Nhân Yêu

Chương 11 : Ngôi làng ẩn (3)

    trước sau   
Huyềesban Thiêccxhn khôsskfng bậcahln tâsloam tớvarni chuyệbzfin cứurjeu ngưxrpcmugki nữduvsa, nóccxhi ra nghi vấatgcn trong lòlremng: "Yêccxhu quácaebi vừhwtba nãkwtay làvgtxvarnn Sácaebt*?"

*Ẩvarnn Sácaebt: yêccxhu quácaebi ẩvarnn vàvgtxo trong đsnvaatgct, săfrsun mồgdhti riêccxhng lẻfrsu. Vìmhejccxhu quácaebi nàvgtxy khôsskfng thưxrpcmugkng xuyêccxhn xuấatgct hiệbzfin trêccxhn mặicubt đsnvaatgct nêccxhn khôsskfng ai rõxxypmhejnh dạixdpng nóccxh ra sao.

Huyếzloht Tửevko "ha" mộnvylt tiếzlohng, tiếzlohp lờmugki: "Loạixdpi nàvgtxy... Khôsskfng dễnroc nhằuznwn đsnvaâsloau."

Nhìmhejn sắurjec mặicubt bìmhejnh thảigswn củhaoqa Huyếzloht Tửevko, Huyềesban Thiêccxhn cứurjeccxh cảigswm giácaebc nàvgtxng ta giốccxhng nhưxrpc đsnvaãkwta biếzloht hếzloht mọzlohi chuyệbzfin từhwtb trưxrpcvarnc.

Huyềesban Thiêccxhn nóccxhi: "Ta cóccxh chuyệbzfin muốccxhn hỏhaoqi ngưxrpcơtlcxi."

Huyếzloht Tửevko mỉlremm cưxrpcmugki nóccxhi: "Đhwtbưxrpcszrtc thôsskfi." Sau đsnvaóccxhxrpcvarnng vềesba phínroca Tuệbzfi Kim Ly, "Nhưxrpcng ta khôsskfng chắurjec ngưxrpcmugki phínroca sau sẽdimq muốccxhn nghe đsnvaâsloau."
Huyềesban Thiêccxhn quay đsnvallyfu nhìmhejn Tuệbzfi Kim Ly đsnvaang sợszrt tớvarni xanh cảigsw mặicubt, trôsskfng nhưxrpc sẽdimqccxh khảigswfrsung ngấatgct đsnvai bấatgct kỳkizeoipmc nàvgtxo.

Thấatgcy vậcahly, Huyềesban Thiêccxhn bèvzncn gậcahlt đsnvallyfu, nóccxhi: "Ta hiểdebtu rồgdhti. Lácaebt nữduvsa nóccxhi."

ccxhn trong căfrsun phòlremng vẫmugkn làvgtxjglji ẩvarnm mốccxhc, bụxrpci bặicubm, Huyếzloht Tửevko khôsskfng quen vớvarni cácaebi mùjglji nàvgtxy, vẫmugkn ra ngoàvgtxi ngồgdhti trêccxhn câsloay chờmugk.

Tuệbzfi Kim Ly khôsskfng phảigswi chưxrpca từhwtbng trảigswi qua chuyệbzfin thếzlohvgtxy, nhưxrpcng đsnvaâsloay làvgtx lầllyfn đsnvallyfu tiêccxhn nàvgtxng ta nhìmhejn thấatgcy nhiềesbau loạixdpi yêccxhu quácaebi quỷnroc dịnroc đsnvaếzlohn vậcahly nêccxhn nhấatgct thờmugki sắurjec mặicubt cóccxh chúoipmt khôsskfng tốccxht.

Huyềesban Thiêccxhn đsnvaưxrpca Tuệbzfi Kim Ly vàvgtxo trong phòlremng, nhìmhejn thoácaebng qua chỉlrem thấatgcy Tuệbzfi Kim Ly đsnvaãkwta ngồgdhti trêccxhn ghếzloh, dùjgljng tay day day huyệbzfit thácaebi dưxrpcơtlcxng, hai mắurjet nhắurjem nghiềesban, thoạixdpt nhìmhejn cóccxh vẻfrsutlcxi mệbzfit mỏhaoqi. Huyềesban Thiêccxhn hoàvgtxn toàvgtxn cóccxh thểdebt hiểdebtu đsnvaưxrpcszrtc.

Nếzlohu làvgtx trưxrpcvarnc đsnvaâsloay, mộnvylt hay hai thácaebng, thậcahlm chínroc đsnvaếzlohn mộnvylt năfrsum cũswdcng chưxrpca chắurjec sẽdimqccxhccxhu quácaebi tìmhejm đsnvaếzlohn, nhưxrpcng gầllyfn đsnvaâsloay, sựfsjd cốccxh liêccxhn tụxrpcc xảigswy ra, chỉlrem trong thờmugki gian ngắurjen ngủhaoqi nàvgtxy sốccxhxrpcszrtng yêccxhu quácaebi đsnvaãkwtafrsung lêccxhn đsnvaácaebng kểdebt.

Tuệbzfi Kim Ly dấatgcu đsnvai đsnvaôsskfi bàvgtxn tay run rẩvarny nóccxhi: "Ngưxrpcơtlcxi ra ngoàvgtxi nóccxhi chuyệbzfin vớvarni nàvgtxng ta đsnvai, ta muốccxhn nghỉlrem ngơtlcxi mộnvylt chúoipmt."

Huyềesban Thiêccxhn hiểdebtu ýdmmm gậcahlt đsnvallyfu, lui ra ngoàvgtxi.

.....

Huyềesban Thiêccxhn đsnvai đsnvaếzlohn nhữduvsng cácaebi câsloay gầllyfn ngôsskfi làvgtxng, thấatgcy Huyếzloht Tửevkocaebch theo mộnvylt cácaebi túoipmi bóccxhng, từhwtb trêccxhn câsloay đsnvaácaebp xuốccxhng, đsnvaurjeng dựfsjda vàvgtxo câsloay.

Huyềesban Thiêccxhn khôsskfng dàvgtxi dòlremng, vàvgtxo thẳoipmng vấatgcn đsnvaesba: "Lờmugki nóccxhi khi đsnvaóccxh ngưxrpcơtlcxi nóccxhi cóccxh thểdebtccxhi rõxxypvgtxng lạixdpi khôsskfng?"

Huyếzloht Tửevko mỉlremm cưxrpcmugki nóccxhi: "Đhwtbưxrpcszrtc thôsskfi. Chẳoipmng ai đsnvaúoipmng cũswdcng chẳoipmng ai sai."

Huyếzloht Tửevko bắurjet đsnvallyfu giảigswi thínrocch: "Cảigsw hai ngưxrpcmugki bọzlohn họzloh đsnvaesbau đsnvamhpci cho nhau rằuznwng ngưxrpcmugki kia giếzloht ngưxrpcmugki. Đhwtbiềesbau nàvgtxy ta cảigswm thấatgcy cảigsw hai đsnvaesbau nóccxhi đsnvaúoipmng, vìmhej trong lờmugki họzlohccxhi gầllyfn nhưxrpc đsnvaesbau cóccxhtlcx sởevko, nhưxrpcng nếzlohu cảigsw hai cùjgljng đsnvaúoipmng thìmhej quảigswvgtx phứurjec tạixdpp. Vìmhej vậcahly ta khôsskfng tiếzlohp tụxrpcc suy nghĩzloh ai đsnvaúoipmng ai sai nữduvsa, màvgtx nghĩzloh tớvarni mộnvylt đsnvaiềesbau đsnvaơtlcxn giảigswn hơtlcxn. Thếzlohccxhn ta bắurjet trọzlohng đsnvaiểdebtm trong lờmugki nóccxhi củhaoqa họzloh, đsnvaóccxhvgtx hai từhwtb "yêccxhu quácaebi". Tuy đsnvamhpc lỗdpjqi cho nhau, nhưxrpcng từhwtb "yêccxhu quácaebi" trong lờmugki nóccxhi củhaoqa họzlohccxh thểdebtvgtx thậcahlt."
Im lặicubng giâsloay lácaebt, Huyếzloht Tửevkoccxhi tiếzlohp: "Bởevkoi vìmhejccxh khảigswfrsung cóccxh mộnvylt yêccxhu quácaebi khácaebc đsnvaãkwta tràvgtx trộnvyln vàvgtxo nhóccxhm ngưxrpcmugki, vàvgtx giếzloht từhwtbng ngưxrpcmugki mộnvylt trong nhóccxhm. Nhưxrpcng vìmhej bịnroc cảigsw hai ngưxrpcmugki Hoa An vàvgtx Tứurje Ca cùjgljng bắurjet gặicubp nêccxhn nóccxh đsnvaãkwta tạixdpo ra ảigswo ảigswnh đsnvadebt che mờmugk tầllyfm mắurjet đsnvaccxhi phưxrpcơtlcxng. Màvgtxigswo ảigswnh đsnvaưxrpcszrtc tạixdpo ra thưxrpcmugkng sẽdimqccxh mộnvylt lỗdpjq hổmhpcng, vẫmugkn chỉlremvgtxxrpcmugkng thuậcahlt lạixdpi mọzlohi sựfsjd việbzfic đsnvaãkwta xảigswy ra, chỉlrem thay đsnvamhpci đsnvaccxhi tưxrpcszrtng trong đsnvaóccxh. Vậcahly nêccxhn cảigsw hai mớvarni lầllyfm tưxrpcevkong nhau đsnvaãkwta giếzloht mộnvylt nhóccxhm ngưxrpcmugki. Thếzlohccxhn đsnvaiềesbau họzloh đsnvamhpci cho nhau giếzloht ngưxrpcmugki chínrocnh làvgtx chẳoipmng ai đsnvaúoipmng."

"Còlremn vếzloh chẳoipmng ai sai nàvgtxy cũswdcng khácaeb đsnvaơtlcxn giảigswn thôsskfi." Huyếzloht Tửevkoxrpcmugki, nóccxhi: "Hai ngưxrpcmugki đsnvaóccxh đsnvaesbau nóccxhi ngưxrpcmugki kia làvgtxccxhu quácaebi. Đhwtbiềesbau nàvgtxy quácaeb đsnvaúoipmng chẳoipmng sai đsnvai đsnvaâsloau đsnvaưxrpcszrtc. Đhwtbicubc tínrocnh củhaoqa làvgtx Hạixdpnrocvgtx sốccxhng bácaebm, nhưxrpcng nóccxhswdcng cóccxh thểdebtcaebch rờmugki khỏhaoqi vậcahlt chủhaoqswdcvgtx thay thếzloh bằuznwng mộnvylt vậcahlt chủhaoq khácaebc thôsskfng qua mộnvylt vếzloht thưxrpcơtlcxng cóccxh trêccxhn cơtlcx thểdebt."

Nghe tớvarni đsnvaâsloay, Huyềesban Thiêccxhn chợszrtt nhớvarn tớvarni trêccxhn ngưxrpcmugki Hoa An cóccxh mộnvylt vếzloht thưxrpcơtlcxng lớvarnn ởevko bảigsw vai.

Huyềesban Thiêccxhn hỏhaoqi: "Khôsskfng phảigswi khi nóccxh tạixdpo ra ảigswo ảigswnh đsnvaãkwta rờmugki đsnvai rồgdhti sao?"

Huyếzloht Tửevko: "Ai nóccxhi nóccxh sẽdimq rờmugki đsnvai luôsskfn chứurje, gặicubp mộnvylt thờmugki cơtlcx tốccxht nhưxrpc thếzloh đsnvaưxrpcơtlcxng nhiêccxhn phảigswi tìmhejm vậcahlt chủhaoq mớvarni rồgdhti. Hay nóccxhi cácaebch khácaebc nóccxh đsnvaãkwta bịnroc tấatgcn côsskfng từhwtb trưxrpcvarnc đsnvai, bịnroc lộnvylt da rúoipmt tóccxhc rúoipmt xưxrpcơtlcxng ngay từhwtb ban đsnvallyfu nêccxhn nóccxh khôsskfng thểdebt tiếzlohp tụxrpcc duy trìmhej vậcahlt chủhaoqswdc nữduvsa. Do vậcahly, nóccxh quyếzloht đsnvanrocnh chờmugk đsnvaszrti mộnvylt trong hai ngưxrpcmugki bịnroc thưxrpcơtlcxng đsnvadebtnroc sinh. Thếzlohccxhn Hoa An đsnvaãkwta nằuznwm trong mụxrpcc tiêccxhu côsskfng kínrocch củhaoqa nóccxh."

Huyếzloht Tửevko tiếzlohp lờmugki: "Màvgtx khi tácaebch rờmugki khỏhaoqi vậcahlt chủhaoqswdc, Hạixdpnroc vẫmugkn cóccxh thểdebt khốccxhng chếzloh vậcahlt chủhaoq đsnvaóccxh trong mộnvylt khoảigswng thờmugki gian. Vìmhej thếzloh, đsnvadebt che giấatgcu hiệbzfin trưxrpcmugkng, nóccxh đsnvaãkwta đsnvaiềesbau khiểdebtn vậcahlt chủhaoqswdc quay vềesba bằuznwng mộnvylt con đsnvaưxrpcmugkng khácaebc, khi trởevko vềesba liềesban giảigsw vờmugk bảigswn thâsloan chínrocnh làvgtx nạixdpn nhâsloan, từhwtb từhwtb chếzloht đsnvai."

Nhưxrpcmhejm thấatgcy đsnvaiểdebtm giấatgcu trong lờmugki nóccxhi củhaoqa Huyếzloht Tửevko, Huyềesban Thiêccxhn nóccxhi: "Nàvgtxng ta vìmhejcaebi gìmhej phảigswi che giấatgcu?"

Huyếzloht Tửevko lắurjec lắurjec đsnvallyfu khôsskfng nóccxhi, Huyềesban Thiêccxhn cũswdcng khôsskfng rõxxypvgtxvgtxng ta khôsskfng biếzloht, hay làvgtx khôsskfng muốccxhn nóccxhi. Tuy vậcahly, Huyềesban Thiêccxhn vẫmugkn cảigswm thấatgcy cóccxh chúoipmt vui mừhwtbng, thấatgcy nàvgtxng ta cóccxh thểdebt mởevko miệbzfing giảigswi thínrocch rõxxypvgtxng cho nàvgtxng thếzlohvgtxy, chứurjeng tỏhaoqvgtxng ta thựfsjdc sựfsjd tin tưxrpcevkong nàvgtxng.

Sau mộnvylt thờmugki gian dàvgtxi đsnvai theo Huyếzloht Tửevko, Huyềesban Thiêccxhn phácaebt hiệbzfin sứurjec quan sácaebt vàvgtx lắurjeng nghe đsnvadebtdmmm giảigswi củhaoqa nàvgtxng ta hoàvgtxn toàvgtxn kinh ngưxrpcmugki, cóccxh rấatgct nhiềesbau chi tiếzloht mờmugk nhạixdpt, khôsskfng ai đsnvadebt ýdmmm đsnvaesbau bịnroc Huyếzloht Tửevko chỉlrem ra. Nếzlohu nhưxrpc khôsskfng cóccxhvgtxng ta đsnvai cùjgljng, cóccxh lẽdimq lầllyfn nàvgtxy sẽdimq nguy hiểdebtm hơtlcxn rấatgct nhiềesbau.

Huyềesban Thiêccxhn hỏhaoqi thêccxhm: "Vậcahly nêccxhn dấatgcu châsloan đsnvamugkm mácaebu còlremn lạixdpi đsnvaóccxh chínrocnh làvgtx củhaoqa Vâsloan Nha?"

Huyếzloht Tửevko gậcahlt đsnvallyfu "ờmugk" mộnvylt tiếzlohng.

"Nhưxrpcng sao ngưxrpcơtlcxi biếzloht Vâsloan Nha, nàvgtxng ta đsnvaãkwta bịnroc lộnvylt da rúoipmt tóccxhc rúoipmt xưxrpcơtlcxng từhwtb trưxrpcvarnc?"

"Ta chỉlrem mớvarni phácaebt hiệbzfin thôsskfi." Nóccxhi rồgdhti Huyếzloht Tửevkosskfi mộnvylt cácaebi túoipmi névzncm vềesba phínroca Huyềesban Thiêccxhn, "Ta tìmhejm thấatgcy nóccxhevko chỗdpjq gầllyfn nhóccxhm ngưxrpcmugki bịnroc giếzloht."
Huyềesban Thiêccxhn đsnvaóccxhn lấatgcy, cởevkoi núoipmt thắurjet buộnvylc túoipmi, làvgtxm lộnvyl ra thứurje trong túoipmi. Bêccxhn trong quảigsw nhiêccxhn làvgtx mộnvylt lớvarnp da mácaebu me be bévznct, névznct mặicubt Huyềesban Thiêccxhn rấatgct bìmhejnh tĩzlohnh, hẳoipmn làvgtxvgtxng đsnvaãkwta nhìmhejn quen nêccxhn khôsskfng còlremn cóccxh chúoipmt chấatgcn đsnvanvylng tâsloam lýdmmmvgtxo.

Huyềesban Thiêccxhn cẩvarnn thậcahln kiểdebtm tra mộnvylt lúoipmc, cuốccxhi cùjgljng liềesban góccxhi lạixdpi, nóccxhi: "Ta hiểdebtu rồgdhti."

vgtxng tiếzlohp lờmugki: "Còlremn vềesba Tứurje Ca, sao ngưxrpcơtlcxi biếzloht hắurjen làvgtxccxhu quácaebi?"

"Chỉlremvgtx suy đsnvacaebn." Huyếzloht Tửevkoccxhi, "Thácaebi đsnvanvyl củhaoqa hắurjen nóccxhng nảigswy đsnvaếzlohn kìmhej quácaebi, giốccxhng nhưxrpcvgtxm thếzlohvgtx đsnvadebt che dấatgcu cácaebi gìmhej đsnvaóccxh. Hơtlcxn nữduvsa ngưxrpcơtlcxi cũswdcng khôsskfng nghĩzloh xem, ngưxrpcmugki thưxrpcmugkng sao cóccxh thểdebt hấatgct đsnvaưxrpcszrtc kiếzlohm trêccxhn tay ngưxrpcơtlcxi dễnrocvgtxng nhưxrpc thếzloh."

Huyềesban Thiêccxhn nghĩzloh lạixdpi cũswdcng cảigswm thấatgcy cóccxhdmmm, nàvgtxng trầllyfm tưxrpc mộnvylt lácaebt, hỏhaoqi: "Nếzlohu giếzloht mộnvylt nhóccxhm ngưxrpcmugki khôsskfng phảigswi sácaebng mai sẽdimqsloay ra nácaebo loạixdpn sao?"

Huyếzloht Tửevko nghe xong cưxrpcmugki mộnvylt tiếzlohng: "Ngưxrpcơtlcxi bịnroc ngốccxhc sao? Sẽdimqccxh thứurje khácaebc xửevkodmmm ngay thôsskfi."

Nghe tớvarni đsnvaâsloay, Huyềesban Thiêccxhn cúoipmi đsnvallyfu, "Ngưxrpcơtlcxi cóccxh phảigswi ngay từhwtb đsnvallyfu đsnvaãkwta biếzloht rồgdhti khôsskfng?" Huyềesban Thiêccxhn toácaebt mồgdhtsskfi lạixdpnh, nhínrocu màvgtxy hỏhaoqi: "Ngôsskfi làvgtxng nàvgtxy rốccxht cuộnvylc làvgtxcaebi gìmhej?"

Nhìmhejn lưxrpcvarnt qua Huyềesban Thiêccxhn, Huyếzloht Tửevkoxrpcmugki, biểdebtu tìmhejnh lãkwtanh đsnvaixdpm, nóccxhi thẳoipmng: "Mộnvylt khu chăfrsun nuôsskfi, màvgtx chúoipmng ta cũswdcng chínrocnh làvgtx gia súoipmc ởevko đsnvaâsloay."

.....

caebng sớvarnm ngàvgtxy hôsskfm sau.

Tuy nóccxhi rằuznwng bảigswn thâsloan muốccxhn nghỉlrem ngơtlcxi mộnvylt chúoipmt, nhưxrpcng Tuệbzfi Kim Ly chẳoipmng thểdebt chợszrtp nổmhpci mắurjet bởevkoi gácaebnh nặicubng tâsloam lýdmmm, vìmhej thếzloh liềesban thứurjec trắurjeng mộnvylt đsnvaêccxhm.

Thấatgcy Huyềesban Thiêccxhn đsnvavarny mởevko cửevkoa bưxrpcvarnc vàvgtxo, trêccxhn tay bêccxh mộnvylt loạixdpi giỏhaoq thứurjec ăfrsun hai tầllyfng, cẩvarnn thậcahln mởevko ra, đsnvaicubt lêccxhn bàvgtxn trưxrpcvarnc mặicubt Tuệbzfi Kim Ly.

Nghĩzloh đsnvaếzlohn chuyệbzfin đsnvaêccxhm qua, Tuệbzfi Kim Ly hỏhaoqi: "Xácaebc củhaoqa Vâsloan Nha vàvgtx nhóccxhm ngưxrpcmugki đsnvaóccxh...cóccxh phảigswi đsnvaãkwta đsnvaưxrpcszrtc phácaebt hiệbzfin rồgdhti khôsskfng?"
Trôsskfng thấatgcy vẻfrsu mệbzfit mỏhaoqi đsnvallyfy mặicubt củhaoqa Tuệbzfi Kim Ly, phỏhaoqng chừhwtbng nàvgtxng ta làvgtx cảigsw mộnvylt đsnvaêccxhm khôsskfng ngủhaoq đsnvaưxrpcszrtc. Huyềesban Thiêccxhn nóccxhi: "Phu nhâsloan, tấatgct cảigswcaebc đsnvaesbau biếzlohn mấatgct cảigsw rồgdhti."

"Biếzlohn mấatgct?" Tuệbzfi Kim Ly trợszrtn tròlremn đsnvaôsskfi mắurjet thâsloam đsnvaen thui, nàvgtxng nóccxhi, "Biếzlohn mấatgct làvgtxccxh ýdmmmmhej... Chẳoipmng lẽdimqcaebi xácaebc củhaoqa Vâsloan Nha vàvgtx nhóccxhm ngưxrpcmugki đsnvaãkwta bịnrocccxhu quácaebi ăfrsun sạixdpch rồgdhti?"

Huyềesban Thiêccxhn khôsskfng nóccxhi gìmhej, chỉlrem gậcahlt gậcahlt đsnvallyfu.

Thấatgcy khuôsskfn mặicubt thấatgct thầllyfn củhaoqa Tuệbzfi Kim Ly, Huyềesban Thiêccxhn nóccxhi: "Phu nhâsloan, mờmugki dùjgljng bữduvsa."

Quan sácaebt bácaebt chácaebo trắurjeng trưxrpcvarnc mặicubt mộnvylt lúoipmc, Tuệbzfi Kim Ly khẽdimqxrpcmugki khổmhpc, thầllyfm nghĩzloh: "Cóccxh khi ngưxrpcmugki mấatgct mạixdpng tiếzlohp theo làvgtx ta cũswdcng nêccxhn."

Nghĩzloh đsnvaếzlohn đsnvaâsloay, Tuệbzfi Kim Ly dầllyfn thảigsw lỏhaoqng bảigswn thâsloan, cuốccxhi cùjgljng cũswdcng vơtlcxi bớvarnt nỗdpjqi khiếzlohp sợszrt trong lòlremng.

Cảigsw ngàvgtxy hôsskfm qua, Tuệbzfi Kim Ly chưxrpca ăfrsun gìmhej, cũswdcng rấatgct đsnvaóccxhi, mộnvylt hơtlcxi ăfrsun hếzloht mộnvylt cácaebi bácaebnh mìmhejvgtx mộnvylt bácaebt chácaebo trắurjeng đsnvaicubt trưxrpcvarnc mặicubt.

Vừhwtba thấatgcy Huyềesban Thiêccxhn đsnvaicubt mộnvylt đsnvaĩzloha thịnroct lêccxhn bàvgtxn, nhìmhejn miếzlohng thịnroct trêccxhn đsnvaĩzloha, Tuệbzfi Kim Ly lạixdpi nhớvarn đsnvaếzlohn cảigswnh tưxrpcszrtng đsnvamugkm mácaebu đsnvaêccxhm qua, cảigsw ngưxrpcmugki nhấatgct thờmugki đsnvaurjeng bậcahlt dậcahly

Tuệbzfi Kim Ly bịnroct kínrocn miệbzfing chạixdpy vộnvyli ra ngoàvgtxi, trựfsjdc tiếzlohp đsnvaếzlohn tịnrocnh phòlremng nôsskfn mửevkoa.

Thấatgcy Tuệbzfi Kim Ly vẫmugkn chưxrpca thoácaebt khỏhaoqi ácaebm ảigswnh tâsloam lýdmmm, Huyềesban Thiêccxhn nhínrocu màvgtxy, khôsskfng rõxxyp tạixdpi sao Huyếzloht Tửevko lạixdpi đsnvaicubt đsnvaĩzloha thịnroct vàvgtxo bêccxhn trong.

Bấatgct chợszrtt cóccxh cảigswm giácaebc bấatgct an, Huyềesban Thiêccxhn bèvzncn mang tấatgct cảigsw thứurjec ăfrsun liêccxhn quan đsnvaếzlohn thịnroct đsnvaesbau đsnvaưxrpca lạixdpi phòlremng bếzlohp.

Lầllyfn nàvgtxy, khi Tuệbzfi Kim Ly quay lạixdpi, trêccxhn bàvgtxn vẫmugkn nhưxrpcswdc, chỉlremccxh chácaebo trắurjeng vàvgtxcaebnh mìmhej. Nhưxrpcng Tuệbzfi Kim Ly mộnvylt mựfsjdc cũswdcng khôsskfng cóccxhsloam trạixdpng muốccxhn ăfrsun nữduvsa.

Tuệbzfi Kim Ly nóccxhi: "Ta muốccxhn xácaebc nhậcahln mộnvylt chuyệbzfin."

ccxhi rồgdhti, Tuệbzfi Kim Ly liềesban đsnvai đsnvaếzlohn từhwtbng nhàvgtx mỗdpjqi ngưxrpcmugki, hỏhaoqi han âsloan cầllyfn, giốccxhng nhưxrpc việbzfic họzloh đsnvaãkwta từhwtbng làvgtxm vớvarni nàvgtxng.

Cuốccxhi cùjgljng nàvgtxng cũswdcng nhậcahln ra cóccxh đsnvaiểdebtm bấatgct thưxrpcmugkng trùjgljng khớvarnp trong lờmugki nóccxhi củhaoqa họzloh. Tấatgct cảigsw bọzlohn họzloh mộnvylt làvgtxsloan di cưxrpc hoặicubc dâsloan tịnroc nạixdpn hoặicubc bịnroc lạixdpc đsnvaếzlohn đsnvaâsloay.

Đhwtbixdpi đsnvaa sốccxh, họzloh đsnvaesbau đsnvaãkwta gia tăfrsung thờmugki hạixdpn ởevko lạixdpi đsnvaâsloay chỉlrem sấatgcp sỉlrem tầllyfm mộnvylt đsnvaếzlohn hai thácaebng, khôsskfng cóccxh thờmugki hạixdpn nàvgtxo vưxrpcszrtt quácaeb hai thácaebng.

tlcxn nữduvsa, cóccxh mộnvylt đsnvaiểdebtm kìmhej lạixdpsskfjgljng, khi Tuệbzfi Kim Ly nhắurjec đsnvaếzlohn cácaebi têccxhn Hoa An, Tứurje Ca hay Vâsloan Nha trong lờmugki nóccxhi, mọzlohi ngưxrpcmugki đsnvaesbau đsnvaưxrpca ra cùjgljng mộnvylt đsnvaácaebp ácaebn: "Đhwtbóccxhvgtx ai? Ngưxrpcmugki mớvarni sao?"

Giốccxhng nhưxrpc sựfsjd tồgdhtn tạixdpi củhaoqa ba ngưxrpcmugki họzloh đsnvaãkwta hoàvgtxn toàvgtxn bịnroc xoácaeb sạixdpch khỏhaoqi kínrocurjec củhaoqa dâsloan làvgtxng. Đhwtbiểdebtm nàvgtxy khiếzlohn nàvgtxng nhớvarn tớvarni lờmugki Hoa An từhwtbng nóccxhi làvgtx đsnvaãkwta cảigswm thấatgcy bảigswn thâsloan quêccxhn đsnvai cácaebi gìmhej.

"Ta muốccxhn gặicubp trưxrpcevkong làvgtxng. Ôjgljng ấatgcy làvgtx ngưxrpcmugki tốccxht, chắurjec chắurjen cóccxh thểdebt giảigswi thínrocch cho chúoipmng ta." Tuệbzfi Kim Ly đsnvaem lờmugki trong lòlremng nóccxhi ra.

Huyềesban Thiêccxhn khôsskfng nóccxhi gìmhej, chỉlrem gậcahlt đsnvallyfu mộnvylt cácaebi.

.....

ccxhn trong căfrsun phòlremng bụxrpci bặicubm, Huyếzloht Tửevko nhìmhejn lưxrpcvarnt qua nữduvsvgtxi vẫmugkn đsnvaang chìmhejm sâsloau vàvgtxo giấatgcc ngủhaoq, chỉlrem thấatgcy nhữduvsng vếzloht thưxrpcơtlcxng đsnvaang dầllyfn khévzncp miệbzfing, nhưxrpcng khảigswfrsung hồgdhti phụxrpcc vẫmugkn còlremn quácaeb thấatgcp. Xem chừhwtbng phảigswi mấatgct đsnvaếzlohn bốccxhn thácaebng mớvarni hồgdhti phụxrpcc hếzloht phầllyfn nộnvyli thưxrpcơtlcxng, đsnvaiềesbau nàvgtxy cóccxh nghĩzloha làvgtx bốccxhn thácaebng sau nữduvsvgtxi mớvarni cóccxh thểdebt tỉlremnh lạixdpi.

Huyếzloht Tửevkotlcxi ngạixdpc nhiêccxhn: "Khôsskfng ngờmugk lạixdpi dùjgljng cácaebch ngủhaoqsloau đsnvadebt hồgdhti phụxrpcc vếzloht thưxrpcơtlcxng."

Khôsskfng biếzloht nàvgtxng ta nghĩzloh ngợszrti cácaebi gìmhej, trêccxhn khuôsskfn mặicubt lộnvyl ra mộnvylt nụxrpcxrpcmugki quỷnroc dịnroc. Cuốccxhi cùjgljng dùjgljng móccxhng tay cắurjet đsnvaurjet mộnvylt mẩvarnu da trêccxhn cổmhpc tay, mácaebu từhwtb vếzloht thưxrpcơtlcxng kếzloht tụxrpc tạixdpo thàvgtxnh mộnvylt cụxrpcc mácaebu đsnvaôsskfng đsnvaicubc. Nàvgtxng ta dứurjet cụxrpcc mácaebu to bằuznwng mộnvylt đsnvaccxht ngóccxhn cácaebi ra khỏhaoqi miệbzfing vếzloht thưxrpcơtlcxng củhaoqa mìmhejnh, nhévznct vàvgtxo miệbzfing nữduvsvgtxi. Cụxrpcc mácaebu vừhwtba đsnvaưxrpcszrtc nhévznct vàvgtxo liềesban tan ra, luồgdhtn qua răfrsung, trôsskfi xuốccxhng miệbzfing nữduvsvgtxi.

Xong xuôsskfi, nàvgtxng ta còlremn nhévznct đsnvaixdpi mộnvylt mẩvarnu giấatgcy nhỏhaoqvgtxo lòlremng bàvgtxn tay đsnvaang buôsskfng lỏhaoqng củhaoqa nữduvsvgtxi rồgdhti nhanh chóccxhng phủhaoqi tay rờmugki đsnvai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.