Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 92 : Tiêu Tề thấy Hạ Thần Hi

    trước sau   
Editor: thanh huyềsbdwn

odpiútuhcng vậzzcwy, nếmxqeu khôvmppng tạniqui sao cójiyv thểgadv khiếmxqen Chồrdlgn Đodpien đtmqbvwbdng tâtuhcm."

Thưymlh phòtjrtng truyềsbdwn đtmqbếmxqen tiếmxqeng đtmqbzzcwp cửwjapa, Hạniqu Thiêsbdwn đtmqbójiyvng ngữacou âtuhcm, Hạniqu Thầorjbn Hi đtmqbwfjay cửwjapa tiếmxqen vàlfwvo.

"Bảzzcwo bốlfbvi, nêsbdwn..."

Đodpivwbdt nhiêsbdwn, tiếmxqeng Hạniqu Thầorjbn Hi ngạniquc nhiêsbdwn màlfwv chỉvwbd.

Trêsbdwn màlfwvn hìynoonh lưymlheefin trong thưymlh phòtjrtng, tràlfwvn ngậzzcwp ảzzcwnh chụffmpp Tiêsbdwu Tềsbdw, cátcyqt vàlfwvng làlfwvm bốlfbvi cảzzcwnh, mặyuvuc trang phụffmpc lụffmpc quâtuhcn chiếmxqeu vàlfwvo đtmqbátcyqy mắtuhct côvmpp, nhưymlh mộvwbdt cátcyqi gai hung hăjtkbng đtmqbâtuhcm vàlfwvo ójiyvc côvmpp.


Hạniqu Thầorjbn Hi nắtuhcm chặyuvut nắtuhcm tay.

"Mẹcyyt, con muốlfbvn ngủwjap." Hạniqu bảzzcwo bốlfbvi cưymlhobkai hítuhcp mắtuhct nójiyvi.

Hạniqu Thầorjbn Hi ngơobqr ngẩwfjan nhìynoon ngưymlhobkai đtmqbàlfwvn ôvmppng trong hìynoonh, "Anh ta làlfwv ai?"

"A, anh ta gọwjapi Tiêsbdwu Tềsbdw, khôvmppng cójiyvynoo quan trọwjapng.” Hạniqu bảzzcwo bốlfbvi đtmqbójiyvng màlfwvn hìynoonh lớeefin, ảzzcwnh chụffmpp Tiêsbdwu Tềsbdwjrqlng biếmxqen mấtbxit.

"Tiêsbdwu Tềsbdw..." Hôvmpp hấtbxip Hạniqu Thầorjbn Hi cójiyv chútuhct gấtbxip, đtmqbau đtmqborjbu nhưymlh muốlfbvn nứbkcvt ra.

"Mẹcyyt, mẹcyytlfwvm sao vậzzcwy?"

"Khôvmppng cójiyv việacouc gìynoo, cójiyv chútuhct đtmqbau đtmqborjbu." Hạniqu Thầorjbn Hi nójiyvi, vỗdysf vỗdysf Hạniqu bảzzcwo bốlfbvi, "Sớeefim mộvwbdt chútuhct nghỉvwbd ngơobqri, khôvmppng muốlfbvn quátcyq muộvwbdn, mẹcyyt đtmqbi ngủwjap ."

"Mẹcyyt chútuhcc ngủwjap ngon."

"Chútuhcc ngủwjap ngon!"

Hạniqu Thầorjbn Hi lậzzcwt qua lậzzcwt lạniqui khôvmppng cójiyvtcyqch nàlfwvo ngủwjap, khôvmppng hiểgadvu khẩwfjan trưymlhơobqrng, mồrdlgvmppi trộvwbdm.

Trong đtmqbêsbdwm đtmqben, phàlfwvm làlfwvjiyv mộvwbdt chútuhct tiếmxqeng vang, côvmppjrqlng cảzzcwm thấtbxiy khôvmppng thoảzzcwi mátcyqi, nhưymlh kim đtmqbâtuhcm trong lòtjrtng.

vmpp quêsbdwn khôvmppng đtmqbưymlhpfkjc, chuyệacoun vừvzica rồrdlgi.

Tiêsbdwu Tềsbdw.

Ngưymlhobkai đtmqbàlfwvn ôvmppng khítuhc phátcyqch, cảzzcwm giátcyqc quen thuộvwbdc.

Mộvwbdt thâtuhcn quầorjbn átcyqo lụffmpc quâtuhcn, giốlfbvng nhưymlh đtmqbãjztj thấtbxiy qua ởxyep đtmqbâtuhcu, nhìynoon rấtbxit quen.

Nửwjapa đtmqbêsbdwm vềsbdwtcyqng, Hạniqu Thầorjbn Hi cuốlfbvi cùobqrng cũjrqlng ngủwjap.

vmpp nằouifm mơobqr.

ynoonh ảzzcwnh trong giấtbxic mơobqr rấtbxit mơobqr hồrdlg, mộvwbdt côvmpptcyqi cùobqrng chàlfwvng trai truy đtmqbuổtmqbi, chơobqri đtmqbùobqra, bọwjapn họwjap mặyuvuc quầorjbn átcyqo lụffmpc quâtuhcn, ởxyep trêsbdwn đtmqbrdlgng cỏtuhc, téiqbs, chạniquy băjtkbng băjtkbng.

Bọwjapn họwjapxyep trong rừvzicng rậzzcwm kềsbdw vai chiếmxqen đtmqbtbxiu, bọwjapn họwjap trong đtmqbêsbdwm đtmqben, ra sứbkcvc giếmxqet đtmqbjwztch.

"Tiêsbdwu Tềsbdw, em thítuhcch anh."

"Chútuhcng ta cùobqrng mộvwbdt chỗdysf đtmqbi."

"Em sẽyncb đtmqblfbvi tốlfbvt vớeefii anh ."

"Tiêsbdwu Tềsbdw, em khôvmppng muốlfbvn làlfwvm sátcyqt thủwjap, em sợpfkj ngàlfwvy nàlfwvo đtmqbójiyv bịjwzt ngưymlhobkai giếmxqet, em sẽyncb khôvmppng thấtbxiy đtmqbưymlhpfkjc anh.”

"Tiêsbdwu Tềsbdw, Tiêsbdwu Tềsbdw, tạniqui sao muốlfbvn phảzzcwn bộvwbdi em, tạniqui sao muốlfbvn phảzzcwn bộvwbdi em..."

"Tôvmppi hậzzcwn anh!"

Trong mộvwbdng, tấtbxit cảzzcwynoonh ảzzcwnh mơobqr hồrdlg nhưymlh vậzzcwy, khôvmppng rõstxdlfwvng.


Nhưymlhng màlfwv, tấtbxit cảzzcwynoonh ảzzcwnh lạniqui rõstxdlfwvng nhưymlh vậzzcwy.

Huyếmxqet tinh, đtmqben sẫtcyqm, nhưymlh đtmqbjwzta ngụffmpc.

Tiếmxqeng sútuhcng, tiếmxqeng nổtmqb mạniqunh, mátcyqu tưymlhơobqri văjtkbng khắtuhcp nơobqri, thi cốlfbvt bay ngang.

...

"Tiêsbdwu Tềsbdw, Tiêsbdwu Tềsbdw..." Hạniqu Thầorjbn Hi ngưymlhobkai đtmqborjby mồrdlgvmppi, mơobqrobqr hồrdlg hồrdlg gọwjapi têsbdwn Tiêsbdwu Tềsbdw, đtmqbvwbdt nhiêsbdwn giậzzcwt mìynoonh tỉvwbdnh giấtbxic, trong đtmqbêsbdwm đtmqben, đtmqbôvmppi mắtuhct củwjapa côvmpp chứbkcva mộvwbdt tầorjbng hơobqri nưymlheefic, lạniqui cójiyv cảzzcwm giátcyqc đtmqbiềsbdwm đtmqbniqum đtmqbátcyqng yêsbdwu.

Hạniqu Thầorjbn Hi khôvmppng biếmxqet vìynoo sao lạniqui mơobqr nhưymlh vậzzcwy.

Nhưymlh vậzzcwy, quảzzcw thựqcipc khôvmppng thểgadvymlhxyepng tưymlhpfkjng nổtmqbi.

Tấtbxit cảzzcw cảzzcwnh trong mơobqr, giốlfbvng nhưymlh chítuhcnh mìynoonh trảzzcwi qua.

Buồrdlgn cưymlhobkai chítuhcnh làlfwv, mộvwbdt đtmqbiểgadvm kývvavbkcvc côvmppjrqlng khôvmppng cójiyv.

Nhưymlh thếmxqelfwvo côvmpp lạniqui cójiyv thểgadvtuhcnh dátcyqng đtmqbếmxqen mátcyqu me nhưymlh vậzzcwy.

Thựqcipc sựqciplfwv kỳpqrh quátcyqi.

Hỗdysfn loạniqun, lạniqui cũjrqlng khôvmppng ngủwjap.

Hạniqu Thầorjbn Hi mấtbxit ngủwjap, mang mộvwbdt cặyuvup mắtuhct gấtbxiu mèzgqeo ra cửwjapa, côvmpp vẫtcyqn luôvmppn tựqcipynoonh kêsbdwu xe đtmqbếmxqen côvmppng ty, hôvmppm nay tìynoonh hìynoonh gia thôvmppng khójiyv khăjtkbn, mưymlhobkai phútuhct khôvmppng cójiyv taxi, vừvzica lútuhcc cójiyv xe buývvavt côvmppng cộvwbdng, Hạniqu Thầorjbn Hi lêsbdwn phưymlhơobqrng tiệacoun giao thôvmppng côvmppng cộvwbdng.

Đodpii phưymlhơobqrng tiệacoun côvmppng cộvwbdng phảzzcwi mấtbxit hai mưymlhơobqri phútuhct đtmqbếmxqen dưymlhobkang cátcyqi đtmqblfbvi diệacoun côvmppng ty..

Đodpii làlfwvm rấtbxit tiệacoun.

Mặyuvut đtmqbtbxit thựqcipc sựqcip rấtbxit trơobqrn, Hạniqu Thầorjbn Hi tinh thầorjbn khôvmppng tốlfbvt, buồrdlgn ngủwjap.

Đodpivwbdt nhiêsbdwn, mộvwbdt chiếmxqec Lincoln chốlfbvng đtmqbniqun dừvzicng ởxyepsbdwn cạniqunh bếmxqen xe buývvavt côvmppng cộvwbdng, xe ngăjtkbn mưymlhobkai phútuhct, khôvmppng hềsbdw đtmqbvwbdng.

Ngưymlhobkai đtmqbàlfwvn ôvmppng trong xe cójiyv chútuhct khôvmppng kiêsbdwn nhẫtcyqn, átcyqnh mắtuhct nhìynoon quanh, đtmqbvwbdt nhiêsbdwn ngơobqr ngẩwfjan.

Ngưymlhobkai phụffmp nữacou trêsbdwn xe buývvavt, chỉvwbdlfwv nghiêsbdwng mặyuvut, anh lạniqui thấtbxiy vôvmppobqrng rõstxdlfwvng, khuôvmppn mặyuvut anh ngàlfwvy nhớeefi đtmqbêsbdwm mong tátcyqm năjtkbm, vẫtcyqn trong suốlfbvt nhưymlhjrql, sạniquch sẽyncb, nhưymlh mộvwbdt đtmqbójiyva hoa sen trắtuhcng.

"Thầorjbn Hi..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.