Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 113 : Oanh hương hoàn

    trước sau   
Tốuicsi nay trăiabing cũltbmng khôqfadng tíqnwunh làkrlk quágclp lạenltnh, nhưawucng khuôqfadn mặrvzft nhỏelph nhắuijun đgqslágclpng yêydzqu củmgxga Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn lạenlti córeun chúpjoat phágclpt xanh, hai mắuijut nàkrlkng hậqnwun hậqnwun nhìkcqzn Hàkrlkn Lậqnwup, trong lòfkwlng đgqsluicsi vớreuni vịkbclawuc huynh da mặrvzft dàkrlky nàkrlky khôqfadng ngừawucng nghiếnrayn răiabing.

Hiệgclpn tạenlti hai ngưawucauzqi đgqslang đgqslzikeng tạenlti mộecpkt con đgqslưawucauzqng nhỏelphxlku hậqnwuu việgclpn, lạenltnh lùbziung cứzike thếnraykrlk đgqslzikeng đgqslóreun, cũltbmng khôqfadng bưawucreunc tớreuni trưawucreunc mộecpkt bưawucreunc nàkrlko.

Nguyêydzqn Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn thấbbbby Hàkrlkn Lậqnwup dágclpm khôqfadng đgqslgoab ýmgxg tớreuni tam đgqslenlti tuyệgclpt chiêydzqu củmgxga mìkcqznh - giảfkwl bộecpk đgqslágclpng yêydzqu, làkrlkm nũltbmng, nưawucreunc mắuijut côqfadng kíqnwuch, dưawucreuni sựcohb bấbbbbt đgqsluijuc dĩrmxm khôqfadng thểgoabkrlkm gìkcqz khágclpc hơreunn làkrlk nghiếnrayn răiabing, khôqfadng córeun dẫfkwln đgqslưawucauzqng đgqsli tiếnrayp nữbziua, nàkrlkng đgqslkbclnh dùbziung tớreuni chiêydzqu énkmwp Hàkrlkn Lậqnwup, khôqfadng cam lòfkwlng màkrlkbziung ágclpnh mắuijut đgqslágclpnh thưawucơreunng nhìkcqzn Hàkrlkn Lậqnwup, hy vọrowlng sau khi dùbziung tớreuni chiêydzqu cuốuicsi nàkrlky, córeun thểgoabkrlkm cho đgqsluicsi phưawucơreunng khuấbbbbt phụkcqzc.

Nhưawucng Hàkrlkn Lậqnwup vừawuca thấbbbby Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn làkrlkm ra bộecpkgclpng đgqslágclpnh thưawucơreunng nàkrlky, khôqfadng khỏelphi cưawucauzqi.

Thìkcqz ra cágclpi vẻgoab mặrvzft nàkrlky củmgxga nàkrlkng, làkrlkm cho Hàkrlkn Lậqnwup nhớreun lạenlti ngưawucauzqi bạenltn tốuicst Lệgclp Phi Vũltbm. Trưawucreunc kia, mỗydzqi khi Lệgclp Phi Vũltbmreun chuyệgclpn phiềibhdn toágclpi gìkcqz muốuicsn nhờauzqkrlkn Lậqnwup hỗydzq trợgvcf, cũltbmng sẽhwinbziung vẻgoab mặrvzft nhưawuc vậqnwuy đgqsluicsi vớreuni Hàkrlkn Lậqnwup, dầalyjn dầalyjn, Hàkrlkn Lậqnwup đgqsluicsi vớreuni loạenlti vẻgoab mặrvzft nàkrlky đgqslãrowl hoàkrlkn toàkrlkn miễzdtmn dịkbclch.

Cho nêydzqn khi Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn dùbziung ágclpnh mắuijut giốuicsng nhưawuc mộecpkt con chóreun nhỏelph đgqslágclpnh thưawucơreunng nhìkcqzn Hàkrlkn Lậqnwup, Hàkrlkn Lậqnwup đgqslãrowlreunawuc vịkbcl đgqslzikeng tạenlti chỗydzq tậqnwun tìkcqznh thưawucxlkung thứzikec sựcohb biểgoabu diễzdtmn củmgxga đgqsluicsi phưawucơreunng, thỉmgxgnh thoảfkwlng lạenlti lắuijuc lưawuc đgqslalyju lẩbzium bẩbzium vàkrlki câgmfeu thơreun.


awucreuni sựcohb phảfkwln kíqnwuch ágclpc đgqslecpkc nhưawuc thếnray củmgxga Hàkrlkn Lậqnwup, Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn rấbbbbt nhanh thay đgqslwuuei, bộecpkgclpng thưawucơreunng cảfkwlm hoàkrlkn toàkrlkn thu lạenlti, thay vàkrlko đgqslóreunkrlk vẻgoab mặrvzft giậqnwun dữbziu trợgvcfn mắuijut nhìkcqzn, duy trìkcqz cho đgqslếnrayn bâgmfey giờauzq.

Nhưawucng thậqnwut ra Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn cũltbmng đgqslang hốuicsi hậqnwun, tìkcqznh hìkcqznh hiệgclpn tạenlti nếnrayu bịkbcl mẫfkwlu thâgmfen biếnrayt, sợgvcf rằxbmhng chỗydzq tốuicst chẳecpkng nhữbziung khôqfadng đgqslưawucgvcfc, trưawucreunc tiêydzqn lạenlti phảfkwli thưawucxlkung thứzikec tưawuc vịkbcl gia phágclpp cágclpi đgqslãrowl.

Nghĩrmxm tớreuni đgqslâgmfey, nàkrlkng lạenlti đgqsluicsi vớreuni Hàkrlkn Lậqnwup sựcohbiabim tứzikec càkrlkng thêydzqm vàkrlki phầalyjn, têydzqn tiêydzqu tửgclp đgqslalyju đgqslbbbbt nàkrlky, khôqfadng thểgoabbziuy tiệgclpn đgqslưawuca ra vậqnwut gìkcqz đgqslóreun cho mìkcqznh sao? Chẳecpkng lẽhwin khôqfadng biếnrayt con gágclpi thìkcqz hay nhưawuc vậqnwuy sao? Thậqnwut sựcohbkrlk kẻgoab quêydzqbziua màkrlk!

qfadgclpi lúpjoac nàkrlky, đgqslãrowl phảfkwli mởxlku miệgclpng nóreuni vớreuni đgqsluicsi phưawucơreunng.

krlkn Lậqnwup mặrvzfc dùbziu khôqfadng córeun kinh nghiệgclpm đgqsluicsi vớreuni cágclpc côqfadgclpi, nhưawucng cũltbmng biếnrayt bảfkwln thâgmfen cũltbmng phảfkwli ởxlku lạenlti Mặrvzfc phủmgxg, cũltbmng khôqfadng thểgoab thậqnwut sựcohb đgqsluijuc tộecpki vớreuni đgqsluicsi phưawucơreunng, cho nêydzqn cũltbmng cảfkwlm thấbbbby khôqfadng nêydzqn tuyệgclpt tìkcqznh quágclp, nêydzqn cũltbmng lo lắuijung lụkcqzc lọrowli trong túpjoai, tìkcqzm xem córeun vậqnwut phẩbzium gìkcqz thíqnwuch hợgvcfp hay khôqfadng, đgqslgoab đgqslưawuca cho tiểgoabu yêydzqu tinh nàkrlky.

krlkn Lậqnwup rốuicst cụkcqzc lấbbbby ra mộecpkt cágclpi bìkcqznh nhỏelphkrlku xanh biếnrayc, trong bìkcqznh córeun mấbbbby viêydzqn thuốuicsc màkrlk đgqslelph rựcohbc tỏelpha ra hưawucơreunng thơreunm.

Thuốuicsc nàkrlky đgqslưawucgvcfc gọrowli làkrlk "Oanh hưawucơreunng hoàkrlkn", nghe nóreuni làkrlk thuốuicsc củmgxga Hoàkrlkng phi trong cung đgqslìkcqznh. Côqfadng hiệgclpu củmgxga thuốuicsc nàkrlky cũltbmng khôqfadng córeunkcqz, tágclpc dụkcqzng duy nhấbbbbt chíqnwunh làkrlk phágclpt ra mùbziui hưawucơreunng làkrlkm mêydzqfkwlng ngưawucauzqi, loạenlti kỳjljrawucơreunng nàkrlky chẳecpkng nhữbziung lâgmfeu dàkrlki dễzdtm ngửgclpi, lạenlti córeun thểgoab thanh trừawuc ruồgclpi muỗydzqi quấbbbby nhiễzdtmu, thậqnwut sựcohb đgqslưawucgvcfc cágclpc mỹvzfm nữbziu trong hậqnwuu cung yêydzqu thíqnwuch.

Đgclpágclpng tiếnrayc chíqnwunh làkrlk, muốuicsn chếnray đgqslưawucgvcfc thuốuicsc nàkrlky cũltbmng cầalyjn mộecpkt sốuics loạenlti dưawucgvcfc liệgclpu, đgqslibhdu làkrlk thứzike hiếnraym thấbbbby, cho dùbziukrlk Hoàkrlkng cung cũltbmng khôqfadgn córeun thưawucauzqng xuyêydzqn córeun đgqslưawucgvcfc, khôqfadng cágclpch nàkrlko hoàkrlkn toàkrlkn thỏelpha mãrowln nhu cầalyju củmgxga hậqnwuu cung, bởxlkui vậqnwuy trong dâgmfen gian càkrlkng khóreunkrlk thấbbbby đgqslưawucgvcfc bóreunng dágclpng củmgxga nóreun.

krlkn Lậqnwup lúpjoac đgqslalyju cũltbmng khôqfadng córeun khảfkwliabing chếnray tạenlto nêydzqn thứzike thuốuicsc khôqfadng córeungclpc dụkcqzng gìkcqz đgqsluicsi vớreuni mìkcqznh nhưawuc vậqnwuy, nhưawucng tạenlti Thấbbbbt huyềibhdn môqfadn, hắuijun cũltbmng làkrlk nểgoabkcqznh Lệgclp Phi Vũltbmkrlk giúpjoap hắuijun đgqsliềibhdu chếnray mộecpkt vàkrlki viêydzqn, đgqslgoab cho hắuijun làkrlkm quàkrlk cho Trưawucơreunng Tụkcqz Nhi.

Mộecpkt bìkcqznh nhỏelphkrlky chíqnwunh làkrlk soóreun thuốuicsc còfkwln lạenlti, nguyêydzqn lúpjoac đgqslalyju Hàkrlkn Lậqnwup chỉmgxgbziung đgqslgoab xua đgqsluổwuuei côqfadn trùbziung khi qua đgqslêydzqm ởxlku ngoàkrlki trờauzqi, nhưawucng hôqfadm nay cũltbmng nhâgmfen tiệgclpn lấbbbby ra đgqslgoabzikeng phóreun.

krlkn Lậqnwup đgqslem cágclpi bìkcqznh nhỏelph tung vềibhd phíqnwua côqfadgclpi đgqsluicsi diệgclpn, Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn khôqfadng kịkbclp đgqslibhd phòfkwlng, córeun chúpjoat luốuicsng cuốuicsng tay châgmfen chụkcqzp lấbbbby.

gclpâgmfey làkrlkgclpi gìkcqz?" Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn mỉmgxgm cưawucauzqi, nàkrlkng cuốuicsi cùbziung cũltbmng từawucgclpi ngưawucauzqi cựcohbc kỳjljr hẹvzfmp hòfkwli nàkrlky lấbbbby ra đgqslưawucgvcfc lễzdtm vậqnwut, mặrvzfc dùbziu vẫfkwln khôqfadng biếnrayt làkrlkgclpi gìkcqz, nhưawucng cũltbmng làkrlkm cho Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn rấbbbbt làkrlkawucng phấbbbbn.

gclpóreunkrlk Oanh hưawucơreunng hoàkrlkn, nóreun đgqslrvzfc biệgclpt kỳjljr diệgclpu, córeun thểgoab…"krlkn Lậqnwup đgqslem cágclpc côqfadng hiệgclpu củmgxga thuốuicsc nàkrlky giảfkwlng giảfkwli tỉmgxg mỏelph cho côqfadgclpi nghe, còfkwln tưawucxlkung rằxbmhng đgqsluicsi phưawucơreunng sẽhwin rấbbbbt làkrlkkrlki lòfkwlng vàkrlk cao hứzikeng.


Ai ngờauzqqfadgclpi mởxlkugclpi bìkcqznh ra sau khi ngửgclpi thấbbbby mùbziui thơreunm, liềibhdn lậqnwup tứzikec vọrowlt nhanh ra xa, dùbziung ágclpnh mắuijut phòfkwlng bịkbcl sắuijuc lang màkrlk nhìkcqzn Hàkrlkn Lậqnwup, trong miệgclpng vẫfkwln cẩbziun thậqnwun đgqslibhd phòfkwlng nóreuni:

"Thuốuicsc nàkrlky khôqfadng phảfkwli làkrlkydzqawucgvcfc hay làkrlk xuâgmfen dưawucgvcfc gìkcqz đgqslóreun chứzike! Ta cũltbmng đgqslãrowl nghe hai vịkbcl tỷqhui tỷqhuireuni mùbziui thơreunm cũltbmng tưawucơreunng tựcohb nhưawuc thếnraykrlky, ngưawucơreuni khôqfadng phảfkwli làkrlk muốuicsn córeunawucu đgqslgclpkcqz vớreuni ta chứzike?"

krlkn Lậqnwup nghe vậqnwuy sửgclpng sốuicst hồgclpi lâgmfeu, sau đgqslóreunltbmng khôqfadng nóreuni gìkcqz, hắuijun bâgmfey giờauzq đgqslecpkt nhiêydzqn córeun loạenlti cảfkwlm giágclpc tứzikec muốuicsn hộecpkc mágclpu. Côqfadgclpi nàkrlky tâgmfem tưawucltbmng thậqnwut khóreunkrlk nắuijum đgqslưawucgvcfc! Lạenlti córeun thểgoab đgqslem Oanh hưawucơreunng hoàkrlkn liêydzqn tưawucxlkung đgqslếnrayn xuâgmfen dưawucgvcfc!

Hiệgclpn tạenlti Hàkrlkn Lậqnwup cũltbmng khôqfadng biếnrayt làkrlkydzqn bộecpki phụkcqzc sựcohb cẩbziun thậqnwun củmgxga đgqsluicsi phưawucơreunng, hay làkrlkkcqz sựcohb oan uổwuueng củmgxga mìkcqznh màkrlkqfad to lêydzqn ba tiếnrayng!

"Xem bộecpkgclpng, ngưawucơreuni nóreuni hìkcqznh nhưawuckrlk sựcohb thậqnwut. Bấbbbbt quágclp ta phảfkwli đgqslưawuca cho Nhịkbcl tỷqhui kiểgoabm nghiệgclpm mớreuni córeun thểgoabbziung đgqslưawucgvcfc, dùbziu sao nữbziu nhi chúpjoang ta cũltbmng phảfkwli cẩbziun thậqnwun làkrlk trêydzqn hếnrayt!" Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn nghiêydzqm trang nóreuni vớreuni Hàkrlkn Lậqnwup.

"Khụkcqz! Khụkcqz…, ngưawucơreuni cứzikebziuy tiệgclpn".

krlkn Lậqnwup khôqfadng nóreuni gìkcqz, chỉmgxgreun thểgoab ho khan vàkrlki tiếnrayng, che dấbbbbu sựcohb nhăiabin nhóreun trêydzqn mặrvzft mìkcqznh, hắuijun hiệgclpn tạenlti cảfkwlm giágclpc thấbbbby nêydzqn cágclpch xa tiểgoabu yêydzqu tinh nàkrlky mộecpkt chúpjoat thìkcqz tốuicst, nếnrayu khôqfadng cũltbmng khôqfadng biếnrayt lúpjoac nàkrlko sẽhwinkrlkm cho phágclpt bựcohbc màkrlk chếnrayt.

"Bấbbbbt quágclp, nếnrayu nhưawuc thuốuicsc sửgclp dụkcqzng tốuicst theo nhưawuc lờauzqi ngưawucơreuni nóreuni, vậqnwuy xem nhưawuc ngưawucơreuni vưawucgvcft qua kiểgoabm tra! Sau nàkrlky sưawuc huynh tạenlti Mặrvzfc phủmgxgreun việgclpc gìkcqz khóreun khăiabin, cứzike việgclpc tìkcqzm Thảfkwli Hoàkrlkn ta sẽhwin hỗydzq trợgvcf, ta chỉmgxg cầalyjn thu chúpjoat thùbziu lao nho nhỏelph, khẳecpkng đgqslkbclnh córeun thểgoab giúpjoap ngưawucơreuni hoàkrlkn toàkrlkn giảfkwli quyếnrayt" Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn đgqslem cágclpi bìkcqznh nhỏelphreuni tay rung lêydzqn vàkrlki cágclpi, cưawucauzqi nóreuni.

gclpưawucgvcfc rồgclpi, sưawuc muộecpki! Sưawuc huynh córeun việgclpc nhấbbbbt đgqslkbclnh tìkcqzm ngưawucơreuni hỗydzq trợgvcf"krlkn Lậqnwup lúpjoac nàkrlky cũltbmng khôqfadi phụkcqzc lạenlti thágclpi đgqslecpkkcqznh thưawucauzqng, bìkcqznh thảfkwln màkrlk đgqslágclpp lạenlti, trong lòfkwlng lạenlti hung hăiabing thầalyjm nghĩrmxm: "Tìkcqzm cágclpi loạenlti mêydzq tiềibhdn nhưawuc ngưawucơreuni, córeunkrlk đgqslydzqn!"

Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn tựcohb nhiêydzqn nghe khôqfadng đgqslưawucgvcfc lờauzqi trong lòfkwlng củmgxga Hàkrlkn Lậqnwup, nàkrlkng vìkcqz đgqsluicsi phưawucơreunng trởxlkuydzqn thuậqnwun theo mìkcqznh màkrlk rấbbbbt làkrlk cao hứzikeng, đgqslecpkt nhiêydzqn cảfkwlm giágclpc đgqslưawucgvcfc vịkbclkrlkn sưawuc huynh nàkrlky cũltbmng khágclpkrlk thúpjoa vịkbcl, thoạenltt nhìkcqzn cũltbmng córeunkrlki phầalyjn thuậqnwun mắuijut.

"Chúpjoang ta đgqsli thôqfadi, Hàkrlkn sưawuc huynh! Ta sẽhwin chọrowln cho ngưawucơreuni mộecpkt căiabin phòfkwlng lớreunn, sẽhwin khôqfadng đgqslgoab ngưawucơreuni thiệgclpt đgqslâgmfeu!" Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn mặrvzft màkrlky hớreunn hởxlku cuốuicsi cùbziung đgqslãrowl tiếnrayp tụkcqzc dẫfkwln đgqslưawucauzqng, nàkrlkng ngẩbziung cao đgqslalyju đgqsli ởxlku phíqnwua trưawucreunc Hàkrlkn Lậqnwup.

krlkkrlkn Lậqnwup ởxlku phíqnwua sau thởxlkukrlki mộecpkt hơreuni, rồgclpi từawuc từawuc đgqsli theo sau.

"Côqfadgclpi tinh linh cổwuue quágclpi nhưawuc vậqnwuy, hắuijun tuyệgclpt đgqsluicsi làkrlkqfad phúpjoac tiêydzqu thụkcqz! Đgclpawucng nóreuni tớreuni đgqslenlti tiểgoabu thưawucltbmng khôqfadng córeun khảfkwliabing coi trọrowlng ngưawucauzqi córeunawucreunng mạenlto bìkcqznh thưawucauzqng nhưawuckcqznh, coi nhưawuckrlk coi trọrowlng, hắuijun cũltbmng sẽhwin khôqfadng chúpjoat do dựcohbkrlk cựcohb tuyệgclpt, nếnrayu khôqfadng bằxbmhng vàkrlko thủmgxg đgqsloạenltn củmgxga đgqsluicsi phưawucơreunng, cũltbmng khiếnrayn cho hắuijun cảfkwlm thấbbbby ăiabin khôqfadng tiêydzqu"krlkn Lậqnwup trong lòfkwlng nghĩrmxm nhưawuc vậqnwuy, đgqslưawuca Mặrvzfc Thảfkwli Hoàkrlkn từawuc trong danh ságclpch ágclpi mộecpk củmgxga mìkcqznh, khôqfadng chúpjoat do dựcohbkrlk mộecpkt búpjoat xóreuna đgqsli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.