Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 12 : Đập bình tử

    trước sau   
"bang!"

vxtan Lậtcazp nắmdlpm chặmanut hai tay, đseyzem mộkgsyt quyềrntsn hung hăifsgng đseyzáifsgnh vàvxtao mặmanut bàvxtan. "Dùtqycng côkgsyng cụkgsy đseyzem cáifsgi bìlbginh đseyztcazp bểtcaz ra." Đvxtaâxdmiy làvxtavxtan Lậtcazp sau khi suy đseyzi nghĩlgbx lạkgsyi mớifsgi đseyzưrntsa ra quyếbkpst đseyztcaznh nàvxtay. Sửcxqh dụkgsyng phưrntsơejfkng pháifsgp bạkgsyo lựepffc đseyztcaz mởepffifsgi bìlbginh đseyzãmdlp đseyzưrntsrntsc hắmdlpn nghĩlgbx đseyzếbkpsn từbvbl sớifsgm, nhưrntsng đseyzâxdmiy khôkgsyng phảkuoni làvxta biệzoewn pháifsgp tốwsqpt nhấxpqlt. Cáifsgch làvxtam nàvxtay, mặmanuc dùtqyc đseyzơejfkn giảkuonn vàvxtancvfvxtang, lạkgsyi trựepffc tiếbkpsp tiệzoewn lợrntsi sửcxqh dụkgsyng. Nhưrntsng vừbvbla nghĩlgbx đseyzếbkpsn, cáifsgi bìlbginh xinh đseyzgxxvp kỳnagc lạkgsy nhưrnts thếbkps, cũhhfdng sẽsxwe khôkgsyng cóneov phưrntsơejfkng pháifsgp nàvxtao cóneov thểtcaz bảkuono trìlbgi nguyêgcihn trạkgsyng, hoàvxtan toàvxtan khôkgsyng tổmanun hạkgsyi, Hàvxtan Lậtcazp cảkuonm thấxpqly trong lòtqycng thưrntsơejfkng tiếbkpsc, thậtcazp phầosrqn khôkgsyng tìlbginh nguyệzoewn. Nếbkpsu nhưrntstqycn cóneov biệzoewn pháifsgp kháifsgc mởepffneov ra, Hàvxtan Lậtcazp dùtqycneovi cáifsgi gìlbgi đseyzi nữwsqpa cũhhfdng sẽsxwe khôkgsyng sửcxqh dụkgsyng phưrntsơejfkng pháifsgp thôkgsy bạkgsyo nhưrnts thếbkps. Nếbkpsu hắmdlpn kêgcihu sưrnts huynh giúsxwep đseyzfakt, cóneov lẽsxweneov khảkuonifsgng mởepfflbginh tửcxqh, nhưrntsng tậtcazn đseyzáifsgy lòtqycng Hàvxtan Lậtcazp sớifsgm đseyzãmdlp bấxpqlt tri bấxpqlt giáifsgc đseyzem nóneov trởepff thàvxtanh bảkuono vậtcazt củczlia chíszldnh mìlbginh, vạkgsyn phầosrqn khôkgsyng muốwsqpn đseyztcaz cho ngoạkgsyi nhâxdmin biếbkpst. Hơejfkn nữwsqpa, trêgcihn núsxwei mỗemuvi ngưrntskgsyi đseyzrntsu cóneov khảkuonifsgng làvxta chủczli nhâxdmin củczlia vậtcazt bịtcaz mấxpqlt nàvxtay, nếbkpsu biếbkpst bìlbginh tửcxqhepff tạkgsyi chỗemuvlbginh, khôkgsyng phảkuoni làvxta muốwsqpn thu hồxdmii sao? Cáifsgi bìlbginh nhỏiizu đseyzúsxweng làvxta xinh đseyzgxxvp, thúsxwe vịtcaz, hắmdlpn bâxdmiy giờkgsy vạkgsyn lầosrqn khôkgsyng nỡfakt trảkuonneov vềrnts. Hàvxtan Lậtcazp bâxdmiy giờkgsy đseyzãmdlp bịtcaz thầosrqn bíszld vậtcazt phẩlfvvm trong bìlbginh làvxtam nổmanui lêgcihn lòtqycng hiếbkpsu kỳnagc. Hắmdlpn mặmanuc dùtqyc biếbkpst, cóneov lẽsxwe đseyzâxdmiy chỉidewvxtaifsgi bìlbginh khôkgsyng, nhưrntsng hắmdlpn vẫingcn nguyệzoewn ýbkps đseyzáifsgnh bạkgsyc mộkgsyt phen, đseyzáifsgnh bạkgsyc vớifsgi đseyzxdmi vậtcazt bêgcihn trong, chắmdlpc chắmdlpn so vớifsgi thâxdmin bìlbginh sẽsxwe thúsxwe vịtcazejfkn. Càvxtang nghĩlgbx nhưrnts vậtcazy, Hàvxtan Lậtcazp trong lòtqycng càvxtang ngứkgsya ngáifsgy khóneov chịtcazu. Hắmdlpn nếbkpsu nhưrnts khôkgsyng giảkuoni khai đseyzưrntsrntsc sựepff nghi ngờkgsy chứkgsya trong bìlbginh, thìlbgi hắmdlpn buổmanui tốwsqpi khôkgsyng thểtcaz ngủczli ngon đseyzưrntsrntsc. Chủczli ýbkps đseyzãmdlp đseyztcaznh, Hàvxtan Lậtcazp len lémihwn chuồxdmin tớifsgi phòtqycng chứkgsya tạkgsyp vậtcazt ởepff trong cốwsqpc, từbvbl trong đseyzwsqpng côkgsyng cụkgsy lấxpqly ra mộkgsyt cáifsgi tiểtcazu thiếbkpst chùtqycy tưrntsơejfkng đseyzwsqpi nặmanung, mang nóneov trởepff vềrnts phòtqycng mìlbginh. Trởepff vềrnts phòtqycng mìlbginh, hắmdlpn từbvbl trong góneovc phòtqycng tìlbgim ra mộkgsyt nửcxqha viêgcihn gạkgsych (thanh chuyêgcihn) cứkgsyng rắmdlpn bịtcaz bỏiizu đseyzi, lạkgsyi hay bêgcihn trong phòtqycng cóneov mộkgsyt chỗemuv đseyzxpqlt trũhhfdng tưrntsơejfkng đseyzwsqpi bằzqgpng phẳncvfng, đseyzem viêgcihn gạkgsych đseyzmanut ngay ngắmdlpn tạkgsyi chỗemuvvxtay, lạkgsyi đseyzem bìlbginh tửcxqhifsgc nằzqgpm ngang mộkgsyt cáifsgch vữwsqpng vàvxtang trêgcihn viêgcihn gạkgsych. Tay phảkuoni Hàvxtan Lậtcazp giơejfk tiểtcazu thiếbkpst chùtqycy lêgcihn hơejfki cao, tạkgsyi khôkgsyng trung dừbvblng lạkgsyi mộkgsyt chúsxwet, sau đseyzóneov quyếbkpst đseyzifsgn đseyztcazp vàvxtao bộkgsy phậtcazn lồxdmii ra củczlia bìlbginh – bụkgsyng bìlbginh.

"Băifsgng!"

Bởepffi vìlbgi sợrntstqycng lựepffc quáifsg mạkgsynh sẽsxwe pháifsgrnts vậtcazt chứkgsya trong bìlbginh cho nêgcihn lầosrqn đseyzosrqu tiêgcihn đseyzíszldch thịtcaz chỉidew đseyztcazp nhẹgxxv nhẹgxxvvxtao mặmanut trêgcihn, dòtqycmihwt mộkgsyt chúsxwet đseyzkgsy cứkgsyng rắmdlpn củczlia nóneov. Chứkgsyng kiếbkpsn khôkgsyng cóneov mộkgsyt vếbkpst xưrntsifsgc nàvxtao xuấxpqlt hiệzoewn, Hàvxtan Lậtcazp trong lòtqycng yêgcihn tâxdmim, xem ra cóneov thểtcaz dụkgsyng khíszld lựepffc lớifsgn mộkgsyt chúsxwet đseyztcaz đseyztcazp bểtcazlbginh.

"Băifsgng!"ifsgm phầosrqn côkgsyng lựepffc

"Băifsgng!" Bảkuony phầosrqn côkgsyng lựepffc

"Băifsgng!"rntskgsyi phầosrqn côkgsyng lựepffc

"Băifsgng"rntskgsyi hai phầosrqn côkgsyng lựepffc

vxtan Lậtcazp sửcxqh dụkgsyng khíszld lựepffc càvxtang lúsxwec càvxtang mạkgsynh hơejfkn, cáifsgnh tay vung lêgcihn càvxtang lúsxwec càvxtang quáifsg mứkgsyc, thiếbkpst chùtqycy hạkgsy xuốwsqpng vớifsgi tốwsqpc đseyzkgsyvxtang lúsxwec càvxtang nhanh hơejfkn. Thậtcazm chíszldsxwe đseyztcazp cuốwsqpi cùtqycng, làvxtam cho nửcxqha thâxdmin bìlbginh ngậtcazp vàvxtao trong viêgcihn gạkgsych, nhưrntsng toàvxtan thâxdmin bìlbginh vẫingcn bảkuono trìlbgi hoàvxtan chỉidewnh, mộkgsyt chúsxwet mảkuony may dấxpqlu hiệzoewu bịtcaz đseyztcazp bểtcazhhfdng khôkgsyng cóneov. Hàvxtan Lậtcazp sợrnts ngâxdmiy ngưrntskgsyi, vẫingcn khôkgsyng dáifsgm tin, lấxpqly tay sờkgsy sờkgsy chỗemuv bịtcaz thiếbkpst chùtqycy đseyztcazp, khôkgsyng cóneov mộkgsyt vếbkpst xưrntsifsgc nàvxtao lưrntsu lạkgsyi trêgcihn bềrnts mặmanut, vẫingcn óneovng áifsgnh xanh biếbkpsc, khắmdlpp mặmanut bìlbginh vẫingcn sáifsgng bóneovng. Việzoewc nàvxtay đseyzúsxweng làvxta ngoàvxtai ýbkps liệzoewu củczlia Hàvxtan Lậtcazp. Hàvxtan Lậtcazp lúsxwec nàvxtay mớifsgi chíszldnh thứkgsyc khẳncvfng đseyztcaznh chắmdlpc chắmdlpn, tiểtcazu bìlbginh tửcxqhvxtay tuyệzoewt đseyzwsqpi khôkgsyng phảkuoni làvxta đseyzxdmi vậtcazt tầosrqm thưrntskgsyng, quyếbkpst khôkgsyng phảkuoni làvxta bịtcaz ngưrntskgsyi cốwsqp ýbkps bỏiizu đseyzi, táifsgm chíszldn phầosrqn làvxta ngưrntskgsyi chủczli khôkgsyng cẩlfvvn thậtcazn làvxtam mấxpqlt. Hiệzoewn tạkgsyi nóneovi khôkgsyng chừbvblng ngưrntskgsyi mấxpqlt tạkgsyi trêgcihn núsxwei tìlbgim kiếbkpsm vậtcazt nàvxtay, nếbkpsu muốwsqpn giữwsqpneov nhấxpqlt đseyztcaznh phảkuoni cấxpqlt giấxpqlu kỹhsap, khôkgsyng thểtcaz cho ngoạkgsyi nhâxdmin nhìlbgin thấxpqly cáifsgi bìlbginh nàvxtay. Trong mắmdlpt Hàvxtan Lậtcazp, chỉidew cầosrqn chíszldnh mìlbginh khôkgsyng phảkuoni chủczli đseyzkgsyng lémihwn trộkgsym đseyzi, từbvbl trêgcihn mặmanut đseyzxpqlt nhặmanut đseyzưrntsrntsc đseyzưrntsơejfkng nhiêgcihn làvxta sởepff hữwsqpu củczlia chíszldnh mìlbginh. Nếbkpsu làvxta mộkgsyt vậtcazt bìlbginh thưrntskgsyng, cóneov lẽsxwe hắmdlpn sẽsxwe trảkuon lạkgsyi cho ngưrntskgsyi chủczli, nhưrntsng bìlbginh tửcxqhvxtay thầosrqn bíszld nhưrnts thếbkps, cóneov thểtcazvxta củczlia phúsxwe gia đseyzzoew tửcxqh hoặmanuc giảkuonvxta ngưrntskgsyi cóneov đseyztcaza vịtcaz, thâxdmin phậtcazn ởepff trêgcihn núsxwei, màvxtavxtan Lậtcazp đseyzwsqpi vớifsgi hai loạkgsyi ngưrntskgsyi nàvxtay đseyzrntsu khôkgsyng cóneovxpqln tưrntsrntsng tốwsqpt. Hàvxtan Lậtcazp từbvbl nhỏiizu đseyzãmdlp rấxpqlt cựepffc khổmanu, mọzoewi ngưrntskgsyi trong nhàvxta cảkuon ngàvxtay đseyzrntsu rấxpqlt bậtcazn rộkgsyn, cũhhfdng thưrntskgsyng thưrntskgsyng khôkgsyng đseyzczliejfkm đseyztcaz ăifsgn. Tạkgsyi trong Thấxpqlt Huyềrntsn môkgsyn, hắmdlpn thưrntskgsyng thấxpqly mộkgsyt loạkgsyi ngưrntskgsyi phung phíszld tiềrntsn bạkgsyc, ăifsgn uốwsqpng xa xỉidew, (Thấxpqlt Huyêgcihn môkgsyn đseyzzoew tửcxqh nếbkpsu khôkgsyng thíszldch ăifsgn thứkgsyc ăifsgn bìlbginh thưrntskgsyng, mặmanut kháifsgc cóneov thểtcaz bỏiizu tiềrntsn, thứkgsyc ăifsgn sẽsxwe đseyzưrntsrntsc cung cấxpqlp đseyzmanuc biệzoewt hơejfkn.) dùtqycng tiềrntsn khôkgsyng sợrnts hao tốwsqpn. Mỗemuvi lúsxwec nhưrnts thếbkpsvxtay, Hàvxtan Lậtcazp thấxpqly tâxdmim lýbkps khôkgsyng thểtcazvxtao thoảkuoni máifsgi. Hơejfkn nữwsqpa cáifsgc phúsxwe gia đseyzzoew tửcxqhvxtay thưrntskgsyng bàvxtai xíszldch, xem thưrntskgsyng cáifsgc đseyzzoew tửcxqh đseyzếbkpsn từbvbl nhữwsqpng đseyztcaza phưrntsơejfkng nghèbyfpo đseyzóneovi, thưrntskgsyng xuyêgcihn dùtqycng ngôkgsyn ngữwsqp chếbkps nhạkgsyo, vũhhfd nhụkgsyc kẻcnhv kháifsgc, thậtcazm chíszld giữwsqpa hai bêgcihn còtqycn cóneov mấxpqly lầosrqn xung đseyzkgsyt nhỏiizu nhỏiizu, khi đseyzóneov giữwsqpa bọzoewn hàvxtai đseyzxdming cũhhfdng vàvxtai lầosrqn đseyzáifsgnh nhau hộkgsyi đseyzxdming. Hàvxtan Lậtcazp cũhhfdng tham gia đseyzáifsgnh nhau mộkgsyt lầosrqn, chỉidew tiếbkpsc chíszldnh làvxta hắmdlpn bịtcaz bọzoewn phúsxwe gia đseyzzoew tửcxqhncvfkgsyng kháifsgejfkn đseyzáifsgnh cho mặmanut màvxtay mémihwo móneov tộkgsyi nghiệzoewp, khôkgsyng thểtcaz xuấxpqlt môkgsyn gặmanup ngưrntskgsyi. Sau khi nghỉidew ngơejfki mấxpqly ngàvxtay mớifsgi khôkgsyi phụkgsyc bìlbginh thưrntskgsyng. Vềrnts phầosrqn nhữwsqpng ngưrntskgsyi trêgcihn núsxwei cóneov chúsxwet thâxdmin phậtcazn cũhhfdng khôkgsyng đseyztcaz lạkgsyi cho Hàvxtan Lậtcazp ấxpqln tưrntsrntsng tốwsqpt. Từbvblrntsơejfkng hộkgsy pháifsgp bỏiizusxwei tiềrntsn bạkgsyc hốwsqpi lộkgsy củczlia Tam thúsxwec, đseyzếbkpsn Vũhhfd Nham dựepffa hơejfki quyềrntsn thếbkps củczlia Mãmdlp phóneovkgsyn chủczlivxta trựepffc tiếbkpsp tiếbkpsn nhậtcazp Thấxpqlt Tuyệzoewt đseyzưrntskgsyng. Mặmanuc dùtqyc khôkgsyng thấxpqly bao nhiêgcihu đseyzkgsyi nhâxdmin vậtcazt trêgcihn núsxwei, nhưrntsng hìlbginh tưrntsrntsng cáifsgi loạkgsyi đseyzkgsyi nhâxdmin vậtcazt trong mắmdlpt củczlia tiểtcazu hàvxtai tửcxqhsxwec trưrntsifsgc đseyzíszldch vĩlgbx đseyzkgsyi, giờkgsyhhfdng đseyzãmdlp vỡfakt tan khôkgsyng sai biệzoewt lắmdlpm. Đvxtawsqpi vớifsgi hai loạkgsyi ngưrntskgsyi bỏiizu đseyzi nàvxtay, Hàvxtan Lậtcazp hoàvxtan toàvxtan khôkgsyng muốwsqpn nghĩlgbx tớifsgi, còtqycn muốwsqpn chơejfki khăifsgm chúsxweng. Nghĩlgbx tớifsgi đseyzâxdmiy, Hàvxtan Lậtcazp lậtcazp tứkgsyc từbvbl trêgcihn cổmanu chíszldnh mìlbginh lấxpqly ra mộkgsyt cáifsgi túsxwei da. Cáifsgi túsxwei da nàvxtay khi hắmdlpn rờkgsyi nhàvxta đseyzi, Hàvxtan mẫingcu cốwsqp ýbkps dụkgsyng mộkgsyt tấxpqlm da thúsxwe may cho hắmdlpn, cóneov khảkuonifsgng khôkgsyng bịtcaz thấxpqlm nưrntsifsgc, lạkgsyi cấxpqlp cho hắmdlpn mộkgsyt cáifsgi bùtqyca bìlbginh an dùtqycng răifsgng dãmdlp trưrnts chếbkps thàvxtanh, hi vọzoewng cóneov thểtcaz bảkuono hữwsqpu hắmdlpn bìlbginh bìlbginh an an, vôkgsy bệzoewnh vôkgsy tai. Hàvxtan Lậtcazp mởepffifsgi túsxwei da ra mộkgsyt íszldt, đseyzem cáifsgi bìlbginh cùtqycng bùtqyca bìlbginh an đseyztcaztqycng nhau rồxdmii buộkgsyc chặmanut lạkgsyi, tiếbkpsp theo lạkgsyi đseyzem túsxwei đseyzeo trởepff lạkgsyi trêgcihn cổmanu. Sau khi làvxtam xong hếbkpst thảkuony việzoewc nàvxtay, hắmdlpn hưrntsifsgng xung quanh nhìlbgin mộkgsyt chúsxwet, khôkgsyng cóneov ai. Hắmdlpn mớifsgi ưrntsfaktn thẳncvfng ngựepffc lêgcihn, vỗemuv vỗemuv mộkgsyt chúsxwet lêgcihn chỗemuv nhôkgsy ra củczlia cáifsgi túsxwei trêgcihn ngựepffc mìlbginh, hiểtcazu đseyzưrntsrntsc chỗemuvvxtay sẽsxwe khôkgsyng làvxtam ngưrntskgsyi kháifsgc chúsxwe ýbkps. Lúsxwec nàvxtay hắmdlpn mớifsgi tựepfflbginh cảkuonm giáifsgc đseyzưrntsrntsc tâxdmim lýbkps tin tưrntsepffng hơejfkn nhiềrntsu, sợrnts lạkgsyi xuấxpqlt hiệzoewn đseyziềrntsu gìlbgi ngoàvxtai ýbkps muốwsqpn, cáifsgi bìlbginh sẽsxwe bịtcaz ngưrntskgsyi chủczlilbgim đseyzưrntsrntsc, thu hồxdmii vềrnts. Hàvxtan Lậtcazp bíszld mậtcazt đseyzem thiếbkpst chùtqycy đseyztcaz trởepff vềrnts chỗemuvhhfd, làvxtam bộkgsyifsgng nhưrnts khôkgsyng cóneov chuyệzoewn gìlbgi, tạkgsyi thầosrqn thủczli cốwsqpc chậtcazm rãmdlpi, nhàvxtan nhãmdlp đseyzi dạkgsyo trong chốwsqpc láifsgt, cho đseyzếbkpsn khi sắmdlpc trờkgsyi hoàvxtan toàvxtan tốwsqpi đseyzen, mớifsgi đseyzem theo cáifsgi châxdmin bịtcaz thưrntsơejfkng trởepff vềrntsgcihn trong phòtqycng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.