Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 98 : Bảo bối đánh nhau

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Ávvrnnh mắfscgt củdslwa békxyk đatianzrao qua tiểkxyku bátcqndnyvơnkqcng, tiểkxyku bátcqndnyvơnkqcng sợghji đatiaếsgvkn muốdlkwn tèmwzb ra quầfgfrn, oa oa khóoagoc lớnzjtn, nam đatiaweuxng nghiệowbzp kékxyko con trai, rấdnyvt nhanh rờsgvki đatiai, tiếsgvkng khóoagoc tiểkxyku bátcqndnyvơnkqcng rung trờsgvki.

"Mẹunts, hắfscgn đatiaátcqnng bịixdh đatiaátcqnnh đatiaòweuxn." Bảnzrao bốdlkwi cưdnyvsgvki hífgfrp mắfscgt nóoagoi, khẩoagou khífgfr rấdnyvt vui sưdnyvnzjtng khi ngưdnyvsgvki gặvkvap họenaua.

Hạghad Thầfgfrn Hi dởtcqn khóoagoc dởtcqndnyvsgvki, "Con cùswzgng nóoago đatiaátcqnnh nhau sao?"

"Mẹunts, đatiaátcqnnh nhau làqljam tổweuxn hạghadi phong đatiatcqn củdslwa con a." Hạghad bảnzrao bốdlkwi cưdnyvsgvki đatiaếsgvkn vôswzgswzgng ưdnyvu nhãziei, lậrraip tứhtecc cho thấdnyvy chífgfrnh mìamxxnh phong đatiatcqn nhẹunts nhàqljang, tuyệowbzt đatiadlkwi làqlja quâoagon tửgikr đatiatcqnng khẩoagou khôswzgng đatiatcqnng thủdslw .

Hạghad Thầfgfrn Hi cưdnyvsgvki nóoagoi, "Họenauoagoi con đatiaátcqnnh con trai họenau ."


"Nóoagoi bậrraiy!" Hạghad bảnzrao bốdlkwi nóoagoi.

Hạghad Thầfgfrn Hi bậrrait cưdnyvsgvki, vừowbza lúzzxcc lạghadi thấdnyvy cặvkvap cha mẹunts dắfscgt mộtcqnt đatiaghadi bátcqndnyvơnkqcng ra, làqlja sốdlkw mộtcqnt đatiaghadi bátcqndnyvơnkqcng, so vớnzjti tiểkxyku bátcqndnyvơnkqcng vừowbza rồweuxi lớnzjtn hơnkqcn nữghjia sốdlkw mộtcqnt, Hạghad bảnzrao bốdlkwi nóoagoi, "Bọenaun họenau đatiaátcqnnh nhau."

Hạghad Thầfgfrn Hi vui mừowbzng, con trai củdslwa côswzgqlja đatiahteca trẻulaa ngon, khôswzgng đatiaátcqnnh nhau, quảnzra nhiêrcskn cóoago phong đatiatcqn thâoagon sĩluzw

Ai biếsgvkt, đatiaghadi bátcqndnyvơnkqcng đatiai tớnzjti, châoagon chóoago nịixdhnh nọenaut nóoagoi, "Lãzieio đatiaghadi, đatiaâoagoy làqlja mẹunts cậrraiu a, thậrrait trẻulaa tuổweuxi, thậrrait đatiauntsp, đatiauntsp nhưdnyv cậrraiu."

Hạghad bảnzrao bốdlkwi phấdnyvt tay mộtcqnt cátcqni, nhưdnyvoago mộtcqnt loạghadi, ngưdnyvơnkqci lui xuốdlkwng đatiai, trẫowbzm muốdlkwn nghỉghad ngơnkqci.

Đrpmkghadi bátcqndnyvơnkqcng lạghadi cung kífgfrnh rờsgvki đatiai.

Hạghad Thầfgfrn Hi nhìamxxn đatiaghadi bátcqndnyvơnkqcng, lạghadi nhìamxxn nhìamxxn con trai bảnzrao bốdlkwi phấdnyvn nộtcqnn cuảnzraamxxnh, vừowbza nghĩluzw tớnzjti đatiaátcqnnh nhau sau lưdnyvng rấdnyvt cóoago nộtcqni tìamxxnh bêrcskn trong, côswzg đatiatcqnt nhiêrcskn cátcqni gìamxxxqceng khôswzgng muốdlkwn nóoagoi .

Hạghad bảnzrao bốdlkwi cưdnyvsgvki nhưdnyvtcqno hồweux ly.

Hai mẹunts con tay trong tay cưdnyvsgvki cưdnyvsgvki nátcqno nátcqno vềsisf nhàqlja, đatiaếsgvkn nỗsgedi Hạghad bảnzrao bốdlkwi xúzzxci giụnqkzc ngưdnyvsgvki khátcqnc đatiaátcqnnh nhau, Hạghad Thầfgfrn Hi quyếsgvkt đatiaixdhnh chỉghad xem nhẹunts khôswzgng truy cứhtecu.

Ngàqljay hôswzgm sau đatiai làqljam, Hạghad Thầfgfrn Hi mẫowbzn cảnzram thấdnyvy bầfgfru khôswzgng khífgfr khôswzgng thífgfrch hợghjip, tấdnyvt cảnzra mọenaui ngưdnyvsgvki đatiasisfu chỉghad trỏswzg, nhìamxxn côswzgqljan tátcqnn, Hạghad Thầfgfrn Hi thảnzran nhiêrcskn bìamxxnh tĩluzwnh, cátcqni gìamxxxqceng khôswzgng muốdlkwn nóoagoi.

Chuyệowbzn gìamxx xảnzray ra, Hạghad Thầfgfrn Hi so vớnzjti ai khátcqnc rấdnyvt rõspvkqljang.

Tiếsgvkt Giai Vâoagon biếsgvkt mọenaui ngưdnyvsgvki đatiaang bàqljan luậrrain vềsisf chuyệowbzn gìamxx, hậrrain khôswzgng thểkxyk dậrraip tắfscgt cátcqni bátcqnt quátcqnt nàqljay, chưdnyva kếsgvkt hôswzgn lạghadi sinh con, bịixdh phátcqnt hiệowbzn sao cóoago thểkxyk giấdnyvu đatiaưdnyvghjic.

"Thầfgfrn Hi, côswzg thậrrait sựmhjdoago con trai họenauc tiểkxyku họenauc sao?" Trầfgfrn Khiếsgvkt tòweuxweux hỏswzgi.


rpmkúzzxcng vậrraiy." Hạghad Thầfgfrn Hi sửgikra sang lạghadi bàqljan làqljam việowbzc củdslwa mìamxxnh, ôswzgn hòweuxa nóoagoi, "Thờsgvki đatiaghadi nàqljay, ngưdnyvsgvki đatiaàqljan ôswzgng bátcqnt quátcqnt luôswzgn làqljam ngưdnyvsgvki khátcqnc khôswzgng thífgfrch."

Chu Phóoagong thổweuxi mộtcqnt tiếsgvkng huýzxlgt gióoago, tựmhjd tiếsgvku phi tiếsgvku liếsgvkc Hạghad Thầfgfrn Hi, "Hạghadswzgdnyvơnkqcng, côswzg giấdnyvu kífgfrn quátcqn, làqljam biếsgvkt bao trátcqni tim tan vỡyndk."

"Tan vỡyndk, tan vỡyndk đatiai." Hạghad Thầfgfrn Hi cưdnyvsgvki nóoagoi, "Tôswzgi chưdnyva từowbzng làqljam cátcqni gìamxxqljam cho ngưdnyvsgvki ta hiểkxyku lầfgfrm."

"Con trai củdslwa côswzgqlja con nuôswzgi sao." Phùswzg Sửgikrnkqcn hỏswzgi.

Hạghad Thầfgfrn Hi ngẩoagong đatiafgfru, kiêrcskn đatiaixdhnh nóoagoi, "Trăenaum phầfgfrn trăenaum làqljaswzgi sinh , vìamxxkxyk, côswzgdnyvơnkqcng tôswzgi đatiaâoagoy thiếsgvku chúzzxct nữghjia mệowbznh cũxqceng bịixdh mấdnyvt."

Chu Phóoagong lạghadi thổweuxi mộtcqnt tiếsgvkng huýzxlgt gióoago, "Quảnzra nhiêrcskn tátcqnc phong củdslwa ngưdnyvsgvki đatiai du họenauc nưdnyvnzjtc ngoàqljai, rấdnyvt hàqljao phóoagong."

Hạghad Thầfgfrn Hi cưdnyvsgvki hífgfrp mắfscgt , Tiếsgvkt Giai Vâoagon hừowbzoagoi, "Đrpmkàqljan ôswzgng thựmhjdc lắfscgm miệowbzng, lờsgvki bọenaun họenau truyềsisfn đatiai thậrrait khóoago nghe ."

"Tùswzgy tiệowbzn." Hạghad Thầfgfrn Hi tiêrcsku sátcqni cưdnyvsgvki, khôswzgng quan tâoagom.

swzg khôswzgng làqljam đatiaiềsisfu gìamxx xấdnyvu, chỉghad cầfgfrn côswzgqlja con trai côswzg đatiaưdnyvghjic vui vẻulaa, tựmhjd do tựmhjd tạghadi, cuộtcqnc sốdlkwng củdslwa côswzg, ngưdnyvsgvki khátcqnc khôswzgng cóoagodnyvtcqnch gìamxxoagoi côswzg, nêrcskn côswzg cầfgfrn gìamxx phảnzrai quan tâoagom.

Khôswzgng phảnzrai làqlja chưdnyva kếsgvkt hôswzgn sinh con sao?

Nhiềsisfu ngưdnyvsgvki muốdlkwn sinh ra đatiaưdnyvghjic đatiahteca con thôswzgng minh nhưdnyv vậrraiy còweuxn sinh khôswzgng đatiaưdnyvghjic đatiaâoagou.

Hạghad Thầfgfrn Hi chưdnyva kếsgvkt hôswzgn sinh con bátcqnt quátcqnt, lan truyềsisfn khắfscgp toàqljan bộtcqn WPL, truyềsisfn tớnzjti trong tai tổweuxng giátcqnm đatiadlkwc Trầfgfrn Dưdnyvơnkqcng, anh kinh ngạghadc hỏswzgi Trầfgfrn Bìamxxnh, "Đrpmkâoagoy làqlja thậrrait sao ?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.