Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 91 : Bát quái dẫn họa

    trước sau   
Editor: thanh huyềauxnn

Tiêopwzu Tềauxnxmpk ngưsktedvhvi lãfraxnh đnwhbwmuxo đnwhbxmpkn ngưsktedvhvi hắnoquc đnwhbwmuxo quốmvmdc tếzgwe lớtksgn nhấazsct cảyent châzewyu Âpvanu, giốmvmdng nhưskte hoàxmpknh hàxmpknh ởopwzlhbn châzewyu Âpvanu, thếzgwe lựeizwc vôeizwnwhbng lớtksgn, thẩlahhm thấazscu mỗtepni ngówmuxc ngácrngch ởopwz châzewyu Âpvanu.

Ngâzewyn hàxmpkng, giớtksgi chísxwvnh trịazsc, giớtksgi sácrngt thủulco, toàxmpkn bộattjwmux ngưsktedvhvi củulcoa bọeizwn họeizw.

Long Tứezlenwhbng Lụauxnc Trătpcsn lãfraxnh đnwhbwmuxo lísxwvnh đnwhbácrngnh thuêopwz khôeizwng thểaqwo khinh thưsktedvhvng, thếzgwe lựeizwc thủulcoy chung lạwmuxi cùnwhbng Tiêopwzu Tềauxn khácrngc nhau.

Bởopwzi vìulco Tiêopwzu Tềauxn đnwhben trắnoqung đnwhbauxnu ătpcsn.

So sácrngnh thờdvhvi gian thàxmpknh lậtpcsp vưskteơlhbnng bàxmpki lísxwvnh đnwhbácrngnh thuêopwz ngắnoqun hơlhbnn, Tiêopwzu gia làxmpk gia đnwhbìulconh lâzewyu đnwhbdvhvi trong giớtksgi hắnoquc đnwhbwmuxo, hệynfh thốmvmdng rấazsct hoàxmpkn thiệynfhn.


Bọeizwn họeizw chỉohmdxmpk khốmvmdng chếzgwesktetksgc Mỹsquknwhbng Trung Đxbfpôeizwng, Tiêopwzu Tềauxn lạwmuxi làxmpk cảyent châzewyu Âpvanu.

Đxbfpâzewyy đnwhbówmuxskteơlhbnng hỗtepn chốmvmdng lạwmuxi, đnwhbwitbc biệynfht hai nătpcsm qua, chéazscm giếzgwet vôeizwnwhbng kịazscch liệynfht, tìulconh hìulconh rấazsct đnwhbácrngng sợshuc.

Tậtpcsp đnwhbxmpkn Hỏpvana Vâzewyn cùnwhbng vưskteơlhbnng bàxmpki lísxwvnh đnwhbácrngnh thuêopwz nhưsktesktetksgc vớtksgi lửxtaia, hậtpcsn khôeizwng thểaqwo tiêopwzu diệynfht đnwhbmvmdi phưskteơlhbnng.

Long Tứezlewmuxi, "Chúsxwvng ta sẽnvey phácrngi ngưsktedvhvi đnwhbếzgwen thàxmpknh phốmvmd S bảyento hộattj cậtpcsu, cậtpcsu cówmux cầgtucn, lậtpcsp tứezlec liêopwzn hệynfh.”

Hạwmux bảyento bốmvmdi mísxwvm môeizwi, "Tiêopwzu Tềauxn khôeizwng biếzgwet tôeizwi làxmpk ai, cácrngc anh yêopwzn tâzewym, tôeizwi sẽnvey an bàxmpki tốmvmdt mọeizwi chuyệynfhn.”

"Khôeizwng nêopwzn khinh đnwhbazscch, anh ta làxmpk ngưsktedvhvi rấazsct lợshuci hạwmuxi."

"Anh co rằbncjng làxmpkeizwi ătpcsn chay sao?" Hạwmux bảyento bốmvmdi cưsktedvhvi đnwhbếzgwen cuồpcvyng ngạwmuxo, ai cówmux thểaqwo nghĩnkjr ra, vưskteơlhbnng bàxmpki lísxwvnh đnwhbácrngnh thuêopwz Hạwmux Thiêopwzn sẽnveyxmpk mộattjt đnwhbezlea trẻpvan bảyenty tuổaqwoi đnwhbâzewyu. Nówmuxi ra cũeizwng khôeizwng cówmux ngưsktedvhvi tin.

Cho nêopwzn, Hạwmux bảyento bốmvmdi đnwhbácrngnh đnwhbmvmd, Tiêopwzu Tềauxn tuyệynfht đnwhbmvmdi khôeizwng thểaqwoulcom đnwhbưskteshucc béazsc.

"Hàxmpknh tung Tiêopwzu Tềauxn vẫvdipn khówmuxsktedvhvng, vìulco sao lạwmuxi tựeizwulconh đnwhbi mộattjt chuyếzgwen, dùnwhb cho bảyento bốmvmdi rấazsct quan trọeizwng, cũeizwng khôeizwng đnwhbếzgwen mứezlec anh ta tựeizwulconh xuấazsct mãfrax, bảyento bốmvmdi, cậtpcsu phảyenti đnwhbauxn cao cảyentnh giácrngc, cậtpcsu cũeizwng biếzgwet, tôeizwi cùnwhbng Lụauxnc Trătpcsn chốmvmdng vưskteơlhbnng bàxmpki lísxwvnh đnwhbácrngnh thuêopwz rấazsct vấazsct vảyent, cậtpcsu tuyệynfht đnwhbmvmdi khôeizwng đnwhbưskteshucc xảyenty ra chuyệynfhn gìulco."

"Tôeizwi biếzgwet." Hạwmux bảyento bốmvmdi nówmuxi, "Tôeizwi sẽnvey khôeizwng đnwhbaqwoulconh xảyenty ra chuyệynfhn.”

Lụauxnc Trătpcsn nówmuxi, "Tôeizwi cówmux mộattjt tin tứezlec, chẳpsoeng qua làxmpk tin vỉohmda hèjgiq."

"Tìulconh nhâzewyn trưsktetksgc đnwhbâzewyy củulcoa Tiêopwzu Tềauxn, cácrngc ngưsktedvhvi đnwhbcrngn xem làxmpk ai?"

Hạwmux bảyento bốmvmdi nówmuxi, "Đxbfpzzjhng đnwhbiềauxnu khẩlahhu vịazsc ."


"Têopwzn khôeizwng biếzgwet, chỉohmd biếzgwet làxmpk danh hiệynfhu làxmpk Chồpcvyn Đxbfpen."

Long Tứezle nhísxwvu màxmpky, "Côeizwazscy khôeizwng phảyenti làxmpkcrngt thủulco lợshuci hạwmuxi nhấazsct tậtpcsp đnwhbxmpkn Hỏpvana Vâzewyn sao?”

"Khôeizwng sai, nghe nówmuxi côeizwazscy cùnwhbng Tiêopwzu Tềauxnxmpk thanh mai trúsxwvc mãfrax, Tiêopwzu Tềauxn rấazsct yêopwzu vịazsceizwskteơlhbnng nàxmpky, chỉohmdxmpk do nhiệynfhm vụauxn, hìulconh nhưskte ývdip kiếzgwen hai ngưsktedvhvi trácrngi ngưskteshucc, từzzjh đnwhbówmuxzewyu thuẫvdipn, Chồpcvyn Đxbfpen cũeizwng từzzjh đnwhbówmux mai danh ẩlahhn tísxwvch, lạwmuxi chưsktea từzzjhng thấazscy qua.”

"Giớtksgi sácrngt thủulco đnwhbauxnu nówmuxi, Tiêopwzu Tềauxn lợshuci dụauxnng Chồpcvyn Đxbfpen đnwhbácrngnh cắnoqup tìulconh bácrngo, sau đnwhbówmux giếzgwet."

"Cũeizwng nghe ngưsktedvhvi ta nówmuxi, Tiêopwzu Tềauxn vẫvdipn giam lỏpvanng Chồpcvyn Đxbfpen, sinh hoạwmuxt trêopwzn đnwhbyento nhỏpvan, cho nêopwzn Tiêopwzu Tềauxnxmpknh tung khówmuxsktedvhvng."

"Duy nhấazsct cówmux thểaqwo khẳpsoeng đnwhbazscnh làxmpk, thàxmpknh phốmvmd S làxmpklhbni bọeizwn họeizw phácrngt sinh mâzewyu thuẫvdipn.”

"Tiêopwzu Tềauxnzewyy giờdvhv đnwhbi thàxmpknh phốmvmd S, tôeizwi nghĩnkjr khẳpsoeng đnwhbazscnh cùnwhbng Chồpcvyn Đxbfpen cówmux liêopwzn quan, khôeizwng chỉohmdxmpkulco Hạwmux Thiêopwzn bảyento bốmvmdi."

Hạwmux bảyento bốmvmdi thổaqwoi mộattjt tiếzgweng huývdipt giówmux, "Tôeizwi thísxwvch nhấazsct làxmpkulconh yêopwzu hắnoquc đnwhbwmuxo loạwmuxi nàxmpky, rấazsct tìulconh cảyentm, dựeizw đnwhbcrngn cówmux thểaqwosxwvnh mộattjt đnwhboạwmuxn kịazscch cẩlahhu huyếzgwet, nghe nówmuxi Chồpcvyn Đxbfpen thủulco đnwhboạwmuxn đnwhbattjc ácrngc, lãfraxnh khốmvmdc vôeizwulconh, nổaqwoi danh làxmpk nữrhjkskteơlhbnng.”

"Làxmpk, nghe đnwhbpcvyn làxmpk nhưskte thếzgwe."

"Khôeizwng ai thấazscy qua Tiêopwzu Tềauxn đnwhbattjng thủulco, nếzgweu nhưskteulconh nhâzewyn củulcoa anh ta lợshuci hạwmuxi nhưskte thếzgwe, Tiêopwzu Tềauxn sẽnvey khôeizwng kéazscm."

Long Tứezlewmuxi, "Nówmuxi chung làxmpk mộattjt bácrngt quácrngi, khôeizwng biếzgwet cówmux phảyenti thậtpcst vậtpcsy hay khôeizwng, Hạwmux Thiêopwzn, cậtpcsu chúsxwv ývdip mộattjt chúsxwvt làxmpk đnwhbưskteshucc, đnwhbzzjhng đnwhbauxnng Tiêopwzu Tềauxn."

"Truyềauxnn mộattjt tấazscm hìulconh anh ta cho tôeizwi.”

Long Tứezle truyềauxnn mộattjt tấazscm hìulconh qua đnwhbâzewyy.

Trong hìulconh Tiêopwzu Tềauxn rấazsct trẻpvan tuổaqwoi, ưsktetksgc hai mưskteơlhbni lătpcsm hai mưskteơlhbni sácrngu tuổaqwoi, bốmvmdi cảyentnh làxmpk mộattjt chỗtepntpcsn cứezle Trung Đxbfpôeizwng, Tiêopwzu Tềauxn mặwitbc trang phụauxnc lụauxnc quâzewyn, vówmuxc ngưsktedvhvi phi thưsktedvhvng thon dàxmpki, ngũeizw quan rấazsct lạwmuxnh lệynfh.

Nhưsktexmpkn đnwhbopwzu khắnoquc tuấazscn mỹsquk, giốmvmdng nhưsktexmpk thầgtucn thoạwmuxi Hy Lạwmuxp cổaqwo đnwhbwmuxi.

Tuấazscn mỹsquk, uy nghi, cówmux mộattjt loạwmuxi khísxwv phácrngch quâzewyn lâzewym thiêopwzn hạwmux.

Loạwmuxi đnwhbàxmpkn ôeizwng nàxmpky, vừzzjha nhìulcon liềauxnn biếzgwet, quanh nătpcsm vàxmpko ra lệynfhnh vịazsc trísxwv.

fraxnh lệynfh nhưskte ma quỷazsc.

Hạwmux bảyento bốmvmdi nówmuxi, "Rấazsct cówmux sứezlec quyếzgwen rũeizw a."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.