Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 115 : Kinh biến

    trước sau   
Vừtizja đgxhgi tớbjqzi lầcajhu hai, Yếstmvn Ca còeeyqn chưsvefa gõmkby cửewsba, bêsksan trong phòeeyqng đgxhgãmszy truyềjjmzn ra thanh âvacim củpxiga Nghiêsksam Thịoqmz.

"Làjabhjabhn Lậlhrhp vàjabh Yếstmvn Ca sao?"

"Dạwxpf đgxhgúlmrwng, Tứlhrhsvefsvefơvgytng!" Yếstmvn Ca vộuhhki vàjabhng dừtizjng bưsvefbjqzc, trảeajw lờopqci cung kítjovnh.

"Yếstmvn Ca, ngưsvefơvgyti vềjjmz trưsvefbjqzc đgxhgi, đgxhgoqmz cho mộuhhkt mìizgknh Hàjabhn Lậlhrhp vàjabho phòeeyqng." Thanh âvacim thảeajwn nhiêsksan củpxiga Nghiêsksam Thịoqmz truyềjjmzn đgxhgếstmvn, loạwxpfi mùhlhji vịoqmz trong trẻxlzjo nhưsvefng lạwxpfnh lùhlhjng đgxhgódssgjabhm cho Hàjabhn Lậlhrhp trong lòeeyqng khôcajhng nhịoqmzn đgxhgưsvefendec mápxigy đgxhguhhkng.

"Tuâvacin mệmgsunh" Yếstmvn Ca hiểoqmzn nhiêsksan rấbjqzt tôcajhn kítjovnh Nghiêsksam Thịoqmz, đgxhgvgayi vớbjqzi mệmgsunh lệmgsunh củpxiga nàjabhng mộuhhkt chúlmrwt chầcajhn chừtizjpgtpng khôcajhng códssg, sau khi hưsvefbjqzng vềjjmzjabhn Lậlhrhp cưsvefopqci mộuhhkt cápxigi, liềjjmzn lặendeng lẽwxpf đgxhgi xuốvgayng lầcajhu hai, trêsksan lầcajhu chỉmkefeeyqn lạwxpfi mộuhhkt mìizgknh Hàjabhn Lậlhrhp đgxhgendei bêsksan ngoàjabhi phòeeyqng.

jabhn Lậlhrhp lạwxpfnh lùhlhjng nhìizgkn cửewsba phòeeyqng, cũpgtpng khôcajhng lậlhrhp tứlhrhc đgxhgyitly cửewsba bưsvefbjqzc vàjabho, màjabh phódssgng linh thứlhrhc củpxiga mìizgknh ra, cảeajwm ứlhrhng tìizgknh huốvgayng bêsksan trong phòeeyqng, hắpwvmn cũpgtpng khôcajhng hy vọsvefng mìizgknh vừtizja bưsvefbjqzc vàjabho đgxhgãmszy bịoqmz phụyoshc binh đgxhgcajhy phòeeyqng dùhlhjng loạwxpfn đgxhgao chédasim chếstmvt, tốvgayt nhấbjqzt làjabh vẫwrqjn phảeajwi cẩyitln thậlhrhn mộuhhkt chúlmrwt!


sksan trong phòeeyqng rấbjqzt yêsksan tĩdssgnh, nhâvacin sốvgaypgtpng khôcajhng nhiềjjmzu lắpwvmm, chỉmkefdssg tiếstmvng hôcajh hấbjqzp cùhlhjng nhịoqmzp tim củpxiga lápxigc đgxhgápxigc đgxhgápxigm mấbjqzy ngưsvefopqci Nghiêsksam Thịoqmz, xem ra cũpgtpng khôcajhng códssg kẻxlzj khôcajhng nêsksan códssgzvwbsksan trong, đgxhgiềjjmzu nàjabhy khiếstmvn cho Hàjabhn Lậlhrhp yêsksan tâvacim rấbjqzt nhiềjjmzu.

izgk vậlhrhy hắpwvmn tiếstmvn lêsksan gõmkby nhẹtizj hai cápxigi vàjabho cápxignh cửewsba, rồueyli đgxhgyitly cửewsba phòeeyqng ra ngódssgjabho trong mộuhhkt cápxigi, liềjjmzn quyếstmvt đgxhgoqmznh đgxhgi vàjabho. Kếstmvt quảeajwizgknh cảeajwnh bêsksan trong phòeeyqng làjabhm cho Hàjabhn Lậlhrhp sắpwvmc mặendet đgxhgwxpfi biếstmvn, vốvgayn bưsvefbjqzc châvacin đgxhgcajhu tiêsksan đgxhgãmszy dừtizjng lạwxpfi ởzvwb giữveyla khôcajhng trung.

Đhbmbódssg chítjovnh làjabhuhhkn phòeeyqng hắpwvmn đgxhgãmszy tớbjqzi đgxhgêsksam qua, bàjabhn ghếstmvhlhjng trang trítjovsksan trong tấbjqzt cảeajw đgxhgjjmzu giốvgayng nhưsveflmrwc đgxhgcajhu, duy nhấbjqzt khôcajhng giốvgayng, chítjovnh làjabhpxigch trang phụyoshc củpxiga mấbjqzy vịoqmz mỹlmrw phụyosh. Đhbmbápxigm Nghiêsksam Thịoqmz mấbjqzy vịoqmz phu nhâvacin diễewcsm lệmgsulmrwc nàjabhy tấbjqzt cảeajw đgxhgjjmzu mặendec đgxhgueylvgyt trắpwvmng, toàjabhn thâvacin mặendec tang phụyoshc đgxhgơvgytn sơvgyt, ngồueyli ởzvwb trêsksan mấbjqzy cápxigi ghếstmv, mắpwvmt đgxhgjjmzu lạwxpfnh lùhlhjng chằookcm chằookcm nhìizgkn hắpwvmn khôcajhng rờopqci.

Sắpwvmc mặendet củpxiga Hàjabhn Lậlhrhp códssg chúlmrwt trắpwvmng bệmgsuch, códssg đgxhgiềjjmzu hắpwvmn tuyệmgsut khôcajhng phảeajwi sợendemszyi, màjabhjabh bịoqmz Mặendec đgxhgwxpfi phu đgxhgãmszy chếstmvt làjabhm cho tứlhrhc giậlhrhn.

Thậlhrht rõmkbyjabhng hắpwvmn lạwxpfi đgxhgoqmz cho lãmszyo hồueyl ly Mặendec đgxhgwxpfi phu kia dẫwrqjn dắpwvmt vàjabho mộuhhkt đgxhgwxpfi lộuhhk, phong thưsvef đgxhgódssg xem ra thựqstbc sựqstb giốvgayng vớbjqzi suy đgxhgpxign củpxiga hắpwvmn, bêsksan trong códssg huyềjjmzn cơvgyt khápxigc, màjabh đgxhgápxigm cọsvefp cápxigi từtizj trong đgxhgódssg đgxhgãmszy biếstmvt tin tứlhrhc cápxigi chếstmvt củpxiga Mặendec đgxhgwxpfi phu rồueyli, xem ra đgxhgang ởzvwb chỗopqcjabhy đgxhgendei hung thủpxig giếstmvt chồueylng tựqstb đgxhguhhkng dâvacing mìizgknh tớbjqzi cửewsba đgxhgâvaciy!

jabhn Lậlhrhp hítjovt sâvaciu mộuhhkt hơvgyti, sắpwvmc mặendet liềjjmzn khôcajhi phụyoshc bìizgknh thưsvefopqcng, tiếstmvp theo sảeajwi bưsvefbjqzc tiếstmvn vàjabho trong phòeeyqng khôcajhng chúlmrwt khápxigch khítjovizgkm mộuhhkt mộuhhkt chiếstmvc ghếstmv, nghêsksanh ngang ngồueyli đgxhgvgayi diệmgsun đgxhgápxigm phu nhâvacin, sau đgxhgódssg nhìizgkn cápxigc nàjabhng khôcajhng nódssgi lờopqci nàjabho, đgxhgoqmznh xem đgxhgápxigm nữveylsvefu nàjabhy rốvgayt cuộuhhkc nhưsvef thếstmvjabho xửewsb trítjovizgknh.

Hiểoqmzn nhiêsksan cápxigi loạwxpfi khôcajhng kiêsksang kịoqmz nhưsvefjabhn Lậlhrhp nàjabhy, chuẩyitln bịoqmz bằookcng cápxigch kédasio căuhhkng da mặendet, đgxhgãmszysvefendet ra ngoàjabhi dựqstb kiếstmvn củpxiga đgxhgápxigm ngưsvefopqci Nghiêsksam Thịoqmz, khiếstmvn cho cápxigc nàjabhng rốvgayi loạwxpfn thếstmv trậlhrhn, vẻxlzj mặendet mỗopqci ngưsvefopqci đgxhgjjmzu khôcajhng giốvgayng nhau.

Nhịoqmz phu nhâvacin Lýwrqj Thịoqmz sắpwvmc mặendet xanh lèqqqs, hiểoqmzn nhiêsksan làjabh bịoqmzpxigi têsksan Hàjabhn Lậlhrhp nàjabhy hôcajhm qua vẫwrqjn còeeyqn mởzvwb miệmgsung mộuhhkt mựqstbc "Sưsvef mẫwrqju", hôcajhm nay bịoqmz kẻxlzj hậlhrhu bốvgayi dápxigm trâvacing trápxigo trợenden mắpwvmt nhìizgkn thẳzljzng đgxhgápxigm ngưsvefopqci mìizgknh làjabhm cho nổconoi giậlhrhn, phảeajwi biếstmvt rằookcng nàjabhng xuấbjqzt thâvacin dòeeyqng dõmkbyi thưsvefsvefơvgytng, xem trọsvefng nhấbjqzt làjabh quan hệmgsu thâvacin phậlhrhn, nhưsvefng hôcajhm nay đgxhgyoshng chạwxpfm vớbjqzi têsksan Hàjabhn Lậlhrhp khôcajhng tôcajhn sưsvef trọsvefng đgxhgwxpfo nàjabhy, làjabhm sao khôcajhng tứlhrhc giậlhrhn đgxhgếstmvn phápxigt run.

Tam phu nhâvacin Lưsvefu Thịoqmz thìizgk lạwxpfi khápxigc xa Lýwrqj Thịoqmz, nàjabhng chẳzljzng nhữveylng khôcajhng códssg tứlhrhc giậlhrhn, trápxigi lạwxpfi dưsvefopqcng nhưsvefdssg hứlhrhng thúlmrw nhìizgkn Hàjabhn Lậlhrhp bưsvefbjqzc tớbjqzi, códssg đgxhgiềjjmzu bằookcng vàjabho mịoqmz lựqstbc kinh ngưsvefopqci đgxhgódssg củpxiga nàjabhng, ngưsvefendec lạwxpfi làjabhm cho Hàjabhn Lậlhrhp khôcajhng dápxigm nhìizgkn vềjjmz phítjova nàjabhng, chỉmkefpxigm lưsvefbjqzt qua mặendet nàjabhng mộuhhkt cápxigi.

Nghiêsksam Thịoqmz trápxigi lạwxpfi cùhlhjng Vưsvefơvgytng Thịoqmz xinh đgxhgtizjp lạwxpfnh lùhlhjng biểoqmzu hiệmgsun khôcajhng khápxigc biệmgsut lắpwvmm, nàjabhng lặendeng yêsksan lạwxpfnh lùhlhjng đgxhgápxignh giápxigjabhn Lậlhrhp, trong ápxignh mắpwvmt hàjabhn ýwrqj tràjabhn ngậlhrhp toàjabhn bộuhhk đgxhgôcajhng kếstmvt lạwxpfi.

"Ngưsvefơvgyti thậlhrht lớbjqzn mậlhrht, đgxhgmgsu tửewsbtjov mậlhrht củpxiga phu quâvacin ta!" Song phưsvefơvgytng nhìizgkn nhau côcajhng phu chừtizjng mộuhhkt chédasin tràjabh nhỏgzfh, Nghiêsksam Thịoqmz cuốvgayi cùhlhjng đgxhgãmszy mởzvwb miệmgsung, chỉmkefjabh ýwrqjdssgng giódssg trong lờopqci nódssgi củpxiga nàjabhng mỗopqci ngưsvefopqci đgxhgjjmzu códssg thểoqmz nghe rõmkbyjabhng ràjabhnh mạwxpfch.

"Cápxigc vịoqmzsvef mẫwrqju, cápxigc ngưsvefơvgyti muốvgayn biếstmvt nhữveylng gìizgk hoặendec muốvgayn nódssgi gìizgk thìizgkmszyy nódssgi thẳzljzng ra đgxhgi, ta khôcajhng muốvgayn nghe nódssgi thừtizja, cũpgtpng khôcajhng muốvgayn nódssgi thừtizja!"jabhn Lậlhrhp nódssgi mặendet khôcajhng đgxhgconoi sắpwvmc.

jabhn Lậlhrhp rấbjqzt rõmkbyjabhng, nếstmvu nhưsvef so đgxhgo cãmszyi nhau cùhlhjng mộuhhkt vịoqmz phụyosh nhâvacin chuyệmgsun càjabhng tồueyli tệmgsu, đgxhgódssg chítjovnh làjabh đgxhgueylng thờopqci phảeajwi cùhlhjng mấbjqzy vịoqmz phụyosh nhâvacin tiếstmvn hàjabhnh đgxhgbjqzu lưsvefqlzji, cùhlhjng vớbjqzi việmgsuc phítjov sứlhrhc đgxhgi phâvacin bua sựqstb thậlhrht, ngưsvefendec lạwxpfi còeeyqn khôcajhng bằookcng làjabh đgxhgi thẳzljzng vàjabho đgxhgiểoqmzm cốvgayt lõmkbyi củpxiga vấbjqzn đgxhgjjmz, Hàjabhn Lậlhrhp cho làjabh nhưsvef vậlhrhy.


vgytn nữveyla đgxhgvgayi phưsvefơvgytng khôcajhng códssg đgxhgao quang kiếstmvm ảeajwnh mai phụyoshc cao thủpxigsksan trong phòeeyqng, vậlhrhy đgxhgãmszydssgi lêsksan nhữveylng phu nhâvacin nàjabhy bâvaciy giờopqceeyqn chưsvefa códssg ýwrqj đgxhgoqmznh ra tay vớbjqzi mìizgknh, xem ra làjabheeyqn códssg e ngạwxpfi gìizgk đgxhgódssg, còeeyqn códssgsksau cầcajhu gìizgk đgxhgódssg vớbjqzi mìizgknh. Nếstmvu đgxhgãmszy nhưsvef vậlhrhy, càjabhng khôcajhng cầcajhn quápxig khápxigch khítjovhlhjng cápxigc nàjabhng, dùhlhj sao cápxigi chếstmvt củpxiga Mặendec đgxhgwxpfi phu, cũpgtpng chỉmkef đgxhgcono lỗopqci đgxhgưsvefendec cho chítjovnh mìizgknh, nhưsvefng hắpwvmn cũpgtpng khôcajhng códssgizgk đgxhgoqmz hổcono thẹtizjn cảeajw.

"Ngưsvefơvgyti…" Cho dùhlhj Nghiêsksam Thịoqmzjabh ngưsvefopqci đgxhgãmszy thấbjqzy qua cápxigc loạwxpfi trậlhrhn chiếstmvn nhưsvef vậlhrhy, cũpgtpng bịoqmzvaciu nàjabhy củpxiga Hàjabhn Lậlhrhp vớbjqzi giọsvefng nódssgi ngang ngạwxpfnh khiếstmvn cho nấbjqzc lêsksan thiếstmvu chúlmrwt nữveyla nódssgi khôcajhng ra lờopqci.

hbmbưsvefendec, ta hỏgzfhi ngưsvefơvgyti! Phu quâvacin ta códssg phảeajwi chếstmvt trêsksan tay nghịoqmzch đgxhgueyl nhàjabh ngưsvefơvgyti hay khôcajhng!" Nhịoqmz phu nhâvacin khôcajhng nhịoqmzn đgxhgưsvefendec nữveyla, hai mắpwvmt xinh đgxhgtizjp tuyệmgsut trầcajhn cơvgyt hồueyl muốvgayn phun ra lửewsba, khítjov thếstmvhlhjng hồueyln trêsksan ngưsvefopqci toàjabhn bộuhhk mấbjqzt hếstmvt, chỉmkefeeyqn lạwxpfi vẻxlzj mặendet đgxhgcajhy oápxign hậlhrhn.

"Nhịoqmz tỷewsb" Nghiêsksam Thịoqmz cau màjabhy, khẽwxpfcajhsksan mộuhhkt tiếstmvng, tựqstba hồueyl muốvgayn ngăuhhkn cảeajwn kiểoqmzu tra hỏgzfhi nàjabhy củpxiga Nhịoqmz phu nhâvacin sẽwxpfjabhm cho song phưsvefơvgytng lậlhrhp tứlhrhc trởzvwb mặendet.

"Vịoqmzwrqj Thịoqmzjabhy trápxigi lạwxpfi rấbjqzt thẳzljzng thắpwvmn, trựqstbc tiếstmvp đgxhgem vấbjqzn đgxhgjjmz mấbjqzu chốvgayt nhấbjqzt đgxhgưsvefa lêsksan trêsksan mặendet."jabhn Lậlhrhp âvacim thầcajhm cưsvefopqci lạwxpfnh mộuhhkt cápxigi thầcajhm nghĩdssg.

"Códssg thểoqmzdssgi chếstmvt ởzvwb trêsksan tay ta, cũpgtpng códssg thểoqmzdssgi làjabh tựqstbpxigt!"jabhn Lậlhrhp thảeajwn nhiêsksan nódssgi.

Lờopqci nàjabhy vừtizja ra khỏgzfhi miệmgsung, làjabhm cho đgxhgápxigm phu nhâvacin đgxhgvgayi diệmgsun bao gồueylm cảeajw Nghiêsksam Thịoqmzsksan trong sửewsbng sốvgayt, cápxigc nàjabhng tưsvefzvwbng rằookcng Hàjabhn Lậlhrhp sẽwxpf mộuhhkt mựqstbc phủpxig nhậlhrhn, đgxhgâvaciu sẽwxpf thừtizja nhậlhrhn mộuhhkt cápxigch khôcajhng kiêsksang kỵcbyw, tạwxpfi sao trápxigi lạwxpfi nódssgi ra mộuhhkt câvaciu khôcajhng thểoqmz hiểoqmzu nổconoi.

Nhịoqmz phu nhâvacin Lýwrqj Thịoqmz sửewsbng sốvgayt mộuhhkt chúlmrwt, nhưsvefng lậlhrhp tứlhrhc liềjjmzn đgxhguhhkt nhiêsksan giậlhrhn dữveyl, hiểoqmzn nhiêsksan làjabh cho rằookcng Hàjabhn Lậlhrhp lạwxpfi bỡqlzjn cợendet cápxigc nàjabhng.

"Ngưsvefơvgyti nódssgi bậlhrhy bạwxpfizgk đgxhgódssg, rõmkbyjabhng làjabh ngưsvefơvgyti xuốvgayng tay làjabhm hạwxpfi."wrqj Thịoqmzdssgi cảeajw ngưsvefopqci run rẩyitly.

"Ngưsvefơvgyti làjabhm sao biếstmvt nhấbjqzt đgxhgoqmznh làjabh ta hạwxpfi chếstmvt đgxhgưsvefendec, ngưsvefơvgyti chítjovnh mắpwvmt nhìizgkn thấbjqzy ưsvef?"jabhn Lậlhrhp hỏgzfhi ngưsvefendec lạwxpfi khôcajhng hềjjmz khápxigch khítjov nữveyla. Nhưsvefng hắpwvmn rấbjqzt rõmkbyjabhng, lápxig thưsvef đgxhgódssgjabh do Mặendec đgxhgwxpfi phu viếstmvt trưsvefbjqzc khi bảeajwn thâvacin ngộuhhk hạwxpfi, tựqstb nhiêsksan khôcajhng thểoqmz khẳzljzng đgxhgoqmznh chắpwvmc chắpwvmn hắpwvmn chítjovnh làjabh chếstmvt ởzvwb trêsksan tay mìizgknh, phỏgzfhng chừtizjng trong thưsvef đgxhgoqmz lạwxpfi cho nhữveylng thêsksa tửewsbjabhy củpxiga hắpwvmn cũpgtpng chỉmkefjabh nhữveylng lờopqci phỏgzfhng đgxhgpxign, bởzvwbi vậlhrhy Hàjabhn Lậlhrhp códssg thểoqmz bắpwvmt bẻxlzj khôcajhng hềjjmz e ngạwxpfi.

"Nếstmvu ngưsvefơvgyti đgxhgãmszydssgi nhưsvef thếstmv, vậlhrhy hãmszyy đgxhgem việmgsuc phu quâvacin ta ngộuhhk hạwxpfi giảeajwng giảeajwi mộuhhkt lưsvefendet cho đgxhgápxigm phụyosh nhâvacin chúlmrwng ta đgxhgi. Nếstmvu quảeajw thựqstbc khôcajhng quan hệmgsuhlhjng ngưsvefơvgyti, chúlmrwng ta cũpgtpng sẽwxpf khôcajhng đgxhgoqmz cho ngưsvefơvgyti oan uổconong đgxhgâvaciu." Ngũpgtp phu nhâvacin Vưsvefơvgytng Thịoqmz xinh đgxhgtizjp lạwxpfnh lùhlhjng vẫwrqjn mộuhhkt mựqstbc khôcajhng nódssgi gìizgk, giữveyla lúlmrwc nàjabhy đgxhguhhkt nhiêsksan mởzvwb miệmgsung nódssgi chuyệmgsun.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.