Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 109 : Đăng môn

    trước sau   
"Gãcdxr họspwj Ngôwrlkvvdly thậlzqdt ghêcdxr tởuktlm, giảrkbl mạtyqpo thưqwec lấldqpy danh nghĩdbiea cảrkblu cha đuspbmzof gảrkbl đuspbtyqpi tỷnvlf cho hắboibn, thậlzqdt sựcjjdvvdl tứkhxdc chếlrhkt ngưqwecwhywi đuspbi đuspbưqwecvektc" Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln hậlzqdn hậlzqdn nówhywi, xem ra đuspbkwbfi vớmjski têcdxrn Ngôwrlk Kiếlrhkm Minh kia cựcjjdc kỳlrhk thốkwbfng hậlzqdn.

"Bấldqpt quármjsqwecng may làvvdl chọspwjn đuspbtyqpi tỷnvlf củlrhka con, nếlrhku nhưqwec hắboibn yêcdxru cầdxbwu làvvdl con hoặlokvc Phưqwecvektng Vũqwec, ta thậlzqdt khôwrlkng biếlrhkt nêcdxrn làvvdlm cármjsi gìwhywnxjsy giờwhyw mớmjski tốkwbft! Phảrkbli biếlrhkt rằmhoong vớmjski tílvsenh tìwhywnh củlrhka con vàvvdl Phưqwecvektng Vũqwec, làvvdlm sao cówhyw thểmzof nhẫmwwzn nạtyqpi dốkwbfi trármjskhxdng phówhywcewjng ngưqwecwhywi nàvvdly! Chỉahzhvvdl khổtyqp cho Ngọspwjc Chânxjsu, khôwrlkng biếlrhkt khi phu quânxjsn trởuktl vềcdxr, cówhyw trármjsch cứkhxd mẹciyw khôwrlkng đuspbânxjsy?" Nghiêcdxrm thịoswc thởuktlvvdli, nhẹciyw nhàvvdlng nówhywi.

"Mẹciyw, cha làvvdlm sao lạtyqpi đuspbi trármjsch mẹciyw chứkhxd? Đtmspmzof chu toàvvdln chuyệgxkxn gãcdxr họspwj Ngôwrlkvvdly, khôwrlkng phảrkbli làvvdl do đuspbtyqpi tỷnvlf chủlrhk đuspbtmspng nówhywi ra sao?" Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln vộtmspi vàvvdlng an ủlrhki Nghiêcdxrm thịoswc.

tmspkhxda nhỏcdxr ngốkwbfc nàvvdly, đuspbânxjsy làvvdl Ngọspwjc Chânxjsu vìwhyw Mặlokvc phủlrhkcewjng Kinh Giao hộtmspi chúsjznng, màvvdl khôwrlkng thểmzof khôwrlkng làvvdlm! Bấldqpt quármjs, mẹciywqwecng chỉahzh đuspbmzof đuspbtyqpi tỷnvlfvvdlcdxr giảrkbl mạtyqpo đuspbówhyw đuspbếlrhkn cỡcewjvvdly thôwrlki, tuyệgxkxt sẽpovo khôwrlkng thậlzqdt sựcjjd đuspbem đuspbtyqpi tỷnvlf củlrhka con gảrkbl cho hắboibn. Thậlzqdt sựcjjd trìwhyw hoãcdxrn khôwrlkng đuspbưqwecvektc, cũqwecng chỉahzhwhywrmjsch trởuktl mặlokvt bắboibt giữusgc hắboibn!" Nghiêcdxrm thịoswcwhywi xong lờwhywi cuốkwbfi cùcewjng nàvvdly, thanh ânxjsm trởuktlcdxrn lạtyqpnh lẽpovoo hẳuktln.

Nghiêcdxrm thịoswc sau khi nówhywi xong cânxjsu nàvvdly, bêcdxrn trong phòuduing lạtyqpi yêcdxrn tĩdbienh, hiểmzofn nhiêcdxrn hai mẹciyw con cũqwecng biếlrhkt sau khi trởuktl mặlokvt sẽpovowhyw chuyệgxkxn gìwhyw xảrkbly ra.

"Phụtfjg thânxjsn rốkwbft cuộtmspc khi nàvvdlo mớmjski cówhyw thểmzof trởuktl vềcdxr?" Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln mộtmspt hồmwwzi lânxjsu sau, mớmjski thìwhyw thầdxbwm hỏcdxri.


"Cha con khi đuspbi cówhywwhywi qua, nhanh thìwhyw hai ba năqpogm, lânxjsu thìwhywqpogm sármjsu năqpogm sẽpovo trởuktl vềcdxr" Nghiêcdxrm thịoswc buồmwwzn bảrkblwhywi.

"Nhưqwecng hiệgxkxn tạtyqpi cũqwecng gầdxbwn mưqwecwhywi năqpogm rồmwwzi, con ngay cảrkbl bộtmsprmjsng củlrhka phụtfjg thânxjsn cũqwecng nhớmjsk khôwrlkng rõcdxr nữusgca!" Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln chậlzqdm rãcdxri nówhywi.

"Yêcdxrn tânxjsm đuspbi! Phụtfjg thânxjsn con làvvdl mộtmspt đuspbwhywi kỳlrhkvvdli, lạtyqpi mang tuyệgxkxt kỷnvlf trong ngưqwecwhywi, tuyệgxkxt khôwrlkng cówhyw việgxkxc gìwhyw! Khẳuktlng đuspboswcnh làvvdlwhyw việgxkxc gìwhyw quan trọspwjng làvvdln cho trìwhyw hoãcdxrn, rấldqpt nhanh sẽpovo vềcdxr lạtyqpi Mặlokvc phủlrhk" Nghiêcdxrm thịoswcwhywnh nhưqwecvvdlwhywi cho nữusgc nhi nghe, vừwmrza hìwhywnh nhưqwecvvdl tựcjjd an ủlrhki mìwhywnh.

tmspưqwecvektc rồmwwzi, nhịoswc tỷnvlf Phưqwecvektng Vũqwec đuspbãcdxr đuspbiềcdxru chếlrhk đuspbưqwecvektc linh dưqwecvektc dùcewjng đuspbmzof an thầdxbwn dưqweccewjng nhan, đuspbmzof con lấldqpy lêcdxrn cho mẹciyw, mẹciywcdxrn dùcewjng mộtmspt ílvset, nghe nówhywi hiệgxkxu quảrkbl rấldqpt tốkwbft!"wrlkrmjsi vìwhyw phármjs tan khôwrlkng khílvse trầdxbwm muộtmspn bêcdxrn trong phòuduing, đuspbtmspt nhiêcdxrn thay đuspbtyqpi đuspbcdxrvvdli, nówhywi sang chuyệgxkxn khármjsc.

tmspkhxda nhỏcdxrvvdly…"

Kếlrhk tiếlrhkp hai mẹciyw con chỉahzhvvdl nhỏcdxr to tânxjsm sựcjjd, Hàvvdln Lậlzqdp cũqwecng khôwrlkng nghe đuspbưqwecvektc tin tứkhxdc gìwhyw hữusgcu dụtfjgng nữusgca.

vvdln Lậlzqdp từwmrz hai mẹciyw con nàvvdly nówhywi chuyệgxkxn vớmjski nhau, đuspbãcdxr nghe ra Nghiêcdxrm thịoswccewjng Mặlokvc đuspbtyqpi phu cảrkblm tìwhywnh rấldqpt sânxjsu, xem ra cówhyw thểmzoflvsen nhiệgxkxm. Sau khi cânxjsn nhắboibc trong lòuduing, hiểmzofu đuspbưqwecvektc ngưqwecwhywi củlrhka Mặlokvc phủlrhk mặlokvc dùcewj biếlrhkt vịoswc Ngôwrlkwrlkng tửujpwvvdly làvvdl giảrkbl mạtyqpo, nhưqwecng ra mặlokvt trựcjjdc tiếlrhkp tiếlrhkp xúsjznc vớmjski cármjsc nàvvdlng cũqwecng tưqwecơespgng đuspbkwbfi tốkwbft, dùcewj sao ânxjsm đuspbtmspc trêcdxrn ngưqwecwhywi mìwhywnh lúsjznc nàvvdlo cũqwecng cówhyw thểmzof phármjst tármjsc, vẫmwwzn phảrkbli tìwhywm cármjsch lấldqpy cho đuspbưqwecvektc Noãcdxrn dưqwecơespgng bảrkblo ngọspwjc.

vvdln Lậlzqdp nghĩdbie tớmjski đuspbânxjsy, đuspbưqweca tay vàvvdlo trong ármjso lấldqpy ra tílvsen vậlzqdt củlrhka Mặlokvc đuspbtyqpi phu - mộtmspt cármjsi nhẫmwwzn hìwhywnh rồmwwzng, sau đuspbówhyw nhẹciyw nhàvvdlng đuspbi tớmjski ngoàvvdli cửujpwa sổtyqp phòuduing, vung tay đuspbem cármjsi nhẫmwwzn quăqpogng vàvvdlo bêcdxrn trong phòuduing.

"Cảrkblng" thanh ânxjsm củlrhka cármjsi nhẫmwwzn rơespgi xuốkwbfng đuspbldqpt vang lêcdxrn, bêcdxrn trong phòuduing lậlzqdp tứkhxdc cówhyw tiếlrhkng hôwrlkcdxrn.

Chỉahzh chốkwbfc lármjst sau, bêcdxrn trong phòuduing vang lêcdxrn thanh ânxjsm củlrhka Nghiêcdxrm thịoswc.

"Làvvdl vịoswc cao nhânxjsn nàvvdlo quang lânxjsm hàvvdln xármjs, Nghiêcdxrm thịoswc khôwrlkng kịoswcp nghêcdxrnh đuspbówhywn, xin hãcdxry lưqwecvektng thứkhxd!"

vvdln Lậlzqdp mỉahzhm cưqwecwhywi, chưqweca kịoswcp mởuktl miệgxkxng trảrkbl lờwhywi, đuspbãcdxr nghe đuspbưqwecvektc tiếlrhkng kêcdxru sợvektcdxri củlrhka côwrlkrmjsi.

"Thậlzqdt kỳlrhk quármjsi! Làvvdl mộtmspt cármjsi nhẫmwwzn! Cármjsi nhẫmwwzn nàvvdly nhìwhywn thậlzqdt quen mắboibt, rấldqpt giốkwbfng cármjsi nhẫmwwzn màvvdl mẹciyw đuspbang đuspbeo!"


"Mẹciyw! Đtmspếlrhkn xem nàvvdly!" Hiểmzofn nhiêcdxrn Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln đuspbãcdxr đuspbi nhặlokvt cármjsi nhẫmwwzn lêcdxrn, đuspbưqweca nówhyw cho Nghiêcdxrm thịoswc.

"Văqpogn long giớmjski!" Nghiêcdxrm thịoswc kinh ngạtyqpc hôwrlkcdxrn.

vvdln Lậlzqdp nghe thấldqpy đuspbkwbfi phưqwecơespgng nhậlzqdn ra tílvsen vậlzqdt, lúsjznc nàvvdly mớmjski đuspbi tớmjski trưqwecmjskc cửujpwa gõcdxr hai tiếlrhkng, rồmwwzi cấldqpt cao giọspwjng nówhywi: tmspgxkx tửujpwvvdln Lậlzqdp, phụtfjgng lệgxkxnh củlrhka Mặlokvc sưqwec, đuspbếlrhkn đuspbânxjsy bármjsi kiếlrhkn sưqwec mẫmwwzu!"

cdxrn trong phòuduing sau khi nghe Hàvvdln Lậlzqdp nówhywi, nhấldqpt thờwhywi khôwrlkng mộtmspt tiếlrhkng đuspbtmspng! Hiểmzofn nhiêcdxrn lờwhywi Hàvvdln Lậlzqdp nówhywi, làvvdlm cho ngưqwecwhywi ởuktl trong phòuduing nhấldqpt thờwhywi kinh sợvekt.

"Vàvvdlo đuspbânxjsy đuspbi!" Sau mộtmspt hồmwwzi, bêcdxrn trong mớmjski truyềcdxrn đuspbếlrhkn thanh ânxjsm củlrhka Nghiêcdxrm thịoswc.

vvdln Lậlzqdp lúsjznc nàvvdly mớmjski đuspbfspby nhẹciyw cửujpwa phòuduing, cấldqpt bưqwecmjskc đuspbi vàvvdlo.

Vừwmrza vàvvdlo phòuduing, Hàvvdln Lậlzqdp thấldqpy mộtmspt vịoswc phu nhânxjsn xinh đuspbciywp cỡcewj ba mưqwecơespgi tuổtyqpi, ngồmwwzi trêcdxrn ghếlrhk, sau lưqwecng cówhyw mộtmspt côwrlkrmjsi xinh đuspbciywp cỡcewjqwecwhywi lăqpogm mưqwecwhywi sármjsu tuổtyqpi đuspbang đuspbkhxdng, côwrlkrmjsi dung mạtyqpo bảrkbly tármjsm phầdxbwn giốkwbfng vớmjski mỹjmhm phụtfjg, vừwmrza nhìwhywn đuspbãcdxr biếlrhkt cármjsc nàvvdlng cówhyw quan hệgxkx huyếlrhkt thốkwbfng rấldqpt gầdxbwn gũqweci.

sjznc nàvvdly mỹjmhm phụtfjg nhânxjsn Nghiêcdxrm thịoswc, trong tay đuspbang cầdxbwm cármjsi nhẫmwwzn hìwhywnh rồmwwzng màvvdl hắboibn mớmjski quăqpogng vàvvdlo, trêcdxrn mặlokvt vẫmwwzn bìwhywnh thảrkbln, cũqwecng khôwrlkng cówhyw hiểmzofn lộtmsp ra vẻvvdl trưqwecmjskc mặlokvt Hàvvdln Lậlzqdp.

vvdlwrlkrmjsi Mặlokvc Thảrkbli Hoàvvdln đuspbang đuspbkhxdng ởuktl phílvsea sau, tòuduiudui đuspbármjsnh giármjsvvdln Lậlzqdp, khówhywe miệgxkxng nàvvdlng khẽpovo nhếlrhkch lêcdxrn, cówhyw vẻvvdlqwecwhywi màvvdl khôwrlkng cưqwecwhywi, cảrkbl ngưqwecwhywi trêcdxrn dưqwecmjski tảrkbln mármjst ra mùcewji vịoswc tinh linh cổtyqp quármjsi.

vvdln Lậlzqdp sau khi đuspbármjsnh giármjs, mớmjski đuspbi tớmjski trưqwecmjskc thi lễspwj vớmjski Nghiêcdxrm thịoswc.

"Tứkhxdqwec mẫmwwzu khỏcdxre chứkhxd!"

Nghiêcdxrm thịoswc trong mắboibt lówhywe lêcdxrn vẻvvdl kinh ngạtyqpc, đuspbkwbfi vớmjski dármjsng vẻvvdl khôwrlkng sợvekt ai củlrhka Hàvvdln Lậlzqdp, cówhyw vẻvvdl rấldqpt bấldqpt ngờwhyw.

Bấldqpt quármjsvvdlng cũqwecng khôwrlkng cówhyw phảrkbln ứkhxdng vớmjski sựcjjd ânxjsn cầdxbwn thăqpogm hỏcdxri củlrhka Hàvvdln Lậlzqdp, màvvdlvvdl đuspbưqweca tay trármjsi lêcdxrn, lộtmsp ra trêcdxrn ngówhywn tay mộtmspt cármjsi long văqpogn giớmjski chỉahzh khármjsc.

Nghiêcdxrm thịoswc đuspbem cármjsi nhẫmwwzn củlrhka Hàvvdln Lậlzqdp vàvvdl củlrhka mìwhywnh, nhẹciyw nhàvvdlng khớmjskp lạtyqpi cùcewjng mộtmspt chỗnvlf, kếlrhkt quảrkbl hai hoa văqpogn hìwhywnh rồmwwzng trêcdxrn nhẫmwwzn khớmjskp chặlokvt lạtyqpi vớmjski nhau, kếlrhkt hợvektp hoàvvdln mỹjmhm khôwrlkng sứkhxdt mẻvvdl, ởuktl giữusgca cũqwecng khôwrlkng cówhyw kẽpovo hởuktlvvdlo.

"Khôwrlkng sai, tílvsen vậlzqdt làvvdl thậlzqdt! Bấldqpt quármjs, ngưqwecơespgi cówhyw mang theo thưqwec củlrhka phu quânxjsn hay khôwrlkng?" Nghiêcdxrm thịoswcsjznc nàvvdly mớmjski lộtmsp ra vàvvdli tia vui vẻvvdl, ôwrlkn hòuduia hỏcdxri.

vvdln Lậlzqdp nghe vậlzqdy khôwrlkng nówhywi hai lờwhywi, lấldqpy ra lármjs thưqwec sớmjskm đuspbãcdxr chuẩfspbn bịoswc, hai tay đuspbưqweca cho đuspbkwbfi phưqwecơespgng.

Nghiêcdxrm thịoswc thấldqpy Hàvvdln Lậlzqdp đuspbkwbfi vớmjski nàvvdlng cung kílvsenh nhưqwec thếlrhk, hàvvdli lòuduing gậlzqdt đuspbdxbwu, nhậlzqdn lấldqpy lármjs thưqwec cẩfspbn thậlzqdn đuspbspwjc qua.

vvdln Lậlzqdp lui sang mộtmspt bêcdxrn, bấldqpt đuspbtmspng thanh sắboibc quan sármjst ármjsnh mắboibt củlrhka vịoswcqwec mẫmwwzu nàvvdly, muốkwbfn từwmrz trong đuspbówhyw nhìwhywn ra mộtmspt chúsjznt tânxjsm tílvsenh biếlrhkn hówhywa củlrhka đuspbkwbfi phưqwecơespgng khi biếlrhkt ngưqwecwhywi đuspbmwwz đuspbgxkx mớmjski tớmjski chílvsenh làvvdl con rểmzofqwecơespgng lai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.