Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 112 : Ám tín

    trước sau   
"Nhưyunl Tứerbj muộthlwi vừduqea nódekki, gãyunl mao đyzewyzewu tiểyunlu tửcukh họdekkdecvn kia, đyzewúiobrng thậdhxxt códekkdecvi phầyzewn đyzewáwuibng ngạpbxni!" Nhịgywv phu nhâszdln Lýjlsv thịgywv khẽszdl cau màdecvy, từduqe từduqedekki.

"Thậdhxxt ra khôxbqpng nódekki đyzewếpbxnn nhữiptmng thứerbj kháwuibc, đyzewgywvnh lựqqdfc củgywva hắoabqn so vớjpili têfojfn giảapjf mạpbxno lầyzewn trưyunljpilc mạpbxnnh hơmwwkn rấpbxnt nhiềycaiu, ta nhớjpil kỹjpwxxbqpng tửcukh họdekk Ngôxbqp kia, sau khi gặhxgtp ta, đyzewãyunl bịgywv Thiêfojfn Hồjpwx đyzewpbxni pháwuibp củgywva ta làdecvm cho si mêfojf cảapjf ngàdecvy mớjpili khôxbqpi phụnvsyc lạpbxni bìpzprnh thưyunlfahang. Màdecv họdekkdecvn nàdecvy, chỉticxiobrc bắoabqt đyzewyzewu thìpzprdekk chúiobrt thầyzewn mêfojf, nhưyunlng lậdhxxp tứerbjc tỉticxnh táwuibo lạpbxni, códekk thểyunl thấpbxny tinh thầyzewn lựqqdfc hơmwwkn ngưyunlfahai, khôxbqpng phảapjfi làdecv hạpbxnng tầyzewm thưyunlfahang!" Tam phu nhâszdln do dựqqdf mộthlwt chúiobrt, rồjpwxi thởthlwdecvi, rồjpwxi nódekki ra lờfahai trong lòjcwbng mìpzprnh.

Nhữiptmng lờfahai nàdecvy vừduqea ra, ba ngưyunlfahai lạpbxni yêfojfn tĩdpwlnh lạpbxni, mỗlbmwi ngưyunlfahai đyzewycaiu códekkszdlm tưyunl, tựqqdfa hồjpwxdekki cáwuibi gìpzprszdly giờfahaiobrng khôxbqpng tốquext.

Mộthlwt láwuibt sau, Nghiêfojfm thịgywvyunlfahai khổqqdf mộthlwt chúiobrt, rốquext cụnvsyc chủgywv đyzewthlwng lêfojfn tiếpbxnng trưyunljpilc nódekki: "Ngưyunlfahai nàdecvy lợetppi hạpbxni nhưyunl thếpbxn, khôxbqpng biếpbxnt đyzewquexi vớjpili Mặhxgtc phủgywv chúiobrng ta màdecvdekki, làdecv họdekka hay phúiobrc?"

"Lấpbxny ra áwuibm thưyunl, mọdekki ngưyunlfahai xem làdecvdekkdecvng!" Nghiêfojfm thịgywv lờfahai còjcwbn chưyunla dứerbjt, thanh âszdlm củgywva thiếpbxnu phụnvsy lạpbxnnh lùgvmfng Ngũiobr phu nhâszdln, từduqefojfn ngoàdecvi phòjcwbng lạpbxnnh lùgvmfng nódekki, cũiobrng đyzewang chậdhxxm rãyunli tiếpbxnn vàdecvo.

"Ta đyzewãyunl xem qua, trong phưyunlơmwwkng viêfojfn hai trăbgxmm thưyunljpilc tuyệdssit khôxbqpng códekk ngưyunlfahai ngoàdecvi, cũiobrng đyzewãyunlbgxmng sốquex cảapjfnh vệdssifojfn gấpbxnp đyzewôxbqpi!" Ngũiobr phu nhâszdln khôxbqpng chúiobrt biểyunlu tìpzprnh nódekki.


Nghiêfojfm thịgywviobri đyzewyzewu suy nghĩdpwl mộthlwt chúiobrt, rốquext cụnvsyc mởthlw miệdssing.

"Cáwuibc ngưyunlfahai nódekki vậdhxxy cũiobrng đyzewycaiu nhớjpil lờfahai phu quâszdln nódekki trưyunljpilc khi đyzewi. Sau khi hắoabqn rờfahai đyzewi, nếpbxnu làdecv cho ngưyunlfahai đyzewem thưyunl vềycaidecv chỉticxdekk minh thưyunl (thưyunldekkdecvng) chứerbj khôxbqpng códekk áwuibm thưyunl (thưyunldekkiwkon dấpbxnu nộthlwi dung kháwuibc), thìpzprdekki rõdekk rằjurmng hắoabqn bìpzprnh yêfojfn vôxbqp sựqqdf, chúiobrng ta cũiobrng yêfojfn tâszdlm. Nếpbxnu trong thưyunldekkiwkon dấpbxnu áwuibm thưyunl, thìpzprwuibm chíycain phầyzewn mưyunlfahai làdecvwuibo vềycaidekk chuyệdssin khôxbqpng ổqqdfn, đyzewyunl cho chúiobrng ta chuẩiwkon bịgywvszdlm lýjlsv. Vềycai phầyzewn láwuib thưyunldecvy…"

"Chúiobrng ta cũiobrng thấpbxny rõdekk, trêfojfn láwuib thưyunldecvy đyzewíycaich xáwuibc làdecvdekk dấpbxnu áwuibm thưyunl. Bấpbxnt kểyunldecv tin tứerbjc tốquext hay khôxbqpng, cáwuibi nàdecvy chúiobrng ta sớjpilm muộthlwn gìpzpriobrng phảapjfi đyzewquexi mặhxgtt, cũiobrng phảapjfi xem rõdekk nộthlwi dung bêfojfn trong làdecvpzpr" Thanh âszdlm củgywva Tam phu nhâszdln cũiobrng khôxbqpng hềycai kiềycaiu mỵdekk nữiptma, màdecv ngưyunletppc lạpbxni tràdecvn ngậdhxxp đyzewau xódekkt.

cccnưyunletppc rồjpwxi! Mọdekki ngưyunlfahai nếpbxnu đyzewãyunl chuẩiwkon bịgywv sẵzqren sàdecvng, chúiobrng ta hãyunly làdecv cho áwuibm thưyunl hiệdssin hìpzprnh lêfojfn đyzewi!" Nghiêfojfm thịgywv quyếpbxnt đyzewwuibn nódekki.

decvng khôxbqpng chầyzewn chờfaha nữiptma, đyzewem mộthlwt chéahgpn tràdecv trêfojfn bàdecvn đyzewhxgtt đyzewếpbxnn trưyunljpilc mặhxgtt, rồjpwxi đyzewqqdfdecvo đyzewódekk nửcukha chéahgpn nưyunljpilc. Tiếpbxnp theo lạpbxni đyzewem chiếpbxnn nhẫcukhn hìpzprnh rồjpwxng trêfojfn tay mìpzprnh, xoay mấpbxny vòjcwbng, đyzewem chiếpbxnc nhẫcukhn táwuibch thàdecvnh hai nửcukha, lộthlw ra bêfojfn trong códekk chứerbja mộthlwt chúiobrt bộthlwt phấpbxnn màdecvu trắoabqng.

Nghiêfojfm thịgywv cẩiwkon thậdhxxn đyzewem sốquex bộthlwt nàdecvy đyzewqqdfdecvo chéahgpn nưyunljpilc, sau đyzewódekk áwuibnh mắoabqt hưyunljpilng vềycai mấpbxny ngưyunlfahai còjcwbn lạpbxni.

Nhịgywv phu nhâszdln Lýjlsv thịgywvyunljpili cáwuibi nhìpzprn củgywva Nghiêfojfm thịgywv, đyzewerbjng dậdhxxy đyzewyzewu tiêfojfn.

decvng đyzewi tớjpili trưyunljpilc bàdecvn, khoáwuibt nhẹoptx tay, trêfojfn ngódekkn tay trắoabqng nõdekkn cũiobrng códekk mộthlwt chiếpbxnc nhẫcukhn tưyunlơmwwkng tựqqdf nhưyunl vậdhxxy.

jlsv thịgywv từduqefojfn trong nhẫcukhn cũiobrng lấpbxny ra mộthlwt íycait bộthlwt phấpbxnn, đyzewqqdfdecvo bêfojfn trong chéahgpn tràdecv. Chỉticxdecv sốquex bộthlwt củgywva nàdecvng códekkdecvu hồjpwxng, thoạpbxnt nhìpzprn khôxbqpng giốquexng củgywva Nghiêfojfm.

Tiếpbxnp theo Tam phu nhâszdln, Ngũiobr phu nhâszdln, đyzewycaiu códekk cửcukh đyzewthlwng tưyunlơmwwkng tựqqdf, cáwuibc nàdecvng cũiobrng đyzewycaiu códekk mộthlwt cáwuibi nhẫcukhn hìpzprnh rồjpwxng, bêfojfn trong dấpbxnu mộthlwt phấpbxnn phâszdln biệdssit màdecvu vàdecvng vàdecvdecvu đyzewen.

Nghiêfojfm thịgywv đyzewetppi tấpbxnt cảapjf mọdekki ngưyunlfahai làdecvm xong chuyệdssin củgywva mìpzprnh, mớjpili cầyzewm lấpbxny chéahgpn tràdecv khe khẽszdl lay đyzewthlwng, kếpbxnt quảapjf chấpbxnt lỏgvxlng nguyêfojfn đyzewgywvdecvu sắoabqc bêfojfn trong, trưyunljpilc sựqqdf nhẹoptx nhàdecvng lay đyzewthlwng đyzewódekk đyzewódekk trởthlwfojfn trong suốquext.

cccnưyunletppc rồjpwxi, nưyunljpilc hiệdssin hìpzprnh đyzewãyunl đyzewiềycaiu chếpbxn xong. Nhịgywv tỷiwko, ngưyunlfahai tay linh đyzewthlwng nhấpbxnt! Việdssic xửcukhjlsvwuib thưyunldecvy do tỷiwko tỷiwkodecvm đyzewi!" Nghiêfojfm thịgywv khiêfojfm nhưyunlfahang nódekki vớjpili Nhịgywv phu nhâszdln.

jlsv thịgywv nghe Nghiêfojfm thịgywvdekki, mỉticxm cưyunlfahai, cũiobrng khôxbqpng chốquexi từduqe, ựqqdfu [tiếpbxnp nhậdhxxn lấpbxny chéahgpn nưyunljpilc vàdecv thưyunl, chăbgxmm chúiobr xửcukhjlsv.


Trong khoảapjfng thờfahai gian tiếpbxnp theo, trừduqejlsv thịgywv đyzewang xửcukhjlsvwuib thưyunl ra, nhữiptmng ngưyunlfahai kháwuibc đyzewycaiu trầyzewm mặhxgtc khôxbqpng lêfojfn tiếpbxnng, làdecvm cho khôxbqpng khíycaifojfn trong phòjcwbng códekk vẻlqhudecvng trởthlwfojfn khẩiwkon trưyunlơmwwkng.

"Hoàdecvn thàdecvnh, trêfojfn láwuib thưyunl tấpbxnt cảapjf đyzewycaiu đyzewãyunl đyzewưyunletppc lau qua mộthlwt lầyzewn. Kếpbxn tiếpbxnp hẳiwkon làdecv Ngũiobr muộthlwi hỗlbmw trợetpp, dùgvmfng nộthlwi côxbqpng hong khôxbqpdekk!"jlsv thịgywv đyzewerbjng lêfojfn, lau mồjpwxxbqpi đyzewqqdf trêfojfn tráwuibn, cưyunlfahai nódekki vớjpili Ngũiobr phu nhâszdln.

Thiếpbxnu phụnvsy mặhxgtt lạpbxnnh gậdhxxt đyzewyzewu, cẩiwkon thậdhxxn nhậdhxxn lấpbxny láwuib thưyunl.

decvng đyzewưyunla tay ra, vậdhxxn côxbqpng làdecvm cho bàdecvn tay pháwuibt ra đyzewthlwdekkng nhèqzal nhẹoptx, sau đyzewódekk lạpbxni đyzewưyunla bàdecvn tay đyzewyunlwuibch trêfojfn láwuib thưyunl hai ba tấpbxnc rồjpwxi dừduqeng lạpbxni bấpbxnt đyzewthlwng, cứerbj nhưyunl vậdhxxy khuôxbqpn mặhxgtt từduqe từduqe hồjpwxng lêfojfn.

Khôxbqpng bao lâszdlu sau, láwuib thưyunl đyzewãyunl hoàdecvn toàdecvn khôxbqp, chữiptm viếpbxnt bằjurmng mựqqdfc đyzewen trêfojfn láwuib thưyunl đyzewãyunl khôxbqpng còjcwbn nữiptma, ngưyunletppc lạpbxni hiệdssin ra mộthlwt vàdecvi chữiptm viếpbxnt màdecvu đyzewgvxl nhàdecvn nhạpbxnt, đyzewâszdly làdecv thứerbjdecv Mặhxgtc đyzewpbxni phu hao phíycaiszdlm cơmwwk muốquexn cho Hàdecvn Lậdhxxp đyzewưyunla vềycai cho vợetpp con - áwuibm thưyunl.

decvn Lậdhxxp cũiobrng khôxbqpng biếpbxnt nhữiptmng chuyệdssin pháwuibt sinh trong phòjcwbng sau khi mìpzprnh đyzewi, hắoabqn lúiobrc nàdecvy nhìpzprn tiểyunlu yêfojfu tinh trưyunljpilc mắoabqt, màdecv cảapjfm thấpbxny đyzewau đyzewyzewu!

Vịgywv Mặhxgtc tam tiểyunlu thưyunldecvy đyzewang đyzewi nửcukha đyzewưyunlfahang, đyzewãyunl nhằjurmn chằjurmm chằjurmm vàdecvo hắoabqn, đyzewòjcwbi lễgfkb ra mắoabqt sưyunl huynh.

"Sưyunl muộthlwi muốquexn lễgfkb vậdhxxt gìpzpr?"decvn Lậdhxxp bấpbxnt đyzewoabqc dĩdpwl khôxbqpng thểyunldecvm gìpzpr kháwuibc hơmwwkn làdecv sờfaha sờfahaiobri, chuẩiwkon bịgywv thỏgvxla mãyunln yêfojfu cầyzewu củgywva đyzewquexi phưyunlơmwwkng.

"Códekk châszdlu bảapjfo trang sứerbjc gìpzpr, thấpbxny đyzewoptxp hoặhxgtc thúiobr vịgywvpzpr đyzewódekk đyzewycaiu đyzewưyunletppc, ta cũiobrng khôxbqpng códekkahgpn chọdekkn lắoabqm! Thậdhxxt sựqqdf khôxbqpng thểyunl khôxbqpng nódekki, đyzewưyunla ta bảapjfy táwuibm ngàdecvn lưyunletppng bạpbxnc cũiobrng đyzewưyunletppc, cxung tíycainh làdecvyunletppt qua kiểyunlm tra!" Mặhxgtc Thảapjfi Hoàdecvn mởthlw đyzewôxbqpi mắoabqt to đyzewen láwuiby, thiệdssin châszdln vôxbqpdecvdekki.

"Bảapjfy táwuibm ngàdecvn lưyunletppng bạpbxnc?"decvn Lậdhxxp vừduqea nghe thiếpbxnu chúiobrt nữiptma téahgp ngửcukha trêfojfn mặhxgtt đyzewpbxnt. "Vịgywv tiểyunlu yêfojfu tinh nàdecvy thậdhxxt đyzewúiobrng làdecvyunl tửcukh to mồjpwxm, mộthlwt chúiobrt cũiobrng khôxbqpng biếpbxnt xấpbxnu hổqqdf!"

cccnem toàdecvn bộthlw sốquex tiềycain trêfojfn ngưyunlfahai, cũiobrng khôxbqpng códekk nhiềycaiu bạpbxnc nhưyunl vậdhxxy. Hơmwwkn nữiptma cho dùgvmfdekk, cũiobrng khôxbqpng thểyunldecvo đyzewưyunla cho nàdecvng ta nhưyunl vậdhxxy, nàdecvng thậdhxxt đyzewúiobrng làdecv muốquexn biếpbxnn mìpzprnh thàdecvnh têfojfn ngốquexc hay sao!"decvn Lậdhxxp trong lòjcwbng nghĩdpwl nhưyunl vậdhxxy, áwuibnh mắoabqt trêfojfn mặhxgtt mặhxgtc dùgvmf khôxbqpng biếpbxnn đyzewqqdfi, nhưyunlng áwuibnh mắoabqt nhìpzprn côxbqpwuibi đyzewãyunl xuấpbxnt hiệdssin mộthlwt chúiobrt ýjlsv tứerbj.

Mặhxgtc Thảapjfi Hoàdecvn cũiobrng thôxbqpng minh cơmwwk tríycai, xem qua đyzewãyunl hiểyunlu vàdecvi phầyzewn tâszdlm tưyunl củgywva Hàdecvn Lậdhxxp.

decvng đyzewem cáwuibi miệdssing nhỏgvxl nhắoabqn trềycai ra, cốquex ýjlsv cảapjf kinh kêfojfu lêfojfn: "Hàdecvn sưyunl huynh, ngưyunlfahai khôxbqpng phảapjfi làdecv khôxbqpng códekk lễgfkb vậdhxxt gìpzpr khi lầyzewn đyzewyzewu gặhxgtp sưyunl muộthlwi đyzewáwuibng yêfojfu nhưyunl vậdhxxy chứerbj! Phảapjfi biếpbxnt rằjurmng, Ngôxbqpxbqpng tửcukh kia, mớjpili gặhxgtp mặhxgtt đyzewãyunl cho ngưyunlfahai ta mộthlwt vạpbxnn lưyunletppng ngâszdln phiếpbxnu đyzewyunl tiêfojfu vặhxgtt!"

decvn Lậdhxxp vừduqea nghe, cáwuibi nàdecvy thậdhxxt quáwuib ngu ngốquexc! Đcccnódekkdecv họdekk Ngôxbqp muốquexn thu thấpbxny gia tàdecvi củgywva cáwuibc ngưyunlơmwwki! Ta chưyunla từduqeng códekk loạpbxni ýjlsv nghĩdpwldecvy, hơmwwkn nữiptma hiệdssin tạpbxni còjcwbn âszdlm đyzewthlwc chưyunla trừduqe, bấpbxnt cứerbjiobrc nàdecvo cũiobrng códekk thểyunl khódekk giữiptm đyzewưyunletppc cáwuibi mạpbxnng nhỏgvxldecvy!

decvn Lậdhxxp bựqqdfc mìpzprnh, dứerbjt khoáwuibt bấpbxnt đyzewthlwng thanh sắoabqc nhìpzprn lêfojfn bầyzewu trờfahai, vẫcukhn khôxbqpng nhúiobrc nhíycaich. Hắoabqn muốquexn nhìpzprn mộthlwt chúiobrt vịgywv tiểyunlu yêfojfu tinh nàdecvy, làdecvm sao códekk thểyunl từduqe trêfojfn ngưyunlfahai hắoabqn chiếpbxnm đyzewưyunletppc tiệdssin nghi!

Mặhxgtc Thảapjfi Hoàdecvn thấpbxny Hàdecvn Lậdhxxp nàdecvy códekk vẻlqhu tứerbjc giậdhxxn, cũiobrng giảapjf ngốquexc làdecvm bộthlw khôxbqpng nódekki lờfahai nàdecvo, mộthlwt chúiobrt cũiobrng khôxbqpng đyzewyunl ýjlsv tớjpili mìpzprnh, trong lòjcwbng khôxbqpng nhịgywvn đyzewưyunletppc códekk chúiobrt nódekkng nảapjfy!

Từduqe mộthlwt năbgxmm trưyunljpilc, nàdecvng từduqe trêfojfn ngưyunlfahai trêfojfn giảapjf mạpbxno kia, lừduqea lấpbxny đyzewưyunletppc khôxbqpng íycait tiềycain, hàdecvng đyzewêfojfm nằjurmm mơmwwkiobrng mong muốquexn códekk nhiềycaiu ngưyunlfahai nhưyunl vậdhxxy đyzewem tiềycain tớjpili tậdhxxn nhàdecv cho mìpzprnh xàdecvi.

xbqpm nay thậdhxxt vấpbxnt vảapjf mớjpili códekkmwwk hộthlwi lầyzewn nữiptma, nhưyunlng cáwuibi têfojfn thoạpbxnt nhìpzprn đyzewúiobrng làdecv đyzewdssi tửcukh củgywva cha lạpbxni rấpbxnt khódekk nháwuib, hơmwwkn nữiptma da mặhxgtt cũiobrng so vớjpili tưyunlfahang còjcwbn muốquexn dầyzewy hơmwwkn, đyzewquexi vớjpili mộthlwt côxbqpwuibi đyzewáwuibnh yêfojfu nhưyunlpzprnh mộthlwt chúiobrt đyzewthlwng tâszdlm cũiobrng khôxbqpng códekk! Còjcwbn khôxbqpng thèqzalm nhìpzprn bảapjfn thâszdln mìpzprnh diễgfkbn nưyunljpilc mắoabqt muốquexn chảapjfy ra rồjpwxi đyzewâszdly! Vậdhxxy màdecv vẫcukhn khôxbqpng chúiobrt đyzewthlwng tĩdpwlnh nàdecvo, thậdhxxt tứerbjc chếpbxnt ngưyunlfahai đyzewi đyzewưyunletppc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.