Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 2672 : Ngạo thế chi đại kết cục (hết)

    trước sau   
"Nữbosw nhi cảfyfe đxeygttazi nàdssgy nếovjpu đxeygãltxd chọnoohn hắzufkn, coi nhưzoiu theo hắzufkn châythen trờttazi góxayoc biểhpqrn... Cuộzoiuc đxeygttazi nàdssgy đxeygttazi nàdssgy, duy cánrafi nàdssgy mộzoiut ngưzoiuttazi. Cho dùnraf nhậavuvn thiêormcn tâythen vạormcn khổtptz, cho dùnrafzoiuơqeagng lai sẽdqrk bịhhjctuzbyrqcnh vứlvuit bỏyrqc, cũlyktng tuyệeykkt khôtuzbng hốbrsfi hậavuvn!"

"Cha, mẹyrqc, nữbosw nhi cho cánrafc ngưzoiuơqeagi dậavuvp đxeygzkacu!"Truyệeykkn copy tạormci TruyenTienHiep

Tửzkjhdssgyrqcnh quyếovjpn luyếovjpn đxeyghhjca nhìyrqcn mộzoiu bia, dùnrafng sứlvuic dậavuvp đxeygzkacu.

"Ngu nóxayoi." Sởbqgqzoiuơqeagng nhẹyrqc nhàdssgng nắzufkm cảfyfe Tửzkjhdssgyrqcnh vòsjubng eo: "Ta thưzoiuơqeagng ngưzoiuơqeagi còsjubn khôtuzbng còsjubn kịhhjcp nữboswa đxeygâythey, làdssgm sao sẽdqrk cho ngưzoiuơqeagi thiêormcn tâythen vạormcn khổtptz, càdssgng thêormcm sẽdqrk khôtuzbng cóxayonrafi gìyrqc vứlvuit bỏyrqc... Ngưzoiuơqeagi nóxayoi nhưzoiu vậavuvy, vạormcn nhấxayot lãltxdo nhâythen gia trêormcn trờttazi cóxayo linh, thưzoiuơqeagng tâythem làdssgm sao? Ta làdssg quánraf oan uổtptzng!"

Tửzkjhdssgyrqcnh liếovjpc hắzufkn mộzoiut cánrafi, nhưzoiung đxeygem thâythen thểhpqr mềevgtm mạormci nhẹyrqc khẽdqrk tựtptza vàdssgo trêormcn ngưzoiuttazi hắzufkn, hai mắzufkt sưzoiuơqeagng mùnraf đxeyghhjca hy vọnoohng lêormcn trưzoiuevgtc mặdssgt mộzoiu bia.

Hoàdssgn toàdssgn yêormcn tĩfyfenh trong, khôtuzbng gióxayo khôtuzbng mâythey phízcjha châythen trờttazi, khôtuzbng cóxayo chúrczqt nàdssgo dấxayou hiệeykku đxeyghhjca bồttazng bềevgtnh nhiềevgtu hạormc nổtptzi lêormcn mưzoiua lấxayot phấxayot mưzoiua phùnrafn, từjhenng ly từjhenng týodxnqeagi ởbqgq Sởbqgqzoiuơqeagng cùnrafng Tửzkjhdssgyrqcnh hai trêormcn thâythen ngưzoiuttazi, trêormcn mặdssgt, trêormcn da thịhhjct.


Giờttaz phúrczqt nàdssgy đxeygãltxddssg cuốbrsfi mùnrafa thu tiếovjpt.

Nhưzoiung, nàdssgy mưzoiua lấxayot phấxayot giọnooht mưzoiua nhưzoiung hoàdssgn toàdssgn khôtuzbng cóxayo nửzkjha đxeygiểhpqrm lạormcnh lẻnrafo, ngưzoiumqhwc lạormci giốbrsfng nhưzoiudssgnrafa xuâythen mưzoiua phùnrafn, nhuậavuvn vậavuvt khôtuzbng tiếovjpng đxeygzoiung, hơqeagn tràdssgn đxeygzkacy vui mừjhenng sinh sôtuzbi khôtuzbng ngừjhenng, trêormcn ngưzoiuttazi trêormcn mặdssgt, chỉzawb cảfyfem thấxayoy đxeygếovjpn mộzoiut trậavuvn mùnrafa xuâythen ấxayom ánrafp thưzoiu thízcjhch.

Tựtptza hồttazdssg kia xa xôtuzbi anh linh, ởbqgqnrafng củrczqa mìyrqcnh châythen tìyrqcnh, chúrczqc phúrczqc, cũlyktng an ủrczqi con gánrafi củrczqa mìyrqcnh con rểhpqr.

zhjza tạormc cha mẹyrqc!" Tửzkjhdssgyrqcnh cảfyfe ngưzoiuttazi run rẩuyfxy, nặdssgng nềevgt dậavuvp đxeygzkacu, khóxayoc khôtuzbng thàdssgnh tiếovjpng.

zhjza tạormc nhạormcc phụbosw đxeygormci nhâythen, nhạormcc mẫrczqu đxeygormci nhâythen!" Sởbqgqzoiuơqeagng trang trọnoohng hàdssgnh lễxkzy: "Mờttazi cánrafc ngưzoiuơqeagi yêormcn tâythem!"

nrafch đxeygóxayo khôtuzbng xa, mộzoiut đxeygánrafm huynh đxeygeykk cửzkjha ởbqgq lẳolcfng lặdssgng đxeyghhjca xem đxeygbrsfi xửzkjh trứlvuiormcn nàdssgy tấxayot cảfyfe đxeygzoiung tĩfyfenh.

Trong mắzufkt, đxeygevgtu cóxayo cảfyfem đxeygzoiung, chỉzawbxayo cảfyfem đxeygzoiung.

Sởbqgqzoiuơqeagng dắzufkt dízcjhu lấxayoy Tửzkjhdssgyrqcnh, hai ngưzoiuttazi lui tớevgti vừjhena.

Tuyếovjpt Lệeykkdssgn bạormcch y bồttazng bềevgtnh, đxeygi tiếovjpn lêormcn đxeygâythey, nhìyrqcn Tửzkjhdssgo mộzoiu bia, thậavuvt lâytheu đxeygưzoiua mắzufkt nhìyrqcn, hồttazi lâytheu, thếovjp nhưzoiung nóxayoi khôtuzbng ra lờttazi mộzoiut chữbosw. Mộzoiut hồttazi lâytheu sau sau, mớevgti thoánrafng nhưzoiu giãltxdy dụboswa mộzoiut loạormci nóxayoi: "Huynh đxeygeykk..."

Tổtptzng cộzoiung cũlyktng chỉzawbxayoi ra hai chữboswdssgy, cũlyktng đxeygãltxdzoiuevgtc mắzufkt vui mừjhenng, nghẹyrqcn ngàdssgo khôtuzbng thểhpqrxayoi; cảfyfe ngưzoiuttazi run rẩuyfxy, hắzufkn thậavuvt chặdssgt đxeyghhjca nhắzufkm mắzufkt lạormci, ngửzkjha mặdssgt hưzoiuevgtng thiêormcn, đxeygôtuzbi môtuzbi thậavuvt chặdssgt đxeyghhjca nhắzufkm.

Hai hàdssgng thanh mắzufkt, từjhen mắzufkt củrczqa hắzufkn giánrafc chậavuvm rãltxdi chảfyfey xuốbrsfng.

Hắzufkn cắzufkn răxkzyng, mánraf thưzoiumqhwng rõfqcydssgng khua lêormcn tớevgti mộzoiut đxeygormco góxayoc, cốbrsf gắzufkng khắzufkc chếovjp bảfyfen thâythen, khôtuzbng nêormcn khóxayoc ra thàdssgnh tiếovjpng.

Hắzufkn biếovjpt, giờttaz phúrczqt nàdssgy hánraf miệeykkng, chízcjhnh làdssgdssgo khóxayoc, nữboswa khóxayo khăxkzyn từjhenlvuic.


Nhưzoiung, huynh đxeygeykk khẳolcfng đxeyghhjcnh cũlyktng khôtuzbng hy vọnoohng thấxayoy ta khóxayoc đxeygi!

Nhưzoiung ta thậavuvt sựtptz khôtuzbng nhịhhjcn đxeygưzoiumqhwc...

Lạormci làdssg mộzoiut hồttazi lâytheu sau, Tuyếovjpt Lệeykkdssgn trong lúrczqc bấxayot chợmqhwt ngửzkjha mặdssgt lêormcn trờttazi thémffut dàdssgi, rốbrsfng lớevgtn kêormcu lêormcn: "Huynh đxeygeykk củrczqa ta a..."

Rốbrsft cụboswc vẫrczqn phảfyfei khôtuzbng nhịhhjcn đxeygưzoiumqhwc, vẫrczqn còsjubn làdssgdssgo khóxayoc.

Trưzoiuttazng khôtuzbng khôtuzbng tiếovjpng đxeygzoiung, tiếovjpng gióxayo àdssgo àdssgo.

Mọnoohi ngưzoiuttazi đxeygttazng thờttazi cảfyfem thấxayoy mộzoiut trậavuvn rầzkacu rĩfyfe.

dssgy danh chấxayon thiêormcn hạormc huynh đxeygeykk hai ngưzoiuttazi, rốbrsft cụboswc ởbqgqtuzbm nay chuyệeykkn nàdssgy, lạormci mộzoiut lầzkacn nữboswa đxeyghhjca đxeyglvuing chung mộzoiut chỗlykt.

Chẳolcfng qua làdssg, mộzoiut cánrafi đxeygãltxd an nghỉzawbzoiuevgti mặdssgt đxeygxayot, mộzoiut cánrafi cũlyktng đxeygãltxd cảfyfe ngưzoiuttazi đxeygevgtu mệeykkt, chízcjh khízcjh tiêormcu ma, khôtuzbng còsjubn nữboswa vãltxdng tízcjhch tàdssgi hoa.

Tuyếovjpt Lệeykkdssgn ngơqeag ngánrafc ngồttazi ởbqgq Tửzkjh Tiêormcu trưzoiuevgtc mộzoiu, liêormcn tiếovjpp nửzkjha thánrafng thờttazi gian, thủrczqy chung khôtuzbng nóxayoi khôtuzbng đxeygzoiung, tựtptza nhưzoiuzoiumqhwng gỗlykt.

xayo ngưzoiuttazi ởbqgqormcn cạormcnh đxeygevgt nghịhhjc, cùnrafng ngàdssgy xưzoiua huynh đxeygeykk uốbrsfng mộzoiut chémffun rưzoiumqhwu, mộzoiut nóxayoi lờttazi tạormcm biệeykkt tìyrqcnh.

Tuyếovjpt Lệeykkdssgn cũlyktng khôtuzbng đxeyghpqr ýodxn tớevgti.

Nhưzoiulykt chẳolcfng qua làdssg ngồttazi lẳolcfng lặdssgng, phụboswng bồttazi huynh đxeygeykk củrczqa mìyrqcnh, đxeygeykk muộzoiui.

Huynh đxeygeykk chúrczqng ta tìyrqcnh, cầzkacn gìyrqc phảfyfei dùnrafng rưzoiumqhwu? Lẫrczqn nhau lòsjubng, tựtptz thậavuvm khánrafc tìyrqcnh?


Ta chỉzawb cầzkacn ởbqgq chỗlyktdssgy theo theo hắzufkn.

Huynh đxeygeykk, nhữboswng năxkzym nàdssgy... Ngưzoiuơqeagi tịhhjcch mịhhjcch sao?

...

ormcu Tâythem Nhi lẳolcfng lặdssgng đxeyghhjca đxeyglvuing ởbqgq phưzoiuơqeagng xa, phụboswng bồttazi Tuyếovjpt Lệeykkdssgn, mộzoiut theo chízcjhnh làdssg nửzkjha thánrafng.

dssgng cũlyktng khôtuzbng tiếovjpn lêormcn, cũlyktng khôtuzbng nóxayoi chuyệeykkn, lạormci càdssgng khôtuzbng từjhenng thúrczqc giụboswc, chẳolcfng qua làdssg nhưzoiu vậavuvy lẳolcfng lặdssgng đxeyghhjca phụboswng bồttazi...

Mạormcch Thanh Thanh thìyrqc tạormci xa hơqeagn đxeyghhjca phưzoiuơqeagng, nhìyrqcn Yêormcu Hậavuvu cùnrafng Đzhjzôtuzbng Hoàdssgng thâythen ảfyfenh, đxeyglvuing nghiêormcm mộzoiut lúrczqc lâytheu, sau nửzkjha thánrafng, rốbrsft cụboswc ảfyfem nhiêormcn mộzoiut tiếovjpng thởbqgqdssgi, côtuzb đxeygơqeagn xoay ngưzoiuttazi đxeygi.

Thìyrqc ra, từjhen đxeygzkacu đxeygếovjpn cuốbrsfi, ta... Cho tớevgti bâythey giờttazlyktng chưzoiua cóxayo quánraf hy vọnoohng...

Nhưzoiu thếovjp, chúrczqc cánrafc ngưzoiuơqeagi hạormcnh phúrczqc.

Tửzkjhdssgo, ta cũlyktng vậavuvy rấxayot nhớevgt ngưzoiuơqeagi;

Nhưzoiung, hôtuzbm nay nhấxayot đxeyghhjcnh khôtuzbng tớevgti phiêormcn ta tiếovjpn lêormcn.

Đzhjzmqhwi đxeygếovjpn Tuyếovjpt Lệeykkdssgn bọnoohn họnooh đxeygi, ta trởbqgq lạormci thăxkzym ngưzoiuơqeagi.

Tuyếovjpt Lệeykkdssgn, ta cũlyktng vậavuvy rấxayot hâythem mộzoiu ngưzoiuơqeagi.

Nhưzoiung ta sẽdqrk khôtuzbng nữboswa cùnrafng ngưzoiuơqeagi cãltxdi.


...

Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt, đxeygormci thếovjp đxeygãltxd đxeyghhjcnh.

Vựtptzc ngoạormci thiêormcn ma, đxeygãltxd châythen châythen chízcjhnh chízcjhnh chémffum tậavuvn giếovjpt tuyệeykkt!

Bao gồttazm đxeygãltxd lẻnrafn vàdssgo đxeygếovjpn Thiêormcn Khuyếovjpt nộzoiui đxeyghhjca nhữboswng ngàdssgy kia ma, ởbqgq Mạormcc Thiêormcn Cơqeag, Ngạormco Tàdssgythen, Tạormc Đzhjzan Quỳzphknh đxeygánrafm ngưzoiuttazi hôtuzbm nay khóxayoxayo thểhpqrzoiubqgqng tưzoiumqhwng khổtptzng lồttaz thầzkacn niệeykkm bao trùnrafm dưzoiuevgti, còsjubn cóxayo Mạormcc Thiêormcn Cơqeag Thiêormcn Cơqeag chi thủrczqqeagn phánraft huy ra quỷormc thầzkacn khóxayozoiuttazng uy năxkzyng, khôtuzbng cóxayo bấxayot kỳzphk thiêormcn ma dưzoiu nghiệeykkt cóxayo thểhpqr may mắzufkn thoánraft thâythen, trưzoiuevgtc sau bấxayot quánraf mấxayoy ngàdssgy quang cảfyfenh, thiêormcn ma dưzoiu nghiệeykkt, diệeykkt hếovjpt vậavuvy, đxeygếovjpn đxeygâythey, Thiêormcn Khuyếovjpt đxeyghhjca vựtptzc tuyệeykkt thiêormcn ma nhấxayot mạormcch sinh linh!

Cảfyfe Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt, đxeygevgtu ởbqgq khoánrafc lụboswa hồttazng quảfyfei thảfyfei, hoan hôtuzb ăxkzyn mừjhenng, vừjhena vìyrqc ăxkzyn mừjhenng thiêormcn ma tiêormcu diệeykkt, cũlyktng vìyrqc Quỳzphknh Tiêormcu Ngựtptz Tọnooha ngàdssgy đxeygóxayo bịhhjc giảfyfeo loạormcn hôtuzbn lễxkzy bổtptz chúrczqc ăxkzyn mừjhenng.

Thiêormcn ma vừjhena diệeykkt, cánrafc đxeygormci thiêormcn đxeyghhjca binh mãltxd, cũlyktng bắzufkt đxeygzkacu lụboswc tụboswc khảfyfei hoàdssgn hồttazi trìyrqcnh.

Lịhhjcch đxeygormci Cửzkjhu Kiếovjpp huynh đxeygeykknrafng lãltxdo đxeygormci củrczqa bọnoohn hắzufkn cửzkjha, cũlyktng đxeygãltxd chẳolcfng biếovjpt đxeygi đxeygâytheu.

Bọnoohn họnooh thậavuvm chízcjhlyktng khôtuzbng cóxayo tham gia khánrafnh côtuzbng yếovjpn, tựtptzu biếovjpn mấxayot khôtuzbng còsjubn thấxayoy bóxayong dánrafng tăxkzym hơqeagi.

Nhiềevgtu năxkzym nhưzoiu vậavuvy gặdssgp gỡvrlw, nhấxayot đxeyghhjcnh phảfyfei cùnrafng lãltxdo đxeygormci hảfyfeo dễxkzyxayoi nóxayoi.

Chúrczqng ta khôtuzbng cầzkacn gìyrqc khánrafnh côtuzbng yếovjpn; chỉzawb cầzkacn chúrczqng ta huynh đxeygeykksjubn cóxayo thểhpqr tụboswbqgq chung mộzoiut chỗlykt, nhưzoiu vậavuvy, mỗlykti mộzoiut ngàdssgy đxeygbrsfi vớevgti chúrczqng ta màdssgxayoi, cũlyktng làdssg khánrafnh côtuzbng yếovjpn.

...

"Ta phảfyfei đxeygi." Sau nửzkjha thánrafng, kiếovjpm linh hưzoiuevgtng Sởbqgqzoiuơqeagng nóxayoi lêormcn cánrafo từjhen.

"Ngưzoiuơqeagi cũlyktng muốbrsfn đxeygi? Rồttazi mớevgti trởbqgq vềevgt muốbrsfn đxeygi?" Sởbqgqzoiuơqeagng cóxayo chúrczqt khôtuzbng đxeygàdssgnh: "Ta còsjubn nghĩfyfe... Chúrczqng ta còsjubn cóxayo thểhpqr lạormci tiếovjpp tụboswc ởbqgq chung mộzoiut chỗlykt, mộzoiut đxeygormco xôtuzbng xánrafo thiêormcn hạormc, sơqeagythem mộzoiut hưzoiuevgtng..."


"Tin tưzoiubqgqng nhấxayot đxeyghhjcnh cóxayoqeag hộzoiui lầzkacn nữboswa cặdssgp tay sóxayong vai." Kiếovjpm linh tràdssgn đxeygzkacy tìyrqcnh cảfyfem nhìyrqcn trứlvui Sởbqgqzoiuơqeagng: "Ta cảfyfe đxeygttazi nàdssgy, châythen chízcjhnh huynh đxeygeykk, chỉzawbxayo Sởbqgqzoiuơqeagng mộzoiut ngưzoiuttazi. Ta cũlyktng vậavuvy muốbrsfn cùnrafng huynh đxeygeykkbqgq chung mộzoiut chỗlykt, vĩfyfenh khôtuzbng xa rờttazi nhau, sơqeagythem khôtuzbng thay đxeygtptzi. Nhưzoiung, chúrczqng ta ởbqgq chung mộzoiut chỗlykt, đxeygbrsfi vớevgti lẫrczqn nhau đxeygormci đxeygormco cũlyktng làdssg bấxayot lợmqhwi... Lúrczqc đxeygóxayo, chúrczqng ta nhấxayot đxeyghhjcnh còsjubn cóxayoqeag hộzoiui lạormci gặdssgp nhau, biệeykkt ly khôtuzbng phảfyfei làdssgyrqc lầzkacn sau lạormci gặdssgp nhau sao."

"Hơqeagn nữboswa còsjubn làdssg bấxayot cứlvuirczqc nàdssgo đxeygevgtu cóxayo thểhpqrxayo gặdssgp lạormci. Chỉzawb cầzkacn ngưzoiuơqeagi nghĩfyfe, hay hoặdssgc giảfyfedssg ta nghĩfyfe." Kiếovjpm linh mỉzawbm cưzoiuttazi.

"Cũlyktng tốbrsft." Sởbqgqzoiuơqeagng cũlyktng làdssg cầzkacm đxeygưzoiumqhwc thìyrqclyktng buôtuzbng đxeygưzoiumqhwc ngưzoiuttazi, khôtuzbng câytheu chấxayop cưzoiuttazi: "Đzhjzãltxd nhưzoiu vậavuvy, chờttaz ngưzoiuơqeagi đxeygxayou lạormci thờttazi đxeygiểhpqrm, chúrczqng ta cầzkacn phảfyfei mộzoiut say bêormcn nghỉzawb ngơqeagi!",

Kiếovjpm linh mỉzawbm cưzoiuttazi: "Tốbrsft! Lúrczqc đxeygóxayoxayoi đxeyghhjcnh rồttazi! Bấxayot quánraf, lầzkacn nàdssgy khôtuzbng chỉzawbxayo ta muốbrsfn đxeygi, còsjubn cóxayo mộzoiut, ta cũlyktng vậavuvy muốbrsfn dẫrczqn đxeygi."

Áftdvnh mắzufkt củrczqa hắzufkn, nhìyrqcn Sởbqgqzoiuơqeagng bêormcn cạormcnh mộzoiut đxeygdssgn hắzufkc vụbosw: "Kiếovjpp Nạormcn Thầzkacn Hồttazn, ngưzoiuơqeagi đxeygi theo ta đxeygi. Ởodxn chỗlyktdssgo, ngưzoiuơqeagi cũlyktng cóxayo thểhpqr châythen chízcjhnh tìyrqcm đxeygưzoiumqhwc thuộzoiuc vềevgt con đxeygưzoiuttazng củrczqa ngưzoiuơqeagi!"

Kiếovjpp Nạormcn Thầzkacn Hồttazn mừjhenng rỡvrlw: "Thậavuvt sao?" Nhìyrqcn mộzoiut chúrczqt Sởbqgqzoiuơqeagng, khôtuzbng khỏyrqci lạormci cóxayo chúrczqt ízcjht trùnraf trừjhen: "Cánrafi nàdssgy... Ta cũlyktng cóxayo chúrczqt khôtuzbng bỏyrqc đxeygưzoiumqhwc..."

Sởbqgqzoiuơqeagng cưzoiuttazi nóxayoi: "Cóxayonrafi gìyrqcxayo thểhpqr khôtuzbng bỏyrqc đxeygưzoiumqhwc? Mớevgti vừjhena rồttazi đxeygôtuzbi ta khôtuzbng nóxayoi rồttazi thâythey sao? Chỉzawb cầzkacn gặdssgp nhau làdssg đxeygưzoiumqhwc gặdssgp lạormci, ta hy vọnoohng gặdssgp lạormci ngưzoiuơqeagi thờttazi đxeygiểhpqrm, ngưzoiuơqeagi dĩfyfe đxeygãltxdyrqcm đxeygưzoiumqhwc ngưzoiuơqeagi con đxeygưzoiuttazng củrczqa mìyrqcnh, đxeygúrczqng rồttazi, ngưzoiuơqeagi cảfyfei tạormco thâythen thểhpqr sau, nhấxayot đxeyghhjcnh phảfyfei tớevgti cho ta xem nhìyrqcn. Ta đxeygếovjpn bâythey giờttazsjubn khôtuzbng biếovjpt, ngưzoiuơqeagi rốbrsft cuộzoiuc dàdssgi hìyrqcnh dánrafng ra sao đxeygâythey!"

Trong tiếovjpng cưzoiuttazi, kiếovjpm linh cùnrafng Kiếovjpp Nạormcn Thầzkacn Hồttazn cấxayot bưzoiuevgtc ra, vừjhena ra đxeygếovjpn trưzoiuevgtc cửzkjha, kiếovjpm linh đxeygzoiut ngộzoiut quay đxeygzkacu lạormci, nhìyrqcn Sởbqgqzoiuơqeagng: "Đzhjzúrczqng rồttazi, ta biếovjpt trong lòsjubng ngưzoiuơqeagi, vẫrczqn cóxayo mộzoiut việeykkc khôtuzbng bỏyrqc xuốbrsfng đxeygưzoiumqhwc, hoặdssgc làdssgxayoi, khôtuzbng giảfyfei thízcjhch đxeygưzoiumqhwc, thậavuvm chízcjhxayoi... Mộzoiut cánrafi tâythem bệeykknh."

Sởbqgqzoiuơqeagng gậavuvt đxeygzkacu: "Ta cũlyktng vậavuvy hiểhpqru."

Kiếovjpm linh nóxayoi: "Ngưzoiuttazi kia đxeyghpqr cho ta mang cho ngưzoiuơqeagi mộzoiut câytheu nóxayoi."

Sởbqgqzoiuơqeagng nóxayoi: "Nóxayoi cánrafi gìyrqc?"

Kiếovjpm linh nóxayoi: "Ngưzoiuttazi nọnooh đxeyghpqr cho ta cho ngưzoiuơqeagi biếovjpt. Đzhjzóxayo chízcjhnh làdssg ngưzoiuơqeagi nhi tửzkjh! Chỉzawb bấxayot quánraf con củrczqa ngưzoiuơqeagi, thậavuvt rấxayot khóxayozoiuttazng làdssg đxeygưzoiumqhwc!"

xayoi xong, kiếovjpm linh cưzoiuttazi lớevgtn mộzoiut tiếovjpng, khôtuzbng đxeygmqhwi Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánrafp lờttazi, đxeygãltxd đxeygeo Kiếovjpp Nạormcn Thầzkacn Hồttazn đxeygi ra cửzkjha,

Giữboswa khôtuzbng trung đxeygzoiut nhiêormcn nghe thấxayoy Kim Phưzoiumqhwng giưzoiuơqeagng cánrafnh, phưzoiumqhwng minh cửzkjhu trọnoohng, rémffuo rắzufkt vôtuzbnrafng, trong nhánrafy mắzufkt đxeygzkacy trờttazi hoa hoèodxn chợmqhwt lóxayoe, mỗlykt kiếovjpm đxeygãltxd biếovjpn mấxayot khôtuzbng thấxayoy gìyrqc nữboswa.

Sởbqgqzoiuơqeagng ngâythey ngốbrsfc, hẳolcfn làdssg dởbqgq khóxayoc dởbqgqzoiuttazi: "Thìyrqc ra ngưzoiuttazi nọnooh... Cũlyktng cóxayo coi làdssg sai thờttazi đxeygiểhpqrm. Cho làdssg ta quan tâythem làdssg chuyệeykkn nàdssgy... Nóxayoi trong lòsjubng nóxayoi, ta cho tớevgti bâythey giờttazlyktng khôtuzbng đxeygem chuyệeykkn nàdssgy màdssgdssgm thàdssgnh chuyệeykkn nàdssgy a... Kia vốbrsfn làdssg con trai củrczqa ta, nàdssgy cóxayonrafi gìyrqc khảfyfe nghi câytheu hỏyrqci... Ai, ta vẫrczqn đxeygeo ởbqgq trong lòsjubng, nhưzoiung thậavuvt ra làdssg khánrafc chuyệeykkn a..."

Chỉzawb tiếovjpc, hộzoiui nàdssgy kiếovjpm linh đxeygãltxd đxeygi rồttazi.

Sởbqgqzoiuơqeagng cũlyktng chỉzawbxayo giẫrczqm châythen thởbqgqdssgi, muốbrsfn hỏyrqci khôtuzbng thểhpqrdssgo.

Thậavuvt làdssgdssgm ngưzoiuttazi khôtuzbng thểhpqr quánraf giảfyfe bộzoiu a, vốbrsfn đxeyghhjcnh tớevgti mộzoiut ngưzoiuttazi ýodxn niệeykkm tưzoiuơqeagng thôtuzbng, lẫrczqn nhau tỉzawbnh tánrafo tưzoiuơqeagng tízcjhch, trựtptzc tiếovjpp giảfyfei quyếovjpt vấxayon đxeygevgt khóxayo khăxkzyn, khôtuzbng nghĩfyfe tớevgti cuốbrsfi cùnrafng nhưzoiung mấxayot mánrafc khôtuzbng hiểhpqru ra sao.

ormcn giảfyfei khai khôtuzbng cóxayo giảfyfei khai, đxeygãltxd sớevgtm giảfyfei khai rồttazi lạormci bịhhjcltxd hậavuvu phánrafo...

dssgy hắzufkn sao têormcn gìyrqc a, thậavuvt sựtptzdssg thậavuvt giốbrsfng nhưzoiu bịhhjctuzb sốbrsf thấxayot cỏyrqcormcltxd chàdssg đxeygormcp quánraf mộzoiut loạormci buồttazn bựtptzc!

...

Tửzkjh Tiêormcu Thiêormcn toàdssgn cảfyfenh trêormcn dưzoiuevgti việeykkc cầzkacn làdssgm ngay, lâythem vàdssgo gâythey dựtptzng lạormci trong.

Tinh Linh nhấxayot tộzoiuc cơqeag hồttaz cảfyfe tộzoiuc đxeygevgtu ởbqgq đxeygâythey dặdssgm đxeygi hỗlykt trợmqhwythey dựtptzng lạormci, ngay cảfyfe Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn bựtptzc nàdssgy vậavuvt hi hãltxdn cũlyktng làdssg gầzkacn nhưzoiu khôtuzbng nêormcn tiềevgtn vốbrsfn cánrafi kia dạormcng rơqeagi trứlvui, nàdssgy hơqeagn trăxkzym đxeygãltxd qua vạormcn năxkzym, Tửzkjh Tiêormcu Thiêormcn cóxayo thểhpqrxayoi cảfyfenh hoàdssgng tàdssgn khắzufkp nơqeagi, đxeyghhjca chấxayot càdssgng bịhhjc nghiêormcm trọnoohng phánrafzoiu, trừjhen phi cóxayo Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn nhưzoiu vậavuvy thầzkacn vậavuvt, thậavuvt sựtptz khóxayo khăxkzyn cóxayo thểhpqr khôtuzbi phụboswc... Nhưzoiung cóxayo Tinh Linh nhấxayot tộzoiuc đxeygormci lựtptzc hiệeykkp trợmqhw, cóxayo đxeygzkacy đxeygrczq Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn, cảfyfe Tửzkjh Tiêormcu Thiêormcn, từjhen từjhen trởbqgqormcn lụboswc ýodxn dạormct dàdssgo, tràdssgn đxeygzkacy sinh cơqeag...

Nhưzoiung làdssg trong khoảfyfeng thờttazi gian nàdssgy, Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánrafm ngưzoiuttazi cũlyktng làdssg trởbqgqormcn khôtuzbng cóxayo việeykkc gìyrqcormcn.

Ngàdssgy ngàdssgy trừjhen uốbrsfng rưzoiumqhwu, hay làdssg tạormci cánrafc nơqeagi du ngoạormcn, tậavuvn tìyrqcnh du ngoạormcn.

Du ngoạormcn làdssg du ngoạormcn, cũlyktng khôtuzbng cóxayo giai nhâythen đxeygang trắzufkc du ngoạormcn, làdssgm sao cóxayo thểhpqr châythen chízcjhnh tậavuvn hứlvuing đxeygâythey?

Tửzkjhdssgyrqcnh cùnrafng Mạormcc Khinh Vũlykt hai nàdssgng khôtuzbng giốbrsfng vớevgti mỗlykt ngựtptz tọnooha, loay hoay châythen khôtuzbng chạormcm đxeygxayot. Ngàdssgy ngàdssgy khôtuzbng thấxayoy bóxayong dánrafng.

nrafi nàdssgy tìyrqcnh hìyrqcnh đxeyghpqr cho Sởbqgq ngựtptz tọnooha trong lòsjubng tràdssgn đxeygzkacy khóxayo chịhhjcu!

dssgy gọnoohi chuyệeykkn gìyrqc?

Ca ca ta kểhpqr từjhen khi cưzoiuevgti vợmqhw sau, cơqeag hồttaz sẽdqrk khôtuzbng cùnrafng vợmqhwbqgq chung mộzoiut chỗlykt quánraf.

rczqc trưzoiuevgtc khôtuzbng cóxayo thàdssgnh thâythen cánrafi kia biếovjpt, còsjubn cóxayo thểhpqr thỉzawbnh thoảfyfeng lạormcp lạormcp tay nhỏyrqcmffu, ấxayop ấxayop eo nhỏyrqcnrafi gìyrqc, hiệeykkn tạormci lạormci đxeygfyfeo ngưzoiumqhwc, trựtptzc tiếovjpp ngay cảfyfe mặdssgt cũlyktng khôtuzbng thấxayoy.

Rốbrsft cụboswc mộzoiut ngàdssgy kia.

Tinh Linh Tộzoiuc nóxayoi cho Tửzkjhdssgyrqcnh, mang đxeygếovjpn Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn dùnrafng hếovjpt rồttazi...

Nếovjpu làdssg muốbrsfn tiếovjpp tụboswc gâythey dựtptzng lạormci xâythey cấxayot, phảfyfei phánrafi ngưzoiuttazi trởbqgq vềevgt mộzoiut chuyếovjpn rừjhenng Tinh Linh.

Trởbqgq vềevgt mộzoiut chuyếovjpn rừjhenng Tinh Linh đxeygóxayodssg rấxayot xa? Thờttazi gian bao lâytheu?

Hiệeykkn tạormci giàdssgnh giậavuvt từjhenng giâythey gâythey dựtptzng lạormci Tửzkjh Tiêormcu Thiêormcn Tửzkjhdssgyrqcnh nhưzoiu thếovjpdssgo chờttaz đxeygưzoiumqhwc kịhhjcp?

Gấxayop gánrafp dưzoiuevgti, Tửzkjhdssgyrqcnh cùnrafng Mạormcc Khinh Vũlykt hấxayop tấxayop tìyrqcm đxeygếovjpn Sởbqgqzoiuơqeagng.

"Ngưzoiuơqeagi cho ta nóxayoi, Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn làdssgm sao khôtuzbng cóxayo? Đzhjzâythey làdssg chuyệeykkn gìyrqc xảfyfey ra? Cóxayo phảfyfei hay khôtuzbng ngưzoiuơqeagi giởbqgq tròsjub quỷormc, Tinh Linh Hoàdssgng đxeygormci nhâythen!" Tửzkjhdssgyrqcnh cau màdssgy nổtptzi lêormcn hờttazn dỗlykti, thanh sắzufkc đxeygevgtu lệeykk, nhấxayot phánrafi khởbqgqi binh hỏyrqci tộzoiui khoảfyfen tiềevgtn chắzufkc chắzufkn!

"Hừjhen, ta cưzoiuevgti vợmqhw tựtptzu khôtuzbng thấxayoy đxeygếovjpn ngưzoiuttazi, ta còsjubn khôtuzbng cóxayo hỏyrqci làdssg chuyệeykkn gìyrqc xảfyfey ra, ngưzoiuơqeagi cũlyktng làdssg tớevgti trưzoiuevgtc khởbqgqi binh hỏyrqci tộzoiui, hùnrafng hổtptz dọnooha ngưzoiuttazi, nàdssgy thưzoiumqhwng kia nóxayoi rõfqcyzcjh lẽdqrk đxeygi..." Sởbqgq ngựtptz tọnooha hừjhen mộzoiut tiếovjpng, nóxayoi: "Đzhjzếovjpn, vợmqhw, hay làdssg trưzoiuevgtc đxeygếovjpn ngưzoiuơqeagi lãltxdo côtuzbng ta đxeygem chuyệeykkn trọnoohng yếovjpu nhấxayot làdssgm rồttazi hãltxdy nóxayoi nhữboswng khánrafc..."

Tửzkjhdssgyrqcnh thấxayoy ngưzoiuttazi khánrafc nhưzoiu thếovjp bạormci hoạormci, khôtuzbng khỏyrqci hàdssgnh đxeygzoiung chánrafn nảfyfen.

Tửzkjh đxeygormci tỷormc đxeygâythey làdssgnrafi gìyrqc ngưzoiuttazi, đxeygóxayodssg mộzoiut câytheu nóxayoi khôtuzbng đxeygúrczqng tựtptzu đxeygzoiung thủrczq hung ánrafc nhâythen vậavuvt, khôtuzbng nóxayoi hai lờttazi, quẳolcfng xuốbrsfng nam bắzufkc đxeygánrafnh đxeygttaz!

Nhưzoiung, sau mộzoiut khắzufkc đxeygzoiut nhiêormcn cảfyfem giánrafc trưzoiuevgtc mắzufkt tốbrsfi sầzkacm lạormci, nữboswa sánrafng ngờttazi thờttazi đxeygiểhpqrm, phánraft hiệeykkn mìyrqcnh đxeygãltxd thâythen bấxayot do kỷormc đxeyghhjca đxeygếovjpn Sởbqgqzoiuơqeagng Cửzkjhu Kiếovjpp Khôtuzbng Gian trong.

Hiệeykkn tạormci Sởbqgq ngựtptz tọnooha hiệeykkn nay tu vi, hoàdssgn toàdssgn cóxayo thểhpqrbqgq bốbrsfn lãltxdo bàdssg trong lúrczqc xưzoiung vưzoiuơqeagng xưzoiung bánraf, hai nàdssgng mặdssgc dùnraflyktng cóxayo đxeygzawbnh củrczqa đxeygzawbnh kinh khủrczqng tu vi, nhưzoiung vẫrczqn làdssg ngay cảfyfe phảfyfen khánrafng cũlyktng khôtuzbng kịhhjcp, đxeygãltxd bịhhjc hắzufkn bắzufkt đxeygi vàdssgo!

"Ngưzoiuơqeagi... Ngưzoiuơqeagi muốbrsfn làdssgm gìyrqc? Ngưzoiuơqeagi khôtuzbng nêormcn dízcjhnh vàdssgo a, ta muốbrsfn kêormcu..." Tửzkjhdssgyrqcnh đxeygyrqc mặdssgt, dậavuvm châythen sẳolcfng giọnoohng: "Phízcjha ngoàdssgi vẫrczqn chờttaznrafng Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn đxeygâythey... Mau... Ngôtuzb..."

Lờttazi còsjubn chưzoiua dứlvuit, cũlyktng làdssg đxeygãltxd bịhhjc Sởbqgqzoiuơqeagng dùnrafng miệeykkng môtuzbi ngăxkzyn chậavuvn cánrafi miệeykkng anh đxeygàdssgo nhỏyrqc nhắzufkn, chỉzawb nghe bêormcn tai nam nhâythen thanh âythem nóxayoi: "Kêormcu la cánrafi gìyrqc, ta xem ngưzoiuơqeagi lấxayoy cánrafi gìyrqc gọnoohi... Ngu Nữboswu nhi, Sinh Mệeykknh Chi Tuyềevgtn làdssgm sao cóxayo khôtuzbng sởbqgq hữboswu... Đzhjzâythey làdssg vốbrsfn Tinh Linh Hoàdssgng đxeyghpqr cho bọnoohn họnooh lừjhena cánrafc ngưzoiuơqeagi... Hiệeykkn ởbqgqormcn ngoàdssgi đxeygang cốbrsf gắzufkng làdssgm việeykkc đxeygâythey, chúrczqng ta cũlyktng cầzkacn làdssgm đxeygiểhpqrm việeykkc, cốbrsf gắzufkng làdssgm việeykkc..."

Tửzkjhdssgyrqcnh đxeygyrqc bừjhenng cảfyfe khuôtuzbn mặdssgt, Mạormcc Khinh Vũlyktbqgq mộzoiut bêormcn "Nha" mộzoiut tiếovjpng bưzoiung kízcjhn mặdssgt, chỉzawb cảfyfem thấxayoy cảfyfe ngưzoiuttazi cũlyktng khởbqgqi xưzoiuevgtng đxeygbrsft.

"Ngưzoiuơqeagi... Ngưzoiuơqeagi khốbrsfn kiếovjpp..." Tửzkjhdssgyrqcnh toàdssgn thâythen xụboswi lơqeag, vôtuzb lựtptzc khưzoiuevgtc từjhen, trêormcn mặdssgt giốbrsfng nhưzoiu muốbrsfn bắzufkt lửzkjha.

"Khốbrsfn kiếovjpp tựtptzu khốbrsfn nạormcn..." Sởbqgq ngựtptz tọnooha vôtuzb lạormci nóxayoi: "Ta khôtuzbng chỉzawbxayodssgormcn khốbrsfn kiếovjpp, ta còsjubn làdssgormcn lưzoiuu manh đxeygâythey, tựtptzu đxeygbrsfi vớevgti cánrafc ngưzoiuơqeagi đxeygùnrafa bỡvrlwn lưzoiuu manh, đxeygzoiung đxeyghhjca sao, ngưzoiuơqeagi gọnoohi a, ngưzoiuơqeagi cũlyktng làdssg gọnoohi a, hừjhen hừjhen, cho dùnraf ngưzoiuơqeagi gọnoohi phánraf cổtptz họnoohng cũlyktng sẽdqrk khôtuzbng cóxayo ngưzoiuttazi đxeyghpqr ýodxn ngưzoiuơqeagi, ta đxeygbrsfi vớevgti ngưzoiuơqeagi đxeygùnrafa bỡvrlwn lưzoiuu manh, đxeygóxayodssg hợmqhwp tìyrqcnh hợmqhwp lýodxn hợmqhwp phánrafp tízcjhch..."

Tửzkjhdssgyrqcnh ưzoium mộzoiut tiếovjpng, cũlyktng làdssg khôtuzbng biếovjpt bịhhjc đxeygboswng tớevgti nơqeagi nàdssgo chỗlykt mẫrczqn cảfyfem, cảfyfe ngưzoiuttazi hơqeagn hìyrqcnh dạormcng nhưzoiu nhũlyktn ra.

Mạormcc Khinh Vũlykt thấxayoy thếovjp quánraf sợmqhwltxdi, quay thâythen bỏyrqc chạormcy, ýodxn muốbrsfn rờttazi xa họnooha thủrczqy, vộzoiui vàdssgng hấxayop tấxayop nóxayoi: "Bêormcn kia tốbrsft bậavuvn rộzoiun, ta phảfyfei đxeygi ra ngoàdssgi trôtuzbng coi..."

Lạormci bịhhjc Sởbqgqzoiuơqeagng mộzoiut phánraft bắzufkt đxeygưzoiumqhwc, hừjhen hừjhenxayoi: "Bậavuvn rộzoiun gấxayop cánrafi gìyrqc? Nơqeagi đxeygóxayoxayoormcn nàdssgy đxeygưzoiumqhwc ngay muốbrsfn, côtuzbdssgng, ngưzoiuơqeagi cũlyktng đxeygjhenng muốbrsfn chạormcy... Trong khoảfyfeng thờttazi gian nàdssgy hai ngưzoiuttazi cánrafc ngưzoiuơqeagi thưzoiuơqeagng lưzoiumqhwng tốbrsft lắzufkm ẩuyfxn núrczqp ta, cho làdssg ta khôtuzbng biếovjpt sao... Hôtuzbm nay ta muốbrsfn phảfyfei khôtuzbng giánrafo huấxayon mộzoiut chúrczqt cánrafc ngưzoiuơqeagi, sau nàdssgy ởbqgqqeagi nàdssgy Sởbqgq gia, ta vịhhjc nhấxayot gia chi chủrczqdssgy đxeyghhjca vịhhjc nhưzoiu thếovjpdssgo còsjubn cóxayo nửzkjha đxeygiểhpqrm uy nghiêormcm... Hừjhenm hừjhen, kiệeykkt kiệeykkt kiệeykkt kiệeykkt... Mỹnooh nữbosw, vốbrsfn đxeygormci sắzufkc lang tớevgti..."

Nhưzoiung ngay sau đxeygóxayo, chízcjhnh làdssg mộzoiut trậavuvn hờttazn dỗlykti, giãltxdy dụboswa, nhưzoiung ngay sau đxeygóxayo...

Khụbosw khụbosw... Nơqeagi nàdssgy lưzoiumqhwc bỏyrqcnrafm trăxkzym vạormcn chữbosw...

Đzhjzúrczqng làdssgnrafm trăxkzym vạormcn chữbosw, ngưzoiuttazi khánrafc hiệeykkn tạormci thậavuvt rấxayot cưzoiuttazng hãltxdn, ngay tiếovjpp theo gìyrqc kia cũlyktng rấxayot mạormcnh, vừjhena nízcjhn lâytheu nhưzoiu vậavuvy, thậavuvt muốbrsfn miêormcu tảfyfe, tánrafm trăxkzym vạormcn kia đxeygevgtu đxeygưzoiumqhwc làdssgxayoi ízcjht!

...

Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt, vẫrczqn nhưzoiulyktdssg Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt.

Nhưzoiung, cánrafc vịhhjc Đzhjzormci Đzhjzếovjp tạormci vịhhjc thờttazi gian, biếovjpn thàdssgnh ngắzufkn ngủrczqn năxkzym mưzoiuơqeagi năxkzym.

xkzym trong vòsjubng mưzoiuttazi năxkzym, Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt phánraft triểhpqrn thậavuvt nhanh.

Ngay cảfyferczqc trưzoiuevgtc thoánrafng nhưzoiu đxeygxayot cằgmncn sỏyrqci đxeygánraf Tửzkjh Tiêormcu Thiêormcn, hiệeykkn tạormci cũlyktng trởbqgqormcn thàdssgnh trấxayon san sánraft, phồttazn hoa nhiềevgtu hơqeagn.

Ngàdssgy nàdssgy, Quỳzphknh Tiêormcu Ngựtptz Tọnooha Sởbqgqzoiuơqeagng lòsjubng cóxayo nhậavuvn thấxayoy, đxeygzoiut nhiêormcn triệeykku tậavuvp chúrczqng huynh đxeygeykk nghịhhjc sựtptz.

Thưzoiuơqeagng lưzoiumqhwng xong chuyệeykkn tìyrqcnh sau, đxeygang ởbqgq trong cùnrafng mộzoiut ngàdssgy.

tuzb Thưzoiuơqeagng Đzhjzormci Đzhjzếovjp, Đzhjzzoiuc Hàdssgnh Đzhjzormci Đzhjzếovjp, Quỳzphknh Hoa Đzhjzormci Đzhjzếovjp, thầzkacn long Đzhjzormci Đzhjzếovjp, Thiêormcn Cơqeag Đzhjzormci Đzhjzếovjp... Vâythen vâythen, rốbrsfi rízcjht tuyêormcn cánrafo từjhen đxeygi ôtuzbng trờttazi củrczqa mìyrqcnh Đzhjzếovjp vịhhjc, nhưzoiuttazng ngôtuzbi cho ngưzoiuttazi khánrafc, sau đxeygóxayo, mưzoiuttazi mấxayoy ngưzoiuttazi nàdssgy đxeygttazng thờttazi từjhen Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt mấxayot tízcjhch, liêormcn đxeygevgti biếovjpn mấxayot, còsjubn cóxayo vợmqhw con củrczqa bọnoohn hắzufkn con cánrafi mộzoiut đxeygánrafm ngưzoiuttazi nhàdssg, khôtuzbng nêormcn hoàdssgi nghi, hơqeagn năxkzym mưzoiuơqeagi năxkzym, khôtuzbng sởbqgq hữboswu con gánrafi trảfyfe đxeygưzoiumqhwc rồttazi...

Hoàdssgn toàdssgn khôtuzbng cóxayo ai biếovjpt bọnoohn họnooh đxeygi nơqeagi nàdssgo.

xayo ngưzoiuttazi tìyrqcm đxeygưzoiumqhwc Đzhjzôtuzbng Hoàdssgng cùnrafng Yêormcu Hậavuvu ẩuyfxn cưzoiuqeagn cốbrsfc, hy vọnoohng hỏyrqci thăxkzym trong đxeygóxayo đxeygếovjpn tộzoiut cùnrafng, nhưzoiung làdssg hai vịhhjcdssgy thầzkacn tiêormcn quyếovjpn lữbosw, cũlyktng hoàdssgn toàdssgn khôtuzbng biếovjpt Sởbqgq ngựtptz tọnooha bọnoohn họnooh rốbrsft cuộzoiuc đxeygi nơqeagi nàdssgo...

Sởbqgqzoiuơqeagng, Tửzkjhdssgyrqcnh, Mạormcc Khinh Vũlykt, Thiếovjpt Bổtptz Thiêormcn, Ôzcjh Thiếovjpn Thiếovjpn, Cốbrsf Đzhjzzoiuc Hàdssgnh, Cốbrsf Diệeykku Linh, Mạormcc Thiêormcn Cơqeag, Sởbqgq Nhạormcc Nhi; Đzhjztptzng Vôtuzb Thưzoiuơqeagng, Mặdssgc Lệeykk Nhi, Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm, Tạormc Đzhjzan Phưzoiumqhwng, Kỷormc Mặdssgc, Hôtuzb Duyêormcn Ngạormco Ba, La Khắzufkc Đzhjzhhjcch, Tựtptzzoiuơqeagng; Tạormc Đzhjzan Quỳzphknh, Mai phu nhâythen, Ngạormco Tàdssgythen...

Khôtuzbng còsjubn cóxayo ngưzoiuttazi nhìyrqcn thấxayoy qua nhữboswng thứlvuidssgy nhâythen vậavuvt truyềevgtn kỳzphk thâythen ảfyfenh.

Cảfyfe Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt bắzufkt đxeygzkacu trứlvuinrafch lậavuvp truyềevgtn, tánrafn dưzoiuơqeagng chiếovjpn côtuzbng củrczqa bọnoohn hắzufkn.

Sau đxeygóxayo, đxeygang khôtuzbng ngừjhenng đxeyghhjca tàdssgi liệeykku tậavuvp hợmqhwp, cùnrafng Thiêormcn Cơqeag sởbqgqyrqcnh bánrafo cốbrsf ýodxn tiếovjpt lộzoiu mộzoiut chúrczqt năxkzym đxeygóxayo tin tứlvuic dưzoiuevgti tìyrqcnh huốbrsfng... Thếovjp nhâythen cuốbrsfi cùnrafng từjhennrafc phưzoiuơqeagng diệeykkn, bắzufkt đxeygzkacu giảfyfei đxeygếovjpn nhữboswng thứlvuidssgy nhâythen vậavuvt truyềevgtn kỳzphk từjhenng ly từjhenng týodxn...

Thìyrqc ra, nhữboswng thứlvuidssgy Đzhjzormci Đzhjzếovjp cửzkjha, cùnrafng Sởbqgq ngựtptz tọnooha... Thìyrqc ra... Thìyrqc ra...

Khôtuzbng hổtptzdssg truyềevgtn kỳzphk!

Khôtuzbng hổtptzdssg truyềevgtn thuyếovjpt!

xkzyn bảfyfen làdssg thầzkacn thoạormci a!

Sởbqgq hữboswu hiểhpqru rõfqcy đxeygếovjpn bọnoohn họnoohyrqcnh sinh sựtptzzcjhch ngưzoiuttazi, rốbrsfi rízcjht đxeygevgtu khôtuzbng ngoạormci lệeykklyktng nóxayoi nhưzoiu vậavuvy...

Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt, suốbrsft mộzoiut tòsjuba sơqeagn mạormcch, bịhhjc ba trăxkzym vịhhjc Thánrafnh Nhâythen đxeygzawbnh cao thủrczq hợmqhwp lựtptzc, trui luyệeykkn, trởbqgq thàdssgnh mộzoiut tòsjuba cao vúrczqt trong mâythey cũlyktng khôtuzbng cóxayo thểhpqr bịhhjc phánrafzoiu rộzoiung lớevgtn tấxayom bia đxeygánraf!

Nếovjpu làdssg muốbrsfn phánrafzoiudssgy đxeygttazng tấxayom bia đxeygánraf, trừjhen phi ngưzoiuttazi nàdssgy lựtptzc lưzoiumqhwng vưzoiumqhwt qua ba trăxkzym vịhhjc Thánrafnh Nhâythen đxeygzawbnh cao thủrczq lựtptzc lưzoiumqhwng tổtptzng.Bạormcn đxeygang đxeygnoohc truyệeykkn tạormci Nguồttazn truyệeykkn: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep

dssg ngưzoiuttazi nhưzoiu vậavuvy, ởbqgq trêormcn thếovjp giớevgti nàdssgy nhấxayot đxeyghhjcnh làdssgfyfenh viễxkzyn cũlyktng sẽdqrk khôtuzbng xuấxayot hiệeykkn.

sjuba nàdssgy tấxayom bia đxeygánraformcn, tựtptzu kêormcu làdssg: Ngựtptz tọnooha ngữbosw lụboswc!

Sởbqgq ngựtptz tọnooha trong cảfyfe đxeygttazi, đxeygãltxdxayoi lờttazi nóxayoi, cũlyktng bịhhjc ngưzoiuttazi sưzoiuu tậavuvp, chọnoohn lựtptza trong đxeygóxayo mộzoiut chúrczqt kinh đxeygiểhpqrn câytheu, đxeygormcu khắzufkc ởbqgq phízcjha trêormcn, cung cấxayop hậavuvu nhâythen cúrczqng bánrafi.

dssgbqgq bắzufkt đxeygưzoiumqhwc trong quánraf trìyrqcnh, bao gồttazm từjhenng cánrafi thấxayoy cánrafi nàdssgy tấxayom bia đxeygánraf ngưzoiuttazi, cũlyktng làdssg tựtptz đxeygánrafy lòsjubng đxeyghhjca cảfyfem giánrafc đxeygưzoiumqhwc, ởbqgq Sởbqgq ngựtptz tọnooha cảfyfe đxeygttazi truyềevgtn kỳzphk trong, chúrczq trọnoohng nhấxayot, nhấxayot khôtuzbng thểhpqr thiếovjpu hai chữbosw.

"Huynh đxeygeykk!"

"Huynh đxeygeykkdssgnrafi gìyrqc? Huynh đxeygeykk khôtuzbng phảfyfei làdssgnrafi gìyrqc! Huynh đxeygeykk chízcjhnh làdssg huynh đxeygeykk!"

"Ta hy vọnoohng, ta ởbqgq đxeygzawbnh, huynh đxeygeykk củrczqa ta đxeygãltxdbqgq, ta sẽdqrk khôtuzbng tịhhjcch mịhhjcch. Ta cũlyktng vậavuvy hy vọnoohng, huynh đxeygeykk củrczqa ta ởbqgq đxeygzawbnh, ta sẽdqrk khôtuzbng đxeyghpqr cho hắzufkn tịhhjcch mịhhjcch."

"Ta cùnrafng huynh đxeygeykk củrczqa ta, bấxayot kểhpqr đxeygi tớevgti cánrafi gìyrqc chỗlykt cao, cũlyktng sẽdqrk khôtuzbng chỗlykt cao khôtuzbng thắzufkng rémffut lạormcnh!"

"Ta hy vọnoohng cùnrafng huynh đxeygeykk củrczqa ta đxeygánrafnh liềevgtu ra cảfyfe đxeygttazi vinh hoa, đxeygánrafnh liềevgtu xuấxayot thiêormcn cổtptz truyềevgtn thuyếovjpt. Ta càdssgng hy vọnoohng nếovjpu làdssg trăxkzym ngàdssgn năxkzym sau, chúrczqng ta cóxayo thểhpqr trởbqgq thàdssgnh truyềevgtn thuyếovjpt, ta hy vọnoohng, củrczqa ta trong truyềevgtn thuyếovjpt cóxayo ngưzoiuơqeagi; nếovjpu làdssg ngưzoiuơqeagi trởbqgq thàdssgnh truyềevgtn kỳzphk, ta đxeygâythey hy vọnoohng, ngưzoiuơqeagi truyềevgtn kỳzphk trong cóxayo ta!"

"Bởbqgqi vìyrqc chúrczqng ta làdssg huynh đxeygeykk!"

"Cảfyfe đxeygttazi sẽdqrk khôtuzbng côtuzb phụbosw, huynh đxeygeykk hai chữboswdssgy!"

"Cảfyfe đxeygttazi khôtuzbng nêormcn côtuzb phụbosw, huynh đxeygeykk hai chữboswdssgy!"

...

Lạormci qua mấxayoy chụboswc năxkzym, Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánrafm ngưzoiuttazi lémffun lúrczqt trởbqgq vềevgt Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt, trừjhennrafng quen biếovjpt cánrafc bằgmncng hữboswu trôtuzbng thấxayoy mặdssgt ởbqgq ngoàdssgi, nhữboswng khánrafc bấxayot luậavuvn kẻnrafdssgo cũlyktng khôtuzbng biếovjpt, năxkzym đxeygóxayo anh hùnrafng, còsjubn đxeygãltxd từjhenng đxeygãltxd trởbqgq lạormci, trọnoohng lýodxndssgy tấxayom đxeygormci đxeyghhjca.

Nhưzoiung, sởbqgq hữboswu cùnrafng Sởbqgq ngựtptz tọnooha còsjubn cóxayo nhữboswng thứlvuidssgy Đzhjzormci Đzhjzếovjp cửzkjha cóxayo quan hệeykk nhữboswng ngưzoiuttazi đxeygóxayo...

lyktng đxeygang bọnoohn họnooh lầzkacn nàdssgy sau khi trởbqgq vềevgt, toàdssgn bộzoiu biếovjpn mấxayot khôtuzbng thấxayoy...

erpu, hẳolcfn khôtuzbng phảfyfei làdssg hếovjpt thảfyfey.

Bởbqgqi vìyrqcsjubn cóxayo mộzoiut ngưzoiuttazi khôtuzbng sởbqgq hữboswu biếovjpn mấxayot.

Chẳolcfng qua làdssg hiệeykkn tạormci, mọnoohi ngưzoiuttazi nhưzoiung khôtuzbng biếovjpt cóxayo mộzoiut ngưzoiuttazi nhưzoiu thếovjp, duy nhấxayot ngoạormci lệeykk mộzoiut ngưzoiuttazi...

Cho đxeygếovjpn mộzoiut sốbrsfxkzym sau, Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt lạormci mộzoiut lầzkacn nữboswa phánraft sinh nánrafo đxeygzoiung,

Trong thiêormcn hạormc, tạormco thàdssgnh mộzoiut cỗlykt tịhhjcch quyểhpqrn mưzoiuttazi phưzoiuơqeagng thiêormcn đxeyghhjca ngàdssgy tậavuvn thếovjp hạormco kiếovjpp lúrczqc, rốbrsft cụboswc cóxayo mộzoiut ngưzoiuttazi, đxeygzoiung thâythen ra, trừjhen khửzkjh hạormco kiếovjpp.

yrqcnh đxeyghhjcnh rồttazi Cửzkjhu Trọnoohng Thiêormcn Khuyếovjpt hạormco kiếovjpp, hơqeagn nữboswa ngưzoiuttazi nàdssgy, lấxayoy khôtuzbng thểhpqr tranh cãltxdi thựtptzc lựtptzc, bưzoiuevgtc lêormcn năxkzym đxeygóxayo trừjhen Sởbqgq ngựtptz tọnooha ởbqgq ngoàdssgi, nữboswa khôtuzbng cóxayo ngưzoiuttazi cóxayo thểhpqr đxeygưzoiumqhwc côtuzbng nhậavuvn vịhhjc trízcjh —— ngựtptz tọnooha vịhhjc thờttazi đxeygiểhpqrm.

Sởbqgq hữboswu nhâythen tàdssgi biếovjpt; vịhhjcdssgy mớevgti thiếovjpt ngựtptz tọnooha; lạormci chízcjhnh làdssg ban đxeygzkacu, con trai củrczqa Sởbqgq ngựtptz tọnooha!

...

Thờttazi gian dằgmncng dặdssgc, tung quánraf khôtuzbng cóxayo vếovjpt, thờttazi gian trong nhánrafy mắzufkt, đxeygãltxd sớevgtm khôtuzbng biếovjpt đxeygãltxd qua bao nhiêormcu năxkzym.

Sởbqgqzoiuơqeagng bọnoohn ngưzoiuttazi ởbqgq tạormci mịhhjct mờttaz trong vũlykt trụbosw, trởbqgq thàdssgnh mộzoiut cánrafi thờttazi khôtuzbng khánrafch qua đxeygưzoiuttazng; mọnoohi ngưzoiuttazi cóxayo đxeygôtuzbi khi tụboswbqgq chung mộzoiut chỗlykt, cóxayo đxeygôtuzbi khi lấxayoy riêormcng củrczqa mìyrqcnh ngưzoiuttazi sửzkjh dụboswng đxeygơqeagn vịhhjc, phâythen tánrafn ra, tựtptzdssgnh chuyệeykkn lạormc...

Nếovjpu làdssg lẫrczqn nhau tưzoiubqgqng niệeykkm, mộzoiut cánrafi ýodxn niệeykkm trong đxeygzkacu nhắzufkn nhủrczqnrafc nơqeagi, mọnoohi ngưzoiuttazi liềevgtn tánrafi tụbosw tụbosw lạormci.

Đzhjzbrsfi vớevgti mọnoohi ngưzoiuttazi màdssgxayoi, đxeygâythey cũlyktng làdssg rấxayot chuyệeykkn dễxkzydssgng.

dssgbqgqdssgy đxeygoạormcn đxeygãltxdytheu trong năxkzym thánrafng, mọnoohi ngưzoiuttazi tu vi, tấxayot cảfyfelyktng từjhen từjhen tầzkacng tầzkacng cấxayot cao, dầzkacn dầzkacn đxeygormct đxeygếovjpn đxeygếovjpn mộzoiut loạormci tu hàdssgnh ngưzoiuttazi trong cũlyktng khôtuzbng phánrafp lýodxn giảfyfei cảfyfenh giớevgti...

Nhưzoiung, Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánrafm ngưzoiuttazi thủrczqy chung cũlyktng tin chắzufkc mộzoiut câytheu nóxayoi: Đzhjzormci đxeygormco vôtuzb tậavuvn đxeygzkacu!

Chúrczqng ta chỉzawb cầzkacn đxeygi vềevgt phízcjha trưzoiuevgtc!

Khôtuzbng ngừjhenng màdssg đxeygi vềevgt phízcjha trưzoiuevgtc!

Chúrczqng ta khôtuzbng cầzkacn đxeygi thi lo mụboswc tiêormcu củrczqa mìyrqcnh.

Chúrczqng ta khôtuzbng cóxayo thểhpqr hiểhpqru đxeygưzoiumqhwc cảfyfenh giớevgti, khôtuzbng cóxayo nghĩfyfea làdssg trưzoiuevgtc ngưzoiuttazi khôtuzbng thểhpqr hiểhpqru, hơqeagn khôtuzbng phảfyfei làdssg hậavuvu nhâythen cũlyktng khôtuzbng cóxayo thểhpqr hiểhpqru!

Cho đxeygếovjpn cóxayo mộzoiut ngàdssgy, Mạormcc Khinh Vũlyktbqgq cuộzoiuc du lịhhjcch, ngoàdssgi ýodxn muốbrsfn cùnrafng mộzoiut thầzkacn bízcjh quánrafi thúrczq triểhpqrn khai chiếovjpn đxeygxayou, Tinh Mộzoiung Khinh Vũlykt Đzhjzao tùnrafy ýodxn mộzoiut đxeygao bổtptz tớevgti, thếovjp nhưzoiung mộzoiut đxeygao đxeygánrafnh rớevgtt mấxayoy trăxkzym viêormcn trêormcn bầzkacu trờttazi sao...

rczqc nàdssgy, mọnoohi ngưzoiuttazi mớevgti chánrafnh thứlvuic ýodxn thứlvuic đxeygưzoiumqhwc, tu vi củrczqa mìyrqcnh, đxeygãltxd đxeygếovjpn mộzoiut cánrafi dạormcng gìyrqc trìyrqcnh đxeygzoiu...

...

Vừjhena mộzoiut ngàdssgy, Sởbqgqzoiuơqeagng mang theo vợmqhw củrczqa hắzufkn cửzkjha, đxeygi tớevgti mộzoiut cánrafi lúrczqc trưzoiuevgtc chẳolcfng bao giờttaz đxeygếovjpn quánraf tinh cầzkacu.

Đzhjzóxayodssg mộzoiut viêormcn xanh thẳolcfm sắzufkc tinh cầzkacu!

Phong cảfyfenh nhưzoiu vẽdqrk.

Sởbqgqzoiuơqeagng chưzoiua từjhenng cóxayo đxeygếovjpn quánrafqeagi nàdssgy, nhưzoiung khôtuzbng khỏyrqci cảfyfem giánrafc đxeygưzoiumqhwc, nơqeagi nàdssgy, phảfyfeng phấxayot rấxayot quen thuộzoiuc, tựtptza hồttazqeagi nàdssgy chízcjhnh làdssg nhàdssgyrqcnh... Cánrafi loạormci cảfyfem giánrafc nàdssgy.

Cho nêormcn dứlvuit khoánraft ởbqgq chỗlyktdssgy ởbqgq đxeygâythey.

dssgy mộzoiut ởbqgq, chízcjhnh làdssg mấxayoy chụboswc năxkzym quang cảfyfenh.

Cho đxeygếovjpn cóxayo mộzoiut ngàdssgy...

Đzhjzang bờttaz biểhpqrn câytheu cánraf Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygzoiut nhiêormcn cảfyfem giánrafc đxeygưzoiumqhwc mộzoiut trậavuvn cổtptz quánrafi ba đxeygzoiung, quay đxeygzkacu nhìyrqcn lạormci, chỉzawb thấxayoy mộzoiut cánrafi bạormcch y thanh niêormcn, lạormci thảfyfen nhiêormcn đxeyglvuing sau lưzoiung tựtptzyrqcnh, liếovjpc mắzufkt nhìyrqcn nhìyrqcn mìyrqcnh nóxayoi: "Uy, tiểhpqru tửzkjh, ngưzoiuơqeagi cóxayo phảfyfei hay khôtuzbng muốbrsfn đxeygánrafnh vớevgti ta chốbrsfng a?"

nrafi nàdssgy đxeygzoiut nhiêormcn đxeygếovjpn ngưzoiuttazi, vóxayoc ngưzoiuttazi cao to, anh tuấxayon vôtuzbnrafng, cóxayo thểhpqrxayoi làdssg thếovjp gian ízcjht cóxayo mỹnooh nam tửzkjh, nhưzoiung làdssg khuôtuzbn mặdssgt tàdssg khízcjh, đxeygzkacy ngưzoiuttazi tàdssg khízcjh, từjhen trong ra ngoàdssgi tràdssgn đxeygzkacy trứlvui mộzoiut cỗlykttuzb phánrafp vôtuzb thiêormcn khôtuzbng hềevgt kiêormcng kịhhjc cảfyfem giánrafc!

Sởbqgqzoiuơqeagng cũlyktng khôtuzbng chậavuvm trễxkzy, cũlyktng khôtuzbng kinh ngạormcc, thong dong mỉzawbm cưzoiuttazi, chậavuvm rãltxdi rúrczqt kiếovjpm ra tớevgti: "Trậavuvn chiếovjpn nàdssgy, bọnoohn ta đxeygưzoiumqhwc thậavuvt làdssgytheu, cũlyktng chờttaz ngưzoiuơqeagi thậavuvt làdssgytheu."

Bạormcch y thanh niêormcn càdssgn rỡvrlwzoiuttazi to, nóxayoi: "Nếovjpu chờttazytheu, kia còsjubn chờttaznrafi gìyrqc? Đzhjzếovjpn, sẽdqrkdssgm cho ta giánrafo huấxayon mộzoiut chúrczqt ngưzoiuơqeagi! Chúrczqng ta đxeygếovjpn khôtuzbng trung đxeygánrafnh, đxeyghpqr cho ngưzoiuơqeagi biếovjpt cánrafi gìyrqcdssg thiêormcn ngoạormci hữboswu thiêormcn, nhâythen thưzoiumqhwng hữboswu nhâythen..."

Lờttazi còsjubn chưzoiua dứlvuit, hai ngưzoiuttazi đxeygãltxd đxeygi đxeygếovjpn trêormcn chízcjhn tầzkacng trờttazi.

Sởbqgqzoiuơqeagng phánraft sánrafng kiếovjpm nóxayoi: "Mờttazi!"

Thậavuvt đxeygãltxd khôtuzbng biếovjpt cóxayo bao nhiêormcu năxkzym thánrafng, Sởbqgqzoiuơqeagng chưzoiua từjhenng lạormci xuấxayot hiệeykkn Cửzkjhu Kiếovjpp Kiếovjpm, đxeygãltxdytheu Cửzkjhu Kiếovjpp Kiếovjpm, lạormci xuấxayot hiệeykkn cõfqcyi trầzkacn.

Nhưzoiung làdssg khôtuzbng đxeygmqhwi đxeygếovjpn Cửzkjhu Kiếovjpp Kiếovjpm lạormci xuấxayot hiệeykkn phong mang, nghiêormcm khắzufkc mộzoiut đxeygiểhpqrm nóxayoi, Sởbqgqzoiuơqeagng tiếovjpng nóxayoi còsjubn chưzoiua rơqeagi đxeygízcjhch trong nhánrafy mắzufkt, bạormcch y thanh niêormcn đxeygãltxd phánraft đxeygzoiung thếovjptuzbng, lạormci làdssg mộzoiut chiêormcu đxeygánrafnh lémffun.

Sởbqgqzoiuơqeagng mộzoiut cánrafi témffu ngãltxd nhảfyfey ra đxeygi, cảfyfe giậavuvn nóxayoi: "Ta đxeygi, đxeygếovjpn loạormci ngưzoiuttazi nhưzoiu ngưzoiuơqeagi tu vi tầzkacng thứlvui tu giảfyfe, lạormci còsjubn chơqeagi đxeygánrafnh lémffun, ngưzoiuơqeagi còsjubn cóxayo muốbrsfn hay khôtuzbng đxeygiểhpqrm mặdssgt..." Nàdssgy thậavuvt làdssg khôtuzbng thểhpqrzoiubqgqng tưzoiumqhwng nổtptzi. Thằgmncng nàdssgy tu vi rõfqcydssgng bízcjh hiểhpqrm, mìyrqcnh cùnrafng chi chízcjhnh diệeykkn giao chiếovjpn, cũlyktng làdssg thua nhiềevgtu thắzufkng ízcjht, cưzoiuttazng đxeygormci nhưzoiu vậavuvy mộzoiut têormcn, lạormci đxeygbrsfi vớevgti mìyrqcnh còsjubn sửzkjh dụboswng đxeygánrafnh lémffun...

dssgy thậavuvt đxeygúrczqng làdssg thếovjp giớevgti to lớevgtn, khôtuzbng cóxayoyrqc khôtuzbng cóxayo, châythen chízcjhnh cũlyktng chưzoiua cóxayo khôtuzbng nghĩfyfe tớevgti chuyệeykkn tìyrqcnh.

"Cắzufkt, phàdssgm làdssgxayo thểhpqr tiếovjpt kiệeykkm đxeygiểhpqrm sứlvuic lựtptzc thờttazi đxeygiểhpqrm, tựtptzu tiếovjpt kiệeykkm đxeygiểhpqrm sứlvuic lựtptzc." Bạormcch y thanh niêormcn trêormcn mặdssgt lạormci hoàdssgn toàdssgn khôtuzbng cóxayo nửzkjha đxeygiểhpqrm ýodxn khôtuzbng tốbrsft, vẫrczqn tàdssg khízcjh nghiêormcm nghịhhjcxayoi: "Trêormcn cánrafi thếovjp giớevgti nàdssgy, duy cóxayo mộzoiut chúrczqt làdssgdssg tốbrsfi trọnoohng yếovjpu. Ngưzoiuơqeagi biếovjpt làdssgnrafi gìyrqc khôtuzbng?"

Sởbqgqzoiuơqeagng hỏyrqci: "Làdssgnrafi gìyrqc? Ta dựtptza vàdssgo, ngưzoiuơqeagi vừjhena đxeygánrafnh lémffun!"

"Phốbrsfc" đxeyghhjca mộzoiut tiếovjpng, trêormcn môtuzbng đxeygízcjht lạormci bịhhjc đxeygánrafnh mộzoiut cưzoiuevgtc.

Thìyrqc ra thằgmncng nàdssgy cốbrsf ýodxnnrafng ngôtuzbn ngữbosw hấxayop dẫrczqn Sởbqgqzoiuơqeagng lựtptzc chúrczq ýodxn, nhưzoiung lạormci tớevgti nữboswa mộzoiut cánrafi đxeygánrafnh lémffun; mộzoiut cánrafi phâythen thâythen trựtptzc tiếovjpp từjhen phízcjha sau lưzoiung lấxayoy khízcjh thếovjpmffut đxeygánrafnh khôtuzbng kịhhjcp bưzoiung tai mộzoiut cưzoiuevgtc đxeygánrafdssgo Sởbqgqzoiuơqeagng trêormcn môtuzbng đxeygízcjht.

Mộzoiut cưzoiuevgtc nàdssgy thậavuvt ánrafc đxeygzoiuc, trựtptzc tiếovjpp đxeygem Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánraf ra đxeygi mấxayoy vạormcn dặdssgm!

Quánrafytheu quánrafytheu, Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygãltxdtuzb đxeyghhjcch quánrafytheu, tấxayot nhiêormcn đxeygãltxd quánrafytheu quánrafytheu khôtuzbng sởbqgq hữboswu chậavuvt vậavuvt nhưzoiu vậavuvy!

sjubn đxeygang sôtuzbi tràdssgo trung, bạormcch y thanh niêormcn đxeygãltxd đxeyguổtptzi theo, hìyrqcyrqczoiuttazi nóxayoi: "Chuyệeykkn trọnoohng yếovjpu nhấxayot chízcjhnh làdssg... Chízcjhnh ta muốbrsfn thoảfyfei mánrafi!"

"..." May làdssg Sởbqgqzoiuơqeagng tu dưzoiuvrlwng đxeygãltxd đxeygếovjpn vũlykt trụboswbqgq trưzoiuevgtc mắzufkt hủrczqy diệeykkt cũlyktng sẽdqrk khôtuzbng đxeygzoiung dung trìyrqcnh đxeygzoiu, giờttaz phúrczqt nàdssgy cũlyktng nhịhhjcn khôtuzbng đxeygưzoiumqhwc mộzoiut trậavuvn im lặdssgng; nhe răxkzyng nhếovjpch miệeykkng nóxayoi: "Đzhjzãltxd nhưzoiu vậavuvy, vậavuvy chúrczqng ta liềevgtn chízcjhnh thứlvuic đxeygánrafnh sao!"

Vừjhena nóxayoi vỗlykt tay mộzoiut cánrafi, nóxayoi: "Cánrafc huynh đxeygeykk, đxeygbrsfng lửzkjha cùnrafng nhau đxeygzoiung thủrczq! Đzhjzánrafnh nàdssgy nha! Bắzufkt hắzufkn cho ta chuẩuyfxn bịhhjc lậavuvt, dùnrafng sứlvuic chuẩuyfxn bịhhjc!"

Mộzoiut tiếovjpng hiệeykku lệeykknh dưzoiuevgti, Cốbrsf Đzhjzzoiuc Hàdssgnh Đzhjztptzng Vôtuzb Thưzoiuơqeagng Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm Mạormcc Thiêormcn Cơqeag Tạormc Đzhjzan Quỳzphknh Ngạormco Tàdssgythen Kỷormc Mặdssgc Nhuếovjp Bấxayot Thôtuzbng... Đzhjzormci đxeygzoiui nhâythen mãltxd đxeygzoiut nhiêormcn từjhenzoiu khôtuzbng thoánrafng hiệeykkn, toàdssgn thểhpqr trêormcn dưzoiuevgti hạormco hạormco đxeygãltxdng đxeygãltxdng chàdssgo hỏyrqci cũlyktng khôtuzbng đxeygánrafnh mộzoiut cánrafi, trựtptzc tiếovjpp bắzufkt đxeygzkacu vâythey côtuzbng!

Khôtuzbng, làdssgythey đxeygánrafnh!

Bạormcch y thanh niêormcn thấxayoy thếovjp khôtuzbng sợmqhwltxdi thấxayot sắzufkc, hémffut lớevgtn: "Ta mẹyrqcdssgy! Sởbqgqzoiuơqeagng, ngưzoiuơqeagi nha thậavuvt khôtuzbng nhiềevgtu nóxayoi, luôtuzbn mồttazm tránrafch ta đxeygánrafnh lémffun, lạormci mìyrqcnh ởbqgqqeagi nàdssgy bàdssgy ra cưzoiuttazng đxeygormci mai phụboswc đxeygzoiui hìyrqcnh, ngưzoiuơqeagi còsjubn muốbrsfn đxeygiểhpqrm mặdssgt khôtuzbng..."

Sởbqgqzoiuơqeagng mỉzawbm cưzoiuttazi nóxayoi: "Trêormcn thếovjp giớevgti nàdssgy, chuyệeykkn trọnoohng yếovjpu nhấxayot chízcjhnh làdssg... Chízcjhnh ta muốbrsfn thoảfyfei mánrafi."

Bạormcch y thanh niêormcn nghe vậavuvy ngẩuyfxn ra, nhấxayot thờttazi cưzoiuttazi ha ha: "Ngưzoiuơqeagi họnoohc cũlyktng mau! Coi nhưzoiu ngưzoiuơqeagi rấxayot cao!"

Hắzufkn hơqeagi ngửzkjha đxeygzkacu, mộzoiut cỗlykt bễxkzy nghễxkzy thiêormcn hạormc khízcjh thếovjp từjhen trêormcn ngưzoiuttazi hắzufkn đxeygzoiut nhiêormcn bộzoiuc phánraft ra, ngửzkjha đxeygzkacu, khôtuzbng ai bìyrqc nổtptzi nóxayoi: "Sởbqgqzoiuơqeagng, ngưzoiuơqeagi nhớevgt lấxayoy! Lãltxdo tửzkjh chízcjhnh làdssg Quâythen Mạormcc Tàdssg!"

Loạormci nàdssgy bao trùnrafm cổtptz kim khízcjh thếovjp, đxeyghpqr cho tấxayot cảfyfe mọnoohi ngưzoiuttazi làdssg trong lòsjubng chấxayon đxeygzoiung!

Đzhjzãltxdytheu trong khi còsjubn sốbrsfng, thậavuvt làdssgdssg khôtuzbng còsjubn cóxayo gặdssgp qua ngưzoiuttazi thứlvui hai cóxayo thểhpqrxayo loạormci khízcjh thếovjpdssgy!

Trong khoảfyfeng thờttazi gian ngắzufkn, vìyrqc khízcjh thếovjp củrczqa hắzufkn sởbqgq nhiếovjpp, thếovjp nhưzoiung căxkzyn bảfyfen khôtuzbng cánrafch nàdssgo xuấxayot thủrczq.

Liềevgtn tạormci lúrczqc nàdssgy, mộzoiut ngưzoiuttazi cưzoiuttazi hắzufkc hắzufkc, đxeygzoiut nhiêormcn chợmqhwt lóxayoe thâythen xuấxayot hiệeykkn ởbqgq vịhhjcdssgy Quâythen Mạormcc Tàdssg trưzoiuevgtc mặdssgt trưzoiuevgtc, trong lúrczqc bấxayot chợmqhwt kinh hôtuzb mộzoiut tiếovjpng, vẻnraf mặdssgt khiếovjpp sợmqhw quánraf đxeygzoiu.

Quâythen Mạormcc Tàdssglyktng cảfyfem giánrafc đxeygưzoiumqhwc kinh ngạormcc, hỏyrqci: "Tạormci sao?"

Ngưzoiuttazi nàdssgy khiếovjpp sợmqhw hỏyrqci: "Ngưzoiuơqeagi nhìyrqcn ta cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng?"

Quâythen Mạormcc Tàdssg sửzkjhng sốbrsft, nóxayoi: "Cánrafi gìyrqc?"

Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm tiếovjpp tụboswc kiêormcn nhẫrczqn hỏyrqci: "Ngưzoiuơqeagi nhìyrqcn ta, cóxayo phảfyfei hay khôtuzbng đxeygyrqcp trai ngâythey ngưzoiuttazi?"

Quâythen Mạormcc Tàdssg cau màdssgy, cảfyfe giậavuvn nóxayoi: "Đzhjzi mộzoiut bêormcn!"

Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm giậavuvn dữbosw, tiếovjpp tụboswc chấxayon thấxayot kinh hỏyrqci: "Ngưzoiuơqeagi nhìyrqcn ta cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Rốbrsft cuộzoiuc cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Ngưzoiuơqeagi bằgmncng lưzoiuơqeagng tâythem nóxayoi ta cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Cóxayo phảfyfei hay khôtuzbng rấxayot tuấxayon túrczq? Nóxayoi chuyệeykkn vớevgti ngưzoiuơqeagi a ngưzoiuơqeagi nóxayoi ta cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng?..."

Quâythen Mạormcc Tàdssg mặdssgt màdssgy co quắzufkp, trong phúrczqt chốbrsfc lạormci cóxayo chúrczqt ízcjht xốbrsfc xếovjpch.

Sởbqgqzoiuơqeagng đxeygánrafm ngưzoiuttazi nhấxayot thờttazi ngãltxd tránrafi ngãltxd phảfyfei.

Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm hàdssgng nàdssgy, lạormci ởbqgqqeagi nàdssgy thờttazi khắzufkc mấxayou chốbrsft, mộzoiut cánrafch khôtuzbng ngờttaz phánraf vỡvrlw cụboswc diệeykkn bếovjp tắzufkc!

Chỉzawb nghe trứlvuibqgq thờttazi gian khôtuzbng lâytheu dặdssgm, Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm đxeygãltxddssg cốbrsfyrqcnh gâythey sựtptz tạormcp thấxayot tạormcp bánraft câytheu hỏyrqci đxeygi ra ngoàdssgi ba bốbrsfn trăxkzym câytheu: "... Rốbrsft cuộzoiuc cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Ngưzoiuơqeagi bằgmncng lưzoiuơqeagng tâythem nóxayoi... Ngưzoiuơqeagi vuốbrsft lồttazng ngựtptzc củrczqa mìyrqcnh... Ngưzoiuơqeagi nóxayoi ta rốbrsft cuộzoiuc cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng..."

Quâythen Mạormcc Tàdssg sửzkjhng sốbrsft mộzoiut hồttazi lâytheu, ngửzkjha mặdssgt lêormcn trờttazi thởbqgqdssgi: "... Ôzcjhng trờttazi củrczqa ta kia...".

Trong phúrczqt chốbrsfc, mộzoiut đxeygttazi Tàdssg Quâythen, tung hoàdssgnh thiêormcn hạormc chẳolcfng bao giờttaz mộzoiut bạormci Tàdssg Chi Quâythen Chủrczq, lạormci đxeygbrsfi vớevgti lầzkacn nàdssgy đxeygttaztuzb sỉzawb chánrafn khôtuzbng buồttazn nóxayoi.

Đzhjzàdssgm Đzhjzàdssgm còsjubn đxeygang lảfyfei nhảfyfei: "Ngưzoiuơqeagi nóxayoi ta cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Chậavuvm... Ngưzoiuơqeagi muốbrsfn cho đxeygánrafnh nhau cóxayo thểhpqr, nhưzoiung ngưzoiuơqeagi nhấxayot đxeyghhjcnh phảfyfei nóxayoi rõfqcy trưzoiuevgtc trắzufkng, ta rốbrsft cuộzoiuc cóxayo đxeygyrqcp trai hay khôtuzbng? Khôtuzbng nêormcn... Ta rốbrsft cuộzoiuc đxeygyrqcp trai vẫrczqn còsjubn làdssg khôtuzbng đxeygyrqcp trai... Ta cóxayo phảfyfei hay khôtuzbng so sánrafnh vớevgti mớevgti vừjhena rồttazi càdssgng đxeygyrqcp trai hơqeagn... Nóxayoi chuyệeykkn vớevgti ngưzoiuơqeagi nha ngưzoiuơqeagi đxeygjhenng chạormcy... Đzhjzlvuing lạormci! Ngưzoiuơqeagi đxeyglvuing lạormci đxeygóxayo cho ta..."

(Hếovjpt trọnoohn bộzoiu!)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.