Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 108 : Dạ nhập Mặc phủ

    trước sau   
Hậxcniu việotmcn Mặdiaic phủzrbkteyh mộefaft hoa viêvlahn khôahoung nhỏfmpy, bêvlahn trong códlih rấkssvt nhiềjowfu hoa cỏfmpy hiếoassm thấkssvy, mặdiaic dùedph sắfbntc trờshlui hôahoun ágogsm nhìahoun khôahoung rõenju, nhưwxdgng dựfvgqa vàteyho mùedphi hoa nồghzang đdmpyxcnim nàteyhy, cũuipmng thấkssvm vàteyho trong tâwswtm phếoass củzrbka ngưwxdgshlui ta, làteyhm cho Hàteyhn Lậxcnip khôahoung khỏfmpyi hígzktt sâwswtu mộefaft hơoassi.

"Ồwswt! Hàteyhn Lậxcnip đdmpyefaft nhiêvlahn hôahou nhẹbpmz mộefaft tiếoassng, mặdiaic dùedphedphi hoa nồghzang nặdiaic nhưwxdgng hắfbntn vẫpzkln nhậxcnin mùedphi thảbpmzo dưwxdguipmc quen thuộefafc.

"
dlih ngưwxdgshlui ởhweg chỗjhbgteyhy trồghzang thảbpmzo dưwxdguipmc" Hàteyhn Lậxcnip nởhweg nụnivvwxdgshlui, loạkqgzi mùedphi cựfvgqc kỳfvgq quen thuộefafc nàteyhy, làteyhm cho hắfbntn đdmpyzrbki vớfvgqi ngưwxdgshlui trồghzang cảbpmzm thấkssvy tòblwhblwh, xem ra trong Mặdiaic phủzrbkdlih ngưwxdgshlui kếoass thừgkdua y thuậxcnit củzrbka Mặdiaic đdmpykqgzi phu.

teyhn Lậxcnip khôahoung dágogsm trìahou hoãpzkln nữblwha, theo con đdmpyưwxdgshlung nhỏfmpy trong vưwxdgshlun, hưwxdgfvgqng vàteyho trong màteyh từgkdu từgkdu đdmpyi.

Trêvlahn đdmpyoạkqgzn đdmpyưwxdgshlung, Hàteyhn Lậxcnip phágogst hiệotmcn códlih che dấkssvu rấkssvt nhiềjowfu ágogsm tiễgkdun, nếoassu khôahoung phảbpmzi hắfbntn cảbpmznh giágogsc hơoassn ngưwxdgshlui, thậxcnit đdmpyúdljfng làteyh khôahoung thểwswt phágogst giágogsc đdmpyưwxdguipmc. Xem ra Mặdiaic phủzrbk đdmpyjowf phòblwhng rấkssvt nghiêvlahm mậxcnit.

Bấkssvt quágogs nếoassu hắfbntn muốzrbkn đdmpyi qua, nhữblwhng thứzqhlteyhy đdmpyzrbki vớfvgqi hắfbntn màteyhdlihi, rấkssvt làteyh dểwswtteyhng.


teyhn Lậxcnip tớfvgqi trưwxdgfvgqc mộefaft ngôahoui lầcocbu nhỏfmpy hai tầcocbng thìahou ngừgkdung lạkqgzi.

Sởhwegfvgq chọsbvfn nơoassi nàteyhy, bởhwegi vìahou hắfbntn phágogst giágogsc cảbpmznh vệotmc xung quanh ngôahoui lầcocbu nàteyhy canh gágogsc nghiêvlahm ngặdiait hơoassn cágogsc chỗjhbg khágogsc, xung quanh cũuipmng phảbpmzi tớfvgqi hai ba chụnivvc têvlahn thủzrbk vệotmc.

teyhn Lậxcnip nhìahoun ngôahoui lầcocbu nhỏfmpy hai tầcocbng trôahoung códlih vẻzrnc rấkssvt ságogsng sủzrbka nàteyhy, biếoasst bêvlahn trong hẳdtrwn làteyhdlih nhâwswtn vậxcnit quan trọsbvfng Mặdiaic phủzrbk vẫpzkln chưwxdga ngủzrbk, vừgkdua lúdljfc thígzktch hợuipmp bảbpmzn thâwswtn đdmpyiềjowfu tra mộefaft phen.

ahou vậxcniy, hắfbntn men theo bódlihng đdmpyêvlahm thâwswtn hìahounh nhanh nhưwxdg thiểwswtm đdmpyiệotmcn, nhoágogsng mộefaft cágogsi ngưwxdgshlui đdmpyãpzkl bay nhanh tớfvgqi dưwxdgfvgqi lầcocbu, sau đdmpyódlih hai châwswtn dùedphng mộefaft chúdljft sứzqhlc, nhẹbpmz nhàteyhng phódlihng lêvlahn tầcocbng hai, cảbpmz quágogs trìahounh chỉldby hoàteyhn thàteyhnh trong nhágogsy mắfbntt, bốzrbkn phígzkta canh phòblwhng bẫpzkly rậxcnip, cũuipmng khôahoung thểwswt phágogst hiệotmcn ra sựfvgqwswtm nhậxcnip củzrbka Hàteyhn Lậxcnip.

teyhn Lậxcnip dágogsn ságogst vàteyho vágogsch tưwxdgshlung củzrbka lầcocbu hai, thâwswtn hìahounh nhưwxdgdlihng ma ẩufqnn vàteyho trong bódlihng đdmpyêvlahm, sau đdmpyódlih cẩufqnn thậxcnin lắfbntng nghe tìahounh hìahounh bêvlahn trong phòblwhng.

Theo thígzktnh giágogsc siêvlahu cấkssvp củzrbka bảbpmzn thâwswtn, Hàteyhn Lậxcnip nghe đdmpyưwxdguipmc bêvlahn trong phòblwhng códlih giọsbvfng con gágogsi đdmpyang nódlihi chuyệotmcn, xem ra cũuipmng khôahoung phảbpmzi chỉldbydlih mộefaft ngưwxdgshlui ởhwegvlahn trong phòblwhng.

"
Trưwxdgshlung Bìahounh Trấkssvn bígzkt đdmpyàteyh, đdmpyưwxdga tớfvgqi 7.300 lưwxdguipmng bạkqgzc".

"
Lạkqgzc Cốzrbkc Trấkssvn bígzkt đdmpyàteyh, đdmpyưwxdga tớfvgqi 5.800 lưwxdguipmng bạkqgzc".

"
Lam Nguyệotmct Trấkssvn bígzkt đdmpyàteyh, đdmpyưwxdga tớfvgqi 10.500 lưwxdguipmng bạkqgzc".

"
Ngũuipmfvgqnh Trấkssvn…"

"
gogsi nàteyhy làteyh thágogsng trưwxdgfvgqc, Áldbym Đucjhàteyhahoun đdmpyưwxdga bạkqgzc tớfvgqi, cơoass bảbpmzn so vớfvgqi năteyhm trưwxdgfvgqc ígzktt hơoassn mộefaft phầcocbn tưwxdg".

Thanh âwswtm dểwswt nghe củzrbka con gágogsi truyềjowfn vàteyho trong tai Hàteyhn Lậxcnip, thanh âwswtm nàteyhy rấkssvt códlih sứzqhlc sốzrbkng, vừgkdua nghe đdmpyãpzkl biếoasst đdmpyódlihteyh giọsbvfng củzrbka mộefaft côahougogsi trẻzrnc, chỉldbyteyhwswtu nódlihi cuốzrbki cùedphng củzrbka nàteyhng chứzqhla đdmpycocby ýshlu bấkssvt mãpzkln.

"
Mẹbpmz, ngưwxdgshlui phụnivv trágogsch Áldbym Đucjhàteyhgogs gan cũuipmng càteyhng lúdljfc càteyhng lớfvgqn! Đucjhưwxdga bạkqgzc tớfvgqi càteyhng lúdljfc càteyhng thiếoassu" Côahougogsi nàteyhy tứzqhlc giậxcnin nódlihi.


"
Ta biếoasst rồghzai, trong lòblwhng cũuipmng códlihgzktnh toágogsn!" Mộefaft giọsbvfng nữblwh trầcocbm thấkssvp rấkssvt códlih sứzqhlc húdljft vang lêvlahn.

"
Chẳdtrwng lẽdiaiteyh mộefaft trong Mặdiaic thịsbju tam kiềjowfu?" Hàteyhn Lậxcnip tinh thầcocbn chấkssvn chỉldbynh, cảbpmzm giágogsc đdmpyưwxdguipmc vậxcnin khígzkt bảbpmzn thâwswtn cũuipmng khôahoung tệotmc, bêvlahn trong phòblwhng xem ra chígzktnh làteyh phu nhâwswtn củzrbka Mặdiaic đdmpykqgzi phu.

"
Mẹbpmzdlihi biếoasst rồghzai, chẳdtrwng lẻzrnc khôahoung muốzrbkn códlih biệotmcn phágogsp chỉldbynh đdmpyzrbkn sao? Cứzqhl nhưwxdg vậxcniy màteyhteyhm, Áldbym Đucjhàteyhteyhy sớfvgqm muộefafn gìahouuipmng sẽdiai khôahoung xem Tổqfyzng đdmpyàteyh chúdljfng ta ra gìahou!" Côahougogsi trẻzrnc ôahoum oágogsn giậxcnin nódlihi.

"
Ta hôahoum nay [cũuipmng khôahoung códlih biệotmcn phágogsp gìahou tốzrbkt! Phảbpmzi biếoasst rằjuxvng lựfvgqc lưwxdguipmng củzrbka Áldbym đdmpyàteyh, luôahoun luôahoun làteyh do Ngũuipmwxdgơoassng mộefaft mìahounh trôahoung coi! Nhữblwhng ngưwxdgshlui khágogsc trong Mặdiaic phủzrbkteyhn bảbpmzn khôahoung thểwswt đdmpyefafng tay vàteyho!" Ngưwxdgshlui phụnivv nữblwh nhẫpzkln nạkqgzi đdmpyágogsp.

Nhữblwhng lờshlui nàteyhy vừgkdua ra, bêvlahn trong phòblwhng nhấkssvt thờshlui trởhwegvlahn im lặdiaing.

Qua mộefaft hồghzai sau, mớfvgqi lạkqgzi truyềjowfn đdmpyếoassn thanh âwswtm khôahoung cam lòblwhng củzrbka côahougogsi trẻzrnc: "
Mẹbpmz, chẳdtrwng lẻzrnc thậxcnit sựfvgq đdmpywswt cho Ngũuipmwxdgơoassng đdmpyefafc chiếoassm lựfvgqc lưwxdguipmng củzrbka Áldbym Đucjhàteyhteyhy sao? Phảbpmzi biếoasst rằjuxvng, từgkdu mấkssvy năteyhm trưwxdgfvgqc mấkssvy ngưwxdgshlui Mãpzkl thúdljfc đdmpyãpzkl phâwswtn ra, hơoassn nữblwha sau khi bịsbjugogsc thếoass lựfvgqc khágogsc chèopqsn éwwvlp, lựfvgqc lưwxdguipmng củzrbka Áldbym Đucjhàteyhuipmng đdmpyãpzkl thàteyhnh trụnivv cộefaft lứzqhlon nhấkssvt củzrbka Kinh Giao hộefafi chúdljfng ta. Mẹbpmzteyh ngưwxdgshlui đdmpykqgzi diệotmcn cho Kinh Giao hộefafi, vậxcniy lựfvgqc lưwxdguipmng lớfvgqn nhấkssvt đdmpyódlih đdmpyưwxdgơoassng nhiêvlahn cũuipmng do mẹbpmz khốzrbkng chếoass chứzqhl!"

"
dlihi thìahoudlihi nhưwxdg vậxcniy. Nhưwxdgng năteyhm đdmpyódlih khi cha củzrbka con rờshlui đdmpyi, đdmpyãpzkl đdmpyem Áldbym Đucjhàteyhteyhy giao cho Ngũuipmwxdgơoassng, ta thậxcnit sựfvgq khôahoung códlih cớfvgqahou đdmpywswt nhúdljfng tay vàteyho. Hơoassn nữblwha Ngũuipmwxdgơoassng hiệotmcn tạkqgzi mỗjhbgi thágogsng đdmpyjowfu đdmpyem đdmpykqgzi bộefaf phậxcnin tiềjowfn bạkqgzc củzrbka Áldbym Đucjhàteyh giao cho Tổqfyzng đdmpyàteyh, ta cũuipmng khôahoung thểwswt hỏfmpyi tớfvgqi!" Ngưwxdgshlui phụnivv nữblwh thảbpmzn nhiêvlahn nódlihi.

"
Đucjhzrbki vớfvgqi Kinh Giao hộefafi chúdljfng ta vốzrbkn đdmpyãpzkl rấkssvt yếoassu, nếoassu nhưwxdgblwhn khôahoung đdmpyem tấkssvt cảbpmzgogsc lựfvgqc lưwxdguipmng hợuipmp lạkqgzi, làteyhm sao còblwhn códlih hy vọsbvfng đdmpyôahoung sơoassn tágogsi khởhwegi chứzqhl? Cha cũuipmng thiệotmct làteyh! Nếoassu đdmpyãpzkl đdmpyem chuyệotmcn củzrbka Kinh Giao hộefafi giao cho mẹbpmz xửzrbkshlu, tạkqgzi sao còblwhn đdmpyem Áldbym Đucjhàteyh đdmpydiaic biệotmct giao cho Ngũuipmwxdgơoassng!" Côahougogsi trẻzrnc thanh âwswtm mưwxdgshlui phầcocbn oágogsn khígzkt, hiểwswtn nhiêvlahn nàteyhng đdmpyang rấkssvt bấkssvt mãpzkln đdmpyzrbki vớfvgqi cha.

"
Đucjhgkdung nódlihi bậxcniy! Cha con làteyhm nhưwxdg vậxcniy, tựfvgq nhiêvlahn códlih thâwswtm ýshlu củzrbka hắfbntn. Con làteyh con gágogsi cũuipmng khôahoung nêvlahn nódlihi lung tung vềjowf chuyệotmcn củzrbka gia đdmpyìahounh!" Ngưwxdgshlui phụnivv nữblwh nghiêvlahm giọsbvfng giágogso huấkssvn côahougogsi.

"
Biếoasst rồghzai, con nhậxcnin lỗjhbgi đdmpyưwxdguipmc chưwxdga? Xem ra mẹbpmz đdmpyzrbki vớfvgqi cha thậxcnit đdmpyúdljfng làteyh si tâwswtm khôahoung thay đdmpyqfyzi!" Côahougogsi tựfvgqa hồghza đdmpyzrbki vớfvgqi việotmcc nàteyhy đdmpyãpzkl quen, bộefafgogsng khôahoung quan tâwswtm, ngưwxdguipmc lạkqgzi mởhweg miệotmcng giễgkduu cợuipmt lạkqgzi mẫpzklu thâwswtn củzrbka nàteyhng.

"
Đucjhzqhla nhỏfmpyteyhy…" Ngưwxdgshlui phụnivv nữblwh đdmpyzrbki vớfvgqi côahou con gágogsi nàteyhy rấkssvt thưwxdgơoassng yêvlahu, chỉldbydlih thểwswtwxdgshlui khổqfyz khôahoung nódlihi gìahou.

teyhn Lậxcnip lúdljfc nàteyhy đdmpyãpzkl khẳdtrwng đdmpysbjunh, ngưwxdgshlui phụnivv nữblwhvlahn trong phòblwhng chígzktnh làteyh Nghiêvlahm thịsbju hắfbntn muốzrbkn tìahoum, côahougogsi chắfbntc cũuipmng làteyh con gágogsi củzrbka Mặdiaic đdmpykqgzi phu - Mặdiaic Thảbpmzi Hoàteyhn, xem ra hắfbntn thậxcnit sựfvgq rấkssvt may mắfbntn, lạkqgzi códlih thểwswtahoum đdmpyưwxdguipmc đdmpyúdljfng chỗjhbg nhưwxdg vậxcniy.

teyhn Lậxcnip đdmpyưwxdga tay sờshlu sờshlugogs thưwxdgedphng tígzktn vậxcnit củzrbka Mặdiaic đdmpykqgzi phu bêvlahn ngưwxdgshlui, cũuipmng chuẩufqnn bịsbju hiệotmcn thâwswtn gặdiaip mặdiait hai ngưwxdgshlui nàteyhy.

"
Mẹbpmz, têvlahn giảbpmz mạkqgzo đdmpyágogsng ghéwwvlt kia! Hôahoum nay ởhweg phígzkta sau hoa viêvlahn đdmpyãpzkl đdmpynivvng vàteyho con, lạkqgzi đdmpyzrbki vớfvgqi con ra vẻzrnc âwswtn cầcocbn, cựfvgqc lựfvgqc đdmpyưwxdga ra mấkssvy câwswtu văteyhn thơoassteyh hắfbntn đdmpyãpzkl chuẩufqnn bịsbju, bộefafgogsng tựfvgq nhậxcnin làteyhteyhn võenju toàteyhn tàteyhi, thậxcnit làteyhm cho ngưwxdgshlui ta chágogsn ghéwwvlt!" Côahougogsi đdmpyefaft nhiêvlahn từgkduteyhm nũuipmng lạkqgzi nódlihi ra mộefaft câwswtu nhưwxdg vậxcniy, làteyhm cho Hàteyhn Lậxcnip kinh ngạkqgzc, khiếoassn cho châwswtn đdmpyang muốzrbkn bưwxdgfvgqc ra, lạkqgzi bấkssvt giágogsc rụnivvt trởhweg vềjowf.

"
Con đdmpyzrbki vớfvgqi têvlahn họsbvf Ngôahou kia khágogsch khígzkt mộefaft chúdljft, dùedph sao hắfbntn hiệotmcn tạkqgzi trêvlahn danh nghĩfvgqa làteyh tỷccom phu tưwxdgơoassng lai củzrbka con, đdmpygkdung làteyhm cho hắfbntn nhìahoun ra sơoass hởhweg!" Nghiêvlahm thịsbju nghe vậxcniy trịsbjunh trọsbvfng hẳdtrwn lêvlahn, códlih chúdljft nghiêvlahm túdljfc màteyhdlihi.

"
Khụnivv! Đucjhkqgzi tỷccom cảbpmz ngàteyhy đdmpyjowfu bịsbju ngưwxdgshlui nàteyhy bágogsm chặdiait, còblwhn phảbpmzi giảbpmz bộefaf ra bộefafgogsng đdmpyefafng tâwswtm hoàteyhi xuâwswtn nữblwha chứzqhl, thậxcnit sựfvgqteyhteyhm khódlih cho Đucjhkqgzi tỷccom! Nếoassu đdmpyqfyzi lạkqgzi làteyh con, đdmpyãpzkl sớfvgqm mộefaft kiếoassm chéwwvlm hắfbntn ra làteyhm đdmpyôahoui" Côahougogsi cảbpmzm thágogsn nódlihi.

"
gogsi nàteyhy cũuipmng làteyh khôahoung códlih biệotmcn phágogsp nàteyho khágogsc, mặdiaic dùedph chúdljfng ta biếoasst họsbvf Ngôahou kia làteyh giảbpmz mạkqgzo, cũuipmng sắfbntp đdmpyiềjowfu tra ságogsng tỏfmpy chi tiếoasst củzrbka hắfbntn, nhưwxdgng vìahou tranh thủzrbk mộefaft chúdljft thờshlui gian, cũuipmng chỉldbydlihgogsch hy sinh danh dựfvgq củzrbka Đucjhkqgzi tỷccom con, cùedphng vớfvgqi ngưwxdgshlui nàteyhy dốzrbki trágogs trìahou hoãpzkln. Dùedph sao kẻzrnc đdmpysbjuch thanh thếoass quágogs lớfvgqn, nếoassu nhưwxdg biếoasst khôahoung códlih thểwswt lừgkdua gạkqgzt chúdljfng ta, sợuipm rằjuxvng sẽdiai lậxcnip tứzqhlc phágogst đdmpyefafng cưwxdgshlung côahoung, chúdljfng ta quyếoasst khôahoung códlih phầcocbn thắfbntng!" Thanh âwswtm củzrbka Nghiêvlahm thịsbju tràteyhn ngậxcnip sựfvgqzrbkuipm, trong lờshlui nódlihi lộefaf ra vẻzrnc mệotmct mỏfmpyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.