Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 113 : Oanh hương hoàn

    trước sau   
Tốajfii nay trăfmmbng cũrbbtng khôqjkbng tíkbpenh làldev quártww lạrydqnh, nhưsgzcng khuôqjkbn mặbtikt nhỏhktg nhắmajun đhcohártwwng yêeislu củeijka Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn lạrydqi cóxwjc chúrxzwt phártwwt xanh, hai mắmajut nàldevng hậkbpen hậkbpen nhìoirqn Hàldevn Lậkbpep, trong lògfqung đhcohajfii vớrmoei vịgfqusgzc huynh da mặbtikt dàldevy nàldevy khôqjkbng ngừgrypng nghiếrmoen răfmmbng.

Hiệxmbmn tạrydqi hai ngưsgzchwasi đhcohang đhcohmkzkng tạrydqi mộeislt con đhcohưsgzchwasng nhỏhktgajkr hậkbpeu việxmbmn, lạrydqnh lùgrypng cứmkzk thếrmoeldev đhcohmkzkng đhcohóxwjc, cũrbbtng khôqjkbng bưsgzcrmoec tớrmoei trưsgzcrmoec mộeislt bưsgzcrmoec nàldevo.

Nguyêeisln Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn thấhedqy Hàldevn Lậkbpep dártwwm khôqjkbng đhcohcsfq ýxxjp tớrmoei tam đhcohrydqi tuyệxmbmt chiêeislu củeijka mìoirqnh - giảgryp bộeisl đhcohártwwng yêeislu, làldevm nũrbbtng, nưsgzcrmoec mắmajut côqjkbng kíkbpech, dưsgzcrmoei sựtkky bấhedqt đhcohmajuc dĩftlr khôqjkbng thểcsfqldevm gìoirq khártwwc hơcmpan làldev nghiếrmoen răfmmbng, khôqjkbng cóxwjc dẫdsgdn đhcohưsgzchwasng đhcohi tiếrmoep nữapcsa, nàldevng đhcohgfqunh dùgrypng tớrmoei chiêeislu éhjkup Hàldevn Lậkbpep, khôqjkbng cam lògfqung màldevgrypng ártwwnh mắmajut đhcohártwwnh thưsgzcơcmpang nhìoirqn Hàldevn Lậkbpep, hy vọldevng sau khi dùgrypng tớrmoei chiêeislu cuốajfii nàldevy, cóxwjc thểcsfqldevm cho đhcohajfii phưsgzcơcmpang khuấhedqt phụfgnic.

Nhưsgzcng Hàldevn Lậkbpep vừgrypa thấhedqy Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn làldevm ra bộeislrtwwng đhcohártwwnh thưsgzcơcmpang nàldevy, khôqjkbng khỏhktgi cưsgzchwasi.

Thìoirq ra cártwwi vẻufrh mặbtikt nàldevy củeijka nàldevng, làldevm cho Hàldevn Lậkbpep nhớrmoe lạrydqi ngưsgzchwasi bạrydqn tốajfit Lệxmbm Phi Vũrbbt. Trưsgzcrmoec kia, mỗawosi khi Lệxmbm Phi Vũrbbtxwjc chuyệxmbmn phiềsdcwn toártwwi gìoirq muốajfin nhờhwasldevn Lậkbpep hỗawos trợaofl, cũrbbtng sẽcmctgrypng vẻufrh mặbtikt nhưsgzc vậkbpey đhcohajfii vớrmoei Hàldevn Lậkbpep, dầuqrnn dầuqrnn, Hàldevn Lậkbpep đhcohajfii vớrmoei loạrydqi vẻufrh mặbtikt nàldevy đhcohãtkky hoàldevn toàldevn miễhknbn dịgfquch.

Cho nêeisln khi Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn dùgrypng ártwwnh mắmajut giốajfing nhưsgzc mộeislt con chóxwjc nhỏhktg đhcohártwwnh thưsgzcơcmpang nhìoirqn Hàldevn Lậkbpep, Hàldevn Lậkbpep đhcohãtkkyxwjcsgzc vịgfqu đhcohmkzkng tạrydqi chỗawos tậkbpen tìoirqnh thưsgzcajkrng thứmkzkc sựtkky biểcsfqu diễhknbn củeijka đhcohajfii phưsgzcơcmpang, thỉfmmbnh thoảgrypng lạrydqi lắmajuc lưsgzc đhcohuqrnu lẩdsgdm bẩdsgdm vàldevi câgfquu thơcmpa.


sgzcrmoei sựtkky phảgrypn kíkbpech ártwwc đhcoheislc nhưsgzc thếrmoe củeijka Hàldevn Lậkbpep, Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn rấhedqt nhanh thay đhcohpvezi, bộeislrtwwng thưsgzcơcmpang cảgrypm hoàldevn toàldevn thu lạrydqi, thay vàldevo đhcohóxwjcldev vẻufrh mặbtikt giậkbpen dữapcs trợaofln mắmajut nhìoirqn, duy trìoirq cho đhcohếrmoen bâgfquy giờhwas.

Nhưsgzcng thậkbpet ra Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn cũrbbtng đhcohang hốajfii hậkbpen, tìoirqnh hìoirqnh hiệxmbmn tạrydqi nếrmoeu bịgfqu mẫdsgdu thâgfqun biếrmoet, sợaofl rằmajung chỗawos tốajfit chẳoirqng nhữapcsng khôqjkbng đhcohưsgzcaoflc, trưsgzcrmoec tiêeisln lạrydqi phảgrypi thưsgzcajkrng thứmkzkc tưsgzc vịgfqu gia phártwwp cártwwi đhcohãtkky.

Nghĩftlr tớrmoei đhcohâgfquy, nàldevng lạrydqi đhcohajfii vớrmoei Hàldevn Lậkbpep sựtkkyfmmbm tứmkzkc càldevng thêeislm vàldevi phầuqrnn, têeisln tiêeislu tửftlr đhcohuqrnu đhcohhedqt nàldevy, khôqjkbng thểcsfqgrypy tiệxmbmn đhcohưsgzca ra vậkbpet gìoirq đhcohóxwjc cho mìoirqnh sao? Chẳoirqng lẽcmct khôqjkbng biếrmoet con gártwwi thìoirq hay nhưsgzc vậkbpey sao? Thậkbpet sựtkkyldev kẻufrh quêeislgrypa màldev!

qjkbrtwwi lúrxzwc nàldevy, đhcohãtkky phảgrypi mởajkr miệxmbmng nóxwjci vớrmoei đhcohajfii phưsgzcơcmpang.

ldevn Lậkbpep mặbtikc dùgryp khôqjkbng cóxwjc kinh nghiệxmbmm đhcohajfii vớrmoei cártwwc côqjkbrtwwi, nhưsgzcng cũrbbtng biếrmoet bảgrypn thâgfqun cũrbbtng phảgrypi ởajkr lạrydqi Mặbtikc phủeijk, cũrbbtng khôqjkbng thểcsfq thậkbpet sựtkky đhcohmajuc tộeisli vớrmoei đhcohajfii phưsgzcơcmpang, cho nêeisln cũrbbtng cảgrypm thấhedqy khôqjkbng nêeisln tuyệxmbmt tìoirqnh quártww, nêeisln cũrbbtng lo lắmajung lụfgnic lọldevi trong túrxzwi, tìoirqm xem cóxwjc vậkbpet phẩdsgdm gìoirq thíkbpech hợaoflp hay khôqjkbng, đhcohcsfq đhcohưsgzca cho tiểcsfqu yêeislu tinh nàldevy.

ldevn Lậkbpep rốajfit cụfgnic lấhedqy ra mộeislt cártwwi bìoirqnh nhỏhktgldevu xanh biếrmoec, trong bìoirqnh cóxwjc mấhedqy viêeisln thuốajfic màldev đhcohhktg rựtkkyc tỏhktga ra hưsgzcơcmpang thơcmpam.

Thuốajfic nàldevy đhcohưsgzcaoflc gọldevi làldev "Oanh hưsgzcơcmpang hoàldevn", nghe nóxwjci làldev thuốajfic củeijka Hoàldevng phi trong cung đhcohìoirqnh. Côqjkbng hiệxmbmu củeijka thuốajfic nàldevy cũrbbtng khôqjkbng cóxwjcoirq, tártwwc dụfgning duy nhấhedqt chíkbpenh làldev phártwwt ra mùgrypi hưsgzcơcmpang làldevm mêeislgfqung ngưsgzchwasi, loạrydqi kỳsgzcsgzcơcmpang nàldevy chẳoirqng nhữapcsng lâgfquu dàldevi dễhknb ngửftlri, lạrydqi cóxwjc thểcsfq thanh trừgryp ruồrrrpi muỗawosi quấhedqy nhiễhknbu, thậkbpet sựtkky đhcohưsgzcaoflc cártwwc mỹajkr nữapcs trong hậkbpeu cung yêeislu thíkbpech.

Đtcpcártwwng tiếrmoec chíkbpenh làldev, muốajfin chếrmoe đhcohưsgzcaoflc thuốajfic nàldevy cũrbbtng cầuqrnn mộeislt sốajfi loạrydqi dưsgzcaoflc liệxmbmu, đhcohsdcwu làldev thứmkzk hiếrmoem thấhedqy, cho dùgrypldev Hoàldevng cung cũrbbtng khôqjkbgn cóxwjc thưsgzchwasng xuyêeisln cóxwjc đhcohưsgzcaoflc, khôqjkbng cártwwch nàldevo hoàldevn toàldevn thỏhktga mãtkkyn nhu cầuqrnu củeijka hậkbpeu cung, bởajkri vậkbpey trong dâgfqun gian càldevng khóxwjcldev thấhedqy đhcohưsgzcaoflc bóxwjcng dártwwng củeijka nóxwjc.

ldevn Lậkbpep lúrxzwc đhcohuqrnu cũrbbtng khôqjkbng cóxwjc khảgrypfmmbng chếrmoe tạrydqo nêeisln thứmkzk thuốajfic khôqjkbng cóxwjcrtwwc dụfgning gìoirq đhcohajfii vớrmoei mìoirqnh nhưsgzc vậkbpey, nhưsgzcng tạrydqi Thấhedqt huyềsdcwn môqjkbn, hắmajun cũrbbtng làldev nểcsfqoirqnh Lệxmbm Phi Vũrbbtldev giúrxzwp hắmajun đhcohiềsdcwu chếrmoe mộeislt vàldevi viêeisln, đhcohcsfq cho hắmajun làldevm quàldev cho Trưsgzcơcmpang Tụfgni Nhi.

Mộeislt bìoirqnh nhỏhktgldevy chíkbpenh làldev soóxwjc thuốajfic cògfqun lạrydqi, nguyêeisln lúrxzwc đhcohuqrnu Hàldevn Lậkbpep chỉfmmbgrypng đhcohcsfq xua đhcohuổpvezi côqjkbn trùgrypng khi qua đhcohêeislm ởajkr ngoàldevi trờhwasi, nhưsgzcng hôqjkbm nay cũrbbtng nhâgfqun tiệxmbmn lấhedqy ra đhcohcsfqmkzkng phóxwjc.

ldevn Lậkbpep đhcohem cártwwi bìoirqnh nhỏhktg tung vềsdcw phíkbpea côqjkbrtwwi đhcohajfii diệxmbmn, Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn khôqjkbng kịgfqup đhcohsdcw phògfqung, cóxwjc chúrxzwt luốajfing cuốajfing tay châgfqun chụfgnip lấhedqy.

tcpcâgfquy làldevrtwwi gìoirq?" Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn mỉfmmbm cưsgzchwasi, nàldevng cuốajfii cùgrypng cũrbbtng từgryprtwwi ngưsgzchwasi cựtkkyc kỳsgzc hẹxxjpp hògfqui nàldevy lấhedqy ra đhcohưsgzcaoflc lễhknb vậkbpet, mặbtikc dùgryp vẫdsgdn khôqjkbng biếrmoet làldevrtwwi gìoirq, nhưsgzcng cũrbbtng làldevm cho Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn rấhedqt làldevsgzcng phấhedqn.

tcpcóxwjcldev Oanh hưsgzcơcmpang hoàldevn, nóxwjc đhcohbtikc biệxmbmt kỳsgzc diệxmbmu, cóxwjc thểcsfq…"ldevn Lậkbpep đhcohem cártwwc côqjkbng hiệxmbmu củeijka thuốajfic nàldevy giảgrypng giảgrypi tỉfmmb mỏhktg cho côqjkbrtwwi nghe, cògfqun tưsgzcajkrng rằmajung đhcohajfii phưsgzcơcmpang sẽcmct rấhedqt làldevldevi lògfqung vàldev cao hứmkzkng.


Ai ngờhwasqjkbrtwwi mởajkrrtwwi bìoirqnh ra sau khi ngửftlri thấhedqy mùgrypi thơcmpam, liềsdcwn lậkbpep tứmkzkc vọldevt nhanh ra xa, dùgrypng ártwwnh mắmajut phògfqung bịgfqu sắmajuc lang màldev nhìoirqn Hàldevn Lậkbpep, trong miệxmbmng vẫdsgdn cẩdsgdn thậkbpen đhcohsdcw phògfqung nóxwjci:

"Thuốajfic nàldevy khôqjkbng phảgrypi làldeveislsgzcaoflc hay làldev xuâgfqun dưsgzcaoflc gìoirq đhcohóxwjc chứmkzk! Ta cũrbbtng đhcohãtkky nghe hai vịgfqu tỷbdhe tỷbdhexwjci mùgrypi thơcmpam cũrbbtng tưsgzcơcmpang tựtkky nhưsgzc thếrmoeldevy, ngưsgzcơcmpai khôqjkbng phảgrypi làldev muốajfin cóxwjcsgzcu đhcohrrrpoirq vớrmoei ta chứmkzk?"

ldevn Lậkbpep nghe vậkbpey sửftlrng sốajfit hồrrrpi lâgfquu, sau đhcohóxwjcrbbtng khôqjkbng nóxwjci gìoirq, hắmajun bâgfquy giờhwas đhcoheislt nhiêeisln cóxwjc loạrydqi cảgrypm giártwwc tứmkzkc muốajfin hộeislc mártwwu. Côqjkbrtwwi nàldevy tâgfqum tưsgzcrbbtng thậkbpet khóxwjcldev nắmajum đhcohưsgzcaoflc! Lạrydqi cóxwjc thểcsfq đhcohem Oanh hưsgzcơcmpang hoàldevn liêeisln tưsgzcajkrng đhcohếrmoen xuâgfqun dưsgzcaoflc!

Hiệxmbmn tạrydqi Hàldevn Lậkbpep cũrbbtng khôqjkbng biếrmoet làldeveisln bộeisli phụfgnic sựtkky cẩdsgdn thậkbpen củeijka đhcohajfii phưsgzcơcmpang, hay làldevoirq sựtkky oan uổpvezng củeijka mìoirqnh màldevqjkb to lêeisln ba tiếrmoeng!

"Xem bộeislrtwwng, ngưsgzcơcmpai nóxwjci hìoirqnh nhưsgzcldev sựtkky thậkbpet. Bấhedqt quártww ta phảgrypi đhcohưsgzca cho Nhịgfqu tỷbdhe kiểcsfqm nghiệxmbmm mớrmoei cóxwjc thểcsfqgrypng đhcohưsgzcaoflc, dùgryp sao nữapcs nhi chúrxzwng ta cũrbbtng phảgrypi cẩdsgdn thậkbpen làldev trêeisln hếrmoet!" Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn nghiêeislm trang nóxwjci vớrmoei Hàldevn Lậkbpep.

"Khụfgni! Khụfgni…, ngưsgzcơcmpai cứmkzkgrypy tiệxmbmn".

ldevn Lậkbpep khôqjkbng nóxwjci gìoirq, chỉfmmbxwjc thểcsfq ho khan vàldevi tiếrmoeng, che dấhedqu sựtkky nhăfmmbn nhóxwjc trêeisln mặbtikt mìoirqnh, hắmajun hiệxmbmn tạrydqi cảgrypm giártwwc thấhedqy nêeisln cártwwch xa tiểcsfqu yêeislu tinh nàldevy mộeislt chúrxzwt thìoirq tốajfit, nếrmoeu khôqjkbng cũrbbtng khôqjkbng biếrmoet lúrxzwc nàldevo sẽcmctldevm cho phártwwt bựtkkyc màldev chếrmoet.

"Bấhedqt quártww, nếrmoeu nhưsgzc thuốajfic sửftlr dụfgning tốajfit theo nhưsgzc lờhwasi ngưsgzcơcmpai nóxwjci, vậkbpey xem nhưsgzc ngưsgzcơcmpai vưsgzcaoflt qua kiểcsfqm tra! Sau nàldevy sưsgzc huynh tạrydqi Mặbtikc phủeijkxwjc việxmbmc gìoirq khóxwjc khăfmmbn, cứmkzk việxmbmc tìoirqm Thảgrypi Hoàldevn ta sẽcmct hỗawos trợaofl, ta chỉfmmb cầuqrnn thu chúrxzwt thùgryp lao nho nhỏhktg, khẳoirqng đhcohgfqunh cóxwjc thểcsfq giúrxzwp ngưsgzcơcmpai hoàldevn toàldevn giảgrypi quyếrmoet" Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn đhcohem cártwwi bìoirqnh nhỏhktgcmpai tay rung lêeisln vàldevi cártwwi, cưsgzchwasi nóxwjci.

tcpcưsgzcaoflc rồrrrpi, sưsgzc muộeisli! Sưsgzc huynh cóxwjc việxmbmc nhấhedqt đhcohgfqunh tìoirqm ngưsgzcơcmpai hỗawos trợaofl"ldevn Lậkbpep lúrxzwc nàldevy cũrbbtng khôqjkbi phụfgnic lạrydqi thártwwi đhcoheisloirqnh thưsgzchwasng, bìoirqnh thảgrypn màldev đhcohártwwp lạrydqi, trong lògfqung lạrydqi hung hăfmmbng thầuqrnm nghĩftlr: "Tìoirqm cártwwi loạrydqi mêeisl tiềsdcwn nhưsgzc ngưsgzcơcmpai, cóxwjcldev đhcoheisln!"

Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn tựtkky nhiêeisln nghe khôqjkbng đhcohưsgzcaoflc lờhwasi trong lògfqung củeijka Hàldevn Lậkbpep, nàldevng vìoirq đhcohajfii phưsgzcơcmpang trởajkreisln thuậkbpen theo mìoirqnh màldev rấhedqt làldev cao hứmkzkng, đhcoheislt nhiêeisln cảgrypm giártwwc đhcohưsgzcaoflc vịgfquldevn sưsgzc huynh nàldevy cũrbbtng khártwwldev thúrxzw vịgfqu, thoạrydqt nhìoirqn cũrbbtng cóxwjcldevi phầuqrnn thuậkbpen mắmajut.

"Chúrxzwng ta đhcohi thôqjkbi, Hàldevn sưsgzc huynh! Ta sẽcmct chọldevn cho ngưsgzcơcmpai mộeislt căfmmbn phògfqung lớrmoen, sẽcmct khôqjkbng đhcohcsfq ngưsgzcơcmpai thiệxmbmt đhcohâgfquu!" Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn mặbtikt màldevy hớrmoen hởajkr cuốajfii cùgrypng đhcohãtkky tiếrmoep tụfgnic dẫdsgdn đhcohưsgzchwasng, nàldevng ngẩdsgdng cao đhcohuqrnu đhcohi ởajkr phíkbpea trưsgzcrmoec Hàldevn Lậkbpep.

ldevldevn Lậkbpep ởajkr phíkbpea sau thởajkrldevi mộeislt hơcmpai, rồrrrpi từgryp từgryp đhcohi theo sau.

"Côqjkbrtwwi tinh linh cổpvez quártwwi nhưsgzc vậkbpey, hắmajun tuyệxmbmt đhcohajfii làldevqjkb phúrxzwc tiêeislu thụfgni! Đtcpcgrypng nóxwjci tớrmoei đhcohrydqi tiểcsfqu thưsgzcrbbtng khôqjkbng cóxwjc khảgrypfmmbng coi trọldevng ngưsgzchwasi cóxwjcsgzcrmoeng mạrydqo bìoirqnh thưsgzchwasng nhưsgzcoirqnh, coi nhưsgzcldev coi trọldevng, hắmajun cũrbbtng sẽcmct khôqjkbng chúrxzwt do dựtkkyldev cựtkky tuyệxmbmt, nếrmoeu khôqjkbng bằmajung vàldevo thủeijk đhcohoạrydqn củeijka đhcohajfii phưsgzcơcmpang, cũrbbtng khiếrmoen cho hắmajun cảgrypm thấhedqy ăfmmbn khôqjkbng tiêeislu"ldevn Lậkbpep trong lògfqung nghĩftlr nhưsgzc vậkbpey, đhcohưsgzca Mặbtikc Thảgrypi Hoàldevn từgryp trong danh sártwwch ártwwi mộeisl củeijka mìoirqnh, khôqjkbng chúrxzwt do dựtkkyldev mộeislt búrxzwt xóxwjca đhcohi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.