Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 101 : Tiền tài nhạ hoạ

    trước sau   
scnqn Lậfwakp xuấrokyt phájbaxt từolyu quêklli nhàscnq, hưeebcsjvung Đwbxsôzqchng Nam màscnq đsryti thẳjdiqng đsrytếhqgzn Lam Châbvugu.

Trêkllin đsrytưeebcfwakng đsryti, cóavosyhnkc hắgibmn cùponung ngưeebcfwaki khájbaxc kếhqgzt thàscnqnh bạaewrn đsrytưeebcfwakng cùponung vưeebculdzt qua cájbaxc thàscnqnh thịhwly đsrytôzqchng đsrytúyhnkc, cũeebcng cóavos khi vìyxcj muốfwakn rúyhnkt ngắgibmn quãnoyrng đsrytưeebcfwakng, mộnoyrt mìyxcjnh đsryti qua nơgkqvi hoang sơgkqvn dãnoyr đsrythwlya. Nửhujia đsrytưeebcfwakng, cũeebcng chưeebca cóavos việgsucc nguy hiểsgyem gìyxcj phájbaxt sinh, chỉyrcy duy nhấrokyt mộnoyrt lầnxvzn ngoàscnqi ýgibm muốfwakn, khi trúyhnk đsrytêkllim ởnxvz mộnoyrt nơgkqvi hoang dãnoyr, gặglfup phảxpdoi mấrokyy con sóavosi hoang đsrytóavosi đsrytếhqgzn đsryteebc mắgibmt, kếhqgzt quảxpdo chúyhnkng biếhqgzn thàscnqnh bữzlgra cơgkqvm tốfwaki trong bụqlvnng Hàscnqn Lậfwakp.

Lầnxvzn đsryti đsrytưeebcfwakng nàscnqy, hắgibmn ngàscnqn dặglfum phong trầnxvzn, liêkllin tiếhqgzp đsryti qua hai châbvugu khájbaxc mớsjvui khổwlzr cựuilsc vạaewrn phầnxvzn tớsjvui đsrytưeebculdzc Lam Châbvugu.

Vừolyua vàscnqo tớsjvui đsrythwlya giớsjvui củzldsa Lam Châbvugu, Hàscnqn Lậfwakp rấrokyt kinh ngạaewrc vớsjvui sựuils phájbaxt đsrytaewrt củzldsa giao thôzqchng đsrytưeebcfwakng thuỷfacfnxvz đsrytâbvugy. Nêkllin biếhqgzt rằkyyeng, gãnoyr vốfwakn ởnxvz Việgsuct Châbvugu, nơgkqvi màscnqgkqvn phâbvugn nửhujia đsrytponuu làscnq hoang sơgkqvn dãnoyrhwlynh, đsryta phầnxvzn sốfwakng trêkllin Khâbvugu Lămasmng sơgkqvn, chưeebca cầnxvzn nóavosi đsrytếhqgzn kêkllinh đsrytàscnqo lớsjvun, ngay cảxpdo nhữzlgrng con sôzqchng nhỏeebceebcng chẳjdiqng cóavos bao nhiêklliu, nưeebcsjvuc ămasmn đsryta phầnxvzn làscnqeebcsjvuc giếhqgzng vàscnqeebcsjvuc suốfwaki làscnq chíruyinh.

Cho nêkllin, Hàscnqn Lậfwakp rấrokyt hứmvqrng thúyhnk vớsjvui việgsucc nhiềponuu loạaewri thuyềponun đsryti lạaewri nhưeebc con thoi trêkllin mặglfut nưeebcsjvuc, cuốfwaki cùponung khôzqchng nhịhwlyn đsrytưeebculdzc hiếhqgzu kỳgibm, gãnoyr đsrytãnoyr bao luôzqchn con thuyềponun nhỏeebcscnqy, lầnxvzn đsrytnxvzu tiêkllin thưeebcnxvzng thứmvqrc hưeebcơgkqvng vịhwly củzldsa việgsucc đsryti thuyềponun.

Kếhqgzt quảxpdo sau mưeebcfwaki mấrokyy ngàscnqy, Hàscnqn Lậfwakp thuậfwakn buồzijpm xuôzqchi gióavos đsrytếhqgzn đsrytưeebculdzc thàscnqnh Gia Nguyêkllin, nơgkqvi màscnq Mặglfuc đsrytaewri phu nhắgibmc đsrytếhqgzn trong thưeebc, đsrytglfut châbvugn lêkllin mộnoyrt bếhqgzn đsrytòfdcc nhìyxcjn khôzqchng ra sao nàscnqy.


kcubn tưeebculdzng đsrytnxvzu tiêkllin củzldsa Hàscnqn Lậfwakp đsrytfwaki vớsjvui bếhqgzn đsrytòfdccscnqy làscnqavos quájbaxeebcjbaxt.

Toàscnqn bộnoyr bếhqgzn đsrytòfdcc đsrytponuu làscnqponung loạaewri gỗponu tạaewrp đsrytsgye dựuilsng lêkllin, đsrythwlya phưeebcơgkqvng nàscnqy khôzqchng nhữzlgrng nhỏeebcgsuc thôzqch lậfwaku, màscnq nhìyxcjn đsrytôzqchng nhìyxcjn tâbvugy trôzqchng nóavos nhưeebc mộnoyrt cájbaxi giỏeebcjbaxch nájbaxt, nhưeebc mộnoyrt cájbaxi túyhnki thủzldsng, rõsjvu vẻwbxs hỗponun loạaewrn vàscnq bẩsgoon thỉyrcyu. Hơgkqvn nữzlgra bêkllin trong hai toàscnq nhàscnq dựuilsng bằkyyeng trúyhnkc ởnxvz trêkllin bếhqgzn đsrytòfdccavos khoảxpdong chụqlvnc gãnoyr đsrytaewri hájbaxn khoẻwbxs mạaewrnh đsrytang đsrytmvqrng, tay trầnxvzn, trêkllin mìyxcjnh chỉyrcy khoájbaxc mộnoyrt chiếhqgzc ájbaxo cộnoyrc, tấrokyt cảxpdo đsrytponuu đsrytsgye lộnoyr ra mộnoyrt vẻwbxs khoẻwbxs mạaewrnh hung hãnoyrn.

yhnkc nàscnqy đsrytájbaxm đsrytaewri hájbaxn đsrytang nhìyxcjn chằkyyem chằkyyem vàscnqo gãnoyrscnq Khúyhnkc Hồzijpn, cóavos ngưeebcfwaki trong ájbaxnh mắgibmt lộnoyrsjvu nhãnoyrn tìyxcjnh khẩsgoon trưeebcơgkqvng.

scnqn Lậfwakp sửhujing sốfwakt mộnoyrt lúyhnkc, nhưeebcng lậfwakp tứmvqrc mỉyrcym cưeebcfwaki.

Trưeebcsjvuc lúyhnkc rờfwaki thuyềponun đsrytsgyekllin bếhqgzn, thuyềponun phu chèjnaro thuyềponun đsrytãnoyr nhiệgsuct tìyxcjnh cảxpdonh bájbaxo gãnoyr, ởnxvz bếhqgzn đsrytòfdcc củzldsa thàscnqnh Gia Nguyêkllin cóavos mộnoyrt quy đsrythwlynh bấrokyt thàscnqnh vămasmn, khôzqchng cầnxvzn biếhqgzt khájbaxch thưeebcơgkqvng khi lêkllin bờfwak mang theo bao nhiêklliu vậfwakt phẩsgoom, đsrytponuu phảxpdoi dùponung tiềponun thuêklli mộnoyrt gãnoyr khổwlzr lựuilsc mang vájbaxc đsrytzijp giùponum. Nếhqgzu khôzqchng làscnqm nhưeebc thếhqgz, liềponun gặglfup phảxpdoi sựuils đsrytfwaki xửhujinoyr man củzldsa khổwlzr lựuilsc vàscnq kiệgsucu phu, cóavos khi còfdccn bịhwly đsrytájbaxnh cho mộnoyrt trậfwakn khôzqchng chừolyung.

scnqn Lậfwakp lầnxvzn đsrytnxvzu tớsjvui đsrytâbvugy, gãnoyr khôzqchng hềponuavos ýgibm nghĩhwly phájbax hỏeebcng cájbaxc quy đsrythwlynh đsrytãnoyravosnxvz đsrytâbvugy, cho nêkllin hiềponun làscnqnh nóavosi mộnoyrt câbvugu:

"Ta muốfwakn thuêklli kiệgsucu phu, cóavos ngưeebcfwaki đsrytếhqgzn khôzqchng!"

yhnkc nàscnqy Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou đsrytãnoyr thu ájbaxnh mắgibmt củzldsa mìyxcjnh lạaewri. Thôzqchng qua mộnoyrt phen vừolyua thẩsgoom tra, trong lòfdccng hắgibmn đsrytãnoyr nhậfwakn đsrythwlynh thiếhqgzu niêkllin nhâbvugn vừolyua lêkllin bờfwak, quájbax nửhujia làscnq mộnoyrt thiếhqgzu gia củzldsa mộnoyrt đsrythwlya chủzlds, còfdccn gãnoyr cựuilsjbaxn kia chắgibmc chắgibmn làscnq bảxpdoo tiêklliu. Tổwlzr hợuldzp nhưeebc thếhqgzscnqy, hàscnqng nămasmm tạaewri Gia Nguyêkllin thàscnqnh xuấrokyt hiệgsucn rấrokyt nhiềponuu, bọmrfan họmrfa đsrytếhqgzn đsrytâbvugy đsrytsgye đsrytaewri khai nhãnoyrn giớsjvui, xàscnqi chúyhnkt tiềponun, sau đsrytóavos oai phong rựuilsc rỡzwqo đsryti vềponu, cho nêkllin khôzqchng cầnxvzn phảxpdoi đsrytsgye ýgibm.

Bấrokyt quájbax dạaewrng ngưeebcfwaki nàscnqy rấrokyt thíruyich oai phong, làscnq con mồzijpi ngon làscnqnh! Chỉyrcy cầnxvzn hơgkqvi cung kíruyinh nóavosi vớsjvui bọmrfan họmrfascnqi câbvugu dễglfu nghe, mấrokyy lãnoyro giàscnq nhàscnq quêklliscnqy ngoàscnqi việgsucc trảxpdo tiềponun vậfwakn chuyểsgyen đsrytãnoyravosi từolyu trưeebcsjvuc ra, thôzqchng thưeebcfwakng còfdccn khôzqchng hạaewrn chếhqgz sốfwak tiềponun thưeebcnxvzng thêkllim. Cho nêkllin đsrytfwaki vớsjvui nhữzlgrng ngưeebcfwaki đsrytưeebculdzc thuêklliscnqavosi, cũeebcng làscnq việgsucc làscnqm ămasmn rấrokyt tốfwakt đsrytrokyp.

Nhưeebcng, lầnxvzn làscnqm ămasmn nàscnqy, lạaewri khôzqchng đsrytếhqgzn đsrytưeebculdzc bêkllin hắgibmn. Do hắgibmn vàscnq Hắgibmc Hùponung đsrytãnoyr ưeebcsjvuc đsrythwlynh trưeebcsjvuc, song phưeebcơgkqvng luâbvugn phiêkllin tiếhqgzp nhậfwakn việgsucc làscnqm ămasmn, ai cũeebcng khôzqchng đsrytưeebculdzc phégsucp tranh đsrytoạaewrt, việgsucc làscnqm ămasmn cho dùponuscnq tốfwakt xấrokyu hay lớsjvun nhỏeebc, đsrytponuu dựuilsa vàscnqo vậfwakn khíruyi củzldsa hai bêkllin màscnq quyếhqgzt đsrythwlynh, màscnqzqchm qua bọmrfan hắgibmn mớsjvui tiếhqgzp nhậfwakn mộnoyrt chuyếhqgzn xong, cho nêkllin lầnxvzn nàscnqy nêkllin do ngưeebcfwaki bêkllin Hắgibmc Hùponung tiếhqgzp nhậfwakn.

Nghĩhwly tớsjvui đsrytâbvugy, Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou nhìyxcjn sang phíruyia bêkllin kia mộnoyrt cájbaxi, chỉyrcy thấrokyy Hắgibmc Hùponung đsrytang đsrytfwaki mặglfut vớsjvui thủzlds hạaewrbvugy bốfwakn phíruyia xung quanh, thấrokyp giọmrfang nóavosi vàscnqi câbvugu, sau đsrytóavos mộnoyrt đsrytaewri hájbaxn hưeebcng phấrokyn chạaewry ra khỏeebci đsrytájbaxm ngưeebcfwaki đsrytang đsrytmvqrng, phóavosng vềponu phíruyia thanh niêkllin nhâbvugn kia.

"Khôzqchng đsrytưeebculdzc, mộnoyrt mìyxcjnh ngưeebcơgkqvi khôzqchng chuyểsgyen đsrytưeebculdzc đsrytzijp đsrytâbvugu, tốfwakt nhấrokyt làscnqyxcjm thêkllim mộnoyrt ngưeebcfwaki nữzlgra"scnqn Lậfwakp nhìyxcjn đsrytaewri hájbaxn thậfwakp phầnxvzn cưeebcfwakng trájbaxng ởnxvz phíruyia trưeebcsjvuc mặglfut mìyxcjnh, rồzijpi nhìyxcjn bao đsrytzijp quájbax to ởnxvz trêkllin ngưeebcfwaki Khúyhnkc Hồzijpn, nhẹroky nhàscnqng lắgibmc đsrytnxvzu.

"Vịhwly thiếhqgzu gia nàscnqy, íruyit đsrytzijp nhưeebc vậfwaky, ta chỉyrcy cầnxvzn mộnoyrt tay cũeebcng nhấrokyc lêkllin đsrytưeebculdzc, khôzqchng cầnxvzn gọmrfai thêkllim ngưeebcfwaki đsrytâbvugu" Đwbxsaewri hájbaxn khôzqchng muốfwakn cóavos thêkllim ngưeebcfwaki đsrytếhqgzn đsrytsgye phảxpdoi chia sốfwak tiềponun côzqchng củzldsa mìyxcjnh, hơgkqvn nữzlgra hắgibmn cũeebcng khôzqchng cho rằkyyeng cájbaxi bao đsrytzijp kia quájbax nặglfung tớsjvui mứmvqrc bảxpdon thâbvugn mìyxcjnh vájbaxc khôzqchng đsrytưeebculdzc, trừolyu phi trong đsrytóavos toàscnqn làscnq đsrytájbax tảxpdong.


avosi xong, đsrytaewri hájbaxn đsryti tớsjvui trưeebcsjvuc mặglfut Khúyhnkc Hồzijpn, khôzqchng nóavosi nămasmng gìyxcj liềponun giậfwakt lấrokyy bao đsrytzijp.

scnqn Lậfwakp thởnxvzscnqi mộnoyrt hơgkqvi, trong bao đsrytzijpscnqy cóavos mấrokyy ngàscnqn lưeebculdzng bạaewrc trắgibmng, hãnoyry còfdccn vàscnqi móavosn đsrytzijp linh tinh khájbaxc, cũeebcng khájbax nặglfung, ngưeebcfwaki bìyxcjnh thưeebcfwakng cămasmn bảxpdon khôzqchng thểsgye chịhwlyu đsrytuilsng đsrytưeebculdzc.

Nhưeebcng gãnoyr nhìyxcjn ngưeebcfwaki nọmrfa nhiệgsuct tìyxcjnh nhưeebc vậfwaky, bấrokyt đsrytgibmc dĩhwly chỉyrcyfdccn cájbaxch thầnxvzm bảxpdoo Khúyhnkc Hồzijpn đsrytem bao đsrytzijp đsrytưeebca cho ngưeebcfwaki đsrytóavos, đsrytolyung cóavos tranh đsrytoạaewrt vớsjvui hắgibmn.

Quảxpdo nhiêkllin, đsrytaewri hájbaxn vừolyua tiếhqgzp nhậfwakn bao đsrytzijp, lậfwakp tứmvqrc sắgibmc mặglfut đsrytaewri biếhqgzn, hắgibmn cốfwak sứmvqrc cõsjvung bao đsrytzijp trêkllin lưeebcng đsryti chưeebca đsrytưeebculdzc vàscnqi bưeebcsjvuc, mặglfut đsrytãnoyr đsryteebc tớsjvui mang tai, thởnxvz hồzijpng hộnoyrc, chỉyrcyfdccn cájbaxch xấrokyu hổwlzr đsrytglfut bao đsrytzijp xuốfwakng đsrytrokyt, chạaewry vềponu gọmrfai thêkllim mộnoyrt ngưeebcfwaki nữzlgra.

scnqn Lậfwakp nhìyxcjn thấrokyy hai ngưeebcfwaki rốfwakt cụqlvnc cũeebcng cóavos thểsgye nhấrokyc bao đsrytzijpkllin, mớsjvui hàscnqi lòfdccng gậfwakt đsrytnxvzu, bưeebcsjvuc nhanh rờfwaki khỏeebci bếhqgzn đsrytòfdcc, dọmrfac theo con đsrytưeebcfwakng màscnq đsryti vàscnqo trong thàscnqnh.

scnqn Lậfwakp tịhwlynh khôzqchng biếhqgzt, gãnoyryxcj kinh nghiệgsucm gian hồzijp chưeebca đsrytzlds, đsrytãnoyr khiếhqgzn cho hai ájbaxnh mắgibmt tham lam chúyhnk ýgibm tớsjvui mìyxcjnh, sắgibmp gặglfup phảxpdoi nhữzlgrng phiềponun phứmvqrc khôzqchng đsrytájbaxng gặglfup.

zqchn nhịhwly cẩsgoou nhìyxcjn bóavosng lưeebcng củzldsa ngưeebcfwaki tuổwlzri trẻwbxs nọmrfa dầnxvzn dầnxvzn đsryti xa, cuốfwaki cùponung cũeebcng đsrytãnoyr thu lạaewri ájbaxnh mắgibmt đsrytang thèjnarm thuồzijpng, hắgibmn giữzlgr chặglfun sựuils vui mừolyung vàscnq sợuldznoyri ởnxvz trong lòfdccng, khôzqchng nhịhwlyn đsrytưeebculdzc quay sang đsrytnxvzu liếhqgzc nhìyxcjn Hắgibmc Hùponung đsrytang đsrytmvqrng đsrytfwaki diệgsucn bêkllin kia. Hắgibmn biếhqgzt rõsjvu, trong bao đsrytzijp chứmvqra mộnoyrt lưeebculdzng tàscnqi phúyhnk cựuilsc lớsjvun, chắgibmc chắgibmn cũeebcng khôzqchng qua đsrytưeebculdzc mắgibmt củzldsa đsrytfwaki phưeebcơgkqvng.

Quảxpdo nhiêkllin, gưeebcơgkqvng mặglfut củzldsa Hắgibmc Hùponung cũeebcng cóavos sựuils vui mừolyung vàscnq sợuldznoyri, lúyhnkc nàscnqy hắgibmn do dựuils mộnoyrt lúyhnkc, sắgibmc mặglfut giốfwakng nhưeebczqchn nhịhwly cẩsgoou. Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou lậfwakp tứmvqrc lĩhwlynh hộnoyri đsrytưeebculdzc, liềponun đsryti tớsjvui phíruyia sau mộnoyrt đsrytfwakng rájbaxc gầnxvzn đsrytóavos. Đwbxsmvqrng trưeebcsjvuc mộnoyrt đsrytfwakng tiềponun tàscnqi to nhưeebc vậfwaky, khájbaxc gìyxcjavos thùponujbaxt phụqlvn đsrytoạaewrt thêklli, Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou tựuils nhiêkllin biếhqgzt nêkllin cùponung hợuldzp tájbaxc vớsjvui đsrytfwaki phưeebcơgkqvng, nóavosi cho cùponung làscnq "Ngưeebcfwaki chếhqgzt vìyxcjscnqi, chim chếhqgzt vìyxcj ămasmn ".

"Nămasmm nămasmm! "zqchn nhịhwly cẩsgoou thấrokyp giọmrfang vàscnqo thẳjdiqng chủzlds đsrytponu.

"Ba bảxpdoy, đsrytâbvugy vốfwakn dĩhwlyscnq vụqlvnscnqm ămasmn củzldsa bêkllin ta" Hắgibmc Hùponung cựuils tuyệgsuct khôzqchng chúyhnkt khájbaxch khíruyi.

" Bốfwakn sájbaxu, khôzqchng thểsgye íruyit hơgkqvn đsrytưeebculdzc nữzlgra, ngưeebcơgkqvi nêkllin biếhqgzt, lýgibm do ngưeebcơgkqvi vừolyua mớsjvui nóavosi khôzqchng hềponu vữzlgrng"zqchn nhịhwly cẩsgoou nghiêkllim mặglfut, lờfwaki nóavosi phảxpdong phấrokyt mùponui májbaxu.

"Vậfwaky…" Hắgibmc Hùponung bắgibmt đsrytnxvzu do dựuils, hiểsgyen nhiêkllin hắgibmn vẫwbxsn còfdccn tham khôzqchng muốfwakn chia mấrokyt mộnoyrt phầnxvzn lợuldzi íruyich.

"Hừolyu! Ngưeebcơgkqvi cứmvqr nghĩhwly mộnoyrt lúyhnkc đsryti, chỉyrcy sợuldz ngưeebcfwaki củzldsa bang phájbaxi khájbaxc, lạaewri trợuldzn mắgibmt nhìyxcjn dêklligsuco nàscnqy" Hừolyukllin mộnoyrt tiếhqgzng, Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou lạaewrnh lùponung nóavosi.

wbxsưeebculdzc rồzijpi! Quyếhqgzt đsrythwlynh nhưeebc vậfwaky đsryti, chúyhnkng ta vỗponu tay đsrytsgye thềponu" Hắgibmc Hùponung rõsjvuscnqng đsrytãnoyr bịhwly nhữzlgrng lờfwaki nóavosi kia làscnqm rung đsrytnoyrng, cuốfwaki cùponung đsrytãnoyr đsrytájbaxp ứmvqrng.

"Bốfwakp" "Bốfwakp" "Bốfwakp"zqchn nhịhwly cẩsgoou vàscnq Hắgibmc Hùponung cùponung nhổwlzr mộnoyrt ngụqlvnm nưeebcsjvuc bọmrfat vàscnqo lòfdccng bàscnqn tay, cũeebcng nhau vỗponu ba cájbaxi, tạaewrm thờfwaki kếhqgzt thàscnqnh minh ưeebcsjvuc.

"Tốfwakt lắgibmm, chúyhnkng ta nhanh đsrytuổwlzri theo đsrytfwaki phưeebcơgkqvng, khôzqchng tiểsgyeu tửhujiscnqy lạaewri đsryti vàscnqo chỗponu đsrytôzqchng ngưeebcfwaki mấrokyt"zqchn nhịhwly cẩsgoou vộnoyri vàscnqng thúyhnkc giụqlvnc.

"Hắgibmc hắgibmc! Ngưeebcơgkqvi cứmvqrkllin tâbvugm, ta đsrytãnoyr cho hai têkllin thủzlds hạaewr, dẫwbxsn bọmrfan chúyhnkng tớsjvui hẻwbxsm Hắgibmc Thuỷfacf rồzijpi, hiệgsucn giờfwak đsrytuổwlzri theo, vừolyua lúyhnkc tóavosm đsrytưeebculdzc bọmrfan chúyhnkng" Hắgibmc Hùponung đsrytnoyrt nhiêkllin lộnoyr ra nụqlvneebcfwaki gian xảxpdoo khôzqchng hềponueebcơgkqvng xứmvqrng vớsjvui tưeebcsjvung mạaewro củzldsa hắgibmn.

"Thậfwakt tốfwakt rồzijpi, kếhqgz hoặglfuch tốfwakt, lãnoyro đsrytgsuc! " Mặglfut ngoàscnqi Tôzqchn nhịhwly cẩsgoou lộnoyr ra sựuils kinh hỉyrcy, trong lòfdccng thìyxcj lạaewri rùponung mìyxcjnh, càscnqng gia tămasmng thêkllim sựuils đsrytponu phòfdccng đsrytfwaki vớsjvui Hắgibmc Hùponung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.