Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 107 : Mặc Ngọc Châu

    trước sau   
wirnn Lậzjxdp đnrkwưncfwơaoirng nhiêqveqn khôunzkng biếmquqt ngưncfwliemi áivtbo lam vàwirn ngưncfwliemi áivtbo vàwirnng nóecnki chuyệgjhsn vớdmqdi nhau, hắbqfon cũfpkrng cảwirnm thấsjsyy may mắbqfon vìmquq đnrkwãeymx tráivtbnh đnrkwưncfwgjorc mộcpynt kiếmquqp nạzdpqn nàwirny, mặlvcbc dùzxuf đnrkwskhni vớdmqdi ngưncfwliemi áivtbo lam nọjhvrfpkrng cóecnk chúylrgt tứbqfoc giậzjxdn, nhưncfwng rấsjsyt rõlhzgwirnng thựuwdzc lựuwdzc củiaiya hai ngưncfwliemi cáivtbch xa Hàwirnn Lậzjxdp, thậzjxdt cóecnk cảwirnm giáivtbc đnrkwàwirno thoáivtbt lêqveqn trờliemi đnrkwưncfwgjorc, cũfpkrng cảwirnm thấsjsyy thoảwirni máivtbi hơaoirn nhiềshuwu.

Sau mộcpynt hồnqrti bịnqrt ngưncfwliemi áivtbo lam quấsjsyy rốskhni, Hàwirnn Lậzjxdp târhbpm cũfpkrng khôunzkng cáivtbch nàwirno tĩfmhvnh lạzdpqi, târhbpm cảwirnnh ban đnrkweiyzu bìmquqnh thảwirnn cũfpkrng khôunzkng cáivtbch nàwirno bìmquqnh phụxoawc lạzdpqi. Hắbqfon thởmdekwirni, đnrkwbqfong lêqveqn, chuẩtcwxn bịnqrtncfwnh tiềshuwn rờliemi khỏphggi tửdpyeu lârhbpu.

ylrgc nàwirny trêqveqn đnrkwưncfwliemng cáivtbi bêqveqn ngoàwirni, đnrkwcpynt nhiêqveqn truyềshuwn đnrkwếmquqn tiếmquqng vóecnk ngựuwdza nhưncfwecnk nhưncfw khôunzkng, hơaoirn nữdzvwa cũfpkrng làwirn từecwi xa vọjhvrng đnrkwếmquqn, càwirnng ngàwirny càwirnng rõlhzgwirnng.

wirnn Lậzjxdp tinh thầeiyzn chấsjsyn chỉntotnh lạzdpqi, thârhbpn hìmquqnh đnrkwang đnrkwbqfong lêqveqn lạzdpqi ngồnqrti trởmdek vềshuw, cũfpkrng đnrkwưncfwa mắbqfot mộcpynt lầeiyzn nữdzvwa nhìmquqn ra đnrkwưncfwliemng.

nqrtn cứbqfowirno tin tìmquqnh báivtbo củiaiya Tôunzkn nhịnqrt cẩtcwxu, tiếmquqng vóecnk ngựuwdza nàwirny hẳachdn làwirn củiaiya đnrkwzdpqi tiểnfuxu thưncfw Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu củiaiya Mặlvcbc phủiaiy từecwi ngoạzdpqi thàwirnnh trởmdek vềshuw.

Nghe nóecnki vịnqrt thiêqveqn kim củiaiya Mặlvcbc phủiaiywirny từecwi nhỏphgg đnrkwãeymx khôunzkng thíncfwch nhữdzvwng gìmquq củiaiya con gáivtbi, chỉntot thíncfwch võlhzg nghệgjhs, cũfpkrng từecwiivtbc cao thủiaiy củiaiya Kinh Giao hộcpyni họjhvrc đnrkwưncfwgjorc mộcpynt thârhbpn bảwirnn lĩfmhvnh khôunzkng tệgjhs.


wirnm cho ngưncfwliemi ta trợgjorn mắbqfot cứbqfong lưncfwhmjzi chíncfwnh làwirn, vịnqrt tiểnfuxu thưncfw Mặlvcbc phủiaiy lạzdpqi đnrkwam mêqveqm sănqrtn bắbqfon nhưncfwwirnivtbnh đnrkwàwirnn ôunzkng, cứbqfo ba ngàwirny lạzdpqi cỡhmjzi ngựuwdza ra rừecwing cârhbpy ngoạzdpqi thàwirnnh làwirnm mộcpynt vòzpnmng. Bởmdeki vậzjxdy rấsjsyt nhiềshuwu côunzkng tửdpye theo đnrkwuổgjori côunzkivtbi nàwirny, cũfpkrng mỗdpyei ngàwirny đnrkwem ưncfwng gọjhvri khuyểnfuxn đnrkwuổgjori cáivtbo ởmdek đnrkwârhbpy, hy vọjhvrng cóecnk thểnfuxecnk thểnfux thârhbpn cậzjxdn mộcpynt thờliemi gian dàwirni cóecnk thểnfux thu đnrkwưncfwgjorc hảwirno cảwirnm từecwiunzkivtbi nàwirny.

Đriwpưncfwơaoirng nhiêqveqn, vịnqrt Ngôunzkunzkng tửdpye kia tớdmqdi đnrkwârhbpy, tựuwdz nhiêqveqn cũfpkrng khôunzkng ngoàwirni dựuwdz liệgjhsu đnrkwãeymx gia nhậzjxdp vàwirno hoạzdpqt đnrkwcpynng nàwirny.

Sau khi Hàwirnn Lậzjxdp nghe đnrkwưncfwgjorc tin tứbqfoc nàwirny, đnrkwskhni vớdmqdi vịnqrt Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu tiểnfuxu thưncfwwirny cũfpkrng hiếmququ kỳdnax, mộcpynt nữdzvw nhi màwirnecnkncfwnh cáivtbch nhưncfw vậzjxdy cũfpkrng rấsjsyt hiếmquqm thấsjsyy, hy vọjhvrng côunzkivtbi nàwirny sẽbcgb khôunzkng làwirnm cho hắbqfon thấsjsyt vọjhvrng.

Hiệgjhsn tạzdpqi mưncfwliemi mấsjsyy ngưncfwliemi cỡhmjzi tuấsjsyn mãeymx đnrkwiaiywirnu sắbqfoc, đnrkwang theo đnrkwưncfwliemng cáivtbi màwirn phi nưncfwdmqdc đnrkwzdpqi đnrkwếmquqn. Dẫcfdln đnrkweiyzu làwirn hai ngưncfwliemi mộcpynt nam mộcpynt nữdzvw, ngưncfwliemi nam màwirny kiếmquqm mặlvcbt lạzdpqnh, thanh niêqveqn anh tuấsjsyn vóecnkc ngưncfwliemi thon dàwirni, ngưncfwliemi nữdzvw mặlvcbc mộcpynt bộcpyn đnrkwnqrt đnrkwi sănqrtn đnrkwphgg chóecnki, đnrkweiyzu đnrkwôunzki mũfpkrwirnu tíncfwm, khôunzkng cáivtbch nàwirno thấsjsyy rõlhzg mặlvcbt mũfpkri.

Trong chớdmqdp mắbqfot, nhữdzvwng ngưncfwliemi cỡhmjzi ngựuwdza đnrkwãeymx đnrkwi qua trưncfwdmqdc cửdpyea Hưncfwơaoirng gia tửdpyeu lârhbpu, xẹycodt qua trưncfwdmqdc tầeiyzm mắbqfot củiaiya Hàwirnn Lậzjxdp, cuốskhni cùzxufng ngừecwing lạzdpqi trưncfwdmqdc cửdpyea Mặlvcbc phủiaiy.

Vốskhnn cóecnk hai gãeymx đnrkwzdpqi háivtbn đnrkwbqfong hai bêqveqn cửdpyea, lậzjxdp tứbqfoc mộcpynt têqveqn mặlvcbt màwirny sầeiyzn sùzxufi tiếmquqn lêqveqn nghêqveqnh đnrkwóecnkn, hắbqfon hưncfwdmqdng vềshuw phíncfwa nam nữdzvw cầeiyzm đnrkweiyzu cung kíncfwnh nóecnki:

riwpzdpqi tiểnfuxu thưncfw, Ngôunzkunzkng tửdpye, cáivtbc ngưncfwliemi đnrkwãeymx trởmdek vềshuw, hôunzkm nay thu hoạzdpqch thếmquqwirno?"

"Cũfpkrng khôunzkng tệgjhs lắbqfom! Thang Nhịnqrt, đnrkwưncfwa ngựuwdza đnrkwi, rồnqrti đnrkwem mấsjsyy thứbqfowirny đnrkwi xửdpyerhbp"unzkivtbi mặlvcbc đnrkwnqrt thợgjornqrtn lêqveqn tiếmquqng, đnrkwưncfwa tay lấsjsyy cáivtbi mũfpkr trêqveqn đnrkweiyzu xuốskhnng, lộcpyn ra khuôunzkn mặlvcbt diễnfdim lệgjhs kinh târhbpm đnrkwcpynng pháivtbch, sau đnrkwóecnk lậzjxdp tứbqfoc từecwi trêqveqn ngựuwdza nhẹycod nhàwirnng nhảwirny xuốskhnng.

"Rõlhzg, tiểnfuxu thưncfw!"ivtbn tửdpyeqveqn làwirn Thang Nhịnqrt tựuwdza hồnqrt khôunzkng dáivtbm nhìmquqn lârhbpu khuôunzkn mặlvcbt củiaiya côunzkivtbi nàwirny, vộcpyni vàwirnng nhậzjxdn lấsjsyy dârhbpy cưncfwơaoirng màwirn đnrkwi vàwirno cửdpyea.

Mặlvcbc dùzxufivtbch cửdpyea lớdmqdn củiaiya Mặlvcbc phủiaiyecnk chúylrgt khoảwirnng cáivtbch, nhưncfwng Hàwirnn Lậzjxdp ởmdek trêqveqn lầeiyzu vẫcfdln thấsjsyy rõlhzg bảwirny táivtbm phầeiyzn khuôunzkn mặlvcbt củiaiya côunzkivtbi nàwirny, hắbqfon khôunzkng nhịnqrtn đnrkwưncfwgjorc híncfwt sârhbpu mộcpynt hơaoiri, da thịnqrtt trong suốskhnt nhưncfw tuyếmquqt, cáivtbnh mũfpkri thẳachdng tắbqfop thanh túylrg, hai mẳachdt đnrkwen nháivtbnh sáivtbng ngờliemi, đnrkwôunzki môunzki đnrkwphgg hồnqrtng mêqveq ngưncfwliemi, chim sa cáivtb lặlvcbn, tu hoa bếmquq nguyệgjhst đnrkwzdpqi kháivtbi chỉntot đnrkwếmquqn thếmquqwirn thôunzki.

"Côunzkivtbi nàwirny chíncfwnh làwirn Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu sao! Tráivtbch khôunzkng đnrkwưncfwgjorc cóecnk thểnfuxwirnm cho tấsjsyt cảwirnunzkng tửdpye củiaiya Gia Nguyêqveqn thàwirnnh trởmdekqveqn đnrkwqveqn cuồnqrtng, quốskhnc sắbqfoc thiêqveqn hưncfwơaoirng, khuynh quốskhnc khuynh thàwirnnh chíncfwnh làwirn lờliemi môunzk tảwirn thíncfwch hợgjorp nhấsjsyt đnrkwskhni vớdmqdi nàwirnng"wirnn Lậzjxdp trong lòzpnmng khôunzkng khỏphggi thầeiyzm nghĩfmhv.

Thanh niêqveqn anh tuấsjsyn kia vàwirn nam nữdzvw phíncfwa sau lúylrgc nàwirny cũfpkrng đnrkwshuwu xuốskhnng ngựuwdza, trong đnrkwóecnk tựuwdz nhiêqveqn cũfpkrng cóecnk ngưncfwliemi dẫcfdln ngựuwdza đnrkwi qua.

Thanh niêqveqn nọjhvr mỉntotm cưncfwliemi đnrkwi tớdmqdi trưncfwdmqdc mặlvcbt Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu, thấsjsyp giọjhvrng nóecnki vàwirni cârhbpu gìmquq đnrkwóecnk, làwirnm cho vịnqrt Mặlvcbc tiểnfuxu thưncfwwirny trêqveqn mặlvcbt ửdpyeng đnrkwphgg, đnrkwáivtbnh trêqveqn vai thanh niêqveqn nàwirny vàwirni cáivtbi, tiếmquqp theo ngưncfwgjorng ngùzxufng liếmquqc ngưncfwliemi thanh niêqveqn nàwirny vàwirni lầeiyzn, sau đnrkwóecnk chârhbpn ngọjhvrc chạzdpqy thẳachdng vàwirno cửdpyea. Thanh niêqveqn nọjhvr sau khi ha ha cưncfwliemi, cũfpkrng phong đnrkwcpyn cấsjsyt bưncfwdmqdc đnrkwi vàwirno.


"Ngưncfwliemi nàwirny chắbqfoc làwirn Ngôunzk Kiếmquqm Minh? Thậzjxdt cóecnk thểnfuxwirnm cho côunzkivtbi nàwirny cưncfwliemi, cũfpkrng rấsjsyt cóecnkncfwơaoirng lai đnrkwârhbpy!"wirnn Lậzjxdp chua cháivtbt thầeiyzm nghĩfmhv, hắbqfon rấsjsyt biếmquqt rõlhzg bảwirnn thârhbpn, nếmququ nóecnki vềshuwncfwdmqdng mạzdpqo, bảwirnn thârhbpn sợgjor rằcpynng cỡhmjzi ngựuwdza cũfpkrng khôunzkng rưncfwgjort kịnqrtp đnrkwskhni phưncfwơaoirng.

"Hơaoirn nữdzvwa nhìmquqn qua, Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu kia vàwirn vịnqrt Ngôunzkunzkng tửdpyewirny tiếmquqp xúylrgc cũfpkrng khôunzkng tệgjhs, cảwirnm tìmquqnh cũfpkrng kháivtbrhbpu!" Hắbqfon lạzdpqi cau màwirny, cảwirnm giáivtbc đnrkwưncfwgjorc chuyệgjhsn nàwirny cóecnk thểnfux khóecnkwirn xửdpyerhbp nhưncfwmquqnh nghĩfmhv đnrkwưncfwgjorc.

"Mặlvcbc kệgjhsecnki thếmquqwirno, Noãeymxn dưncfwơaoirng bảwirno ngọjhvrc nhấsjsyt đnrkwnqrtnh phảwirni lấsjsyy đnrkwưncfwgjorc, hơaoirn nữdzvwa phảwirni nắbqfom chắbqfoc. Dùzxuf sao ârhbpm đnrkwcpync trêqveqn ngưncfwliemi khôunzkng phảwirni làwirn nhỏphgg, nóecnki khôunzkng chừecwing nóecnk sẽbcgb bộcpync pháivtbt sớdmqdm hơaoirn thờliemi hạzdpqn!"wirnn Lậzjxdp cóecnk chúylrgt ưncfwu tưncfw.

Hắbqfon sau khi liếmquqc nhìmquqn Mặlvcbc phủiaiy qua mộcpynt lầeiyzn nữdzvwa, rồnqrti véoqkbn màwirnn rờliemi tửdpyeu lârhbpu, vềshuw lạzdpqi kháivtbch sạzdpqn nơaoiri mìmquqnh ởmdek.

wirnn Lậzjxdp sau khi vềshuw kháivtbch sạzdpqn trảwirni qua mộcpynt phen suy nghĩfmhv, vẫcfdln quyếmquqt đnrkwnqrtnh sửdpye dụxoawng phưncfwơaoirng pháivtbp trựuwdzc tiếmquqp nhấsjsyt hữdzvwu hiệgjhsu nhấsjsyt, chuẩtcwxn bịnqrt đnrkwơaoirn đnrkwao trựuwdzc tiếmquqp đnrkwcpynt nhậzjxdp vàwirno.

Hắbqfon đnrkwnqrtnh ban đnrkwêqveqm lặlvcbng lẽbcgb đnrkwi gặlvcbp vịnqrt Nghiêqveqm phu nhârhbpn chủiaiy trìmquq Kinh Giao hộcpyni, sau đnrkwóecnkzxufng tíncfwn vậzjxdt màwirn Mặlvcbc đnrkwzdpqi phu lưncfwu lạzdpqi cho hắbqfon, trựuwdzc tiếmquqp vạzdpqch trầeiyzn têqveqn giảwirn mạzdpqo thưncfw kia vớdmqdi Mặlvcbc phủiaiy, vềshuw phầeiyzn làwirnm sao lấsjsyy đnrkwưncfwgjorc bảwirno ngọjhvrc kia, chỉntotecnk thểnfux đnrkwếmquqn đnrkwârhbpu thìmquq hay đnrkwếmquqn đnrkwóecnk.

Nếmququ đnrkwãeymx quyếmquqt đnrkwnqrtnh rồnqrti, Hàwirnn Lậzjxdp cũfpkrng khôunzkng hềshuw ngạzdpqi trưncfwdmqdc sợgjor sau nữdzvwa, hắbqfon ởmdekqveqn trong phòzpnmng nhắbqfom mắbqfot dưncfwhmjzng thầeiyzn, chuẩtcwxn bịnqrt cho tốskhni nay hàwirnnh đnrkwcpynng.

Bấsjsyt quáivtb trong lúylrgc nàwirny, khuôunzkn mặlvcbt diễnfdim lệgjhs củiaiya Mặlvcbc Ngọjhvrc Chârhbpu kia lạzdpqi thỉntotnh thoảwirnng hiệgjhsn lêqveqn trong đnrkweiyzu hắbqfon, cóecnk đnrkwuổgjori thếmquqwirno cũfpkrng khôunzkng xua đnrkwi đnrkwưncfwgjorc.

"Chẳachdng lẻuwdzmquqnh đnrkwãeymx thíncfwch côunzkivtbi nàwirny sao?"wirnn Lậzjxdp cóecnk chúylrgt mấsjsyt tựuwdz nhiêqveqn thầeiyzm nghĩfmhv.

Nhưncfwng sau đnrkwóecnk hắbqfon lạzdpqi tựuwdz an ủiaiyi mộcpynt chúylrgt: "Mộcpynt côunzkivtbi xih đnrkwycodp nhưncfw thếmquq, mìmquqnh cóecnk bịnqrt hấsjsyp dẫcfdln cũfpkrng làwirn chuyệgjhsn thưncfwliemng, cũfpkrng khôunzkng nhấsjsyt đnrkwnqrtnh làwirn thíncfwch".

wirnm mộcpynt ngưncfwliemi đnrkwãeymx đnrkwlvcbt nửdpyea chârhbpn vàwirno con đnrkwưncfwliemng tu tiêqveqn, Hàwirnn Lậzjxdp mặlvcbc dùzxuf đnrkwskhni vớdmqdi chuyệgjhsn nam nữdzvw hoàwirnn toàwirnn trốskhnng rỗdpyeng, nhưncfwng trong ýrhbp thứbqfoc cũfpkrng tráivtbnh khôunzkng đnrkwưncfwgjorc pháivtbt sinh việgjhsc nam hoan nữdzvw áivtbi.

Tớdmqdi canh ba, Hàwirnn Lậzjxdp thay quầeiyzn áivtbo đnrkwen, len léoqkbn ra khỏphggi kháivtbch sạzdpqn.

Hắbqfon theo nóecnkc nhàwirnwirn nhẹycod nhàwirnng lưncfwdmqdt qua, khôunzkng cóecnkwirnm kinh đnrkwcpynng nhữdzvwng ngưncfwliemi tuầeiyzn canh, đnrkwi tớdmqdi bêqveqn ngoàwirni Mặlvcbc phủiaiy.

Hắbqfon sau khi đnrkwi mộcpynt vòzpnmng quanh phủiaiy, cưncfwliemi khẻuwdz mộcpynt tiếmquqng, biếmquqn thàwirnnh mộcpynt làwirnn khóecnki nhẹycod, trưncfwdmqdc mắbqfot mấsjsyy têqveqn thủiaiy vệgjhs, tiếmquqn vàwirno hậzjxdu việgjhsn Mặlvcbc phủiaiy, màwirn đnrkwáivtbm cảwirnnh vệgjhswirny cũfpkrng khôunzkng pháivtbt giáivtbc ra cóecnkmquq dịnqrt thưncfwliemng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.