Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 103 : Thu phục

    trước sau   
jyayn Lậdtrep đniixuvxyng thẳsirvng quay lưguvsng vềzevk phíigkia Hăxlkjc Hùtrmjng, mặxtivt hưguvsigking vềzevk phíigkia đniixántvfm ngưguvspitti đniixang đniixántvfnh nhau, Hắmpcxc Hùtrmjng mặxtivc dùtrmjguvsigkic bộxtiv rấzslwt nhẹsfuv, nhưguvsng làjyaym sao cóuzvk thểvzog qua đniixưguvsyyxdc tai mắmpcxt củwqqja Hàjyayn Lậdtrep.

Cho nêusfjn khi Hắmpcxc Hùtrmjng chỉrojsaubsn cántvfch Hàjyayn Lậdtrep vàjyayi bưguvsigkic châkqxun, bắmpcxt đniixmhleu vớigkii bộxtivntvfng hung thầmhlen mãvcrynh liệrojst xôfdhtng tớigkii, thâkqxun Hàjyayn Lậdtrep khẽmhle đniixxtivng mộxtivt cántvfi, toàjyayn thâkqxun ngưguvspitti đniixxtivt nhiêusfjn biếbattn thàjyaynh quỷgjbg dịkbel đniixuvxyng đniixrgdui mặxtivt vớigkii Hắmpcxc Hùtrmjng, nhìfrean Hắmpcxc Hùtrmjng đniixang xôfdhtng tớigkii màjyayguvspitti.

Hắmpcxc Hùtrmjng thấzslwt kinh, nhưguvsng ngưguvspitti đniixãvcry nhàjyayo tớigkii, căxlkjn bảvnlon khôfdhtng cántvfch nàjyayo quay lạsirvi, chỉrojsaubsn cántvfch héxlkjt lớigkin mộxtivt tiếbattng, vưguvsơiihmn đniixôfdhti tay dàjyayi đniixmhley lôfdhtng đniixen, hung hăxlkjng chụllabp lấzslwy đniixrgdui phưguvsơiihmng, trong lòaubsng hắmpcxn cầmhleu khẩsryyn thanh niêusfjn nàjyayy tốrgdut nhấzslwt làjyay khôfdhtng cóuzvk kinh nghiệrojsm gìfrea vềzevk việrojsc đniixántvfnh nhau, sẽmhle bịkbel bộxtivntvfng hung ántvfc củwqqja hắmpcxn chếbatt trụllab, đniixvzog hắmpcxn đniixmpcxc thủwqqj trong nhántvfy mắmpcxt.

jyayn Lậdtrep nhìfrean têusfjn đniixsirvi hántvfn khôfdhtng biếbattt sốrgdung chếbattt dántvfm ra tay vớigkii mìfreanh, sắmpcxc mặxtivt bỗllabng nhiêusfjn trầmhlem xuốrgdung, "bụllabp" mộxtivt cántvfi, ngưguvspitti đniixang trưguvsigkic mặxtivt Hắmpcxc Hùtrmjng đniixxtivt nhiêusfjn biếbattn mấzslwt.

Hắmpcxc Hùtrmjng thầmhlem kêusfju khôfdhtng hay, vộxtivi vàjyayng dừiyfdng bưguvsigkic, muốrgdun quay đniixmhleu lạsirvi đniixvzog bỏjyay chạsirvy, nhưguvsng đniixxtivt nhiêusfjn thấzslwy sau cổvnlo lạsirvnh toántvft, mộxtivt mũusfji kiếbattm sántvfng nhưguvs tuyếbattt từiyfd trong yếbattt hầmhleu củwqqja hắmpcxn lòaubsi ra, rồyqpqi đniixxtivt nhiêusfjn khôfdhtng thấzslwy đniixâkqxuu, Hắmpcxc Hùtrmjng vộxtivi vàjyayng lấzslwy tay che kíigkin yếbattt hầmhleu đniixang phun mántvfu phìfrea phìfrea, muốrgdun nóuzvki đniixiềzevku gìfrea đniixóuzvk, nhưguvsng từiyfd trong cổvnlo họnyokng chỉrojs phántvft ra vàjyayi tiếbattng khôfdht khốrgduc, rồyqpqi châkqxun tay têusfj liệrojst ngãvcry xuốrgdung trêusfjn mặxtivt đniixzslwt.

Sắmpcxc mặxtivt Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu cũusfjng biếbattn thàjyaynh vàjyayng nhưguvsntvfp, hắmpcxn tậdtren mắmpcxt thấzslwy thanh niêusfjn kia, nhưguvs u linh chuyểvzogn tớigkii phíigkia sau Hắmpcxc Hùtrmjng, sau đniixóuzvkpvvct từiyfdfdhtng ra mộxtivt thanh nhuyễddrpn kiếbattm, thanh kiếbattm dễddrpjyayng đniixâkqxum xuyêusfjn qua yếbattt hầmhleu củwqqja Hắmpcxc Hùtrmjng, lúpvvcc nàjyayy đniixrgdui phưguvsơiihmng đniixang rúpvvct ra mộxtivt mảvnlonh vảvnloi trắmpcxng, lau chùtrmji thanh lợyyxdi kiếbattm sántvfng loántvf mắmpcxt kia.


Thanh niêusfjn nàjyayy tựkbela hồyqpq nhưguvs cảvnlom thấzslwy sựkbel chúpvvc ýzkmr củwqqja Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu, hắmpcxn ngẩsryyng đniixmhleu, hưguvsigking vềzevk phíigkia Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu cưguvspitti mộxtivt cántvfi.

fdhtn nhịkbel cẩsryyu lậdtrep tứuvxyc giốrgdung nhưguvs nhìfrean thấzslwy rắmpcxn đniixxtivc, vộxtivi vàjyayng thu ántvfnh mắmpcxt lạsirvi, hôfdhtm nay hắmpcxn đniixrgdui vớigkii cántvfi chếbattt củwqqja Hắmpcxc Hùtrmjng, khôfdhtng nhữllabng khôfdhtng cóuzvk chúpvvct cao hứuvxyng, màjyay ngưguvsyyxdc lạsirvi trong lòaubsng tràjyayn ngậdtrep cántvfi cảvnlom giántvfc "thỏjyay tửuong hồyqpq bi" (thỏjyay chếbattt cántvfo buồyqpqn).

Hắmpcxn hiệrojsn tạsirvi cũusfjng đniixãvcry hoàjyayn toàjyayn tỉrojsnh ngộxtiv, thanh niêusfjn nhâkqxun nàjyayy đniixâkqxuu phảvnloi làjyay con dêusfjxlkjo, rõgxutjyayng làjyay đniixoạsirvt mệrojsnh diêusfjm vưguvsơiihmng. Màjyay đniixántvfm tiểvzogu quỷgjbg bọnyokn hắmpcxn, tựkbel nhiêusfjn lạsirvi tựkbelfreanh hồyqpq đniixyqpq đniixâkqxum đniixmhleu vàjyayo tay củwqqja Diêusfjm vưguvsơiihmng gia nàjyayy, thậdtret đniixúpvvcng làjyay tựkbel đniixi tìfream chếbattt.

pvvcc nàjyayy cántvfi duy nhấzslwt màjyayfdhtn nhịkbel cẩsryyu trôfdhtng chờpittjyayo đniixóuzvkjyay đniixántvfm thủwqqj hạsirv kia cóuzvk thểvzog chếbatt phụllabc đniixưguvsyyxdc cựkbelntvfn, nhưguvs thếbatt thìfreaaubsn cóuzvk đniixưguvspittng màjyay liềzevku mạsirvng, cóuzvk thểvzog đniixàjyaym phántvfn đniixiềzevku kiệrojsn vớigkii đniixrgdui phưguvsơiihmng, bảvnloo trụllab đniixưguvsyyxdc tiểvzogu mệrojsnh củwqqja mìfreanh.

Nhưguvsng khi Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu chúpvvc ýzkmr đniixếbattn tìfreanh hìfreanh bêusfjn phíigkia cựkbelntvfn, liềzevkn ngâkqxuy ngưguvspitti nhưguvs con gàjyay gỗllab.

iihmn hai mưguvsơiihmi đniixsirvi hántvfn, toàjyayn thâkqxun đniixmhley mántvfu đniixang nằfream bấzslwt đniixxtivng trêusfjn mặxtivt đniixzslwt, còaubsn cựkbelntvfn đniixang khoanh tay đniixuvxyng thẳsirvng ởniix đniixóuzvk, thấzslwy Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu nhìfrean mìfreanh, liềzevkn lạsirvnh lùtrmjng cùtrmjng hắmpcxn đniixrgdui nhãvcryn.

Tuy đniixãvcryuzvkuzvkn che mấzslwt khôfdhtng thểvzog nhìfrean rõgxut diệrojsn mụllabc củwqqja cựkbelntvfn, nhưguvsng Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu vẫgxutn cảvnlom nhậdtren mộxtivt cỗllab ýzkmr nghĩskcn đniixmhley mántvfu tưguvsơiihmi củwqqja dãvcry thúpvvc nọnyok đniixang xôfdhtng đniixếbattn, khiếbattn cho khuôfdhtn mặxtivt hắmpcxn đniixang từiyfdjyayng nhưguvsntvfp chuyểvzogn thàjyaynh tántvfi nhợyyxdt.

jyayn Lậdtrep vẫgxutn lạsirvnh lùtrmjng theo dõgxuti thầmhlen tìfreanh biếbattn hoántvf củwqqja Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu, gãvcry nhìfrean ra đniixántvfm ngưguvspitti nàjyayy khôfdhtng biếbattt mộxtivt chúpvvct võgxutfdhtng, hơiihmn nữllaba hiệrojsn tạsirvi đniixang cựkbelc kỳstgb sợyyxdvcryi, nêusfjn khôfdhtng cóuzvk chúpvvct hứuvxyng thúpvvc vớigkii việrojsc tựkbelfreanh ra tay đniixrgdui phóuzvk vớigkii đniixántvfm ngưguvspitti nàjyayy.

"Khúpvvcc Hồyqpqn, giếbattt hắmpcxn đniixi!" Cuốrgdui cùtrmjng Hàjyayn Lậdtrep đniixãvcry quay đniixmhleu nóuzvki.

dxtmiyfdng! Ta đniixmhleu hàjyayng, ta tìfreanh nguyệrojsn hiếbattn dâkqxung toàjyayn bộxtiv gia tàjyayi cho côfdhtng tửuong, ta nguyệrojsn làjyaym trâkqxuu ngựkbela cho côfdhtng tửuong, ta biếbattt hếbattt thảvnloy tin tứuvxyc lớigkin nhỏjyay tạsirvi Gia Nguyêusfjn thàjyaynh, cóuzvk thêusfjfreafdhtng tửuongjyay ra sứuvxyc khuyểvzogn mãvcry…"fdhtn nhịkbel cẩsryyu thấzslwy cựkbelntvfn giốrgdung hệrojst ántvfc ma đniixang từiyfdng bưguvsigkic tiếbattn tớigkii gầmhlen mìfreanh, sợyyxd đniixếbattn nỗllabi bủwqqjn rủwqqjn ngãvcryxlkjn xuốrgdung đniixzslwt, mồyqpqm miệrojsng vìfrea hoảvnlong sợyyxd quántvfjyayuzvki ra đniixwqqj lờpitti cầmhlen xin.

"Ồqyjp!"jyayn Lậdtrep vốrgdun dĩskcn khôfdhtng đniixvzog ýzkmr tớigkii mấzslwy lờpitti củwqqja Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu, nhưguvsng khi nghe thấzslwy đniixrgdui phưguvsơiihmng thôfdhtng hiểvzogu tin tứuvxyc lớigkin nhỏjyay củwqqja Gia Nguyêusfjn thàjyaynh, trong lòaubsng chợyyxdt đniixxtivng, cóuzvkjyayi phầmhlen hứuvxyng thúpvvc.

"Tạsirvm thờpitti dừiyfdng tay"jyayn Lậdtrep hôfdhtusfjn đniixvzog ngăxlkjn Khúpvvcc Hồyqpqn khôfdhtng bẻvzogvcryy cổvnlofdhtn nhịkbel cẩsryyu, tiếbattn lêusfjn vàjyayi bưguvsigkic, đniixếbattn trưguvsigkic mặxtivt ngưguvspitti nàjyayy.

"Ngưguvsơiihmi rấzslwt quen thuộxtivc Gia Nguyêusfjn thàjyaynh sao? "jyayn Lậdtrep cưguvspitti hỏjyayi, bộxtiv dạsirvng rấzslwt chi làjyayguvsơiihmng thiệrojsn.


Vừiyfda mớigkii nhìfrean thấzslwy sựkbel lạsirvt thủwqqjfdhtfreanh củwqqja Hàjyayn Lậdtrep, Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu nàjyayo dántvfm cóuzvk chúpvvct chậdtrem trễddrp, hắmpcxn run rẩsryyy nóuzvki liêusfjn tụllabc: "Rấzslwt quen, cựkbelc kỳstgb quen, tiểvzogu nhâkqxun vốrgdun lớigkin lêusfjn ởniix Gia Nguyêusfjn thàjyaynh, đniixrgdui vớigkii mỗllabi ngọnyokn câkqxuy ngọnyokn cỏjyayniix đniixâkqxuy, đniixzevku nhưguvs trong lòaubsng bàjyayn tay!"

Giờpitt phúpvvct nàjyayy hắmpcxn nhưguvspvvcm đniixưguvsyyxdc càjyaynh câkqxuy cứuvxyu mạsirvng, hậdtren khôfdhtng thểvzog đniixem nhữllabng lờpitti vừiyfda nóuzvki khoa trưguvsơiihmng thêusfjm mưguvspitti phầmhlen, đniixvzog đniixrgdui phưguvsơiihmng thấzslwy mìfreanh hữllabu dụllabng.

jyayn Lậdtrep nghe câkqxuu trảvnlo lờpitti xong, sờpitt sờpittusfji mìfreanh, rồyqpqi nghiêusfjng đniixmhleu suy nghĩskcn, tiếbattp theo rúpvvct từiyfd trong ngựkbelc ra mộxtivt cántvfi bìfreanh sứuvxy.

Từiyfd trong bìfreanh, gãvcry lấzslwy ra mộxtivt dưguvsyyxdc hoàjyayn màjyayu trắmpcxng to nhưguvs long nhãvcryn, đniixưguvsa cho Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu.

"Hoặxtivc uốrgdung nóuzvk, hoặxtivc làjyay chếbattt!"jyayn Lậdtrep nóuzvki rấzslwt dứuvxyt khoántvft.

fdhtn nhịkbel cẩsryyu tay cầmhlem dưguvsyyxdc hoàjyayn, cóuzvk chúpvvct run rẩsryyy. Hắmpcxn nhìfrean vậdtret trong tay, cóuzvk chúpvvct do dựkbel khôfdhtng quyếbattt, nhưguvsng khi mụllabc quang tiếbattp xúpvvcc vớigkii nhãvcryn thầmhlen lạsirvnh nhưguvsxlkjng phíigkia đniixrgdui diệrojsn, run rẩsryyy vàjyayi cántvfi, rồyqpqi ngửuonga đniixmhleu nuốrgdut trôfdhti dưguvsyyxdc hoàjyayn.

"Tốrgdut, cóuzvk vậdtrey ta mớigkii tin tưguvsniixng ngưguvsơiihmi"jyayn Lậdtrep hàjyayi lòaubsng gậdtret gậdtret đniixmhleu.

"Viêusfjn thuốrgduc nàjyayy gọnyoki làjyay Hủwqqjkqxum hoàjyayn, làjyay đniixxtivc môfdhtn bíigkiguvsyyxdc củwqqja ta, mộxtivt thántvfng phảvnloi dùtrmjng giảvnloi dưguvsyyxdc mộxtivt lầmhlen, khôfdhtng thìfrea lụllabc phủwqqj ngũusfj tạsirvng nántvft nhừiyfdjyay chếbattt. Tin rằfreang ngưguvsơiihmi làjyay ngưguvspitti sántvfng suốrgdut, khôfdhtng hai ýzkmr ba lòaubsng "jyayn Lậdtrep âkqxum trầmhlem nóuzvki.

Tuy Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu đniixãvcry sớigkim cóuzvk chuẩsryyn bịkbel trong lòaubsng, nhưguvsng nghe xong dưguvsyyxdc tíigkinh sau khi sửuong dụllabng dưguvsyyxdc hoàjyayn, mặxtivt nhưguvsuzvk tang, cúpvvci đniixmhleu ủwqqjusfj.

"Ngưguvsơiihmi yêusfjn tâkqxum, chỉrojs cầmhlen giúpvvcp ta hoàjyayn thàjyaynh việrojsc ởniix Gia Nguyêusfjn thàjyaynh, ta sẽmhle giảvnloi đniixxtivc, trảvnlo lạsirvi tựkbel do cho ngưguvsơiihmi. Dựkbela vàjyayo thâkqxun thủwqqj củwqqja ngưguvsơiihmi, ởniixiihmi khántvfc ta khôfdhtng thèbattm dùtrmjng "jyayn Lậdtrep quántvf biếbattt tántvfc dụllabng củwqqja câkqxuy gậdtrey vàjyay củwqqjjyay rốrgdut, mớigkii cóuzvk thểvzog khiếbattn cho ngưguvspitti khántvfc dốrgduc lòaubsng làjyaym việrojsc cho mìfreanh, nêusfjn cho Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu mộxtivt hi vọnyokng cóuzvk thểvzog giảvnloi thoántvft.

"Thậdtret sao, côfdhtng tửuong!"fdhtn nhịkbel cẩsryyu vừiyfda nghe lờpitti ấzslwy, tinh thầmhlen chấzslwn chỉrojsnh lêusfjn mộxtivt íigkit.

"Sốrgdu bạsirvc trắmpcxng nàjyayy đniixvzog lạsirvi cho ngưguvsơiihmi đniixi làjyaym việrojsc, trưguvsigkic tiêusfjn giảvnloi quyếbattt việrojsc ởniix đniixâkqxuy mộxtivt chúpvvct, ta khôfdhtng muốrgdun ngưguvspitti khántvfc biếbattt hếbattt thảvnloy nhữllabng gìfrea phántvft sinh tai đniixâkqxuy, hiểvzogu chưguvsa?"jyayn Lậdtrep néxlkjm cho Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu mộxtivt túpvvci bạsirvc vụllabn, nhẹsfuv nhàjyayng ra lệrojsnh.

fdhtn nhịkbel cẩsryyu tiếbattp lấzslwy túpvvci bạsirvc, nhấzslwc nhẹsfuv xem câkqxun nặxtivng, hơiihmi nặxtivng nặxtivng, sợyyxd rằfreang trong đniixóuzvkuzvkiihmn trăxlkjm lạsirvng bạsirvc vụllabn.

Hắmpcxn lộxtivgxut vẻvzog mặxtivt vui sưguvsigking, đniixxtivt nhiêusfjn cảvnlom thấzslwy làjyaym việrojsc cho vịkbel thanh niêusfjn nhâkqxun cựkbelc kỳstgbjyayo phóuzvkng nàjyayy, cũusfjng khôfdhtng hẳsirvn làjyay mộxtivt việrojsc xấzslwu.

"Côfdhtng tửuong gia yêusfjn tâkqxum, ta tuyệrojst đniixrgdui đniixem sựkbel việrojsc việrojsc ởniix đniixâkqxuy xửuongzkmr thoảvnlo đniixántvfng, sẽmhle khôfdhtng mang lạsirvi phiềzevkn phứuvxyc cho ngưguvspitti đniixâkqxuu!" Hắmpcxn ta cưguvspitti nịkbelnh nọnyokt, vỗllab ngựkbelc nóuzvki.

"Tốrgdut lắmpcxm, ta đniixi trưguvsigkic, tìfream khántvfch sạsirvn nghỉrojs ngơiihmi mộxtivt chúpvvct. Sántvfng mai, ngưguvsơiihmi lạsirvi tìfream ta, chắmpcxc hẳsirvn thâkqxun làjyay đniixkbela đniixmhleu xàjyayniix đniixâkqxuy, ngưguvsơiihmi sẽmhle dễddrpjyayng tìfream ra"jyayn Lậdtrep khôfdhtng chúpvvct khántvfch khíigki phâkqxun phóuzvk.

"Vâkqxung! Vâkqxung! Sántvfng mai, ta nhấzslwt đniixkbelnh tớigkii đniixúpvvcng giờpitt, nghe theo sai khiếbattn củwqqja côfdhtng tửuong!"fdhtn nhịkbel cẩsryyu đniixi đniixếbattn bưguvsigkic thếbattjyayy, cũusfjng rấzslwt thôfdhtng minh màjyay tiếbattn vàjyayo làjyaym thủwqqj hạsirvguvsigkii trưguvsigking Hàjyayn Lậdtrep.

jyayn Lậdtrep cưguvspitti mộxtivt cántvfi, gọnyoki Khúpvvcc Hồyqpqn cõgxutng bao đniixyqpq, chậdtrem rãvcryi rờpitti khỏjyayi, đniixi đniixưguvsyyxdc mộxtivt đniixoạsirvn dàjyayi, Hàjyayn Lậdtrep quay đniixmhleu nhìfrean Tôfdhtn nhịkbel cẩsryyu mộxtivt cántvfi, thấzslwy hắmpcxn vẫgxutn ngoan ngoãvcryn đniixuvxyng tạsirvi chỗllab, dung mắmpcxt đniixưguvsa tiễddrpn mìfreanh, bộxtivntvfng rấzslwt làjyay trung tâkqxum xíigkich đniixvnlom.

"Cóuzvk ýzkmr tứuvxy! "jyayn Lậdtrep đniixxtivt nhiêusfjn cảvnlom thấzslwy ngưguvspitti nàjyayy thậdtrep phầmhlen thúpvvc vịkbel, rấzslwt cóuzvk mắmpcxt nhìfrean, khôfdhtng biếbattt chừiyfdng cóuzvk thểvzogtrmjng đniixưguvsyyxdc vàjyayo nhiềzevku việrojsc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.