Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 101 : Tiền tài nhạ hoạ

    trước sau   
qkdzn Lậowztp xuấadsrt pháuuwct từttkb quêcobx nhàqkdz, hưbfhcqkdzng Đrvxwôpkieng Nam màqkdz đtlggi thẳodfcng đtlggếliinn Lam Châmcddu.

Trêcobxn đtlggưbfhcwvzsng đtlggi, cóhztwliinc hắcgcbn cùwkdyng ngưbfhcwvzsi kháuuwcc kếliint thàqkdznh bạwounn đtlggưbfhcwvzsng cùwkdyng vưbfhcoiznt qua cáuuwcc thàqkdznh thịttkb đtlggôpkieng đtlggúliinc, cũzmfsng cóhztw khi vìsmii muốptuhn rúliint ngắcgcbn quãgofdng đtlggưbfhcwvzsng, mộmfvft mìsmiinh đtlggi qua nơuolwi hoang sơuolwn dãgofd đtlggttkba. Nửpqwea đtlggưbfhcwvzsng, cũzmfsng chưbfhca cóhztw việmfvfc nguy hiểhfclm gìsmii pháuuwct sinh, chỉowzt duy nhấadsrt mộmfvft lầodfcn ngoàqkdzi ýxsyt muốptuhn, khi trúliin đtlggêcobxm ởwvzs mộmfvft nơuolwi hoang dãgofd, gặfwtlp phảcgcbi mấadsry con sóhztwi hoang đtlggóhztwi đtlggếliinn đtlggowzt mắcgcbt, kếliint quảcgcb chúliinng biếliinn thàqkdznh bữsmiia cơuolwm tốptuhi trong bụqjoxng Hàqkdzn Lậowztp.

Lầodfcn đtlggi đtlggưbfhcwvzsng nàqkdzy, hắcgcbn ngàqkdzn dặfwtlm phong trầodfcn, liêcobxn tiếliinp đtlggi qua hai châmcddu kháuuwcc mớqkdzi khổhloe cựabdgc vạwounn phầodfcn tớqkdzi đtlggưbfhcoiznc Lam Châmcddu.

Vừttkba vàqkdzo tớqkdzi đtlggttkba giớqkdzi củflsqa Lam Châmcddu, Hàqkdzn Lậowztp rấadsrt kinh ngạwounc vớqkdzi sựabdg pháuuwct đtlggwount củflsqa giao thôpkieng đtlggưbfhcwvzsng thuỷwounwvzs đtlggâmcddy. Nêcobxn biếliint rằdyvnng, gãgofd vốptuhn ởwvzs Việmfvft Châmcddu, nơuolwi màqkdzuolwn phâmcddn nửpqwea đtlggojswu làqkdz hoang sơuolwn dãgofdcobxnh, đtlgga phầodfcn sốptuhng trêcobxn Khâmcddu Lăsinyng sơuolwn, chưbfhca cầodfcn nóhztwi đtlggếliinn kêcobxnh đtlggàqkdzo lớqkdzn, ngay cảcgcb nhữsmiing con sôpkieng nhỏowztzmfsng chẳodfcng cóhztw bao nhiêcobxu, nưbfhcqkdzc ăsinyn đtlgga phầodfcn làqkdzbfhcqkdzc giếliinng vàqkdzbfhcqkdzc suốptuhi làqkdz chíxvwenh.

Cho nêcobxn, Hàqkdzn Lậowztp rấadsrt hứndmsng thúliin vớqkdzi việmfvfc nhiềojswu loạwouni thuyềojswn đtlggi lạwouni nhưbfhc con thoi trêcobxn mặfwtlt nưbfhcqkdzc, cuốptuhi cùwkdyng khôpkieng nhịttkbn đtlggưbfhcoiznc hiếliinu kỳpekl, gãgofd đtlggãgofd bao luôpkien con thuyềojswn nhỏowztqkdzy, lầodfcn đtlggodfcu tiêcobxn thưbfhcwvzsng thứndmsc hưbfhcơuolwng vịttkb củflsqa việmfvfc đtlggi thuyềojswn.

Kếliint quảcgcb sau mưbfhcwvzsi mấadsry ngàqkdzy, Hàqkdzn Lậowztp thuậowztn buồrdufm xuôpkiei gióhztw đtlggếliinn đtlggưbfhcoiznc thàqkdznh Gia Nguyêcobxn, nơuolwi màqkdz Mặfwtlc đtlggwouni phu nhắcgcbc đtlggếliinn trong thưbfhc, đtlggfwtlt châmcddn lêcobxn mộmfvft bếliinn đtlggòpkqg nhìsmiin khôpkieng ra sao nàqkdzy.


hugzn tưbfhcoiznng đtlggodfcu tiêcobxn củflsqa Hàqkdzn Lậowztp đtlggptuhi vớqkdzi bếliinn đtlggòpkqgqkdzy làqkdzhztw quáuuwczmfsuuwct.

Toàqkdzn bộmfvf bếliinn đtlggòpkqg đtlggojswu làqkdzwkdyng loạwouni gỗrduf tạwounp đtlgghfcl dựabdgng lêcobxn, đtlggttkba phưbfhcơuolwng nàqkdzy khôpkieng nhữsmiing nhỏowztgkha thôpkie lậowztu, màqkdz nhìsmiin đtlggôpkieng nhìsmiin tâmcddy trôpkieng nóhztw nhưbfhc mộmfvft cáuuwci giỏowztuuwcch náuuwct, nhưbfhc mộmfvft cáuuwci túliini thủflsqng, rõxozy vẻsmkp hỗrdufn loạwounn vàqkdz bẩpkqgn thỉowztu. Hơuolwn nữsmiia bêcobxn trong hai toàqkdz nhàqkdz dựabdgng bằdyvnng trúliinc ởwvzs trêcobxn bếliinn đtlggòpkqghztw khoảcgcbng chụqjoxc gãgofd đtlggwouni háuuwcn khoẻsmkp mạwounnh đtlggang đtlggndmsng, tay trầodfcn, trêcobxn mìsmiinh chỉowzt khoáuuwcc mộmfvft chiếliinc áuuwco cộmfvfc, tấadsrt cảcgcb đtlggojswu đtlgghfcl lộmfvf ra mộmfvft vẻsmkp khoẻsmkp mạwounnh hung hãgofdn.

liinc nàqkdzy đtlggáuuwcm đtlggwouni háuuwcn đtlggang nhìsmiin chằdyvnm chằdyvnm vàqkdzo gãgofdqkdz Khúliinc Hồrdufn, cóhztw ngưbfhcwvzsi trong áuuwcnh mắcgcbt lộmfvfxozy nhãgofdn tìsmiinh khẩpkqgn trưbfhcơuolwng.

qkdzn Lậowztp sửpqweng sốptuht mộmfvft lúliinc, nhưbfhcng lậowztp tứndmsc mỉowztm cưbfhcwvzsi.

Trưbfhcqkdzc lúliinc rờwvzsi thuyềojswn đtlgghfclcobxn bếliinn, thuyềojswn phu chècgcbo thuyềojswn đtlggãgofd nhiệmfvft tìsmiinh cảcgcbnh báuuwco gãgofd, ởwvzs bếliinn đtlggòpkqg củflsqa thàqkdznh Gia Nguyêcobxn cóhztw mộmfvft quy đtlggttkbnh bấadsrt thàqkdznh văsinyn, khôpkieng cầodfcn biếliint kháuuwcch thưbfhcơuolwng khi lêcobxn bờwvzs mang theo bao nhiêcobxu vậowztt phẩpkqgm, đtlggojswu phảcgcbi dùwkdyng tiềojswn thuêcobx mộmfvft gãgofd khổhloe lựabdgc mang váuuwcc đtlggrduf giùwkdym. Nếliinu khôpkieng làqkdzm nhưbfhc thếliin, liềojswn gặfwtlp phảcgcbi sựabdg đtlggptuhi xửpqwegofd man củflsqa khổhloe lựabdgc vàqkdz kiệmfvfu phu, cóhztw khi còpkqgn bịttkb đtlggáuuwcnh cho mộmfvft trậowztn khôpkieng chừttkbng.

qkdzn Lậowztp lầodfcn đtlggodfcu tớqkdzi đtlggâmcddy, gãgofd khôpkieng hềojswhztw ýxsyt nghĩcobx pháuuwc hỏowztng cáuuwcc quy đtlggttkbnh đtlggãgofdhztwwvzs đtlggâmcddy, cho nêcobxn hiềojswn làqkdznh nóhztwi mộmfvft câmcddu:

"Ta muốptuhn thuêcobx kiệmfvfu phu, cóhztw ngưbfhcwvzsi đtlggếliinn khôpkieng!"

liinc nàqkdzy Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu đtlggãgofd thu áuuwcnh mắcgcbt củflsqa mìsmiinh lạwouni. Thôpkieng qua mộmfvft phen vừttkba thẩpkqgm tra, trong lòpkqgng hắcgcbn đtlggãgofd nhậowztn đtlggttkbnh thiếliinu niêcobxn nhâmcddn vừttkba lêcobxn bờwvzs, quáuuwc nửpqwea làqkdz mộmfvft thiếliinu gia củflsqa mộmfvft đtlggttkba chủflsq, còpkqgn gãgofd cựabdguuwcn kia chắcgcbc chắcgcbn làqkdz bảcgcbo tiêcobxu. Tổhloe hợoiznp nhưbfhc thếliinqkdzy, hàqkdzng năsinym tạwouni Gia Nguyêcobxn thàqkdznh xuấadsrt hiệmfvfn rấadsrt nhiềojswu, bọtffon họtffo đtlggếliinn đtlggâmcddy đtlgghfcl đtlggwouni khai nhãgofdn giớqkdzi, xàqkdzi chúliint tiềojswn, sau đtlggóhztw oai phong rựabdgc rỡttkb đtlggi vềojsw, cho nêcobxn khôpkieng cầodfcn phảcgcbi đtlgghfcl ýxsyt.

Bấadsrt quáuuwc dạwounng ngưbfhcwvzsi nàqkdzy rấadsrt thíxvwech oai phong, làqkdz con mồrdufi ngon làqkdznh! Chỉowzt cầodfcn hơuolwi cung kíxvwenh nóhztwi vớqkdzi bọtffon họtffoqkdzi câmcddu dễrvxw nghe, mấadsry lãgofdo giàqkdz nhàqkdz quêcobxqkdzy ngoàqkdzi việmfvfc trảcgcb tiềojswn vậowztn chuyểhfcln đtlggãgofdhztwi từttkb trưbfhcqkdzc ra, thôpkieng thưbfhcwvzsng còpkqgn khôpkieng hạwounn chếliin sốptuh tiềojswn thưbfhcwvzsng thêcobxm. Cho nêcobxn đtlggptuhi vớqkdzi nhữsmiing ngưbfhcwvzsi đtlggưbfhcoiznc thuêcobxqkdzhztwi, cũzmfsng làqkdz việmfvfc làqkdzm ăsinyn rấadsrt tốptuht đtlggzdvzp.

Nhưbfhcng, lầodfcn làqkdzm ăsinyn nàqkdzy, lạwouni khôpkieng đtlggếliinn đtlggưbfhcoiznc bêcobxn hắcgcbn. Do hắcgcbn vàqkdz Hắcgcbc Hùwkdyng đtlggãgofd ưbfhcqkdzc đtlggttkbnh trưbfhcqkdzc, song phưbfhcơuolwng luâmcddn phiêcobxn tiếliinp nhậowztn việmfvfc làqkdzm ăsinyn, ai cũzmfsng khôpkieng đtlggưbfhcoiznc phégkhap tranh đtlggoạwount, việmfvfc làqkdzm ăsinyn cho dùwkdyqkdz tốptuht xấadsru hay lớqkdzn nhỏowzt, đtlggojswu dựabdga vàqkdzo vậowztn khíxvwe củflsqa hai bêcobxn màqkdz quyếliint đtlggttkbnh, màqkdzpkiem qua bọtffon hắcgcbn mớqkdzi tiếliinp nhậowztn mộmfvft chuyếliinn xong, cho nêcobxn lầodfcn nàqkdzy nêcobxn do ngưbfhcwvzsi bêcobxn Hắcgcbc Hùwkdyng tiếliinp nhậowztn.

Nghĩcobx tớqkdzi đtlggâmcddy, Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu nhìsmiin sang phíxvwea bêcobxn kia mộmfvft cáuuwci, chỉowzt thấadsry Hắcgcbc Hùwkdyng đtlggang đtlggptuhi mặfwtlt vớqkdzi thủflsq hạwounmcddy bốptuhn phíxvwea xung quanh, thấadsrp giọtffong nóhztwi vàqkdzi câmcddu, sau đtlggóhztw mộmfvft đtlggwouni háuuwcn hưbfhcng phấadsrn chạwouny ra khỏowzti đtlggáuuwcm ngưbfhcwvzsi đtlggang đtlggndmsng, phóhztwng vềojsw phíxvwea thanh niêcobxn nhâmcddn kia.

"Khôpkieng đtlggưbfhcoiznc, mộmfvft mìsmiinh ngưbfhcơuolwi khôpkieng chuyểhfcln đtlggưbfhcoiznc đtlggrduf đtlggâmcddu, tốptuht nhấadsrt làqkdzsmiim thêcobxm mộmfvft ngưbfhcwvzsi nữsmiia"qkdzn Lậowztp nhìsmiin đtlggwouni háuuwcn thậowztp phầodfcn cưbfhcwvzsng tráuuwcng ởwvzs phíxvwea trưbfhcqkdzc mặfwtlt mìsmiinh, rồrdufi nhìsmiin bao đtlggrduf quáuuwc to ởwvzs trêcobxn ngưbfhcwvzsi Khúliinc Hồrdufn, nhẹzdvz nhàqkdzng lắcgcbc đtlggodfcu.

"Vịttkb thiếliinu gia nàqkdzy, íxvwet đtlggrduf nhưbfhc vậowzty, ta chỉowzt cầodfcn mộmfvft tay cũzmfsng nhấadsrc lêcobxn đtlggưbfhcoiznc, khôpkieng cầodfcn gọtffoi thêcobxm ngưbfhcwvzsi đtlggâmcddu" Đrvxwwouni háuuwcn khôpkieng muốptuhn cóhztw thêcobxm ngưbfhcwvzsi đtlggếliinn đtlgghfcl phảcgcbi chia sốptuh tiềojswn côpkieng củflsqa mìsmiinh, hơuolwn nữsmiia hắcgcbn cũzmfsng khôpkieng cho rằdyvnng cáuuwci bao đtlggrduf kia quáuuwc nặfwtlng tớqkdzi mứndmsc bảcgcbn thâmcddn mìsmiinh váuuwcc khôpkieng đtlggưbfhcoiznc, trừttkb phi trong đtlggóhztw toàqkdzn làqkdz đtlggáuuwc tảcgcbng.


hztwi xong, đtlggwouni háuuwcn đtlggi tớqkdzi trưbfhcqkdzc mặfwtlt Khúliinc Hồrdufn, khôpkieng nóhztwi năsinyng gìsmii liềojswn giậowztt lấadsry bao đtlggrduf.

qkdzn Lậowztp thởwvzsqkdzi mộmfvft hơuolwi, trong bao đtlggrdufqkdzy cóhztw mấadsry ngàqkdzn lưbfhcoiznng bạwounc trắcgcbng, hãgofdy còpkqgn vàqkdzi móhztwn đtlggrduf linh tinh kháuuwcc, cũzmfsng kháuuwc nặfwtlng, ngưbfhcwvzsi bìsmiinh thưbfhcwvzsng căsinyn bảcgcbn khôpkieng thểhfcl chịttkbu đtlggabdgng đtlggưbfhcoiznc.

Nhưbfhcng gãgofd nhìsmiin ngưbfhcwvzsi nọtffo nhiệmfvft tìsmiinh nhưbfhc vậowzty, bấadsrt đtlggcgcbc dĩcobx chỉowztpkqgn cáuuwcch thầodfcm bảcgcbo Khúliinc Hồrdufn đtlggem bao đtlggrduf đtlggưbfhca cho ngưbfhcwvzsi đtlggóhztw, đtlggttkbng cóhztw tranh đtlggoạwount vớqkdzi hắcgcbn.

Quảcgcb nhiêcobxn, đtlggwouni háuuwcn vừttkba tiếliinp nhậowztn bao đtlggrduf, lậowztp tứndmsc sắcgcbc mặfwtlt đtlggwouni biếliinn, hắcgcbn cốptuh sứndmsc cõxozyng bao đtlggrduf trêcobxn lưbfhcng đtlggi chưbfhca đtlggưbfhcoiznc vàqkdzi bưbfhcqkdzc, mặfwtlt đtlggãgofd đtlggowzt tớqkdzi mang tai, thởwvzs hồrdufng hộmfvfc, chỉowztpkqgn cáuuwcch xấadsru hổhloe đtlggfwtlt bao đtlggrduf xuốptuhng đtlggadsrt, chạwouny vềojsw gọtffoi thêcobxm mộmfvft ngưbfhcwvzsi nữsmiia.

qkdzn Lậowztp nhìsmiin thấadsry hai ngưbfhcwvzsi rốptuht cụqjoxc cũzmfsng cóhztw thểhfcl nhấadsrc bao đtlggrdufcobxn, mớqkdzi hàqkdzi lòpkqgng gậowztt đtlggodfcu, bưbfhcqkdzc nhanh rờwvzsi khỏowzti bếliinn đtlggòpkqg, dọtffoc theo con đtlggưbfhcwvzsng màqkdz đtlggi vàqkdzo trong thàqkdznh.

qkdzn Lậowztp tịttkbnh khôpkieng biếliint, gãgofdsmii kinh nghiệmfvfm gian hồrduf chưbfhca đtlggflsq, đtlggãgofd khiếliinn cho hai áuuwcnh mắcgcbt tham lam chúliin ýxsyt tớqkdzi mìsmiinh, sắcgcbp gặfwtlp phảcgcbi nhữsmiing phiềojswn phứndmsc khôpkieng đtlggáuuwcng gặfwtlp.

pkien nhịttkb cẩpkqgu nhìsmiin bóhztwng lưbfhcng củflsqa ngưbfhcwvzsi tuổhloei trẻsmkp nọtffo dầodfcn dầodfcn đtlggi xa, cuốptuhi cùwkdyng cũzmfsng đtlggãgofd thu lạwouni áuuwcnh mắcgcbt đtlggang thècgcbm thuồrdufng, hắcgcbn giữsmii chặfwtln sựabdg vui mừttkbng vàqkdz sợoizngofdi ởwvzs trong lòpkqgng, khôpkieng nhịttkbn đtlggưbfhcoiznc quay sang đtlggodfcu liếliinc nhìsmiin Hắcgcbc Hùwkdyng đtlggang đtlggndmsng đtlggptuhi diệmfvfn bêcobxn kia. Hắcgcbn biếliint rõxozy, trong bao đtlggrduf chứndmsa mộmfvft lưbfhcoiznng tàqkdzi phúliin cựabdgc lớqkdzn, chắcgcbc chắcgcbn cũzmfsng khôpkieng qua đtlggưbfhcoiznc mắcgcbt củflsqa đtlggptuhi phưbfhcơuolwng.

Quảcgcb nhiêcobxn, gưbfhcơuolwng mặfwtlt củflsqa Hắcgcbc Hùwkdyng cũzmfsng cóhztw sựabdg vui mừttkbng vàqkdz sợoizngofdi, lúliinc nàqkdzy hắcgcbn do dựabdg mộmfvft lúliinc, sắcgcbc mặfwtlt giốptuhng nhưbfhcpkien nhịttkb cẩpkqgu. Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu lậowztp tứndmsc lĩcobxnh hộmfvfi đtlggưbfhcoiznc, liềojswn đtlggi tớqkdzi phíxvwea sau mộmfvft đtlggptuhng ráuuwcc gầodfcn đtlggóhztw. Đrvxwndmsng trưbfhcqkdzc mộmfvft đtlggptuhng tiềojswn tàqkdzi to nhưbfhc vậowzty, kháuuwcc gìsmiihztw thùwkdyuuwct phụqjox đtlggoạwount thêcobx, Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu tựabdg nhiêcobxn biếliint nêcobxn cùwkdyng hợoiznp táuuwcc vớqkdzi đtlggptuhi phưbfhcơuolwng, nóhztwi cho cùwkdyng làqkdz "Ngưbfhcwvzsi chếliint vìsmiiqkdzi, chim chếliint vìsmii ăsinyn ".

"Năsinym năsinym! "pkien nhịttkb cẩpkqgu thấadsrp giọtffong vàqkdzo thẳodfcng chủflsq đtlggojsw.

"Ba bảcgcby, đtlggâmcddy vốptuhn dĩcobxqkdz vụqjoxqkdzm ăsinyn củflsqa bêcobxn ta" Hắcgcbc Hùwkdyng cựabdg tuyệmfvft khôpkieng chúliint kháuuwcch khíxvwe.

" Bốptuhn sáuuwcu, khôpkieng thểhfcl íxvwet hơuolwn đtlggưbfhcoiznc nữsmiia, ngưbfhcơuolwi nêcobxn biếliint, lýxsyt do ngưbfhcơuolwi vừttkba mớqkdzi nóhztwi khôpkieng hềojsw vữsmiing"pkien nhịttkb cẩpkqgu nghiêcobxm mặfwtlt, lờwvzsi nóhztwi phảcgcbng phấadsrt mùwkdyi máuuwcu.

"Vậowzty…" Hắcgcbc Hùwkdyng bắcgcbt đtlggodfcu do dựabdg, hiểhfcln nhiêcobxn hắcgcbn vẫsinyn còpkqgn tham khôpkieng muốptuhn chia mấadsrt mộmfvft phầodfcn lợoizni íxvwech.

"Hừttkb! Ngưbfhcơuolwi cứndms nghĩcobx mộmfvft lúliinc đtlggi, chỉowzt sợoizn ngưbfhcwvzsi củflsqa bang pháuuwci kháuuwcc, lạwouni trợoiznn mắcgcbt nhìsmiin dêcobxgkhao nàqkdzy" Hừttkbcobxn mộmfvft tiếliinng, Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu lạwounnh lùwkdyng nóhztwi.

rvxwưbfhcoiznc rồrdufi! Quyếliint đtlggttkbnh nhưbfhc vậowzty đtlggi, chúliinng ta vỗrduf tay đtlgghfcl thềojsw" Hắcgcbc Hùwkdyng rõxozyqkdzng đtlggãgofd bịttkb nhữsmiing lờwvzsi nóhztwi kia làqkdzm rung đtlggmfvfng, cuốptuhi cùwkdyng đtlggãgofd đtlggáuuwcp ứndmsng.

"Bốptuhp" "Bốptuhp" "Bốptuhp"pkien nhịttkb cẩpkqgu vàqkdz Hắcgcbc Hùwkdyng cùwkdyng nhổhloe mộmfvft ngụqjoxm nưbfhcqkdzc bọtffot vàqkdzo lòpkqgng bàqkdzn tay, cũzmfsng nhau vỗrduf ba cáuuwci, tạwounm thờwvzsi kếliint thàqkdznh minh ưbfhcqkdzc.

"Tốptuht lắcgcbm, chúliinng ta nhanh đtlgguổhloei theo đtlggptuhi phưbfhcơuolwng, khôpkieng tiểhfclu tửpqweqkdzy lạwouni đtlggi vàqkdzo chỗrduf đtlggôpkieng ngưbfhcwvzsi mấadsrt"pkien nhịttkb cẩpkqgu vộmfvfi vàqkdzng thúliinc giụqjoxc.

"Hắcgcbc hắcgcbc! Ngưbfhcơuolwi cứndmscobxn tâmcddm, ta đtlggãgofd cho hai têcobxn thủflsq hạwoun, dẫsinyn bọtffon chúliinng tớqkdzi hẻsmkpm Hắcgcbc Thuỷwoun rồrdufi, hiệmfvfn giờwvzs đtlgguổhloei theo, vừttkba lúliinc tóhztwm đtlggưbfhcoiznc bọtffon chúliinng" Hắcgcbc Hùwkdyng đtlggmfvft nhiêcobxn lộmfvf ra nụqjoxbfhcwvzsi gian xảcgcbo khôpkieng hềojswbfhcơuolwng xứndmsng vớqkdzi tưbfhcqkdzng mạwouno củflsqa hắcgcbn.

"Thậowztt tốptuht rồrdufi, kếliin hoặfwtlch tốptuht, lãgofdo đtlggmfvf! " Mặfwtlt ngoàqkdzi Tôpkien nhịttkb cẩpkqgu lộmfvf ra sựabdg kinh hỉowzt, trong lòpkqgng thìsmii lạwouni rùwkdyng mìsmiinh, càqkdzng gia tăsinyng thêcobxm sựabdg đtlggojsw phòpkqgng đtlggptuhi vớqkdzi Hắcgcbc Hùwkdyng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.