Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1 : Sơn biên tiểu thôn

    trước sau   
"Anh ngốxtmz" trợrfdpn trừgkspng hai mắtavbt, nhìowian chằuzblm chằuzblm vàqnnno nójvgcc nhàqnnn đfpanưgbwfrfdpc tạazado thàqnnnnh từgksp cỏbwky dạazadi vàqnnnrfdpn trộuiojn lẫytcrn. Toàqnnnn thâbwkyn hắtavbn đfpanưgbwfrfdpc trùrfdpm bởgkspi mộuiojt cáplcui áplcuo bôfpanng đfpanãofbwnoze, ốxtmzqnnnng, nhìowian khôfpanng còqlsln ra hìowianh dạazadng ban đfpanâbwkyu, phảvtgdng phấqyzct táplcun pháplcut ra mộuiojt ívkzft mùrfdpi ẩcvaxm mốxtmzc.

pdivn cạazadnh hắtavbn còqlsln cójvgc mộuiojt ngưgbwftcmai nữgbwfa, làqnnn nhịrfdp ca Hàqnnnn Chúfznk, đfpanang ngủpdiv rấqyzct say sưgbwfa. Thỉhfgjnh thoảvtgdng cójvgc tiếhfwgng ngáplcuy nhèqnnn nhẹpjbu pháplcut ra từgksp đfpanójvgc.

plcuch giưgbwftcmang chừgkspng nửidrba trưgbwfrfdpng, làqnnn mộuiojt váplcuch tưgbwftcmang đfpanqyzct đfpanuzblplcut, vìowia thờtcmai gian đfpanãofbw quáplcubwkyu, trêpdivn váplcuch tưgbwftcmang đfpanãofbw xuấqyzct hiệywhmn vàqnnni vếhfwgt nứgbwft dàqnnni. Từgksp nhữgbwfng vếhfwgt nứgbwft đfpanójvgc, loáplcung thoáplcung truyềnozen đfpanếhfwgn thanh âbwkym oáplcun tháplcun củpdiva Hàqnnnn mẫytcru, ngoàqnnni ra còqlsln cójvgc thanh âbwkym Hàqnnnn phụgksp đfpanang húfznkt thuốxtmzc rấqyzct làqnnn hấqyzcp dẫytcrn.

'Anh ngốxtmz' từgksp từgksp nhắtavbm đfpanôfpani mắtavbt cójvgc chúfznkt bứgbwfc bốxtmzi lạazadi. Muốxtmzn thậkaoat nhanh chìowiam vàqnnno giấqyzcc ngủpdivbwkyu. Trong lòqlslng hắtavbn biếhfwgt rõejpqqnnnng, nếhfwgu bâbwkyy giờtcmaqnnnqlsln khôfpanng ngủpdiv ngay, ngàqnnny mai khôfpanng thểhicgqnnno dậkaoay sớngnum đfpanưgbwfrfdpc, cũnozeng khôfpanng thểhicgrfdpng đfpanáplcum bạazadn cùrfdpng đfpani đfpanxtmzn củpdivi đfpanưgbwfrfdpc.

"Anh ngốxtmz" họosnnqnnnn têpdivn Lậkaoap, loạazadi danh tựoqlujvgc ýoqcu nghĩlmzia nhưgbwf thếhfwgqnnny cha mẹpjbu hắtavbn khôfpanng cójvgc khảvtgdcxhong đfpanưgbwfa ra. Cáplcui nàqnnny làqnnn do phụgksp thâbwkyn hắtavbn dùrfdpng rưgbwfrfdpu oa đfpanrltnu chếhfwg bởgkspi thôfpangbwfơnsvqng, cầrltnu lãofbwo Trưgbwfơnsvqng trong thôfpann đfpanpdivt cho.

ofbwo Trưgbwfơnsvqng khi còqlsln trẻngnu, đfpanãofbw từgkspng làqnnnm thưgbwf đfpantedmng mấqyzcy năcxhom cho mộuiojt nhàqnnnjvgc tiềnozen trong thàqnnnnh. Làqnnn ngưgbwftcmai duy nhấqyzct trong thôfpann nhậkaoan biếhfwgt đfpanưgbwfrfdpc vàqnnni chữgbwf. Têpdivn gọosnni củpdiva hầrltnu hếhfwgt tiểhicgu hàqnnni tửidrb trong thôfpann, đfpannozeu làqnnn do lãofbwo Trưgbwfơnsvqng đfpanpdivt cho.


qnnnn Lậkaoap bịrfdp ngưgbwftcmai trong thôfpann gọosnni làqnnn "Anh ngốxtmz" khôfpanng phảvtgdi làqnnn do hắtavbn ngốxtmz hay đfpanrltnn thậkaoat sựoqlu, ngưgbwfrfdpc lạazadi, hắtavbn còqlsln làqnnn đfpangbwfa trẻngnu thôfpanng minh nhấqyzct làqnnnng, ngoàqnnni ra trôfpanng hắtavbn so vớngnui nhữgbwfng đfpangbwfa trẻngnu kháplcuc trong làqnnnng khôfpanng cójvgcowia kháplcuc biệywhmt. Trừgksp nhữgbwfng ngưgbwftcmai trong nhàqnnn ra, hắtavbn rấqyzct ívkzft khi nghe thấqyzcy nguờtcmai ta gọosnni têpdivn chívkzfnh thứgbwfc Hàqnnnn Lậkaoap củpdiva hắtavbn, màqnnn hầrltnu nhưgbwf chỉhfgjqnnn "Anh ngốxtmz", vàqnnnplcui têpdivn "Anh ngốxtmz"qnnny vẫytcrn đfpanưgbwfrfdpc sửidrb dụgkspng cho đfpanếhfwgn tậkaoan bâbwkyy giờtcma.

Sởgksplmziqnnnn Lậkaoap bịrfdp mọosnni ngưgbwftcmai ban cho hỗnmqxn danh "anh ngốxtmz"qnnnowia trong thôfpann vốxtmzn đfpanãofbwjvgc mộuiojt "anh ngốxtmzc" rồtedmi.

Đjhmyiềnozeu nàqnnny cũnozeng khôfpanng cójvgcowia to táplcut cảvtgd, tấqyzct cảvtgd nhữgbwfng đfpangbwfa trẻngnu kháplcuc trong thôfpann đfpannozeu cójvgc hỗnmqxn danh nhưgbwf "cẩcvaxu oa" hay "nhịrfdp đfpanvtgdn", so vớngnui danh tựoqlu "anh ngốxtmz" thìowiaqlsln khójvgc nghe hơnsvqn.

nozeng bởgkspi vậkaoay, Hàqnnnn Lậkaoap mặpdivc dùrfdp khôfpanng thívkzfch cáplcuch xưgbwfng hôfpanqnnny nhưgbwfng cũnozeng chỉhfgjjvgc thểhicg tựoqlu an ủpdivi mìowianh màqnnn thôfpani.

qnnnn Lậkaoap bềnoze ngoàqnnni trôfpanng khôfpanng đfpanưgbwfrfdpc vừgkspa mắtavbt, da tay thìowia đfpanen đfpanúfznka, đfpanívkzfch thựoqluc làqnnn mộuiojt đfpangbwfa trẻngnuowianh thưgbwftcmang chốxtmzn làqnnnng quêpdiv. Tuy nhiêpdivn, nộuioji tâbwkym củpdiva cậkaoau bélbwq thìowia khôfpanng hềnozefpanng nổuzbli, so vớngnui nhữgbwfng đfpangbwfa bélbwqrfdpng lứgbwfa tuổuzbli thìowia chívkzfn chắtavbn hơnsvqn nhiềnozeu. Hắtavbn từgksp nhỏbwky đfpanãofbwgbwfngnung tớngnui thếhfwg giớngnui phồtedmn hoa bêpdivn ngoàqnnni, mơnsvq rằuzblng cójvgc mộuiojt ngàqnnny, hắtavbn cójvgc thểhicg ra khỏbwkyi thôfpann làqnnnng, đfpani xem xem cáplcui thếhfwg giớngnui phùrfdp hoa màqnnnofbwo Trưgbwfơnsvqng thưgbwftcmang nójvgci đfpanếhfwgn.

Khi Hàqnnnn Lậkaoap nghĩlmzi đfpanếhfwgn ýoqcugbwfgkspng nàqnnny, hắtavbn khôfpanng dáplcum đfpannoze cậkaoap ra cho ngưgbwftcmai kháplcuc biếhfwgt. Nếhfwgu khôfpanng, nhấqyzct đfpanrfdpnh làqnnnm cho mọosnni ngưgbwftcmai trong thôfpann cảvtgdm thấqyzcy ngạazadc nhiêpdivn, mộuiojt tiểhicgu hàqnnni tửidrb miệywhmng còqlsln chưgbwfa khôfpanrfdpi sữgbwfa, thếhfwgqnnnplcum mơnsvqgbwfgkspng đfpanếhfwgn nhữgbwfng ýoqcu nghĩlmzi xa vờtcmai màqnnn ngay cảvtgd mộuiojt ngưgbwftcmai lớngnun cũnozeng chưgbwfa dáplcum nghĩlmzi đfpanếhfwgn. Cầrltnn phảvtgdi biếhfwgt rằuzblng, nhữgbwfng đfpanưgbwfa trẻngnu kháplcuc cùrfdpng tuổuzbli vớngnui Hàqnnnn Lậkaoap thìowia tầrltnm tuổuzbli nàqnnny chỉhfgj biếhfwgt đfpanuổuzbli gàqnnn, bắtavbt chójvgc, tấqyzct nhiêpdivn làqnnngksp đfpanâbwkyy sẽpxkg khôfpanng nójvgci đfpanếhfwgn nhữgbwfng kẻngnujvgc ýoqcu nghĩlmzi tha huơnsvqng cầrltnu thựoqluc.

Gia đfpanìowianh Hàqnnnn Lậkaoap cójvgc bảvtgdy miệywhmng ăcxhon, trêpdivn hắtavbn cójvgc hai vịrfdp huynh trưgbwfgkspng, mộuiojt tỷobkn tỷobkn, hắtavbn trong nhàqnnn đfpangbwfng thứgbwfgbwf, ngoàqnnni ra hắtavbn còqlsln cójvgc mộuiojt tiểhicgu muộuioji muộuioji nữgbwfa. Năcxhom nay hắtavbn vừgkspa mớngnui mưgbwftcmai tuổuzbli, gia cảvtgdnh bầrltnn hàqnnnn, cảvtgdcxhom cũnozeng khôfpanng cójvgc mấqyzcy bữgbwfa đfpanưgbwfrfdpc ăcxhon no. Mọosnni ngưgbwftcmai trong nhàqnnn đfpannozeu chỉhfgj mong đfpanưgbwfrfdpc ăcxhon đfpanpdiv no, mặpdivc đfpanpdivqyzcm.

qnnnn Lậkaoap lúfznkc nàqnnny, đfpanang mơnsvqnsvqqnnnng màqnnnng, tuy ngủpdivqnnn chưgbwfa ngủpdiv, trong đfpanrltnu vẫytcrn còqlsln phảvtgdng phấqyzct ýoqcu niệywhmm: Ngàqnnny mai lêpdivn núfznki, nhấqyzct đfpanrfdpnh sẽpxkg mang vềnoze cho tiểhicgu muộuioji muộuioji màqnnn hắtavbn yêpdivu thưgbwfơnsvqng nhấqyzct thậkaoat nhiềnozeu hồtedmng tưgbwfơnsvqng quảvtgd*, loạazadi quảvtgdqnnn muộuioji muộuioji hắtavbn thívkzfch nhấqyzct.

qnnno giữgbwfa trưgbwfa ngàqnnny thứgbwf hai, Hàqnnnn Lậkaoap dưgbwfngnui áplcunh nắtavbng chójvgci trang, lưgbwfng gùrfdpi bójvgc củpdivi cao bằuzblng nửidrba ngưgbwftcmai hắtavbn, trưgbwfngnuc ngựoqluc thìowia ôfpanm mộuiojt nắtavbm đfpanrltny hồtedmng tưgbwfơnsvqng quảvtgd, đfpanang từgksp ngọosnnn núfznki trởgksp vềnoze nhàqnnn. Lúfznkc nàqnnny, hắtavbn khôfpanng hềnoze biếhfwgt rằuzblng trong nhàqnnn đfpanang cójvgc mộuiojt vịrfdp kháplcuch đfpanếhfwgn chơnsvqi, màqnnn vịrfdp kháplcuch nàqnnny, chívkzfnh làqnnn ngưgbwftcmai cảvtgdi biếhfwgn vậkaoan mệywhmnh củpdiva hắtavbn.

Vịrfdp quívkzf kháplcuch nàqnnny, cùrfdpng hắtavbn cójvgc mốxtmzi quan hệywhm huyếhfwgt thốxtmzng rấqyzct gầrltnn, ôfpanng ta chívkzfnh làqnnn tam thúfznkc ruộuiojt củpdiva hắtavbn.

Nghe nójvgci, trong vùrfdpng, tạazadi tửidrbu lâbwkyu ởgksp tiểhicgu thàqnnnnh phụgksp cậkaoan, đfpanưgbwfrfdpc nguờtcmai ta tívkzfn nhiệywhmm đfpannoze bạazadt làqnnnm đfpanazadi chưgbwfgkspng quĩlmzi, chívkzfnh làqnnn ngưgbwftcmai màqnnn cha mẹpjbu hắtavbn thưgbwftcmang nójvgci. Hàqnnnn gia trong vòqlslng trăcxhom năcxhom trởgksp lạazadi đfpanâbwkyy, mớngnui lạazadi cójvgc thểhicg xuấqyzct hiệywhmn mộuiojt ngưgbwftcmai nhưgbwf tam thúfznkc củpdiva Hàqnnnn Lậkaoap.

qnnnn Lậkaoap từgksp nhỏbwky cho đfpanếhfwgn giờtcma, gặpdivp mặpdivt vịrfdp tam thúfznkc nàqnnny cũnozeng chỉhfgjqnnni lầrltnn. Đjhmyazadi ca củpdiva hắtavbn đfpanưgbwfrfdpc đfpani theo mộuiojt lãofbwo thợrfdpqnnnn trong thàqnnnnh đfpanhicg họosnnc việywhmc cũnozeng làqnnn do vịrfdp tam thúfznkc nàqnnny giớngnui thiệywhmu cho. Vịrfdp tam thúfznkc nàqnnny còqlsln thưgbwftcmang xuyêpdivn giấqyzcu mọosnni ngưgbwftcmai cấqyzcp cho cha mẹpjbu hắtavbn đfpantedm ăcxhon thứgbwfc uốxtmzng, chiếhfwgu cốxtmz tậkaoan tìowianh gia đfpanìowianh hắtavbn. Cũnozeng chívkzfnh vìowia vậkaoay, ấqyzcn tưgbwfrfdpng củpdiva Hàqnnnn Lậkaoap đfpanxtmzi vớngnui vịrfdp tam thúfznkc nàqnnny rấqyzct làqnnn tốxtmzt, hắtavbn cũnozeng biếhfwgt rằuzblng tuy cha mẹpjbu hắtavbn khôfpanng nójvgci ra miệywhmng nhưgbwfng trong tâbwkym cũnozeng rấqyzct cảvtgdm kívkzfch.

Đjhmyazadi ca hắtavbn chívkzfnh làqnnn niềnozem kiêpdivu hãofbwnh củpdiva cảvtgd nhàqnnn, nghe nójvgci làqnnnm thợrfdpqnnnn họosnnc đfpantedm, khôfpanng kểhicg ăcxhon ởgksp, mỗnmqxi tháplcung còqlsln nhậkaoan đfpanưgbwfrfdpc ba mưgbwfơnsvqi đfpantedmng bạazadc trắtavbng, đfpanrfdpi đfpanếhfwgn lúfznkc xuấqyzct sưgbwf, cójvgc ngưgbwftcmai thuêpdiv thìowia tiềnozen kiếhfwgm đfpanưgbwfrfdpc còqlsln nhiềnozeu hơnsvqn nữgbwfa.


Mỗnmqxi khi cha mẹpjbu đfpannoze cậkaoap đfpanếhfwgn đfpanazadi ca, thầrltnn tháplcui đfpannozeu bay bổuzblng, trôfpanng kháplcuc hẳhfgjn so vớngnui thưgbwftcmang ngàqnnny. Hàqnnnn Lậkaoap tuổuzbli tuy nhỏbwky, nhưgbwfng cũnozeng hâbwkym mộuioj khôfpanng thôfpani, côfpanng việywhmc vừgkspa lòqlslng sớngnum đfpanãofbwjvgc rồtedmi, đfpanójvgc chívkzfnh làqnnn theo mộuiojt vịrfdp thủpdiv nghệywhmgbwf phójvgc trong tiểhicgu thàqnnnnh họosnnc tậkaoap nấqyzcu ăcxhon, sau đfpanójvgc sẽpxkg trởgksp thàqnnnnh mộuiojt ngưgbwftcmai nấqyzcu ăcxhon cójvgc tay nghềnoze.

Ngay khi Hàqnnnn Lậkaoap nhìowian thấqyzcy mộuiojt ngưgbwftcmai toàqnnnn thâbwkyn diệywhmn y phụgkspc mớngnui, khuôfpann mặpdivt bélbwqo tròqlsln, thìowia biếhfwgt ngay đfpanójvgcqnnn tam thúfznkc củpdiva mìowianh, tâbwkym lýoqcufpanrfdpng hưgbwfng phấqyzcn.

Bỏbwky lạazadi đfpanáplcum củpdivi ra sau nhàqnnn xong, liềnozen tiếhfwgn lêpdivn nhàqnnnqnnnm lễpodc tham kiếhfwgn tam thúfznkc, ngoan ngoãofbwn cấqyzct tiếhfwgng chàqnnno: "tam thúfznkc hảvtgdo", rồtedmi sau đfpanójvgc đfpangbwfng yêpdivn mộuiojt bêpdivn, nghe phụgksp mẫytcru vàqnnn tam thúfznkc tròqlsl chuyệywhmn phiếhfwgm.

Tam thúfznkc cưgbwftcmai cưgbwftcmai nhìowian Hàqnnnn Lậkaoap, đfpanáplcunh giáplcu hắtavbn mộuiojt hồtedmi, luôfpann miệywhmng khen hắtavbn nhữgbwfng lờtcmai nhưgbwfqnnn "nghe lờtcmai" vớngnui "hiểhicgu việywhmc", sau đfpanójvgc lạazadi quay đfpanrltnu lạazadi, tiếhfwgp tụgkspc tròqlsl chuyệywhmn vớngnui phụgksp mẫytcru hắtavbn vềnoze mụgkspc đfpanívkzfch chuyếhfwgn đfpani lầrltnn nàqnnny củpdiva lãofbwo.

qnnnn Lậkaoap tuổuzbli còqlsln chưgbwfa lớngnun hẳhfgjn, nêpdivn khi nghe tam thúfznkc nójvgci hắtavbn cũnozeng khôfpanng hiểhicgu hếhfwgt, chỉhfgjqnnn hiểhicgu đfpanưgbwfrfdpc đfpanazadi kháplcui màqnnn thôfpani.

Nguyêpdivn lai làqnnn tam thúfznkc củpdiva hắtavbn làqnnnm việywhmc ởgksp mộuiojt tiểhicgu lâbwkyu, màqnnn tiểhicgu lâbwkyu nàqnnny lạazadi thuộuiojc vềnoze mộuiojt bang pháplcui giang hồtedmjvgcpdivn làqnnn "Thấqyzct huyềnozen môfpann". Môfpann pháplcui nàqnnny chia ra làqnnnm ngoạazadi môfpann vàqnnn nộuioji môfpann. Cáplcuch đfpanâbwkyy khôfpanng lâbwkyu, tam thúfznkc củpdiva hắtavbn cũnozeng đfpanãofbw chívkzfnh thứgbwfc trởgksp thàqnnnnh đfpanywhm tửidrb ngoạazadi môfpann củpdiva môfpann pháplcui đfpanójvgc, vàqnnnjvgc thểhicg đfpangbwfng ra đfpannoze cửidrbqnnni đfpantedmng nhỏbwky tuổuzbli ( từgksp bảvtgdy đfpanếhfwgn mưgbwftcmai hai tuổuzbli) tham gia khảvtgdo nghiệywhmm chiêpdivu thu đfpanywhm tửidrb củpdiva Thấqyzct huyềnozen môfpann.

Cứgbwfcxhom năcxhom mộuiojt lầrltnn, Thấqyzct huyềnozen môfpann lạazadi tổuzbl chứgbwfc kỳtyqs thi chiêpdivu lãofbwm đfpanywhm tửidrb, màqnnn cuộuiojc thi nàqnnny sẽpxkg đfpanưgbwfrfdpc tổuzbl chứgbwfc trong tháplcung tớngnui. Vớngnui mộuiojt ngưgbwftcmai khôfpanng khélbwqo, nhanh nhạazady lạazadi khôfpanng cójvgc con cáplcui, tựoqlu nhiêpdivn phảvtgdi nghĩlmzi đfpanếhfwgn đfpangbwfa cháplcuu Hàqnnnn Lậkaoap cójvgc đfpanuioj tuổuzbli thívkzfch hợrfdpp rồtedmi.

Cha củpdiva Hàqnnnn Lậkaoap vốxtmzn thậkaoan trọosnnng, nghe đfpanếhfwgn nhữgbwfng từgksp nhưgbwf "giang hồtedm" "môfpann pháplcui", trong lòqlslng cójvgc chúfznkt do dựoqlu, khôfpanng đfpanưgbwfa ra đfpanưgbwfrfdpc chủpdiv ýoqcu, liềnozen vớngnu ngay lấqyzcy đfpaniếhfwgu càqnnny, rívkzft lêpdivn mấqyzcy tiếhfwgng "ba tháplcup" "ba tháplcup", sau đfpanójvgc ngồtedmi yêpdivn tạazadi chỗnmqx, khôfpanng nójvgci câbwkyu gìowia nữgbwfa.

Theo lờtcmai tam thúfznkc nójvgci, thìowia trong phưgbwfơnsvqng viêpdivn mấqyzcy trăcxhom dặpdivm, Thấqyzct huyềnozen môfpann làqnnnfpann pháplcui xếhfwgp thứgbwf nhấqyzct, thứgbwf hai gìowia đfpanójvgc.

Chỉhfgj cầrltnn trởgksp thàqnnnnh đfpanywhm tửidrb nộuioji môfpann, chẳhfgjng nhữgbwfng sau nàqnnny, vừgkspa miễpodcn phívkzf tậkaoap võejpq, vừgkspa khôfpanng phảvtgdi lo lắtavbng chuyệywhmn ăcxhon uốxtmzng, màqnnn mỗnmqxi tháplcung còqlsln kiếhfwgm đfpanưgbwfrfdpc mộuiojt hai lưgbwfrfdpng bạazadc lẻngnu nữgbwfa. Hơnsvqn nữgbwfa cho dùrfdp khôfpanng trúfznkng tuyểhicgn trởgksp thàqnnnnh đfpanywhm tửidrb nộuioji môfpann, thìowianozeng cójvgc hi vọosnnng trởgksp thàqnnnnh đfpanywhm tửidrb ngoạazadi môfpann giốxtmzng nhưgbwf tam thúfznkc củpdiva hắtavbn, chuyêpdivn lo việywhmc làqnnnm sinh ýoqcu cho Thấqyzct huyềnozen môfpann.

Nghe đfpanếhfwgn cójvgc khảvtgdcxhong mỗnmqxi tháplcung kiếhfwgm đfpanưgbwfrfdpc mộuiojt hai lưgbwfrfdpng bạazadc trắtavbng, lạazadi còqlsln cójvgc thểhicgjvgcnsvq hộuioji trởgksp thàqnnnnh ngưgbwftcmai nhưgbwf tam thúfznkc, Hàqnnnn phụgksp cuốxtmzi cùrfdpng cũnozeng đfpanưgbwfa ra chủpdiv ýoqcu, đfpanáplcup ứgbwfng lờtcmai đfpannoze nghịrfdp củpdiva tam thúfznkc.

Tam thúfznkc thấqyzcy Hàqnnnn phụgksp đfpanáplcup ứgbwfng rồtedmi, trong lòqlslng rấqyzct cao hứgbwfng. Liềnozen lưgbwfu lạazadi vàqnnni lưgbwfrfdpng bạazadc, nójvgci tháplcung sau sẽpxkg đfpanếhfwgn dẫytcrn Hàqnnnn Lậkaoap đfpani, trong khoảvtgdng thờtcmai gian nàqnnny, cho hắtavbn ăcxhon uốxtmzng tốxtmzt hơnsvqn mộuiojt chúfznkt, bồtedmi bổuzbl thâbwkyn thểhicg đfpanhicgqlsln cójvgc thểhicg tham gia ứgbwfng thívkzf. Cuốxtmzi cùrfdpng, tam thúfznkc cùrfdpng cha mẹpjbu hắtavbn chàqnnno tạazadm biệywhmt nhau, xoa xoa đfpanrltnu hắtavbn rồtedmi ra khỏbwkyi cửidrba đfpani vềnoze.

qnnnn Lậkaoap mặpdivc dùrfdp nghe khôfpanng hoàqnnnn toàqnnnn hiểhicgu nhữgbwfng gìowia tam thúfznkc vừgkspa nójvgci, nhưgbwfng cójvgc khảvtgdcxhong vàqnnno thàqnnnnh, cójvgc thểhicg kiếhfwgm tiềnozen thìowia hắtavbn nghe làqnnn hiểhicgu đfpanưgbwfrfdpc.

Nguyệywhmn vọosnnng củpdiva hắtavbn từgksp trưgbwfngnuc đfpanếhfwgn nay, mắtavbt thấqyzcy cójvgc thểhicg thựoqluc hiệywhmn đfpanưgbwfrfdpc, hắtavbn trong mấqyzcy buổuzbli tốxtmzi liêpdivn tiếhfwgp, hưgbwfng phấqyzcn nêpdivn ngủpdiv khôfpanng yêpdivn.

Mộuiojt tháplcung sau, tam thúfznkc củpdiva hắtavbn theo đfpanúfznkng thờtcmai gian ưgbwfngnuc đfpanrfdpnh quay lạazadi thôfpann đfpanhicg dẫytcrn Hàqnnnn Lậkaoap đfpani. Trưgbwfngnuc khi đfpani, Hàqnnnn phụgksp dặpdivn dòqlsl, đfpanuiojng viêpdivn, chúfznkc phúfznkc Hàqnnnn Lậkaoap: Làqnnnm ngưgbwftcmai phảvtgdi thàqnnnnh thậkaoat, gặpdivp chuyệywhmn thìowiapdivn nhẫytcrn nhịrfdpn, khôfpanng nêpdivn cùrfdpng ngưgbwftcmai kháplcuc tranh chấqyzcp, màqnnnqnnnn mẫytcru dặpdivn hắtavbn cầrltnn phảvtgdi chúfznk ýoqcu thâbwkyn thểhicg, ăcxhon ngủpdiv cho tốxtmzt.

Ngồtedmi trêpdivn xe ngựoqlua, nhìowian thâbwkyn ảvtgdnh cha mẹpjbu xa dầrltnn, Hàqnnnn Lậkaoap cắtavbn chặpdivt hàqnnnm răcxhong, cốxtmz gắtavbng kìowiam nélbwqn khôfpanng cho nưgbwfngnuc mắtavbt chảvtgdy ra ngoàqnnni.

Tuy hắtavbn so vớngnui nhữgbwfng đfpangbwfa trẻngnurfdpng trang lứgbwfa thìowia chívkzfn chắtavbn hơnsvqn, nhưgbwfng dùrfdp sao thìowia hắtavbn vẫytcrn còqlsln làqnnn mộuiojt đfpangbwfa trẻngnu mớngnui mưgbwftcmai tuổuzbli, lầrltnn đfpanrltnu tiêpdivn xa nhàqnnnqnnnm cho hắtavbn cảvtgdm thấqyzcy cójvgc chúfznkt bàqnnnng hoàqnnnng, thưgbwfơnsvqng cảvtgdm. Trong tâbwkym lýoqcuqlsln non dạazadi củpdiva hắtavbn đfpanãofbw hạazad quyếhfwgt tâbwkym, đfpanrfdpi đfpanếhfwgn khi kiếhfwgm đfpanưgbwfrfdpc tiềnozen rồtedmi sẽpxkg ngay lậkaoap tứgbwfc rong ngựoqlua trởgksp vềnoze vớngnui cha mẹpjbu, khôfpanng xa rờtcmai nhau nữgbwfa.

qnnnn Lậkaoap từgksp trưgbwfngnuc khôfpanng cójvgc nghĩlmzi đfpanếhfwgn, chỉhfgjqnnn sau khi rờtcmai khỏbwkyi thôfpann làqnnnng hắtavbn mớngnui nhậkaoan ra, tiềnozen đfpanãofbw khôfpanng còqlsln ýoqcu nghĩlmzia vớngnui hắtavbn nhưgbwffznkc xưgbwfa nữgbwfa rồtedmi. Màqnnn hắtavbn mặpdivc nhiêpdivn khôfpanng biếhfwgt rằuzblng, con đfpanưgbwftcmang vậkaoan mệywhmnh củpdiva hắtavbn khôfpanng giốxtmzng nhưgbwf nhữgbwfng ngưgbwftcmai bìowianh thưgbwftcmang. Con đfpanưgbwftcmang tu tiêpdivn củpdiva hắtavbn bắtavbt đfpanrltnu từgksp đfpanâbwkyy.

* hồtedmng tưgbwfơnsvqng quảvtgd: Hìowianh nhưgbwfqnnn quảvtgd trứgbwfng cáplcu

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.