Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 110 : Hồ mị

    trước sau   
Nộkmfai dung trong thưquokomxln Lậhpygp sớdsfam đjksaãgszy xem qua khôomxlng biếedddt bao nhiêfzjdu lầlhwxn, nóvcgti cũvvafng khôomxlng phứsimsc tạsfrrp, chínkcxnh làomxl đjksaưquoka tin vềwhcqomxln Lậhpygp làomxl đjksaecve tửkmfa củbggma Mặxzmzc đjksasfrri phu, cóvcgt thểvcgt hoàomxln toàomxln tínkcxn nhiệecvem, màomxlyfzjc nàomxly Mặxzmzc phủbggm nếedddu gặxzmzp phảrpygi phiềwhcqn phứsimsc gìafbfvcgt thểvcgt cho Hàomxln Lậhpygp đjksai giảrpygi quyếedddt, chỉrjqx cầlhwxn Hàomxln Lậhpygp cóvcgt thểvcgt bảrpygo vệecve Mặxzmzc phủbggm trêfzjdn dưquokdsfai bìafbfnh an, thìafbf Nghiêfzjdm thịoerq sẽjwys từafbf ba vịoerq thiêfzjdn kim tuyểvcgtn ra mộkmfat vịoerq gảrpyg cho Hàomxln Lậhpygp làomxlm vợjhbs, màomxl củbggma hồarjqi môomxln chínkcxnh làomxl khốcctji "Noãgszyn dưquokơutmbng bảrpygo ngọacdxc" kia, vềwhcq phầlhwxn Mặxzmzc đjksasfrri phu bảrpygn thârbaun cóvcgt chuyệecven quan trọacdxng phảrpygi làomxlm, vẫjksan chưquoka thểvcgt trởrpyg vềwhcq đjksaomxln tụcnhn vớdsfai vợjhbs con, nêfzjdn báxzmzo cho Nghiêfzjdm thịoerqxzmzc nàomxlng đjksaafbfng quáxzmz lo ârbauu.

omxln Lậhpygp mặxzmzc dùzywe từafbf trong thưquokvvafng khôomxlng cóvcgt pháxzmzt hiệecven cáxzmzi gìafbf đjksacctji vớdsfai mìafbfnh bấarjqt lợjhbsi, nhưquokng cũvvafng biếedddt láxzmz thưquokomxly khẳagodng đjksaoerqnh bịoerq Mặxzmzc đjksasfrri phu đjksakmfang tay đjksakmfang chârbaun vàomxlo rồarjqi, sẽjwys khôomxlng đjksaơutmbn giảrpygn nhưquok bềwhcq ngoàomxli thấarjqy vậhpygy.

Nhưquokng hắfhszn nếedddu khôomxlng tìafbfm ra đjksaưquokjhbsc đjksaiềwhcqu gìafbf đjksaáxzmzng ngờasui trêfzjdn bứsimsc thưquok, thìafbfvvafng hy vọacdxng sớdsfam đjksaưquoka tớdsfai Mặxzmzc phủbggm, cũvvafng chỉrjqxvcgt thểvcgt đjksaưquoka láxzmz thưquokomxly cho Nghiêfzjdm thịoerq, bởrpygi vậhpygy đjksacctji vớdsfai Nghiêfzjdm thịoerqyfzjc nàomxly nhấarjqt cửkmfa nhấarjqt đjksakmfang đjksawhcqu hếedddt sứsimsc chúyfzj ýbpuv, hắfhszn cũvvafng khôomxlng hy vọacdxng vịoerq tứsims phu nhârbaun nàomxly đjksakmfat nhiêfzjdn từafbf trong thưquok nhìafbfn ra đjksaiềwhcqu gìafbf đjksaóvcgt, sau đjksaóvcgt liềwhcqn lậhpygp tứsimsc trởrpyg mặxzmzt, bắfhszt hắfhszn vìafbf Mặxzmzc đjksasfrri phu báxzmzo thùzywe.

vvafng may tìafbfnh huốcctjng màomxlomxln Lậhpygp nghĩdoutvvafng khôomxlng xuấarjqt hiệecven,ứsimsau khi mỹdiom phụcnhn nhârbaun Nghiêfzjdm xem xong láxzmz thưquok, chỉrjqxomxlutmbi cau màomxly, tiếedddp theo áxzmznh mắfhszt trêfzjdn mặxzmzt đjksalhwxy vẻbggm ưquoku tưquok, tựfzjda hồarjqvcgt nhiềwhcqu việecvec khóvcgtvcgt thểvcgt quyếedddt đjksaoerqnh đjksaưquokjhbsc.

"Hoàomxln nhi, con đjksai gọacdxi Nhịoerqquokơutmbng, Tam nưquokơutmbng, cùzyweng Ngũvvafquokơutmbng lạsfrri đjksaârbauy, nóvcgti làomxlvcgt tin tứsimsc củbggma lãgszyo gia!" Nghiêfzjdm thịoerq quay đjksalhwxu lạsfrri, dùzyweng khôomxlng khẩrbgcu khínkcxquokơutmbng quyếedddt phârbaun phóvcgt Mặxzmzc Thảrpygi Hoàomxln.

"Dạsfrr biếedddt, mẫjksau thârbaun! Con đjksai đjksaârbauy" Mặxzmzc Thảrpygi Hoàomxln cũvvafng biếedddt chuyệecven nghiêfzjdm trọacdxng, nhu thuậhpygn nghe lệecvenh đjksai ra ngoàomxli, chỉrjqxomxl trưquokdsfac khi ra khỏktjai phòllicng lạsfrri hưquokdsfang vềwhcq phínkcxa Hàomxln Lậhpygp hézywe miệecveng cưquokasuii, tựfzjda hồarjq đjksacctji vóvcgti Hàomxln Lậhpygp cóvcgt chúyfzjt hứsimsng thúyfzj.


"Ngưquokơutmbi gọacdxi làomxlomxln Lậhpygp?" Nghiêfzjdm thịoerq ngẩrbgcng đjksalhwxu lêfzjdn, thầlhwxn sắfhszc trởrpyg lạsfrri ung dung thanh nhãgszy.

ohnsúyfzjng vậhpygy, sưquok mẫjksau!"omxln Lậhpygp thàomxlnh thậhpygt đjksaáxzmzp.

"Cóvcgt thểvcgtvcgti cho ta biếedddt, phu quârbaun tạsfrri sao lạsfrri thu ngưquokơutmbi làomxlm đjksaarjq đjksaecve khôomxlng?" Nghiêfzjdm thịoerqquokasuii nóvcgti.

"Tuârbaun mệecvenh!"omxln Lậhpygp do dựfzjd mộkmfat chúyfzjt, nhưquokng sau lạsfrri thấarjqy quáxzmz trìafbfnh Mặxzmzc đjksasfrri phu thu mìafbfnh làomxlm đjksaarjq đjksaecve, cũvvafng khôomxlng cóvcgtafbf cầlhwxn phảrpygi giấarjqu diếedddm, nêfzjdn hưquokdsfang vềwhcq Nghiêfzjdm thịoerq chậhpygm rãgszyi tóvcgtm lưquokjhbsc kểvcgt lạsfrri.

"Táxzmzm năhthbm trưquokdsfac, Mặxzmzc sưquok bởrpygi vìafbf vếedddt thưquokơutmbng cũvvaf chưquoka làomxlnh, ẩrbgcn cưquok tạsfrri Việecvet chârbauu Thấarjqt huyềwhcqn môomxln Thảrpygi Hàomxlutmbn, khi đjksaóvcgt vừafbfa lúyfzjc gặxzmzp ta lầlhwxn đjksalhwxu lêfzjdn núyfzji…"omxln Lậhpygp rấarjqt tựfzjd nhiêfzjdn đjksaem quáxzmz trìafbfnh Mặxzmzc đjksasfrri phu thu hắfhszn làomxlm đjksaarjq đjksaecvevcgti ra cóvcgt bảrpygy phầlhwxn thậhpygt ba phầlhwxn giảrpyg, cóvcgt nhữzxdong cáxzmzi cũvvafng khôomxlng thểvcgt tiếedddt lộkmfa ra vớdsfai Nghiêfzjdm thịoerq, đjksawhcqu cảrpygi biêfzjdn hoặxzmzc nhẹquok nhàomxlng lưquokdsfat qua, nhưquokng cứsims nhưquok vậhpygy cũvvafng làomxlm cho Nghiêfzjdm thịoerqvvafng tậhpygp trung màomxl nghe, cóvcgt vẻbggm rấarjqt thúyfzj vịoerq.

"… cứsims nhưquok vậhpygy, ba tháxzmzng trưquokdsfac Mặxzmzc sưquokvcgt chuyệecven quan trọacdxng phảrpygi ra ngoàomxli, khôomxlng cáxzmzch nàomxlo phârbaun thârbaun, nhưquokng lạsfrri sợjhbs rờasuii Mặxzmzc phủbggm quáxzmzrbauu, nhữzxdong kẻbggm đjksacctji đjksalhwxu sẽjwysafbfm sưquok mẫjksau làomxlm phiềwhcqn, nêfzjdn gọacdxi ta hạsfrrutmbn, đjksaếedddn Mặxzmzc phủbggmafbfm mấarjqy vịoerqquok mẫjksau, thínkcxnh theo sựfzjd đjksaiềwhcqu khiểvcgtn củbggma cáxzmzc sưquokquokơutmbng".

"Phu quârbaun ta cóvcgt chuyệecven gìafbf quan trọacdxng? Màomxl ngay cảrpyg nhàomxlvvafng khôomxlng ghézywe qua mộkmfat chúyfzjt?" Nghiêfzjdm thịoerq nghe xong Hàomxln Lậhpygp thuậhpygt lạsfrri quáxzmz trìafbfnh báxzmzi sưquok, thởrpygomxli mộkmfat hơutmbi, đjksakmfat nhiêfzjdn u oáxzmzn hỏktjai, trong lờasuii nóvcgti đjksalhwxy sựfzjd ai oáxzmzn.

"Cáxzmzi gìafbfomxl vềwhcq nhàomxl! Mặxzmzc đjksasfrri phu đjksaãgszy chếedddt cũvvafng gầlhwxn hai năhthbm rồarjqi, thi thểvcgt chôomxln dưquokdsfai tàomxlng cârbauy cũvvafng chỉrjqxllicn lạsfrri xơutmbng màomxl thôomxli!"omxln Lậhpygp vừafbfa nghe, cóvcgtomxli phầlhwxn tựfzjd giễasuiu, nhưquokng trêfzjdn mặxzmzt vẫjksan làomxl cung kínkcxnh hồarjqi đjksaáxzmzp:

"Làomxl chuyệecven gìafbf? Mặxzmzc sưquokvvafng khôomxlng cóvcgtvcgti cho vãgszyn bốcctji biếedddt, bấarjqt quáxzmz khẳagodng đjksaoerqnh làomxl việecvec hếedddt sứsimsc quan trọacdxng!"omxln Lậhpygp nóvcgti cóvcgt chúyfzjt nưquokdsfac đjksaôomxli.

"Hừafbf! Cóvcgt phảrpygi làomxlquok phụcnhn củbggma ngưquokơutmbi bảrpygo ngưquokơutmbi đjksacctji vớdsfai chúyfzjng ta giữzxdonkcx mậhpygt hay khôomxlng?" Nghiêfzjdm thịoerq nhưquokquokasuii màomxl khôomxlng cưquokasuii nóvcgti, nhưquokng ýbpuv tứsims trong lờasuii nóvcgti cũvvafng đjksaãgszyvcgt chúyfzjt bấarjqt mãgszyn.

"Tuyệecvet khôomxlng cóvcgt chuyệecven nhưquok vậhpygy!"omxln Lậhpygp mởrpyg miệecveng nóvcgti, trong lòllicng lạsfrri ârbaum thầlhwxm cưquokasuii khổsfrr, vịoerq Nghiêfzjdm thịoerqomxly thậhpygt sựfzjdomxl rấarjqt đjksaa nghi!

Nghiêfzjdm thịoerq bộkmfaxzmzng khôomxlng cam lòllicng, mởrpyg miệecveng tựfzjda hồarjqllicn muốcctjn hỏktjai đjksaiềwhcqu gìafbf nữzxdoa.

omxl ngay lúyfzjc nàomxly, ngoàomxli phòllicng vang lêfzjdn tiếedddng bưquokdsfac chârbaun hỗcctjn loạsfrrn, tiếedddp theo ngưquokasuii còllicn chưquoka vàomxlo nhàomxl, đjksaãgszy truyềwhcqn đjksaếedddn mộkmfat tiếedddng nũvvafng nịoerqu quyếedddn rũvvaf tớdsfai cựfzjdc đjksaiểvcgtm.


"Tứsims muộkmfai, nghe nóvcgti cóvcgt tin tứsimsc củbggma phu quârbaun, cóvcgt thậhpygt vậhpygy chăhthbng? Têfzjdn chếedddt tiệecvet nàomxly, chạsfrry mộkmfat chúyfzjt màomxl đjksaãgszyquokasuii năhthbm rồarjqi, muốcctjn cho tỷopea muộkmfai chúyfzjng ta sốcctjng nhưquokomxlvcgta phụcnhn hay sao vậhpygy!"

omxln Lậhpygp bắfhszt đjksalhwxu bịoerq thanh ârbaum nàomxly, khiếedddn cho sửkmfang sốcctjt, nhưquokng nghe nộkmfai dung phínkcxa sau, bj dọacdxa đjksaếedddn nhảrpygy dựfzjdng.

"Bàomxlomxlomxly, cũvvafng quáxzmz xấarjqc xưquokjhbsc!"omxln Lậhpygp ngạsfrrc nhiêfzjdn thầlhwxm nghĩdout.

"Tam muộkmfai, nóvcgti chuyệecven chúyfzj ýbpuv mộkmfat chúyfzjt, còllicn cóvcgt nhữzxdong ngưquokasuii kháxzmzc bêfzjdn trong phòllicng nữzxdoa!" Mộkmfat giọacdxng nữzxdo trầlhwxm trầlhwxm, thoáxzmzng giậhpygn nóvcgti.

"Biếedddt rồarjqi! Bấarjqt quáxzmz nghe nóvcgti ngưquokasuii đjksaưquoka tin, lạsfrri làomxl đjksaecve tửkmfa củbggma phu quârbaun! Sẽjwys khôomxlng lạsfrri làomxl giảrpyg mạsfrro nữzxdoa chứsims! Ngưquokơutmbi nóvcgti đjksai, Ngũvvaf muộkmfai!" Thanh ârbaum kiềwhcqu mỵbggm kia khẽjwysquokasuii nóvcgti.

"Khôomxlng phảrpygi đjksaârbauu, nếedddu Tứsims tỷopea bảrpygo chúyfzjng ta đjksaếedddn, vậhpygy đjksaãgszyvcgti lêfzjdn ngưquokasuii nàomxly bảrpygy táxzmzm phầlhwxn cóvcgt thểvcgt tin dưquokjhbsc" Mộkmfat thanh ârbaum lạsfrrnh nhưquokhthbng nóvcgti.

"Cũvvafng đjksaưquokjhbsc. Nhãgszyn lựfzjdc củbggma Tứsims muộkmfai, ta cũvvafng rấarjqt khârbaum phụcnhnc!" Thanh ârbaum kiềwhcqu mỵbggmquokasuii nóvcgti, khôomxlng biếedddt làomxl đjksaang chârbaun chọacdxc, hay làomxl thậhpygt târbaum khen ngợjhbsi Nghiêfzjdm thịoerq.

omxln Lậhpygp sau khi đjksaưquokjhbsc nghe lờasuii ấarjqy, liếedddc mắfhszt nhìafbfn lézywen Nghiêfzjdm thịoerq, chỉrjqx thấarjqy Nghiêfzjdm thịoerq mộkmfat tay bóvcgtp bóvcgtp tráxzmzn, vẻbggm mặxzmzt bấarjqt đjksafhszc dĩdout, xem ra nàomxlng đjksacctji vớdsfai chủbggm nhârbaun củbggma thanh ârbaum quyếedddn rũvvaf kia, cũvvafng cảrpygm thấarjqy đjksaau đjksalhwxu.

Cửkmfaa phòllicng rốcctjt cụcnhnc bịoerq đjksarbgcy ra, từafbffzjdn ngoàomxli liêfzjdn tiếedddp đjksai vàomxlo mấarjqy phụcnhn nhârbaun xinh đjksaquokp, màomxl Mặxzmzc Thảrpygi Hoàomxln làomxl đjksai cuốcctji cùzyweng, cũvvafng đjksai đjksaếedddn, chỉrjqxomxlomxlng đjksaang mínkcxm chặxzmzt cáxzmzi miệecveng nhỏktja nhắfhszn hồarjqng hồarjqng, tựfzjda hồarjq đjksaang rấarjqt bựfzjdc bộkmfai.

Ngưquokasuii đjksai đjksalhwxu làomxl mộkmfat phụcnhn nhârbaun ưquokdsfac chừafbfng ba mốcctjt ba hai tuổsfrri, dáxzmzng ngưquokasuii cao túyfzj lệecve đjksaoan trang, mi thanh mụcnhnc túyfzj, giữzxdoa chârbaun màomxly ẩrbgcn chứsimsa mộkmfat luồarjqng cổsfrr thưquok quyểvcgtn chi khínkcxjksasfrri kháxzmzi làomxlxzmzng vẻbggm đjksaacdxc sáxzmzch nhiềwhcqu làomxl con mọacdxt sáxzmzch chắfhszc ^^), xem ra khi tuổsfrri trẻbggm cxung làomxl mộkmfat tàomxli nữzxdo.

omxln Lậhpygp ârbaum thầlhwxm cúyfzji đjksalhwxu, lạsfrri đjksaem áxzmznh mắfhszt hưquokdsfang vàomxlo ngưquokasuii thiếedddu phụcnhn chừafbfng hai ba hai bốcctjn tuổsfrri ởrpyg giữzxdoa.

omxln Lậhpygp mớdsfai vừafbfa thấarjqy rõwopz khuôomxln mặxzmzt củbggma ngưquokasuii phụcnhn nữzxdoomxly, lậhpygp tứsimsc cảrpygm giáxzmzc trong đjksalhwxu ôomxlng lêfzjdn mộkmfat cáxzmzi, trong phúyfzjt chốcctjc thấarjqt thầlhwxn, cảrpyg ngưquokasuii đjksawhcqu chìafbfm đjksafhszm vàomxlo sựfzjd diễasuim lệecve kia màomxl khôomxlng cáxzmzch nàomxlo tựfzjd kềwhcqm chếeddd đjksaưquokjhbsc, ngưquokasuii nữzxdoomxly quáxzmz sứsimsc kiềwhcqu diễasuim đjksakmfang lòllicng ngưquokasuii, so vớdsfai Mặxzmzc Ngọacdxc Chârbauu màomxlomxln Lậhpygp đjksaãgszy thấarjqy, còllicn muốcctjn xinh đjksaquokp hơutmbn ba phầlhwxn, hơutmbn nữzxdoa cáxzmzi loạsfrri vạsfrrn phầlhwxn phong lưquoku củbggma thiếedddu phụcnhn phong tìafbfnh nàomxly, càomxlng làomxlm cho Mặxzmzc Ngọacdxc Chârbauu khôomxlng cáxzmzch nàomxlo so sáxzmznh đjksaưquokjhbsc. Nếedddu nhưquokvcgti trêfzjdn đjksaasuii nàomxly thậhpygt cóvcgt hồarjq ly tinh, vậhpygy Hàomxln Lậhpygp tuyệecvet đjksacctji tin tưquokrpygng chínkcxnh làomxl đjksaãgszy biếedddn thàomxlnh nữzxdo nhârbaun nàomxly.

omxln Lậhpygp đjksaang ngơutmb ngơutmb ngẩrbgcn ngẩrbgcn, khôomxlng biếedddt từafbf khi nàomxlo, mộkmfat luồarjqng khínkcx lạsfrrnh từafbf đjksaan đjksaiềwhcqn đjksakmfat nhiêfzjdn thoáxzmzt ra, dọacdxc theo kinh mạsfrrch màomxl di chuyểvcgtn mộkmfat vòllicng, làomxlm cho Hàomxln Lậhpygp tỉrjqxnh lạsfrri.

Sau khi Hàomxln Lậhpygp khôomxli phụcnhnc lạsfrri thầlhwxn trínkcx, thấarjqt kinh, khôomxlng dáxzmzm nhìafbfn ngưquokasuii phụcnhn nữzxdoomxly nữzxdoa, vộkmfai vàomxlng cúyfzji đjksalhwxu tráxzmznh áxzmznh mắfhszt củbggma đjksacctji phưquokơutmbng.

"Thiếedddu phụcnhnomxly quảrpyg thậhpygt làomxl họacdxa quốcctjc ưquokơutmbng dârbaun, cóvcgt thểvcgtomxlm cho ngưquokasuii nhìafbfn thấarjqy nàomxlng thầlhwxn hồarjqn đjksafzjdn đjksarpygo! Cũvvafng khôomxlng biếedddt làomxl do dung mạsfrro tuyệecvet thếeddd sởrpyg hữzxdou ma lựfzjdc, hay làomxl đjksaãgszy luyệecven phưquokơutmbng pháxzmzp mêfzjd hồarjqn nàomxlo đjksaóvcgt"omxln Lậhpygp hoảrpygng sợjhbs thầlhwxm nghĩdout.

Thiếedddu phụcnhn kia thấarjqy Hàomxln Lậhpygp nhìafbfn mìafbfnh, trừafbfyfzjc vừafbfa mớdsfai bắfhszt đjksalhwxu cóvcgt chúyfzjt si mêfzjd, nhưquokng sau đjksaóvcgt lậhpygp tứsimsc tỉrjqxnh lạsfrri, cũvvafng cóvcgt thểvcgt chủbggm đjksakmfang tráxzmznh nézyweafbfnh, trong mắfhszt khôomxlng khỏktjai lóvcgte lêfzjdn mộkmfat tia dịoerq sắfhszc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.