Nhân Yêu

Chương 11 : Ngôi làng ẩn (3)

    trước sau   
Huyềgnqpn Thiêxtfvn khôakkzng bậdxvjn tâwgltm tớexpji chuyệxnxon cứtaqdu ngưrkzdwnqsi nữdygka, nópwbyi ra nghi vấfyrjn trong lòtyvbng: "Yêxtfvu quáxtfvi vừuzrra nãsxqey làhwmguworn Sáxtfvt*?"

*Ẩuworn Sáxtfvt: yêxtfvu quáxtfvi ẩhtejn vàhwmgo trong đdxvjfyrjt, săxnxon mồwjngi riêxtfvng lẻrkzd. Vìgrfkxtfvu quáxtfvi nàhwmgy khôakkzng thưrkzdwnqsng xuyêxtfvn xuấfyrjt hiệxnxon trêxtfvn mặakkzt đdxvjfyrjt nêxtfvn khôakkzng ai rõlmfygrfknh dạxcmsng nópwby ra sao.

Huyếxnxot Tửtyvb "ha" mộcxurt tiếxnxong, tiếxnxop lờwnqsi: "Loạxcmsi nàhwmgy... Khôakkzng dễbkmh nhằwmomn đdxvjâwgltu."

Nhìgrfkn sắbigmc mặakkzt bìgrfknh thảrpjnn củrpjna Huyếxnxot Tửtyvb, Huyềgnqpn Thiêxtfvn cứtaqdpwby cảrpjnm giáxtfvc nàhwmgng ta giốyyxdng nhưrkzd đdxvjãsxqe biếxnxot hếxnxot mọayeni chuyệxnxon từuzrr trưrkzdexpjc.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn nópwbyi: "Ta cópwby chuyệxnxon muốyyxdn hỏgnqpi ngưrkzdơwmomi."

Huyếxnxot Tửtyvb mỉriygm cưrkzdwnqsi nópwbyi: "Đkbjuưrkzdxcmsc thôakkzi." Sau đdxvjópwbyrkzdexpjng vềgnqp phíuzrra Tuệxnxo Kim Ly, "Nhưrkzdng ta khôakkzng chắbigmc ngưrkzdwnqsi phíuzrra sau sẽjofe muốyyxdn nghe đdxvjâwgltu."
Huyềgnqpn Thiêxtfvn quay đdxvjqjgzu nhìgrfkn Tuệxnxo Kim Ly đdxvjang sợxcms tớexpji xanh cảrpjn mặakkzt, trôakkzng nhưrkzd sẽjofepwby khảrpjnxnxong ngấfyrjt đdxvji bấfyrjt kỳnscbajgkc nàhwmgo.

Thấfyrjy vậdxvjy, Huyềgnqpn Thiêxtfvn bègrfkn gậdxvjt đdxvjqjgzu, nópwbyi: "Ta hiểvfuvu rồwjngi. Láxtfvt nữdygka nópwbyi."

xtfvn trong căxnxon phòtyvbng vẫjcjxn làhwmgktbti ẩhtejm mốyyxdc, bụhteji bặakkzm, Huyếxnxot Tửtyvb khôakkzng quen vớexpji cáxtfvi mùktbti nàhwmgy, vẫjcjxn ra ngoàhwmgi ngồwjngi trêxtfvn câwglty chờwnqs.

Tuệxnxo Kim Ly khôakkzng phảrpjni chưrkzda từuzrrng trảrpjni qua chuyệxnxon thếxnxohwmgy, nhưrkzdng đdxvjâwglty làhwmg lầqjgzn đdxvjqjgzu tiêxtfvn nàhwmgng ta nhìgrfkn thấfyrjy nhiềgnqpu loạxcmsi yêxtfvu quáxtfvi quỷelsv dịvkck đdxvjếxnxon vậdxvjy nêxtfvn nhấfyrjt thờwnqsi sắbigmc mặakkzt cópwby chúajgkt khôakkzng tốyyxdt.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn đdxvjưrkzda Tuệxnxo Kim Ly vàhwmgo trong phòtyvbng, nhìgrfkn thoáxtfvng qua chỉriyg thấfyrjy Tuệxnxo Kim Ly đdxvjãsxqe ngồwjngi trêxtfvn ghếxnxo, dùktbtng tay day day huyệxnxot tháxtfvi dưrkzdơwmomng, hai mắbigmt nhắbigmm nghiềgnqpn, thoạxcmst nhìgrfkn cópwby vẻrkzdwmomi mệxnxot mỏgnqpi. Huyềgnqpn Thiêxtfvn hoàhwmgn toàhwmgn cópwby thểvfuv hiểvfuvu đdxvjưrkzdxcmsc.

Nếxnxou làhwmg trưrkzdexpjc đdxvjâwglty, mộcxurt hay hai tháxtfvng, thậdxvjm chíuzrr đdxvjếxnxon mộcxurt năxnxom cũquxeng chưrkzda chắbigmc sẽjofepwbyxtfvu quáxtfvi tìgrfkm đdxvjếxnxon, nhưrkzdng gầqjgzn đdxvjâwglty, sựdpdu cốyyxd liêxtfvn tụhtejc xảrpjny ra, chỉriyg trong thờwnqsi gian ngắbigmn ngủrpjni nàhwmgy sốyyxdrkzdxcmsng yêxtfvu quáxtfvi đdxvjãsxqexnxong lêxtfvn đdxvjáxtfvng kểvfuv.

Tuệxnxo Kim Ly dấfyrju đdxvji đdxvjôakkzi bàhwmgn tay run rẩhtejy nópwbyi: "Ngưrkzdơwmomi ra ngoàhwmgi nópwbyi chuyệxnxon vớexpji nàhwmgng ta đdxvji, ta muốyyxdn nghỉriyg ngơwmomi mộcxurt chúajgkt."

Huyềgnqpn Thiêxtfvn hiểvfuvu ýrmmy gậdxvjt đdxvjqjgzu, lui ra ngoàhwmgi.

.....

Huyềgnqpn Thiêxtfvn đdxvji đdxvjếxnxon nhữdygkng cáxtfvi câwglty gầqjgzn ngôakkzi làhwmgng, thấfyrjy Huyếxnxot Tửtyvbxtfvch theo mộcxurt cáxtfvi túajgki bópwbyng, từuzrr trêxtfvn câwglty đdxvjáxtfvp xuốyyxdng, đdxvjtaqdng dựdpdua vàhwmgo câwglty.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn khôakkzng dàhwmgi dòtyvbng, vàhwmgo thẳxtzkng vấfyrjn đdxvjgnqp: "Lờwnqsi nópwbyi khi đdxvjópwby ngưrkzdơwmomi nópwbyi cópwby thểvfuvpwbyi rõlmfyhwmgng lạxcmsi khôakkzng?"

Huyếxnxot Tửtyvb mỉriygm cưrkzdwnqsi nópwbyi: "Đkbjuưrkzdxcmsc thôakkzi. Chẳxtzkng ai đdxvjúajgkng cũquxeng chẳxtzkng ai sai."

Huyếxnxot Tửtyvb bắbigmt đdxvjqjgzu giảrpjni thíuzrrch: "Cảrpjn hai ngưrkzdwnqsi bọayenn họayen đdxvjgnqpu đdxvjeqmui cho nhau rằwmomng ngưrkzdwnqsi kia giếxnxot ngưrkzdwnqsi. Đkbjuiềgnqpu nàhwmgy ta cảrpjnm thấfyrjy cảrpjn hai đdxvjgnqpu nópwbyi đdxvjúajgkng, vìgrfk trong lờwnqsi họayenpwbyi gầqjgzn nhưrkzd đdxvjgnqpu cópwbywmom sởtaqd, nhưrkzdng nếxnxou cảrpjn hai cùktbtng đdxvjúajgkng thìgrfk quảrpjnhwmg phứtaqdc tạxcmsp. Vìgrfk vậdxvjy ta khôakkzng tiếxnxop tụhtejc suy nghĩdaxt ai đdxvjúajgkng ai sai nữdygka, màhwmg nghĩdaxt tớexpji mộcxurt đdxvjiềgnqpu đdxvjơwmomn giảrpjnn hơwmomn. Thếxnxoxtfvn ta bắbigmt trọayenng đdxvjiểvfuvm trong lờwnqsi nópwbyi củrpjna họayen, đdxvjópwbyhwmg hai từuzrr "yêxtfvu quáxtfvi". Tuy đdxvjeqmu lỗzneji cho nhau, nhưrkzdng từuzrr "yêxtfvu quáxtfvi" trong lờwnqsi nópwbyi củrpjna họayenpwby thểvfuvhwmg thậdxvjt."
Im lặakkzng giâwglty láxtfvt, Huyếxnxot Tửtyvbpwbyi tiếxnxop: "Bởtaqdi vìgrfkpwby khảrpjnxnxong cópwby mộcxurt yêxtfvu quáxtfvi kháxtfvc đdxvjãsxqe tràhwmg trộcxurn vàhwmgo nhópwbym ngưrkzdwnqsi, vàhwmg giếxnxot từuzrrng ngưrkzdwnqsi mộcxurt trong nhópwbym. Nhưrkzdng vìgrfk bịvkck cảrpjn hai ngưrkzdwnqsi Hoa An vàhwmg Tứtaqd Ca cùktbtng bắbigmt gặakkzp nêxtfvn nópwby đdxvjãsxqe tạxcmso ra ảrpjno ảrpjnnh đdxvjvfuv che mờwnqs tầqjgzm mắbigmt đdxvjyyxdi phưrkzdơwmomng. Màhwmgrpjno ảrpjnnh đdxvjưrkzdxcmsc tạxcmso ra thưrkzdwnqsng sẽjofepwby mộcxurt lỗznej hổeqmung, vẫjcjxn chỉriyghwmgrkzdwnqsng thuậdxvjt lạxcmsi mọayeni sựdpdu việxnxoc đdxvjãsxqe xảrpjny ra, chỉriyg thay đdxvjeqmui đdxvjyyxdi tưrkzdxcmsng trong đdxvjópwby. Vậdxvjy nêxtfvn cảrpjn hai mớexpji lầqjgzm tưrkzdtaqdng nhau đdxvjãsxqe giếxnxot mộcxurt nhópwbym ngưrkzdwnqsi. Thếxnxoxtfvn đdxvjiềgnqpu họayen đdxvjeqmui cho nhau giếxnxot ngưrkzdwnqsi chíuzrrnh làhwmg chẳxtzkng ai đdxvjúajgkng."

"Còtyvbn vếxnxo chẳxtzkng ai sai nàhwmgy cũquxeng kháxtfv đdxvjơwmomn giảrpjnn thôakkzi." Huyếxnxot Tửtyvbrkzdwnqsi, nópwbyi: "Hai ngưrkzdwnqsi đdxvjópwby đdxvjgnqpu nópwbyi ngưrkzdwnqsi kia làhwmgxtfvu quáxtfvi. Đkbjuiềgnqpu nàhwmgy quáxtfv đdxvjúajgkng chẳxtzkng sai đdxvji đdxvjâwgltu đdxvjưrkzdxcmsc. Đkbjuakkzc tíuzrrnh củrpjna làhwmg Hạxcmsuzrrhwmg sốyyxdng báxtfvm, nhưrkzdng nópwbyquxeng cópwby thểvfuvxtfvch rờwnqsi khỏgnqpi vậdxvjt chủrpjnquxehwmg thay thếxnxo bằwmomng mộcxurt vậdxvjt chủrpjn kháxtfvc thôakkzng qua mộcxurt vếxnxot thưrkzdơwmomng cópwby trêxtfvn cơwmom thểvfuv."

Nghe tớexpji đdxvjâwglty, Huyềgnqpn Thiêxtfvn chợxcmst nhớexpj tớexpji trêxtfvn ngưrkzdwnqsi Hoa An cópwby mộcxurt vếxnxot thưrkzdơwmomng lớexpjn ởtaqd bảrpjn vai.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn hỏgnqpi: "Khôakkzng phảrpjni khi nópwby tạxcmso ra ảrpjno ảrpjnnh đdxvjãsxqe rờwnqsi đdxvji rồwjngi sao?"

Huyếxnxot Tửtyvb: "Ai nópwbyi nópwby sẽjofe rờwnqsi đdxvji luôakkzn chứtaqd, gặakkzp mộcxurt thờwnqsi cơwmom tốyyxdt nhưrkzd thếxnxo đdxvjưrkzdơwmomng nhiêxtfvn phảrpjni tìgrfkm vậdxvjt chủrpjn mớexpji rồwjngi. Hay nópwbyi cáxtfvch kháxtfvc nópwby đdxvjãsxqe bịvkck tấfyrjn côakkzng từuzrr trưrkzdexpjc đdxvji, bịvkck lộcxurt da rúajgkt tópwbyc rúajgkt xưrkzdơwmomng ngay từuzrr ban đdxvjqjgzu nêxtfvn nópwby khôakkzng thểvfuv tiếxnxop tụhtejc duy trìgrfk vậdxvjt chủrpjnquxe nữdygka. Do vậdxvjy, nópwby quyếxnxot đdxvjvkcknh chờwnqs đdxvjxcmsi mộcxurt trong hai ngưrkzdwnqsi bịvkck thưrkzdơwmomng đdxvjvfuvuzrr sinh. Thếxnxoxtfvn Hoa An đdxvjãsxqe nằwmomm trong mụhtejc tiêxtfvu côakkzng kíuzrrch củrpjna nópwby."

Huyếxnxot Tửtyvb tiếxnxop lờwnqsi: "Màhwmg khi táxtfvch rờwnqsi khỏgnqpi vậdxvjt chủrpjnquxe, Hạxcmsuzrr vẫjcjxn cópwby thểvfuv khốyyxdng chếxnxo vậdxvjt chủrpjn đdxvjópwby trong mộcxurt khoảrpjnng thờwnqsi gian. Vìgrfk thếxnxo, đdxvjvfuv che giấfyrju hiệxnxon trưrkzdwnqsng, nópwby đdxvjãsxqe đdxvjiềgnqpu khiểvfuvn vậdxvjt chủrpjnquxe quay vềgnqp bằwmomng mộcxurt con đdxvjưrkzdwnqsng kháxtfvc, khi trởtaqd vềgnqp liềgnqpn giảrpjn vờwnqs bảrpjnn thâwgltn chíuzrrnh làhwmg nạxcmsn nhâwgltn, từuzrr từuzrr chếxnxot đdxvji."

Nhưrkzdgrfkm thấfyrjy đdxvjiểvfuvm giấfyrju trong lờwnqsi nópwbyi củrpjna Huyếxnxot Tửtyvb, Huyềgnqpn Thiêxtfvn nópwbyi: "Nàhwmgng ta vìgrfkxtfvi gìgrfk phảrpjni che giấfyrju?"

Huyếxnxot Tửtyvb lắbigmc lắbigmc đdxvjqjgzu khôakkzng nópwbyi, Huyềgnqpn Thiêxtfvn cũquxeng khôakkzng rõlmfyhwmghwmgng ta khôakkzng biếxnxot, hay làhwmg khôakkzng muốyyxdn nópwbyi. Tuy vậdxvjy, Huyềgnqpn Thiêxtfvn vẫjcjxn cảrpjnm thấfyrjy cópwby chúajgkt vui mừuzrrng, thấfyrjy nàhwmgng ta cópwby thểvfuv mởtaqd miệxnxong giảrpjni thíuzrrch rõlmfyhwmgng cho nàhwmgng thếxnxohwmgy, chứtaqdng tỏgnqphwmgng ta thựdpduc sựdpdu tin tưrkzdtaqdng nàhwmgng.

Sau mộcxurt thờwnqsi gian dàhwmgi đdxvji theo Huyếxnxot Tửtyvb, Huyềgnqpn Thiêxtfvn pháxtfvt hiệxnxon sứtaqdc quan sáxtfvt vàhwmg lắbigmng nghe đdxvjvfuvrmmy giảrpjni củrpjna nàhwmgng ta hoàhwmgn toàhwmgn kinh ngưrkzdwnqsi, cópwby rấfyrjt nhiềgnqpu chi tiếxnxot mờwnqs nhạxcmst, khôakkzng ai đdxvjvfuv ýrmmy đdxvjgnqpu bịvkck Huyếxnxot Tửtyvb chỉriyg ra. Nếxnxou nhưrkzd khôakkzng cópwbyhwmgng ta đdxvji cùktbtng, cópwby lẽjofe lầqjgzn nàhwmgy sẽjofe nguy hiểvfuvm hơwmomn rấfyrjt nhiềgnqpu.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn hỏgnqpi thêxtfvm: "Vậdxvjy nêxtfvn dấfyrju châwgltn đdxvjjcjxm máxtfvu còtyvbn lạxcmsi đdxvjópwby chíuzrrnh làhwmg củrpjna Vâwgltn Nha?"

Huyếxnxot Tửtyvb gậdxvjt đdxvjqjgzu "ờwnqs" mộcxurt tiếxnxong.

"Nhưrkzdng sao ngưrkzdơwmomi biếxnxot Vâwgltn Nha, nàhwmgng ta đdxvjãsxqe bịvkck lộcxurt da rúajgkt tópwbyc rúajgkt xưrkzdơwmomng từuzrr trưrkzdexpjc?"

"Ta chỉriyg mớexpji pháxtfvt hiệxnxon thôakkzi." Nópwbyi rồwjngi Huyếxnxot Tửtyvbakkzi mộcxurt cáxtfvi túajgki nétyvbm vềgnqp phíuzrra Huyềgnqpn Thiêxtfvn, "Ta tìgrfkm thấfyrjy nópwbytaqd chỗznej gầqjgzn nhópwbym ngưrkzdwnqsi bịvkck giếxnxot."
Huyềgnqpn Thiêxtfvn đdxvjópwbyn lấfyrjy, cởtaqdi núajgkt thắbigmt buộcxurc túajgki, làhwmgm lộcxur ra thứtaqd trong túajgki. Bêxtfvn trong quảrpjn nhiêxtfvn làhwmg mộcxurt lớexpjp da máxtfvu me be bétyvbt, nétyvbt mặakkzt Huyềgnqpn Thiêxtfvn rấfyrjt bìgrfknh tĩdaxtnh, hẳxtzkn làhwmghwmgng đdxvjãsxqe nhìgrfkn quen nêxtfvn khôakkzng còtyvbn cópwby chúajgkt chấfyrjn đdxvjcxurng tâwgltm lýrmmyhwmgo.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn cẩhtejn thậdxvjn kiểvfuvm tra mộcxurt lúajgkc, cuốyyxdi cùktbtng liềgnqpn gópwbyi lạxcmsi, nópwbyi: "Ta hiểvfuvu rồwjngi."

hwmgng tiếxnxop lờwnqsi: "Còtyvbn vềgnqp Tứtaqd Ca, sao ngưrkzdơwmomi biếxnxot hắbigmn làhwmgxtfvu quáxtfvi?"

"Chỉriyghwmg suy đdxvjxtfvn." Huyếxnxot Tửtyvbpwbyi, "Tháxtfvi đdxvjcxur củrpjna hắbigmn nópwbyng nảrpjny đdxvjếxnxon kìgrfk quáxtfvi, giốyyxdng nhưrkzdhwmgm thếxnxohwmg đdxvjvfuv che dấfyrju cáxtfvi gìgrfk đdxvjópwby. Hơwmomn nữdygka ngưrkzdơwmomi cũquxeng khôakkzng nghĩdaxt xem, ngưrkzdwnqsi thưrkzdwnqsng sao cópwby thểvfuv hấfyrjt đdxvjưrkzdxcmsc kiếxnxom trêxtfvn tay ngưrkzdơwmomi dễbkmhhwmgng nhưrkzd thếxnxo."

Huyềgnqpn Thiêxtfvn nghĩdaxt lạxcmsi cũquxeng cảrpjnm thấfyrjy cópwbyrmmy, nàhwmgng trầqjgzm tưrkzd mộcxurt láxtfvt, hỏgnqpi: "Nếxnxou giếxnxot mộcxurt nhópwbym ngưrkzdwnqsi khôakkzng phảrpjni sáxtfvng mai sẽjofewglty ra náxtfvo loạxcmsn sao?"

Huyếxnxot Tửtyvb nghe xong cưrkzdwnqsi mộcxurt tiếxnxong: "Ngưrkzdơwmomi bịvkck ngốyyxdc sao? Sẽjofepwby thứtaqd kháxtfvc xửtyvbrmmy ngay thôakkzi."

Nghe tớexpji đdxvjâwglty, Huyềgnqpn Thiêxtfvn cúajgki đdxvjqjgzu, "Ngưrkzdơwmomi cópwby phảrpjni ngay từuzrr đdxvjqjgzu đdxvjãsxqe biếxnxot rồwjngi khôakkzng?" Huyềgnqpn Thiêxtfvn toáxtfvt mồwjngakkzi lạxcmsnh, nhíuzrru màhwmgy hỏgnqpi: "Ngôakkzi làhwmgng nàhwmgy rốyyxdt cuộcxurc làhwmgxtfvi gìgrfk?"

Nhìgrfkn lưrkzdexpjt qua Huyềgnqpn Thiêxtfvn, Huyếxnxot Tửtyvbrkzdwnqsi, biểvfuvu tìgrfknh lãsxqenh đdxvjxcmsm, nópwbyi thẳxtzkng: "Mộcxurt khu chăxnxon nuôakkzi, màhwmg chúajgkng ta cũquxeng chíuzrrnh làhwmg gia súajgkc ởtaqd đdxvjâwglty."

.....

xtfvng sớexpjm ngàhwmgy hôakkzm sau.

Tuy nópwbyi rằwmomng bảrpjnn thâwgltn muốyyxdn nghỉriyg ngơwmomi mộcxurt chúajgkt, nhưrkzdng Tuệxnxo Kim Ly chẳxtzkng thểvfuv chợxcmsp nổeqmui mắbigmt bởtaqdi gáxtfvnh nặakkzng tâwgltm lýrmmy, vìgrfk thếxnxo liềgnqpn thứtaqdc trắbigmng mộcxurt đdxvjêxtfvm.

Thấfyrjy Huyềgnqpn Thiêxtfvn đdxvjhtejy mởtaqd cửtyvba bưrkzdexpjc vàhwmgo, trêxtfvn tay bêxtfv mộcxurt loạxcmsi giỏgnqp thứtaqdc ăxnxon hai tầqjgzng, cẩhtejn thậdxvjn mởtaqd ra, đdxvjakkzt lêxtfvn bàhwmgn trưrkzdexpjc mặakkzt Tuệxnxo Kim Ly.

Nghĩdaxt đdxvjếxnxon chuyệxnxon đdxvjêxtfvm qua, Tuệxnxo Kim Ly hỏgnqpi: "Xáxtfvc củrpjna Vâwgltn Nha vàhwmg nhópwbym ngưrkzdwnqsi đdxvjópwby...cópwby phảrpjni đdxvjãsxqe đdxvjưrkzdxcmsc pháxtfvt hiệxnxon rồwjngi khôakkzng?"
Trôakkzng thấfyrjy vẻrkzd mệxnxot mỏgnqpi đdxvjqjgzy mặakkzt củrpjna Tuệxnxo Kim Ly, phỏgnqpng chừuzrrng nàhwmgng ta làhwmg cảrpjn mộcxurt đdxvjêxtfvm khôakkzng ngủrpjn đdxvjưrkzdxcmsc. Huyềgnqpn Thiêxtfvn nópwbyi: "Phu nhâwgltn, tấfyrjt cảrpjnxtfvc đdxvjgnqpu biếxnxon mấfyrjt cảrpjn rồwjngi."

"Biếxnxon mấfyrjt?" Tuệxnxo Kim Ly trợxcmsn tròtyvbn đdxvjôakkzi mắbigmt thâwgltm đdxvjen thui, nàhwmgng nópwbyi, "Biếxnxon mấfyrjt làhwmgpwby ýrmmygrfk... Chẳxtzkng lẽjofextfvi xáxtfvc củrpjna Vâwgltn Nha vàhwmg nhópwbym ngưrkzdwnqsi đdxvjãsxqe bịvkckxtfvu quáxtfvi ăxnxon sạxcmsch rồwjngi?"

Huyềgnqpn Thiêxtfvn khôakkzng nópwbyi gìgrfk, chỉriyg gậdxvjt gậdxvjt đdxvjqjgzu.

Thấfyrjy khuôakkzn mặakkzt thấfyrjt thầqjgzn củrpjna Tuệxnxo Kim Ly, Huyềgnqpn Thiêxtfvn nópwbyi: "Phu nhâwgltn, mờwnqsi dùktbtng bữdygka."

Quan sáxtfvt báxtfvt cháxtfvo trắbigmng trưrkzdexpjc mặakkzt mộcxurt lúajgkc, Tuệxnxo Kim Ly khẽjoferkzdwnqsi khổeqmu, thầqjgzm nghĩdaxt: "Cópwby khi ngưrkzdwnqsi mấfyrjt mạxcmsng tiếxnxop theo làhwmg ta cũquxeng nêxtfvn."

Nghĩdaxt đdxvjếxnxon đdxvjâwglty, Tuệxnxo Kim Ly dầqjgzn thảrpjn lỏgnqpng bảrpjnn thâwgltn, cuốyyxdi cùktbtng cũquxeng vơwmomi bớexpjt nỗzneji khiếxnxop sợxcms trong lòtyvbng.

Cảrpjn ngàhwmgy hôakkzm qua, Tuệxnxo Kim Ly chưrkzda ăxnxon gìgrfk, cũquxeng rấfyrjt đdxvjópwbyi, mộcxurt hơwmomi ăxnxon hếxnxot mộcxurt cáxtfvi báxtfvnh mìgrfkhwmg mộcxurt báxtfvt cháxtfvo trắbigmng đdxvjakkzt trưrkzdexpjc mặakkzt.

Vừuzrra thấfyrjy Huyềgnqpn Thiêxtfvn đdxvjakkzt mộcxurt đdxvjĩdaxta thịvkckt lêxtfvn bàhwmgn, nhìgrfkn miếxnxong thịvkckt trêxtfvn đdxvjĩdaxta, Tuệxnxo Kim Ly lạxcmsi nhớexpj đdxvjếxnxon cảrpjnnh tưrkzdxcmsng đdxvjjcjxm máxtfvu đdxvjêxtfvm qua, cảrpjn ngưrkzdwnqsi nhấfyrjt thờwnqsi đdxvjtaqdng bậdxvjt dậdxvjy

Tuệxnxo Kim Ly bịvkckt kíuzrrn miệxnxong chạxcmsy vộcxuri ra ngoàhwmgi, trựdpduc tiếxnxop đdxvjếxnxon tịvkcknh phòtyvbng nôakkzn mửtyvba.

Thấfyrjy Tuệxnxo Kim Ly vẫjcjxn chưrkzda thoáxtfvt khỏgnqpi áxtfvm ảrpjnnh tâwgltm lýrmmy, Huyềgnqpn Thiêxtfvn nhíuzrru màhwmgy, khôakkzng rõlmfy tạxcmsi sao Huyếxnxot Tửtyvb lạxcmsi đdxvjakkzt đdxvjĩdaxta thịvkckt vàhwmgo bêxtfvn trong.

Bấfyrjt chợxcmst cópwby cảrpjnm giáxtfvc bấfyrjt an, Huyềgnqpn Thiêxtfvn bègrfkn mang tấfyrjt cảrpjn thứtaqdc ăxnxon liêxtfvn quan đdxvjếxnxon thịvkckt đdxvjgnqpu đdxvjưrkzda lạxcmsi phòtyvbng bếxnxop.

Lầqjgzn nàhwmgy, khi Tuệxnxo Kim Ly quay lạxcmsi, trêxtfvn bàhwmgn vẫjcjxn nhưrkzdquxe, chỉriygpwby cháxtfvo trắbigmng vàhwmgxtfvnh mìgrfk. Nhưrkzdng Tuệxnxo Kim Ly mộcxurt mựdpduc cũquxeng khôakkzng cópwbywgltm trạxcmsng muốyyxdn ăxnxon nữdygka.

Tuệxnxo Kim Ly nópwbyi: "Ta muốyyxdn xáxtfvc nhậdxvjn mộcxurt chuyệxnxon."

pwbyi rồwjngi, Tuệxnxo Kim Ly liềgnqpn đdxvji đdxvjếxnxon từuzrrng nhàhwmg mỗzneji ngưrkzdwnqsi, hỏgnqpi han âwgltn cầqjgzn, giốyyxdng nhưrkzd việxnxoc họayen đdxvjãsxqe từuzrrng làhwmgm vớexpji nàhwmgng.

Cuốyyxdi cùktbtng nàhwmgng cũquxeng nhậdxvjn ra cópwby đdxvjiểvfuvm bấfyrjt thưrkzdwnqsng trùktbtng khớexpjp trong lờwnqsi nópwbyi củrpjna họayen. Tấfyrjt cảrpjn bọayenn họayen mộcxurt làhwmgwgltn di cưrkzd hoặakkzc dâwgltn tịvkck nạxcmsn hoặakkzc bịvkck lạxcmsc đdxvjếxnxon đdxvjâwglty.

Đkbjuxcmsi đdxvja sốyyxd, họayen đdxvjgnqpu đdxvjãsxqe gia tăxnxong thờwnqsi hạxcmsn ởtaqd lạxcmsi đdxvjâwglty chỉriyg sấfyrjp sỉriyg tầqjgzm mộcxurt đdxvjếxnxon hai tháxtfvng, khôakkzng cópwby thờwnqsi hạxcmsn nàhwmgo vưrkzdxcmst quáxtfv hai tháxtfvng.

wmomn nữdygka, cópwby mộcxurt đdxvjiểvfuvm kìgrfk lạxcmsakkzktbtng, khi Tuệxnxo Kim Ly nhắbigmc đdxvjếxnxon cáxtfvi têxtfvn Hoa An, Tứtaqd Ca hay Vâwgltn Nha trong lờwnqsi nópwbyi, mọayeni ngưrkzdwnqsi đdxvjgnqpu đdxvjưrkzda ra cùktbtng mộcxurt đdxvjáxtfvp áxtfvn: "Đkbjuópwbyhwmg ai? Ngưrkzdwnqsi mớexpji sao?"

Giốyyxdng nhưrkzd sựdpdu tồwjngn tạxcmsi củrpjna ba ngưrkzdwnqsi họayen đdxvjãsxqe hoàhwmgn toàhwmgn bịvkck xoáxtfv sạxcmsch khỏgnqpi kíuzrrtaqdc củrpjna dâwgltn làhwmgng. Đkbjuiểvfuvm nàhwmgy khiếxnxon nàhwmgng nhớexpj tớexpji lờwnqsi Hoa An từuzrrng nópwbyi làhwmg đdxvjãsxqe cảrpjnm thấfyrjy bảrpjnn thâwgltn quêxtfvn đdxvji cáxtfvi gìgrfk.

"Ta muốyyxdn gặakkzp trưrkzdtaqdng làhwmgng. Ônuobng ấfyrjy làhwmg ngưrkzdwnqsi tốyyxdt, chắbigmc chắbigmn cópwby thểvfuv giảrpjni thíuzrrch cho chúajgkng ta." Tuệxnxo Kim Ly đdxvjem lờwnqsi trong lòtyvbng nópwbyi ra.

Huyềgnqpn Thiêxtfvn khôakkzng nópwbyi gìgrfk, chỉriyg gậdxvjt đdxvjqjgzu mộcxurt cáxtfvi.

.....

xtfvn trong căxnxon phòtyvbng bụhteji bặakkzm, Huyếxnxot Tửtyvb nhìgrfkn lưrkzdexpjt qua nữdygkhwmgi vẫjcjxn đdxvjang chìgrfkm sâwgltu vàhwmgo giấfyrjc ngủrpjn, chỉriyg thấfyrjy nhữdygkng vếxnxot thưrkzdơwmomng đdxvjang dầqjgzn khétyvbp miệxnxong, nhưrkzdng khảrpjnxnxong hồwjngi phụhtejc vẫjcjxn còtyvbn quáxtfv thấfyrjp. Xem chừuzrrng phảrpjni mấfyrjt đdxvjếxnxon bốyyxdn tháxtfvng mớexpji hồwjngi phụhtejc hếxnxot phầqjgzn nộcxuri thưrkzdơwmomng, đdxvjiềgnqpu nàhwmgy cópwby nghĩdaxta làhwmg bốyyxdn tháxtfvng sau nữdygkhwmgi mớexpji cópwby thểvfuv tỉriygnh lạxcmsi.

Huyếxnxot Tửtyvbwmomi ngạxcmsc nhiêxtfvn: "Khôakkzng ngờwnqs lạxcmsi dùktbtng cáxtfvch ngủrpjnwgltu đdxvjvfuv hồwjngi phụhtejc vếxnxot thưrkzdơwmomng."

Khôakkzng biếxnxot nàhwmgng ta nghĩdaxt ngợxcmsi cáxtfvi gìgrfk, trêxtfvn khuôakkzn mặakkzt lộcxur ra mộcxurt nụhtejrkzdwnqsi quỷelsv dịvkck. Cuốyyxdi cùktbtng dùktbtng mópwbyng tay cắbigmt đdxvjtaqdt mộcxurt mẩhteju da trêxtfvn cổeqmu tay, máxtfvu từuzrr vếxnxot thưrkzdơwmomng kếxnxot tụhtej tạxcmso thàhwmgnh mộcxurt cụhtejc máxtfvu đdxvjôakkzng đdxvjakkzc. Nàhwmgng ta dứtaqdt cụhtejc máxtfvu to bằwmomng mộcxurt đdxvjyyxdt ngópwbyn cáxtfvi ra khỏgnqpi miệxnxong vếxnxot thưrkzdơwmomng củrpjna mìgrfknh, nhétyvbt vàhwmgo miệxnxong nữdygkhwmgi. Cụhtejc máxtfvu vừuzrra đdxvjưrkzdxcmsc nhétyvbt vàhwmgo liềgnqpn tan ra, luồwjngn qua răxnxong, trôakkzi xuốyyxdng miệxnxong nữdygkhwmgi.

Xong xuôakkzi, nàhwmgng ta còtyvbn nhétyvbt đdxvjxcmsi mộcxurt mẩhteju giấfyrjy nhỏgnqphwmgo lòtyvbng bàhwmgn tay đdxvjang buôakkzng lỏgnqpng củrpjna nữdygkhwmgi rồwjngi nhanh chópwbyng phủrpjni tay rờwnqsi đdxvji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.