Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 115 : Kinh biến

    trước sau   
Vừekbha đmpcji tớmwsci lầzpahu hai, Yếnmksn Ca còersyn chưbktva gõrwjt cửqynya, bêjxyan trong phòersyng đmpcjãkkfi truyềdabwn ra thanh âsvjjm củdwqra Nghiêjxyam Thịujof.

"Làjrsfjrsfn Lậzpahp vàjrsf Yếnmksn Ca sao?"

"Dạbkzq đmpcjúleokng, Tứekbhbktvbktvơekbhng!" Yếnmksn Ca vộagqwi vàjrsfng dừekbhng bưbktvmwscc, trảdfov lờicrni cung kílkscnh.

"Yếnmksn Ca, ngưbktvơekbhi vềdabw trưbktvmwscc đmpcji, đmpcjlnmo cho mộagqwt mìdfovnh Hàjrsfn Lậzpahp vàjrsfo phòersyng." Thanh âsvjjm thảdfovn nhiêjxyan củdwqra Nghiêjxyam Thịujof truyềdabwn đmpcjếnmksn, loạbkzqi mùileyi vịujof trong trẻibeuo nhưbktvng lạbkzqnh lùileyng đmpcjóspqojrsfm cho Hàjrsfn Lậzpahp trong lòersyng khôpkirng nhịujofn đmpcjưbktvkxadc máoghwy đmpcjagqwng.

"Tuâsvjjn mệethknh" Yếnmksn Ca hiểlnmon nhiêjxyan rấfvamt tôpkirn kílkscnh Nghiêjxyam Thịujof, đmpcjqwgni vớmwsci mệethknh lệethknh củdwqra nàjrsfng mộagqwt chúleokt chầzpahn chừekbhqwgnng khôpkirng cóspqo, sau khi hưbktvmwscng vềdabwjrsfn Lậzpahp cưbktvicrni mộagqwt cáoghwi, liềdabwn lặofwing lẽofzn đmpcji xuốqwgnng lầzpahu hai, trêjxyan lầzpahu chỉpbrrersyn lạbkzqi mộagqwt mìdfovnh Hàjrsfn Lậzpahp đmpcjkxadi bêjxyan ngoàjrsfi phòersyng.

jrsfn Lậzpahp lạbkzqnh lùileyng nhìdfovn cửqynya phòersyng, cũqwgnng khôpkirng lậzpahp tứekbhc đmpcjfnwoy cửqynya bưbktvmwscc vàjrsfo, màjrsf phóspqong linh thứekbhc củdwqra mìdfovnh ra, cảdfovm ứekbhng tìdfovnh huốqwgnng bêjxyan trong phòersyng, hắduehn cũqwgnng khôpkirng hy vọlkscng mìdfovnh vừekbha bưbktvmwscc vàjrsfo đmpcjãkkfi bịujof phụrwjtc binh đmpcjzpahy phòersyng dùileyng loạbkzqn đmpcjao chépkirm chếnmkst, tốqwgnt nhấfvamt làjrsf vẫjrsfn phảdfovi cẩfnwon thậzpahn mộagqwt chúleokt!


jxyan trong phòersyng rấfvamt yêjxyan tĩvgaynh, nhâsvjjn sốqwgnqwgnng khôpkirng nhiềdabwu lắduehm, chỉpbrrspqo tiếnmksng hôpkir hấfvamp cùileyng nhịujofp tim củdwqra láoghwc đmpcjáoghwc đmpcjáoghwm mấfvamy ngưbktvicrni Nghiêjxyam Thịujof, xem ra cũqwgnng khôpkirng cóspqo kẻibeu khôpkirng nêjxyan cóspqoleokjxyan trong, đmpcjiềdabwu nàjrsfy khiếnmksn cho Hàjrsfn Lậzpahp yêjxyan tâsvjjm rấfvamt nhiềdabwu.

dfov vậzpahy hắduehn tiếnmksn lêjxyan gõrwjt nhẹczqf hai cáoghwi vàjrsfo cáoghwnh cửqynya, rồsksji đmpcjfnwoy cửqynya phòersyng ra ngóspqojrsfo trong mộagqwt cáoghwi, liềdabwn quyếnmkst đmpcjujofnh đmpcji vàjrsfo. Kếnmkst quảdfovdfovnh cảdfovnh bêjxyan trong phòersyng làjrsfm cho Hàjrsfn Lậzpahp sắduehc mặofwit đmpcjbkzqi biếnmksn, vốqwgnn bưbktvmwscc châsvjjn đmpcjzpahu tiêjxyan đmpcjãkkfi dừekbhng lạbkzqi ởleok giữsmwxa khôpkirng trung.

Đpjgoóspqo chílkscnh làjrsfnbkon phòersyng hắduehn đmpcjãkkfi tớmwsci đmpcjêjxyam qua, bàjrsfn ghếnmksileyng trang trílkscjxyan trong tấfvamt cảdfov đmpcjdabwu giốqwgnng nhưbktvleokc đmpcjzpahu, duy nhấfvamt khôpkirng giốqwgnng, chílkscnh làjrsfoghwch trang phụrwjtc củdwqra mấfvamy vịujof mỹfvam phụrwjt. Đpjgoáoghwm Nghiêjxyam Thịujof mấfvamy vịujof phu nhâsvjjn diễufdam lệethkleokc nàjrsfy tấfvamt cảdfov đmpcjdabwu mặofwic đmpcjsksjekbh trắduehng, toàjrsfn thâsvjjn mặofwic tang phụrwjtc đmpcjơekbhn sơekbh, ngồsksji ởleok trêjxyan mấfvamy cáoghwi ghếnmks, mắdueht đmpcjdabwu lạbkzqnh lùileyng chằmpcjm chằmpcjm nhìdfovn hắduehn khôpkirng rờicrni.

Sắduehc mặofwit củdwqra Hàjrsfn Lậzpahp cóspqo chúleokt trắduehng bệethkch, cóspqo đmpcjiềdabwu hắduehn tuyệethkt khôpkirng phảdfovi sợkxadkkfii, màjrsfjrsf bịujof Mặofwic đmpcjbkzqi phu đmpcjãkkfi chếnmkst làjrsfm cho tứekbhc giậzpahn.

Thậzpaht rõrwjtjrsfng hắduehn lạbkzqi đmpcjlnmo cho lãkkfio hồsksj ly Mặofwic đmpcjbkzqi phu kia dẫjrsfn dắdueht vàjrsfo mộagqwt đmpcjbkzqi lộagqw, phong thưbktv đmpcjóspqo xem ra thựybxzc sựybxz giốqwgnng vớmwsci suy đmpcjoghwn củdwqra hắduehn, bêjxyan trong cóspqo huyềdabwn cơekbh kháoghwc, màjrsf đmpcjáoghwm cọlkscp cáoghwi từekbh trong đmpcjóspqo đmpcjãkkfi biếnmkst tin tứekbhc cáoghwi chếnmkst củdwqra Mặofwic đmpcjbkzqi phu rồsksji, xem ra đmpcjang ởleok chỗsksjjrsfy đmpcjkxadi hung thủdwqr giếnmkst chồsksjng tựybxz đmpcjagqwng dâsvjjng mìdfovnh tớmwsci cửqynya đmpcjâsvjjy!

jrsfn Lậzpahp hílksct sâsvjju mộagqwt hơekbhi, sắduehc mặofwit liềdabwn khôpkiri phụrwjtc bìdfovnh thưbktvicrnng, tiếnmksp theo sảdfovi bưbktvmwscc tiếnmksn vàjrsfo trong phòersyng khôpkirng chúleokt kháoghwch khílkscdfovm mộagqwt mộagqwt chiếnmksc ghếnmks, nghêjxyanh ngang ngồsksji đmpcjqwgni diệethkn đmpcjáoghwm phu nhâsvjjn, sau đmpcjóspqo nhìdfovn cáoghwc nàjrsfng khôpkirng nóspqoi lờicrni nàjrsfo, đmpcjujofnh xem đmpcjáoghwm nữsmwxbktvu nàjrsfy rốqwgnt cuộagqwc nhưbktv thếnmksjrsfo xửqyny trílkscdfovnh.

Hiểlnmon nhiêjxyan cáoghwi loạbkzqi khôpkirng kiêjxyang kịujof nhưbktvjrsfn Lậzpahp nàjrsfy, chuẩfnwon bịujof bằmpcjng cáoghwch képkiro cănbkong da mặofwit, đmpcjãkkfibktvkxadt ra ngoàjrsfi dựybxz kiếnmksn củdwqra đmpcjáoghwm ngưbktvicrni Nghiêjxyam Thịujof, khiếnmksn cho cáoghwc nàjrsfng rốqwgni loạbkzqn thếnmks trậzpahn, vẻibeu mặofwit mỗsksji ngưbktvicrni đmpcjdabwu khôpkirng giốqwgnng nhau.

Nhịujof phu nhâsvjjn Lýwfyk Thịujof sắduehc mặofwit xanh lèjqvh, hiểlnmon nhiêjxyan làjrsf bịujofoghwi têjxyan Hàjrsfn Lậzpahp nàjrsfy hôpkirm qua vẫjrsfn còersyn mởleok miệethkng mộagqwt mựybxzc "Sưbktv mẫjrsfu", hôpkirm nay bịujof kẻibeu hậzpahu bốqwgni dáoghwm trâsvjjng tráoghwo trợkxadn mắdueht nhìdfovn thẳpyaqng đmpcjáoghwm ngưbktvicrni mìdfovnh làjrsfm cho nổsksji giậzpahn, phảdfovi biếnmkst rằmpcjng nàjrsfng xuấfvamt thâsvjjn dòersyng dõrwjti thưbktvbktvơekbhng, xem trọlkscng nhấfvamt làjrsf quan hệethk thâsvjjn phậzpahn, nhưbktvng hôpkirm nay đmpcjrwjtng chạbkzqm vớmwsci têjxyan Hàjrsfn Lậzpahp khôpkirng tôpkirn sưbktv trọlkscng đmpcjbkzqo nàjrsfy, làjrsfm sao khôpkirng tứekbhc giậzpahn đmpcjếnmksn pháoghwt run.

Tam phu nhâsvjjn Lưbktvu Thịujof thìdfov lạbkzqi kháoghwc xa Lýwfyk Thịujof, nàjrsfng chẳpyaqng nhữsmwxng khôpkirng cóspqo tứekbhc giậzpahn, tráoghwi lạbkzqi dưbktvicrnng nhưbktvspqo hứekbhng thúleok nhìdfovn Hàjrsfn Lậzpahp bưbktvmwscc tớmwsci, cóspqo đmpcjiềdabwu bằmpcjng vàjrsfo mịujof lựybxzc kinh ngưbktvicrni đmpcjóspqo củdwqra nàjrsfng, ngưbktvkxadc lạbkzqi làjrsfm cho Hàjrsfn Lậzpahp khôpkirng dáoghwm nhìdfovn vềdabw phílksca nàjrsfng, chỉpbrroghwm lưbktvmwsct qua mặofwit nàjrsfng mộagqwt cáoghwi.

Nghiêjxyam Thịujof tráoghwi lạbkzqi cùileyng Vưbktvơekbhng Thịujof xinh đmpcjczqfp lạbkzqnh lùileyng biểlnmou hiệethkn khôpkirng kháoghwc biệethkt lắduehm, nàjrsfng lặofwing yêjxyan lạbkzqnh lùileyng đmpcjáoghwnh giáoghwjrsfn Lậzpahp, trong áoghwnh mắdueht hàjrsfn ýwfyk tràjrsfn ngậzpahp toàjrsfn bộagqw đmpcjôpkirng kếnmkst lạbkzqi.

"Ngưbktvơekbhi thậzpaht lớmwscn mậzpaht, đmpcjethk tửqynylksc mậzpaht củdwqra phu quâsvjjn ta!" Song phưbktvơekbhng nhìdfovn nhau côpkirng phu chừekbhng mộagqwt chépkirn tràjrsf nhỏaojn, Nghiêjxyam Thịujof cuốqwgni cùileyng đmpcjãkkfi mởleok miệethkng, chỉpbrrjrsf ýwfykspqong gióspqo trong lờicrni nóspqoi củdwqra nàjrsfng mỗsksji ngưbktvicrni đmpcjdabwu cóspqo thểlnmo nghe rõrwjtjrsfng ràjrsfnh mạbkzqch.

"Cáoghwc vịujofbktv mẫjrsfu, cáoghwc ngưbktvơekbhi muốqwgnn biếnmkst nhữsmwxng gìdfov hoặofwic muốqwgnn nóspqoi gìdfov thìdfovkkfiy nóspqoi thẳpyaqng ra đmpcji, ta khôpkirng muốqwgnn nghe nóspqoi thừekbha, cũqwgnng khôpkirng muốqwgnn nóspqoi thừekbha!"jrsfn Lậzpahp nóspqoi mặofwit khôpkirng đmpcjsksji sắduehc.

jrsfn Lậzpahp rấfvamt rõrwjtjrsfng, nếnmksu nhưbktv so đmpcjo cãkkfii nhau cùileyng mộagqwt vịujof phụrwjt nhâsvjjn chuyệethkn càjrsfng tồsksji tệethk, đmpcjóspqo chílkscnh làjrsf đmpcjsksjng thờicrni phảdfovi cùileyng mấfvamy vịujof phụrwjt nhâsvjjn tiếnmksn hàjrsfnh đmpcjfvamu lưbktvleoki, cùileyng vớmwsci việethkc phílksc sứekbhc đmpcji phâsvjjn bua sựybxz thậzpaht, ngưbktvkxadc lạbkzqi còersyn khôpkirng bằmpcjng làjrsf đmpcji thẳpyaqng vàjrsfo đmpcjiểlnmom cốqwgnt lõrwjti củdwqra vấfvamn đmpcjdabw, Hàjrsfn Lậzpahp cho làjrsf nhưbktv vậzpahy.


ekbhn nữsmwxa đmpcjqwgni phưbktvơekbhng khôpkirng cóspqo đmpcjao quang kiếnmksm ảdfovnh mai phụrwjtc cao thủdwqrjxyan trong phòersyng, vậzpahy đmpcjãkkfispqoi lêjxyan nhữsmwxng phu nhâsvjjn nàjrsfy bâsvjjy giờicrnersyn chưbktva cóspqo ýwfyk đmpcjujofnh ra tay vớmwsci mìdfovnh, xem ra làjrsfersyn cóspqo e ngạbkzqi gìdfov đmpcjóspqo, còersyn cóspqojxyau cầzpahu gìdfov đmpcjóspqo vớmwsci mìdfovnh. Nếnmksu đmpcjãkkfi nhưbktv vậzpahy, càjrsfng khôpkirng cầzpahn quáoghw kháoghwch khílkscileyng cáoghwc nàjrsfng, dùiley sao cáoghwi chếnmkst củdwqra Mặofwic đmpcjbkzqi phu, cũqwgnng chỉpbrr đmpcjsksj lỗsksji đmpcjưbktvkxadc cho chílkscnh mìdfovnh, nhưbktvng hắduehn cũqwgnng khôpkirng cóspqodfov đmpcjlnmo hổsksj thẹczqfn cảdfov.

"Ngưbktvơekbhi…" Cho dùiley Nghiêjxyam Thịujofjrsf ngưbktvicrni đmpcjãkkfi thấfvamy qua cáoghwc loạbkzqi trậzpahn chiếnmksn nhưbktv vậzpahy, cũqwgnng bịujofsvjju nàjrsfy củdwqra Hàjrsfn Lậzpahp vớmwsci giọlkscng nóspqoi ngang ngạbkzqnh khiếnmksn cho nấfvamc lêjxyan thiếnmksu chúleokt nữsmwxa nóspqoi khôpkirng ra lờicrni.

pjgoưbktvkxadc, ta hỏaojni ngưbktvơekbhi! Phu quâsvjjn ta cóspqo phảdfovi chếnmkst trêjxyan tay nghịujofch đmpcjsksj nhàjrsf ngưbktvơekbhi hay khôpkirng!" Nhịujof phu nhâsvjjn khôpkirng nhịujofn đmpcjưbktvkxadc nữsmwxa, hai mắdueht xinh đmpcjczqfp tuyệethkt trầzpahn cơekbh hồsksj muốqwgnn phun ra lửqynya, khílksc thếnmksileyng hồsksjn trêjxyan ngưbktvicrni toàjrsfn bộagqw mấfvamt hếnmkst, chỉpbrrersyn lạbkzqi vẻibeu mặofwit đmpcjzpahy oáoghwn hậzpahn.

"Nhịujof tỷakfe" Nghiêjxyam Thịujof cau màjrsfy, khẽofznpkirjxyan mộagqwt tiếnmksng, tựybxza hồsksj muốqwgnn ngănbkon cảdfovn kiểlnmou tra hỏaojni nàjrsfy củdwqra Nhịujof phu nhâsvjjn sẽofznjrsfm cho song phưbktvơekbhng lậzpahp tứekbhc trởleok mặofwit.

"Vịujofwfyk Thịujofjrsfy tráoghwi lạbkzqi rấfvamt thẳpyaqng thắduehn, trựybxzc tiếnmksp đmpcjem vấfvamn đmpcjdabw mấfvamu chốqwgnt nhấfvamt đmpcjưbktva lêjxyan trêjxyan mặofwit."jrsfn Lậzpahp âsvjjm thầzpahm cưbktvicrni lạbkzqnh mộagqwt cáoghwi thầzpahm nghĩvgay.

"Cóspqo thểlnmospqoi chếnmkst ởleok trêjxyan tay ta, cũqwgnng cóspqo thểlnmospqoi làjrsf tựybxzoghwt!"jrsfn Lậzpahp thảdfovn nhiêjxyan nóspqoi.

Lờicrni nàjrsfy vừekbha ra khỏaojni miệethkng, làjrsfm cho đmpcjáoghwm phu nhâsvjjn đmpcjqwgni diệethkn bao gồsksjm cảdfov Nghiêjxyam Thịujofjxyan trong sửqynyng sốqwgnt, cáoghwc nàjrsfng tưbktvleokng rằmpcjng Hàjrsfn Lậzpahp sẽofzn mộagqwt mựybxzc phủdwqr nhậzpahn, đmpcjâsvjju sẽofzn thừekbha nhậzpahn mộagqwt cáoghwch khôpkirng kiêjxyang kỵjqvh, tạbkzqi sao tráoghwi lạbkzqi nóspqoi ra mộagqwt câsvjju khôpkirng thểlnmo hiểlnmou nổsksji.

Nhịujof phu nhâsvjjn Lýwfyk Thịujof sửqynyng sốqwgnt mộagqwt chúleokt, nhưbktvng lậzpahp tứekbhc liềdabwn đmpcjagqwt nhiêjxyan giậzpahn dữsmwx, hiểlnmon nhiêjxyan làjrsf cho rằmpcjng Hàjrsfn Lậzpahp lạbkzqi bỡleokn cợkxadt cáoghwc nàjrsfng.

"Ngưbktvơekbhi nóspqoi bậzpahy bạbkzqdfov đmpcjóspqo, rõrwjtjrsfng làjrsf ngưbktvơekbhi xuốqwgnng tay làjrsfm hạbkzqi."wfyk Thịujofspqoi cảdfov ngưbktvicrni run rẩfnwoy.

"Ngưbktvơekbhi làjrsfm sao biếnmkst nhấfvamt đmpcjujofnh làjrsf ta hạbkzqi chếnmkst đmpcjưbktvkxadc, ngưbktvơekbhi chílkscnh mắdueht nhìdfovn thấfvamy ưbktv?"jrsfn Lậzpahp hỏaojni ngưbktvkxadc lạbkzqi khôpkirng hềdabw kháoghwch khílksc nữsmwxa. Nhưbktvng hắduehn rấfvamt rõrwjtjrsfng, láoghw thưbktv đmpcjóspqojrsf do Mặofwic đmpcjbkzqi phu viếnmkst trưbktvmwscc khi bảdfovn thâsvjjn ngộagqw hạbkzqi, tựybxz nhiêjxyan khôpkirng thểlnmo khẳpyaqng đmpcjujofnh chắduehc chắduehn hắduehn chílkscnh làjrsf chếnmkst ởleok trêjxyan tay mìdfovnh, phỏaojnng chừekbhng trong thưbktv đmpcjlnmo lạbkzqi cho nhữsmwxng thêjxya tửqynyjrsfy củdwqra hắduehn cũqwgnng chỉpbrrjrsf nhữsmwxng lờicrni phỏaojnng đmpcjoghwn, bởleoki vậzpahy Hàjrsfn Lậzpahp cóspqo thểlnmo bắdueht bẻibeu khôpkirng hềdabw e ngạbkzqi.

"Nếnmksu ngưbktvơekbhi đmpcjãkkfispqoi nhưbktv thếnmks, vậzpahy hãkkfiy đmpcjem việethkc phu quâsvjjn ta ngộagqw hạbkzqi giảdfovng giảdfovi mộagqwt lưbktvkxadt cho đmpcjáoghwm phụrwjt nhâsvjjn chúleokng ta đmpcji. Nếnmksu quảdfov thựybxzc khôpkirng quan hệethkileyng ngưbktvơekbhi, chúleokng ta cũqwgnng sẽofzn khôpkirng đmpcjlnmo cho ngưbktvơekbhi oan uổsksjng đmpcjâsvjju." Ngũqwgn phu nhâsvjjn Vưbktvơekbhng Thịujof xinh đmpcjczqfp lạbkzqnh lùileyng vẫjrsfn mộagqwt mựybxzc khôpkirng nóspqoi gìdfov, giữsmwxa lúleokc nàjrsfy đmpcjagqwt nhiêjxyan mởleok miệethkng nóspqoi chuyệethkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.