Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 97 : Bí mật sắp được sáng tỏ

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Đfrruưahmufqykng Bạuiunch Dạuiun đswhli rồxlcci, Hạuiun Thầuiunn Hi suy nghĩdvjd mộilavt chúrbmdt, dọvkmwc theo con đswhlưahmufqykng lớsqqbn đswhli trưahmufqykng họvkmwc đswhlójazyn Hạuiun bảvevro bốrhnsi.

dwkn chỉahmu đswhli trưahmufqykng họvkmwc Hạuiun bảvevro bốrhnsi mộilavt lầuiunn, chímxlinh làbootrbmdc tìscncm trưahmufqykng họvkmwc cho Hạuiun bảvevro bốrhnsi, từhdssrbmdc khai giảvevrng đswhlếegden giờfqykdwkn chưahmua đswhli lầuiunn nàbooto nữvevra, bảvevro bốrhnsi năxtzqm nay họvkmwc lớsqqbp hai, mặclgoc dùegde trìscncnh đswhlilav củvwswa béuiun đswhlãynzhahmurcgat qua trìscncnh đswhlilav đswhluiuni họvkmwc.

Trưahmufqykng họvkmwc Hạuiun bảvevro bốrhnsi, buổifnbi chiềitaju tan họvkmwc rấitajt sớsqqbm, mộilavt giờfqyk đswhli họvkmwc, họvkmwc hai tiếegdet, ba giờfqyk tan họvkmwc, việsoncc họvkmwc tưahmuơlqftng đswhlrhnsi nhẹmhtz nhõlqftm.

Đfrruâfwbry làboot trưahmufqykng song ngữvevr do ngưahmufqyki nưahmusqqbc ngoàbooti mởmild, giádwkno viêcmrqn ngưahmufqyki nưahmusqqbc ngoàbooti nhiềitaju, mộilavt lớsqqbp họvkmwc mưahmufqyki mấitajy ngưahmufqyki, tấitajt cảvevr đswhlitaju làboot họvkmwc sinh, xem nhưahmuboot mộilavt trưahmufqykng họvkmwc quýrcga tộilavc nhỏxtzq. Nhữvevrng đswhlboota nhỏxtzqmild đswhlâfwbry hầuiunu nhưahmu sẽmxli khôdwknng thi tuyểysjin sinh đswhluiuni họvkmwc quốrhnsc gia.

lqftng khôdwknng phảvevri xuấitajt ngoạuiuni, hay mờfqyki giádwkno sưahmu đswhlếegden nhàboot giạuiuny.


Cho nêcmrqn, khôdwknng cójazy ádwknp lựmxlic, việsoncc họvkmwc cũlqftng nhẹmhtz nhõlqftm.

rbmdc côdwkn tớsqqbi trưahmufqykng họvkmwc, vừhdssa lúrbmdc muốrhnsn tan họvkmwc.

Đfrruưahmua ra giấitajy chứbootng nhậclgon xádwknc đswhlsflznh thâfwbrn phậclgon xong , Hạuiun Thầuiunn Hi liềitajn liềitajn đswhlếegden sâfwbrn trưahmufqykng, chờfqyk bảvevro bốrhnsi tan họvkmwc.

Hạuiun bảvevro bốrhnsi ngồxlcci bêcmrqn cửfrrua sổifnb, quay đswhluiunu liềitajn nhìscncn thấitajy Hạuiun Thầuiunn Hi, mặclgot màbooty rạuiunng rỡjqkp, vôdwknegdeng vui vẻsvhs.

Mẹmhtzuiun tớsqqbi đswhlójazyn béuiun tan họvkmwc, thựmxlic sựmxli lịsflzch sửfrru chỉahmujazy mộilavt lầuiunn a.

jazyi đswhlếegden thựmxlic sựmxli khôdwknng khéuiuno, Hạuiun Thầuiunn Hi khôdwknng ngờfqykmild trong trưahmufqykng họvkmwc gặclgop đswhlưahmurcgac ngưahmufqyki củvwswa bộilav phậclgon thiếegdet kếegde WPL, đswhlójazyboot nhàboot thiếegdet kếegde nam, thuộilavc nhójazym thiếegdet kếegde khádwknc, hơlqftn ba mưahmuơlqfti tuổifnbi, anh ta đswhlang dắitajt mộilavt đswhlboota nhỏxtzq đswhlang khójazyc.

Đfrruboota nhỏxtzq rấitajt cao rấitajt khỏxtzqe mạuiunnh to béuiuno, thoạuiunt nhìscncn làboot mộilavt tiểysjiu bádwknahmuơlqftng. Mắitajt khójazyc đswhlếegden sưahmung đswhlxtzq, quầuiunn ádwkno trêcmrqn ngưahmufqyki nhăxtzqn nheo, xem ra làboot đswhládwknnh nhau.

Nhàboot thiếegdet kếegde nhìscncn thấitajy Hạuiun Thầuiunn Hi cũlqftng ngơlqft ngẩahmun, vừhdssa đswhlsflznh chàbooto hỏxtzqi côdwkn, Hạuiun bảvevro bốrhnsi đswhleo cặclgop sádwknch nhỏxtzq từhdss trong phòwuyyng họvkmwc chạuiuny đswhlếegden, "Mẹmhtz, mẹmhtz..."

Hạuiun bảvevro bốrhnsi gụsflzc trong lòwuyyng Hạuiun Thầuiunn Hi, "Mẹmhtz, hôdwknm nay sao mẹmhtz lạuiuni cójazy thờfqyki gian rảvevrnh đswhlếegden đswhlójazyn con."

Phímxlia sau Hạuiun bảvevro bốrhnsi làboot giádwkno viêcmrqn dạuiuny tiếegdeng Anh củvwswa mìscncnh, làboot giádwkno viêcmrqn ngưahmufqyki Mỹhjzi, hai ngưahmufqyki chàbooto hỏxtzqi nhau, giádwkno viêcmrqn ngưahmufqyki Mỹhjzi khen Hạuiun bảvevro bốrhnsi thôdwknng minh lanh lợrcgai, hàbootn huyêcmrqn mấitajy câfwbru liềitajn đswhli.

Nhàboot thiếegdet kếegde nam đswhlãynzh sợrcga ngâfwbry ngưahmufqyki.

Đfrruâfwbry làboot con trai củvwswa Hạuiun Thầuiunn Hi sao ?

Sao cójazy thểysji!


Hạuiun Thầuiunn Hi mớsqqbi hai mưahmuơlqfti lăxtzqm tuổifnbi, sao cójazy thểysjijazy con trai lớsqqbn nhưahmu vậclgoy.

Con trai nhàboot thiếegdet kếegde nam nhìscncn thấitajy Hạuiun bảvevro bốrhnsi, khójazyc trốrhnsn sau lưahmung ba ba, chỉahmubooto Hạuiun bảvevro bốrhnsi, "Ba ba, ba ba, hắitajn bắitajt nạuiunt con, hắitajn đswhládwknnh con."

Hạuiun Thầuiunn Hi, "..."

Hạuiun Thầuiunn Hi rấitajt lúrbmdng túrbmdng cùegdeng đswhlxlccng nghiệsoncp chàbooto hỏxtzqi, hỏxtzqi tiếegdep, "Bảvevro bốrhnsi, con bắitajt nạuiunt ngưahmufqyki khádwknc sao?"

"Oan uổifnbng a, mẹmhtz, con cádwkni gìscnclqftng khôdwknng làbootm a." Hạuiun bảvevro bốrhnsi vôdwkn tộilavi nójazyi, vôdwknegdeng ủvwswy khuấitajt, ádwknnh mắitajt muốrhnsn bao nhiêcmrqu thuầuiunn khiếegdet thìscncjazy nhiềitaju thuầuiunn khiếegdet, lạuiuni rấitajt bìscncnh tĩdvjdnh nhìscncn vềitaj phímxlia đswhlboota béuiun kia liếegdec mắitajt mộilavt cádwkni.

Tiểysjiu bádwknahmuơlqftng sợrcga đswhlếegden oa oa khójazyc lớsqqbn.

Hạuiun Thầuiunn Hi, "..."

"Thậclgot xin lỗjzali." Hạuiun Thầuiunn Hi cùegdeng đswhlxlccng nghiệsoncp nójazyi.

Đfrruxlccng nghiệsoncp kinh ngạuiunc hỏxtzqi, "Đfrruâfwbry làboot con trai côdwkn sao?"

Hạuiun Thầuiunn Hi gậclgot gậclgot đswhluiunu, "Tạuiuni sao anh ởmild trưahmufqykng họvkmwc ?"

Đfrruâfwbry làboot giờfqykbootm việsoncc.

Đfrruxlccng nghiệsoncp nójazyi, "Giádwkno viêcmrqn chủvwsw nhiệsoncm gọvkmwi đswhliệsoncn thoạuiuni qua đswhlâfwbry, nójazyi làboot đswhlboota nhỏxtzqmild trưahmufqykng họvkmwc đswhládwknnh nhau, muốrhnsn tôdwkni qua đswhlâfwbry mộilavt chuyếegden, thậclgot khôdwknng làbootm cho ngưahmufqyki ta bớsqqbt lo."

Hạuiun Thầuiunn Hi cưahmufqyki, bọvkmwn họvkmw khôdwknng cójazy giao tìscncnh gìscnc nhiềitaju, ngẫuwwsu nhiêcmrqn gặclgop nhau nhưahmu thếegdecmrqn hỏxtzqi vàbooti câfwbru, đswhlxlccng nghiệsoncp kia nhưahmujazy đswhliềitaju muốrhnsn hỏxtzqi, hỏxtzqi Hạuiun Thầuiunn Hi, "Côdwkn đswhlãynzh kếegdet hôdwknn rồxlcci sao?"

"Khôdwknng cójazy!"

"Kia..."

Hạuiun Thầuiunn Hi khôdwknng muốrhnsn nójazyi, sắitajc mặclgot đswhlxlccng nghiệsoncp kia thay đswhlifnbi, hơlqftn phâfwbrn nửfrrua đswhlàbootn ôdwknng trong côdwknng ty đswhlang theo đswhluổifnbi Hạuiun Thầuiunn Hi, trong đswhlójazylqftng cójazy khôdwknng ímxlit ngưahmufqyki muốrhnsn cùegdeng Hạuiun Thầuiunn Hi tìscncnh mộilavt đswhlêcmrqm .

Khôdwknng ngờfqyk, côdwkn chưahmua kếegdet hôdwknn đswhlãynzh sinh con.

Nhìscncn khôdwknng ra, côdwknwuyyn nhỏxtzq nhưahmu vậclgoy đswhlãynzh rấitajt phójazyng khoádwknng, bìscncnh thưahmufqykng ởmild phòwuyyng làbootm việsoncc thanh cao nhưahmu vậclgoy, giốrhnsng nhưahmu mộilavt nữvevr thầuiunn, thựmxlic sựmxliboot trong ngoàbooti khôdwknng đswhlxlccng nhấitajt.

Hạuiun bảvevro bốrhnsi khôdwknng cójazy xem nhẹmhtz sắitajc mặclgot biếegden hójazya củvwswa ngưahmufqyki đswhlàbootn ôdwknng kia, chợrcgat lójazye lêcmrqn xem thưahmufqykng, ádwknnh mắitajt hơlqfti nheo lạuiuni, sádwknt khímxli thoádwknng qua.

Thờfqyki đswhluiuni nàbooty, ngưahmufqyki muốrhnsn chếegdet thậclgot khôdwknng ímxlit!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.