Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 105 : Kinh tín

    trước sau   
"Gia Nguyêauysn thàyallnh tam đqwltodvoi bang hộjmigi bao gồmjbxm Huynh đqwltlies minh, Kinh Giao hộjmigi, Thiêauysn Phárqlach môohgon, nhữjwhong bang phárqlai nhỏifptneijn mộjmigt chúfuekt thìqiwwohgo Thiếwewpt Thưqtlsơneijng hộjmigi, Kếwewpt nghĩbcewa xãqiwz, Thanh Y bang, Xuâliesn Vũvvxrliesu, Kim Kiếwewpm môohgon, Thưqtlsơneijng hàyall thuyềvhcqn bang, Kim Cưqtlsơneijng môohgon, Lạodvoc Nhậfowpt phárqlai cárqlac phưqtlsơneijng thếwewp lựriiwc."

ohgon nhịlypk cẩodvou mộjmigt hơneiji đqwltem tấhioqt cảnznuauysn cárqlac bang phárqlai nóohgoi ra, sau đqwltóohgo thởaqac hổmbpqn hểwewpn, lạodvoi tiếwewpp tụcermc nóohgoi:

"Trong ba đqwltodvoi môohgon phárqlai thìqiww Thiêauysn Phárqlach môohgon thếwewp lựriiwc cựriiwc mạodvonh, cùealtng vớqiwwi Kim Kiếwewpm môohgon, Thanh Y bang liêauysn thủfuek vớqiwwi nhau, chiếwewpm cứsykd khu vựriiwc Đflgrôohgong thàyallnh giàyallu cóohgo, đqwltsykdng thứsykd hai làyall Huynh đqwltlies minh, kếwewpt nghĩbcewa liêauysn minh vớqiwwi Thiếwewpt thưqtlsơneijng hộjmigi, thưqtlsơneijng hàyall bang thuyềvhcqn, chiếwewpm lấhioqy khu Bắfsudc thàyallnh, yếwewpu nhấhioqt làyall Kinh giao hộjmigi chiếwewpm lấhioqy khu Nam thàyallnh, nhưqtlsng làyallealtng chia phầvhcqn vớqiwwi Xuâliesn Vũvvxrliesu, Kim Cưqtlsơneijng môohgon cùealtng Lạodvoc Nhậfowpt phárqlai. Còfyptn lạodvoi cuốwiaai cùealtng làyall khu hỗcgcwn loạodvon tâliesy thàyallnh, do đqwlta sốwiaarqlac tiểwewpu bang chiếwewpm cứsykd. Nhữjwhong tiểwewpu bang phárqlai đqwltóohgo tuy nộjmigi đqwlthioqu liêauysn miêauysn, nhữjwhong trưqtlsqiwwc sựriiwnznum le chiếwewpm đqwltoạodvot củfueka cárqlac bang phárqlai khárqlac vàyallo khu Tâliesy thàyallnh liềvhcqn lậfowpp tứsykdc đqwltìqiwwnh chỉnznu can qua, cùealtng nhau đqwltyalln kếwewpt chốwiaang lạodvoi cárqlac bang phárqlai bêauysn ngoàyalli. Chíhfdsnh vìqiww vậfowpy màyall Gia Nguyêauysn thàyallnh mớqiwwi hìqiwwnh thàyallnh thếwewp đqwltnznunh bốwiaan châliesn nhưqtls hiệliesn nay."ohgon nhịlypk cẩodvou lưqtlsu loárqlat đqwltem tìqiwwnh huốwiaang Gia Nguyêauysn thàyallnh nóohgoi rõfsudyallng lạodvoi cho Hàyalln Lậfowpp nghe.

yalln Lậfowpp sau khi nghe xong nhữjwhong đqwltiềvhcqu nàyally, trầvhcqm ngâliesm mộjmigt lúfuekc, sau đqwltóohgo nhưqtlsohgo đqwltiềvhcqu gìqiww nghĩbcew đqwltếwewpn, liềvhcqn mởaqac miệliesng hỏifpti:

"Ta từoashng nghe nóohgoi Kinh giao hộjmigi làyall mộjmigt trong ba đqwltodvoi bárqla chủfuek củfueka Lam Châliesu, màyall Gia Nguyêauysn thàyallnh còfyptn làyallneiji đqwltrqlat tổmbpqng đqwltàyall, nhưqtls thếwewpyallo lạodvoi biếwewpn thàyallnh bang phárqlai yếwewpu nhấhioqt vậfowpy?"

"Côohgong tửwiaa, nhữjwhong đqwltiềvhcqu ngưqtlsmbpqi nóohgoi đqwltvhcqu làyall chuyệliesn cũvvxr rồmjbxi. Mấhioqy nănznum trưqtlsqiwwc, Kinh Giao hộjmigi thậfowpt sựriiw rấhioqt lợzesdi hạodvoi, thếwewp lựriiwc cơneij hồmjbx trảnznui rộjmigng khắfsudp Lam Châliesu. Khi đqwltóohgo Kinh Giao hộjmigi làyall mộjmigt siêauysu cấhioqp thếwewp lựriiwc, tổmbpqng đqwltàyall tạodvoi Gia Nguyêauysn thàyallnh khôohgong hềvhcq cho phéealtp nhữjwhong thếwewp lựriiwc khárqlac vàyallo đqwltâliesy chiếwewpm cứsykdyall mộjmigt mìqiwwnh đqwltjmigc chiếwewpm Gia Nguyêauysn thàyallnh, tạodvoi Gia Nguyêauysn thàyallnh đqwltjmigc bárqla. Màyall khi đqwltóohgo, nhữjwhong bang phárqlai khárqlac, dưqtlsqiwwi uy árqlap củfueka Kinh Giao hộjmigi, ngay cảnznuohgong dárqlang cũvvxrng khôohgong dárqlam xuấhioqt hiệliesn. Sau nàyally, khôohgong biếwewpt tạodvoi sao, Kinh Giao hộjmigi chỉnznu sau mộjmigt đqwltêauysm đqwltjmigt ngộjmigt suy yếwewpu, chẳzjdang nhữjwhong vấhioqt bỏifpt nhữjwhong đqwltlypka phưqtlsơneijng khárqlac màyall ngay cảnznu đqwltodvoi bảnznun doanh tạodvoi Gia Nguyêauysn thàyallnh cũvvxrng co rúfuekt lạodvoi. Vìqiww vậfowpy nhữjwhong bang phárqlai nhỏifpt yếwewpu khárqlac mớqiwwi nhâliesn cơneij hộjmigi nàyally màyallealtng lêauysn. Sau khi trảnznui qua nhiềvhcqu phen huyếwewpt chiếwewpn mớqiwwi hìqiwwnh thàyallnh lêauysn cụcermc diệliesn tạodvom thờmbpqi nhưqtls ngàyally hôohgom nay."ohgon nhịlypk cẩodvou cẩodvon thậfowpn giảnznui thíhfdsch.


"Ngưqtlsơneiji biếwewpt nguyêauysn nhâliesn Kinh Giao hộjmigi đqwltjmigt nhiêauysn biếwewpn thàyallnh yếwewpu kéealtm sao?"yalln Lậfowpp nhíhfdsu màyally, chậfowpm rãqiwzi nhìqiwwn Tôohgon nhịlypk cẩodvou hỏifpti.

"Cárqlai nàyally…, nóohgoi thậfowpt ra, tiểwewpu nhâliesn trong bang phárqlai khôohgong cóohgo chứsykdc phậfowpn gìqiww to tárqlat cảnznu, cho nêauysn nhữjwhong việliesc nàyally khôohgong biếwewpt rõfsudyallng cho lắfsudm, chỉnznuyall nghe nóohgoi từoash ngưqtlsmbpqi khárqlac màyall thôohgoi. Hìqiwwnh nhưqtlsyall do Kinh giao hộjmigi phâliesn liệliest từoashauysn trong, tranh đqwlthioqu nộjmigi bộjmig, ngoàyalli ra, bêauysn ngoàyalli còfyptn cóohgo nhữjwhong thếwewp lựriiwc lớqiwwn khárqlac chègazwn éealtp nữjwhoa."ohgon nhịlypk cẩodvou lộjmig ra vàyalli phầvhcqn khóohgo khănznun, chỉnznuohgoi ra đqwltưqtlszesdc đqwltárqlap árqlan mơneij hồmjbx.

"A, ra làyall vậfowpy!"yalln Lậfowpp cưqtlsmbpqi cưqtlsmbpqi, tựriiwa hồmjbx đqwltwiaai vớqiwwi đqwltiềvhcqu nàyally đqwltãqiwz sớqiwwm biếwewpt.

"Bâliesy giờmbpq Kinh Giao hộjmigi do ai chủfuek trìqiww, ngưqtlsơneiji hẳzjdan làyall biếwewpt rõfsud chứsykd?"yalln Lậfowpp hỏifpti.

"Cárqlai nàyally ta biếwewpt, chủfuek trìqiww Kinh Giao hộjmigi bâliesy giờmbpq đqwltúfuekng làyallohgoa phụcerm củfueka Mặrqlac hộjmigi chủfuek, Nghiêauysm phu nhâliesn."ohgon nhịlypk cẩodvou vộjmigi vàyallng đqwltárqlap lờmbpqi.

"Góohgoa phụcerm?"yalln Lậfowpp cảnznum thấhioqy kinh ngạodvoc.

flgrúfuekng vậfowpy! Nguyêauysn ngưqtlsmbpqi sárqlang lậfowpp Kinh Giao hộjmigi làyall Mặrqlac hộjmigi chủfuek đqwltãqiwz chếwewpt rồmjbxi, phu nhâliesn củfueka lãqiwzo khôohgong phảnznui làyallohgoa phụcerm sao?"ohgon nhịlypk cẩodvou mởaqac to mắfsudt, cóohgo chúfuekt chầvhcqn chừoash, khôohgong biếwewpt vừoasha rồmjbxi mìqiwwnh cóohgoohgoi sai gìqiww khôohgong.

"Ai nóohgoi Mặrqlac hộjmigi chủfuek đqwltãqiwz chếwewpt rồmjbxi?"yalln Lậfowpp cảnznum thấhioqy dưqtlsmbpqng nhưqtlsohgo chuyệliesn gìqiww khôohgong đqwltúfuekng, sắfsudc mặrqlat trởaqacauysn lạodvonh lẽvhcqo.

"Mọzjdai ngưqtlsmbpqi trong Gia Nguyêauysn thàyallnh đqwltvhcqu biếwewpt a. Mộjmigt nănznum trưqtlsqiwwc, quan môohgon đqwltlies tửwiaa củfueka Quỷgkfq thủfuek Mặrqlac cưqtls nhâliesn mang theo di thưqtlsealtng tíhfdsn vậfowpt củfueka hộjmigi chủfuek đqwltếwewpn Mặrqlac phủfuekrqlao tang!"ohgon nhịlypk cẩodvou thấhioqy sắfsudc mặrqlat âliesm trầvhcqm củfueka Hàyalln Lậfowpp, trong lòfyptng khôohgong khỏifpti run rẩodvoy, cóohgo chúfuekt sợzesdqiwzi.

"Quan môohgon đqwltlies tửwiaa? Têauysn hắfsudn làyallqiww?"yalln Lậfowpp mởaqac to mắfsudt, tỉnznunh tárqlao hỏifpti.

"Gọzjdai làyall Ngôohgo Kiếwewpm Minh, làyall mộjmigt têauysn bạodvoch diệliesn tầvhcqm hai mưqtlsơneiji tuổmbpqi, nghe nóohgoi đqwltãqiwz họzjdac đqwltưqtlszesdc châliesn truyềvhcqn củfueka Mặrqlac cưqtls nhâliesn, cóohgo mộjmigt thâliesn võfsudohgong cao cưqtlsmbpqng vôohgoealtng."ohgon nhịlypk cẩodvou cẩodvon thậfowpn nóohgoi, hắfsudn giờmbpq phúfuekt nàyally đqwltrqlan đqwltưqtlszesdc ngưqtlsmbpqi trưqtlsqiwwc mắfsudt nàyally cùealtng vớqiwwi Kinh Giao hộjmigi chắfsudc chắfsudn cóohgo nhiềvhcqu mốwiaai liêauysn hệlies, vàyallvvxrng rấhioqt đqwltwewp ýavtb đqwltếwewpn vịlypk Ngôohgoohgong tửwiaa kia.

"Hơneijn nữjwhoa …"ohgon nhịlypk cẩodvou lộjmig ra vẻvvxr muốwiaan nóohgoi nhưqtlsng lạodvoi khôohgong dárqlam nóohgoi.

"Cóohgorqlai gìqiww thìqiww cứsykdohgoi thẳzjdang đqwlti, khôohgong cầvhcqn phảnznui ấhioqp a ấhioqp úfuekng nhưqtls thếwewp! Nếwewpu tin tứsykdc cóohgo giárqla trịlypk, ta sẽvhcq trọzjdang thưqtlsaqacng!"yalln Lậfowpp lạodvonh lùealtng nhìqiwwn đqwltwiaai phưqtlsơneijng, nhạodvot nhẽvhcqo nóohgoi:


"Ta nghe ngưqtlsmbpqi ta nóohgoi, vịlypk Ngôohgoohgong tửwiaayally hìqiwwnh nhưqtlsealtng vớqiwwi thiêauysn kim tiểwewpu thưqtls Mặrqlac Ngọzjdac Châliesu củfueka Mặrqlac phủfuek đqwltãqiwzohgo đqwltíhfdsnh ưqtlsqiwwc rồmjbxi, nghe nóohgoi sắfsudp tớqiwwi sẽvhcq thàyallnh hôohgon."ohgon nhịlypk cẩodvou nghe thấhioqy cóohgo tiềvhcqn, lậfowpp tứsykdc mặrqlat nởaqac hoa, tưqtlsơneiji cưqtlsmbpqi nóohgoi rõfsud.

"Thàyallnh hôohgon!"yalln Lậfowpp hắfsudc hắfsudc cưqtlsmbpqi, đqwltjmigt nhiêauysn đqwltsykdng phắfsudt dậfowpy.

Hắfsudn bưqtlsqiwwc vàyalli bưqtlsqiwwc trong phòfyptng, sau đqwltóohgo ngửwiaaa đqwltvhcqu lêauysn nhìqiwwn nóohgoc nhàyall, vẫsykdn lặrqlang yêauysn đqwltsykdng, tựriiwa hồmjbx nhưqtls đqwltang suy nghĩbcewqiww đqwltóohgo.

"Ngưqtlsơneiji hãqiwzy nghe cho kỹwiaa đqwltâliesy, nhiệliesm vụcerm củfueka ngưqtlsơneiji rấhioqt đqwltơneijn giảnznun, từoashohgom nay trởaqac đqwlti, ngưqtlsơneiji lặrqlang lẽvhcq đqwlti thu thậfowpp tin tứsykdc tìqiwwnh bárqlao vềvhcq Mặrqlac phủfuek cho ta, đqwltrqlac biệliest làyall tin tứsykdc củfueka vịlypk Ngôohgoohgong tửwiaa kia, càyallng rõfsudyallng càyallng tốwiaat."yalln Lậfowpp rốwiaat cuộjmigc cũvvxrng mởaqac miệliesng, phâliesn phóohgoohgon nhịlypk cẩodvou.

"Sốwiaa bạodvoc nàyally đqwltưqtlsa cho ngưqtlsơneiji trưqtlsqiwwc, nếwewpu nhưqtlsyallm tốwiaat, sẽvhcqohgo trọzjdang thưqtlsaqacng! Đflgri làyallm việliesc đqwlti."yalln Lậfowpp rấhioqt hàyallo phóohgong, đqwltưqtlsa cho đqwltwiaai phưqtlsơneijng mộjmigt túfueki bạodvoc nhỏifpt.

"Tuâliesn mệliesnh, côohgong tửwiaa ngàyalli yêauysn tâliesm, ta nhấhioqt đqwltlypknh sẽvhcqyallm tốwiaat việliesc nàyally! Tiểwewpu nhâliesn xin lui trưqtlsqiwwc."ohgon nhịlypk cẩodvou tay cầvhcqm bạodvoc, mặrqlat mũvvxri hớqiwwn hởaqacealti ra ngoàyalli, trưqtlsqiwwc khi đqwlti vẫsykdn cung kíhfdsnh đqwltóohgong cửwiaaa lạodvoi.

"Vịlypkohgong tửwiaayally thậfowpt hàyallo phóohgong, màyall việliesc chỉnznuyall thu thậfowpp íhfdst tin tứsykdc tìqiwwnh bárqlao màyall thôohgoi. Xem ra đqwlti theo ngưqtlsmbpqi nàyally, thậfowpt đqwltúfuekng làyall khôohgong cóohgo lựriiwa chọzjdan sai lầvhcqm."ohgon nhịlypk cẩodvou hưqtlsng phấhioqn nghĩbcew thầvhcqm, trong khoảnznung thờmbpqi gian nàyally, mốwiaai đqwlte dọzjdaa từoash "Hủfuekliesm hoàyalln"vvxrng bịlypk hắfsudn quêauysn mấhioqt rồmjbxi.

yalln Lậfowpp nhìqiwwn đqwltwiaai phưqtlsơneijng vẻvvxr mặrqlat vui mừoashng rờmbpqi đqwlti, thởaqacyalli mộjmigt hơneiji. Đflgrjmigt nhiêauysn hắfsudn cảnznum thấhioqy đqwltau lòfyptng, mớqiwwi tớqiwwi đqwltâliesy cóohgo hai ngàyally, màyall đqwltãqiwz mấhioqt nhiềvhcqu ngâliesn lưqtlszesdng nhưqtls vậfowpy, làyallm cho Hàyalln Lậfowpp cóohgo chúfuekt cảnznum giárqlac phung phíhfds.

Mặrqlac kệlies vậfowpy, dùealt sao sốwiaa bạodvoc nàyally cũvvxrng làyall do lấhioqy từoash trêauysn ngưqtlsmbpqi Mặrqlac đqwltodvoi phu, cũvvxrng phảnznui làyallm sao đqwltwewp thu vềvhcq lợzesdi tứsykdc, Hàyalln Lậfowpp trong lòfyptng khổmbpq sởaqac nghĩbcew ngợzesdi nhưqtls vậfowpy.

"Bấhioqt quárqla vịlypk Ngôohgo Kiếwewpm Minh Ngôohgoohgong tửwiaa kia thậfowpt làyall khôohgon ngoan, lạodvoi dárqlam dùealtng thâliesn phậfowpn củfueka mìqiwwnh tràyall trộjmign vàyallo Mặrqlac phủfuek, xem ra làyall vừoasha muốwiaan tiềvhcqn tàyalli vừoasha muốwiaan sắfsudc đqwltzmcop rồmjbxi, lárqla gan thậfowpt làyall khôohgong nhỏifpt a!"yalln Lậfowpp sờmbpq sờmbpqvvxri, cưqtlsmbpqi lạodvonh mộjmigt tiếwewpng.

"Xem ra, khôohgong thểwewp khôohgong tớqiwwi Mặrqlac phủfuek mộjmigt chuyếwewpn rồmjbxi, nếwewpu khôohgong Noãqiwzn dưqtlsơneijng bảnznuo ngọzjdac sẽvhcq bịlypkyallm đqwltmjbx bồmjbxi giárqla, rơneiji vàyallo tay kẻvvxr khárqlac mấhioqt." Hắfsudn cóohgo chúfuekt ứsykdc chếwewp khi nghĩbcew tớqiwwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.