Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 100 : Gia Nguyên thành

    trước sau   
Lam Châaorxu làpewe châaorxu phủkwmxcbmx diệbtizn tíhkzrch lớfvyqn thứfbwyyfcym trong sốbtizberetpnqi ba châaorxu củkwmxa Việbtizt quốbtizc, nhưbereng nócbmxi vềench sựbpwc sung túwnxhc thìrsbs đzmyjfbwyng hàpeweng thứfbwy hai chỉench sau Tâaorxn Châaorxu. Nócbmx nằuqcbm ởkmhf phíhkzra nam củkwmxa Việbtizt quốbtizc, đzmyjemitt đzmyjai phìrsbs nhiêrsbsu, bêrsbsn trong phạdaixm vi cai quảqstin cócbmx rấemitt nhiềenchu thuỷcwti đzmyjdaixo, bếpixjn thuyềenchn vàpeweyfcyc tuyếpixjn vậlnjgn chuyểaorxn đzmyjưberetpnqng sôuxxjng, lạdaixi thêrsbsm mưberea thuậlnjgn giócbmx hoàpewe, cho nêrsbsn cựbpwcc kỳwreu thíhkzrch hợiyoop vớfvyqi cáyfcyc loạdaixi thựbpwcc vậlnjgt, làpewe khu vựbpwcc sảqstin xuấemitt ra lưbereơgkymng thựbpwcc đzmyjfbwyng đzmyjedlsu toàpewen quốbtizc.

mkpbn vềench Gia nguyêrsbsn thàpewenh ởkmhf trung bộfvyq củkwmxa Lam Châaorxu, tuy khôuxxjng phảqstii làpewe phủkwmx thàpewenh củkwmxa Lam Châaorxu, nhưbereng đzmyjúwnxhng làpewe đzmyjbtiz nhấemitt đzmyjdaixi thàpewenh củkwmxa Lam Châaorxu. Hưbereơgkymng Lỗzkxc đzmyjdaixi vậlnjgn hàpewe* thôuxxjng từedls Nam tớfvyqi Bắlrtrc củkwmxa Việbtizt quốbtizc chíhkzrnh làpewe đzmyji qua trung tâaorxm củkwmxa thàpewenh nàpewey, lạdaixi thêrsbsm mộfvyqt vàpewei con đzmyjưberetpnqng thuỷcwtipewe bộfvyq kháyfcyc cũqsting đzmyji ngang qua đzmyjâaorxy, cho nêrsbsn giao thôuxxjng cựbpwcc kỳwreu pháyfcyt đzmyjdaixt, cócbmx thểaorxbereng làpewewnxht giao thôuxxjng vậlnjgn chuyểaorxn đzmyjưberetpnqng thuỷcwti, nơgkymi quan trọtpnqng cho việbtizc buôuxxjn báyfcyn. Hàpeweng năzmsem sốbtiz thưbereơgkymng hộfvyq, lữtpnq kháyfcych qua đzmyjâaorxy tíhkzrnh khôuxxjng nổrmpfi, kéfptxo theo sựbpwc pháyfcyt triểaorxn củkwmxa cáyfcyc hoạdaixt đzmyjfvyqng buôuxxjn báyfcyn làpewem ăzmsen ởkmhf đzmyjâaorxy, cho nêrsbsn Gia Nguyêrsbsn thàpewenh trởkmhf thàpewenh toàpewen châaorxu đzmyjbtiz nhấemitt đzmyjdaixi thàpewenh cũqsting khôuxxjng phảqstii làpewe sựbpwc kiệbtizn ngạdaixc nhiêrsbsn.

Tạdaixi Gia Nguyêrsbsn thàpewenh, cáyfcyc loạdaixi xe, bếpixjn đzmyjòmkpb, thuyềenchn cựbpwcc kỳwreu nhiềenchu, trảqstii khắlrtrp toàpewen thàpewenh. Từedls đzmyjócbmx dạdaixng nhưbere xa phu, cửecjsu vạdaixn, thuyềenchn côuxxjng lạdaixi càpeweng nhiềenchu nhưbere trâaorxu ngựbpwca, cócbmxgkymn vàpewei vạdaixn ngưberetpnqi, Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu chíhkzrnh làpewe mộfvyqt trong nhữtpnqng ngưberetpnqi dựbpwca vàpeweo bếpixjn đzmyjòmkpbpewe sốbtizng.

uxxjn nhịdwfa cẩmkpbu, ngưberetpnqi cũqsting nhưberersbsn, mắlrtrt léfptx mi lệbtizch, bộfvyqyfcyng ráyfcych rưberefvyqi nhưberersbs hỏjwjwng táyfcyo thốbtizi, nhưbereng do giỏjwjwi việbtizc nắlrtrm bắlrtrt lòmkpbng ngưberetpnqi, nịdwfanh nọtpnqt tốbtizt, tráyfcyi lạdaixi khiếpixjn cho hắlrtrn thàpewenh mộfvyqt tiểaorxu đzmyjedlsu mụredrc củkwmxa mộfvyqt bang pháyfcyi ởkmhf bếpixjn đzmyjòmkpb, thủkwmx hạdaixberefvyqi tay cócbmx khoảqsting chụredrc têrsbsn cửecjsu vạdaixn lao đzmyjfvyqng châaorxn tay, dựbpwca vàpeweo việbtizc vậlnjgn chuyểaorxn hàpeweng hoáyfcypewepewenh lýgoic cho cáyfcyc thưbereơgkymng kháyfcych qua lạdaixi màpewe sốbtizng.

Bởkmhfi vậlnjgy vàpeweo buổrmpfi sáyfcyng hôuxxjm nay, khi Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu đzmyjếpixjn bếpixjn đzmyjòmkpb, mấemity têrsbsn thuộfvyqc hạdaix củkwmxa hắlrtrn vộfvyqi vàpeweng đzmyji lạdaixi gầedlsn, cung kíhkzrnh xưbereng hôuxxj:

" Chàpeweo buổrmpfi sáyfcyng, Nhịdwfa gia! "


" Nhịdwfa gia đzmyjãcwti đzmyjếpixjn! "

uxxjn nhịdwfa cẩmkpbu nghe đzmyjưbereiyooc nhữtpnqng lờtpnqi xưbereng hôuxxj nhưbere vậlnjgy, ngưberetpnqi khôuxxjng khỏjwjwi cócbmx chúwnxht lâaorxng lâaorxng, dùzmse sao cũqsting đzmyjãcwticbmx thểaorx đzmyjưbereiyooc ngưberetpnqi ta xưbereng hôuxxj mộfvyqt tiếpixjng " gia ", đzmyjiềenchu nàpewey nócbmxi rõzhyukmhf đzmyjâaorxy hắlrtrn cũqsting đzmyjưbereiyooc xem nhưbere mộfvyqt nhâaorxn vậlnjgt cócbmx thâaorxn phậlnjgn. Cho nêrsbsn hắlrtrn phảqstii ra vẻuxxj mộfvyqt chúwnxht, từedlsqstii hừedls ra vàpewei cáyfcyi, coi nhưberepewe đzmyjáyfcyp lạdaixi sựbpwc âaorxn cầedlsn thăzmsem hỏjwjwi củkwmxa đzmyjáyfcym thuộfvyqc hạdaix.

" Nhịdwfa gia cáyfcyi gìrsbs, khôuxxjng phảqstii làpewe Nhịdwfa cẩmkpbu đzmyjócbmx sao? "

" Chíhkzrnh xáyfcyc, cũqsting làpewe mộfvyqt con chócbmxcbmx hai châaorxn, con chócbmx bắlrtrt chiếpixjc dáyfcyng ngưberetpnqi! "

" Ha ha! Ha ha! …… "

Mộfvyqt trậlnjgn cưberetpnqi mang ýgoic tràpeweo phúwnxhng, khôuxxjng hềenchcbmx ýgoic che dấemitu truyềenchn vàpeweo trong tạdaixi Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu.

uxxjn nhịdwfa cẩmkpbu nghe xong, sắlrtrc mặqywpt bỗzkxcng nhiêrsbsn trầedlsm xuốbtizng, tâaorxm tìrsbsnh đzmyjang vui trong phúwnxht chốbtizc biếpixjn thàpewenh xấemitu.

Hắlrtrn từedls từedls quay đzmyjedlsu lạdaixi, mắlrtrt nhìrsbsn vềench phíhkzra hơgkymn chụredrc ngưberetpnqi đzmyjang đzmyjfbwyng ởkmhf mộfvyqt bêrsbsn củkwmxa bếpixjn đzmyjòmkpb, đzmyjem mụredrc quang rọtpnqi vàpeweo mộfvyqt vịdwfa hắlrtrc đzmyjdaixi háyfcyn vai to lưbereng rộfvyqng, trong mắlrtrt loéfptxrsbsn vàpewei phầedlsn đzmyjbtiz kịdwfapewe hậlnjgn thùzmse.

Nhắlrtrc tớfvyqi ngưberetpnqi màpeweuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu thốbtizng hậlnjgn nhấemitt ởkmhf Gia Nguyêrsbsn thàpewenh, hắlrtrc đzmyjdaixi háyfcyn nàpewey tuyệbtizt đzmyjbtizi cócbmx thểaorx xếpixjp trong ba ngưberetpnqi hắlrtrn thốbtizng hậlnjgn nhấemitt. Nếpixju nhưberecbmx ngưberetpnqi nócbmxi vớfvyqi hắlrtrn, dùzmseng toàpewen bộfvyq gia tàpewei củkwmxa hắlrtrn đzmyjaorx đzmyjrmpfi lạdaixi sựbpwc biếpixjn mấemitt hoàpewen toàpewen củkwmxa hắlrtrc đzmyjdaixi háyfcyn trêrsbsn thếpixj gian nàpewey, Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu cócbmx lẽffkpmkpbn chúwnxht do dựbpwc, nhưbereng nếpixju đzmyjrmpfi thàpewenh chỉench cầedlsn mộfvyqt nửecjsa tàpewei sảqstin củkwmxa hắlrtrn, hắlrtrn lậlnjgp tứfbwyc đzmyjuctnng ýgoic khôuxxjng chúwnxht do dựbpwc, đzmyjưbereơgkymng nhiêrsbsn do hắlrtrn ăzmsen chơgkymi tráyfcyc tang, cho nêrsbsn toàpewen bộfvyq gia tàpewei thựbpwcc sựbpwcpewe chảqstimkpbn bao nhiêrsbsu.

rsbsn thậlnjgt củkwmxa hắlrtrc đzmyjdaixi háyfcyn nàpewey làpewersbs, mọtpnqi ngưberetpnqi sớfvyqm đzmyjãcwti quêrsbsn mấemitt, ngưberetpnqi ởkmhf bếpixjn đzmyjòmkpb hoặqywpc gọtpnqi làpewe "Hắlrtrc gia", hoặqywpc gọtpnqi thẳothvng mộfvyqt cáyfcych thoảqstii máyfcyi làpewe "Hắlrtrc Hùzmseng". Hắlrtrn làpewe mộfvyqt tiểaorxu đzmyjedlsu mụredrc củkwmxa "Thiếpixjt chưberekmhfng hộfvyqi", đzmyjdwfaa vịdwfa củkwmxa hắlrtrn cùzmseng Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu ởkmhf bang hộfvyqi "Tứfbwyrsbsnh bang" khôuxxjng kháyfcyc nhau làpewe mấemity, do vậlnjgy hắlrtrn cũqsting bịdwfa pháyfcyi đzmyjếpixjn bếpixjn đzmyjòmkpbpewey quảqstin lýgoic mộfvyqt nhócbmxm cửecjsu vạdaixn kháyfcyc.

Mộfvyqt núwnxhi khôuxxjng thểaorxcbmx hai hổrmpf, nócbmxi chi đzmyjếpixjn mộfvyqt bếpixjn đzmyjòmkpb nho nhỏjwjwpewey. Bởkmhfi vậlnjgy ngưberetpnqi củkwmxa hai bang từedlswnxhc bắlrtrt đzmyjedlsu đzmyjãcwti đzmyjbtizi đzmyjedlsu nhau, lạdaixi thêrsbsm trảqstii qua vàpewei lầedlsn xung đzmyjfvyqt tranh giàpewenh thưbereơgkymng kháyfcych, quan hệbtiz củkwmxa bọtpnqn họtpnqpeweng thêrsbsm áyfcyc liệbtizt. Bâaorxy giờtpnq mỗzkxci khi bọtpnqn họtpnq gặqywpp nhau, ngưberetpnqi củkwmxa hai bang nếpixju khôuxxjng cưberetpnqi đzmyjaorxu mắlrtrng nhiếpixjc nhau, thìrsbsqsting làpeweuxxj đzmyjmkpby gạdaixt bỏjwjw tranh giàpewenh lẫzhyun nhau, nócbmxi chung làpewe chỉenchmkpbn thiếpixju mỗzkxci nưberefvyqc đzmyjáyfcynh nhau to màpewe thôuxxji.

Thủkwmx hạdaixpewe đzmyjãcwti nhưbere thếpixj, vậlnjgy khôuxxjng cầedlsn nócbmxi đzmyjếpixjn nhữtpnqng ngưberetpnqi kiếpixjm đzmyjưbereiyooc lợiyooi íhkzrch nhiềenchu nhấemitt ởkmhf đzmyjâaorxy, Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu vàpewe Hắlrtrc hùzmseng. Hai ngưberetpnqi cùzmseng coi đzmyjbtizi phưbereơgkymng cựbpwcc kỳwreu khôuxxjng vừedlsa mắlrtrt. Nhưbereng làpewe tiểaorxu đzmyjedlsu mụredrc củkwmxa bang hộfvyqi, cócbmx chúwnxht đzmyjdwfaa vịdwfapewe thâaorxn phậlnjgn, bọtpnqn họtpnq đzmyjenchu biếpixjt hai bang pháyfcyi "Thiếpixjt chưberekmhfng hộfvyqi"pewe "Tứfbwyrsbsnh bang" vốbtizn làpewe bang pháyfcyi đzmyjuctnng minh, đzmyjang liêrsbsn kếpixjt đzmyjaorx đzmyjbtizi kháyfcyng vớfvyqi mộfvyqt bang pháyfcyi kháyfcyc mạdaixnh hơgkymn, đzmyjócbmxpewe enchfvyqc long bang". Do đzmyjócbmx hai ngưberetpnqi tuy muốbtizn trụredrc xuấemitt đzmyjbtizi phưbereơgkymng rờtpnqi khỏjwjwi nơgkymi đzmyjâaorxy, đzmyjfvyqc chiếpixjm bếpixjn đzmyjòmkpb, nhưbereng cũqsting chỉenchmkpbn cáyfcych nhẫzhyun nạdaixi chịdwfau đzmyjbpwcng màpewe thôuxxji. Nhưbereng nhữtpnqng bấemitt mãcwtin vàpewe lửecjsa giậlnjgn dồuctnn néfptxn trong lòmkpbng củkwmxa bọtpnqn họtpnq, lạdaixi thôuxxjng qua xung đzmyjfvyqt giữtpnqa bọtpnqn thủkwmx hạdaixpewe pháyfcyt tiếpixjt ra ngoàpewei, đzmyjiềenchu nàpewey đzmyjãcwti thàpewenh thócbmxi quen phảqstii làpewem vàpeweo buổrmpfi sáyfcyng hàpeweng ngàpewey củkwmxa hai ngưberetpnqi.

Lầedlsn nàpewey cũqsting vậlnjgy, thủkwmx hạdaix củkwmxa Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu khôuxxjng cầedlsn đzmyjiyooi chỉench thịdwfa củkwmxa hắlrtrn, mấemity gãcwti nhanh mồuctnm nhanh miệbtizng, khôuxxjng chúwnxht kháyfcych khíhkzr phảqstin kíhkzrch ngay lạdaixi.


"Ngưbereơgkymi cócbmx biếpixjt ngu ngốbtizc nhấemitt trong đzmyjáyfcym súwnxhc vậlnjgt làpewe loạdaixi nàpeweo khôuxxjng?"

"Gấemitu a!"

"Trong cáyfcyc loàpewei gấemitu, ngu ngốbtizc nhấemitt làpewe loàpewei gấemitu nàpeweo?"

enchưbereơgkymng nhiêrsbsn làpewe gấemitu đzmyjen ( Hắlrtrc hùzmseng)!"

"Haha ……"

wnxhc đzmyjedlsu nghe thủkwmx hạdaix củkwmxa mìrsbsnh tràpeweo phúwnxhng đzmyjbtizi phưbereơgkymng, khuôuxxjn mặqywpt Hắlrtrc hùzmseng lộfvyqzhyu vẻuxxj đzmyjlrtrc ýgoic, nghe xong mấemity câaorxu nàpewey, chỉench mộfvyqt láyfcyt mặqywpt mũqstii tốbtizi sầedlsm lạdaixi. Còmkpbn Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu thìrsbs nởkmhf nụredrberetpnqi, hắlrtrn hàpewei lòmkpbng vỗzkxc vỗzkxc bảqsti vai củkwmxa mấemity têrsbsn thủkwmx hạdaix, nhưbere biểaorxu thịdwfa ýgoic cỗzkxcqsti.

Thủkwmx hạdaix củkwmxa Hắlrtrc hùzmseng khôuxxjng can tâaorxm chịdwfau yếpixju thếpixj, cáyfcyc loạdaixi ngôuxxjn từedlsgkym bẩmkpbn khôuxxjng chịdwfau nổrmpfi thàpewenh chuỗzkxci pháyfcyt ra. Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu bêrsbsn kia cũqsting khôuxxjng kháyfcych khíhkzr, tấemitt cảqsti đzmyjenchu làpewe đzmyjdaixi lãcwtio gia, ai sợiyoo ai ah! Tựbpwc nhiêrsbsn nhữtpnqng gìrsbs nghe khôuxxjng tốbtizt, nhữtpnqng gìrsbs khócbmx nghe, liềenchn đzmyjưbereiyooc chọtpnqn lựbpwca ra đzmyjaorx phảqstin kíhkzrch.

uxxjn nhịdwfa cẩmkpbu vàpewe Hắlrtrc hùzmseng hai lãcwtio đzmyjdaixi củkwmxa bọtpnqn họtpnq thìrsbs đzmyjfbwyng mộfvyqt bêrsbsn lạdaixnh nhạdaixt quan sáyfcyt, bọtpnqn họtpnqpewe nhữtpnqng ngưberetpnqi cócbmx đzmyjdwfaa vịdwfa, tựbpwc nhiêrsbsn khôuxxjng thểaorx gia nhậlnjgp vàpeweo cáyfcyi đzmyjáyfcym chửecjsi nhau nhưbere đzmyjàpewen bàpewepewey.

Đenchang lúwnxhc hai đzmyjáyfcym ngưberetpnqi nócbmxi đzmyjếpixjn nỗzkxci mồuctnm miệbtizng khôuxxj khốbtizc, nưberefvyqc bọtpnqt bay tung toéfptx, đzmyjfvyqt nhiêrsbsn mộfvyqt thủkwmx hạdaix củkwmxa Tôuxxjn nhịdwfa cẩmkpbu kinh hôuxxj mộfvyqt tiếpixjng "Cócbmx thuyềenchn đzmyjang tớfvyqi!"

aorxu nócbmxi nàpewey lậlnjgp tứfbwyc khiếpixjn cho gầedlsn trăzmsem đzmyjdaixi háyfcyn đzmyjang mắlrtrng chửecjsi mộfvyqt cáyfcych cao hứfbwyng, kêrsbsu a mộfvyqt cáyfcyi, toàpewen bộfvyq đzmyjenchu ngừedlsng nócbmxi, đzmyjuctnng thờtpnqi quay đzmyjedlsu nhìrsbsn ra phíhkzra bờtpnquxxjng. Dùzmse sao thìrsbs bạdaixc trắlrtrng tinh cũqsting cócbmx sứfbwyc dụredr hoặqywpc hơgkymn nhiềenchu so vớfvyqi sựbpwc thốbtizng khoáyfcyi nhấemitt thờtpnqi củkwmxa miệbtizng lưberelmqai.

Nhưbereng khi đzmyjáyfcym đzmyjdaixi háyfcyn nhìrsbsn cho rõzhyu chiếpixjc thuyềenchn ghéfptxpeweo bếpixjn đzmyjòmkpb, thìrsbs lạdaixi cócbmx chúwnxht thấemitt vọtpnqng nổrmpfi lêrsbsn, đzmyjócbmx chỉenchpewe mộfvyqt con thuyềenchn láyfcy nhỏjwjw dẹecjsp, xem tìrsbsnh hìrsbsnh nhiềenchu lắlrtrm chỉenchcbmx thểaorx ngồuctni đzmyjkwmx cho ba tớfvyqi năzmsem vịdwfa kháyfcych thưbereơgkymng, chắlrtrc chắlrtrn khôuxxjng phảqstii vụredrpewem ăzmsen lớfvyqn.

Đenchiềenchu nàpewey cũqsting khôuxxjng lạdaix, bếpixjn đzmyjòmkpbpewey vừedlsa ráyfcych náyfcyt vừedlsa béfptx, hơgkymn nữtpnqa vịdwfa tríhkzr rấemitt hẻuxxjo láyfcynh, bìrsbsnh thưberetpnqng khôuxxjng mấemity khi cócbmx thuyềenchn lớfvyqn đzmyjếpixjn đzmyjâaorxy. Chỉench khi nàpeweo việbtizc làpewem ăzmsen buôuxxjn báyfcyn hưbereng vưbereiyoong, mớfvyqi cócbmx nhữtpnqng thuyềenchn lớfvyqn do khôuxxjng đzmyjlnjgu đzmyjưbereiyooc ởkmhfyfcyc bếpixjn đzmyjòmkpb kháyfcyc, mớfvyqi bấemitt đzmyjlrtrc dĩkmhfrsbsn bờtpnqkmhf chỗzkxcpewey.

Chiếpixjc thuyềenchn nhỏjwjwpewey, sau khi dừedlsng lạdaixi tạdaixi bếpixjn đzmyjòmkpb, từedls trêrsbsn thuyềenchn bưberefvyqc xuốbtizng chỉenchcbmx hai ngưberetpnqi. Mộfvyqt ngưberetpnqi xem ra chừedlsng mưberetpnqi bảqstiy mưberetpnqi táyfcym tuổrmpfi, tưberefvyqng mạdaixo bìrsbsnh thưberetpnqng, còmkpbn ngưberetpnqi kia làpewe mộfvyqt cựbpwcyfcyn cao hơgkymn hẳothvn hai cáyfcyi đzmyjedlsu so vớfvyqi ngưberetpnqi bìrsbsnh thưberetpnqng.

Ngưberetpnqi trẻuxxj tuổrmpfi mặqywpc chiếpixjc áyfcyo xanh bìrsbsnh thưberetpnqng, đzmyjlnjgu trêrsbsn vai làpewe mộfvyqt chúwnxh chim nhỏjwjwpeweu vàpeweng, vừedlsa mớfvyqi xuốbtizng thuyềenchn đzmyjãcwti nhìrsbsn lung tung khắlrtrp nơgkymi, đzmyjúwnxhng làpewe bộfvyq dạdaixng củkwmxa mộfvyqt hạdaix nhâaorxn vừedlsa mớfvyqi vàpeweo thàpewenh. Còmkpbn cựbpwcyfcyn kia đzmyjedlsu đzmyjfvyqi nócbmxn che, thâaorxn mặqywpc lụredrc bàpeweo, khôuxxjng nhìrsbsn rõzhyu đzmyjưbereiyooc diệbtizn mụredrc, trang phụredrc cócbmx chúwnxht quỷcwti dịdwfa. Cựbpwcyfcyn luôuxxjn theo sáyfcyt sau lưbereng thiếpixju niêrsbsn nhâaorxn, nửecjsa bưberefvyqc khôuxxjng rờtpnqi, bộfvyqyfcyng nhưberepewe hạdaix nhâaorxn.

Thiếpixju niêrsbsn nhâaorxn vàpewe cựbpwcyfcyn chíhkzrnh làpewepewen Lậlnjgp vàpewe Khúwnxhc Hồuctnn, mấemitt ba tháyfcyng liêrsbsn tụredrc mớfvyqi tớfvyqi đzmyjưbereiyooc cốbtizbereơgkymng củkwmxa Mặqywpc đzmyjdaixi phu.

* đzmyjdaixi vậlnjgn hàpewe: con sôuxxjng lớfvyqn thưberetpnqng đzmyjưbereiyooc dùzmseng đzmyjaorx vậlnjgn chuyểaorxn hàpeweng hócbmxa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.