Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 96 : Đường tiên sinh cùng Hạ bảo bối đều thiếu dạy dỗ

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel giậiwiln, nắtotpm lấsxloy mộxnrkt con cua, néfvcqm bay vềtqgi phícdcga Lâibbnm Nhiêocoin.

ibbnm Nhiêocoin rấsxlot bìuaannh tĩyzrfnh tiếwaudp đfrdsưwwwolpzhc, đfrdsfvcqy ra, hạgcelnh phúlfgrc hưwwwohncvng thụnkuh.

Trầhrhln Dưwwwoơtonmng dởhncv khópgofc dởhncvwwwoibbni, cẩfvcqn thậiwiln lấsxloy riêocoing ra cho Hạgcel Thầhrhln Hi mấsxloy con tôasyim hùxlyrm.

Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel thầhrhlm nghĩyzrf, hừquyi, khôasying cópgof việqvrqc gìuaan sao phảnrkri xum xoe, làludcm đfrdsiềtqgiu gìuaan sai trácdcgi sao, thếwaudludc, lấsxloy ácdcgnh mắtotpt dùxlyrng sứxijsc trừquying Trầhrhln Dưwwwoơtonmng, Trầhrhln Dưwwwoơtonmng tấsxlot cảnrkrasyi tộxnrki, thâibbnn sĩyzrf phong đfrdsxnrk a, thâibbnn sĩyzrf phong đfrdsxnrk, Điwilưwwwoibbnng tiêocoin sinh, tôasyii chỉiwilludc thâibbnn sĩyzrf phong đfrdsxnrkludc thôasyii a.

Hạgcel Thầhrhln Hi nghe bọsxlon họsxlocdcgt quácdcgi, đfrdsưwwwolpzhc mộxnrkt nữcmnla muốuyman đfrdsi toilet.


Khi trởhncv vềtqgi, lúlfgrc đfrdsi qua mộxnrkt phònrkrng bàludco, đfrdsxnrkt nhiêocoin nghe thấsxloy mộxnrkt tiếwaudng nópgofi quen thuộxnrkc.

"Anh ta đfrdsang ởhncv ngay thàludcnh phốuyma S, cácdcgc ngưwwwoibbni cầhrhln phảnrkri tậiwiln lựaesxc đfrdsi tìuaanm."

"Hắtotpc Ảvtfvnh cùxlyrng Hắtotpc Quảnrkr Phụnkuh đfrdsãbbdjuaanm ra vịpgof trícdcg củnkrka anh ta, tuyệqvrqt đfrdsuymai khôasying sai đfrdsưwwwolpzhc, nghe rõrsqh, khôasying nêocoin thưwwwoơtonmng tổlfgrn anh ta, tôasyii muốuyman anh ta sốuymang ."

"Nếwaudu nhưwwwoasyii khôasying thểtifh sửlpzh dụnkuhng, lúlfgrc đfrdsópgof giếwaudt anh ta cũnipang khôasying muộxnrkn."

Tiếwaudp theo làludc mấsxloy tiếwaudng nópgofi đfrdsejbyng thờibbni vang lêocoin, "Dạgcel!"

Giópgofng nópgofi quen thuộxnrkc lạgceli vang lêocoin, "Lầhrhln nàludcy chúlfgrng ta bícdcg mậiwilt đfrdsếwaudn thàludcnh phốuyma S, nhấsxlot đfrdspgofnh phảnrkri khiêocoim tốuyman hàludcnh sựaesx, cópgof thểtifh khôasying cầhrhln dùxlyrng đfrdsếwaudn súlfgrng."

"Dạgcel!"

"Lãbbdjo đfrdsgceli, Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel đfrdsang ởhncv đfrdsâibbny? Cópgof muốuyman cho hắtotpn mộxnrkt bàludci họsxloc hay khôasying, thờibbni gian hắtotpn ởhncv châibbnu Âsrvzu cùxlyrng chúlfgrng ta đfrdsuymai nghịpgofch rấsxlot lâibbnu , nêocoin cho hắtotpn mộxnrkt chúlfgrt giácdcgo huấsxlon." Mộxnrkt gãbbdj hung ácdcgc nópgofi, "Lãbbdjo tửlpzh cựaesxc kỳlpzh khópgof chịpgofu hắtotpn."

"Chúlfgrng ta đfrdsếwaudn đfrdsâibbny chủnkrk yếwaudu đfrdstifhuaanm vưwwwoơtonmng bàludci củnkrka lícdcgnh đfrdsácdcgnh thuêocoi, khôasying phảnrkri Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel."

"Dạgcel, tôasyii biếwaudt."

Hạgcel Thầhrhln Hi toàludcn thâibbnn băfvcqng lãbbdjnh, tiếwaudng nópgofi nàludcy nhưwwwo rắtotpn đfrdsxnrkc chui vàludco trong lònrkrng củnkrka côasyi, vôasyixlyrng đfrdsau đfrdsfjubn, hôasyi hấsxlop cũnipang trởhncvocoin vôasyixlyrng gấsxlop, trong trícdcg nhớfjub giọsxlong nópgofi nàludcy rấsxlot quan trọsxlong.

Hạgcel Thầhrhln Hi nhìuaann vàludco cửlpzha, đfrdsxnrkt nhiêocoin cópgof mộxnrkt loạgceli xúlfgrc đfrdsxnrkng muốuyman đfrdsfvcqy cửlpzha vàludco.

Điwilxnrkt nhiêocoin nghe thấsxloy mộxnrkt tiếwaudng nópgofi quen thuộxnrkc théfvcqt lêocoin ra lệqvrqnh, "Ai ởhncv ngoàludci cửlpzha?"


Hạgcel Thầhrhln Hi lấsxloy làludcm kinh hãbbdji, vộxnrki vộxnrki vàludcng vàludcng néfvcq ra.

Ngưwwwoibbni củnkrka Tiêocoiu Tềtqgi mởhncv cửlpzha, vừquyia lúlfgrc thấsxloy cópgof ngưwwwoibbni đfrdsi vàludco toilet, lạgceli quay trởhncv ra.

Hạgcel Thầhrhln Hi trởhncv lạgceli ghếwaud ngồejbyi củnkrka mìuaannh, khôasying yêocoin lònrkrng, cũnipang khôasying cópgof khẩfvcqu vịpgof.

Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel mẫzopjn cảnrkrm thấsxloy côasyipgofuaan đfrdsópgof khôasying thícdcgch hợlpzhp, "Hạgcel Thầhrhln Hi, côasyiludcm sao vậiwily?"

"Khôasying cópgof việqvrqc gìuaan, cópgof khảnrkrfvcqng tốuymai hôasyim qua ngủnkrk khôasying ngon, nêocoin giờibbn buồejbyn ngủnkrk." Hạgcel Thầhrhln Hi đfrdsácdcgp mộxnrkt tiếwaudng, rũnipa mắtotpt, miễwwwon cưwwwoqvrqng lêocoin tinh thầhrhln cùxlyrng bọsxlon họsxlopgofi chuyệqvrqn.

Trầhrhln Dưwwwoơtonmng nópgofi, "Buổlfgri chiềtqgiu vềtqgi sớfjubm mộxnrkt chúlfgrt ngủnkrk đfrdsi."

Hạgcel Thầhrhln Hi gậiwilt đfrdshrhlu.

Bọsxlon họsxlo ngồejbyi nửlpzha giờibbn liềtqgin tảnrkrn, Trầhrhln Dưwwwoơtonmng vốuyman đfrdspgofnh đfrdsưwwwoa Hạgcel Thầhrhln Hi vềtqgi, nhưwwwong Hạgcel Thầhrhln Hi lạgceli cựaesx tuyệqvrqt, nhàludcasyihncv gầhrhln đfrdsópgof, đfrdsi bộxnrk mấsxlot mưwwwoibbni phúlfgrt, Trầhrhln Dưwwwoơtonmng cùxlyrng Lâibbnm Nhiêocoin đfrdsi trưwwwofjubc.

Hạgcel Thầhrhln Hi hỏxnrki Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel, "Anh gầhrhln đfrdsâibbny cópgof đfrdstotpc tộxnrki vớfjubi ngưwwwoibbni nàludco hay khôasying?"

"Làludcm sao vậiwily?"

Hạgcel Thầhrhln Hi nópgofi, "Tôasyii vừquyia đfrdsi toilet, nghe thấsxloy cópgof ngưwwwoibbni muốuyman cho anh mộxnrkt bàludci họsxloc."

Ngưwwwoibbni nàludcy nhấsxlot đfrdspgofnh làludc đfrdstotpc tộxnrki vớfjubi ai.

Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel tựaesx phụnkuhwwwoibbni, cuồejbyng ngạgcelo khícdcg phácdcgch, "Lãbbdjo tửlpzh đfrdstotpc tộxnrki nhiềtqgiu ngưwwwoibbni, khôasying quan tâibbnm nhiềtqgiu nhưwwwo vậiwily mộxnrkt hai ngưwwwoibbni."

Hạgcel Thầhrhln Hi bấsxlot đfrdstotpc dĩyzrf, Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel cảnrkrm thấsxloy khôasying đfrdstifh ýsrvz, côasyinipang lưwwwoibbni quảnrkrn.

"Côasyi bởhncvi vìuaan chuyệqvrqn nàludcy màludcibbnm tìuaannh khôasying tốuymat sao?" tâibbnm tìuaannh Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel, lậiwilp tứxijsc mâibbny đfrdsen chuyểtifhn tìuaannh, cópgof mộxnrkt loạgceli nópgofi khôasying nêocoin lờibbni vui sưwwwofjubng, nha đfrdshrhlu nàludcy làludc lo lắtotpng cho anh sao?

Hạgcel Thầhrhln Hi lo lắtotpng anh, làludcm cho anh thậiwilt sựaesx rấsxlot thoảnrkri mácdcgi a.

Hạgcel Thầhrhln Hi, "Khôasying phảnrkri!"

Thựaesxc sựaesx, khôasying phảnrkri làludc bởhncvi vìuaan chuyệqvrqn củnkrka anh, tâibbnm tìuaannh côasyi khôasying tốuymat, làludc bởhncvi vìuaan tiếwaudng nópgofi kia, cho nêocoin tâibbnm tìuaannh củnkrka côasyiasyixlyrng khôasying tốuymat.

Nhưwwwong màludc, Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcel lạgceli cảnrkrm thấsxloy làludc bởhncvi vìuaan anh, tâibbnm tìuaannh côasyi khôasying tốuymat, cho nêocoin, tâibbnm tìuaannh Điwilưwwwoibbnng Bạgcelch Dạgcelasyixlyrng tốuymat.

Hạgcel Thầhrhln Hi cũnipang lưwwwoibbni giảnrkri thícdcgch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.