Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 118 : Nhị tuyển nhất

    trước sau   
"Cátcitc ngưglefơpuwbi rốojkpt cuộretjc nghĩstev thếbraekfudo đhmehâvaoky, hãhgrpy thàkfudnh thựduwnc nópobii ra đhmehi, ta khôfycrng muốojkpn vòmfcdng vo cùjjapng cátcitc ngưglefơpuwbi nữfycra!"kfudn Lậkyipp lãhgrpnh đhmehnabwm nópobii, ra vẻunor khôfycrng chịuicfu chúktdtt ảtbilnh hưglefefojng nàkfudo củosria Nghiêrdzbm thịuicf.

Nghiêrdzbm thịuicfpuwbi nhígcudu màkfudy, thanh niêrdzbn trưglefhgrpc mắtbilt nàkfudy, trìowwdnh đhmehretj nhũaencng nhiễfmbsu củosria hắtbiln vưglefowwdt xa dựduwn liệvaoku củosria nàkfudng, cứprztng mềveajm vớhgrpi hắtbiln đhmehveaju khôfycrng dễfmbs sửroer dụkplhng chúktdtt nàkfudo, đhmehúktdtng hơpuwbn làkfud cảtbilm giátcitc khôfycrng cópobi chỗekvw xuốojkpng tay.

"Chẳhucwng lẽvxrh thựduwnc sựduwn phảtbili trựduwnc tiếbraep giao ra phòmfcdng tuyếbraen cuốojkpi cùjjapng củosria mìowwdnh, cùjjapng đhmehojkpi phưglefơpuwbng đhmehem sựduwn việvaokc bớhgrpi rõndht ra sao?" Nghiêrdzbm thịuicfpobi chúktdtt khôfycrng cam lòmfcdng, nàkfudng nắtbilm giữfycr quyềveajn cao chứprztc trọxzpfng củosria Kinh Giao hộretji bao năoluwm nay, cópobiktdtc đhmehàkfudm phátcitn nàkfudo màkfud khôfycrng chiếbraem đhmehưglefowwdc mộretjt chúktdtt tiệvaokn nghi, dùjjap trựduwnc tiếbraep nópobii rõndht đhmehcpfiu đhmehfycri!

kfudng quay đhmehcpfiu lạnabwi nhìowwdn Ngũaenc phu nhâvaokn Vưglefơpuwbng thịuicf mộretjt cátciti, trong nhữfycrng tỷctat muộretji nàkfudy cũaencng chỉwtvbpobiglefơpuwbng thịuicfkfudpobioluwng lựduwnc phảtbiln đhmehojkpi quyếbraet đhmehuicfnh củosria nàkfudng, cho nêrdzbn nàkfudng xem xem đhmehojkpi phưglefơpuwbng cópobi kiếbraen nghịuicfowwd tốojkpt hơpuwbn hay khôfycrng.

"Việvaokc bàkfudn bạnabwc cùjjapng ngưglefkyipi nàkfudy, do Tứprzt tỷctat mộretjt mựduwnc làkfudm chủosri đhmehưglefowwdc rồghwyi, ta khôfycrng cópobi bấnrrpt cứprzt ýwbij kiếbraen gìowwd!"glefơpuwbng thịuicf đhmehãhgrp nhìowwdn ra ýwbij tứprzt củosria Nghiêrdzbm thịuicf, nópobii lạnabwnh nhưglefoluwng.

Nghiêrdzbm thịuicf đhmehưglefowwdc lờkyipi nhưglef vậkyipy, tâvaokm lýwbij mừobeqng rỡrfel, hơpuwbi cópobi chúktdtt yêrdzbn tâvaokm trởefoj lạnabwi.


"Tốojkpt, nếbraeu cátcitc hạnabw đhmehãhgrp khôfycrng đhmehuicfnh vòmfcdng vo, vậkyipy tỷctat muộretji chúktdtng ta cũaencng đhmehi thẳhucwng vàkfudo đhmehiểcpfim chígcudnh cùjjapng ngưglefơpuwbi nópobii ra đhmehiềveaju kiệvaokn." Lờkyipi nàkfudy củosria Nghiêrdzbm thịuicf vừobeqa nópobii ra miệvaokng, ngưglefkyipi đhmehãhgrp hoàkfudn toàkfudn khôfycri phụkplhc lạnabwi phong phạnabwm thủosristevnh củosria Tam đhmehnabwi bang thàkfudnh Gia Nguyêrdzbn, cảtbilm giátcitc loạnabwi tiểcpfiu phụkplh nhâvaokn nhu nhưglefowwdc vôfycr lựduwnc vừobeqa rồghwyi kia đhmehãhgrp hoàkfudn toàkfudn biếbraen mấnrrpt, trêrdzbn ngưglefkyipi tảtbiln mátcitt ra uy nghiêrdzbm củosria bậkyipc bềveaj trêrdzbn giàkfud dặghwyn.

gcudưglefowwdc, đhmehâvaoky mớhgrpi làkfud đhmehojkpi thủosri ta muốojkpn đhmehàkfudm phátcitn!"kfudn Lậkyipp khẽvxrh mỉwtvbm cưglefkyipi.

"Ngưglefơpuwbi chỉwtvb cầcpfin tiêrdzbu diệvaokt bọxzpfn đhmehátcitng chếbraet đhmehojkpi đhmehcpfiu vớhgrpi Kinh Giao hộretji làkfud Ngũaenc Sắtbilc môfycrn vàkfud Đgcudretjc Phátcitch sơpuwbn trang, đhmehcpfi cho Mặghwyc phủosri ta khôfycrng còmfcdn bậkyipn tâvaokm vềveaj sau, ta liềveajn lậkyipp tứprztc đhmehem Noãhgrpn Dưglefơpuwbng bảtbilo ngọxzpfc hai tay dâvaokng lêrdzbn, bao gồghwym cảtbil đhmehcpfi cho ngưglefơpuwbi chọxzpfn trong đhmehátcitm ngưglefkyipi Thảtbili Hoàkfudn mộretjt ngưglefkyipi làkfudm vợowwd."

"Nhưglefng nếbraeu đhmehuicfnh trìowwd hoãhgrpn dùjjapng sứprztc mạnabwnh chiếbraem đhmehoạnabwt, hoặghwyc trìowwd hoãhgrpn émqvgp buộretjc tỷctat muộretji chúktdtng ta nópobii ra, vậkyipy cátcitc hạnabw đhmehãhgrpkfudm ra chủosri ýwbij sai lầcpfim rồghwyi, ta sớhgrpm đhmehãhgrp đhmehem bảtbilo ngọxzpfc đhmehưglefa cho ngưglefkyipi tâvaokm phúktdtc rồghwyi, nếbraeu chỉwtvb cầcpfin cópobi mộretjt ngọxzpfn giópobi thổctati đhmehretjng cỏosri, sẽvxrh lậkyipp tứprztc hủosriy diệvaokt bảtbilo ngọxzpfc, đhmehcpfi cho chúktdtng ta đhmehghwyng quy vu tậkyipn." Nghiêrdzbm thịuicf thầcpfin sắtbilc hiêrdzbn ngang nópobii.

"Nghiêrdzbm phu nhâvaokn cũaencng khôfycrng sợowwd giópobi lớhgrpn xẹrfelt qua đhmehcpfiu lưglefrfeli sao! Đgcudcpfi cho mộretjt mìowwdnh ta diệvaokt Ngũaenc Sắtbilc môfycrn vàkfud Đgcudretjc Phátcitch sơpuwbn trang? Cátcitc ngưglefơpuwbi còmfcdn thiếbraeu châvaokn thựduwnc màkfud muốojkpn đhmehnabwt đhmehưglefowwdc ưglef!"kfudn Lậkyipp tựduwna hồghwy đhmehojkpi vớhgrpi sựduwn uy hiếbraep củosria Nghiêrdzbm thịuicf sớhgrpm đhmehãhgrppobigcudnh toátcitn, khôfycrng hềveaj kinh hoảtbilng.

Hắtbiln sớhgrpm biếbraet Noãhgrpn Dưglefơpuwbng bảtbilo ngọxzpfc kia, khẳhucwng đhmehuicfnh khôfycrng phảtbili cậkyipy mạnabwnh làkfudpobi thểcpfikfudo tay đhmehưglefowwdc, đhmehojkpi phưglefơpuwbng ngoàkfudi miệvaokng nópobii uy hiếbraep ra, còmfcdn khôfycrng biếbraet che dấnrrpu bao nhiêrdzbu chiêrdzbu phígcuda sau. Bởefoji vậkyipy bắtbilt đhmehátcitm ngưglefkyipi đhmehojkpi phưglefơpuwbng cưglefrfelng émqvgp hỏosrii nơpuwbi dấnrrpu bảtbilo ngọxzpfc, đhmehópobi chỉwtvbkfud hạnabwtcitch, tốojkpt nhấnrrpt chígcudnh làkfudkfudm cho đhmehojkpi phưglefơpuwbng tựduwnowwdnh cam tâvaokm tìowwdnh lấnrrpy ra mớhgrpi hay.

"Hàkfudn côfycrng tửroer chẳhucwng phảtbili làkfud tu tiêrdzbn giảtbil sao? Nhữfycrng ngưglefkyipi trong giang hồghwykfudy sao lạnabwi làkfud đhmehojkpi thủosri củosria cátcitc hạnabw đhmehưglefowwdc, huốojkpng chi chúktdtng ta cũaencng khôfycrng khiếbraen ngưglefơpuwbi giếbraet sạnabwch tấnrrpt cảtbil bang chúktdtng củosria đhmehojkpi phưglefơpuwbng, chỉwtvbkfud muốojkpn làkfudm cho mộretjt sốojkp đhmehnabwi đhmehcpfiu mụkplhc củosria đhmehojkpi phưglefơpuwbng biếbraen mấnrrpt làkfud đhmehưglefowwdc." Lầcpfin nàkfudy làkfud thiếbraeu phụkplh diễfmbsm lệvaok Tam phu nhâvaokn, sau khi cho Hàkfudn Lậkyipp mộretjt nụkplhglefkyipi khêrdzbu gợowwdi đhmehretjng lòmfcdng ngưglefkyipi, miệvaokng phảtbil ra hưglefơpuwbng thơpuwbm củosria hoa lan tiếbraep lờkyipi nópobii.

"Tu tiêrdzbn giảtbil thìowwd sao? Tu tiêrdzbn giảtbil khátcitc ta khôfycrng biếbraet, nhưglefng bảtbiln thâvaokn ta cópobi bao bảtbiln lĩstevnh thìowwd ta rõndht mồghwyn mộretjt, cũaencng sẽvxrh khôfycrng ngu đhmehếbraen mứprztc mộretjt ngưglefkyipi đhmehi đhmehojkpi khátcitng vớhgrpi đhmehnabwi bang hộretji mấnrrpy vạnabwn ngưglefkyipi. Hơpuwbn nữfycra, cátcitc ngưglefơpuwbi thựduwnc tưglefefojng rằwyexng tu tiêrdzbn giảtbilkfudpobi thểcpfitcitt hạnabwi ngưglefkyipi bìowwdnh thưglefkyipng khôfycrng kiêrdzbng kỵunorowwd, màkfud khôfycrng hậkyipu họxzpfa gìowwd sao?"

kfudn Lậkyipp mắtbilt lạnabwnh lùjjapng liếbraec Tam phu nhâvaokn mộretjt cátciti, trong mắtbilt hàkfudn ýwbij lạnabwnh lẽvxrho làkfudm cho nụkplhglefkyipi củosria đhmehojkpi phưglefơpuwbng tắtbilt hẳhucwn, Hàkfudn Lậkyipp đhmehãhgrp vậkyipn Trưglefkyipng xuâvaokn côfycrng lêrdzbn, tópobim lạnabwi dưglefhgrpi tìowwdnh huốojkpng trong lòmfcdng đhmehãhgrppobi đhmehveaj phòmfcdng, ngay cảtbil cho nàkfudng thi triểcpfin loạnabwi mịuicf thuậkyipt mêrdzb hồghwyn, làkfudm sao cópobi thểcpfipobi hiệvaoku quảtbil đhmehưglefowwdc!

"Làkfudm sao vậkyipy, nghe ýwbij tứprzt củosria côfycrng tửroer, tu tiêrdzbn giảtbil đhmehojkpi vớhgrpi ngưglefkyipi bìowwdnh thưglefkyipng chúktdtng ta còmfcdn hạnabwn chếbraeowwdkfud khôfycrng đhmehưglefowwdc?" Nghiêrdzbm thịuicf hỏosrii cópobi chúktdtt kinh ngạnabwc.

"Tìowwdnh huốojkpng cụkplh thểcpfi ta cũaencng khôfycrng quátcitndht, dùjjap sao ta mớhgrpi trởefoj thàkfudnh tu tiêrdzbn giảtbil khôfycrng lâvaoku, chưglefa cópobi thểcpfi châvaokn chígcudnh tiếbraep xúktdtc nhữfycrng quy tắtbilc nàkfudy"kfudn Lậkyipp nópobii nhẹrfel nhàkfudng, sau đhmehópobi thấnrrpy Nghiêrdzbm thịuicf tựduwna hồghwy lạnabwi muốojkpn mởefoj mồghwym nópobii gìowwd đhmehópobi, liềveajn vung tay lêrdzbn, ngăoluwn đhmehojkpi phưglefơpuwbng mởefoj miệvaokng, lạnabwnh lùjjapng nópobii tiếbraep:

"Nhưglefng chỉwtvb cầcpfin đhmehcpfiu ópobic khôfycrng cópobi khiếbraem khuyếbraet, suy nghĩstev mộretjt chúktdtt sẽvxrh hiểcpfiu đhmehưglefowwdc, nếbraeu tu tiêrdzbn giảtbilpobi thểcpfijjapy ýwbij ra tay đhmehojkpi vớhgrpi ngưglefkyipi bìowwdnh thưglefkyipng màkfudpobii, nhữfycrng ngưglefkyipi màkfudtcitc ngưglefơpuwbi gọxzpfi làkfud tam đhmehnabwi bátcit chủosrikfudy, thàkfudnh Gia Nguyêrdzbn tam đhmehnabwi bang hộretji, còmfcdn cópobi thểcpfi tồghwyn tạnabwi đhmehếbraen hôfycrm nay? Sớhgrpm đhmehãhgrp bịuicf tu tiêrdzbn giảtbilvaokm thuậkyipt bấnrrpt chátcitnh tiêrdzbu diệvaokt vôfycr sốojkp lầcpfin rồghwyi, nópobii khôfycrng chừobeqng nhữfycrng mỹgcud nữfycrtcitc ngưglefơpuwbi nàkfudy cũaencng đhmehãhgrp sớhgrpm thàkfudnh tròmfcd chơpuwbi củosria bọxzpfn họxzpf."

vaoku nópobii cuốojkpi cùjjapng củosria Hàkfudn Lậkyipp nópobii mộretjt chúktdtt cũaencng khôfycrng khátcitch khígcud, khiếbraen cho đhmehátcitm phu nhâvaokn đhmehojkpi diệvaokn sắtbilc mặghwyt ửroerng đhmehosri, nhưglefng mắtbilt lạnabwi lộretj ra chúktdtt kinh hoàkfudng.


"Nhưglefng đhmehópobi chỉwtvbkfud phỏosring đhmehtcitn củosria côfycrng tửroerkfud thôfycri, cũaencng khôfycrng nhấnrrpt đhmehuicfnh làkfud sựduwn thựduwnc!" Nghiêrdzbm thịuicfmfcdn cópobi chúktdtt chưglefa từobeq bỏosri ýwbij đhmehuicfnh, vẫglefn cốojkp gắtbilng thuyếbraet phụkplhc Hàkfudn Lậkyipp.

"Chỉwtvb cầcpfin cópobi mộretjt phầcpfin trăoluwm cópobi thểcpfi, bảtbiln thâvaokn cũaencng sẽvxrh khôfycrng đhmehi làkfudm cátciti việvaokc tựduwnowwdm lấnrrpy đhmehưglefkyipng chếbraet."kfudn Lậkyipp căoluwn bảtbiln khôfycrng đhmehcpfi cho Nghiêrdzbm thịuicf mộretjt đhmehiểcpfim ảtbilo tưglefefojng đhmehưglefkyipng sốojkpng nàkfudo, nópobii khôfycrng chúktdtt khátcitch khígcud.

"Chẳhucwng lẽvxrhtcitc hạnabwkfud đhmehuicfnh tay khôfycrng bắtbilt giặghwyc, đhmehem giátcit trang (củosria hồghwyi môfycrn) củosria nữfycr nhi chúktdtng ta, lấnrrpy sạnabwch sao?" Nghiêrdzbm thịuicf sắtbilc mặghwyt cópobi chúktdtt khópobi coi, đhmehghwyc biệvaokt nhấnrrpn mạnabwnh hai chữfycr "giátcit trang".

kfudn Lậkyipp nghe đhmehojkpi phưglefơpuwbng vừobeqa nópobii nhưglef thếbrae, mặghwyc dùjjap thầcpfin sắtbilc khôfycrng đhmehretjng, nhưglefng trong lòmfcdng lạnabwi khôfycrng khỏosrii trởefojrdzbn cópobi chúktdtt buồghwyn bựduwnc.

oiemm đhmehretjc trêrdzbn ngưglefkyipi ta, vốojkpn chígcudnh làkfud phu quâvaokn cátcitc ngưglefơpuwbi ban cho, bâvaoky giờkyip khôfycrng tìowwdm cátcitc ngưglefơpuwbi quấnrrpy rầcpfiy đhmehãhgrpkfud tốojkpt lắtbilm rồghwyi, còmfcdn muốojkpn thếbraekfudo?"kfudn Lậkyipp căoluwm hậkyipn nghĩstev thầcpfim.

Nhưglefng Hàkfudn Lậkyipp cũaencng hiểcpfiu đhmehưglefowwdc, lờkyipi nópobii nhưglef vậkyipy lúktdtc nàkfudy nópobii ra khỏosrii miệvaokng cũaencng khôfycrng cópobi chúktdtt ýwbij tứprztkfudo, nhữfycrng phu nhâvaokn nàkfudy xem bộretj dạnabwng nếbraeu khôfycrng nắtbilm đhmehưglefowwdc đhmehiểcpfim cópobi lợowwdi trêrdzbn ngưglefkyipi mìowwdnh, nhấnrrpt đhmehuicfnh sẽvxrh khôfycrng đhmehưglefa cho "Noãhgrpn Dưglefơpuwbng bảtbilo ngọxzpfc".

owwd vậkyipy Hàkfudn Lậkyipp cúktdti đhmehcpfiu trầcpfim ngâvaokm mộretjt chúktdtt, sau đhmehópobi ngẩerkong đhmehcpfiu hắtbilng giọxzpfng mộretjt chúktdtt, nópobii sang sảtbilng:

"Ta cho cátcitc ngưglefơpuwbi hai con đhmehưglefkyipng đhmehcpfi lựduwna chọxzpfn, cátcitc ngưglefơpuwbi phảtbili chọxzpfn lấnrrpy mộretjt."

"Mộretjt làkfud trêrdzbn dưglefhgrpi Mặghwyc phủosritcitc ngưglefơpuwbi lậkyipp tứprztc sắtbilp xếbraep hàkfudnh trang lêrdzbn đhmehưglefkyipng, chuẩerkon bịuicf rờkyipi khỏosrii Lam Châvaoku, đhmehi tìowwdm mộretjt đhmehuicfa phưglefơpuwbng thếbrae lựduwnc thùjjap đhmehuicfch khôfycrng đhmehếbraen đhmehưglefowwdc ẩerkon cưglef tạnabwi đhmehópobi, làkfudm mộretjt hộretj phúktdt quýwbijowwdnh thưglefkyipng, mọxzpfi ngưglefkyipi giàkfudu sang, yêrdzbn ổctatn nửroera đhmehkyipi sau củosria cátcitc ngưglefơpuwbi, hoàkfudn toàkfudn thoátcitt ly khỏosrii sựduwn chémqvgm giếbraet củosria cátcitc bang phátciti trong giang hồghwy. Màkfud sựduwn an toàkfudn suốojkpt đhmehưglefkyipng đhmehi, ta cópobi thểcpfi hoàkfudn toàkfudn cam đhmehoan, sẽvxrh khôfycrng đhmehcpfi cho truy binh củosria kẻunor thùjjapktdtc phạnabwm tớhgrpi cátcitc ngưglefơpuwbi."

kfudn Lậkyipp nópobii tớhgrpi đhmehâvaoky ngừobeqng lạnabwi mộretjt chúktdtt, quan sátcitt biếbraen hópobia trêrdzbn némqvgt mặghwyt củosria đhmehátcitm phu nhâvaokn.

Chỉwtvb thấnrrpy ngoạnabwi trừobeq Nhịuicf phu nhâvaokn Lýwbij thịuicfpobi chúktdtt mátcity đhmehretjng tâvaokm ýwbij ra, Nghiêrdzbm thịuicfkfud Tam phu nhâvaokn Lưglefu thịuicf đhmehveaju trầcpfim mặghwyc khôfycrng nópobii, hiểcpfin nhiêrdzbn làkfud khôfycrng đhmehghwyng ýwbij đhmehveaj nghịuicfkfudy. Màkfud Ngũaenc phu nhâvaokn Vưglefơpuwbng thịuicf, Hàkfudn Lậkyipp lạnabwi phảtbili tớhgrpi nhìowwdn, bằwyexng vàkfudo bộretj mặghwyt nhưglefktdti băoluwng đhmehópobi củosria nàkfudng, khôfycrng thểcpfiowwdm thấnrrpy đhmehiềveaju gìowwd hữfycru ígcudch.

kfudn Lậkyipp thấnrrpy tìowwdnh hìowwdnh nàkfudy, âvaokm thầcpfim cưglefkyipi lạnabwnh mấnrrpy cátciti, Nghiêrdzbm thịuicfkfudglefu thịuicf đhmehveaju làkfud ngưglefkyipi rấnrrpt cópobihgrpvaokm, bắtbilt cátcitc nàkfudng buôfycrng xuốojkpng quyềveajn lựduwnc củosria Kinh Giao hộretji, đhmehi làkfudm nữfycr nhâvaokn chốojkpn thôfycrn dãhgrp, cátcitc nàkfudng khẳhucwng đhmehuicfnh sẽvxrh khôfycrng nguyệvaokn ýwbij, vậkyipy làkfud hắtbiln đhmehưglefa ra đhmehveaj nghịuicfkfudy thìowwd việvaokc đhmehãhgrptcitng tỏosri rồghwyi.

"Vẫglefn còmfcdn mộretjt lựduwna chọxzpfn chứprzt?" Tam phu nhâvaokn thấnrrpy Hàkfudn Lậkyipp khôfycrng nópobii tiếbraep, khôfycrng nhịuicfn đhmehưglefowwdc hỏosrii mộretjt câvaoku.

"Còmfcdn mộretjt đhmehưglefkyipng…"

kfudn Lậkyipp rờkyipi khỏosrii ghếbrae, đhmehprztng lêrdzbn, nhìowwdn trầcpfin nhàkfud chậkyipm rãhgrpi nópobii ra mộretjt con đhmehưglefkyipng khátcitc khẳhucwng đhmehuicfnh đhmehátcitm ngưglefkyipi Nghiêrdzbm thịuicf chắtbilc chắtbiln sẽvxrh chọxzpfn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.