Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 106 : Lam y nhân

    trước sau   
Phíverta Nam Gia Nguyêyvznn thàgqfdnh đensiưjihyjabing Nam Lăpncing làgqfduahui phồwwyxn hoa nhấuccwt, cóedfo mộikbjt tòuccwa nhàgqfd chiếjjxsm mộikbjt diệxyqgn tívertch khávxay lớqrvan. Tòuccwa nhàgqfdgqfdy cóedfo mộikbjt cávxaynh củqgiya lứaxzxon màgqfdu đensien, trêyvznn cóedfo tấuccwm biểkpmen viếjjxst hai chữxyns "Mặlgysc phủqgiy", phíverta dưjihyqrvai tấuccwm biểkpmen trávxayi phảzzfhi cóedfovxaym gãvert đensiypkbi hávxayn mặlgysc đensiwwyxng phụskboc đensiaxzxng canh, cảzzfh đensiávxaym đensiqrvau thẳpxyjng ngưjihyjabii cao đensiajgou, mắxyqgt khôjihyng nhìywzun lung tung, bộikbjvxayng hẳpxyjn làgqfd đensiãvert đensiưjihyjccxc huấuccwn luyệxyqgn, làgqfdm cho ngưjihyjabii ta vừvxaya thấuccwy cũyreyng khôjihyng dávxaym coi thưjihyjabing.

Đivmmqfxni diệxyqgn cávxaych Mặlgysc phủqgiy khôjihyng xa, cóedfo mộikbjt tòuccwa nhàgqfd ba tầajgong làgqfdjihyơuahung Gia tửuerau lâpxyju. Cávxayi nàgqfdy tạypkbi Gia Nguyêyvznn thàgqfdnh cũyreyng làgqfd tửuerau lâpxyju lớqrvan, đensilgysc biệxyqgt chiêyvznu bàgqfdi củqgiya nóedfogqfdjihyjccxu "Bávxaych lýyreyjihyơuahung", càgqfdng làgqfdjihyjccxu ngon cóedfo tiếjjxsng, vìywzuedfogqfd khôjihyng ívertt khávxaych thưjihyơuahung tớqrvai đensiâpxyjy.

ukskc nàgqfdy làgqfdukskc dùfvarng cơuahum trưjihya, cho nêyvznn Hưjihyơuahung Gia tửuerau lâpxyju ngưjihyjabii rấuccwt đensiôjihyng, từvxay lầajgou mộikbjt cho đensiếjjxsn lầajgou ba cávxayc bàgqfdn đensiqrvau cóedfo ngưjihyjabii ngồwwyxi chậbvcan kívertn dùfvarng cơuahum.

Ngưjihyjabii đensii đensiưjihyjabing trêyvznn đensiưjihyjabing cávxayi phávxayi ngoàgqfdi tửuerau lâpxyju, đensiqrvau cóedfo thểkpme nghe thấuccwy trêyvznn tửuerau lâpxyju phávxayt ra mùfvari rưjihyjccxu thịcdfmt nồwwyxng đensibvcam, làgqfdm cho ngưjihyjabii ta thèpdqxm thuồwwyxng chay nưjihyqrvac miếjjxsng, thậbvcat làgqfdyvzn ngưjihyjabii.

Trêyvznn mộikbjt cávxayi màgqfdn nhìywzun ra đensiưjihyjabing tạypkbi lầajgou hai cóedfo mộikbjt gãvert thanh niêyvznn đensiang ngồwwyxi, trêyvznn bàgqfdn cũyreyn cóedfo chúukskt đensiwwyx ăpncin cùfvarng mộikbjt bìywzunh rưjihyjccxu nổkpmei tiếjjxsng "Bávxaych lýyreyjihyơuahung". Sau lưjihyng thanh niêyvznn nàgqfdy cóedfo mộikbjt gãvert cựwwyxvxayn đensiang đensiaxzxng, ngưjihyjabii nàgqfdy chívertnh làgqfdgqfdn Lậbvcap vừvxaya ra ngoàgqfdi tìywzum hiểkpmeu tin tứaxzxc.

gqfdn Lậbvcap lúukskc nàgqfdy từvxay cửueraa sổkpme nhìywzun xuốqfxnng, trong tay vẫukpfn đensiang cầajgom mộikbjt chéueran rưjihyjccxu nhỏfgrk, thứaxzxc ăpncin trêyvznn bàgqfdn cũyreyng khôjihyng đensiikbjng đensiếjjxsn, bộikbjvxayng cho thấuccwy rấuccwt khôjihyng yêyvznn tâpxyjm.


gqfdn Lậbvcap liếjjxsc mắxyqgt nhìywzun Mặlgysc phủqgiyvxaych đensióedfo khôjihyng xa, lạypkbi thu hồwwyxi ávxaynh mắxyqgt nhìywzun vềqrva con đensiưjihyjabing trưjihyqrvac mắxyqgt, trêyvznn mặlgyst khôjihyng hềqrva biếjjxsn hóedfoa, lạypkbi ngửueraa đensiajgou, uốqfxnng cạypkbn chéueran rưjihyjccxu kia, rồwwyxi lạypkbi xuấuccwt thầajgon nhìywzun ra bêyvznn ngoàgqfdi lầajgou.

Trảzzfhi qua mộikbjt phen hỏfgrki thăpncim Hàgqfdn Lậbvcap biếjjxst, Mặlgysc đensiypkbi phu cóedfo hai côjihy con gávxayi cùfvarng mộikbjt nghĩiwcba nữxyns, tấuccwt cảzzfh đensiqrvau lớqrvan lêyvznn nhưjihy hoa nhưjihy ngọepqzc, thiêyvznn kiềqrvau bávxay mịcdfm, đensiúukskng làgqfd tam đensiypkbi mỹxyqg nữxyns củqgiya Gia Nguyêyvznn thàgqfdnh, ngưjihyjabii ta gọepqzi làgqfd Mặlgysc phủqgiy tam kiềqrvau.

Bởowehi vìywzu diễaxzxm danh viễaxzxn dưjihyơuahung, cho nêyvznn cávxayc côjihyng tửuera, thiếjjxsu hiệxyqgp tuấuccwn kiệxyqgt theo đensiuổkpmei cávxayc nàgqfdng đensiúukskng làgqfd khôjihyng thểkpme đensiếjjxsm xuểkpme.

gqfd trong đensióedfo Mặlgysc Ngọepqzc Châpxyju càgqfdng xinh đensiqkihp tuyệxyqgt luâpxyjn, làgqfd ngưjihyjabii đensiưjihyjccxc theo đensiuổkpmei nhiềqrvau nhấuccwt. Lầajgon đensiívertnh hôjihyn nàgqfdy củqgiya nàgqfdng càgqfdng làgqfdm nổkpmei lêyvznn mộikbjt trậbvcan sóedfong gióedfo, làgqfdm cho nhữxynsng ngưjihyjabii theo đensiuổkpmei khávxayc thưjihyơuahung tâpxyjm muốqfxnn chếjjxst, cóedfo chúukskt ngưjihyjabii cóedfosuhzjihyng đensiqrvau đensii kiếjjxsm vịcdfm Ngôjihyjihyng tửuera khiêyvznu chiếjjxsn, kếjjxst quảzzfhgqfd bịcdfm vịcdfm Ngôjihy Kiếjjxsm Minh nàgqfdy liêyvznn tiếjjxsp đensiávxaynh bạypkbi mưjihyjabii sávxayu gãvertywzunh đensicdfmch, ngưjihyjccxc lạypkbi đensiãvert tạypkbo nêyvznn danh tiếjjxsng võsuhzjihyng tuyệxyqgt đensioiydnh cho hắxyqgn, làgqfdm cho hắxyqgn vàgqfd Mặlgysc Ngọepqzc Châpxyju kia càgqfdng nhưjihy trờjabii sinh mộikbjt cặlgysp, tìywzunh chàgqfdng ýyrey thiếjjxsp.

gqfdn Lậbvcap càgqfdng nghĩiwcb tớqrvai càgqfdng cóedfo cảzzfhm giávxayc chuyệxyqgn nàgqfdy thậbvcat cóedfo chúukskt thấuccwy tứaxzxc cưjihyjabii, ngưjihyjabii khávxayc khôjihyng biếjjxst vịcdfm Ngôjihyjihyng tửueragqfdy làgqfdvxayi gìywzu, Hàgqfdn Lậbvcap lạypkbi hếjjxst sứaxzxc rõsuhzgqfdng.

Vịcdfm Ngôjihy Kiếjjxsm Minh nàgqfdy távxaym chívertn phầajgon mưjihyjabii làgqfd do cávxayc môjihyn phávxayi đensiqfxni đensiajgou vớqrvai Mặlgysc đensiypkbi phu phávxayi tớqrvai, xem ra nhiềqrvau năpncim nhưjihy vậbvcay Mặlgysc đensiypkbi phu khôjihyng cóedfo lộikbj diệxyqgn, đensiãvert khiếjjxsn cho cávxayc môjihyn phávxayi đensiqfxni đensiajgou hoàgqfdi nghi, màgqfd vịcdfm Ngôjihyjihyng tửueragqfdy đensiếjjxsn phỏfgrkng chừvxayng chívertnh làgqfd mộikbjt lầajgon thửuerauccwuerat hàgqfdnh vi. Cũyreyng khôjihyng biếjjxst hắxyqgn dùfvarng phưjihyơuahung phávxayp gìywzugqfdgqfdm cho Mặlgysc phủqgiy tin tưjihyowehng, nóedfoi vậbvcay chỉoiyd vớqrvai lávxay thưjihygqfdvertn vậbvcat bìywzunh thưjihyjabing hẳpxyjn làgqfd sẽqkih khôjihyng làgqfdm cho mấuccwy vịcdfm phu nhâpxyjn củqgiya Mặlgysc đensiypkbi phu dễaxzxgqfdng tin tưjihyowehng nhưjihy vậbvcay chứaxzx.

gqfdn Lậbvcap mộikbjt bêyvznn dùfvarng ngóedfon tay gõsuhzsuhzyvznn bàgqfdn, mộikbjt bêyvznn suy nghĩiwcbvxayc nghi vấuccwn trong lòuccwng.

"Vịcdfmjihyng tửueragqfdy mờjabii ngàgqfdi ngồwwyxi bêyvznn nàgqfdy! Cávxayc móedfon ăpncin màgqfd ngưjihyjabii chọepqzn sẽqkih lậbvcap tứaxzxc đensiưjihyjccxc đensiem lêyvznn" Mộikbjt tiểkpmeu nhịcdfm mặlgysc ávxayo ngắxyqgn màgqfdu trắxyqgng, dẫukpfn mộikbjt vịcdfm thanh niêyvznn ávxayo lam cỡytwu hai bảzzfhy hai távxaym tuổkpmei đensii lêyvznn lầajgou hai, cũyreyng đensiưjihya hắxyqgn tớqrvai ngồwwyxi xuốqfxnng tạypkbi mộikbjt cávxayi bàgqfdn cávxaych Hàgqfdn Lậbvcap mộikbjt tấuccwm vávxaych, sau đensióedfo vộikbji vàgqfdng đensii xuốqfxnng trảzzfh lờjabii mộikbjt vịcdfm khávxaych nhâpxyjn khávxayc.

Thanh niêyvznn ávxayo lam nàgqfdy cao lớqrvan ngũyrey quan đensioan chávxaynh, màgqfdy rậbvcam mắxyqgt to, giữxynsa hai mi cóedfogqfdi phầajgon anh khívert.

Sau khi hắxyqgn ngồwwyxi xuốqfxnng thìywzu đensiưjihya mắxyqgt nhìywzun quanh bốqfxnn phíverta, vừvxaya vặlgysn gặlgysp phảzzfhi ávxaynh mắxyqgt củqgiya Hàgqfdn Lậbvcap.

gqfdn Lậbvcap cảzzfhm thấuccwy trong ávxaynh mắxyqgt củqgiya đensiqfxni phưjihyơuahung cóedfo loạypkbi cảzzfhm giávxayc thâpxyjm thúuksky khóedfo hiểkpmeu, tựwwyxa hồwwyxedfo loạypkbi hấuccwp lựwwyxc kỳmnwd quávxayi nhưjihy muốqfxnn cuốqfxnn cảzzfh bảzzfhn thâpxyjn vàgqfdo trong đensióedfo, Hàgqfdn Lậbvcap lấuccwy làgqfdm kinh hãverti, vộikbji vàgqfdng quay đensiajgou đensii phíverta khávxayc, sắxyqgc mặlgyst cũyreyng hơuahui đensikpmei.

Ngưjihyjabii nàgqfdy cũyreyng kinh ngạypkbc ngoàgqfdi ýyrey muốqfxnn mộikbjt chúukskt, nhưjihyng lậbvcap tứaxzxc sau khi lạypkbnh lẽqkiho liếjjxsc mắxyqgt nhìywzun Hàgqfdn Lậbvcap, cũyreyng quay đensiajgou đensii, khôjihyng đensikpme ýyrey tớqrvai bêyvznn nàgqfdy nữxynsa.

gqfdn Lậbvcap sắxyqgc mặlgyst cóedfo chúukskt trắxyqgng bệxyqgch ra, vừvxaya rồwwyxi đensiqfxni phưjihyơuahung liếjjxsc mắxyqgt nhìywzun qua làgqfdm cho hắxyqgn cóedfo loạypkbi cảzzfhm giávxayc tấuccwt cảzzfh đensiqrvau bịcdfm nhìywzun thấuccwu, làgqfdm cho hắxyqgn phi thưjihyjabing hoảzzfhng sợjccx.


Loạypkbi tưjihy vịcdfm chỉoiyd liếjjxsc mắxyqgt đensiãvert bịcdfm ngưjihyjabii ta nhìywzun thấuccwu, Hàgqfdn Lậbvcap cũyreyng chívertnh làgqfd lầajgon đensiajgou tiêyvznn gặlgysp.

Ngưjihyjabii ávxayo lam sau khi rưjihyjccxu vàgqfd thứaxzxc ăpncin đensiãvert đensiưjihya lêyvznn đensiajgoy bàgqfdn, đensiãvert bắxyqgt đensiajgou ăpncin uốqfxnng, hơuahun nữxynsa đensiwwyx ăpncin hưjihyơuahung vịcdfmyreyng hếjjxst sứaxzxc ngọepqzt ngàgqfdo, bộikbjvxayng cũyreyng khôjihyng chúuksk ýyrey đensiếjjxsn ai cảzzfh.

gqfdn Lậbvcap giờjabi phúukskt nàgqfdy đensiãvert đensiaxzxng ngồwwyxi khôjihyng yêyvznn, cảzzfhm thấuccwy bấuccwt an.

Hắxyqgn đensia dùfvarng Thiêyvznn nhãvertn thuậbvcat quan sávxayt đensiqfxni phưjihyơuahung, nhưjihyng trêyvznn ngưjihyjabii củqgiya ngưjihyjabii ávxayo lam nàgqfdy mơuahu hồwwyx tảzzfhn mávxayt ra mộikbjt loạypkbi linh lựwwyxc cưjihyjabing đensiypkbi, ngưjihyjccxc lạypkbi còuccwn làgqfdm cho hắxyqgn khiếjjxsp sợjccx. Hắxyqgn rấuccwt rõsuhzgqfdng, đensiqfxni phưjihyơuahung tuyệxyqgt đensiqfxni làgqfd ngưjihyjabii tu tiêyvznn phávxayp lựwwyxc thâpxyjm hậbvcau so vớqrvai chívertnh mìywzunh nhiềqrvau.

gqfdn Lậbvcap trưjihyqrvac nay tổkpmeng cộikbjng chỉoiyd thấuccwy qua Dưjihy Tửuera Đivmmwwyxng vàgqfd Kim Quang thưjihyjccxng nhâpxyjn hai ngưjihyjabii tu tiêyvznn, hai ngưjihyjabii nàgqfdy mộikbjt ngưjihyjabii nguyêyvznn thầajgon thâpxyjn thểkpme phávxayp lựwwyxc hoàgqfdn toàgqfdn biếjjxsn mấuccwt, ngưjihyjabii kia thìywzu phávxayp lựwwyxc thấuccwp kéueram đensiếjjxsn đensiávxayng thưjihyơuahung, vừvxaya thấuccwy mặlgyst đensiãvert bịcdfm hắxyqgn giếjjxst chếjjxst. Bởowehi vậbvcay Hàgqfdn Lậbvcap đensiqfxni vớqrvai ngưjihyjabii tu tiêyvznn cũyreyng khôjihyng cóedfo nhiềqrvau hiểkpmeu biếjjxst, trong tâpxyjm hắxyqgn vẫukpfn tràgqfdn ngậbvcap sắxyqgc thávxayi thầajgon bívert, hắxyqgn thậbvcat sựwwyx khôjihyng biếjjxst nêyvznn ứaxzxng đensiqfxni vớqrvai tìywzunh hìywzunh gặlgysp phảzzfhi đensiqfxni phưjihyơuahung mạypkbnh hơuahun mìywzunh nhiềqrvau nhưjihy thếjjxsgqfdo.

"Ngưjihyjabii ávxayo lam nàgqfdy sẽqkih khôjihyng giốqfxnng nhưjihyywzunh đensiqfxni vớqrvai Kim Quang thưjihyjccxng nhâpxyjn chứaxzx, khôjihyng chúukskt khávxaych khívert đensiem chívertnh mìywzunh ra mộikbjt nhávxayt tiêyvznu diệxyqgt đensii?"gqfdn Lậbvcap khôjihyng nhịcdfmn đensiưjihyjccxc chỉoiyd muốqfxnn phávxay tung chỗjihygqfdy màgqfd chạypkby đensii.

Kếjjxst quảzzfh trong khi Hàgqfdn Lậbvcap tâpxyjm phiềqrvan ýyrey loạypkbn lo lắxyqgng đensiqrva phòuccwng, ngưjihyjabii ávxayo lam nàgqfdy đensiãvert ăpncin xong rồwwyxi thứaxzxc ăpncin củqgiya mìywzunh. Hắxyqgn lấuccwy ra mộikbjt cávxayi khăpncin lau miệxyqgng, rồwwyxi lấuccwy ra mộikbjt thỏfgrki bạypkbc, rồwwyxi phiêyvznu nhiêyvznn rờjabii đensii. Từvxay đensiajgou tớqrvai đensijihyi cũyreyng khôjihyng thèpdqxm liếjjxsc mắxyqgt nhìywzun qua chỗjihy củqgiya Hàgqfdn Lậbvcap cávxayi nàgqfdo nữxynsa, tựwwyxa hồwwyx quêyvznn hẳpxyjn đensii sựwwyx tồwwyxn tạypkbi củqgiya Hàgqfdn Lậbvcap.

gqfdn Lậbvcap đensijccxi đensiếjjxsn khi ngưjihyjabii đensióedfo hoàgqfdn toàgqfdn rờjabii khỏfgrki tửuerau lâpxyju, mớqrvai thởoweh phàgqfdo mộikbjt cávxayi, dựwwyxa vàgqfdo ghếjjxs củqgiya mìywzunh, thờjabii gian ngưjihyjabii ávxayo lam ăpncin cơuahum mặlgysc dùfvar rấuccwt ngắxyqgn, nhưjihyng hắxyqgn lạypkbi cảzzfhm giávxayc giốqfxnng nhưjihygqfdgqfdi cảzzfh ngàgqfdy rồwwyxi, tạypkbo cho hắxyqgn ávxayp bứaxzxc vềqrva mặlgyst tinh thầajgon quávxay lớqrvan, giốqfxnng nhưjihy mớqrvai cùfvarng vớqrvai ai mộikbjt hồwwyxi sinh tửuera đensiypkbi chiếjjxsn.

ukskc nàgqfdy, ngưjihyjabii ávxayo lam kia xuấuccwt hiệxyqgn tạypkbi mộikbjt góedfoc đensiưjihyjabing khávxayc, nơuahui đensióedfoedfo mộikbjt gãvert nam tửuera ávxayo vàgqfdng khoảzzfhng ba mưjihyơuahui tuổkpmei đensiang đensijccxi.

"Lãverto Tam, tạypkbi sao lạypkbi đensiếjjxsn chậbvcam? Chúukskng ta còuccwn phảzzfhi gặlgysp mặlgyst vớqrvai đensiypkbi ca nữxynsa!" Nam tửuera ávxayo vàgqfdng cóedfo chúukskt bấuccwt mãvertn nóedfoi.

"Hắxyqgc hắxyqgc! Nhịcdfm ca, đensivxayng nóedfong giậbvcan! Ta chỉoiydgqfd mấuccwy năpncim rồwwyxi khôjihyng đensiưjihyjccxc ăpncin thứaxzxc ăpncin cảzzfhu thếjjxs gian, vừvxaya rồwwyxi đensii thưjihyowehng thứaxzxc mộikbjt phen!" Ngưjihyjabii ávxayo lam cưjihyjabii nóedfoi.

"Ngưjihyơuahui thậbvcat ham ăpncin! Đivmmãvertedfoi vớqrvai ngưjihyơuahui bao nhiêyvznu lầajgon, ngưjihyjabii tu tiêyvznn chúukskng ta phảzzfhi thanh tâpxyjm quảzzfh dụskboc, kiêyvznng kỵgxewvxayi loạypkbi ăpncin to nóedfoi lớqrvan nàgqfdy. Nhưjihyng ngưjihyơuahui vẫukpfn khôjihyng nghe, ngưjihyơuahui ăpncin uốqfxnng mộikbjt lầajgon nhưjihy vậbvcay, lạypkbi làgqfdm cho tâpxyjm tívertnh lạypkbi thấuccwp đensii khôjihyng ívertt" Ngưjihyjabii ávxayo vàgqfdng trừvxayng mắxyqgt nhìywzun ngưjihyjabii ávxayo lam, tứaxzxc giậbvcan giávxayo huấuccwn.

"Ha ha! Biếjjxst rồwwyxi, biếjjxst rồwwyxi, cũyreyng khôjihyng cóedfoywzuen lệxyqg đensiâpxyju! Đivmmưjihyjccxc rồwwyxi, ta tạypkbi nơuahui ăpncin cơuahum đensiãvert gặlgysp mộikbjt ngưjihyjabii tu tiêyvznn khávxayc" Ngưjihyjabii ávxayo lam vộikbji nóedfoi sang chuyệxyqgn khávxayc, đensiem chuyệxyqgn gặlgysp Hàgqfdn Lậbvcap nóedfoi lạypkbi.

"Ồcdfm! Phảzzfhi khôjihyng? Phávxayp lựwwyxc củqgiya đensiqfxni phưjihyơuahung cóedfo thâpxyjm hậbvcau khôjihyng?" Ngưjihyjabii ávxayo vàgqfdng quảzzfh nhiêyvznn lậbvcap tứaxzxc chúuksk ýyrey đensiếjjxsn việxyqgc nàgqfdy.

"Phávxayp lựwwyxc rấuccwt thấuccwp, xem bộikbjvxayng chỉoiyd mớqrvai tớqrvai đensiưjihyjccxc bảzzfhy távxaym tầajgong củqgiya côjihyng phávxayp cơuahu sởoweh, miễaxzxn cưjihyytwung cũyreyng cóedfojihyvxaych tham gia Thăpncing tiêyvznn hộikbji. Thậbvcat khôjihyng hiểkpmeu? Phávxayp lựwwyxc thấuccwp nhưjihy vậbvcay clạypkbi đensiếjjxsn Lam châpxyju xem návxayo nhiệxyqgt, chẳpxyjng lẻppfa thậbvcat muốqfxnn tìywzum cávxayi vậbvcan rắxyqgm chóedfoywzu sao, tưjihyowehng cóedfo thểkpme thắxyqgng tạypkbi Thăpncing tiêyvznn hộikbji sao?" Ngưjihyjabii ávxayo lam trềqrvajihyi nóedfoi.

ivmmqfxni phưjihyơuahung tuổkpmei cóedfo lớqrvan khôjihyng?"

"Cỡytwujihyjabii bảzzfhy mưjihyjabii távxaym tuổkpmei gìywzu đensióedfo".

"Cávxayi nàgqfdy cũyreyng đensiúukskng, đensiqfxni phưjihyơuahung távxaym chívertn phầajgon mưjihyjabii làgqfd theo trưjihyowehng bốqfxni màgqfd tớqrvai, hẳpxyjn làgqfd chỉoiyd muốqfxnn tăpncing cưjihyjabing lịcdfmch duyệxyqgt đensiypkbi khai nhãvertn giớqrvai màgqfd thôjihyi. Phỏfgrkng chừvxayng mưjihyjabii năpncim nữxynsa đensiqfxni vớqrvai Thăpncing tiêyvznn hộikbji, mớqrvai chívertnh thứaxzxc tham gia" Ngưjihyjabii ávxayo vàgqfdng cưjihyjabii nóedfoi.

"Chắxyqgc vậbvcay! Kểkpme ra tưjihy chấuccwt củqgiya đensiqfxni phưjihyơuahung cũyreyng cóedfo thểkpme. Nếjjxsu nhưjihyjihyjabii năpncim nữxynsa, ngưjihyjabii nàgqfdy cóedfo lẽqkih thậbvcat cóedfo thểkpme đensiypkbt tớqrvai tiêyvznu chuẩueran nhưjihy ta" Ngưjihyjabii ávxayo lam đensixyqgc ýyreyjihyơuahung dưjihyơuahung nóedfoi.

"Ngưjihyơuahui đensivxayng cóedfo tựwwyx khoa trưjihyơuahung nữxynsa! Dạypkbng nhưjihy ngưjihyơuahui vừvxaya mớqrvai luyệxyqgn thàgqfdnh mưjihyjabii tầajgong côjihyng phávxayp, tiêyvznu chuẩueran nhưjihy vậbvcay, hàgqfdng năpncim tạypkbi Thăpncing tiêyvznn đensiypkbi hộikbji cóedfo quávxay nhiềqrvau. Nếjjxsu luyệxyqgn đensiếjjxsn tầajgong mưjihyjabii mộikbjt, mưjihyjabii hai rồwwyxi nóedfoi cũyreyng khôjihyng muộikbjn" Ngưjihyjabii ávxayo vàgqfdng vừvxaya bựwwyxc mìywzunh vừvxaya buồwwyxn cưjihyjabii nóedfoi, sau đensióedfoyreyng khôjihyng nóedfoi nữxynsa, xoay ngưjihyjabii rờjabii đensii.

"Thậbvcat làgqfd, nếjjxsu khôjihyng uốqfxnng Trúukskc cơuahu đensian màgqfdedfo thểkpme luyệxyqgn thàgqfdnh hơuahun mưjihyjabii tầajgong, vậbvcay ta còuccwn tớqrvai tham gia Thăpncing tiêyvznn hộikbji nàgqfdy làgqfdm cávxayi gìywzu! Trựwwyxc tiếjjxsp đensii bávxayi sưjihy cho rồwwyxi" Ngưjihyjabii ávxayo lam lầajgom bầajgom đensii theo sau, cũyreyng rờjabii khỏfgrki nơuahui nàgqfdy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.