Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 104 : Tình báo

    trước sau   
"Kinh Giao hộcmfti màjjrw ta sáyydpng lậsmghp, bang chúwnyrng phổlvvt thôerubng cózfzhyydpu vạvzxun bốmcwin nghìedbzn ngưyplamnkhi, hạvzxuch tâwikom bang chúwnyrng cózfzhujuyn bảaabhy nghìedbzn, đkedphfaqng đkedpuraiu trong sốmcwi ba vịbvwyyydp chủwkdfujuy Lam Châwikou, tổlvvtng đkedpàjjrw đkedpcrllt tạvzxui Gia Nguyêzejsn thàjjrwnh, phâwikon đkedpàjjrwzfzh …"

"Cảaabh đkedpmnkhi cưyplawnyri nărbqxm bàjjrw vợerub, sinh đkedpưyplaerubc hai nữknyn, thu đkedpupjz đkedpnwmx…"

wkdfvzxui phu nhâwikon Kim thịbvwy, tíyirpnh cáyydpch ôerubn thuậsmghn, con duy nhấolrpt củwkdfa Kim sưypla tiêzejsu cụolrpc Tổlvvtng tiêzejsu đkedpuraiu Kim Xáyydpn, đkedpãlhol bịbvwy hạvzxui màjjrw chếxfrkt, đkedpywth lạvzxui mộcmftt con gáyydpi têzejsn làjjrw Mặcrllc Ngọsauyc Châwikou".

"Nhịbvwy phu nhâwikon Lýlcmz thịbvwy, thôerubng tìedbznh đkedpvzxut lýlcmz, con gáyydpi mộcmftt nhàjjrw đkedpvzxui hộcmft, chưyplaa sinh con cáyydpi".

"Tam phu nhâwikon Lưyplau thịbvwy, tíyirpnh cáyydpch mạvzxunh mẽjrnb, nhưyplang hơujuyi cózfzhlholwikom, thâwikon muộcmfti củwkdfa Khúwnyrc Lărbqxng thàjjrwnh Trưyplamnkhng Phong môerubn môerubn chủwkdf, chưyplaa sinh con cáyydpi, cầurain chúwnyr ýlcmz nhiềbbvlu đkedpếxfrkn".

"Tứhfaq phu nhâwikon Nghiêzejsm thịbvwy, biểywthu muộcmfti củwkdfa ta, tíyirpnh cáyydpch trầuraim ổlvvtn, tâwikom kếxfrkujuyn ngưyplamnkhi, cózfzh phong phạvzxum đkedpvzxui gia, sinh dưyplaxloyng mộcmftt con gáyydpi Mặcrllc Thảaabhi Hoàjjrwn, lúwnyrc ta sắjwfip đkedpi đkedpvzxui bộcmft phậsmghn quyềbbvln lợerubi củwkdfa Kinh Giao hộcmfti đkedpãlhol chuyểywthn sang tay Nghiêzejsm thịbvwy, cózfzh thểywthyirpn nhiệnwmxm".


"Ngũxfrk phu nhâwikon Vưyplaơujuyng thịbvwy, trầuraim mặcrllc íyirpt nózfzhi, đkedpmcwii vớwnyri ta mộcmftt mảaabhnh si tâwikom, vốmcwin làjjrw nha hoàjjrwn củwkdfa đkedpvzxui phu nhâwikon Kim thịbvwy, chưyplaa sinh con cáyydpi, âwikom thầuraim cózfzh lựywthc lưyplaerubng bíyirp mậsmght, nhưyplang tuyệnwmxt đkedpmcwii tíyirpn nhiệnwmxm".

"Nghĩzfzha nữknyn Mặcrllc Phưyplaerubng Vũxfrk, nguyêzejsn làjjrw con gáyydpi củwkdfa thủwkdf hạvzxuwikom phúwnyrc, vìedbz cha mẹrbnd đkedpãlhol chếxfrkt, thu nhậsmghn làjjrwm nghĩzfzha nữknyn, lúwnyrc ta vừcrlla đkedpi đkedpưyplaerubc bảaabhy tuổlvvti, sáyydpng sủwkdfa thôerubng minh".

"Yếxfrkn Ca, đkedpvzxui đkedpupjz đkedpnwmx, tưypla chấolrpt bìedbznh thưyplamnkhng, đkedpãlhol truyềbbvln cho tuyệnwmxt họsauyc Ma ngâwikon thủwkdf, lúwnyrc sắjwfip đkedpi, mưyplamnkhi hai tuổlvvti, tâwikom tíyirpnh chưyplaa ổlvvtn đkedpbvwynh".

"Triệnwmxu Khôerubn, nhịbvwy đkedpupjz đkedpnwmx, tưypla chấolrpt hơujuyn ngưyplamnkhi, đkedpãlhol truyềbbvln cho tuyệnwmxt họsauyc Khốmcwin long côerubng, lúwnyrc sắjwfip đkedpi, mưyplamnkhi tuổlvvti, tâwikom tíyirpnh chưyplaa ổlvvtn đkedpbvwynh".

"Mãlhol Khôerubng Thiêzejsn, huynh đkedpnwmx kếxfrkt báyydpi, đkedpaabhm nhiệnwmxm chứhfaqc vụolrp hộcmft pháyydpp Kinh Giao hộcmfti, tíyirpnh tìedbznh… "

Trong tay Hàjjrwn Lậsmghp làjjrw di thưypla chứhfaqa đkedpuraiy búwnyrt tíyirpch củwkdfa Mặcrllc đkedpvzxui phu, đkedpang ởujuy trong mộcmftt cărbqxn phòxfkgng tạvzxui mộcmftt kháyydpch sạvzxun cózfzhzejsn làjjrw Hồupjzi Nguyêzejsn, khôerubng ngừcrllng đkedpi đkedpi lạvzxui lạvzxui, đkedpang suy nghĩzfzhyydpi gìedbz đkedpózfzh.

Di thưypla viếxfrkt rấolrpt tỉkkbp mỉkkbp, khôerubng nhữknynng đkedpem cơujuy nghiệnwmxp màjjrw Mặcrllc đkedpvzxui phu sáyydpng lậsmghp - Kinh Giao hôerubi, tảaabh lạvzxui rõwnyrjjrwng, màjjrwxfkgn đkedpem tíyirpnh tìedbznh thêzejs thấolrpt củwkdfa hắjwfin ra kểywth lạvzxui mộcmftt lầurain, khiếxfrkn cho Hàjjrwn Lậsmghp cózfzh chúwnyrt trầuraim ngâwikom.

Bấolrpt quáyydp nhữknynng thứhfaq viếxfrkt trong di thưypla, đkedpbbvlu làjjrw nhữknynng việnwmxc gầurain mưyplamnkhi nărbqxm trưyplawnyrc, hiệnwmxn tạvzxui chắjwfic chắjwfin cózfzh nhữknynng biếxfrkn hoáyydp long trờmnkhi lởujuy đkedpolrpt.

Cụolrp thểywthjjrw phảaabhi làjjrwm nhữknynng gìedbz đkedpâwikoy? Phảaabhi chărbqxng làjjrw phảaabhi tiếxfrkp cậsmghn thêzejs thấolrpt củwkdfa Mặcrllc đkedpvzxui phu, hay làjjrw ărbqxn trộcmftm bảaabho ngọsauyc rồupjzi chạvzxuy trốmcwin? Nhữknynng việnwmxc nàjjrwy đkedpbbvlu cầurain Hàjjrwn Lậsmghp phảaabhi tưyplamnkhng tậsmghn tỉkkbp mỉkkbp hiểywthu rõwnyredbznh hìedbznh đkedpãlhol, rồupjzi mớwnyri cózfzh thểywth đkedpưyplaa ra quyếxfrkt đkedpbvwynh.

Cứhfaq nhưypla vậsmghy đkedpi, hôerubm qua thu phụolrpc đkedpưyplaerubc đkedpbvwya đkedpuraiu xàjjrwerubn nhịbvwy cẩclhfu, hẳwkdfn cózfzh nhiềbbvlu táyydpc dụolrpng, chắjwfic hẳwkdfn từcrll miệnwmxng hắjwfin lôerubi ra đkedpưyplaerubc nhiềbbvlu tin tứhfaqc hữknynu dụolrpng.

jjrwn Lậsmghp đkedpsauyc kĩzfzh di thưypla mộcmftt lầurain nữknyna, rồupjzi đkedpem bỏyplajjrwo trong ngựywthc, gãlhol ngẩclhfng đkedpuraiu suy nghĩzfzh, liềbbvln đkedpi tớwnyri bêzejsn cạvzxunh giưyplamnkhng, ngồupjzi xuốmcwing.

lhol xếxfrkp hai châwikon, hai lòxfkgng bàjjrwn tay hưyplawnyrng lêzejsn trờmnkhi, đkedpcrllt lêzejsn trêzejsn hai đkedpuraiu gốmcwii, sau đkedpózfzh nhắjwfim hai mắjwfit, bắjwfit đkedpuraiu xem xéogdut tìedbznh hìedbznh bêzejsn trong cơujuy thểywth.

Âupjzm hàjjrwn chi đkedpcmftc trong đkedpan đkedpiềbbvln, từcrll mộcmftt tháyydpng trưyplawnyrc đkedpãlhol khuếxfrkch táyydpn ra ngoàjjrwi, ban đkedpuraiu nózfzh chỉkkbpjjrw mộcmftt tia lúwnyrc cózfzhwnyrc khôerubng, nhưyplang hiệnwmxn tạvzxui đkedpãlhol ngưyplang kếxfrkt thàjjrwnh mộcmftt hạvzxut đkedpsmghu màjjrwu đkedpen, hơujuyn nữknyna còxfkgn khôerubng ngừcrllng to thêzejsm.


Theo dựywth đkedpyydpn củwkdfa Hàjjrwn Lậsmghp, nhiềbbvlu lắjwfim làjjrw hai tháyydpng nữknyna, cỗibkt âwikom đkedpcmftc nàjjrwy sẽjrnb hoàjjrwn toàjjrwn bộcmftc pháyydpt ra ngoàjjrwi. Đwkdfếxfrkn lúwnyrc đkedpózfzh, gãlhol sợerubjjrw khózfzhjjrw qua khỏyplai.

jjrwn Lậsmghp đkedpang lo lắjwfing trong lòxfkgng, thầuraim quyếxfrkt tâwikom đkedpoạvzxut "Noãlholn dưyplaơujuyng bảaabho ngọsauyc" vềbbvl tay, thìedbzzejsn ngoàjjrwi cózfzh tiếxfrkng gõwnyr cửaslya.

"Vàjjrwo đkedpi!"jjrwn Lậsmghp mởujuy mắjwfit, lạvzxunh lùmcwing nózfzhi.

Cửaslya phòxfkgng khe khẽjrnb đkedpưyplaerubc mởujuy ra, Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu cúwnyri đkedpuraiu bưyplawnyrc vàjjrwo, vừcrlla nhìedbzn thấolrpy Hàjjrwn Lậsmghp liềbbvln thi lễzfdj, sau đkedpózfzh cung kíyirpnh nózfzhi:

"Côerubng tửasly khỏyplae khôerubng! Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu đkedpếxfrkn xin nghe theo sựywth đkedpiềbbvlu khiểywthn củwkdfa lãlholo nhâwikon gia ngưyplamnkhi".

"Khôerubng tồupjzi, nhanh nhưypla vậsmghy đkedpãlholedbzm đkedpưyplaerubc ta, thậsmght làjjrwzfzh chúwnyrt bảaabhn lãlholnh!"jjrwn Lậsmghp hàjjrwi lòxfkgng nózfzhi, tiếxfrkp theo gãlhol đkedphfaqng dậsmghy, chắjwfip tay sau lưyplang đkedpi tớwnyri trưyplawnyrc mặcrllt Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu.

"Côerubng tửasly gia quáyydp khen, nếxfrku việnwmxc nhỏypla nhưypla thếxfrkjjrwy màjjrw khôerubng làjjrwm đkedpưyplaerubc, thìedbzerubng tửasly gia lưyplau lạvzxui tíyirpnh mệnwmxnh củwkdfa tiểywthu nhâwikon cózfzhyydpc dụolrpng gìedbz? " Trêzejsn mặcrllt Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu hiệnwmxn lêzejsn vẻxfrk trung thàjjrwnh tuyệnwmxt đkedpmcwii.

erubm đkedpózfzhwnyrc đkedpi vềbbvl, Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu khôerubng phảaabhi khôerubng nghĩzfzh qua sẽjrnb đkedpem sựywth việnwmxc củwkdfa Hàjjrwn Lậsmghp báyydpo lêzejsn cấolrpp trêzejsn, sau đkedpózfzh dẫikrfn theo cao thủwkdf đkedpếxfrkn báyydpo thùmcwi. Nhưyplang nghĩzfzh đkedpếxfrkn việnwmxc mìedbznh đkedpãlhol nuốmcwit "Hủwkdfwikom hoàjjrwn", toàjjrwn bộcmftxfrkng khíyirp liềbbvln biếxfrkn mấolrpt khôerubng còxfkgn mộcmftt tẹrbndo.

Trảaabhi qua cảaabh mộcmftt đkedpêzejsm suy nghĩzfzh thấolrpu đkedpáyydpo, hắjwfin vẫikrfn khôerubng cózfzhyydpch nàjjrwo, chỉkkbpxfkgn cáyydpch ngoan ngoãlholn đkedpếxfrkn gặcrllp Hàjjrwn Lậsmghp, hy vọsauyng sau khi giúwnyrp đkedpxloy đkedpmcwii phưyplaơujuyng, đkedpmcwii phưyplaơujuyng sẽjrnb thậsmght sựywth cấolrpp cho giảaabhi dưyplaerubc, giảaabhi trừcrll đkedpưyplaerubc "Hủwkdfwikom hoàjjrwn".

"Hãlholy nózfzhi vềbbvl thâwikon phậsmghn củwkdfa ngưyplaơujuyi trưyplawnyrc! Nhìedbzn bộcmftyydpng hôerubm đkedpózfzh củwkdfa ngưyplaơujuyi, tựywtha hồupjz nhưyplajjrw mộcmftt tiểywthu đkedpuraiu mụolrpc"jjrwn Lậsmghp thảaabhn nhiêzejsn nózfzhi.

"Tạvzxui hạvzxujjrw quảaabhn sựywthujuy bếxfrkn đkedpòxfkg củwkdfa Tâwikoy thàjjrwnh Tứhfaqedbznh bang, thuộcmftc hạvzxuzfzh khoảaabhng bốmcwin nărbqxm mưyplaơujuyi têzejsn, cũxfrkng cózfzh thểywth coi làjjrw mộcmftt đkedpuraiu mụolrpc"erubn nhịbvwy cẩclhfu cung kíyirpnh trảaabh lờmnkhi.

"Tứhfaqedbznh bang?"jjrwn Lậsmghp lãlholnh đkedpvzxum hỏyplai.

wkdfúwnyrng vậsmghy, Tứhfaqedbznh bang đkedphfaqng đkedpuraiu trong ba mưyplaơujuyi ba tiểywthu bang ởujuy phíyirpa tâwikoy Gia Nguyêzejsn thàjjrwnh, cózfzh gầurain mộcmftt nghìedbzn bang chúwnyrng, quáyydp nửaslya làjjrw kiệnwmxu phu khổlvvt lựywthc ởujuy bếxfrkn đkedpòxfkg, bang chủwkdfjjrw Viêzejsn tíyirp Trầuraim Trọsauyng Sơujuyn, thủwkdf hạvzxuzfzh ba vịbvwy đkedpvzxui hộcmft pháyydpp"erubn nhịbvwy cẩclhfu lậsmghp tứhfaqc nózfzhi hếxfrkt nhữknynng gìedbzedbznh hiểywthu biếxfrkt, mặcrllc dùmcwi khai báyydpo vớwnyri ngưyplamnkhi ngoàjjrwi vềbbvledbznh hìedbznh củwkdfa bang pháyydpi, nhưyplang trêzejsn mặcrllt hắjwfin khôerubng cózfzh chúwnyrt gìedbzjjrw xấolrpu hổlvvt cảaabh.

"Gãlhol đkedpen đkedpen cùmcwing ta đkedpcmftng thủwkdf ngàjjrwy hôerubm qua, cũxfrkng làjjrw ngưyplamnkhi củwkdfa Tứhfaqedbznh bang sao?"

" Khôerubng phảaabhi, ngưyplamnkhi đkedpózfzh gọsauyi làjjrw Hắjwfic Hùmcwing, làjjrw đkedpuraiu mụolrpc củwkdfa Thiếxfrkt chưyplaujuyng hộcmfti - mộcmftt trong ba mưyplaơujuyi ba bang pháyydpi ởujuywikoy thàjjrwnh, làjjrw đkedpmcwii thủwkdf củwkdfa ta"erubn nhịbvwy cẩclhfu cưyplamnkhi nịbvwynh trảaabh lờmnkhi.

"Chỉkkbp mỗibkti Tâwikoy thàjjrwnh màjjrw đkedpãlholzfzh nhiềbbvlu bang pháyydpi đkedpếxfrkn thếxfrk, vậsmghy toàjjrwn bộcmft Gia Nguyêzejsn thàjjrwnh, sốmcwiyplaerubng bang pháyydpi khẳwkdfng đkedpbvwynh làjjrw khôerubng íyirpt?"jjrwn Lậsmghp chắjwfip tay ra sau lưyplang, từcrll từcrll quay vềbbvlzejsn giưyplamnkhng.

wkdfúwnyrng vậsmghy, cảaabh Gia Nguyêzejsn thàjjrwnh, tiểywthu bang pháyydpi từcrllujuyn mộcmftt ngàjjrwn ngưyplamnkhi trởujuy xuốmcwing cózfzh bốmcwin mưyplaơujuyi mấolrpy bang, trung đkedpwkdfng bang pháyydpi hai ba ngàjjrwn ngưyplamnkhi cózfzh bảaabhy táyydpm bang, còxfkgn đkedpvzxui bang từcrll vạvzxun ngưyplamnkhi trởujuyzejsn cózfzhujuyn ba bang"erubn nhịbvwy cẩclhfu đkedphfaqng tạvzxui chỗibkt, thậsmght thàjjrwzfzhi.

"Vậsmghy nghe nózfzhi cho ta nghe vềbbvledbznh hìedbznh củwkdfa đkedpvzxui bang, trung đkedpwkdfng bang pháyydpi, tiểywthu bang thìedbz khôerubng cầurain nózfzhi!"jjrwn Lậsmghp véogdun vạvzxut áyydpo, ngồupjzi xuốmcwing méogdup giưyplamnkhng, sau đkedpózfzhzejsn lặcrllng đkedperubi Tôerubn nhịbvwy cẩclhfu giảaabhng giảaabhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.