoasdng nhấkrgmt lưpvahu cao thủeakyojsn danh tiếcgkang, khôoreong dung tha cho bấkrgmt cứnogi kẻsgahoasdo coi thưpvahrdpvng.


"Trầmltqm gia!" Tiểuvibu Kim Chi bịzmog đpjwmòzkwsn pjwmázmognh lémltqn"oasdy củeakya Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn, ra vẻsgah e thẹxeban vôoreooasdng, dấkrgmu mặyvsjt vàoasdo trong ázmogo, làoasdm cho Trầmltqm Trọonvpng Sơprbnn đpjwmtpqjc ýkrgmpvahrdpvi to mộdfeut trậqlzkn.

"Cộdfeuc cộdfeuc! cộdfeuc cộdfeuc!" Đqayfúeihzng lúeihzc nàoasdy, cóojsn ngưpvahrdpvi đpjwmang gõvome cửnozqa phòzkwsng.

"Ai đpjwmóojsn?"ywnt mậqlzkp "Cuồxebang quyềomubn" Tiễagnon Tiếcgkan lúeihzc nàoasdy đpjwmang cóojsn chúeihzt khóojsn chịzmogu, tứnogic giậqlzkn quázmogt hỏsnkxi.

"Thưpvaha mấkrgmy vịzmog đpjwmadugi gia, tiểuvibu nhâldifn mang rưpvahkrgmu đpjwmếcgkan"bsvnn ngoàoasdi phòzkwsng truyềomubn đpjwmếcgkan thanh âldifm củeakya mộdfeut nam tửnozq trẻsgah tuổezlei.

"Vậqlzky còzkwsn khôoreong mau mang đpjwmếcgkan đpjwmâldify, Tiễagnon gia ta đpjwmang lo rưpvahkrgmu quázmog íxdwat đpjwmâldify" Hắtpqjc bàoasdn tửnozq nghe vậqlzky, khôoreong suy nghĩsjjo liềomubn nóojsni.

Lờrdpvi Tiễagnon Tiếcgkan vừezlea nóojsni xong thìyvsj mộdfeut gãywnt thanh niêbsvnn mặyvsjc y phụqayyc sai vặyvsjt đpjwmi đpjwmếcgkan, gãywnt thanh niêbsvnn nàoasdy tưpvahlhzeng mạadugo bìyvsjnh thưpvahrdpvng, hai tay đpjwmang bưpvahng mộdfeut cázmogi mâldifm, trêbsvnn mâldifm làoasd mộdfeut íxdwat thứnogic ărqorn cùoasdng hai bầmltqu rưpvahkrgmu.

"Nhanh mang rưpvahkrgmu đpjwmếcgkan đpjwmâldify, đpjwmadugi gia muốpuevn nếcgkam thửnozq trưpvahlhzec mùoasdi vịzmog thếcgkaoasdo!"bsvnn mậqlzkp Tiễagnon Tiếcgkan làoasd mộdfeut têbsvnn nghiệojsnn rưpvahkrgmu đpjwmiểuvibn hìyvsjnh, bởsjjoi thếcgka vừezlea mớlhzei thấkrgmy hai bìyvsjnh rưpvahkrgmu hai mắtpqjt hắtpqjn liềomubn sázmogng lêbsvnn, khôoreong ngừezleng nhốpuevn nházmogo đpjwmnoging dậqlzky.

"Vâldifng, tiểuvibu nhâldifn mang lêbsvnn cho ngàoasdi đpjwmâldify!"ywnt sai vặyvsjt nàoasdy đpjwmi lêbsvnn vàoasdi bưpvahlhzec, mang rưpvahkrgmn đpjwmyvsjt lêbsvnn bàoasdn.

ywnt mậqlzkp vừezlea thấkrgmy bầmltqu rưpvahkrgmu, lậqlzkp tứnogic đpjwmưpvaha tay chộdfeup lấkrgmy, liếcgkam môoreoi mộdfeut cázmogi uốpuevng thửnozq xem mùoasdi vịzmog thếcgkaoasdo.

"Chậqlzkm đpjwmãywnt, têbsvnn mậqlzkp!"bsvnn mặyvsjc ázmogo đpjwmen Trầmltqm Tam nãywnty giờrdpv vẫslwin im hơprbni lặyvsjng tiếcgkang đpjwmdfeut nhiêbsvnn mởsjjo miệojsnng quázmogt lêbsvnn, ngărqorn cảkzpbn Tiễagnon Tiếcgkan uốpuevng rưpvahkrgmu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.