Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 112 : Ám tín

    trước sau   
"Nhưfrtt Tứpjic muộghcgi vừtjesa nócbqzi, gãibci mao đzbuqdurvu tiểmxccu tửmxcc họtqvxornpn kia, đzbuqútqvxng thậeksat cócbqzornpi phầdurvn đzbuqáypslng ngạraeqi!" Nhịiykl phu nhâsjaln Lýghcg thịiykl khẽboee cau màornpy, từtjes từtjescbqzi.

"Thậeksat ra khôvaxrng nócbqzi đzbuqếxebpn nhữrhrfng thứpjic kháypslc, đzbuqiyklnh lựmhrvc củlmbaa hắzbuqn so vớpgqfi têocvcn giảchxs mạraeqo lầdurvn trưfrttpgqfc mạraeqnh hơyxpfn rấkkwqt nhiềsjalu, ta nhớpgqf kỹblhtvaxrng tửmxcc họtqvx Ngôvaxr kia, sau khi gặixtrp ta, đzbuqãibci bịiykl Thiêocvcn Hồmxcc đzbuqraeqi pháypslp củlmbaa ta làornpm cho si mêocvc cảchxs ngàornpy mớpgqfi khôvaxri phụgduac lạraeqi bìrykwnh thưfrttedinng. Màornp họtqvxornpn nàornpy, chỉkdtytqvxc bắzbuqt đzbuqdurvu thìrykwcbqz chútqvxt thầdurvn mêocvc, nhưfrttng lậeksap tứpjicc tỉkdtynh táypslo lạraeqi, cócbqz thểmxcc thấkkwqy tinh thầdurvn lựmhrvc hơyxpfn ngưfrttedini, khôvaxrng phảchxsi làornp hạraeqng tầdurvm thưfrttedinng!" Tam phu nhâsjaln do dựmhrv mộghcgt chútqvxt, rồmxcci thởfrttornpi, rồmxcci nócbqzi ra lờedini trong lòdsrvng mìrykwnh.

Nhữrhrfng lờedini nàornpy vừtjesa ra, ba ngưfrttedini lạraeqi yêocvcn tĩboeenh lạraeqi, mỗmxcci ngưfrttedini đzbuqsjalu cócbqzsjalm tưfrtt, tựmhrva hồmxcccbqzi cáypsli gìrykwsjaly giờedinblhtng khôvaxrng tốinept.

Mộghcgt láypslt sau, Nghiêocvcm thịiyklfrttedini khổzatz mộghcgt chútqvxt, rốinept cụgduac chủlmba đzbuqghcgng lêocvcn tiếxebpng trưfrttpgqfc nócbqzi: "Ngưfrttedini nàornpy lợswjji hạraeqi nhưfrtt thếxebp, khôvaxrng biếxebpt đzbuqinepi vớpgqfi Mặixtrc phủlmba chútqvxng ta màornpcbqzi, làornp họtqvxa hay phútqvxc?"

"Lấkkwqy ra áypslm thưfrtt, mọtqvxi ngưfrttedini xem làornpvaxrornpng!" Nghiêocvcm thịiykl lờedini còdsrvn chưfrtta dứpjict, thanh âsjalm củlmbaa thiếxebpu phụgdua lạraeqnh lùohkeng Ngũblht phu nhâsjaln, từtjesocvcn ngoàornpi phòdsrvng lạraeqnh lùohkeng nócbqzi, cũblhtng đzbuqang chậeksam rãibcii tiếxebpn vàornpo.

"Ta đzbuqãibci xem qua, trong phưfrttơyxpfng viêocvcn hai trărsmwm thưfrttpgqfc tuyệcneut khôvaxrng cócbqz ngưfrttedini ngoàornpi, cũblhtng đzbuqãibcirsmwng sốinep cảchxsnh vệcneuocvcn gấkkwqp đzbuqôvaxri!" Ngũblht phu nhâsjaln khôvaxrng chútqvxt biểmxccu tìrykwnh nócbqzi.


Nghiêocvcm thịiykltqvxi đzbuqdurvu suy nghĩboee mộghcgt chútqvxt, rốinept cụgduac mởfrtt miệcneung.

"Cáypslc ngưfrttedini nócbqzi vậeksay cũblhtng đzbuqsjalu nhớpgqf lờedini phu quâsjaln nócbqzi trưfrttpgqfc khi đzbuqi. Sau khi hắzbuqn rờedini đzbuqi, nếxebpu làornp cho ngưfrttedini đzbuqem thưfrtt vềsjalornp chỉkdtycbqz minh thưfrtt (thưfrttvaxrornpng) chứpjic khôvaxrng cócbqz áypslm thưfrtt (thưfrttcbqzgduan dấkkwqu nộghcgi dung kháypslc), thìrykwcbqzi rõvaxr rằkcfhng hắzbuqn bìrykwnh yêocvcn vôvaxr sựmhrv, chútqvxng ta cũblhtng yêocvcn tâsjalm. Nếxebpu trong thưfrttcbqzgduan dấkkwqu áypslm thưfrtt, thìrykwypslm chívdznn phầdurvn mưfrttedini làornpypslo vềsjalcbqz chuyệcneun khôvaxrng ổzatzn, đzbuqmxcc cho chútqvxng ta chuẩgduan bịiyklsjalm lýghcg. Vềsjal phầdurvn láypsl thưfrttornpy…"

"Chútqvxng ta cũblhtng thấkkwqy rõvaxr, trêocvcn láypsl thưfrttornpy đzbuqívdznch xáypslc làornpcbqz dấkkwqu áypslm thưfrtt. Bấkkwqt kểmxccornp tin tứpjicc tốinept hay khôvaxrng, cáypsli nàornpy chútqvxng ta sớpgqfm muộghcgn gìrykwblhtng phảchxsi đzbuqinepi mặixtrt, cũblhtng phảchxsi xem rõvaxr nộghcgi dung bêocvcn trong làornprykw" Thanh âsjalm củlmbaa Tam phu nhâsjaln cũblhtng khôvaxrng hềsjal kiềsjalu mỵedfg nữrhrfa, màornp ngưfrttswjjc lạraeqi tràornpn ngậeksap đzbuqau xócbqzt.

dgtmưfrttswjjc rồmxcci! Mọtqvxi ngưfrttedini nếxebpu đzbuqãibci chuẩgduan bịiykl sẵrhrfn sàornpng, chútqvxng ta hãibciy làornp cho áypslm thưfrtt hiệcneun hìrykwnh lêocvcn đzbuqi!" Nghiêocvcm thịiykl quyếxebpt đzbuqypsln nócbqzi.

ornpng khôvaxrng chầdurvn chờedin nữrhrfa, đzbuqem mộghcgt chékgzyn tràornp trêocvcn bàornpn đzbuqixtrt đzbuqếxebpn trưfrttpgqfc mặixtrt, rồmxcci đzbuqzatzornpo đzbuqócbqz nửmxcca chékgzyn nưfrttpgqfc. Tiếxebpp theo lạraeqi đzbuqem chiếxebpn nhẫnqmxn hìrykwnh rồmxccng trêocvcn tay mìrykwnh, xoay mấkkwqy vòdsrvng, đzbuqem chiếxebpc nhẫnqmxn táypslch thàornpnh hai nửmxcca, lộghcg ra bêocvcn trong cócbqz chứpjica mộghcgt chútqvxt bộghcgt phấkkwqn màornpu trắzbuqng.

Nghiêocvcm thịiykl cẩgduan thậeksan đzbuqem sốinep bộghcgt nàornpy đzbuqzatzornpo chékgzyn nưfrttpgqfc, sau đzbuqócbqz áypslnh mắzbuqt hưfrttpgqfng vềsjal mấkkwqy ngưfrttedini còdsrvn lạraeqi.

Nhịiykl phu nhâsjaln Lýghcg thịiyklfrttpgqfi cáypsli nhìrykwn củlmbaa Nghiêocvcm thịiykl, đzbuqpjicng dậeksay đzbuqdurvu tiêocvcn.

ornpng đzbuqi tớpgqfi trưfrttpgqfc bàornpn, khoáypslt nhẹrugn tay, trêocvcn ngócbqzn tay trắzbuqng nõvaxrn cũblhtng cócbqz mộghcgt chiếxebpc nhẫnqmxn tưfrttơyxpfng tựmhrv nhưfrtt vậeksay.

ghcg thịiykl từtjesocvcn trong nhẫnqmxn cũblhtng lấkkwqy ra mộghcgt ívdznt bộghcgt phấkkwqn, đzbuqzatzornpo bêocvcn trong chékgzyn tràornp. Chỉkdtyornp sốinep bộghcgt củlmbaa nàornpng cócbqzornpu hồmxccng, thoạraeqt nhìrykwn khôvaxrng giốinepng củlmbaa Nghiêocvcm.

Tiếxebpp theo Tam phu nhâsjaln, Ngũblht phu nhâsjaln, đzbuqsjalu cócbqz cửmxcc đzbuqghcgng tưfrttơyxpfng tựmhrv, cáypslc nàornpng cũblhtng đzbuqsjalu cócbqz mộghcgt cáypsli nhẫnqmxn hìrykwnh rồmxccng, bêocvcn trong dấkkwqu mộghcgt phấkkwqn phâsjaln biệcneut màornpu vàornpng vàornpornpu đzbuqen.

Nghiêocvcm thịiykl đzbuqswjji tấkkwqt cảchxs mọtqvxi ngưfrttedini làornpm xong chuyệcneun củlmbaa mìrykwnh, mớpgqfi cầdurvm lấkkwqy chékgzyn tràornp khe khẽboee lay đzbuqghcgng, kếxebpt quảchxs chấkkwqt lỏixtrng nguyêocvcn đzbuqlmbaornpu sắzbuqc bêocvcn trong, trưfrttpgqfc sựmhrv nhẹrugn nhàornpng lay đzbuqghcgng đzbuqócbqz đzbuqócbqz trởfrttocvcn trong suốinept.

dgtmưfrttswjjc rồmxcci, nưfrttpgqfc hiệcneun hìrykwnh đzbuqãibci đzbuqiềsjalu chếxebp xong. Nhịiykl tỷcneu, ngưfrttedini tay linh đzbuqghcgng nhấkkwqt! Việcneuc xửmxccghcgypsl thưfrttornpy do tỷcneu tỷcneuornpm đzbuqi!" Nghiêocvcm thịiykl khiêocvcm nhưfrttedinng nócbqzi vớpgqfi Nhịiykl phu nhâsjaln.

ghcg thịiykl nghe Nghiêocvcm thịiyklcbqzi, mỉkdtym cưfrttedini, cũblhtng khôvaxrng chốinepi từtjes, ựmhrvu [tiếxebpp nhậeksan lấkkwqy chékgzyn nưfrttpgqfc vàornp thưfrtt, chărsmwm chútqvx xửmxccghcg.


Trong khoảchxsng thờedini gian tiếxebpp theo, trừtjesghcg thịiykl đzbuqang xửmxccghcgypsl thưfrtt ra, nhữrhrfng ngưfrttedini kháypslc đzbuqsjalu trầdurvm mặixtrc khôvaxrng lêocvcn tiếxebpng, làornpm cho khôvaxrng khívdznocvcn trong phòdsrvng cócbqz vẻugoiornpng trởfrttocvcn khẩgduan trưfrttơyxpfng.

"Hoàornpn thàornpnh, trêocvcn láypsl thưfrtt tấkkwqt cảchxs đzbuqsjalu đzbuqãibci đzbuqưfrttswjjc lau qua mộghcgt lầdurvn. Kếxebp tiếxebpp hẳzbuqn làornp Ngũblht muộghcgi hỗmxcc trợswjj, dùohkeng nộghcgi côvaxrng hong khôvaxrcbqz!"ghcg thịiykl đzbuqpjicng lêocvcn, lau mồmxccvaxri đzbuqzatz trêocvcn tráypsln, cưfrttedini nócbqzi vớpgqfi Ngũblht phu nhâsjaln.

Thiếxebpu phụgdua mặixtrt lạraeqnh gậeksat đzbuqdurvu, cẩgduan thậeksan nhậeksan lấkkwqy láypsl thưfrtt.

ornpng đzbuqưfrtta tay ra, vậeksan côvaxrng làornpm cho bàornpn tay pháypslt ra đzbuqghcgcbqzng nhèrhrf nhẹrugn, sau đzbuqócbqz lạraeqi đzbuqưfrtta bàornpn tay đzbuqmxccypslch trêocvcn láypsl thưfrtt hai ba tấkkwqc rồmxcci dừtjesng lạraeqi bấkkwqt đzbuqghcgng, cứpjic nhưfrtt vậeksay khuôvaxrn mặixtrt từtjes từtjes hồmxccng lêocvcn.

Khôvaxrng bao lâsjalu sau, láypsl thưfrtt đzbuqãibci hoàornpn toàornpn khôvaxr, chữrhrf viếxebpt bằkcfhng mựmhrvc đzbuqen trêocvcn láypsl thưfrtt đzbuqãibci khôvaxrng còdsrvn nữrhrfa, ngưfrttswjjc lạraeqi hiệcneun ra mộghcgt vàornpi chữrhrf viếxebpt màornpu đzbuqixtr nhàornpn nhạraeqt, đzbuqâsjaly làornp thứpjicornp Mặixtrc đzbuqraeqi phu hao phívdznsjalm cơyxpf muốinepn cho Hàornpn Lậeksap đzbuqưfrtta vềsjal cho vợswjj con - áypslm thưfrtt.

ornpn Lậeksap cũblhtng khôvaxrng biếxebpt nhữrhrfng chuyệcneun pháypslt sinh trong phòdsrvng sau khi mìrykwnh đzbuqi, hắzbuqn lútqvxc nàornpy nhìrykwn tiểmxccu yêocvcu tinh trưfrttpgqfc mắzbuqt, màornp cảchxsm thấkkwqy đzbuqau đzbuqdurvu!

Vịiykl Mặixtrc tam tiểmxccu thưfrttornpy đzbuqang đzbuqi nửmxcca đzbuqưfrttedinng, đzbuqãibci nhằkcfhn chằkcfhm chằkcfhm vàornpo hắzbuqn, đzbuqòdsrvi lễrykw ra mắzbuqt sưfrtt huynh.

"Sưfrtt muộghcgi muốinepn lễrykw vậeksat gìrykw?"ornpn Lậeksap bấkkwqt đzbuqzbuqc dĩboee khôvaxrng thểmxccornpm gìrykw kháypslc hơyxpfn làornp sờedin sờedinblhti, chuẩgduan bịiykl thỏixtra mãibcin yêocvcu cầdurvu củlmbaa đzbuqinepi phưfrttơyxpfng.

"Cócbqz châsjalu bảchxso trang sứpjicc gìrykw, thấkkwqy đzbuqrugnp hoặixtrc thútqvx vịiyklrykw đzbuqócbqz đzbuqsjalu đzbuqưfrttswjjc, ta cũblhtng khôvaxrng cócbqzkgzyn chọtqvxn lắzbuqm! Thậeksat sựmhrv khôvaxrng thểmxcc khôvaxrng nócbqzi, đzbuqưfrtta ta bảchxsy táypslm ngàornpn lưfrttswjjng bạraeqc cũblhtng đzbuqưfrttswjjc, cxung tívdznnh làornpfrttswjjt qua kiểmxccm tra!" Mặixtrc Thảchxsi Hoàornpn mởfrtt đzbuqôvaxri mắzbuqt to đzbuqen láypsly, thiệcneun châsjaln vôvaxrornpcbqzi.

"Bảchxsy táypslm ngàornpn lưfrttswjjng bạraeqc?"ornpn Lậeksap vừtjesa nghe thiếxebpu chútqvxt nữrhrfa tékgzy ngửmxcca trêocvcn mặixtrt đzbuqkkwqt. "Vịiykl tiểmxccu yêocvcu tinh nàornpy thậeksat đzbuqútqvxng làornpfrtt tửmxcc to mồmxccm, mộghcgt chútqvxt cũblhtng khôvaxrng biếxebpt xấkkwqu hổzatz!"

dgtmem toàornpn bộghcg sốinep tiềsjaln trêocvcn ngưfrttedini, cũblhtng khôvaxrng cócbqz nhiềsjalu bạraeqc nhưfrtt vậeksay. Hơyxpfn nữrhrfa cho dùohkecbqz, cũblhtng khôvaxrng thểmxccornpo đzbuqưfrtta cho nàornpng ta nhưfrtt vậeksay, nàornpng thậeksat đzbuqútqvxng làornp muốinepn biếxebpn mìrykwnh thàornpnh têocvcn ngốinepc hay sao!"ornpn Lậeksap trong lòdsrvng nghĩboee nhưfrtt vậeksay, áypslnh mắzbuqt trêocvcn mặixtrt mặixtrc dùohke khôvaxrng biếxebpn đzbuqzatzi, nhưfrttng áypslnh mắzbuqt nhìrykwn côvaxrypsli đzbuqãibci xuấkkwqt hiệcneun mộghcgt chútqvxt ýghcg tứpjic.

Mặixtrc Thảchxsi Hoàornpn cũblhtng thôvaxrng minh cơyxpf trívdzn, xem qua đzbuqãibci hiểmxccu vàornpi phầdurvn tâsjalm tưfrtt củlmbaa Hàornpn Lậeksap.

ornpng đzbuqem cáypsli miệcneung nhỏixtr nhắzbuqn trềsjal ra, cốinep ýghcg cảchxs kinh kêocvcu lêocvcn: "Hàornpn sưfrtt huynh, ngưfrttedini khôvaxrng phảchxsi làornp khôvaxrng cócbqz lễrykw vậeksat gìrykw khi lầdurvn đzbuqdurvu gặixtrp sưfrtt muộghcgi đzbuqáypslng yêocvcu nhưfrtt vậeksay chứpjic! Phảchxsi biếxebpt rằkcfhng, Ngôvaxrvaxrng tửmxcc kia, mớpgqfi gặixtrp mặixtrt đzbuqãibci cho ngưfrttedini ta mộghcgt vạraeqn lưfrttswjjng ngâsjaln phiếxebpu đzbuqmxcc tiêocvcu vặixtrt!"

ornpn Lậeksap vừtjesa nghe, cáypsli nàornpy thậeksat quáypsl ngu ngốinepc! Đdgtmócbqzornp họtqvx Ngôvaxr muốinepn thu thấkkwqy gia tàornpi củlmbaa cáypslc ngưfrttơyxpfi! Ta chưfrtta từtjesng cócbqz loạraeqi ýghcg nghĩboeeornpy, hơyxpfn nữrhrfa hiệcneun tạraeqi còdsrvn âsjalm đzbuqghcgc chưfrtta trừtjes, bấkkwqt cứpjictqvxc nàornpo cũblhtng cócbqz thểmxcc khócbqz giữrhrf đzbuqưfrttswjjc cáypsli mạraeqng nhỏixtrornpy!

ornpn Lậeksap bựmhrvc mìrykwnh, dứpjict khoáypslt bấkkwqt đzbuqghcgng thanh sắzbuqc nhìrykwn lêocvcn bầdurvu trờedini, vẫnqmxn khôvaxrng nhútqvxc nhívdznch. Hắzbuqn muốinepn nhìrykwn mộghcgt chútqvxt vịiykl tiểmxccu yêocvcu tinh nàornpy, làornpm sao cócbqz thểmxcc từtjes trêocvcn ngưfrttedini hắzbuqn chiếxebpm đzbuqưfrttswjjc tiệcneun nghi!

Mặixtrc Thảchxsi Hoàornpn thấkkwqy Hàornpn Lậeksap nàornpy cócbqz vẻugoi tứpjicc giậeksan, cũblhtng giảchxs ngốinepc làornpm bộghcg khôvaxrng nócbqzi lờedini nàornpo, mộghcgt chútqvxt cũblhtng khôvaxrng đzbuqmxcc ýghcg tớpgqfi mìrykwnh, trong lòdsrvng khôvaxrng nhịiykln đzbuqưfrttswjjc cócbqz chútqvxt nócbqzng nảchxsy!

Từtjes mộghcgt nărsmwm trưfrttpgqfc, nàornpng từtjes trêocvcn ngưfrttedini trêocvcn giảchxs mạraeqo kia, lừtjesa lấkkwqy đzbuqưfrttswjjc khôvaxrng ívdznt tiềsjaln, hàornpng đzbuqêocvcm nằkcfhm mơyxpfblhtng mong muốinepn cócbqz nhiềsjalu ngưfrttedini nhưfrtt vậeksay đzbuqem tiềsjaln tớpgqfi tậeksan nhàornp cho mìrykwnh xàornpi.

vaxrm nay thậeksat vấkkwqt vảchxs mớpgqfi cócbqzyxpf hộghcgi lầdurvn nữrhrfa, nhưfrttng cáypsli têocvcn thoạraeqt nhìrykwn đzbuqútqvxng làornp đzbuqcneu tửmxcc củlmbaa cha lạraeqi rấkkwqt khócbqz nháypsl, hơyxpfn nữrhrfa da mặixtrt cũblhtng so vớpgqfi tưfrttedinng còdsrvn muốinepn dầdurvy hơyxpfn, đzbuqinepi vớpgqfi mộghcgt côvaxrypsli đzbuqáypslnh yêocvcu nhưfrttrykwnh mộghcgt chútqvxt đzbuqghcgng tâsjalm cũblhtng khôvaxrng cócbqz! Còdsrvn khôvaxrng thèrhrfm nhìrykwn bảchxsn thâsjaln mìrykwnh diễrykwn nưfrttpgqfc mắzbuqt muốinepn chảchxsy ra rồmxcci đzbuqâsjaly! Vậeksay màornp vẫnqmxn khôvaxrng chútqvxt đzbuqghcgng tĩboeenh nàornpo, thậeksat tứpjicc chếxebpt ngưfrttedini đzbuqi đzbuqưfrttswjjc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.