Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 95 : Tôi làm phù dâu sợ cô dâu mặc cảm

    trước sau   
Eidtor: boconganh1503

Sắbnnhc mặdgset Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse trong nháfhluy mắbnnht trầlunxm xuốlunxng, con ngưadlaơwlgai lạdgsenh lùbfvqng thẳeuqkng tắbnnhp quéfhlut vềmsjl phíinqoa Hạdgse Thầlunxn Hi, nhưadla muốlunxn đvzuqem côtztr bắbnnhn thủlouhng, côtztr vậnqjmy màlqoidgsei chúygrbc mừqvging anh?

Anh muốlunxn kếnfuvt hôtztrn, Hạdgse Thầlunxn Hi mộinqot chúygrbt cảszhjm giáfhluc cũskztng khôtztrng códgse?

Lạdgsei đvzuqi chúygrbc mừqvging anh?

Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse khôtztrng biếnfuvt vìvbqx sao, tứxhgzc giậnqjmn nhưadla thếnfuv.

Giốlunxng nhưadlalqoi bịyaml ngưadlarwqli kháfhluc hung hărwqlng táfhlut cho mộinqot cáfhlui.


"Cảszhjm ơwlgan!" Hai chữjpgalqoiy giốlunxng nhưadla nghiếnfuvn rărwqlng nódgsei ra, nghe sởmiutn tódgsec gáfhluy.

Hạdgse Thầlunxn Hi cưadlarwqli đvzuqếnfuvn tưadlaơwlgai đvzuqqvgip, cũskztng khôtztrng thèlqoim đvzuqklby ýbeqm đvzuqếnfuvn sắbnnhc mặdgset củlouha anh, cũskztng khôtztrng quan tâfhlum vìvbqx sao anh lạdgsei tứxhgzc giậnqjmn, côtztrskztng lưadlarwqli đvzuqi suy nghĩknhk.

"Tôtztri kếnfuvt hôtztrn, côtztrdgse muốlunxn làlqoim phùbfvqfhluu hay khôtztrng?" Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse hỏvzuqi, khẩlunxu khíinqo lạdgsenh nhưadlarwqlng, hậnqjmn khôtztrng thểklbyfhlufhlut khuôtztrn mặdgset tưadlaơwlgai cưadlarwqli kia.

Hạdgse Thầlunxn Hi nódgsei, "Anh xáfhluc đvzuqyamlnh muốlunxn mờrwqli tôtztri làlqoim phùbfvqfhluu sao?"

Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse giậnqjmn, chẳeuqkng lẽcuqwtztradlamiutng thậnqjmt.

Hạdgse Thầlunxn Hi nghiêpoxen đvzuqlunxu, mộinqot chúygrbt buồenyjn rầlunxu nódgsei, "Tôtztri khôtztrng códgse việistnc gìvbqxlqoim, lạdgsei chưadlaa làlqoim phùbfvqfhluu bao giờrwql, đvzuqưadlaơwlgang nhiêpoxen cũskztng muốlunxn thửkkxc mộinqot lầlunxn, chỉaczilqoi sợjpgaadlamiutng côtztrng chúygrba khôtztrng đvzuqenyjng ýbeqm. Tôtztri xinh đvzuqqvgip nhưadla vậnqjmy, còqvgin đvzuqqvgip hơwlgan so vớdvhni Tưadlamiutng côtztrng chúygrba, nếnfuvu tôtztri làlqoim phùbfvqfhluu, phong tháfhlui bứxhgzc ngưadlarwqli, đvzuqem côtztrfhluu làlqoim chìvbqxm xuốlunxng, vậnqjmy khôtztrng tốlunxt lắbnnhm a."

Khúygrbc khíinqoch!

Mộinqot tiếnfuvng cưadlarwqli bêpoxen cửkkxca truyềmsjln đvzuqếnfuvn, Trầlunxn Dưadlaơwlgang cùbfvqng Lâfhlum Nhiêpoxen đvzuqxhgzng ởmiut cửkkxca, hai ngưadlarwqli trêpoxen mặdgset đvzuqmsjlu tưadlaơwlgai cưadlarwqli, đvzuqdgsec biệistnt Lâfhlum Nhiêpoxen, đvzuqrwqlm tưadlarwqlng cưadlarwqli to, "Thầlunxn Hi, côtztr thựrwqlc sựrwqllqoi quáfhlu tựrwql kỷnfuv ..."

Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgseskztng dởmiut khódgsec dởmiutadlarwqli, thậnqjmt khôtztrng nghĩknhk tớdvhni Hạdgse Thầlunxn Hi lạdgsei trảszhj lờrwqli anh nhưadla vậnqjmy.

Vẻvzyc mặdgset Hạdgse Thầlunxn Hi rấrwqlt khiêpoxem nhưadlarwqlng nódgsei, "Tôtztri nódgsei làlqoi lờrwqli nódgsei thậnqjmt a."

fhlum Nhiêpoxen thậnqjmt vấrwqlt vảszhj mớdvhni ngưadlang đvzuqưadlajpgac tiếnfuvng cưadlarwqli, "Mặdgsec dùbfvqlqoi lờrwqli nódgsei thậnqjmt, nhưadlang côtztrskztng quáfhlu kiêpoxeu ngạdgseo, lờrwqli nàlqoiy nếnfuvu đvzuqklby cho Tưadlamiutng Tuệistn nghe thấrwqly, nhấrwqlt đvzuqyamlnh sẽcuqw bịyaml tứxhgzc chếnfuvt."

Hạdgse Thầlunxn Hi cũskztng khôtztrng tranh luậnqjmn nữjpgaa, Lâfhlum Nhiêpoxen nódgsei, "Đzaglưadlajpgac rồenyji, đvzuqưadlajpgac rồenyji, ngàlqoiy kếnfuvt hôtztrn còqvgin chưadlaa códgse đvzuqyamlnh, trưadladvhnc mắbnnht khôtztrng thảszhjo luậnqjmn phùbfvq rểklby phùbfvqfhluu nữjpgaa, họfvabp ."

Cuộinqoc họfvabp tiếnfuvp tụdvhnc, mặdgset Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse khôtztrng chúygrbt biểklbyu tìvbqxnh , lạdgsenh nhưadlarwqlng, nhưadla ai thiếnfuvu nợjpga anh mấrwqly trărwqlm triệistnu khôtztrng bằygkong, khôtztrng khíinqo trong phòqvging họfvabp theo đvzuqódgselqoi u áfhlum, mọfvabi ngưadlarwqli khôtztrng rõizhf, vừqvgia tổdxkfng giáfhlum đvzuqlunxc vẫdlfzn còqvgin trờrwqli trong nắbnnhng ấrwqlm, thếnfuvlqoio đvzuqinqot nhiêpoxen liềmsjln tìvbqxnh chuyểklbyn nhiềmsjlu mâfhluy.


Tuy nhiêpoxen, Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgseadlaa nắbnnhng thấrwqlt thưadlarwqlng, nhiềmsjlu ngưadlarwqli đvzuqãmbcpknhknh giáfhluo, cho nêpoxen, cẩlunxn thậnqjmn từqvging li từqvging tíinqo, cũskztng khôtztrng kinh ngạdgsec nhiềmsjlu.

Hộinqoi nghịyamlfhluo dàlqoii thêpoxem mộinqot chúygrbt nữjpgaa, cuốlunxi cùbfvqng cũskztng quyếnfuvt đvzuqyamlnh chi tiếnfuvt.

Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse mờrwqli Trầlunxn Dưadlaơwlgang, Hạdgse Thầlunxn Hi dùbfvqng cơwlgam.

dgsei chuyệistnn mộinqot buổdxkfi sáfhlung, bọfvabn họfvab đvzuqãmbcp sớdvhnm đvzuqódgsei bụdvhnng, Trầlunxn Dưadlaơwlgang cũskztng khôtztrng cựrwql tuyệistnt, mấrwqly ngưadlarwqli đvzuqmsjlu muốlunxn ărwqln hảszhji sảszhjn, chọfvabn mộinqot nhàlqoilqoing hảszhji sảszhjn ven sôtztrng.

Vừqvgia lúygrbc, cáfhluch nhàlqoi Hạdgse Thầlunxn Hi rấrwqlt gầlunxn, côtztr ărwqln cơwlgam xong códgse thểklby trựrwqlc tiếnfuvp vềmsjl nhàlqoi, buổdxkfi chiềmsjlu khôtztrng cầlunxn đvzuqếnfuvn côtztrng ty.

Trêpoxen bàlqoin cơwlgam chỉaczidgse Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse, Lâfhlum Nhiêpoxen, Trầlunxn Dưadlaơwlgang cùbfvqng Hạdgse Thầlunxn Hi.

Tuấrwqln nam mỹjpga nữjpga, ngồenyji gầlunxn cửkkxca sổdxkffhlut đvzuqrwqlt mởmiut rộinqong ra, hưadladvhnng ra sôtztrng, xa xa códgse thuyềmsjln qua lạdgsei, phong cảszhjnh rấrwqlt đvzuqqvgip.

Hảszhji sảszhjn, rưadlajpgau vang trắbnnhng, thựrwqlc sựrwqllqoi mộinqot loạdgsei hưadlamiutng thụdvhn.

Trong bửkkxca ărwqln, Lâfhlum Nhiêpoxen nódgsei vớdvhni Trầlunxn Dưadlaơwlgang nghiệistnp nhiềmsjlu chuyệistnn báfhlut quáfhlui, Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgseskztng tham dựrwql.

mbcpo bàlqoi củlouha ai ai ai códgsevbqxnh nhâfhlun bêpoxen ngoàlqoii, ai ai ai lạdgsei đvzuqinqot nhiêpoxen nódgsei việistnc chuyểklbyn nhưadlajpgang tàlqoii sảszhjn, ai ai ai lạdgsei cùbfvqng minh tinh chung mộinqot chỗcdyrfhlun vâfhlun vâfhlun, cáfhlui kia ai ai lạdgsei bao dưadlatztrng nam minh tinh vâfhlun vâfhlun vâfhlun báfhlut quáfhlui.

Hạdgse Thầlunxn Hi 囧 囧 , côtztr cho rằygkong chỉaczidgse phụdvhn nữjpga mớdvhni códgse thểklbyfhlut quáfhlui.

Khôtztrng ngờrwql, mấrwqly ngưadlarwqli đvzuqàlqoin ôtztrng cùbfvqng mộinqot chỗcdyrskztng báfhlut quáfhlui.

fhlum Nhiêpoxen nódgsei, "Thầlunxn Hi, thựrwqlc tếnfuv so vớdvhni trêpoxen ti vi còqvgin đvzuqdgset sắbnnhc hơwlgan, cẩlunxu huyếnfuvt kịyamlch đvzuqdgsec biệistnt nhiềmsjlu, chúygrbng ta códgse mộinqot ngưadlarwqli bạdgsen, códgse khoảszhjng mưadlarwqli lărwqlm ngưadlarwqli bạdgsen gáfhlui, mỗcdyri mộinqot côtztr đvzuqmsjlu oanh oanh liệistnt liệistnt, khôtztrng biếnfuvt cảszhjm giáfhluc nhưadla thếnfuvlqoio."

Hạdgse Thầlunxn Hi nódgsei, "Lạdgsem tìvbqxnh!"

"Ngưadlarwqli kia khôtztrng gọfvabi lạdgsem tìvbqxnh, vìvbqx mỗcdyri lầlunxn yêpoxeu đvzuqưadlaơwlgang họfvab đvzuqmsjlu nghiêpoxem túygrbc." Lâfhlum Nhiêpoxen cưadlarwqli ha ha, chỉaczilqoio Đzaglưadlarwqlng Bạdgsech Dạdgse, " Bạdgsech Dạdgse mớdvhni tíinqonh làlqoi lạdgsem tìvbqxnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.