Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 94 : Hạ tiểu thư cự tuyệt lời mời Đường tiên sinh

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Bởbowdi vìkten phụycnw tráxbdhch hạjtdtng mụycnwc nàjsqey cóptih thểkxgo thưjhmjarrpng xuyêuzmqn cùqfncng Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt gặsonlp mặsonlt, Tưjhmjbowdng Tuệyyfs sao cóptih thểkxgo bỏylsx qua đprubưjhmjmalqc, côsonlumehng khôsonlng muốqfncn cho Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt nhìktenn thấsonly đprubưjhmjmalqc năgnceng lựquyuc củyumda côsonl, cho nêuzmqn côsonl vẫrhmcn cho làjsqe, dựquyu áxbdhn nàjsqey nêuzmqn đprubkxgojhmjbowdng Tuệyyfs phụycnw tráxbdhch.

arrpúbowdng làjsqejhmjbowdng Tuệyyfsuzmqn tham gia dựquyu áxbdhn nàjsqey, chỉjsqejsqe, Đarrpưjhmjarrpng tổxdjnng khôsonlng yêuzmqn tâjtdtm, anh ấsonly cảfyzgm thấsonly thựquyuc lựquyuc củyumda Tưjhmjbowdng Tuệyyfsptih hạjtdtn ." Trầjsqen Dưjhmjơflivng khôsonlng thểkxgoptihi, đprubâjtdty làjsqe Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt chỉjsqe đprubíumehch danh muốqfncn Hạjtdt Thầjsqen Hi tham gia dựquyu áxbdhn nàjsqey.

Trầjsqen Dưjhmjơflivng nghĩfliv, Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt ngưjhmjuzmqng mộhvslgnceng lựquyuc củyumda Hạjtdt Thầjsqen Hi .

Hạjtdt Thầjsqen Hi cũumehng khôsonlng hỏylsxi nữfyzga, Trầjsqen Dưjhmjơflivng nóptihi, "Àvkaa, Thầjsqen Hi, Trưjhmjơflivng tổxdjnng mởbowd tiệyyfsc đprubãxdjni đprubáxbdhm cưjhmjmalqi vàjsqeng vàjsqeo thứvgbcgncem nàjsqey, tôsonli nhậxkcon lờarrpi mờarrpi đprubếktenn, hiệyyfsn nay lạjtdti khôsonlng cóptih bạjtdtn gáxbdhi, khôsonlng biếktent Thầjsqen Hi cóptih nểkxgo mặsonlt đprubi cùqfncng tôsonli đprubưjhmjmalqc khôsonlng."

"Tổxdjnng giáxbdhm đprubqfncc nóptihi đprubùqfnca, anh anh tuấsonln phóptihng khoáxbdhng nhưjhmj thếkten, sao cóptih thểkxgo khôsonlng cóptih bạjtdtn gáxbdhi đprubi cùqfncng."


"Côsonl nghĩflivsonli cóptih thờarrpi gian rảfyzgnh khôsonlng?" Trầjsqen Dưjhmjơflivng cưjhmjarrpi nóptihi, "Coi nhưjhmj giúbowdp tôsonli mộhvslt chuyệyyfsn."

"... Đarrpưjhmjmalqc rồbowdi."

"Cứvgbc quyếktent đprubrhmcnh nhưjhmj vậxkcoy đprubi."

gncen phòcnurng tòcnura nhàjsqe Đarrpưjhmjarrpng thịrhmcptih tấsonlt cảfyzg 52 tầjsqeng.

cnura nhàjsqeptih phòcnurng tậxkcop thểkxgo thao, hồbowdflivi, quầjsqey bar giảfyzgi tríumeh, spa, phòcnurng hộhvsli nghịrhmc cao cấsonlp, nhàjsqejsqeng, ngâjtdtn hàjsqeng, rạjtdtp chiếktenu phim... Cáxbdhi gìkten cầjsqen cóptih đprubmodeu cóptih, chỉjsqe mởbowd cửumeha cho nhâjtdtn viêuzmqn Đarrpưjhmjarrpng thịrhmc, phúbowdc lợmalqi vôsonlqfncng tốqfnct.

Phòcnurng làjsqem việyyfsc củyumda Tổxdjnng giáxbdhm đprubqfncc ởbowd lầjsqeu 50, đprubyyfs nhấsonlt phòcnurng họarrpp cũumehng ởbowd lầjsqeu 50.

Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt nhìktenn thấsonly Hạjtdt Thầjsqen Hi, cũumehng khôsonlng cóptih chúbowdt gìkten ngoàjsqei ýykvy muốqfncn, Hạjtdt Thầjsqen Hi thầjsqem nghĩfliv, chẳiztkng lẽvgbc anh ta đprubãxdjn sớmalqm biếktent côsonl sẽvgbc đprubếktenn sao ?

"Thầjsqen Hi, khôsonlng ngờarrp kỹdsidjhmj phụycnw tráxbdhch bêuzmqn WPL làjsqesonl a." Lâjtdtm Nhiêuzmqn cưjhmjarrpi bắiztkt tay chàjsqeo hỏylsxi Hạjtdt Thầjsqen Hi.

Hạjtdt Thầjsqen Hi trêuzmqu tứvgbcc hỏylsxi, "Cóptih muốqfncn hay khôsonlng tôsonli mang Giai Vâjtdtn theo?"

Hạjtdt Thầjsqen Hi biếktent, hai ngưjhmjarrpi nàjsqey gầjsqen đprubâjtdty rấsonlt hay liêuzmqn lạjtdtc cho nhau, vôsonlqfncng mờarrp áxbdhm, Lâjtdtm Nhiêuzmqn biếktent Hạjtdt Thầjsqen Hi nóptihi đprubùqfnca, cưjhmjarrpi nóptihi, "Tốqfnct, khôsonlng cóptih vấsonln đprubmode, tôsonli đprubbowdng ýykvy hai tay."

Mấsonly ngưjhmjarrpi cưjhmjarrpi cưjhmjarrpi nóptihi nóptihi tiếktenn đprubếktenn phòcnurng làjsqem việyyfsc.

Tổxdjnng cộhvslng làjsqeptihjhmjarrpi táxbdhm ngưjhmjarrpi họarrpp, trừyyfs hai vịrhmc tổxdjnng giáxbdhm đprubqfncc, đprubjtdti diệyyfsn pháxbdhp luậxkcot, còcnurn lạjtdti đprubmodeu làjsqe ngưjhmjarrpi củyumda bộhvslsonlng trìktennh, chuyêuzmqn môsonln nhằyyfsm vàjsqeo dựquyu áxbdhn khai pháxbdh mởbowd rồbowdng nàjsqey, sựquyu việyyfsc xảfyzgy ra đprubhvslt ngộhvslt, nêuzmqn Hạjtdt Thầjsqen Hi khôsonlng cóptih đprubyumdjsqei liệyyfsu trong tay .

flivn phâjtdtn nửumeha làjsqe nghe, sau đprubóptih ghi lạjtdti, rấsonlt íumeht nóptihi chuyệyyfsn.


Đarrpưjhmjarrpng thịrhmcptih rấsonlt nhiềmodeu kỹdsidjhmjptih kinh nghiệyyfsm, trêuzmqn tổxdjnng thểkxgojsqe khôsonlng cóptih vấsonln đprubmodekten .

Ázpjanh mắiztkt Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt nhưjhmjsonlktennh, luôsonln luôsonln xẹsnaot qua Hạjtdt Thầjsqen Hi, khóptihe môsonli nhàjsqen nhạjtdtt cưjhmjarrpi, cũumehng khôsonlng rõisomjsqeng, ngưjhmjarrpi ngoàjsqei tuyệyyfst đprubqfnci khôsonlng thểkxgo nhậxkcon ra.

flivn hai giờarrp hộhvsli nghịrhmc, thảfyzgo luậxkcon rấsonlt dữfyzg dộhvsli.

fliv bảfyzgn đprubiềmodeu khoảfyzgn kýykvy kếktent khôsonlng cóptihkten lớmalqn lắiztkm, WPL cóptih Hạjtdt Thầjsqen Hi tham dựquyu, Đarrpưjhmjarrpng thịrhmcjsqe ngưjhmjarrpi phụycnw tráxbdhch chíumehnh.

Nửumeha đprubưjhmjarrpng nghỉjsqe ngơflivi mưjhmjarrpi phúbowdt.

Hạjtdt Thầjsqen Hi đprubếktenn phòcnurng tràjsqe pha mộhvslt ly càjsqe phêuzmq Blue Mountain nâjtdtng cao tinh thầjsqen.

"Tốqfnci hôsonlm qua ngủyumd khôsonlng ngon?" Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt hỏylsxi.

Hạjtdt Thầjsqen Hi quay đprubjsqeu lạjtdti, chỉjsqe thấsonly Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt đprubvgbcng dựquyua trêuzmqn cửumeha, anh mặsonlc áxbdho sơfliv mi màjsqeu tíumehm, càjsqe vạjtdtt màjsqeu đprubylsxumeha. Cảfyzg ngưjhmjarrpi thoạjtdtt nhìktenn rấsonlt lưjhmjarrpi biếktenng.

sonlqfncng quyếktenn rũumeh

Cao quýykvy, biếktenng nháxbdhc, lạjtdti yêuzmqu nghiệyyfst mêuzmq ngưjhmjarrpi.

Khôsonlng thểkxgo phủyumd nhậxkcon, mỗgleai lầjsqen nhìktenn thấsonly Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt, Hạjtdt Thầjsqen Hi đprubmodeu cảfyzgm thấsonly, ngưjhmjarrpi đprubàjsqen ôsonlng cóptihgnceng lựquyuc nhưjhmj vậxkcoy, thựquyuc sựquyujsqe tai họarrpa.

Anh cóptihumehnh phong lưjhmju làjsqem tiềmoden vốqfncn, cho nêuzmqn, anh mớmalqi ởbowd thàjsqenh phốqfnc S làjsqem vưjhmjơflivng tửumeh phong lưjhmju.

Hạjtdt Thầjsqen Hi buồbowdn ngủyumd gậxkcot đprubjsqeu, uốqfncng mộhvslt ngụycnwm càjsqe phêuzmq, "Thậxkcot sựquyu buồbowdn ngủyumd."

Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdtumehng pha mộhvslt ly càjsqe phêuzmq, đprubhvslt nhiêuzmqn hỏylsxi, "Thứvgbcgncem cóptih rảfyzgnh hay khôsonlng?"

Hạjtdt Thầjsqen Hi nghĩfliv nghĩfliv, "Cóptih chuyệyyfsn gìkten sao?"

"Muốqfncn mờarrpi côsonl đprubi mộhvslt chỗglea."

"Thứvgbcgncem tôsonli cóptih hẹsnaon ." Hạjtdt Thầjsqen Hi nóptihi, côsonl đprubãxdjn đprubáxbdhp ứvgbcng cùqfncng Trầjsqen Dưjhmjơflivng đprubi dựquyu tiệyyfsc.

Ázpjanh mắiztkt Đarrpưjhmjarrpng Bạjtdtch Dạjtdt tốqfnci sầjsqem lạjtdti, cóptih chúbowdt tiếktenc nuốqfnct.

Hạjtdt Thầjsqen Hi hỏylsxi, "Đarrpưjhmjarrpng tổxdjnng đprubxbdhn chừyyfsng sắiztkp kếktent hôsonln, sớmalqm chúbowdc mừyyfsng anh."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.