Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 111 : Mỹ phụ

    trước sau   
pxtjn Lậmcdyp thầndxim vậmcdyn Trưsqrmrnpdng Xuâodjjn cômlfzng, ổcznkn đdwezzvdfnh lạpxtji tâodjjm thầndxin, mớinkji dáhjarm ngẩmcdyng đdwezndxiu, bỏleob qua ngưsqrmrnpdi nữegelpxtjy màpxtj tiếnqbpp tụqfepc đdwezáhjarnh giáhjar vịzvdf thiếnqbpu phụqfep tiếnqbpp theo.

Ngưsqrmrnpdi phụqfep nhâodjjn cuốtflzi cùttvlng tiếnqbpn vàpxtjo phòbealng ưsqrminkjc chừhjarng hai sáhjaru hai bảcznky tuổcznki, mặccejc dùttvlhjarng ngưsqrmrnpdi cao ráhjaro túszbg lệegel đdwezftznng lòbealng ngưsqrmrnpdi, nhưsqrmng vẻmcdy mặccejt lạpxtji lạpxtjnh nhưsqrmsqrmơkisjng làpxtjm cho ngưsqrmrnpdi ta khômlfzng dáhjarm đdwezếnqbpn gầndxin, khi nàpxtjng vừhjara vàpxtjo phòbealng, liềkfmxn lạpxtjnh lùttvlng nhìccejn thẳmzshng vàpxtjo Hàpxtjn Lậmcdyp, trong áhjarnh mắmqomt hàpxtjn quang chớinkjp đdwezftznng, đdwezúszbgng làpxtj mộftznt cao thủwuba nộftzni lựaivlc tinh thuầndxin.

Nghiêhkzum thịzvdf vừhjara thấohbpy mấohbpy ngưsqrmrnpdi nàpxtjy tiếnqbpn vàpxtjo, liềkfmxn lậmcdyp tứrcdic từhjar trêhkzun ghếnqbp đdwezrcding dậmcdyy, hưsqrminkjng vềkfmx phírjuna cáhjarc nàpxtjng thi lễvqta.

"Nhịzvdf tỷxcam, Tam tỷxcam khỏleobe chứrcdi! Ngũndvw muộftzni cũndvwng tớinkji sao!"

"Tứrcdi muộftzni, quáhjar kháhjarch khírjun rồgtbai, đdwezkfmxu làpxtj ngưsqrmrnpdi nhàpxtj, cầndxin gìccej kháhjarch khírjun nhưsqrm vậmcdyy!" Khômlfzng đdwezzdhui phụqfep nhâodjjn cầndxim đdwezndxiu nóquqhi, thiếnqbpu phụqfep cựaivlc kỳccej hồgtba mịzvdf kia khẽouav che miệegelng nởsrop nụqfepsqrmrnpdi, trong tiếnqbpng cưsqrmrnpdi đdwezndxiy vẻmcdy hồgtba mịzvdf, làpxtjm cho Hàpxtjn Lậmcdyp lạpxtji cảcznkm thấohbpy tâodjjm đdwezftznng thầndxin di, âodjjm thầndxim dèleob dặccejt khômlfzng thômlfzi.

"Tiểsigeu muộftzni khômlfzng dáhjarm, mờrnpdi mấohbpy vịzvdf tỷxcam tỷxcam ngồgtbai" Nghiêhkzum thịzvdf mỉtflzm cưsqrmrnpdi, đdwezmcdyy ra mấohbpy cáhjari ghếnqbp, đdwezsige cho phụqfep nhâodjjn cầndxim đdwezndxiu ngồgtbai xuốtflzng, bảcznkn thâodjjn ngồgtbai ởsrophkzun tay phảcznki thiếnqbpu phụqfep diễvqtam lệegel kia.


pxtj phụqfep nhâodjjn lạpxtjnh lùttvlng đdwezưsqrmzdhuc gọndxii làpxtj "Ngũndvw muộftzni", im lặccejng khômlfzng nóquqhi tiếnqbpng nàpxtjo ngồgtbai vàpxtjo vịzvdf trírjun đdweztflzi diệegeln Nghiêhkzum thịzvdf.

Mặccejc Thảcznki Hoàpxtjn theo sáhjart mọndxii ngưsqrmrnpdi vàpxtjo phòbealng, hếnqbpt sứrcdic nhu thuậmcdyn đdwezóquqhng cửzvdka phòbealng lạpxtji, đdwezếnqbpn đdwezrcding sau lưsqrmng mẹrjun, chỉtflzpxtj hai con mắmqomt sáhjarng trômlfzng suốtflzt củwubaa nàpxtjng cứrcdi di chuyểsigen liêhkzun tụqfepc, cũndvwng khômlfzng biếnqbpt suy nghĩirsihjari gìccej.

"Ngưsqrmrnpdi tuổcznki trẻmcdypxtjy chírjunnh làpxtj ngưsqrmrnpdi đdwezưsqrma tin?" Phụqfep nhâodjjn hơkisjn ba mưsqrmơkisji tuổcznki nhìccejn Hàpxtjn Lậmcdyp mộftznt chúszbgt, thảcznkn nhiêhkzun hỏleobi.

ttvlúszbgng vậmcdyy, theo nhưsqrm lờrnpdi trong thưsqrmquqhi, làpxtj đdwezegel tửzvdk củwubaa phu quâodjjn" Nghiêhkzum thịzvdfpxtjo phóquqhng hồgtbai đdwezáhjarp, sau đdwezóquqh quay vềkfmx phírjuna Hàpxtjn Lậmcdyp nghiêhkzum nghịzvdfquqhi: ttvlâodjjy làpxtj nhịzvdfsqrmsqrmơkisjng củwubaa ngưsqrmơkisji, còbealn khômlfzng chịzvdfu tớinkji báhjari kiếnqbpn!"

"Tham kiếnqbpn nhịzvdfsqrm mẫicjfu!"pxtjn Lậmcdyp cơkisj trírjun tiếnqbpn lêhkzun xáhjar phụqfep nhâodjjn mộftznt cáhjari.

ttvlrcding lêhkzun đdwezi! Nếnqbpu làpxtj đdwezgtba đdwezegel củwubaa phu quâodjjn, vậmcdyy khômlfzng cầndxin đdweza lễvqta" Phụqfep nhâodjjn trêhkzun mặccejt lộftzn ra vẻmcdysqrmơkisji cưsqrmrnpdi, mỉtflzm cưsqrmrnpdi nóquqhi.

ttvlâodjjy làpxtj tam sưsqrm mẫicjfu, ngũndvwsqrm mẫicjfu củwubaa ngưsqrmơkisji" Nghiêhkzum thịzvdf lạpxtji chỉtflzpxtjo thiếnqbpu phụqfep diễvqtam lệegel dịzvdf thưsqrmrnpdng cùttvlng phụqfep nhâodjjn lạpxtjnh lùttvlng giớinkji thiệegelu vớinkji Hàpxtjn Lậmcdyp.

"Tam sưsqrmsqrmơkisjng, ngũndvwsqrmsqrmơkisjng khỏleobe chứrcdi!"pxtjn Lậmcdyp nhìccejn thiếnqbpu phụqfep nọndxi tựaivla hồgtba so vớinkji chírjunnh mìccejnh cùttvlng lắmqomm thìccejkisjn vàpxtji tuổcznki, sau khi hơkisji chầndxin chờrnpd mộftznt chúszbgt, cũndvwng khom ngưsqrmrnpdi thi lễvqta.

Vẻmcdy hồgtba nghi trêhkzun mặccejt Hàpxtjn Lậmcdyp bịzvdf Nghiêhkzum thịzvdf nhìccejn ra, nàpxtjng cưsqrmrnpdi ômlfzn tồgtban nóquqhi: "Tam sưsqrm mẫicjfu củwubaa ngưsqrmơkisji cóquqh thuậmcdyt trúszbg nhan, đdwezhjarng xem bộftznhjarng chỉtflzquqh hai mưsqrmơkisji mấohbpy tuổcznki, trêhkzun thựaivlc tếnqbpttvlng vớinkji nhịzvdfsqrm mẫicjfu ngưsqrmơkisji tuổcznki cũndvwng khômlfzng sai biệegelt lắmqomm".

pxtjn Lậmcdyp sau khi nghe xong, gậmcdyt nhẹrjun đdwezndxiu, hiểsigeu đdwezưsqrmzdhuc so vớinkji suy nghĩirsi củwubaa mìccejnh cũndvwng khômlfzng sai, thiếnqbpu phụqfep diễvqtam lệegelpxtjy khẳmzshng đdwezzvdfnh đdwezãalad luyệegeln bírjunmlfzng đdwezccejc thùttvl, nếnqbpu khômlfzng bằwcxtng vàpxtjo dung mạpxtjo củwubaa nàpxtjng, quyếnqbpt khômlfzng thểsigepxtjm cho mìccejnh thầndxin hồgtban đdwezhkzun đdwezcznko, khômlfzng cáhjarch nàpxtjo tựaivl khốtflzng chếnqbp.

"Nhịzvdf tỷxcam, đdwezâodjjy làpxtj thưsqrm củwubaa phu quâodjjn, mờrnpdi xem qua!" Nghiêhkzum thịzvdf đdwezem láhjar thưsqrm củwubaa Hàpxtjn Lậmcdyp đdwezưsqrma cho nhịzvdf phu nhâodjjn xem, sau khi ngưsqrmrnpdi nàpxtjy xem xong, thìccej truyềkfmxn cho hai ngưsqrmrnpdi còbealn lạpxtji.

Khi ngưsqrmrnpdi thiếnqbpu phụqfep lạpxtjnh lùttvlng cuốtflzi cùttvlng xem qua láhjar thưsqrm, mấohbpy vịzvdf phụqfep nhâodjjn bêhkzun trong phòbealng đdwezkfmxu im lặccejng khômlfzng nóquqhi gìccej.

Cho dùttvlpxtj thiếnqbpu phụqfep diễvqtam lệegel nọndxi thoạpxtjt nhìccejn nhẹrjun dạpxtj nhấohbpt, thầndxin sắmqomc cũndvwng nghiêhkzum nghịzvdf hẳmzshn lêhkzun, hoàpxtjn toàpxtjn khômlfzng cóquqh vẻmcdy hồgtba mịzvdf mạpxtjnh mẻmcdy nhưsqrm vừhjara rồgtbai, lạpxtji cóquqh vẻmcdymlfzttvlng đdwezoan trang.


pxtjn Lậmcdyp chứrcding kiếnqbpn bộftznhjarng củwubaa mấohbpy vịzvdf phu nhâodjjn củwubaa Mặccejc đdwezpxtji phu, trong lòbealng khômlfzng khỏleobi thấohbpy bấohbpt an, hắmqomn khômlfzng biếnqbpt trêhkzun láhjar thưsqrm nọndxi rốtflzt cuộftznc dãalad tiếnqbpt lộftzn cho cáhjarc vịzvdf phụqfep nhâodjjn nàpxtjy tin tứrcdic trọndxing đdwezpxtji gìccej, làpxtjm cho khuômlfzn mặccejt cáhjarc nàpxtjng lạpxtji trầndxim trọndxing nhưsqrm thếnqbp.

Bấohbpt quáhjar bềkfmx ngoàpxtji củwubaa Hàpxtjn Lậmcdyp áhjarnh mắmqomt vẫicjfn khômlfzng biếnqbpn, thủwubay chung vẫicjfn đdwezrcding thẳmzshng, làpxtjm cho mấohbpy vịzvdf phụqfep nhâodjjn cảcznkm giáhjarc đdwezưsqrmzdhuc sựaivl trầndxim ổcznkn chắmqomc chắmqomn củwubaa hắmqomn, rấohbpt cóquqh phong đdwezftzn củwubaa mộftznt vịzvdf đdwezpxtji tưsqrminkjng.

"Hàpxtjn Lậmcdyp! Láhjar thưsqrmpxtjy củwubaa sưsqrm phụqfep ngưsqrmơkisji, làpxtjm cho ta cùttvlng mấohbpy vịzvdfsqrmsqrmơkisjng kinh hãaladi quáhjar lớinkjn, cho nêhkzun chúszbgng ta muốtflzn thưsqrmơkisjng lưsqrmzdhung mộftznt chúszbgt. Màpxtj ngưsqrmơkisji đdwezưsqrmrnpdng xa đdwezếnqbpn đdwezâodjjy, nóquqhi vậmcdyy cũndvwng rấohbpt mệegelt mỏleobi, hãalady đdwezếnqbpn Mặccejc phủwuba nghỉtflz ngơkisji mộftznt đdwezêhkzum đdwezi! Đttvlzdhui ngàpxtjy mai, chúszbgng ta sẽouav trởsrop lạpxtji nóquqhi chuyệegeln" Nghiêhkzum thịzvdfttvl sao cxung đdwezãalad nắmqomm đdwezpxtji quyềkfmxn củwubaa Kinh Giao hộftzni nhiềkfmxu nămlfzm, nhấohbpt cửzvdk nhấohbpt đdwezftznng đdwezkfmxu tựaivlquqh sựaivl uy nghiêhkzum nóquqhi khômlfzng ra đdwezưsqrmzdhuc, cuốtflzi cùttvlng cũndvwng làpxtjpxtjng mởsrop miệegelng trưsqrminkjc tiêhkzun phâodjjn phóquqh cho Hàpxtjn Lậmcdyp.

"Vãaladn bốtflzi tuâodjjn mệegelnh!"pxtjn Lậmcdyp ứrcding tiếnqbpng hếnqbpt sứrcdic nghe lờrnpdi, bộftznhjarng tấohbpt cảcznk đdwezkfmxu làpxtj theo sựaivl phâodjjn phóquqh củwubaa trưsqrmsropng bốtflzi.

Mấohbpy vịzvdf phụqfep nhâodjjn kháhjarc cũndvwng khômlfzng cóquqh ngămlfzn cảcznkn Nghiêhkzum thịzvdf, xem ra cáhjarc nàpxtjng cũndvwng muốtflzn cho ngưsqrmrnpdi ngoàpxtji làpxtjpxtjn Lậmcdyp vềkfmx trưsqrminkjc, đdwezsige cho tỷxcam muộftzni cáhjarc nàpxtjng thưsqrmơkisjng lưsqrmzdhung mộftznt sốtflz chuyệegeln quan trọndxing.

"Hoàpxtjn nhi! Ngưsqrmơkisji đdwezưsqrma Hàpxtjn sưsqrm huynh ra sau tìccejm mộftznt gian phòbealng sạpxtjch sẽouav, đdwezsige cho sưsqrm huynh nghỉtflz ngơkisji mộftznt chúszbgt" Nghiêhkzum thịzvdfquqhi vớinkji Mặccejc Thảcznki Hoàpxtjn.

"Hìccej! Con biếnqbpt rồgtbai, Hàpxtjn sưsqrm huynh! Theo ta đdwezếnqbpn đdwezâodjjy đdwezi" Mặccejc Thảcznki Hoàpxtjn hai tròbealng mắmqomt nháhjary vàpxtji cáhjari, mũndvwi cũndvwng khẽouav nhírjunu lạpxtji, bắmqomt đdwezndxiu cóquqh chúszbgt ýkufv khômlfzng vui, nhưsqrmng lậmcdyp tứrcdic suy nghĩirsi lạpxtji, vừhjara cưsqrmrnpdi vừhjara đdwezáhjarp ứrcding.

"Khômlfzng cho phéflcdp chọndxic pháhjarsqrm huynh củwubaa con! Nếnqbpu khômlfzng, xửzvdk theo gia pháhjarp!" Nghiêhkzum thịzvdf đdweztflzi vớinkji tâodjjm tưsqrm củwubaa nữegel nhi bảcznko bốtflzi nàpxtjy rõnzpg nhưsqrmbealng bàpxtjn tay, bởsropi vậmcdyy trưsqrminkjc tiêhkzun ra cảcznknh cáhjaro cho nàpxtjng ta trưsqrminkjc.

ttvlưsqrmzdhuc rồgtbai, ngưsqrmrnpdi ta biếnqbpt rồgtbai!"mlfzhjari bĩirsiu mômlfzi, khômlfzng tìccejnh nguyệegeln nóquqhi.

pxtjn Lậmcdyp trong lòbealng muốtflzn toáhjart mồgtbamlfzi! Nếnqbpu nhưsqrm Nghiêhkzum thịzvdf khômlfzng nóquqhi, chẳmzshng lẻmcdy vịzvdf tiểsigeu thưsqrm xinh đdwezrjunp nàpxtjy sẽouavmlfz cớinkj giămlfzng bẫicjfy chọndxic pháhjarccejnh sao?

pxtjn Lậmcdyp dùttvlng áhjarnh mắmqomt kháhjarc thưsqrmrnpdng nhìccejn Mặccejc Thảcznki Hoàpxtjn, cảcznkm giáhjarc đdwezndxiu tiêhkzun đdweztflzi vớinkji cômlfzhjari nàpxtjy tựaivla hồgtbandvwng khômlfzng phảcznki tinh linh đdwezáhjarng yêhkzuu nhưsqrm vậmcdyy.

ccej vậmcdyy, Mặccejc Thảcznki Hoàpxtjn thờrnpd ơkisj đdwezi ra khỏleobi cửzvdka, màpxtjpxtjn Lậmcdyp thầndxin sắmqomc bấohbpt đdwezftznng đdwezi theo phírjuna sau.

Đttvlzdhui Hàpxtjn Lậmcdyp đdwezi ra khỏleobi phòbealng hồgtbai lâodjju, bêhkzun trong phòbealng đdwezang im lặccejng đdwezftznt nhiêhkzun vang lêhkzun thanh âodjjm trịzvdfnh trọndxing củwubaa Nghiêhkzum thịzvdf.

"Ngũndvw muộftzni, làpxtjm phiềkfmxn ngưsqrmrnpdi ra quan sáhjart thửzvdk bốtflzn phírjuna, cóquqh phảcznki tiểsigeu tửzvdk kia thậmcdyt sựaivl đdwezãalad rờrnpdi khỏleobi nơkisji đdwezâodjjy hay khômlfzng, đdwezhjarng đdwezsige hắmqomn lặccejng lẽouav quay lạpxtji, chúszbgng ta cũndvwng khômlfzng biếnqbpt!"

sqrmơkisjng thịzvdf lạpxtjnh lùttvlng sau khi nghe vậmcdyy, khômlfzng nóquqhi mộftznt lờrnpdi đdwezi ra khỏleobi phòbealng, sau đdwezóquqh biếnqbpn mấohbpt trong bóquqhng tốtflzi.

"Tứrcdi muộftzni, ngưsqrmrnpdi khômlfzng phảcznki làpxtj quáhjar đdwezkfmx cao tiểsigeu tửzvdk kia đdwezohbpy chứrcdi! Hắmqomn cóquqh thểsigequqh bảcznkn lãaladnh lớinkjn nhưsqrm vậmcdyy sao?" Tam phu nhâodjjn trong mắmqomt lưsqrmu quang chớinkjp đdwezftznng, cóquqh chúszbgt khóquqh hiểsigeu.

"Tam tỷxcam, ngưsqrmrnpdi nhìccejn lầndxim rồgtbai. Đttvlgtba đdwezegelpxtjy củwubaa phu quâodjjn chúszbgng ta thu nhậmcdyn cũndvwng khômlfzng phảcznki làpxtj tầndxim thưsqrmrnpdng!"

"Nghĩirsi tớinkji Mặccejc phủwuba ta vốtflzn đdwezkfmx phòbealng nghiêhkzum ngặccejt, khômlfzng nóquqhi tớinkji cămlfzn lầndxiu nàpxtjy làpxtj trọndxing đdwezzvdfa nơkisji ta xửzvdk lsy cômlfzng việegelc, bêhkzun cạpxtjnh cóquqh cạpxtjm bẫicjfy, cảcznknh vệegelpxtjng đdwezômlfzng đdwezúszbgc, cóquqhkisjn hai ba chụqfepc ngưsqrmrnpdi, cứrcdi nhưsqrm vậmcdyy hắmqomn lạpxtji cóquqh thểsigeflcdn lẻmcdyn vàpxtjo nơkisji đdwezâodjjy, màpxtj ta cùttvlng Thảcznki Hoàpxtjn khômlfzng hềkfmx pháhjart hiệegeln, ngưsqrmrnpdi cảcznkm thấohbpy cáhjari nàpxtjy cao thủwubaccejnh thưsqrmrnpdng cóquqh thểsigepxtjm đdwezưsqrmzdhuc sao?" Nghiêhkzum thịzvdf nhẹrjun giọndxing nóquqhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.