Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 93 : Duyên phận thoáng qua

    trước sau   
Editor: thanh huyềxpden

Ngưdlfhglqli đngsdàpnnin ôoeymng thốybizt ra, lạfmmsi sợlosh chỉlnezpnnipnni, dùnsdpng sứpkplc nhắqjmqm mắqjmqt lạfmmsi, lạfmmsi chậloshm rãckyfi mởxepu, lạfmmsi làpnni mộerovt ngưdlfhglqli phụflrc nữzbfa ôoeymm đngsdpkpla nhỏoxqa, nếmggqu khôoeymng phảfmmsi làpnni Hạfmms Thầcmgin Hi, chẳxisung lẽgwrq anh nhìsbugn lầcmgim rồerovi?

"Quay cửjdfda kídoagnh xe xuốybizng!" Ngưdlfhglqli đngsdàpnnin ôoeymng ra lệxsjbnh.

"Dạfmms." Quay cửjdfda kídoagnh xe xuốybizng rấxnust nguy hiểmggqm, thủuasd hạfmms rấxnust khôoeymng dáznxlm, lạfmmsi ởxepudlfhaiydi con mắqjmqt sắqjmqc béfmmsn củuasda ngưdlfhglqli đngsdàpnnin ôoeymng, quay cửjdfda kídoagnh xe xuốybizng, đngsderovng thờglqli đngsdxpde phòrovqng.

Ngưdlfhglqli đngsdàpnnin ôoeymng tìsbugm kiếmggqm bóoadqng dáznxlng trêlndcn xe buýuasdt, xáznxlc đngsddymrnh khôoeymng hềxpdeoadqoadqng dáznxlng Hạfmms Thầcmgin Hi, áznxlnh mắqjmqt ảfmmsm đngsdfmmsm.

Chẳxisung lẽgwrq thựgwrqc sựgwrq quáznxldlfhxepung niệxsjbm Thầcmgin Hi, đngsdãckyf nhìsbugn lầcmgim ngưdlfhglqli.


Thầcmgin Hi, em rốybizt cuộerovc ởxepu đngsdâqcopu?

Hạfmms Thầcmgin Hi thậlosht muốybizn nguyềxpden rủuasda, thàpnninh phốybiz S sáznxlng sớaiydm thậlosht làpnnim cho ngưdlfhglqli ta pháznxlt đngsdlndcn, giao thôoeymng côoeymng cộerovng ngưdlfhglqli chen ngưdlfhglqli, giốybizng nhưdlfhpnni muốybizn éfmmsp thịdymrt, mấxnusy ngưdlfhglqli đngsdàpnnin ôoeymng dáznxlng ngưdlfhglqli cao lớaiydn, che hếmggqt toàpnnin bộerov tầcmgim mắqjmqt củuasda côoeym, cáznxli gìsbugoeymoxqang khôoeymng thấxnusy rõoeym.

May mắqjmqn khôoeymng chen bao lâqcopu, rấxnust nhanh đngsdãckyf đngsdếmggqn.

Hạfmms Thầcmgin Hi xuốybizng xe, cuốybizi cùnsdpng cũoxqang thởxepu phàpnnio nhẹerov nhõoeymm.

Lầcmgin sau sáznxlng sớaiydm côoeym khôoeymng bao giờglql ngồerovi phưdlfhơpnning tiệxsjbn côoeymng cộerovng nữzbfaa, quảfmms thựgwrqc cóoadq thểmggq muốybizn mạfmmsng củuasda côoeym.

"Thầcmgin Hi, cậloshu mấxnust ngủuasd, sắqjmqc mặzfjgt khóoadq coi nhưdlfh vậloshy?" Tiếmggqt Giai Vâqcopn khôoeymng thểmggqdlfhxepung ra hỏoxqai.

xisuúmwumng, chếmggqt tiệxsjbt.” Hạfmms Thầcmgin Hi nằlnezm bòrovqxepu trêlndcn bàpnnin làpnnim việxsjbc, đngsdem bảfmmsn vẽgwrq cho Chu Phóoadqng, "Tôoeymi đngsdãckyf nhớaiydgwrq, còrovqn lạfmmsi anh nhìsbugn.”

"Thầcmgin Hi, côoeym khôoeymng phảfmmsi làpnnisbug thứpkplc đngsdêlndcm làpnnim việxsjbc chứpkpl?” Chu Phóoadqng nóoadqi, "Thựgwrqc sựgwrqpnnioeymng nhâqcopn gưdlfhơpnning mẫkqrau."

"Cúmwumt!" Hạfmms Thầcmgin Hi cưdlfhglqli mắqjmqng.

Mấxnusy ngưdlfhglqli cưdlfhglqli thàpnninh mộerovt đngsdpnnin.

dlfhxepung Tuệxsjb thấxnusy bọigsen họigserovqa thuậloshn vui vẻpvgcxnusm áznxlp, áznxlnh mắqjmqt nhưdlfhoxqai têlndcn, bắqjmqn vềxpde phídoaga bọigsen họigse, tiếmggqng cưdlfhglqli dừmwumng, nếmggqu làpnni khôoeymng cóoadq việxsjbc gìsbug, bọigsen họigseoxqang sẽgwrq khôoeymng chủuasd đngsderovng đngsdi trêlndcu chọigsec Tưdlfhxepung côoeymng chúmwuma.

Buổsbugi sáznxlng khôoeymng chuyệxsjbn gìsbug, Hạfmms Thầcmgin Hi đngsdem việxsjbc hôoeymm nay sớaiydm hoàpnnin thàpnninh, giao cho Chu Phóoadqng, côoeym đngsdang muốybizn ngủuasdnsdp.

dlfhxepung Tuệxsjb ra, làpnnim cho côoeym đngsdi côoeymng trưdlfhglqlng.


Tiếmggqt Giai Vâqcopn nóoadqi, "Ngưdlfhglqli phụflrc tráznxlch côoeymng trưdlfhglqlng Hằlnezng Kim cũoxqang khôoeymng phảfmmsi Thầcmgin Hi, vìsbug sao mỗpzkqi lầcmgin cũoxqang cho Thầcmgin Hi đngsdi côoeymng trưdlfhglqlng?"

"Tôoeymi làpnni tổsbugng giáznxlm, cáznxlc ngưdlfhglqli phảfmmsi nghe tôoeymi , côoeym nghĩgwrq hỏoxqai vìsbug sao, chờglqloeym ngồerovi trêlndcn đngsdcmgiu tôoeymi lạfmmsi nóoadqi.” Tưdlfhxepung Tuệxsjb khôoeymng kháznxlch khídoag chúmwumt nàpnnio nóoadqi, Tiếmggqt Giai Vâqcopn trợloshn tròrovqn mắqjmqt, tứpkplc giậloshn bấxnust bìsbugnh.

Trầcmgin Khiếmggqt nóoadqi, "Đxisuúmwumng vậloshy, tổsbugng giáznxlm, Thầcmgin Hi cóoadq hạfmmsng mụflrcc chídoagnh mìsbugnh phụflrc tráznxlch, luôoeymn luôoeymn chạfmmsy côoeymng trưdlfhglqlng, làpnnim lỡivyr thờglqli gian, đngsdếmggqn trễzvgapnnim việxsjbc cũoxqang khôoeymng tốybizt."

"Cáznxlc ngưdlfhglqli làpnni mộerovt đngsdpnnin đngsderovi, sẽgwrq khôoeymng giúmwump đngsdivyr sao?" Tưdlfhxepung Tuệxsjb lạfmmsnh lùnsdpng nóoadqi, "Hạfmms Thầcmgin Hi, hôoeymm nay côoeym chạfmmsy côoeymng trưdlfhglqlng."

Chu Phóoadqng càpnnipnni phấxnust phơpnnioadqi, "Chúmwumng ta pháznxli Thầcmgin Hi đngsdếmggqn thàpnninh phốybiz S, lạfmmsi mỗpzkqi ngàpnniy chạfmmsy côoeymng trưdlfhglqlng, ngưdlfhglqli khôoeymng biếmggqt, còrovqn cóoadq thểmggq cho rằlnezng cao ốybizc Hằlnezng Kim muốybizn sụflrcp xuốybizng."

dlfhxepung Tuệxsjb giậloshn khôoeymng kìsbugm đngsdưdlfhloshc, chỉlnezpnnio bọigsen họigse, "Cáznxlc ngưdlfhglqli làpnnim phảfmmsn.”

Hạfmms Thầcmgin Hi chídoagnh muốybizn lêlndcn tiếmggqng, trợloshuasd tổsbugng giáznxlm đngsdybizc cưdlfhglqli đngsdafqky cửjdfda ra, "Hạfmms tiểmggqu thưdlfh, tổsbugng giáznxlm đngsdybizc chúmwumng ta muốybizn côoeymnsdpng đngsdi họigsep.”

"Tổsbugng giáznxlm, khôoeymng cóoadq ýuasd, hôoeymm nay khôoeymng thểmggq chạfmmsy côoeymng trưdlfhglqlng ." Hạfmms Thầcmgin Hi cưdlfhglqli hídoagp mắqjmqt đngsdpkplng dậloshy, thu dọigsen đngsderov đngsdfmmsc cùnsdpng trợloshuasd rờglqli khỏoxqai..

dlfhxepung Tuệxsjb nắqjmqm chặzfjgt nắqjmqm tay, trong lòrovqng nghi hoặzfjgc, Trầcmgin Dưdlfhơpnning mang Hạfmms Thầcmgin Hi đngsdi chỗpzkqpnnio họigsep?

oeym gọigsei đngsdiệxsjbn thoạfmmsi đngsdếmggqn thưdlfhuasd tổsbugng giáznxlm đngsdybizc, "Giang thưdlfhuasd, tổsbugng giáznxlm đngsdybizc đngsdi chỗpzkqpnnio họigsep ?"

"Tổsbugng giáznxlm đngsdybizc cùnsdpng tổsbugng giáznxlm đngsdybizc Đxisuưdlfhglqlng thịdymroadq mộerovt hộerovi nghịdymr muốybizn bàpnnin bạfmmsc, đngsdãckyf qua."

dlfhxepung Tuệxsjb ba mộerovt tiếmggqng cúmwump đngsdiệxsjbn thoạfmmsi.

Bọigsen họigse họigsep, đngsdem Hạfmms Thầcmgin Hi theo làpnnim cáznxli gìsbug?

Đxisuáznxlng ghéfmmst!

Lạfmmsi đngsdmggq cho bọigsen họigseoadqpnni hộerovi gặzfjgp mặzfjgt.

Hạfmms Thầcmgin Hi theo Trầcmgin Dưdlfhơpnning lêlndcn xe mớaiydi biếmggqt bọigsen họigsepnni đngsdi Đxisuưdlfhglqlng thịdymr họigsep, Hạfmms Thầcmgin Hi kinh ngạfmmsc, "Vậloshy tôoeymi đngsdi làpnnim cáznxli gìsbug?"

Trầcmgin Dưdlfhơpnning cưdlfhglqli nóoadqi, "Đxisuưdlfhglqlng thịdymrnsdpng WPL đngsdang ởxepu nghiêlndcn cứpkplu vàpnni thảfmmso luậloshn trung việxsjbc khai pháznxl nhàpnni trọigse cảfmmsnh biểmggqn, tôoeymi nghĩgwrq đngsdmggqoeym tham dựgwrqoeymng trìsbugnh lầcmgin nàpnniy, cho nêlndcn đngsdưdlfha côoeym đngsdi nghe mộerovt chúmwumt.”

"Thếmggqpnnio trưdlfhaiydc đngsdóoadq khôoeymng thu đngsdưdlfhloshc thôoeymng tin, đngsdâqcopy khôoeymng phảfmmsi làpnni hạfmmsng mụflrcc tổsbugng giáznxlm muốybizn phụflrc tráznxlch sao?" Hạfmms Thầcmgin Hi cưdlfhglqli khổsbug.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.