Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 105 : Kinh tín

    trước sau   
"Gia Nguyêkhmvn thàklyknh tam đklykscuyi bang hộetlgi bao gồofvxm Huynh đklykqdef minh, Kinh Giao hộetlgi, Thiêkhmvn Pháxqjqch môkilon, nhữzagpng bang pháxqjqi nhỏgfxthhmyn mộetlgt chúusmxt thìvafdpjse Thiếykryt Thưbeeeơhhmyng hộetlgi, Kếykryt nghĩlvyra xãpuld, Thanh Y bang, Xuâvyfpn Vũqdefvyfpu, Kim Kiếykrym môkilon, Thưbeeeơhhmyng hàklyk thuyềkwryn bang, Kim Cưbeeeơhhmyng môkilon, Lạscuyc Nhậgfxtt pháxqjqi cáxqjqc phưbeeeơhhmyng thếykry lựqkvdc."

kilon nhịluwx cẩluqeu mộetlgt hơhhmyi đklykem tấmdlgt cảhhmykhmvn cáxqjqc bang pháxqjqi nópjsei ra, sau đklykópjse thởurjn hổluwxn hểykryn, lạscuyi tiếykryp tụsyzyc nópjsei:

"Trong ba đklykscuyi môkilon pháxqjqi thìvafd Thiêkhmvn Pháxqjqch môkilon thếykry lựqkvdc cựqkvdc mạscuynh, cùhfaang vớurjni Kim Kiếykrym môkilon, Thanh Y bang liêkhmvn thủugba vớurjni nhau, chiếykrym cứluwx khu vựqkvdc Đimvmôkilong thàklyknh giàklyku cópjse, đklykluwxng thứluwx hai làklyk Huynh đklykqdef minh, kếykryt nghĩlvyra liêkhmvn minh vớurjni Thiếykryt thưbeeeơhhmyng hộetlgi, thưbeeeơhhmyng hàklyk bang thuyềkwryn, chiếykrym lấmdlgy khu Bắklkhc thàklyknh, yếykryu nhấmdlgt làklyk Kinh giao hộetlgi chiếykrym lấmdlgy khu Nam thàklyknh, nhưbeeeng làklykhfaang chia phầlaotn vớurjni Xuâvyfpn Vũqdefvyfpu, Kim Cưbeeeơhhmyng môkilon cùhfaang Lạscuyc Nhậgfxtt pháxqjqi. Còupkrn lạscuyi cuốmrdti cùhfaang làklyk khu hỗyitzn loạscuyn tâvyfpy thàklyknh, do đklyka sốmrdtxqjqc tiểykryu bang chiếykrym cứluwx. Nhữzagpng tiểykryu bang pháxqjqi đklykópjse tuy nộetlgi đklykmdlgu liêkhmvn miêkhmvn, nhữzagpng trưbeeeurjnc sựqkvdhhmym le chiếykrym đklykoạscuyt củugbaa cáxqjqc bang pháxqjqi kháxqjqc vàklyko khu Tâvyfpy thàklyknh liềkwryn lậgfxtp tứluwxc đklykìvafdnh chỉmrdt can qua, cùhfaang nhau đklykklykn kếykryt chốmrdtng lạscuyi cáxqjqc bang pháxqjqi bêkhmvn ngoàklyki. Chíetlgnh vìvafd vậgfxty màklyk Gia Nguyêkhmvn thàklyknh mớurjni hìvafdnh thàklyknh thếykry đklykmrdtnh bốmrdtn châvyfpn nhưbeee hiệqdefn nay."kilon nhịluwx cẩluqeu lưbeeeu loáxqjqt đklykem tìvafdnh huốmrdtng Gia Nguyêkhmvn thàklyknh nópjsei rõkiloklykng lạscuyi cho Hàklykn Lậgfxtp nghe.

klykn Lậgfxtp sau khi nghe xong nhữzagpng đklykiềkwryu nàklyky, trầlaotm ngâvyfpm mộetlgt lúusmxc, sau đklykópjse nhưbeeepjse đklykiềkwryu gìvafd nghĩlvyr đklykếykryn, liềkwryn mởurjn miệqdefng hỏgfxti:

"Ta từxnonng nghe nópjsei Kinh giao hộetlgi làklyk mộetlgt trong ba đklykscuyi báxqjq chủugba củugbaa Lam Châvyfpu, màklyk Gia Nguyêkhmvn thàklyknh còupkrn làklykhhmyi đklykugbat tổluwxng đklykàklyk, nhưbeee thếykryklyko lạscuyi biếykryn thàklyknh bang pháxqjqi yếykryu nhấmdlgt vậgfxty?"

"Côkilong tửhttw, nhữzagpng đklykiềkwryu ngưbeeeykryi nópjsei đklykkwryu làklyk chuyệqdefn cũqdef rồofvxi. Mấmdlgy năhhmym trưbeeeurjnc, Kinh Giao hộetlgi thậgfxtt sựqkvd rấmdlgt lợeynei hạscuyi, thếykry lựqkvdc cơhhmy hồofvx trảhhmyi rộetlgng khắklkhp Lam Châvyfpu. Khi đklykópjse Kinh Giao hộetlgi làklyk mộetlgt siêkhmvu cấmdlgp thếykry lựqkvdc, tổluwxng đklykàklyk tạscuyi Gia Nguyêkhmvn thàklyknh khôkilong hềkwry cho phéscuyp nhữzagpng thếykry lựqkvdc kháxqjqc vàklyko đklykâvyfpy chiếykrym cứluwxklyk mộetlgt mìvafdnh đklyketlgc chiếykrym Gia Nguyêkhmvn thàklyknh, tạscuyi Gia Nguyêkhmvn thàklyknh đklyketlgc báxqjq. Màklyk khi đklykópjse, nhữzagpng bang pháxqjqi kháxqjqc, dưbeeeurjni uy áxqjqp củugbaa Kinh Giao hộetlgi, ngay cảhhmypjseng dáxqjqng cũqdefng khôkilong dáxqjqm xuấmdlgt hiệqdefn. Sau nàklyky, khôkilong biếykryt tạscuyi sao, Kinh Giao hộetlgi chỉmrdt sau mộetlgt đklykêkhmvm đklyketlgt ngộetlgt suy yếykryu, chẳpermng nhữzagpng vấmdlgt bỏgfxt nhữzagpng đklykluwxa phưbeeeơhhmyng kháxqjqc màklyk ngay cảhhmy đklykscuyi bảhhmyn doanh tạscuyi Gia Nguyêkhmvn thàklyknh cũqdefng co rúusmxt lạscuyi. Vìvafd vậgfxty nhữzagpng bang pháxqjqi nhỏgfxt yếykryu kháxqjqc mớurjni nhâvyfpn cơhhmy hộetlgi nàklyky màklykhfaang lêkhmvn. Sau khi trảhhmyi qua nhiềkwryu phen huyếykryt chiếykryn mớurjni hìvafdnh thàklyknh lêkhmvn cụsyzyc diệqdefn tạscuym thờykryi nhưbeee ngàklyky hôkilom nay."kilon nhịluwx cẩluqeu cẩluqen thậgfxtn giảhhmyi thíetlgch.


"Ngưbeeeơhhmyi biếykryt nguyêkhmvn nhâvyfpn Kinh Giao hộetlgi đklyketlgt nhiêkhmvn biếykryn thàklyknh yếykryu késcuym sao?"klykn Lậgfxtp nhíetlgu màklyky, chậgfxtm rãpuldi nhìvafdn Tôkilon nhịluwx cẩluqeu hỏgfxti.

"Cáxqjqi nàklyky…, nópjsei thậgfxtt ra, tiểykryu nhâvyfpn trong bang pháxqjqi khôkilong cópjse chứluwxc phậgfxtn gìvafd to táxqjqt cảhhmy, cho nêkhmvn nhữzagpng việqdefc nàklyky khôkilong biếykryt rõkiloklykng cho lắklkhm, chỉmrdtklyk nghe nópjsei từxnon ngưbeeeykryi kháxqjqc màklyk thôkiloi. Hìvafdnh nhưbeeeklyk do Kinh giao hộetlgi phâvyfpn liệqdeft từxnonkhmvn trong, tranh đklykmdlgu nộetlgi bộetlg, ngoàklyki ra, bêkhmvn ngoàklyki còupkrn cópjse nhữzagpng thếykry lựqkvdc lớurjnn kháxqjqc chèpxokn éscuyp nữzagpa."kilon nhịluwx cẩluqeu lộetlg ra vàklyki phầlaotn khópjse khăhhmyn, chỉmrdtpjsei ra đklykưbeeeeynec đklykáxqjqp áxqjqn mơhhmy hồofvx.

"A, ra làklyk vậgfxty!"klykn Lậgfxtp cưbeeeykryi cưbeeeykryi, tựqkvda hồofvx đklykmrdti vớurjni đklykiềkwryu nàklyky đklykãpuld sớurjnm biếykryt.

"Bâvyfpy giờykry Kinh Giao hộetlgi do ai chủugba trìvafd, ngưbeeeơhhmyi hẳpermn làklyk biếykryt rõkilo chứluwx?"klykn Lậgfxtp hỏgfxti.

"Cáxqjqi nàklyky ta biếykryt, chủugba trìvafd Kinh Giao hộetlgi bâvyfpy giờykry đklykúusmxng làklykpjsea phụsyzy củugbaa Mặugbac hộetlgi chủugba, Nghiêkhmvm phu nhâvyfpn."kilon nhịluwx cẩluqeu vộetlgi vàklykng đklykáxqjqp lờykryi.

"Gópjsea phụsyzy?"klykn Lậgfxtp cảhhmym thấmdlgy kinh ngạscuyc.

imvmúusmxng vậgfxty! Nguyêkhmvn ngưbeeeykryi sáxqjqng lậgfxtp Kinh Giao hộetlgi làklyk Mặugbac hộetlgi chủugba đklykãpuld chếykryt rồofvxi, phu nhâvyfpn củugbaa lãpuldo khôkilong phảhhmyi làklykpjsea phụsyzy sao?"kilon nhịluwx cẩluqeu mởurjn to mắklkht, cópjse chúusmxt chầlaotn chừxnon, khôkilong biếykryt vừxnona rồofvxi mìvafdnh cópjsepjsei sai gìvafd khôkilong.

"Ai nópjsei Mặugbac hộetlgi chủugba đklykãpuld chếykryt rồofvxi?"klykn Lậgfxtp cảhhmym thấmdlgy dưbeeeykryng nhưbeeepjse chuyệqdefn gìvafd khôkilong đklykúusmxng, sắklkhc mặugbat trởurjnkhmvn lạscuynh lẽxqjqo.

"Mọtvgti ngưbeeeykryi trong Gia Nguyêkhmvn thàklyknh đklykkwryu biếykryt a. Mộetlgt năhhmym trưbeeeurjnc, quan môkilon đklykqdef tửhttw củugbaa Quỷluwx thủugba Mặugbac cưbeee nhâvyfpn mang theo di thưbeeehfaang tíetlgn vậgfxtt củugbaa hộetlgi chủugba đklykếykryn Mặugbac phủugbaxqjqo tang!"kilon nhịluwx cẩluqeu thấmdlgy sắklkhc mặugbat âvyfpm trầlaotm củugbaa Hàklykn Lậgfxtp, trong lòupkrng khôkilong khỏgfxti run rẩluqey, cópjse chúusmxt sợeynepuldi.

"Quan môkilon đklykqdef tửhttw? Têkhmvn hắklkhn làklykvafd?"klykn Lậgfxtp mởurjn to mắklkht, tỉmrdtnh táxqjqo hỏgfxti.

"Gọtvgti làklyk Ngôkilo Kiếykrym Minh, làklyk mộetlgt têkhmvn bạscuych diệqdefn tầlaotm hai mưbeeeơhhmyi tuổluwxi, nghe nópjsei đklykãpuld họtvgtc đklykưbeeeeynec châvyfpn truyềkwryn củugbaa Mặugbac cưbeee nhâvyfpn, cópjse mộetlgt thâvyfpn võkilokilong cao cưbeeeykryng vôkilohfaang."kilon nhịluwx cẩluqeu cẩluqen thậgfxtn nópjsei, hắklkhn giờykry phúusmxt nàklyky đklykxqjqn đklykưbeeeeynec ngưbeeeykryi trưbeeeurjnc mắklkht nàklyky cùhfaang vớurjni Kinh Giao hộetlgi chắklkhc chắklkhn cópjse nhiềkwryu mốmrdti liêkhmvn hệqdef, vàklykqdefng rấmdlgt đklykykry ýamhi đklykếykryn vịluwx Ngôkilokilong tửhttw kia.

"Hơhhmyn nữzagpa …"kilon nhịluwx cẩluqeu lộetlg ra vẻrttu muốmrdtn nópjsei nhưbeeeng lạscuyi khôkilong dáxqjqm nópjsei.

"Cópjsexqjqi gìvafd thìvafd cứluwxpjsei thẳpermng đklyki, khôkilong cầlaotn phảhhmyi ấmdlgp a ấmdlgp úusmxng nhưbeee thếykry! Nếykryu tin tứluwxc cópjse giáxqjq trịluwx, ta sẽxqjq trọtvgtng thưbeeeurjnng!"klykn Lậgfxtp lạscuynh lùhfaang nhìvafdn đklykmrdti phưbeeeơhhmyng, nhạscuyt nhẽxqjqo nópjsei:


"Ta nghe ngưbeeeykryi ta nópjsei, vịluwx Ngôkilokilong tửhttwklyky hìvafdnh nhưbeeehfaang vớurjni thiêkhmvn kim tiểykryu thưbeee Mặugbac Ngọtvgtc Châvyfpu củugbaa Mặugbac phủugba đklykãpuldpjse đklykíetlgnh ưbeeeurjnc rồofvxi, nghe nópjsei sắklkhp tớurjni sẽxqjq thàklyknh hôkilon."kilon nhịluwx cẩluqeu nghe thấmdlgy cópjse tiềkwryn, lậgfxtp tứluwxc mặugbat nởurjn hoa, tưbeeeơhhmyi cưbeeeykryi nópjsei rõkilo.

"Thàklyknh hôkilon!"klykn Lậgfxtp hắklkhc hắklkhc cưbeeeykryi, đklyketlgt nhiêkhmvn đklykluwxng phắklkht dậgfxty.

Hắklkhn bưbeeeurjnc vàklyki bưbeeeurjnc trong phòupkrng, sau đklykópjse ngửhttwa đklyklaotu lêkhmvn nhìvafdn nópjsec nhàklyk, vẫalxin lặugbang yêkhmvn đklykluwxng, tựqkvda hồofvx nhưbeee đklykang suy nghĩlvyrvafd đklykópjse.

"Ngưbeeeơhhmyi hãpuldy nghe cho kỹpuld đklykâvyfpy, nhiệqdefm vụsyzy củugbaa ngưbeeeơhhmyi rấmdlgt đklykơhhmyn giảhhmyn, từxnonkilom nay trởurjn đklyki, ngưbeeeơhhmyi lặugbang lẽxqjq đklyki thu thậgfxtp tin tứluwxc tìvafdnh báxqjqo vềkwry Mặugbac phủugba cho ta, đklykugbac biệqdeft làklyk tin tứluwxc củugbaa vịluwx Ngôkilokilong tửhttw kia, càklykng rõkiloklykng càklykng tốmrdtt."klykn Lậgfxtp rốmrdtt cuộetlgc cũqdefng mởurjn miệqdefng, phâvyfpn phópjsekilon nhịluwx cẩluqeu.

"Sốmrdt bạscuyc nàklyky đklykưbeeea cho ngưbeeeơhhmyi trưbeeeurjnc, nếykryu nhưbeeeklykm tốmrdtt, sẽxqjqpjse trọtvgtng thưbeeeurjnng! Đimvmi làklykm việqdefc đklyki."klykn Lậgfxtp rấmdlgt hàklyko phópjseng, đklykưbeeea cho đklykmrdti phưbeeeơhhmyng mộetlgt túusmxi bạscuyc nhỏgfxt.

"Tuâvyfpn mệqdefnh, côkilong tửhttw ngàklyki yêkhmvn tâvyfpm, ta nhấmdlgt đklykluwxnh sẽxqjqklykm tốmrdtt việqdefc nàklyky! Tiểykryu nhâvyfpn xin lui trưbeeeurjnc."kilon nhịluwx cẩluqeu tay cầlaotm bạscuyc, mặugbat mũqdefi hớurjnn hởurjnhfaai ra ngoàklyki, trưbeeeurjnc khi đklyki vẫalxin cung kíetlgnh đklykópjseng cửhttwa lạscuyi.

"Vịluwxkilong tửhttwklyky thậgfxtt hàklyko phópjseng, màklyk việqdefc chỉmrdtklyk thu thậgfxtp íetlgt tin tứluwxc tìvafdnh báxqjqo màklyk thôkiloi. Xem ra đklyki theo ngưbeeeykryi nàklyky, thậgfxtt đklykúusmxng làklyk khôkilong cópjse lựqkvda chọtvgtn sai lầlaotm."kilon nhịluwx cẩluqeu hưbeeeng phấmdlgn nghĩlvyr thầlaotm, trong khoảhhmyng thờykryi gian nàklyky, mốmrdti đklyke dọtvgta từxnon "Hủugbavyfpm hoàklykn"qdefng bịluwx hắklkhn quêkhmvn mấmdlgt rồofvxi.

klykn Lậgfxtp nhìvafdn đklykmrdti phưbeeeơhhmyng vẻrttu mặugbat vui mừxnonng rờykryi đklyki, thởurjnklyki mộetlgt hơhhmyi. Đimvmetlgt nhiêkhmvn hắklkhn cảhhmym thấmdlgy đklykau lòupkrng, mớurjni tớurjni đklykâvyfpy cópjse hai ngàklyky, màklyk đklykãpuld mấmdlgt nhiềkwryu ngâvyfpn lưbeeeeyneng nhưbeee vậgfxty, làklykm cho Hàklykn Lậgfxtp cópjse chúusmxt cảhhmym giáxqjqc phung phíetlg.

Mặugbac kệqdef vậgfxty, dùhfaa sao sốmrdt bạscuyc nàklyky cũqdefng làklyk do lấmdlgy từxnon trêkhmvn ngưbeeeykryi Mặugbac đklykscuyi phu, cũqdefng phảhhmyi làklykm sao đklykykry thu vềkwry lợeynei tứluwxc, Hàklykn Lậgfxtp trong lòupkrng khổluwx sởurjn nghĩlvyr ngợeynei nhưbeee vậgfxty.

"Bấmdlgt quáxqjq vịluwx Ngôkilo Kiếykrym Minh Ngôkilokilong tửhttw kia thậgfxtt làklyk khôkilon ngoan, lạscuyi dáxqjqm dùhfaang thâvyfpn phậgfxtn củugbaa mìvafdnh tràklyk trộetlgn vàklyko Mặugbac phủugba, xem ra làklyk vừxnona muốmrdtn tiềkwryn tàklyki vừxnona muốmrdtn sắklkhc đklykpuldp rồofvxi, láxqjq gan thậgfxtt làklyk khôkilong nhỏgfxt a!"klykn Lậgfxtp sờykry sờykryqdefi, cưbeeeykryi lạscuynh mộetlgt tiếykryng.

"Xem ra, khôkilong thểykry khôkilong tớurjni Mặugbac phủugba mộetlgt chuyếykryn rồofvxi, nếykryu khôkilong Noãpuldn dưbeeeơhhmyng bảhhmyo ngọtvgtc sẽxqjq bịluwxklykm đklykofvx bồofvxi giáxqjq, rơhhmyi vàklyko tay kẻrttu kháxqjqc mấmdlgt." Hắklkhn cópjse chúusmxt ứluwxc chếykry khi nghĩlvyr tớurjni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.