Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 99 : Đường tiên sinh ăn giấm chua (1)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

"A, chẳmrnhng lẽxckyjzayi chưohola từzpipng nóbxuhi qua sao?" Trầjnycn Bìytgqnh so vớrqlpi anh càgiging kinh ngạytgqc.

Trầjnycn Dưoholơhlxtng 囧, "Anh nóbxuhi lúhbvhc nàgigio?"

Trầjnycn Bìytgqnh nóbxuhi, "Ồhijp, đjimbjwntjzayi nóbxuhi mộicwvt lầjnycn, côjzayswsty chưohola kếlpect hôjzayn nhưoholng đjimbãzhfh sinh con, cóbxuh mộicwvt đjimbllnna con trai rấswstt đjimbáqmcwng yêbhrgu, tổyexgng giáqmcwm đjimbzhfhc Ốakkdc Ôvhxjn cũhfoang biếlpect chuyệvfxmn nàgigiy a."

Trầjnycn Dưoholơhlxtng vừzpipa nghe, châjabzn màgigiy nhísztgu lạytgqi , "Sao anh khôjzayng sớrqlpm chúhbvht nóbxuhi cho tôjzayi biếlpect."

"Chuyệvfxmn củjzaya ngưoholdwoyi ta, anh biếlpect làgigim gìytgq, chẳmrnhng lẽxcky anh cóbxuh ývhxjytgq vớrqlpi côjzayswsty sao?" Trầjnycn Bìytgqnh càgiging kinh ngạytgqc.


Trầjnycn Dưoholơhlxtng bậdzhyt cưoholdwoyi, "Anh suy nghĩutls quáqmcw nhiềynriu."

oholdsjwng Tuệvfxm nghe thấswsty báqmcwt quáqmcwt nàgigiy, hếlpect sứllnnc kinh ngạytgqc, nhịkahwn khôjzayng đjimbưoholdfvtc gọttuii mộicwvt ngưoholdwoyi cấswstp dưoholrqlpi đjimbếlpecn xáqmcwc nhậdzhyn, xáqmcwc đjimbkahwnh làgigi thựdmeec sựdmee, côjzay kinh ngạytgqc cựdmeec kỳjfde, côjzayoholdsjwng làgigi con nuôjzayi, kếlpect quảjfde cấswstp dưoholrqlpi nóbxuhi, chísztgnh miệvfxmng Hạytgq Thầjnycn Hi thừzpipa nhậdzhyn làgigi con ruộicwvt.

oholdsjwng Tuệvfxm nghe xong, tim chợdfvtt buôjzayng thảjfde xuốzhfhng.

jzay ta thậdzhym chísztg khoan dung quyếlpect đjimbkahwnh, Hạytgq Thầjnycn Hi cóbxuh thểjwnt khôjzayng cầjnycn chếlpect.

Hạytgq Thầjnycn Hi vớrqlpi côjzay đjimbãzhfh khôjzayng còqmcwn uy hiếlpecp gìytgq .

jzay ta cóbxuh con trai, chưohola kếlpect hôjzayn đjimbãzhfh sinh con, lấswsty thâjabzn phậdzhyn cùhcjang đjimbkahwa vịkahw củjzaya côjzay, xem nhưoholgigi mộicwvt tin tứllnnc lớrqlpn. Dùhcja cho Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgqbxuh chúhbvht ývhxj tứllnn vớrqlpi côjzay ta thìytgq thếlpecgigio, Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgqhfoang sẽxcky khôjzayng cưoholrqlpi phụakkd nữrqlp đjimbãzhfhbxuh con.

Sợdfvt rằwekfng Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgqdwoyn bảjfden khôjzayng biếlpect Hạytgq Thầjnycn Hi cóbxuh con trai.

Nghĩutls đjimbếlpecn đjimbâjabzy, Tưoholdsjwng Tuệvfxm nhịkahwn khôjzayng đjimbưoholdfvtc đjimbkjwoc ývhxj, côjzay cho rằwekfng, Hạytgq Thầjnycn Hi đjimbãzhfh sinh con, cădwoyn bảjfden làgigi khôjzayng hềynri đjimbem côjzay đjimbjwntgigio mắkjwot.

Hạytgq Thầjnycn Hi, con hồwekf ly tinh nàgigiy , vậdzhyy màgigi gạytgqt tin tứllnnc lớrqlpn nhưohol vậdzhyy, xem tôjzayi vạytgqch trầjnycn côjzay nhưohol thếlpecgigio.

jzay thậdzhym chísztg khôjzayng thểjwnt chờdwoy đjimbdfvti đjimbưoholdfvtc nghĩutls muốzhfhn nóbxuhi cho Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgq, Hạytgq Thầjnycn Hi cóbxuh con trai.

Nộicwvi bộicwv WPL càgiging sôjzayi tràgigio, nhữrqlpng ngưoholdwoyi đjimbàgigin ôjzayng cóbxuh ývhxj tứllnn vớrqlpi Hạytgq Thầjnycn Hi đjimbynriu dờdwoyi mụakkdc tiêbhrgu, lạytgqi cũhfoang khôjzayng cảjfdem thấswsty Hạytgq Thầjnycn Hi làgigi nữrqlp thầjnycn, tráqmcwi lạytgqi cảjfdem thấswsty, côjzay rấswstt tùhcjay tiệvfxmn, rấswstt khôjzayng bịkahw kiềynrim chếlpec.

Trong lúhbvhc nhấswstt thờdwoyi, nhâjabzn viêbhrgn WPL đjimbzhfhi Hạytgq Thầjnycn Hi chỉgcie trỏgcie.

Hạytgq Thầjnycn Hi làgigi kỳjfde nhâjabzn, côjzay khôjzayng quan tâjabzm chuyệvfxmn gìytgq, chuyệvfxmn vàgigio đjimbưoholdfvtc tai côjzay, cho nêbhrgn, mặupcqc kệvfxm nhiềynriu lờdwoyi khóbxuh nghe, cũhfoang làgigigigio tai tráqmcwi ra tai phảjfdei, khôjzayng phảjfdei côjzay nghe khôjzayng hiểjwntu, màgigigigi, nàgigiy vớrqlpi côjzaygigibxuhi, thậdzhyt làgigi việvfxmc nhỏgcie.


Nếlpecu nhưohol trảjfdei qua sinh tửqmcw, nếlpecu nhưohol trảjfdei qua cáqmcwc loạytgqi cựdmeec khổyexg, trảjfdei qua cáqmcwc loạytgqi tuyệvfxmt vọttuing.

Họttui sẽxcky pháqmcwt hiệvfxmn, lờdwoyi đjimbwekfn đjimbytgqi chẳmrnhng làgigiytgq cảjfde.

jzaydwoyn bảjfden khôjzayng quan tâjabzm.

zhfho đjimbytgqi Trưoholơhlxtng Tổyexgng mởdsjw tiệvfxmc cửqmcwgiginh vàgigio thứllnndwoym nàgigiy, đjimbkahwa đjimbiểjwntm đjimbưoholdfvtc tổyexg chứllnnc ởdsjw biệvfxmt thựdmee củjzaya Trưoholơhlxtng tổyexgng.

bxuhi đjimbếlpecn vịkahw Trưoholơhlxtng tổyexgng nàgigiy, làgigi mộicwvt nhâjabzn vậdzhyt truyềynrin kỳjfde, gầjnycy dựdmeeng cơhlxt nghiệvfxmp từzpip hai bàgigin tay trắkjwong, hắkjwoc bạytgqch đjimbynriu làgigim, bấswstt kểjwntgigi hắkjwoc đjimbytgqo, hay làgigi bạytgqch đjimbytgqo cũhfoang phảjfdei nểjwnt ôjzayng ba phầjnycn, lúhbvhc trẻuahd tuổyexgi, phong lưoholu tiêbhrgu sáqmcwi, vôjzay sốzhfh phụakkd nữrqlp.

Kếlpect hôjzayn, an an phậdzhyn phậdzhyn, quy quy củjzay củjzay, kim bàgigin rửqmcwa tay, chưohola từzpipng truyềynrin ra cáqmcwi gìytgq scandal.

ytgqnh cảjfdem châjabzn thàgiginh thêbhrg tửqmcw, khôjzayng rờdwoyi khôjzayng bỏgcie.

Trưoholơhlxtng tổyexgng rấswstt nghĩutlsa khísztg, lạytgqi rấswstt hàgigio hùhcjang, nhâjabzn duyêbhrgn vôjzayhcjang tốzhfht.

Ngay cảjfde Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgq đjimbzhfhi vớrqlpi ôjzayng cũhfoang vôjzayhcjang tôjzayn kísztgnh, gặupcqp gỡxdrt mậdzhyt thiếlpect.

Hạytgq Thầjnycn Hi mặupcqt mộicwvt chiếlpecc váqmcwy đjimben nhỏgcie, rấswstt đjimbơhlxtn giảjfden vàgigi thanh lịkahwch, cóbxuh mộicwvt chúhbvht phong cáqmcwch Anh, đjimboan trang vàgigibxuh chúhbvht khísztg pháqmcwch. Lúhbvhc côjzay chọttuin bộicwv lễjxis phụakkdc nàgigiy, Trầjnycn Dưoholơhlxtng cưoholdwoyi trêbhrgu ghẹuahdo, "Ai khôjzayng đjimbjzay bảjfden lĩutlsnh thậdzhyt khôjzayng dáqmcwm mang côjzay đjimbi tham gia yếlpecn hộicwvi."

Hạytgq Thầjnycn Hi cưoholdwoyi trừzpip.

jzay ngồwekfi xe Trầjnycn Dưoholơhlxtng đjimbếlpecn, vôjzayhcjang khôjzayng khérccko chísztgnh làgigi, bọttuin họttuidsjw cửqmcwa liềynrin đjimbakkdng mặupcqt Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgq, Tưoholdsjwng Tuệvfxm.

Bọttuin họttui vừzpipa tớrqlpi, đjimbyexg xe, đjimbang muốzhfhn đjimbi vàgigio.

Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgq nhìytgqn thấswsty Hạytgq Thầjnycn Hi cùhcjang Trầjnycn Dưoholơhlxtng cùhcjang đjimbi, áqmcwnh mắkjwot trầjnycm xuốzhfhng, sắkjwoc bércckn quércckt vềynri phísztga Trầjnycn Dưoholơhlxtng cùhcjang Hạytgq Thầjnycn Hi, Trầjnycn Dưoholơhlxtng cưoholdwoyi cùhcjang anh chàgigio hỏgciei, trêbhrgn mặupcqt Đrbklưoholdwoyng Bạytgqch Dạytgq biểjwntu tìytgqnh lạytgqnh đjimbếlpecn đjimbáqmcwng sợdfvt, cóbxuh cảjfdem giáqmcwc nhưohol nhìytgqn đjimbôjzayi gian phu dâjabzm phụakkd.

oholdsjwng Tuệvfxmoholdwoyi đjimbếlpecn dịkahwu dàgiging, rấswstt hiểjwntu lễjxis nghĩutlsa cùhcjang Trầjnycn Dưoholơhlxtng chàgigio hỏgciei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.