Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 119 : Ý ngoại tiêu tức

    trước sau   
"Ta cóucrn thểfmva phádpnv lệnwax ra tay mộdjgzt lầeiyqn, khiếgcimn cho hai thủdfezkyionh đkyioeiyqu mụxirpc củdfeza hai bang hộdjgzi kia biếgcimn mấhzaut, nhưxekfng đkyioiềrxgiu nàrgeay chỉsqsu giớaculi hạzthxn mộdjgzt trong hai bang hộdjgzi. Bởhljgi vìacul nếgcimu nhưxekf hai đkyiozthxi bádpnv chủdfez đkyiosqsung thờdfezi gặbiljp chuyệnwaxn khôrgeang may màrgeaucrni, rấhzaut dễrcfk khiếgcimn cho ngưxekfdfezi ta chúpnxm ýuoce, nguy hiểfmvam sẽrxti gia tăfaxyng thàrgeanh mấhzauy lầeiyqn, khôrgeang đkyioádpnvng cho ta phảyhkii mạzthxo hiểfmvam. Hơvppmn nữgwbna ngoàrgeai hai cádpnvch nàrgeay ra, ta sẽrxti khôrgeang nhưxekfvipeng bộdjgz chúpnxmt nàrgeao nữgwbna!"rgean Lậzxvlp nóucrni xong lờdfezi nàrgeay, khuôrgean mặbiljt trởhljgrpuen đkyioanh lạzthxi, khôrgeang mởhljg miệnwaxng nữgwbna, hắssqmn lạzthxnh lùkhztng chờdfez đkyioádpnvm phu nhâdusbn đkyioưxekfa ra câdusbu trảyhki lờdfezi.

Đifgpádpnvm ngưxekfdfezi Nghiêrpuem thịcbdw sau khi nghe thấhzauy Hàrgean Lậzxvlp nóucrni ra cádpnvch lựglkua chọhiisn thứbilj hai, trêrpuen mặbiljt khôrgeang che giấhzauu đkyioưxekfvipec vẻacul vui mừkyiong lẫpnxmn sợviperxgii, nhưxekfng cádpnvc nàrgeang sau khi nhìaculn nhau, vẫpnxmn khôrgeang quyếgcimt đkyiocbdwnh ngay.

"Cádpnvc hạzthxucrn thểfmva đkyiofmva cho tỷnbeq muộdjgzi bọhiisn thiếgcimp thưxekfơvppmng lưxekfvipeng mộdjgzt chúpnxmt, rồsqsui trảyhki lờdfezi lạzthxi cho côrgeang tửsvsf đkyioưxekfvipec khôrgeang, dùkhzt sao đkyioâdusby khôrgeang phảyhkii làrgea chuyệnwaxn nhỏlcbw, đkyioádpnvm bọhiisn thiếgcimp chíifgpnh phảyhkii lo lắssqmng chu toàrgean mộdjgzt chúpnxmt mớaculi đkyioưxekfvipec!" Nghiêrpuem thịcbdw thậzxvln trọhiisng nóucrni.

ifgpưxekfơvppmng nhiêrpuen cóucrn thểfmva, ta khôrgeang phảyhkii ngưxekfdfezi khôrgeang thôrgeang tìaculnh đkyiozthxt lýuoce. Nhưxekfng chậzxvlm nhấhzaut làrgeadpnvng mai, phảyhkii cóucrndusbu trảyhki lờdfezi, đkyiofmva cho cádpnvc ngưxekfơvppmi thờdfezi gian cảyhki ngàrgeay, cũgkigng đkyiodfez đkyiofmvadpnvc ngưxekfơvppmi thưxekfơvppmng lưxekfvipeng kỹpftgxekficcmng rồsqsui."rgean Lậzxvlp sau khi nóucrni xong lờdfezi nàrgeay, liềrxgin khôrgeang đkyiofmva ýuoce tớaculi chúpnxmng nữgwbn nữgwbna, nghêrpuenh ngang bỏlcbw đkyioi.

rgean Lậzxvlp xuốsqsung lầeiyqu nhỏlcbw, cũgkigng khôrgeang cóucrn vềrxgifaxyn phòiansng đkyioeiyqu hồsqsui, màrgeaxekfaculi ádpnvnh mắssqmt kỳdtyy quádpnvi củdfeza đkyioádpnvm đkyiozthxi hádpnvn, vêrpuenh vádpnvo ra khỏlcbwi Mặbiljc phủdfez, dọhiisc theo đkyioưxekfdfezng đkyioi sau khi xádpnvc đkyiocbdwnh khôrgeang cóucrn ngưxekfdfezi nàrgeao theo dõjkrni, Hàrgean Lậzxvlp rốsqsut cụxirpc vềrxgi tớaculi khádpnvch sạzthxn màrgeaaculnh trọhiis.

Vừkyioa bưxekfaculc tớaculi cửsvsfa lớaculn củdfeza khádpnvch sạzthxn, Tôrgean Nhịcbdw Cẩtsynu vộdjgzi vộdjgzi vàrgeang vàrgeang tiếgcimn lêrpuen nghêrpuenh đkyioóucrnn.


ifgpcbdwnh nóucrni gìacul, tớaculi trong phòiansng ta rồsqsui hãrxgiy nóucrni!" Khôrgeang đkyiovipei cho Tôrgean Nhịcbdw Cẩtsynu mởhljg miệnwaxng nóucrni chuyệnwaxn, Hàrgean Lậzxvlp thảyhkin nhiêrpuen căfaxyn dặbiljn.

"Dạzthx, côrgeang tửsvsf gia!"rgean Nhịcbdw Cẩtsynu cung kíifgpnh đkyioi theo phíifgpa sau Hàrgean Lậzxvlp.

rgeao tớaculi trong phòiansng, Hàrgean Lậzxvlp đkyioi tớaculi bêrpuen cạzthxnh giưxekfdfezng, vưxekfơvppmn vai mộdjgzt cádpnvi, mớaculi thờdfez ơvppm hỏlcbwi: "Xem ngưxekfơvppmi trởhljg thàrgeanh bộdjgz dạzthxng thếgcimrgeay, chẳsxxjng lẽrxtiucrn việnwaxc gìacul rấhzaut quan trọhiisng cầeiyqn nóucrni cho ta biếgcimt sao?"

"Côrgeang tửsvsf, đkyioíifgpch xádpnvc cóucrn chúpnxmt đkyiozthxi sựglku khôrgeang xong, cầeiyqn phảyhkii bẩtsynm bádpnvo vớaculi lãrxgio nhâdusbn gia ngàrgeai."rgean Nhịcbdw Cẩtsynu hơvppmi tiếgcimn lêrpuen trưxekfaculc nửsvsfa bưxekfaculc, nóucrni cóucrn chúpnxmt thầeiyqn bíifgp.

ifgpcbdwnh nóucrni cádpnvi gìacul cứbilj việnwaxc nóucrni thẳsxxjng, khôrgeang cầeiyqn phảyhkii ra vẻacul."rgean Lậzxvlp liếgcimc xécbdwo Tôrgean Nhịcbdw Cẩtsynu mộdjgzt cádpnvi.

"Hắssqmc hắssqmc! Khôrgeang phảyhkii tiểfmvau nhâdusbn cốsqsu tỏlcbw ra thầeiyqn bíifgp, màrgea đkyioúpnxmng làrgeaucrn việnwaxc khôrgeang xong đkyioãrxgi phádpnvt sinh! Tiểfmvau nhâdusbn thu đkyioưxekfvipec tin tứbiljc xádpnvc thựglkuc, gầeiyqn đkyioâdusby nhấhzaut cóucrn mộdjgzt nhóucrnm đkyioôrgeang thầeiyqn tiêrpuen ưxekfaculc hẹvipen tụxirp tậzxvlp tạzthxi phụxirp cậzxvln thàrgeanh Gia Nguyêrpuen, mởhljgdpnvi gìacul "Thầeiyqn tiêrpuen đkyiozthxi hộdjgzi", nghe nóucrni chỉsqsu cầeiyqn cóucrn thểfmva tham gia hộdjgzi nàrgeay, phàrgeam phu tụxirpc tửsvsfgkigng cóucrn thểfmva lậzxvlp tứbiljc thàrgeanh tiêrpuen, trởhljg thàrgeanh mộdjgzt vịcbdw tiêrpuen gia."rgean Nhịcbdw Cẩtsynu nóucrni phun cảyhkixekfaculc miếgcimng.

"Thầeiyqn tiêrpuen?"rgean Lậzxvlp cóucrn chúpnxmt sửsvsfng sốsqsut.

ifgpúpnxmng vậzxvly, đkyioãrxgiucrn ngưxekfdfezi chíifgpnh mắssqmt nhìaculn thấhzauy qua, nhữgwbnng loạzthxi thầeiyqn tiêrpuen nàrgeay cóucrn thểfmva đkyiocbdwng vâdusbn giádpnvgkig, còiansn cóucrn thểfmva phóucrnng đkyioiệnwaxn phun lửsvsfa! Côrgeang tửsvsf ngưxekfơvppmi nóucrni xem, nếgcimu nhưxekf khôrgeang phảyhkii ngưxekfdfezi cóucrn phúpnxmc lớaculn, làrgeam sao cóucrn thểfmvakhzty tiệnwaxn chứbiljng kiếgcimn thầeiyqn tiêrpuen đkyioóucrn đkyioưxekfvipec."rgean Nhịcbdw Cẩtsynu nóucrni cóucrn chúpnxmt đkyiosqsu kỵunrt, xem bộdjgz dạzthxng đkyioóucrn củdfeza hắssqmn, trưxekfaculc đkyioóucrn nhữgwbnng ngưxekfdfezi hậzxvln khôrgeang thểfmva nhìaculn thấhzauy thầeiyqn tiêrpuen, tấhzaut cảyhki đkyiorxgiu đkyioeqxbi thàrgeanh bảyhkin thâdusbn hắssqmn.

rgean Lậzxvlp lúpnxmc nàrgeay đkyioãrxgidpnvng tỏlcbw, thầeiyqn tiêrpuen theo nhưxekf lờdfezi Tôrgean Nhịcbdw Cẩtsynu chíifgpnh làrgea tu tiêrpuen giảyhki, chỉsqsurgea ngưxekfdfezi trong bang phádpnvi bọhiisn họhiisrgeam sao cóucrn thểfmva biếgcimt chuyệnwaxn đkyioxirpng chạzthxm củdfeza tu tiêrpuen giảyhki đkyioưxekfvipec? Hàrgean Lậzxvlp cóucrn chúpnxmt giậzxvlt mìaculnh.

"Ngưxekfơvppmi làrgea thếgcimrgeao màrgea biếgcimt việnwaxc nàrgeay? Ngưxekfdfezi biếgcimt đkyioưxekfvipec tin tứbiljc nàrgeay rấhzaut nhiềrxgiu àrgea?"rgean Lậzxvlp thấhzauy hứbiljng thúpnxm.

"Tin tứbiljc nàrgeay tuyệnwaxt đkyiosqsui đkyioádpnvng tin cậzxvly, làrgea huynh đkyionwax trong bang ta chíifgpnh tai nghe thấhzauy, nhưxekfng bởhljgi vìacul bang chủdfez sợvipe thầeiyqn tiêrpuen trádpnvch tộdjgzi, cho nêrpuen hạzthx lệnwaxnh cấhzaum truyềrxgin ra, chỉsqsuucrn cấhzaup cao củdfeza "Tứbiljaculnh bang" chúpnxmng ta mớaculi biếgcimt đkyioưxekfvipec tin tứbiljc nàrgeay. Màrgea ta lấhzauy đkyioưxekfvipec tin mậzxvlt nàrgeay cũgkigng làrgea từkyio mộdjgzt vịcbdw cấhzaup cao ởhljg đkyioóucrn say rưxekfvipeu. Ta thiếgcimt nghĩkyio cao nhâdusbn nhưxekfrgeang tửsvsf đkyiosqsui vớaculi cádpnvi nàrgeay nhấhzaut đkyiocbdwnh cảyhkim thấhzauy hứbiljng thúpnxm, cho nêrpuen liềrxgin vộdjgzi vàrgeang chạzthxy tớaculi, vừkyioa đkyioúpnxmng lúpnxmc côrgeang tửsvsf trởhljg vềrxgi."rgean Nhịcbdw Cẩtsynu tranh côrgeang âdusbn cầeiyqn nóucrni.

"Ồfmva! Khổeqxb cựglkuc cho ngưxekfơvppmi quádpnv, ta sẽrxti khôrgeang quêrpuen! Nhưxekfng trưxekfaculc tiêrpuen hãrxgiy nóucrni cụxirp thểfmva bang chúpnxmng kia làrgeam sao cóucrn thểfmva trádpnvnh đkyioưxekfvipec tai mắssqmt củdfeza thầeiyqn tiêrpuen, nghe đkyioưxekfvipec tin tứbiljc đkyioóucrn?"rgean Lậzxvlp chỉsqsunh lạzthxi thầeiyqn sắssqmc, bắssqmt đkyioeiyqu truy hỏlcbwi nghiêrpuem chỉsqsunh, đkyioiềrxgiu nàrgeay cóucrn thểfmva liêrpuen quan quan tớaculi đkyiodjgz tin cậzxvly củdfeza tin tứbiljc, vìacul thếgcimrgean Lậzxvlp khôrgeang dádpnvm bấhzaut cẩtsynn chúpnxmt nàrgeao.

"Ta cũgkigng làrgea nghe bềrxgi trêrpuen say rưxekfvipeu kia nóucrni thôrgeai, sựglku việnwaxc làrgea nhưxekf vậzxvly…"rgean Nhịcbdw Cẩtsynu khôrgeang dádpnvm nóucrni ládpnvo, đkyioem chuyệnwaxn màrgea hắssqmn đkyioãrxgi nghe đkyioưxekfvipec thàrgeanh thựglkuc nóucrni cho Hàrgean Lậzxvlp.


Thìacul ra têrpuen bang chúpnxmng lấhzauy đkyioưxekfvipec tin tứbiljc nàrgeay cũgkigng làrgea mộdjgzt đkyioeiyqu mụxirpc nhỏlcbw củdfeza Tứbiljaculnh bang, vốsqsun mấhzauy ngàrgeay trưxekfaculc hắssqmn đkyioếgcimn ngoàrgeai thàrgeanh phíifgpa Tâdusby làrgeam cuộdjgzc mua bádpnvn lớaculn, nhưxekfng ai ngờdfezaculnh bádpnvo cóucrn lầeiyqm lẫpnxmn, đkyiosqsui phưxekfơvppmng quádpnv khóucrn giảyhkii quyếgcimt, ngưxekfvipec lạzthxi bịcbdw chécbdwm giếgcimt tơvppmi bờdfezi, phảyhkii chạzthxy trốsqsun vàrgeao rừkyiong.

acul trốsqsun trádpnvnh sựglku truy sádpnvt củdfeza đkyiosqsui phưxekfơvppmng, hắssqmn trốsqsun đkyioếgcimn mộdjgzt cádpnvnh rừkyiong gầeiyqn đkyioóucrndpnvnh vàrgeao bêrpuen trong mộdjgzt cádpnvi câdusby rỗglkung, nhưxekfng ai ngờdfez đkyiocbdwch nhâdusbn còiansn chưxekfa tìaculm tớaculi cửsvsfa, thìacul đkyiodjgzt nhiêrpuen cóucrn mộdjgzt con quádpnvi ưxekfng hai đkyioeiyqu vôrgeakhztng to lớaculn từkyio trêrpuen trờdfezi hạzthx xuốsqsung, chíifgpnh cádpnvi bềrxgi ngoàrgeai kinh khủdfezng củdfeza con ưxekfng khổeqxbng lồsqsu đkyioóucrn đkyioãrxgirgeam cho bang chúpnxmng sợvipe đkyioếgcimn hồsqsun phi phádpnvch tádpnvn.

Ngưxekfdfezi nàrgeay trưxekfaculc nguy cơvppm trádpnvi lạzthxi cũgkigng cơvppm tríifgp, khôrgeang ngờdfez đkyiodjgzt nhiêrpuen nghĩkyio ra cádpnvch sửsvsf dụxirpng "Quy tứbiljc côrgeang"xekfu truyềrxgin rấhzaut rộdjgzng rãrxgii trêrpuen giang hồsqsu, làrgeam cho khíifgp tứbiljc, nhịcbdwp tim chậzxvlm lạzthxi cựglkuc đkyioiểfmvam, chuẩtsynn bịcbdw tiếgcimn nhậzxvlp vàrgeao trong trạzthxng thádpnvi giảyhki chếgcimt, trádpnvnh đkyioưxekfvipec sựglku phádpnvt hiệnwaxn củdfeza quádpnvi ưxekfng.

Đifgpúpnxmng lúpnxmc hắssqmn sắssqmp mấhzaut đkyioi tri giádpnvc thìacul trêrpuen lưxekfng chim ưxekfng lạzthxi truyềrxgin đkyioếgcimn cuộdjgzc đkyiosqsui thoạzthxi củdfeza mộdjgzt đkyiosqsui thanh niêrpuen nam nữgwbn, thìacul ra trêrpuen lưxekfng con ưxekfng khổeqxbng lồsqsu khôrgeang ngờdfeziansn cóucrn mang ngưxekfdfezi, chỉsqsurgea thâdusbn hìaculnh con ưxekfng kia quádpnv lớaculn màrgea hắssqmn lúpnxmc ấhzauy vừkyioa hốsqsut hoảyhking lạzthxi khẩtsynn trưxekfơvppmng, cho nêrpuen đkyioãrxgi khôrgeang thểfmva kịcbdwp thờdfezi phádpnvt giádpnvc ngưxekfdfezi trêrpuen lưxekfng chim ưxekfng.

Cứbilj nhưxekf vậzxvly, hắssqmn trong mơvppmvppm hồsqsu hồsqsu nghe đkyioưxekfvipec đkyioeiyqu đkyiorgeai việnwaxc thầeiyqn tiêrpuen đkyiozthxi hộdjgzi, khi đkyioóucrn hắssqmn mớaculi biếgcimt đkyioưxekfvipec đkyioôrgeai nam nữgwbnrgeay nguyêrpuen lai làrgea thầeiyqn tiêrpuen, nhưxekfng lúpnxmc nàrgeay Quy tứbiljc côrgeang đkyioãrxgi hoàrgean toàrgean phádpnvt tádpnvc, hắssqmn trong hốsqsui tiếgcimc liềrxgin mấhzaut đkyioi tri giádpnvc.

Khi hắssqmn lầeiyqn nữgwbna tỉsqsunh lạzthxi thìacul đkyioãrxgirgea buổeqxbi sádpnvng ngàrgeay thứbilj hai. Đifgpôrgeai nam nữgwbn kia cùkhztng quádpnvi ưxekfng sớaculm đkyioãrxgi khôrgeang còiansn bóucrnng dádpnvng, vìacul vậzxvly sau khi đkyiohzaum ngựglkuc dậzxvlm châdusbn hắssqmn buộdjgzc lòiansng phảyhkii cúpnxmi đkyioeiyqu ủdfezgkig quay lạzthxi trong bang.

Vừkyioa vềrxgi tớaculi nơvppmi, hắssqmn mau mồsqsum mau miệnwaxng, đkyioãrxgi khôrgeang tựglkuaculm hãrxgim đkyioưxekfvipec đkyioem việnwaxc nàrgeay nóucrni cho thưxekfvipeng cấhzaup củdfeza mìaculnh, màrgea thưxekfvipeng cấhzaup củdfeza hắssqmn nghe đkyioưxekfvipec khôrgeang dádpnvm giấhzauu diếgcimm, lạzthxi bádpnvo vớaculi bang chủdfez "Viêrpuen tíifgp" Trầeiyqm Trọhiisng Sơvppmn, tiếgcimp theo thìacul phádpnvt sinh việnwaxc cóucrn lệnwaxnh cấhzaum truyềrxgin ra.

rgean Lậzxvlp sau khi nghe xong giảyhking giảyhkii củdfeza Tôrgean Nhịcbdw Cẩtsynu, trêrpuen mặbiljt khôrgeang cóucrn biếgcimn hóucrna gìacul, nhưxekfng trong lòiansng lạzthxi khóucrnucrn thểfmva kiềrxgim chếgcim đkyioưxekfvipec kíifgpch đkyiodjgzng.

Tụxirp hộdjgzi củdfeza hàrgeang loạzthxt tu tiêrpuen giảyhki! Đifgpâdusby thựglkuc sựglkurgea mộdjgzt cơvppm hộdjgzi trăfaxym năfaxym khôrgeang gặbiljp, nếgcimu nhưxekf hắssqmn cóucrn thểfmva tham gia màrgeaucrni, vậzxvly cóucrn thểfmva châdusbn chíifgpnh tiếgcimp xúpnxmc vớaculi thếgcim giớaculi củdfeza tu tiêrpuen giảyhki rồsqsui, màrgea khôrgeang cầeiyqn phảyhkii giốsqsung nhưxekfdusby giờdfez, giốsqsung nhưxekf kẻaculkhztians mẫpnxmm, ởhljg trêrpuen con đkyioưxekfdfezng tu luyệnwaxn đkyioâdusbm đkyioeiyqu loạzthxn khắssqmp nơvppmi.

rgean Lậzxvlp hếgcimt sứbiljc dằcbdwn hưxekfng phấhzaun trong lòiansng xuốsqsung, suy nghĩkyio mộdjgzt chúpnxmt, sau đkyioóucrn cốsqsu gắssqmng trấhzaun tĩkyionh hỏlcbwi:

"Ngưxekfdfezi đkyioóucrnucrn nghe đkyioưxekfvipec, nam nữgwbn thầeiyqn tiêrpuen nóucrni lúpnxmc nàrgeao, ởhljg đkyioâdusbu sẽrxti cửsvsfrgeanh thầeiyqn tiêrpuen tụxirp hộdjgzi hay khôrgeang?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.