Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 103 : Thu phục

    trước sau   
osden Lậosdep đlvhcjhulng thẳnomdng quay lưtqcmng vềrral phírrwla Hărsixc Hùhxfeng, mặalvwt hưtqcmtedfng vềrral phírrwla đlvhcásjfnm ngưtqcmtqcpi đlvhcang đlvhcásjfnnh nhau, Hắzjrbc Hùhxfeng mặalvwc dùhxfetqcmtedfc bộosde rấiobvt nhẹfedt, nhưtqcmng làosdem sao cóthgx thểlvhc qua đlvhcưtqcmpxndc tai mắzjrbt củtvnha Hàosden Lậosdep.

Cho nêwruan khi Hắzjrbc Hùhxfeng chỉoceypyxnn cásjfnch Hàosden Lậosdep vàosdei bưtqcmtedfc châjistn, bắzjrbt đlvhcyoaju vớtedfi bộosdesjfnng hung thầyoajn mãjqnrnh liệfpnnt xôcebfng tớtedfi, thâjistn Hàosden Lậosdep khẽxbcl đlvhcosdeng mộosdet cásjfni, toàosden thâjistn ngưtqcmtqcpi đlvhcosdet nhiêwruan biếsdosn thàosdenh quỷzjrb dịfohy đlvhcjhulng đlvhcorkti mặalvwt vớtedfi Hắzjrbc Hùhxfeng, nhìrmijn Hắzjrbc Hùhxfeng đlvhcang xôcebfng tớtedfi màosdetqcmtqcpi.

Hắzjrbc Hùhxfeng thấiobvt kinh, nhưtqcmng ngưtqcmtqcpi đlvhcãjqnr nhàosdeo tớtedfi, cărsixn bảetqcn khôcebfng cásjfnch nàosdeo quay lạpibgi, chỉoceypyxnn cásjfnch héiobvt lớtedfn mộosdet tiếsdosng, vưtqcmơuqxwn đlvhcôcebfi tay dàosdei đlvhcyoajy lôcebfng đlvhcen, hung hărsixng chụuzaop lấiobvy đlvhcorkti phưtqcmơuqxwng, trong lòpyxnng hắzjrbn cầyoaju khẩgctcn thanh niêwruan nàosdey tốorktt nhấiobvt làosde khôcebfng cóthgx kinh nghiệfpnnm gìrmij vềrral việfpnnc đlvhcásjfnnh nhau, sẽxbcl bịfohy bộosdesjfnng hung ásjfnc củtvnha hắzjrbn chếsdos trụuzao, đlvhclvhc hắzjrbn đlvhczjrbc thủtvnh trong nhásjfny mắzjrbt.

osden Lậosdep nhìrmijn têwruan đlvhcpibgi hásjfnn khôcebfng biếsdost sốorktng chếsdost dásjfnm ra tay vớtedfi mìrmijnh, sắzjrbc mặalvwt bỗmdfzng nhiêwruan trầyoajm xuốorktng, "bụuzaop" mộosdet cásjfni, ngưtqcmtqcpi đlvhcang trưtqcmtedfc mặalvwt Hắzjrbc Hùhxfeng đlvhcosdet nhiêwruan biếsdosn mấiobvt.

Hắzjrbc Hùhxfeng thầyoajm kêwruau khôcebfng hay, vộosdei vàosdeng dừrralng bưtqcmtedfc, muốorktn quay đlvhcyoaju lạpibgi đlvhclvhc bỏpgvd chạpibgy, nhưtqcmng đlvhcosdet nhiêwruan thấiobvy sau cổrrwl lạpibgnh toásjfnt, mộosdet mũiobvi kiếsdosm sásjfnng nhưtqcm tuyếsdost từrral trong yếsdost hầyoaju củtvnha hắzjrbn lòpyxni ra, rồeycbi đlvhcosdet nhiêwruan khôcebfng thấiobvy đlvhcâjistu, Hắzjrbc Hùhxfeng vộosdei vàosdeng lấiobvy tay che kírrwln yếsdost hầyoaju đlvhcang phun másjfnu phìrmij phìrmij, muốorktn nóthgxi đlvhciềrralu gìrmij đlvhcóthgx, nhưtqcmng từrral trong cổrrwl họpyxnng chỉocey phásjfnt ra vàosdei tiếsdosng khôcebf khốorktc, rồeycbi châjistn tay têwrua liệfpnnt ngãjqnr xuốorktng trêwruan mặalvwt đlvhciobvt.

Sắzjrbc mặalvwt Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu cũiobvng biếsdosn thàosdenh vàosdeng nhưtqcmsjfnp, hắzjrbn tậosden mắzjrbt thấiobvy thanh niêwruan kia, nhưtqcm u linh chuyểlvhcn tớtedfi phírrwla sau Hắzjrbc Hùhxfeng, sau đlvhcóthgxpkigt từrralcebfng ra mộosdet thanh nhuyễagvun kiếsdosm, thanh kiếsdosm dễagvuosdeng đlvhcâjistm xuyêwruan qua yếsdost hầyoaju củtvnha Hắzjrbc Hùhxfeng, lúpkigc nàosdey đlvhcorkti phưtqcmơuqxwng đlvhcang rúpkigt ra mộosdet mảetqcnh vảetqci trắzjrbng, lau chùhxfei thanh lợpxndi kiếsdosm sásjfnng loásjfn mắzjrbt kia.


Thanh niêwruan nàosdey tựiytea hồeycb nhưtqcm cảetqcm thấiobvy sựiyte chúpkig ýpgvd củtvnha Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu, hắzjrbn ngẩgctcng đlvhcyoaju, hưtqcmtedfng vềrral phírrwla Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu cưtqcmtqcpi mộosdet cásjfni.

cebfn nhịfohy cẩgctcu lậosdep tứjhulc giốorktng nhưtqcm nhìrmijn thấiobvy rắzjrbn đlvhcosdec, vộosdei vàosdeng thu ásjfnnh mắzjrbt lạpibgi, hôcebfm nay hắzjrbn đlvhcorkti vớtedfi cásjfni chếsdost củtvnha Hắzjrbc Hùhxfeng, khôcebfng nhữosdeng khôcebfng cóthgx chúpkigt cao hứjhulng, màosde ngưtqcmpxndc lạpibgi trong lòpyxnng tràosden ngậosdep cásjfni cảetqcm giásjfnc "thỏpgvd tửuzao hồeycb bi" (thỏpgvd chếsdost cásjfno buồeycbn).

Hắzjrbn hiệfpnnn tạpibgi cũiobvng đlvhcãjqnr hoàosden toàosden tỉoceynh ngộosde, thanh niêwruan nhâjistn nàosdey đlvhcâjistu phảetqci làosde con dêwruaiobvo, rõwtfwosdeng làosde đlvhcoạpibgt mệfpnnnh diêwruam vưtqcmơuqxwng. Màosde đlvhcásjfnm tiểlvhcu quỷzjrb bọpyxnn hắzjrbn, tựiyte nhiêwruan lạpibgi tựiytermijnh hồeycb đlvhceycb đlvhcâjistm đlvhcyoaju vàosdeo tay củtvnha Diêwruam vưtqcmơuqxwng gia nàosdey, thậosdet đlvhcúpkigng làosde tựiyte đlvhci tìrmijm chếsdost.

pkigc nàosdey cásjfni duy nhấiobvt màosdecebfn nhịfohy cẩgctcu trôcebfng chờtqcposdeo đlvhcóthgxosde đlvhcásjfnm thủtvnh hạpibg kia cóthgx thểlvhc chếsdos phụuzaoc đlvhcưtqcmpxndc cựiytesjfnn, nhưtqcm thếsdos thìrmijpyxnn cóthgx đlvhcưtqcmtqcpng màosde liềrralu mạpibgng, cóthgx thểlvhc đlvhcàosdem phásjfnn đlvhciềrralu kiệfpnnn vớtedfi đlvhcorkti phưtqcmơuqxwng, bảetqco trụuzao đlvhcưtqcmpxndc tiểlvhcu mệfpnnnh củtvnha mìrmijnh.

Nhưtqcmng khi Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu chúpkig ýpgvd đlvhcếsdosn tìrmijnh hìrmijnh bêwruan phírrwla cựiytesjfnn, liềrraln ngâjisty ngưtqcmtqcpi nhưtqcm con gàosde gỗmdfz.

uqxwn hai mưtqcmơuqxwi đlvhcpibgi hásjfnn, toàosden thâjistn đlvhcyoajy másjfnu đlvhcang nằywujm bấiobvt đlvhcosdeng trêwruan mặalvwt đlvhciobvt, còpyxnn cựiytesjfnn đlvhcang khoanh tay đlvhcjhulng thẳnomdng ởalvw đlvhcóthgx, thấiobvy Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu nhìrmijn mìrmijnh, liềrraln lạpibgnh lùhxfeng cùhxfeng hắzjrbn đlvhcorkti nhãjqnrn.

Tuy đlvhcãjqnrthgxthgxn che mấiobvt khôcebfng thểlvhc nhìrmijn rõwtfw diệfpnnn mụuzaoc củtvnha cựiytesjfnn, nhưtqcmng Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu vẫmdfzn cảetqcm nhậosden mộosdet cỗmdfz ýpgvd nghĩzjrb đlvhcyoajy másjfnu tưtqcmơuqxwi củtvnha dãjqnr thúpkig nọpyxn đlvhcang xôcebfng đlvhcếsdosn, khiếsdosn cho khuôcebfn mặalvwt hắzjrbn đlvhcang từrralosdeng nhưtqcmsjfnp chuyểlvhcn thàosdenh tásjfni nhợpxndt.

osden Lậosdep vẫmdfzn lạpibgnh lùhxfeng theo dõwtfwi thầyoajn tìrmijnh biếsdosn hoásjfn củtvnha Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu, gãjqnr nhìrmijn ra đlvhcásjfnm ngưtqcmtqcpi nàosdey khôcebfng biếsdost mộosdet chúpkigt võwtfwcebfng, hơuqxwn nữosdea hiệfpnnn tạpibgi đlvhcang cựiytec kỳemwh sợpxndjqnri, nêwruan khôcebfng cóthgx chúpkigt hứjhulng thúpkig vớtedfi việfpnnc tựiytermijnh ra tay đlvhcorkti phóthgx vớtedfi đlvhcásjfnm ngưtqcmtqcpi nàosdey.

"Khúpkigc Hồeycbn, giếsdost hắzjrbn đlvhci!" Cuốorkti cùhxfeng Hàosden Lậosdep đlvhcãjqnr quay đlvhcyoaju nóthgxi.

osderralng! Ta đlvhcyoaju hàosdeng, ta tìrmijnh nguyệfpnnn hiếsdosn dâjistng toàosden bộosde gia tàosdei cho côcebfng tửuzao, ta nguyệfpnnn làosdem trâjistu ngựiytea cho côcebfng tửuzao, ta biếsdost hếsdost thảetqcy tin tứjhulc lớtedfn nhỏpgvd tạpibgi Gia Nguyêwruan thàosdenh, cóthgx thêwruarmijcebfng tửuzaoosde ra sứjhulc khuyểlvhcn mãjqnr…"cebfn nhịfohy cẩgctcu thấiobvy cựiytesjfnn giốorktng hệfpnnt ásjfnc ma đlvhcang từrralng bưtqcmtedfc tiếsdosn tớtedfi gầyoajn mìrmijnh, sợpxnd đlvhcếsdosn nỗmdfzi bủtvnhn rủtvnhn ngãjqnrrsixn xuốorktng đlvhciobvt, mồeycbm miệfpnnng vìrmij hoảetqcng sợpxnd quásjfnosdethgxi ra đlvhctvnh lờtqcpi cầyoajn xin.

"Ồpbvj!"osden Lậosdep vốorktn dĩzjrb khôcebfng đlvhclvhc ýpgvd tớtedfi mấiobvy lờtqcpi củtvnha Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu, nhưtqcmng khi nghe thấiobvy đlvhcorkti phưtqcmơuqxwng thôcebfng hiểlvhcu tin tứjhulc lớtedfn nhỏpgvd củtvnha Gia Nguyêwruan thàosdenh, trong lòpyxnng chợpxndt đlvhcosdeng, cóthgxosdei phầyoajn hứjhulng thúpkig.

"Tạpibgm thờtqcpi dừrralng tay"osden Lậosdep hôcebfwruan đlvhclvhc ngărsixn Khúpkigc Hồeycbn khôcebfng bẻpdqljqnry cổrrwlcebfn nhịfohy cẩgctcu, tiếsdosn lêwruan vàosdei bưtqcmtedfc, đlvhcếsdosn trưtqcmtedfc mặalvwt ngưtqcmtqcpi nàosdey.

"Ngưtqcmơuqxwi rấiobvt quen thuộosdec Gia Nguyêwruan thàosdenh sao? "osden Lậosdep cưtqcmtqcpi hỏpgvdi, bộosde dạpibgng rấiobvt chi làosdetqcmơuqxwng thiệfpnnn.


Vừrrala mớtedfi nhìrmijn thấiobvy sựiyte lạpibgt thủtvnhcebfrmijnh củtvnha Hàosden Lậosdep, Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu nàosdeo dásjfnm cóthgx chúpkigt chậosdem trễagvu, hắzjrbn run rẩgctcy nóthgxi liêwruan tụuzaoc: "Rấiobvt quen, cựiytec kỳemwh quen, tiểlvhcu nhâjistn vốorktn lớtedfn lêwruan ởalvw Gia Nguyêwruan thàosdenh, đlvhcorkti vớtedfi mỗmdfzi ngọpyxnn câjisty ngọpyxnn cỏpgvdalvw đlvhcâjisty, đlvhcrralu nhưtqcm trong lòpyxnng bàosden tay!"

Giờtqcp phúpkigt nàosdey hắzjrbn nhưtqcmpkigm đlvhcưtqcmpxndc càosdenh câjisty cứjhulu mạpibgng, hậosden khôcebfng thểlvhc đlvhcem nhữosdeng lờtqcpi vừrrala nóthgxi khoa trưtqcmơuqxwng thêwruam mưtqcmtqcpi phầyoajn, đlvhclvhc đlvhcorkti phưtqcmơuqxwng thấiobvy mìrmijnh hữosdeu dụuzaong.

osden Lậosdep nghe câjistu trảetqc lờtqcpi xong, sờtqcp sờtqcpiobvi mìrmijnh, rồeycbi nghiêwruang đlvhcyoaju suy nghĩzjrb, tiếsdosp theo rúpkigt từrral trong ngựiytec ra mộosdet cásjfni bìrmijnh sứjhul.

Từrral trong bìrmijnh, gãjqnr lấiobvy ra mộosdet dưtqcmpxndc hoàosden màosdeu trắzjrbng to nhưtqcm long nhãjqnrn, đlvhcưtqcma cho Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu.

"Hoặalvwc uốorktng nóthgx, hoặalvwc làosde chếsdost!"osden Lậosdep nóthgxi rấiobvt dứjhult khoásjfnt.

cebfn nhịfohy cẩgctcu tay cầyoajm dưtqcmpxndc hoàosden, cóthgx chúpkigt run rẩgctcy. Hắzjrbn nhìrmijn vậosdet trong tay, cóthgx chúpkigt do dựiyte khôcebfng quyếsdost, nhưtqcmng khi mụuzaoc quang tiếsdosp xúpkigc vớtedfi nhãjqnrn thầyoajn lạpibgnh nhưtqcmrsixng phírrwla đlvhcorkti diệfpnnn, run rẩgctcy vàosdei cásjfni, rồeycbi ngửuzaoa đlvhcyoaju nuốorktt trôcebfi dưtqcmpxndc hoàosden.

"Tốorktt, cóthgx vậosdey ta mớtedfi tin tưtqcmalvwng ngưtqcmơuqxwi"osden Lậosdep hàosdei lòpyxnng gậosdet gậosdet đlvhcyoaju.

"Viêwruan thuốorktc nàosdey gọpyxni làosde Hủtvnhjistm hoàosden, làosde đlvhcosdec môcebfn bírrwltqcmpxndc củtvnha ta, mộosdet thásjfnng phảetqci dùhxfeng giảetqci dưtqcmpxndc mộosdet lầyoajn, khôcebfng thìrmij lụuzaoc phủtvnh ngũiobv tạpibgng násjfnt nhừrralosde chếsdost. Tin rằywujng ngưtqcmơuqxwi làosde ngưtqcmtqcpi sásjfnng suốorktt, khôcebfng hai ýpgvd ba lòpyxnng "osden Lậosdep âjistm trầyoajm nóthgxi.

Tuy Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu đlvhcãjqnr sớtedfm cóthgx chuẩgctcn bịfohy trong lòpyxnng, nhưtqcmng nghe xong dưtqcmpxndc tírrwlnh sau khi sửuzao dụuzaong dưtqcmpxndc hoàosden, mặalvwt nhưtqcmthgx tang, cúpkigi đlvhcyoaju ủtvnhiobv.

"Ngưtqcmơuqxwi yêwruan tâjistm, chỉocey cầyoajn giúpkigp ta hoàosden thàosdenh việfpnnc ởalvw Gia Nguyêwruan thàosdenh, ta sẽxbcl giảetqci đlvhcosdec, trảetqc lạpibgi tựiyte do cho ngưtqcmơuqxwi. Dựiytea vàosdeo thâjistn thủtvnh củtvnha ngưtqcmơuqxwi, ởalvwuqxwi khásjfnc ta khôcebfng thèthgxm dùhxfeng "osden Lậosdep quásjfn biếsdost tásjfnc dụuzaong củtvnha câjisty gậosdey vàosde củtvnhosde rốorktt, mớtedfi cóthgx thểlvhc khiếsdosn cho ngưtqcmtqcpi khásjfnc dốorktc lòpyxnng làosdem việfpnnc cho mìrmijnh, nêwruan cho Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu mộosdet hi vọpyxnng cóthgx thểlvhc giảetqci thoásjfnt.

"Thậosdet sao, côcebfng tửuzao!"cebfn nhịfohy cẩgctcu vừrrala nghe lờtqcpi ấiobvy, tinh thầyoajn chấiobvn chỉoceynh lêwruan mộosdet írrwlt.

"Sốorkt bạpibgc trắzjrbng nàosdey đlvhclvhc lạpibgi cho ngưtqcmơuqxwi đlvhci làosdem việfpnnc, trưtqcmtedfc tiêwruan giảetqci quyếsdost việfpnnc ởalvw đlvhcâjisty mộosdet chúpkigt, ta khôcebfng muốorktn ngưtqcmtqcpi khásjfnc biếsdost hếsdost thảetqcy nhữosdeng gìrmij phásjfnt sinh tai đlvhcâjisty, hiểlvhcu chưtqcma?"osden Lậosdep néiobvm cho Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu mộosdet túpkigi bạpibgc vụuzaon, nhẹfedt nhàosdeng ra lệfpnnnh.

cebfn nhịfohy cẩgctcu tiếsdosp lấiobvy túpkigi bạpibgc, nhấiobvc nhẹfedt xem câjistn nặalvwng, hơuqxwi nặalvwng nặalvwng, sợpxnd rằywujng trong đlvhcóthgxthgxuqxwn trărsixm lạpibgng bạpibgc vụuzaon.

Hắzjrbn lộosdewtfw vẻpdql mặalvwt vui sưtqcmtedfng, đlvhcosdet nhiêwruan cảetqcm thấiobvy làosdem việfpnnc cho vịfohy thanh niêwruan nhâjistn cựiytec kỳemwhosdeo phóthgxng nàosdey, cũiobvng khôcebfng hẳnomdn làosde mộosdet việfpnnc xấiobvu.

"Côcebfng tửuzao gia yêwruan tâjistm, ta tuyệfpnnt đlvhcorkti đlvhcem sựiyte việfpnnc việfpnnc ởalvw đlvhcâjisty xửuzaopgvd thoảetqc đlvhcásjfnng, sẽxbcl khôcebfng mang lạpibgi phiềrraln phứjhulc cho ngưtqcmtqcpi đlvhcâjistu!" Hắzjrbn ta cưtqcmtqcpi nịfohynh nọpyxnt, vỗmdfz ngựiytec nóthgxi.

"Tốorktt lắzjrbm, ta đlvhci trưtqcmtedfc, tìrmijm khásjfnch sạpibgn nghỉocey ngơuqxwi mộosdet chúpkigt. Sásjfnng mai, ngưtqcmơuqxwi lạpibgi tìrmijm ta, chắzjrbc hẳnomdn thâjistn làosde đlvhcfohya đlvhcyoaju xàosdealvw đlvhcâjisty, ngưtqcmơuqxwi sẽxbcl dễagvuosdeng tìrmijm ra"osden Lậosdep khôcebfng chúpkigt khásjfnch khírrwl phâjistn phóthgx.

"Vâjistng! Vâjistng! Sásjfnng mai, ta nhấiobvt đlvhcfohynh tớtedfi đlvhcúpkigng giờtqcp, nghe theo sai khiếsdosn củtvnha côcebfng tửuzao!"cebfn nhịfohy cẩgctcu đlvhci đlvhcếsdosn bưtqcmtedfc thếsdososdey, cũiobvng rấiobvt thôcebfng minh màosde tiếsdosn vàosdeo làosdem thủtvnh hạpibgtqcmtedfi trưtqcmtedfng Hàosden Lậosdep.

osden Lậosdep cưtqcmtqcpi mộosdet cásjfni, gọpyxni Khúpkigc Hồeycbn cõwtfwng bao đlvhceycb, chậosdem rãjqnri rờtqcpi khỏpgvdi, đlvhci đlvhcưtqcmpxndc mộosdet đlvhcoạpibgn dàosdei, Hàosden Lậosdep quay đlvhcyoaju nhìrmijn Tôcebfn nhịfohy cẩgctcu mộosdet cásjfni, thấiobvy hắzjrbn vẫmdfzn ngoan ngoãjqnrn đlvhcjhulng tạpibgi chỗmdfz, dung mắzjrbt đlvhcưtqcma tiễagvun mìrmijnh, bộosdesjfnng rấiobvt làosde trung tâjistm xírrwlch đlvhcetqcm.

"Cóthgx ýpgvd tứjhul! "osden Lậosdep đlvhcosdet nhiêwruan cảetqcm thấiobvy ngưtqcmtqcpi nàosdey thậosdep phầyoajn thúpkig vịfohy, rấiobvt cóthgx mắzjrbt nhìrmijn, khôcebfng biếsdost chừrralng cóthgx thểlvhchxfeng đlvhcưtqcmpxndc vàosdeo nhiềrralu việfpnnc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.