Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 114 : Yến Ca si tình

    trước sau   
qhcsn Lậwmxkp cuốqzdti cùdxslng tạihcji mộjopat gian phòfyeeng trong Mặkimjc phủbuffqhcs an giấwkfwc, Mặkimjc Thảmcwwi Hoàqhcsn cũfsrgng khôrgwcng cókvll hứfkkhng thúdxslgephqhcssyrru lạihcji, cũfsrgng rấwkfwt nhanh cáprkzo từpwcl trởiuaq vềchfp, nàqhcsng đqpxcjopat nhiêihcjn trởiuaq ra bộjopaprkzng hếykoet sứfkkhc thụbuffc nữqekz, làqhcsm cho Hàqhcsn Lậwmxkp cókvll chúdxslt ngoàqhcsi ýmstw muốqzdtn.

fsrgng khôrgwcng rõyiec ngưsyrrzpcii củbuffa Mặkimjc phủbuff đqpxcqzdti vớverti mìgephnh cókvll tháprkzi đqpxcjopageph, khôrgwcng biếykoet làqhcsfyeen cókvll nguy hiểrrjmm gìgeph? Cho nêihcjn Hàqhcsn Lậwmxkp cảmcww đqpxcêihcjm cũfsrgng khôrgwcng cókvll chítmmanh thứfkkhc ngủbuff, chỉqpxcqhcs chợvertp mắhhvgt mộjopat chúdxslt trêihcjn giưsyrrzpcing màqhcs thôrgwci.

Tớverti sáprkzng ngàqhcsy thứfkkh hai, Hàqhcsn Lậwmxkp đqpxcang môrgwcng môrgwcng lung lung thìgeph ngoàqhcsi phòfyeeng truyềchfpn đqpxcếykoen tiếykoeng đqpxcwmxkp cửpbbza "Phàqhcsnh! Phàqhcsnh!".

"Chẳchfpng lẽurfnqhcs tiểrrjmu yêihcju tinh tớverti?"qhcsn Lậwmxkp cau màqhcsy, nhưsyrrng sau đqpxcókvll lậwmxkp tứfkkhc lắhhvgc đqpxcprkzu. "Tiếykoeng đqpxcwmxkp cửpbbza vữqekzng vàqhcsng nhưsyrr vậwmxky, quyếykoet khôrgwcng giốqzdtng phong cáprkzch củbuffa Mặkimjc Thảmcwwi Hoàqhcsn. Nhưsyrrng ngưsyrrzpcii biếykoet mìgephnh ởiuaq chỗnrchqhcsy, hẳchfpn làqhcsfsrgng khôrgwcng cókvll mấwkfwy ngưsyrrzpcii".

qhcsn Lậwmxkp mang theo mộjopat chúdxslt nghi hoặkimjc, rửpbbza sơpdfv mặkimjt, rồbuffi mởiuaq cửpbbza phòfyeeng ra, bêihcjn ngoàqhcsi cókvll mộjopat thanh niêihcjn màqhcsy rậwmxkm mắhhvgt to cỡlhuupdfvn hai mưsyrrơpdfvi tuổfyeei đqpxcang đqpxcfkkhng.

Thanh niêihcjn nàqhcsy vừpwcla thấwkfwy Hàqhcsn Lậwmxkp đqpxci ra, trêihcjn dưsyrrverti xem xéhvmrt Hàqhcsn Lậwmxkp từpwcl trưsyrrvertc ra sau, rồbuffi ôrgwcm quyềchfpn phi thưsyrrzpcing nhiệbufft tìgephnh nókvlli: "Làqhcsqhcsn sưsyrr đqpxcbuff phảmcwwi khôrgwcng! Tạihcji hạihcj Yếykoen Ca, cũfsrgng títmmanh làqhcs đqpxcihcji sưsyrr huynh củbuffa cáprkzc hạihcj!"


"Yếykoen Ca!"qhcsn Lậwmxkp trong đqpxcprkzu nhớvert ra tin tứfkkhc củbuffa ngưsyrrzpcii nàqhcsy, ngưsyrrzpcii nọgwasqhcs đqpxcihcji đqpxcbuff tửpbbz củbuffa Mặkimjc đqpxcihcji phu.

"Ha ha! Huynh mặkimjc dùdxslqhcs đqpxcbuff tửpbbz đqpxcprkzu tiêihcjn củbuffa sưsyrr phụbuff, bấwkfwt quáprkzsyrr chấwkfwt cũfsrgng khôrgwcng đqpxcưsyrrvertc tốqzdtt, cũfsrgng khôrgwcng nhậwmxkn đqpxcưsyrrvertc bao nhiêihcju châiuaqn truyềchfpn củbuffa sưsyrr phụbuff, làqhcsm cho lãomtdo nhâiuaqn gia lấwkfwy làqhcsm xấwkfwu hổfyee!" Yếykoen Ca phi thưsyrrzpcing hàqhcso sảmcwwng trựmstwc tiếykoep nókvlli vớverti Hàqhcsn Lậwmxkp.

qhcsn Lậwmxkp vừpwcla thấwkfwy thanh niêihcjn thảmcwwn nhiêihcjn nhưsyrr thếykoe, trong lòfyeeng khôrgwcng khỏmstwi đqpxcqzdti vớverti ngưsyrrzpcii nàqhcsy cókvll hảmcwwo cảmcwwm, vìgeph vậwmxky vộjopai vàqhcsng đqpxcáprkzp lễsyrrkvlli: "Yếykoen sưsyrr huynh sớvertm vậwmxky! Mờzpcii vàqhcso phòfyeeng nókvlli chuyệbuffn!"

"Khôrgwcng cầprkzn, mấwkfwy vịqzdtsyrr mẫnubau bảmcwwo ta tớverti đqpxcâiuaqy, mấwkfwy lãomtdo nhâiuaqn gia cókvll việbuffc tìgephm Hàqhcsn sưsyrr đqpxcbuff, muốqzdtn sưsyrr đqpxcbuff đqpxci qua đqpxcókvll gặkimjp" Yếykoen Ca khoáprkzt tay áprkzo, cưsyrrzpcii nókvlli.

qhcsn Lậwmxkp vừpwcla nghe, sửpbbzng sốqzdtt mộjopat chúdxslt, nhưsyrrng lậwmxkp tứfkkhc gậwmxkt đqpxcprkzu đqpxcáprkzp ứfkkhng, cũfsrgng đqpxcókvllng cửpbbza phòfyeeng lạihcji cùdxslng Yếykoen Ca sókvllng vai màqhcs đqpxci.

Yếykoen Ca đqpxcqzdti vớverti Hàqhcsn Lậwmxkp cảmcwwm thấwkfwy rấwkfwt hứfkkhng thúdxsl, dọgwasc theo đqpxcưsyrrzpcing đqpxci cũfsrgng khôrgwcng ngớvertt miệbuffng hỏmstwi cáprkzi nàqhcsy hỏmstwi cáprkzi kia, đqpxcqzdti vớverti phong thổfyee nhâiuaqn tìgephnh củbuffa Việbufft châiuaqu cũfsrgng rấwkfwt tòfyeefyee, hỏmstwi tớverti khôrgwcng ítmmat.

Khi hai ngưsyrrzpcii đqpxci qua hoa viêihcjn củbuffa hậwmxku việbuffn, lạihcji ngoàqhcsi ýmstw muốqzdtn gặkimjp mộjopat đqpxcôrgwci thanh niêihcjn nam nữqekz - đqpxcúdxslng làqhcs Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu vàqhcs Ngôrgwc Kiếykoem Minh màqhcsqhcsn Lậwmxkp hôrgwcm qua trôrgwcng thấwkfwy ởiuaq xa xa. Hai ngưsyrrzpcii bọgwasn họgwas đqpxcang đqpxci dạihcjo ởiuaq trong vưsyrrzpcin, bộjopaprkzng tìgephnh chàqhcsng ýmstw thiếykoep, loạihcji cảmcwwm giáprkzc nàqhcsy làqhcsm cho Hàqhcsn Lậwmxkp rấwkfwt khókvll chịqzdtu, phảmcwwng phấwkfwt cảmcwwm giáprkzc nhưsyrr bảmcwwn thâiuaqn bịqzdt ngưsyrrzpcii ta đqpxcoạihcjt đqpxci mộjopat cáprkzi gìgeph đqpxcókvll.

Hai ngưsyrrzpcii đqpxcqzdti diệbuffn hiểrrjmn nhiêihcjn cũfsrgng pháprkzt hiệbuffn hai ngưsyrrzpcii Hàqhcsn Lậwmxkp, cũfsrgng chủbuff đqpxcjopang hưsyrrvertng tớverti bọgwasn họgwasqhcs đqpxci tớverti. Đxjaxverti khi hai bêihcjn đqpxcếykoen gầprkzn, Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu đqpxcqzdti vớverti gưsyrrơpdfvng mặkimjt khôrgwcng cókvllgeph đqpxckimjc biệbufft củbuffa Hàqhcsn Lậwmxkp chỉqpxcqhcs đqpxcmcwwo qua, cũfsrgng khôrgwcng nókvlli cáprkzi gìgeph. Màqhcs Ngôrgwcrgwcng tửpbbz kia lạihcji nghi hoặkimjc đqpxcáprkznh giáprkzqhcsn Lậwmxkp.

"Yếykoen sưsyrr huynh sớvertm vậwmxky! Vịqzdt tiểrrjmu huynh đqpxcbuffqhcsy thoạihcjt nhìgephn rấwkfwt khôrgwcng quen, khôrgwcng biếykoet làqhcs đqpxcbuff tửpbbz củbuffa vịqzdt cao nhâiuaqn nàqhcso?" Ngôrgwc Kiếykoem Minh cưsyrrzpcii hỏmstwi.

qhcsn Lậwmxkp vốqzdtn tưsyrriuaqng rằkufrng Yếykoen đqpxcihcji sưsyrr huynh bêihcjn cạihcjnh sẽurfn chủbuff đqpxcjopang thếykoegephnh, màqhcs trảmcww lờzpcii cho đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng. Ai ngờzpci đqpxcverti hồbuffi lâiuaqu, cũfsrgng khôrgwcng nghe thấwkfwy thanh âiuaqm củbuffa ngưsyrrzpcii bêihcjn cạihcjnh, đqpxciềchfpu nàqhcsy làqhcsm cho Hàqhcsn Lậwmxkp ngạihcjc nhiêihcjn, hắhhvgn khôrgwcng khỏmstwi quay đqpxcprkzu qua nhìgephn Yếykoen Ca.

Kếykoet quảmcww, Hàqhcsn Lậwmxkp thấwkfwy tứfkkhc giậwmxkn khôrgwcng nókvlli nổfyeei.

Yếykoen sưsyrr huynh lúdxslc nàqhcsy vẻfgdi mặkimjt lạihcji si mêihcj, đqpxcang ngơpdfv ngáprkzc nhìgephn Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu Mặkimjc đqpxcihcji tiểrrjmu thưsyrr đqpxcếykoen xuấwkfwt thầprkzn, hoàqhcsn toàqhcsn tiếykoen vàqhcso cảmcwwnh giớverti vong ngãomtd, làqhcsm sao còfyeen cókvll thểrrjm phảmcwwn ứfkkhng trảmcww lờzpcii cho Ngôrgwc Kiếykoem Minh!

"Tiểrrjmu đqpxcbuffqhcs cháprkzu củbuffa Tam phu nhâiuaqn, phụbuffng mệbuffnh cha mẹumvm đqpxcếykoen thădxslm Tam phu nhâiuaqn, thuậwmxkn tiệbuffn muốqzdtn báprkzo cho phu nhâiuaqn mộjopat sốqzdt việbuffc!"qhcsn Lậwmxkp dưsyrrverti sựmstw bấwkfwt đqpxchhvgc dĩowwl, khôrgwcng thểrrjmqhcsm gìgeph kháprkzc hơpdfvn làqhcs quay đqpxcprkzu tựmstw thâiuaqn mìgephnh xung trậwmxkn, hắhhvgn cốqzdt ýmstw giảmcww ra bộjopaprkzng ngưsyrrvertng ngùdxslng, lắhhvgp ba lắhhvgp bắhhvgp ba bốqzdtn lầprkzn.


"Ồengk, nhưsyrr vậwmxky àqhcs!" Ngôrgwc Kiếykoem Minh chỉqpxc nghe Hàqhcsn Lậwmxkp nókvlli mộjopat câiuaqu, đqpxcãomtd hoàqhcsn toàqhcsn đqpxcqzdti vớverti hắhhvgn mấwkfwt đqpxci hứfkkhng thúdxsl. Cáprkzi nàqhcsy cũfsrgng khókvll tráprkzch, Hàqhcsn Lậwmxkp bềchfp ngoàqhcsi cũfsrgng quáprkz khôrgwcng cókvllgeph vừpwcla mắhhvgt, cũfsrgng khôrgwcng ra dáprkzng vẻfgdi củbuffa ngưsyrrzpcii luyệbuffn võyiec, cáprkzi nàqhcsy làqhcsm sao màqhcs đqpxcrrjm cho Ngôrgwc đqpxcihcji côrgwcng tửpbbz đqpxcrrjmqhcso mắhhvgt đqpxcưsyrrvertc.

Giờzpci phúdxslt nàqhcsy Ngôrgwcrgwcng tửpbbz quay đqpxcprkzu lạihcji, đqpxcqzdti vớverti loạihcji vẻfgdi mặkimjt si ngốqzdtc củbuffa Yếykoen Ca đqpxcqzdti vớverti Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu rấwkfwt làqhcs mấwkfwt hứfkkhng, sắhhvgc mặkimjt trầprkzm xuốqzdtng, dùdxsl sao mỹpbbz nhâiuaqn bêihcjn cạihcjnh hắhhvgn trêihcjn danh nghĩowwla chítmmanh làqhcs vịqzdtrgwcn thêihcj củbuffa hắhhvgn.

rgwcm nay Hàqhcsn Lậwmxkp cáprkzch Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu tưsyrrơpdfvng đqpxcqzdti gầprkzn, vẻfgdi mặkimjt củbuffa đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng đqpxcchfpu đqpxcưsyrrvertc thu vàqhcso trong mắhhvgt. Nàqhcsng khẽurfn cau màqhcsy, trêihcjn mặkimjt cókvll chúdxslt vẻfgdi khôrgwcng vui, hiểrrjmn nhiêihcjn đqpxcqzdti vớverti loạihcji áprkzi mộjopaqhcs trợvertn mắhhvgt ngókvll chădxslm chădxslm nhưsyrr Yếykoen Ca rấwkfwt làqhcs khôrgwcng kiêihcjn nhẫnuban.

"Yếykoen sưsyrr huynh, nếykoeu khôrgwcng cókvll chuyệbuffn gìgeph, tiểrrjmu muộjopai cùdxslng Ngôrgwcrgwcng tửpbbz xin cáprkzo từpwcl trưsyrrvertc" Mặkimjc Ngọgwasc Châiuaqu miệbuffng khẻfgdi nhếykoech lêihcjn, lạihcjnh lùdxslng hưsyrrvertng tớverti Yếykoen Ca thi lễsyrr, rồbuffi di đqpxcjopang thâiuaqn thểrrjm mềchfpm mạihcji rờzpcii khỏmstwi nơpdfvi đqpxcâiuaqy, màqhcs Ngôrgwc Kiếykoem Minh kia cũfsrgng quay vềchfp phítmmaa Yếykoen Ca hừpwcl mộjopat tiếykoeng, cũfsrgng khôrgwcng nókvlli gìgeph nữqekza, lậwmxkp tứfkkhc đqpxcuổfyeei theo.

qhcsn Lậwmxkp nhìgephn theo bókvllng lưsyrrng hai ngưsyrrzpcii dầprkzn dầprkzn đqpxci xa, khókvlle miệbuffng lộjopa ra mộjopat vẻfgdisyrrzpcii cổfyee quáprkzi, sau đqpxcókvll hắhhvgn quay đqpxcprkzu nhìgephn vịqzdt Yếykoen sưsyrr huynh kia, kếykoet quảmcww pháprkzt hiệbuffn đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng vẫnuban nhìgephn theo hưsyrrvertng màqhcs hai ngưsyrrzpcii vừpwcla đqpxci màqhcs ngâiuaqy ngốqzdtc đqpxcfkkhng ngẩxrtin ngưsyrrzpcii ra.

qhcsn Lậwmxkp thởiuaqqhcsi, vịqzdtqhcsy đqpxcúdxslng làqhcs kẻfgdi khùdxslng si tìgephnh! Chỉqpxcqhcs trôrgwcng thếykoeqhcso, vịqzdt Mặkimjc đqpxcihcji tiểrrjmu thưsyrr kia bộjopaprkzng cũfsrgng khôrgwcng giốqzdtng đqpxcqzdti vớverti hắhhvgn cókvll thểrrjmkvll hảmcwwo cảmcwwm, sợvert rằkufrng đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng cũfsrgng đqpxcãomtd bịqzdt cộjopat vàqhcso sợverti tơpdfv si tìgephnh khókvll dứfkkht.

qhcsn Lậwmxkp dùdxslng sứfkkhc vỗnrchihcjn vai củbuffa Yếykoen Ca mộjopat chưsyrriuaqng, làqhcsm cho thâiuaqn thểrrjm hắhhvgn chấwkfwn đqpxcjopang, vẻfgdi mờzpci mịqzdtt trêihcjn mặkimjt nhấwkfwt thờzpcii biếykoen mấwkfwt, cuốqzdti cùdxslng từpwcl trong si ngốqzdtc màqhcs tỉqpxcnh lạihcji.

"Thậwmxkt ngưsyrrvertng, đqpxcrrjm cho Hàqhcsn sưsyrr đqpxcbuff thấwkfwy màqhcs chêihcjsyrrzpcii!" Yếykoen Ca khôrgwci phụbuffc lạihcji lýmstw trítmma, trêihcjn mặkimjt đqpxcmstw bừpwclng, đqpxcqzdti vớverti sựmstw ngu ngốqzdtc củbuffa mìgephnh rấwkfwt làqhcs xấwkfwu hổfyee.

"Khôrgwcng cókvllgeph, yểrrjmu đqpxciệbuffu thụbuffc nữqekz, quâiuaqn tửpbbz hảmcwwo cầprkzu, đqpxcókvllqhcs bảmcwwn títmmanh củbuffa nam nhâiuaqn, cókvllprkzi gìgephqhcs ngưsyrrvertng ngùdxslng"qhcsn Lậwmxkp mỉqpxcm cưsyrrzpcii nókvlli.

Yếykoen Ca nghe Hàqhcsn Lậwmxkp nókvlli xong, cũfsrgng khôrgwcng cảmcwwm thấwkfwy thưsyrr giãomtdn, ngưsyrrvertc lạihcji cưsyrrzpcii khổfyee mộjopat cáprkzi, rồbuffi chậwmxkm rãomtdi nókvlli:

"Khôrgwcng dốqzdti gạihcjt Hàqhcsn sưsyrr đqpxcbuff, từpwcl nhỏmstw ta vàqhcs Ngọgwasc Châiuaqu cùdxslng lớvertn lêihcjn vớverti nhau, cũfsrgng khôrgwcng thểrrjmkvlli cáprkzi gìgephqhcs thanh mai trúdxslc mãomtd, nhưsyrrng cũfsrgng khôrgwcng sai biệbufft gìgeph mấwkfwy, cũfsrgng cókvll cảmcwwm tìgephnh rấwkfwt sâiuaqu. Nhưsyrrng đqpxcáprkzng tiếykoec chítmmanh làqhcs, [Ngọgwasc Châiuaqu sau khi lớvertn lêihcjn tựmstwa hồbuff đqpxcqzdti vớverti ta chỉqpxckvllgephnh huynh muộjopai, màqhcs khôrgwcng cókvll ýmstw tứfkkhgeph kháprkzc, bởiuaqi vậwmxky sau khi dãomtd bịqzdtqhcsng mấwkfwy lầprkzn cựmstw tuyệbufft, ta cũfsrgng đqpxcãomtd hiểrrjmu suy nghĩowwl củbuffa nàqhcsng, chỉqpxcqhcs hy vọgwasng nàqhcsng tìgephm đqpxcưsyrrvertc mộjopat phu quâiuaqn tốqzdtt, cókvll thểrrjmqhcsm cho nàqhcsng cảmcww đqpxczpcii hạihcjnh phúdxslc! Nhưsyrrng hôrgwcm nay vừpwcla thấwkfwy Ngọgwasc Châiuaqu, ta vẫnuban khôrgwcng cáprkzch nàqhcso tựmstw kềchfpm chếykoe, bấwkfwt tri bấwkfwt giáprkzc màqhcs trởiuaqihcjn ngu ngốqzdtc nhưsyrr vậwmxky!" Yếykoen Ca nókvlli xong lờzpcii cuốqzdti cùdxslng thìgephkvllqhcsi phầprkzn tựmstw giễsyrru trong đqpxcókvll.

qhcsn Lậwmxkp sau khi nghe xong đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng nókvlli, khôrgwcng hềchfp mởiuaq miệbuffng nữqekza, ngưsyrrvertc lạihcji dùdxslng mộjopat loạihcji áprkznh mắhhvgt giốqzdtng nhưsyrrqhcs trôrgwcng thấwkfwy mộjopat mókvlln đqpxcbuff cổfyee trâiuaqn quýmstw mộjopat lầprkzn nữqekza đqpxcáprkznh giáprkz Yếykoen Ca, hắhhvgn trưsyrrvertc kia cũfsrgng chỉqpxcqhcs từpwcl trong sáprkzch vởiuaqqhcsprkzc loạihcji chuyệbuffn xưsyrra màqhcs nghe nókvlli qua loạihcji tìgephnh cảmcwwm nàqhcsy, nhưsyrrng cũfsrgng khôrgwcng nghĩowwl tớverti mộjopat ngàqhcsy nàqhcso đqpxcókvllgephnh cókvll thểrrjm tậwmxkn mắhhvgt thấwkfwy đqpxcưsyrrvertc.

Nếykoeu nhưsyrr đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng nókvlli làqhcs lờzpcii thậwmxkt tâiuaqm, vậwmxky hắhhvgn khôrgwcng biếykoet làqhcsqhcsihcjn khâiuaqm phụbuffc sựmstw si tìgephnh củbuffa đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng, hay làqhcs cầprkzn phảmcwwi thầprkzm mắhhvgng đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng quáprkz sứfkkhc ngu ngốqzdtc!

Sau đqpxcókvll trêihcjn đqpxcưsyrrzpcing đqpxci, Hàqhcsn Lậwmxkp cốqzdt ýmstwkvlli tớverti đqpxcchfpqhcsi kháprkzc đqpxcrrjm đqpxcfyeei hưsyrrvertng suy nghĩowwl củbuffa đqpxcqzdti phưsyrrơpdfvng, đqpxcrrjm cho tâiuaqm tìgephnh củbuffa Yếykoen Ca khôrgwci phụbuffc lạihcji bìgephnh thưsyrrzpcing. Hai ngưsyrrzpcii còfyeen đqpxcang cưsyrrzpcii cưsyrrzpcii nókvlli nókvlli thìgeph đqpxcãomtd đqpxci tớverti ngôrgwci lầprkzu màqhcs đqpxcêihcjm qua Hàqhcsn Lậwmxkp đqpxcãomtd tớverti, ởiuaqpdfvi nàqhcsy mấwkfwy vịqzdt phu nhâiuaqn củbuffa Mặkimjc đqpxcihcji phu đqpxcang long trọgwasng chờzpci đqpxcverti Hàqhcsn Lậwmxkp đqpxcếykoen, chuẩxrtin bịqzdt cấwkfwp cho Hàqhcsn Lậwmxkp mộjopat sựmstw việbuffc làqhcsm cho hắhhvgn vừpwcla vui mừpwclng vừpwcla kinh hãomtdi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.