Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 11 : Bình nan khai (Cái bình khó mở)

    trước sau   
cjtnn Lậmmefp trênposn đnposưdjakpfneng trởyvil vềgfgf khôzwheng cóvmlp chạsooqm tráypbvn bao nhiênposu ngưdjakpfnei, chỉhzspvmlp mấvlhzy sưdjak huynh qua đnposưdjakpfneng thấvlhzy hắprctn đnposi khậmmefp khàcjtn khậmmefp khễdysonh thìcqhzvmlp chúypbvt kinh ngạsooqc nhưdjakng cũocnhng khôzwheng nóvmlpi gìcqhz vớdbmzi hắprctn, xem ra khôzwheng ai chúypbv ýsssm nhiềgfgfu lắprctm đnposếybftn mộcqhzt tênposn tiểwsziu sưdjak đnposfcim nhưdjak hắprctn cảefqd.

Trởyvil lạsooqi nơeakei ởyvil củeakea chípmjznh mìcqhznh, đnposau đnposdbmzn trênposn châmjfin trởyvilnposn dữgifkeaken. Hàcjtnn Lậmmefp nhanh chóvmlpng ngồsooqi lênposn trênposn mévlhzp giưdjakpfneng, nhẹlhmv nhàcjtnnh tháypbvo giàcjtny vàcjtn vớdbmz kiểwszim tra thưdjakơeakeng thếybft. Chỗljikdjakng lênposn thậmmeft làcjtn khóvmlp chịmweau a. Ngóvmlpn châmjfin cáypbvi đnposãlgpodjakng vùsysx, da ởyvil vếybftt thưdjakơeakeng sưdjakng vừxebfa hồsooqng vừxebfa sáypbvng, giốizhxng nhưdjak quảefqddbmzt cay lớdbmzn đnposcjtn bừxebfng. Hàcjtnn Lậmmefp vộcqhzi vàcjtnng đnposưdjaka tay đnposếybftn cáypbvi gốizhxi gỗljik trênposn giưdjakpfneng, từxebfdjakdbmzi gốizhxi gỗljikvmlpc ra mộcqhzt cáypbvi bìcqhznh thuốizhxc nhỏcjtn, đnposâmjfiy chípmjznh làcjtn thuốizhxc trịmwea ngoạsooqi thưdjakơeakeng do Mặdysoc đnpossooqi phu tỉhzsp mỉhzsp đnposiềgfgfu chếybft, đnposizhxi vớdbmzi việfcimc máypbvu khôzwheng lưdjaku thôzwheng, sưdjakng nềgfgf, thậmmefm chípmjz chảefqdy máypbvu đnposgfgfu cóvmlp hiệfcimu quảefqdcqhz diệfcimu. Cáypbvi nàcjtny làcjtn hắprctn khôzwheng dễdysocjtnng lấvlhzy đnposưdjakfcimc từxebf Mặdysoc đnpossooqi phu nọzyoc, vốizhxn chuẩzwhen bịmwea cấvlhzp cho Trưdjakơeakeng Thiếybftt phòadfkng bịmwea sẵaecen khi tu luyệfcimn "Tưdjakfcimng giáypbvp côzwheng" cựhegic khổpsqx bịmwea ngoạsooqi thưdjakơeakeng dùsysxng, khôzwheng nghĩocnh tớdbmzi ngưdjakfcimc lạsooqi chípmjznh mìcqhznh lạsooqi dùsysxng trưdjakdbmzc.

Nắprctp bìcqhznh vừxebfa mởyvil ra, mộcqhzt làcjtnn hưdjakơeakeng thơeakem củeakea thuốizhxc tràcjtnn ngậmmefp cảefqdoxqtn phòadfkng, nhẹlhmv nhàcjtnng bôzwhei thuốizhxc lênposn trênposn ngóvmlpn châmjfin bịmweadjakng vùsysx, mộcqhzt loạsooqi cảefqdm giáypbvc thanh lưdjakơeakeng lậmmefp tứdbmzc xuấvlhzt hiệfcimn, khôzwheng hổpsqxcjtnpmjz chếybft thuốizhxc trịmwea thưdjakơeakeng củeakea Mặdysoc đnpossooqi phu, lậmmefp tứdbmzc thấvlhzy hiệfcimu quảefqd. Y thuậmmeft củeakea Mặdysoc đnpossooqi phụsooqc thậmmeft khôzwheng cầazqbn bàcjtnn cãlgpoi. Hàcjtnn Lậmmefp lạsooqi tìcqhzm kiếybftm mộcqhzt tấvlhzm vảefqdi sạsooqch sẽnbdu, bóvmlp lạsooqi ngóvmlpn châmjfin bịmwea thưdjakơeakeng, lúypbvc nàcjtny mớdbmzi mặdysoc giàcjtny vàcjtn vớdbmzcjtno. Âcfkan! Hoàcjtnn hảefqdo, đnposau đnposdbmzn đnposãlgpo giảefqdm bớdbmzt rấvlhzt nhiềgfgfu. Hắprctn trởyvil lạsooqi đnposi vàcjtni bưdjakdbmzc nhỏcjtn mộcqhzt cáypbvch chậmmefm rãlgpoi, bảefqdn thâmjfin kháypbvcjtni lòadfkng vớdbmzi phưdjakơeakeng pháypbvp xửdbmzsssm vếybftt thưdjakơeakeng nhanh chóvmlpng củeakea mìcqhznh.

Hiệfcimn tạsooqi làcjtnypbvc nênposn tìcqhzm hiểwsziu cáypbvi bìcqhznh thầazqbn bípmjz kia, nóvmlpcjtn nguyênposn hung làcjtnm chípmjznh mìcqhznh bịmwea thưdjakơeakeng. Hàcjtnn Lậmmefp từxebf trong lòadfkng lấvlhzy ra cáypbvi bìcqhznh kia, lạsooqi tìcqhzm cáypbvi giẻzyocypbvch đnposem chàcjtnypbvt sạsooqch sẽnbdu, lúypbvc nàcjtny hìcqhznh dạsooqng củeakea cáypbvi bìcqhznh mớdbmzi hiệfcimn ra trưdjakdbmzc mắprctt hắprctn. Thểwszipmjzch củeakea cáypbvi bìcqhznh nàcjtny khôzwheng lớdbmzn, dùsysxng mộcqhzt bàcjtnn tay làcjtnvmlp thểwszi cầazqbm toàcjtnn bộcqhzvmlp, so vớdbmzi bìcqhznh thuốizhxc củeakea mìcqhznh ởyvil trênposn còadfkn nhỏcjtneaken mấvlhzy phâmjfin. Bìcqhznh toàcjtnn thâmjfin đnposgfgfu làcjtn mộcqhzt loạsooqi màcjtnu xanh nhàcjtnn nhạsooqt, tạsooqi trênposn bềgfgf mặdysot bìcqhznh cóvmlp khắprctc mấvlhzy cáypbvi hoa văoxqtn màcjtnu xanh biếybftc, hoa văoxqtn hìcqhznh dạsooqng nhưdjak phiếybftn láypbv, nhìcqhzn rấvlhzt sốizhxng đnposcqhzng, sờpfnecjtno cóvmlp mộcqhzt loạsooqi cảefqdm giáypbvc giốizhxng nhưdjak trựhegic tiếybftp sờpfnecjtno phiếybftn láypbv thựhegic sựhegi.

sysxng tay ưdjakdbmzc đnposypbvn trọzyocng lưdjakfcimng củeakea nóvmlp, rấvlhzt nhanh trầazqbm xuốizhxng, Hàcjtnn Lậmmefp biếybftt vậmmeft nàcjtny rõetaecjtnng khôzwheng phảefqdi làcjtn kim chúypbvc chếybft thàcjtnnh, đnpospsqxi lạsooqi cũocnhng khôzwheng phảefqdi làcjtn mộcqhzt loạsooqi đnpossooq sứdbmzcjtn hắprctn biếybftt. Lấvlhzy tay sờpfne tớdbmzi, khôzwheng cóvmlp cảefqdm giáypbvc lạsooqnh lẽnbduo củeakea kim chúypbvc, cũocnhng khôzwheng cóvmlp kiểwsziu mặdysot ngoàcjtni bóvmlpng loáypbvng củeakea đnpossooq sứdbmz. Hàcjtnn Lậmmefp cẩzwhen thậmmefn quan sáypbvt kĩocnh mộcqhzt hồsooqi mớdbmzi nhậmmefn đnposmweanh rằzkyfng bìcqhznh nàcjtny làcjtn do mộcqhzt loạsooqi tàcjtni chấvlhzt nàcjtno đnposóvmlp tạsooqo thàcjtnnh, loạsooqi nàcjtny thoạsooqt nhìcqhzn cũocnhng làcjtn mộcqhzt loạsooqi màcjtnu sắprctc thiênposn nhiênposn, nhưdjakng màcjtnu sắprctc đnpossooqng nhấvlhzt, khôzwheng giốizhxng nhưdjak sau nàcjtny đnposãlgpo bịmwea nhuộcqhzm qua.

Thấvlhzy nắprctp bìcqhznh đnposưdjakfcimc niênposm phong rấvlhzt chắprctc chắprctn, Hàcjtnn Lậmmefp quyếybftt đnposmweanh thỏcjtna mãlgpon lòadfkng hiếybftu kỳmzkk củeakea mìcqhznh, lậmmefp tứdbmzc cầazqbm lấvlhzy bìcqhznh đnposwszi mởyvil ra, xem bênposn trong rúypbvt cuộcqhzc cóvmlpypbvi gìcqhz. Lạsooqi mộcqhzt lầazqbn nữgifka cáypbvnh tay cầazqbm lấvlhzy nắprctp bìcqhznh, dùsysxng sứdbmzc vặdyson ra. Mộcqhzt, hai, ba….nắprctp bìcqhznh cùsysxng thâmjfin bìcqhznh giốizhxng nhưdjaksysxng mộcqhzt thểwszi đnposúypbvc thàcjtnnh, vẫxebfn nhưdjakocnh, nắprctp bìcqhznh khôzwheng mảefqdy may cóvmlp dấvlhzu hiệfcimu khai thôzwheng. Hàcjtnn Lậmmefp lấvlhzy làcjtnm kinh hãlgpoi, lúypbvc nhặdysot đnposưdjakfcimc bìcqhznh tửdbmz, tựhegicqhznh khôzwheng cóvmlp khảefqdoxqtng vặdyson ra. Nhưdjakng lúypbvc ấvlhzy thưdjakơeakeng thếybft đnposãlgpo lấvlhzy hếybftt khípmjz lựhegic, cũocnhng khôzwheng đnposwszimjfim tớdbmzi. Vốizhxn tưdjakyvilng rằzkyfng bâmjfiy giờpfnevmlp thểwszisysxng toàcjtnn bộcqhz lựhegic đnpossooqo mởyvilvmlp ra làcjtn mộcqhzt việfcimc dễdysocjtnng. Khôzwheng tưdjakyvilng rằzkyfng vẫxebfn khôzwheng đnposưdjakfcimc. Hàcjtnn Lậmmefp liênposn tiếybftp thửdbmzcjtni lầazqbn, cáypbvnh tay đnposãlgpo đnposau ênposzwhem nhưdjakng vẫxebfn khôzwheng cóvmlp thàcjtnnh côzwheng, liềgfgfn ngừxebfng lạsooqi. Hắprctn vung cáypbvnh tay củeakea mìcqhznh, hoạsooqt đnposcqhzng cổpsqx tay, vừxebfa rồsooqi cốizhx gắprctng quáypbv mứdbmzc đnposãlgpovmlp chúypbvt táypbvc đnposcqhzng vếybftt thưdjakơeakeng.

Cầazqbm cáypbvi bìcqhznh lấvlhzy đnposưdjakfcimc, lạsooqi mộcqhzt lầazqbn nữgifka soi xévlhzt, kiểwszim tra tỉhzsp mỉhzsp. Đmbweáypbvng tiếybftc! Khôzwheng cóvmlp pháypbvt hiệfcimn cơeake quan nhỏcjtncjtno ẩzwhen mậmmeft tạsooqi trênposn mặdysot bìcqhznh. Đmbweiềgfgfu nàcjtny làcjtnm Hàcjtnn Lậmmefp buồsooqn bãlgpo, khôzwheng mởyvil nắprctp bìcqhznh làcjtnm sao biếybftt bênposn trong bìcqhznh cóvmlpypbvi gìcqhz? Lạsooqi nóvmlpi cáypbvi bìcqhznh nàcjtny kỳmzkk lạsooq nhưdjak thếybft, dấvlhzu niênposm phong rấvlhzt chặdysot, dáypbvm chắprctc làcjtn mộcqhzt đnpossooq vậmmeft rấvlhzt quýsssm. Hàcjtnn Lậmmefp lấvlhzy tay nắprctm chặdysot cáypbvi bìcqhznh mộcqhzt cáypbvch tham lam, nhìcqhzn nóvmlp ngẩzwhen ngưdjakpfnei mộcqhzt trậmmefn, cuốizhxi cùsysxng quyếybftt đnposmweanh Trưdjakơeakeng Thiếybftt vớdbmzi khípmjz lựhegic lớdbmzn hơeaken mìcqhznh thửdbmz xem. Phảefqdi biếybftt rằzkyfng Trưdjakơeakeng Thiếybftt bâmjfiy giờpfne hai tay cóvmlp khảefqdoxqtng nhấvlhzc tớdbmzi hơeaken mưdjakpfnei thùsysxng nưdjakdbmzc màcjtn vẫxebfn bưdjakdbmzc nhanh nhưdjak bay lênposn xuốizhxng núypbvi. Hiệfcimn tạsooqi trong cốizhxc cóvmlp mộcqhzt cáypbvi chum đnposheging nưdjakdbmzc to, Trưdjakơeakeng Thiếybftt mỗljiki ngàcjtny đnposgfgfu dùsysxng nóvmlp đnposwszi tậmmefp luyệfcimn.

Quyếybftt đnposmweanh nghiênposm túypbvc, Hàcjtnn Lậmmefp đnposi tớdbmzi phòadfkng củeakea Trưdjakơeakeng Thiếybftt, trong lòadfkng hi vọzyocng hắprctn nhanh trởyvil vềgfgf mộcqhzt chúypbvt. Tưdjak vịmwea chờpfne đnposfcimi thậmmeft khôzwheng dễdyso chịmweau chúypbvt nàcjtno, Hàcjtnn Lậmmefp cảefqdm giáypbvc đnposưdjakfcimc thờpfnei gian trôzwhei qua quáypbv chậmmefm, qua mộcqhzt đnposoạsooqn thờpfnei gian dàcjtni hắprctn mớdbmzi nghe đnposưdjakfcimc thanh âmjfim "Dáypbvt chi" củeakea Trưdjakơeakeng Thiếybftt khi đnposzwhey cửdbmza vàcjtno nhàcjtn. Ngẩzwheng đnposazqbu lênposn, Hàcjtnn Lậmmefp thấvlhzy Trưdjakơeakeng Thiếybftt mặdysoc áypbvo bốizhx sam mỏcjtnng, cảefqd ngưdjakpfnei từxebf trênposn xuốizhxng dưdjakdbmzi ẩzwhen ẩzwhen ưdjakdbmzc ưdjakdbmzc luồsooqng nhiệfcimt khípmjz bốizhxc lênposn, đnposazqbu đnposazqby mồsooqzwhei đnposi đnposếybftn. Hàcjtnn Lậmmefp biếybftt làcjtn hắprctn vừxebfa mớdbmzi luyệfcimn côzwheng xong, cũocnhng khôzwheng cảefqdm thấvlhzy kỳmzkk quáypbvi. Trưdjakơeakeng Thiếybftt vừxebfa thấvlhzy Hàcjtnn Lậmmefp ởyvil trong phòadfkng mìcqhznh, hắprctn sửdbmzng sốizhxt, khôzwheng đnposfcimi hắprctn kịmweap mởyvil miệfcimng nóvmlpi chuyệfcimn, Hàcjtnn Lậmmefp đnposípmjzch thịmwea đnposãlgpo suốizhxt ruộcqhzt, lậmmefp tứdbmzc cầazqbm cáypbvi bìcqhznh tớdbmzi trưdjakdbmzc mặdysot hắprctn.

"Trưdjakơeakeng Ca, giúypbvp ta mởyvil gấvlhzp cáypbvi bìcqhznh nàcjtny đnposưdjakfcimc khôzwheng?"

"Cáypbvi nàcjtny ởyvil đnposâmjfiu tớdbmzi? Hìcqhznh dáypbvng rấvlhzt đnposlhmvp mắprctt!" Trưdjakơeakeng Thiếybftt sửdbmzng sốizhxt mộcqhzt chúypbvt rồsooqi tiếybftp nhậmmefn cáypbvi bìcqhznh.

"Tưdjak! Tưdjak! Tưdjak!"

"Quáypbvi! Đmbwesooq vậmmeft nàcjtny cũocnhng thậmmeft sựhegi đnposeake cứdbmzng, kháypbv khóvmlp đnposwszi vặdyson nóvmlp ra! Rúypbvt cuộcqhzc làcjtn từxebfypbvi gìcqhz chếybft thàcjtnnh?" Trưdjakơeakeng Thiếybftt cũocnhng khôzwheng nóvmlpi nhảefqdm, hai tay lạsooqi dụsooqng lựhegic nhưdjakng vẫxebfn khôzwheng thểwszi mởyvil đnposưdjakfcimc nắprctp bìcqhznh.

"Khôzwheng đnposưdjakfcimc, ta vặdyson khôzwheng ra, ngưdjakơeakei tìcqhzm sưdjak huynh kháypbvc thửdbmz xem sao?" Trưdjakơeakeng Thiếybftt nhìcqhzn Hàcjtnn Lậmmefp lắprctc đnposazqbu cóvmlp ýsssm xin lỗljiki, névlhzm cáypbvi bìcqhznh trởyvil lạsooqi cho hắprctn vàcjtn đnposưdjaka ra đnposgfgf nghịmwea trênposn.

"Ngưdjakơeakei cũocnhng khôzwheng đnposưdjakfcimc sao?"cjtnn Lậmmefp cóvmlp đnposiểwszim nóvmlpng nảefqdy, khôzwheng thểwszi kiềgfgfm chếybft đnposi lạsooqi xung quanh trong phòadfkng.

"Ai da! Châmjfin ngưdjakơeakei thếybftcjtno vậmmefy?" Trưdjakơeakeng Thiếybftt đnposãlgpo pháypbvt hiệfcimn ra Hàcjtnn Lậmmefp đnposi lạsooqi cóvmlp chúypbvt khôzwheng thuậmmefn tiệfcimn.

"Mọzyoci thứdbmzpsqxn cảefqd, chỉhzspcjtn đnposang đnposi thìcqhz vấvlhzp phảefqdi hòadfkn đnposáypbv"cjtnn Lậmmefp cũocnhng khôzwheng biếybftt tạsooqi sao lạsooqi khôzwheng muốizhxn nóvmlpi cho Trưdjakơeakeng Thiếybftt biếybftt sựhegi thậmmeft vềgfgf chuyệfcimn cáypbvi bìcqhznh. Cóvmlp lẽnbdu chỉhzspcjtn tiềgfgfm thứdbmzc, chuyệfcimn cóvmlp liênposn quan đnposếybftn cáypbvi bìcqhznh trởyvil thàcjtnnh mộcqhzt bípmjz mậmmeft nhỏcjtn củeakea chípmjznh mìcqhznh. Hàcjtnn Lậmmefp bâmjfiy giờpfne trong lòadfkng rấvlhzt thấvlhzt vọzyocng, cũocnhng khôzwheng cóvmlp tinh thầazqbn đnposwszivmlpi chuyệfcimn vớdbmzi Trưdjakơeakeng Thiếybftt, hỏcjtni tiếybftn đnposcqhz luyệfcimn côzwheng củeakea Trưdjakơeakeng Thiếybftt sau đnposóvmlp liềgfgfn rờpfnei đnposi khỏcjtni phòadfkng, chuẩzwhen bịmwea quay trởyvil vềgfgf chípmjznh tựhegicqhznh nghĩocnh biệfcimn pháypbvp giảefqdi quyếybftt vấvlhzn đnposgfgf vềgfgfypbvi bìcqhznh.

Trởyvil vềgfgf phòadfkng nhỏcjtn củeakea mìcqhznh, Hàcjtnn Lậmmefp đnposdysot cáypbvi bìcqhznh lênposn trênposn mặdysot bàcjtnn, tựhegicqhznh ngồsooqi mộcqhzt bênposn rồsooqi dùsysxng hai mắprctt nhìcqhzn chằzkyfm chằzkyfm vàcjtno nóvmlp, đnpossooqng thờpfnei đnpossooqi nãlgpoo chuyểwszin đnposcqhzng rấvlhzt nhanh, cốizhx gắprctng nghĩocnh ra mộcqhzt biệfcimn pháypbvt tốizhxt cóvmlp thểwszi giảefqdi quyếybftt vấvlhzn đnposgfgf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.