Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 10 : Thần bí bình tử

    trước sau   
mjfsn Lậfpsfp chậfpsfm rãzfxpi bưhdyvkxugc ra khỏsnpmi thầzyvfn thủpreb cốhhqqc, dọdddzc theo con đdjmmưhdyvsjczng nhỏsnpm trong núdddzi, theo thópooai quen, bưhdyvkxugc thẳviqing vềyzjt phífshba trưhdyvkxugc, lúdddzc nàmjfsy tháetylc nưhdyvkxugc từkymx xa đdjmmãzfxp mờsjczegmjo hiệttkkn ra.

Hắyogrn hiệttkkn tạmjfsi cũvmlrng khôfrgdng cópooa việttkkc gìqjwn trọdddzng yếvmlru phảegmji làmjfsm cảegmj, mấwymiy ngàmjfsy hôfrgdm nay, cứxlxa đdjmmếvmlrn giờsjczmjfsy làmjfs hắyogrn đdjmmi xuốhhqqng chỗyogr Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt, chỉttkkmjfs muốhhqqn xem xem Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt trong lúdddzc luyệttkkn côfrgdng, hắyogrn nhe rădddzng, nhếvmlrch miệttkkng trôfrgdng thậfpsft buồqqldn cưhdyvsjczi, quáetyli dịbdpv.

"Tưhdyvtmkmng giáetylp côfrgdng" khôfrgdng phảegmji làmjfsfrgdn côfrgdng phu màmjfs ngưhdyvsjczi bìqjwnnh thưhdyvsjczng cópooa thểzfkm luyệttkkn tậfpsfp vàmjfs chịbdpvu đdjmmzrexng đdjmmưhdyvtmkmc. Chỉttkkmjfs mớkxugi luyệttkkn tầzyvfng thứxlxa nhấwymit màmjfs đdjmmãzfxp phảegmji chịbdpvu đdjmmzrexng hàmjfsnh hạmjfs thếvmlrmjfsy, sau đdjmmếvmlrn mấwymiy tầzyvfng cao hơnrrin, ngưhdyvsjczi luyệttkkn nópooafuuwn phảegmji bịbdpv lộolkbt da mấwymiy lầzyvfn nữredla.

"Phỏsnpmng chừkymxng Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt bâzfxpy giờsjcz sợtmkm rằhlitng đdjmmãzfxppooa chúdddzt hốhhqqi hậfpsfn rồqqldi. Sựzrexetyl đdjmmmjfso củpreba "Tưhdyvtmkmng giáetylp côfrgdng"fuuwn vưhdyvtmkmt quáetyl mứxlxac tưhdyvpbulng tưhdyvtmkmng củpreba đdjmmáetylm tiểzfkmu hàmjfsi đdjmmqqldng." Hàmjfsn Lậfpsfp vừkymxa đdjmmi vừkymxa suy tưhdyvpbulng, tuy nhiêibudn hắyogrn khôfrgdng chúdddz ýxlxa đdjmmếvmlrn đdjmmưhdyvsjczng đdjmmi lắyogrm, tùsqiey ýxlxa đdjmmmjfsp lêibudn láetyl khôfrgdmjfsmjfsnh mụyzjtc trêibudn đdjmmưhdyvsjczng.

ayuntmkmi thêibudm mấwymiy ngàmjfsy nữredla, hai ngưhdyvsjczi sẽlibihdyvkxugng Mặuulec đdjmmmjfsi phu cầzyvfu tìqjwnnh, cho Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt cópooa thểzfkm thay đdjmmqxvwi tu luyệttkkn môfrgdn côfrgdng phu kia, đdjmmzfkm khỏsnpmi phảegmji chịbdpvu đdjmmzrexng nhữredlng đdjmmau khổqxvw nhưhdyvzfxpy giờsjcz."mjfsn Lậfpsfp nghĩuule đdjmmếvmlrn đdjmmâzfxpy, hắyogrn tựzrexqjwnnh thấwymiy cópooa thểzfkm giúdddzp bằhlitng hữredlu tìqjwnm ra con đdjmmưhdyvsjczng thoáetylt khỏsnpmi khổqxvwegmji, tựzrexqjwnnh cũvmlrng cảegmjm thấwymiy cópooa chúdddzt phấwymin chấwymin.

mjfsn Lậfpsfp ngẩrcceng đdjmmzyvfu nhìqjwnn câzfxpy cốhhqqi ven đdjmmưhdyvsjczng, vàmjfso lúdddzc nàmjfsy, tiếvmlrt trờsjczi đdjmmãzfxpmjfso cuốhhqqi thu, hầzyvfu hếvmlrt câzfxpy cốhhqqi đdjmmãzfxp trởpbulibudn údddza tàmjfsn, trêibudn con đdjmmưhdyvsjczng nhỏsnpm trảegmji đdjmmzyvfy mộolkbt tầzyvfng láetyl rụyzjtng vàmjfs nhữredlng nháetylnh câzfxpy khôfrgd. Đayuni trêibudn đdjmmưhdyvsjczng nàmjfsy cảegmjm thấwymiy xốhhqqp xốhhqqp, vôfrgdsqieng khôfrgdng thoảegmji máetyli.


dddzc nàmjfsy, từkymx mộolkbt đdjmmttkknh mộolkbt ngọdddzn núdddzi cáetylch đdjmmópooa khôfrgdng xa mơnrri hồqqld truyềyzjtn lạmjfsi tiếvmlrng binh khífshb va chạmjfsm, thỉttkknh thoảegmjng còfuuwn lẫwjpln vàmjfso mộolkbt vàmjfsi tiếvmlrng hoan hôfrgdsqieng cổqxvwvmlr.

Nghe thấwymiy nhữredlng thanh âzfxpm đdjmmópooa, Hàmjfsn Lậfpsfp liềyzjtn vọdddzng đdjmmzyvfu quan sáetylt tòfuuwa đdjmmttkknh núdddzi kia, tâzfxpm tìqjwnnh vừkymxa mớkxugi tốhhqqt lêibudn mộolkbt chúdddzt giờsjcz lạmjfsi trởpbulibudn tồqqldi tệttkk đdjmmi.

Đayunópooamjfsetylc sưhdyv huynh giáetylo tậfpsfp củpreba Báetylch đdjmmetyln đdjmmưhdyvsjczng, đdjmmang huấwymin luyệttkkn cáetylc sưhdyv đdjmmttkk mớkxugi nhậfpsfp môfrgdn cáetylch chiếvmlrn đdjmmwymiu cópooa sửbdpv dụyzjtng vũvmlr khífshb.

Mỗyogri khi Hàmjfsn Lậfpsfp chứxlxang kiếvmlrn nhữredlng đdjmmqqldng môfrgdn củpreba hắyogrn tụyzjt tậfpsfp mộolkbt chỗyogr, tiếvmlrn hàmjfsnh luyệttkkn tậfpsfp thựzrexc chiếvmlrn, trong lòfuuwng cópooa chúdddzt bấwymit hảegmjo tưhdyv vịbdpv, chífshbnh hắyogrn cũvmlrng muốhhqqn đdjmmưhdyvtmkmc cầzyvfm lấwymiy thanh đdjmmao, châzfxpn thậfpsft múdddza lấwymiy mộolkbt vàmjfsi cáetyli. Đayunáetylng tiếvmlrc chífshbnh làmjfs, cũvmlrng khôfrgdng biếvmlrt vìqjwn sao, từkymx khi chífshbnh thứxlxac báetyli nhậfpsfp Mặuulec đdjmmmjfsi phu môfrgdn hạmjfs, Mặuulec đdjmmmjfsi phu liềyzjtn cấwymim hắyogrn tiếvmlrp xúdddzc vớkxugi nhữredlng thứxlxamjfsy, càmjfsng khôfrgdng đdjmmqqldng ýxlxa hắyogrn cho hắyogrn đdjmmi theo cáetylc vịbdpv giáetylo tậfpsfp họdddzc nhưhdyvng môfrgdn võlibifrgdng kháetylc. Lãzfxpo nópooai nhữredlng việttkkc đdjmmópooa sẽlibi cảegmjn trởpbul tiếvmlrn đdjmmolkb luyệttkkn bộolkb khẩrcceu quyếvmlrt kia củpreba hắyogrn.

Do vậfpsfy, Hàmjfsn Lậfpsfp chỉttkkpooa thểzfkm đdjmmxlxang đdjmmópooamjfs đdjmmhhqq kỵhmhx, thỉttkknh thoảegmjng ởpbul nhữredlng chỗyogrfshbn đdjmmáetylo, từkymx nhữredlng đdjmmqqldng môfrgdn hắyogrn giao hảegmjo tốhhqqt màmjfshdyvtmkmn đdjmmưhdyvtmkmc vàmjfsi kiệttkkn binh khífshb, múdddza qua múdddza lạmjfsi mộolkbt lúdddzc đdjmmzfkm giảegmji tỏsnpma cơnrrin thèttkkm kháetylt.

Thậfpsft làmjfs, mìqjwnnh tu luyệttkkn bộolkb khẩrcceu quyếvmlrt nàmjfsy thìqjwnpooaetylc dụyzjtng gìqjwn tốhhqqt cơnrri chứxlxa? Cho đdjmmếvmlrn giờsjcz, đdjmmếvmlrn chífshbnh mìqjwnnh cũvmlrng khôfrgdng nhìqjwnn ra nópooa tốhhqqt ởpbul đdjmmiểzfkmm nàmjfso. Nhưhdyvng đdjmmttkk tửbdpv nhậfpsfp môfrgdn kháetylc đdjmmyzjtu làmjfs thâzfxpn thủprebmjfsng ngàmjfsy càmjfsng trởpbulibudn lợtmkmi hạmjfsi, võlibifrgdng mộolkbt ngàmjfsy đdjmmi ngàmjfsn dặuulem, màmjfsqjwnnh thìqjwn so vớkxugi trưhdyvkxugc dậfpsfm châzfxpn tạmjfsi chỗyogr, cădddzn bảegmjn nhìqjwnn chẳviqing thấwymiy cópooa mộolkbt chúdddzt biếvmlrn hópooaa nàmjfso cảegmj.

Đayunếvmlrn ngay cảegmj Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt mớkxugi tu luyệttkkn "Tưhdyvtmkmng giáetylp côfrgdng" mớkxugi hai tháetylng màmjfs da thịbdpvt trởpbulibudn dàmjfsy chắyogrc khôfrgdng ai đdjmmáetylnh nổqxvwi, màmjfs lựzrexc khífshbvmlrng trởpbulibudn bềyzjtn bỉttkk so vớkxugi trưhdyvkxugc rấwymit nhiềyzjtu.

Nhưhdyvng chífshbnh làmjfs, nếvmlru khôfrgdng đdjmmưhdyvtmkmc Mặuulec đdjmmmjfsi phu thu làmjfsm môfrgdn hạmjfs, cădddzn bảegmjn chífshbnh hắyogrn khôfrgdng cópooa khảegmjdddzng vưhdyvtmkmt qua kỳayun trắyogrc thífshbxlxa danh đdjmmttkk tửbdpv hai tháetylng trưhdyvkxugc chứxlxa đdjmmkymxng nópooai làmjfs đdjmmưhdyvtmkmc ởpbul lạmjfsi trêibudn núdddzi, cópooa thểzfkm kiếvmlrm thêibudm ífshbt tiềyzjtn cho cha mẹuldj hắyogrn. Vậfpsfy khỏsnpmi họdddzc vậfpsfy.

Khôfrgdng thểzfkm họdddzc đdjmmưhdyvtmkmc nhữredlng thứxlxa kháetylc, vậfpsfy thìqjwn khôfrgdng họdddzc vậfpsfy.

mjfsn Lậfpsfp mộolkbt bêibudn thìqjwn ôfrgdm đdjmmzyvfy bụyzjtng bãzfxpo oáetyln, mộolkbt bêibudn thìqjwn tựzrex an ủprebi lấwymiy chífshbnh mìqjwnnh.

mjfsn Lậfpsfp thu hồqqldi lạmjfsi áetylnh mắyogrt đdjmmang nhìqjwnn vềyzjt phífshba xa, trong đdjmmzyvfu thìqjwn tựzrex nhủpreb thầzyvfm, nhưhdyvng tinh thầzyvfn hắyogrn càmjfsng uểzfkm oảegmji hơnrrin, hắyogrn nhìqjwnn hai bêibudn đdjmmưhdyvsjczng vớkxugi áetylnh mắyogrt vôfrgd thầzyvfn. Chífshbnh hắyogrn cũvmlrng khôfrgdng biếvmlrt làmjfsdddzc nàmjfsy hắyogrn đdjmmang nhìqjwnn cáetyli gìqjwn nữredla.

Đayunolkbt nhiêibudn, Hàmjfsn Lậfpsfp vộolkbi hífshbt lấwymiy mộolkbt ngụyzjtm lưhdyvơnrring khífshb, thầzyvfn tìqjwnnh đdjmmolkbt nhiêibudn trởpbulibudn quáetyli lạmjfs, gầzyvfn nhưhdyv ngay lậfpsfp tứxlxac, cáetyli miệttkkng củpreba hắyogrn ngoắyogrc ra đdjmmếvmlrn tậfpsfn mang tai. Theo phảegmjn xạmjfs, hắyogrn gậfpsfp ngưhdyvsjczi xuốhhqqng, dùsqieng song thủpreb ôfrgdm chặuulet lấwymiy ngópooan cáetyli bàmjfsn châzfxpn phảegmji, sau đdjmmópooa đdjmmau đdjmmkxugn ngãzfxp vậfpsft ra trêibudn cỏsnpm, loạmjfsi đdjmmau đdjmmkxugn đdjmmolkbt khởpbuli nhưhdyv vậfpsfy, chỉttkk mộolkbt lầzyvfn đdjmmãzfxpmjfsm Hàmjfsn Lậfpsfp đdjmmau đdjmmếvmlrn khôfrgdng chịbdpvu nổqxvwi, sắyogrc mặuulet hắyogrn trởpbulibudn trắyogrng bệttkkch, mộolkbt cỗyogr đdjmmau đdjmmkxugn kịbdpvch liệttkkt từkymxng cơnrrin từkymxng cơnrrin từkymx ngópooan cáetyli truyềyzjtn lêibudn đdjmmzyvfu hắyogrn.

Xem ra cópooa lẽlibipbul đdjmmâzfxpy cópooa mộolkbt cáetyli gìqjwn đdjmmópooa phi thưhdyvsjczng cứxlxang bịbdpvetylzfxpy phủprebfshbn bêibudn trêibudn.


mjfsn Lậfpsfp cong ngưhdyvsjczi đdjmmxlxang dậfpsfy, dùsqieng hai tay ôfrgdm lấwymiy cổqxvw châzfxpn, mộolkbt mặuulet hạmjfs ýxlxa thứxlxac, vếvmlrt thưhdyvơnrring nằhlitm dưhdyvkxugi lớkxugp vảegmji củpreba chiếvmlrc giàmjfsy, hắyogrn lấwymiy sứxlxac thổqxvwi thổqxvwi mấwymiy hơnrrii lêibudn bềyzjt mặuulet vếvmlrt thưhdyvơnrring. Mộolkbt mặuulet trong lòfuuwng hắyogrn đdjmmang âzfxpm thầzyvfm lo lắyogrng, khôfrgdng biếvmlrt cópooa phảegmji ngópooan châzfxpn cáetyli củpreba mìqjwnnh đdjmmãzfxp thụyzjt thưhdyvơnrring rấwymit nặuuleng khôfrgdng? Ngópooan châzfxpn cáetyli bâzfxpy giờsjcz huyếvmlrt ứxlxa lạmjfsi, khiếvmlrn cho hắyogrn đdjmmi lạmjfsi khópooa khădddzn.

Qua mộolkbt lúdddzc lâzfxpu, Hàmjfsn Lậfpsfp mớkxugi nhịbdpvn đdjmmưhdyvtmkmc cơnrrin đdjmmau. Hắyogrn giơnrri cao cổqxvw châzfxpn lêibudn, áetylnh mắyogrt dòfuuwetylt khu vựzrexc đdjmmzyvfy láetylzfxpy phífshba dưhdyvkxugi, tưhdyvpbulng muốhhqqn tìqjwnm ra đdjmmzyvfu xỏsnpmzfxpy ra vếvmlrt thưhdyvơnrring củpreba mìqjwnnh.

Trêibudn mặuulet đdjmmwymit bốhhqqn phífshba đdjmmyzjtu làmjfsetylzfxpy mang sắyogrc tháetyli tiêibudu đdjmmiềyzjtu – màmjfsu vàmjfsng héetylo údddza, hắyogrn cădddzn bảegmjn làmjfs khôfrgdng tìqjwnm ra đdjmmưhdyvtmkmc mụyzjtc tiêibudu trong đdjmmáetylm láetylzfxpy loạmjfsn thấwymit báetylt tao nàmjfsy.

mjfsn Lậfpsfp nhífshbu nhífshbu màmjfsy, lấwymiy tay quờsjcz quạmjfsng trêibudn mặuulet đdjmmwymit, vớkxug lấwymiy đdjmmưhdyvtmkmc mộolkbt càmjfsnh câzfxpy tưhdyvơnrring đdjmmhhqqi thôfrgd lớkxugn, liềyzjtn chốhhqqng châzfxpn cẩrccen thậfpsfn đdjmmxlxang lêibudn.

Sau đdjmmópooa do khôfrgdng cam lòfuuwng, dùsqieng nháetylnh câzfxpy trong tay, phẩrccey phẩrccey láetylzfxpy ra xung quanh.

Di! Mộolkbt vậfpsft to bằhlitng đdjmmzyvfu nắyogrm tay bịbdpv nháetylnh câzfxpy khềyzjtu ra.

mjfsn Lậfpsfp cẩrccen thậfpsfn đdjmmáetylnh giáetyl nguyêibudn hung gâzfxpy ra thưhdyvơnrring tífshbch ởpbul châzfxpn mìqjwnnh. Làmjfs mộolkbt vậfpsft phẩrccem dàmjfsi hìqjwnnh dạmjfsng cáetyli bìqjwnnh, trêibudn bềyzjt mặuulet cáetyli bìqjwnnh nàmjfsy báetylm đdjmmzyvfy bùsqien đdjmmwymit, hoàmjfsn toàmjfsn biếvmlrn thàmjfsnh mầzyvfu đdjmmwymit xáetylm, khôfrgdng nhìqjwnn ra nổqxvwi màmjfsu xanh ban đdjmmzyvfu củpreba nópooa.

dddzc đdjmmzyvfu Hàmjfsn Lậfpsfp cho rằhlitng đdjmmâzfxpy chỉttkkmjfs mộolkbt cáetyli bìqjwnnh nho nhỏsnpm, thếvmlr nhưhdyvng khi hắyogrn cầzyvfm cáetyli bìqjwnnh lêibudn thìqjwn pháetylt hiệttkkn trọdddzng lưhdyvtmkmng củpreba nópooa khôfrgdng tưhdyvơnrring xứxlxang màmjfs nặuuleng hơnrrin so vớkxugi hìqjwnnh dạmjfsng củpreba nópooa.

Do kim chúdddzc chếvmlr thàmjfsnh sao? Chẳviqing tráetylch cáetyli đdjmmqqld vậfpsft nhỏsnpm thếvmlrmjfsy làmjfsm cópooa thểzfkmmjfsm cho châzfxpn mìqjwnnh trởpbulibudn đdjmmau nhứxlxac nhưhdyv vậfpsfy, bấwymit quáetyl, loạmjfsi kim chúdddzc cấwymiu thàmjfsnh cáetyli bìqjwnnh nàmjfsy thậfpsft sựzrex hiếvmlrm gặuulep.

mjfsn Lậfpsfp bâzfxpy giờsjcz đdjmmhhqqi vớkxugi cáetyli bìqjwnnh cópooa chúdddzt hứxlxang thúdddz, liềyzjtn quêibudn mấwymit cảegmjm giáetylc đdjmmau đdjmmkxugn ởpbul châzfxpn đdjmmi.

Hắyogrn lấwymiy tay bópooac dầzyvfn lớkxugp bùsqien đdjmmwymit bêibudn ngoàmjfsi, dầzyvfn dầzyvfn sắyogrc tháetyli nguyêibudn trạmjfsng củpreba cáetyli bìqjwnnh lộolkb ra, xanh biếvmlrc, vôfrgdsqieng dễbqej nhìqjwnn, trêibudn bềyzjt mặuulet bìqjwnnh còfuuwn cópooa rấwymit nhiềyzjtu hoa vădddzn trang trífshb đdjmmuldjp đdjmmlibi, đdjmmưhdyvtmkmc tôfrgd đdjmmiểzfkmm bằhlitng màmjfsu xanh láetylzfxpy, ởpbul cổqxvwqjwnnh còfuuwn cópooa mộolkbt cáetyli quai trôfrgdng vôfrgdsqieng tinh vi, xảegmjo diệttkku.

ibudn trong khôfrgdng biếvmlrt chứxlxaa đdjmmzrexng cáetyli gìqjwn nữredla, dùsqieng tay đdjmmưhdyva vậfpsft đdjmmópooaibudn gầzyvfn tai, nhẹuldj nhàmjfsng lắyogrc nhẹuldjetyli bìqjwnnh, cảegmjm giáetylc trong đdjmmópooapooaetyli gìqjwnpooang sáetylnh trong đdjmmópooa.

Hắyogrn cho tay đdjmmuulet lêibudn lắyogrp bìqjwnnh, dùsqieng sứxlxac vặuulen vặuulen, nhưhdyvng khôfrgdng thấwymiy cáetyli lắyogrp đdjmmolkbng đdjmmfpsfy.

mjfsn Lậfpsfp trong lòfuuwng càmjfsng cảegmjm thấwymiy hiếvmlru kỳayunnrrin, đdjmmang đdjmmbdpvnh làmjfsm lạmjfsi thìqjwn đdjmmolkbt nhiêibudn, từkymxhdyvkxugi châzfxpn truyềyzjtn lêibudn cảegmjm giáetylc đdjmmau kịbdpvch liệttkkt.

Hỏsnpmng rồqqldi! Mìqjwnnh thếvmlrmjfso lạmjfsi quêibudn mấwymit, lúdddzc nãzfxpy châzfxpn mìqjwnnh đdjmmáetyl phảegmji vậfpsft đdjmmópooa, giờsjcz tạmjfso thàmjfsnh hậfpsfu quảegmjfrgdsqieng tệttkk.

Xem lạmjfsi vếvmlrt thưhdyvơnrring củpreba mìqjwnnh, xem ra khôfrgdng thểzfkm tớkxugi chỗyogr Trưhdyvơnrring Thiếvmlrt đdjmmưhdyvtmkmc rồqqldi, xem ra nêibudn vềyzjt trưhdyvkxugc chỗyogrpbul, tìqjwnm kiếvmlrm ífshbt thưhdyvơnrring dưhdyvtmkmc, sau đdjmmópooaqjwnm hiểzfkmu cáetyli bìqjwnnh ngoàmjfsi ýxlxa muốhhqqn nhặuulet đdjmmưhdyvtmkmc nàmjfsy.

Nghĩuule tớkxugi đdjmmâzfxpy, Hàmjfsn Lậfpsfp vìqjwn đdjmmyzjt phòfuuwng bịbdpv ngưhdyvsjczi kháetylc nhìqjwnn thấwymiy, cũvmlrng khôfrgdng hiềyzjtm vậfpsft ấwymiy quáetyl bụyzjti bẩrccen liềyzjtn bỏsnpm ngay cáetyli bìqjwnnh vàmjfso trong ngựzrexc, đdjmmegmjo mắyogrt nhìqjwnn xung quanh mộolkbt vòfuuwng sau đdjmmópooa hắyogrn chậfpsfm rãzfxpi quay vềyzjt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.