Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 90 : Phần tử khủng bố đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố (2)

    trước sau   
Editor: thanh huyềlvebn

Lụdepbc Trăoaujn bậunhit cưcibiqcsli, "Thiếzpozu táujzl đlzxhykhri nhâbntkn, chúgkkxng ta nơhfyli nàgjuwy cóipil ngưcibiqcsli chưcibia thàgjuwnh niêipiln, cògpvfn làgjuw trẻhjju 15 tuổlzxhi, thếzpozgjuwo lạykhri pháujzlt lệyzepnh truy nãihhd.”

Hạykhr bảxmwwo bốlmxxi đlzxhunhip bàgjuwn cưcibiqcsli to, bémrkr đlzxhujzln, thiếzpozu táujzl đlzxhãihhd tứtfbtc giậunhin đlzxhếzpozn giậunhin sôzsvgi lêipiln, sắleflp hộdepbc máujzlu.

"Mẹiama kiếzpozp!" Phong đlzxhdepb thiếzpozu táujzl mấgkkxt hếzpozt.

Ai nóipili chuyệyzepn vớzjkqi Lụdepbc Trăoaujn sẽipci rấgkkxt khôzsvgng phong đlzxhdepb.

Lụdepbc Trăoaujn nóipili, "A, thiếzpozu táujzl đlzxhykhri nhâbntkn côzsvg muốlmxxn tôzsvgi, nóipili sớzjkqm đlzxhi, tôzsvgi nhấgkkxt đlzxhgkkxnh tắleflm rửwbiua sạykhrch sẽipci chờqcslzsvg, chúgkkxng ta cũlzxhng cóipil thểhfyl tiếzpozp tụdepbc bàgjuwn vềlveb vấgkkxn đlzxhlvebgpvfa bìowmunh thếzpoz gióipili, tôzsvgi rấgkkxt dễnmmcipili chuyệyzepn, khôzsvgng kémrkrn ngưcibiqcsli, đlzxhowmu cay làgjuw đlzxhưcibirpuxc."


Hạykhr bảxmwwo bốlmxxi phun mộdepbt ngụdepbm nưcibizjkqc lêipiln màgjuwowmunh, thiếzpozu chúgkkxt nữaplga sặijlfc chếzpozt, vộdepbi vàgjuwng lấgkkxy khăoaujn lau.

Em gáujzli ngưcibiơhfyli , Lụdepbc Trăoaujn, anh cóipil muốlmxxn cựikkoc phẩyzepm nhưcibi vậunhiy hay khôzsvgng.

Thiếzpozu táujzl giậunhin dữaplg , chíhcatnh mìowmunh chặijlft đlzxhtfbtt nóipili chuyệyzepn.

Long tiêipiln sinh ríhcatt gàgjuwo, "Lụdepbc Trăoaujn, anh rốlmxxt cuộdepbc đlzxhang làgjuwm cáujzli gìowmu ?"

Lụdepbc Trăoaujn rấgkkxt vôzsvg tộdepbi nóipili, "Tôzsvgi nghĩryeoeadong thiếzpozu táujzlipili chuyệyzepn mộdepbt chúgkkxt vềlvebgjuwo bìowmunh thếzpoz giớzjkqi, ai biếzpozt thiếzpozu táujzl đlzxhykhri nhâbntkn coi trọyouwng tôzsvgi, cògpvfn chưcibia cóipilujzlo đlzxhgkkxa đlzxhiểhfylm thởykhri gian, đlzxhãihhd chặijlfn rồlefli.”

Ngữaplg khíhcat rấgkkxt cóipil đlzxhiểhfylm đlzxháujzlng tiếzpozc.

Đnmmcdepbt nhiêipiln Lụdepbc Trăoaujn hémrkrt thảxmwwm, rấgkkxt hiểhfyln nhiêipiln bịgkkx đlzxháujzlnh.

Long tiêipiln sinh hỏrrkni, "Cóipil ngưcibiqcsli truy tung hay khôzsvgng?"

Hạykhr bảxmwwo bốlmxxi cưcibiqcsli hìowmuowmuipili, "Yêipiln tâbntkm, cóipilzsvgi ởykhr đlzxhâbntky, ai cóipil thểhfyl truy tung đlzxhếzpozn, tôzsvgi đlzxhãihhd sớzjkqm chặijlfn bọyouwn họyouw, lạykhri nóipili, chúgkkxng ta cũlzxhng khôzsvgng phảxmwwi mộdepbt hệyzep thốlmxxng vệyzep tinh, bọyouwn họyouw muốlmxxn truy tung cũlzxhng khôzsvgng truy tung đlzxhưcibirpuxc."

Long tiêipiln sinh cảxmwwm kháujzli, "Cóipil mộdepbt đlzxhyzep nhấgkkxt hacker thếzpoz giớzjkqi, thựikkoc sựikkogjuw phưcibiơhfylng tiệyzepn tốlmxxt, táujzlc chiếzpozn thựikkoc sựikkogjuw tốlmxxc chiếzpozn tốlmxxc thắleflng."

"Liêipiln bang cùeadong chốlmxxng khủowmung bốlmxxykhr hộdepbi nghịgkkx chốlmxxng khủowmung bốlmxx đlzxhãihhd liêipiln minh, hai năoaujm qua chuyêipiln môzsvgn đlzxhlmxxi phóipil chúgkkxng ta."

"Thịgkkx trưcibiqcslng chợrpux đlzxhen cũlzxhng chíhcatnh thứtfbtc tham gia, con đlzxhưcibiqcslng càgjuwng ngàgjuwy càgjuwng hẹiamap, chíhcatnh phủowmu thậunhit con mẹiamaipil âbntkm hiểhfylm, gầmrkrn đlzxhâbntky tuôzsvgn ra rấgkkxt nhiềlvebu giao dịgkkxch chợrpux đlzxhen, bảxmwwo bốlmxxi, cậunhiu đlzxhi tra mộdepbt chúgkkxt, cóipil phảxmwwi chíhcatnh phủowmuykhr phíhcata sau thao túgkkxng hay khôzsvgng."

"Nàgjuwy giảxmww nhâbntkn giảxmww nghĩryeoa khốlmxxn khiếzpozp."


Lụdepbc Trăoaujn nóipili, "Chíhcatnh phủowmu đlzxhưcibiơhfylng nhiêipiln sợrpux chúgkkxng ta lũlzxhng đlzxhoạykhrn thịgkkx trưcibiqcslng, khôzsvgng ra áujzlm chiêipilu mớzjkqi kỳtfbt quáujzli."

"Thựikkoc sựikkogjuw đlzxháujzlng tiếzpozc a, hằtoying năoaujm chúgkkxng ta cògpvfn nộdepbp nhiềlvebu kinh phíhcat chốlmxxng đlzxhnuts tranh cửwbiu nhưcibi vậunhiy.”

Hạykhr bảxmwwo bốlmxxi nóipili, "Tôzsvgi biếzpozt, cho tôzsvgi íhcatt ngàgjuwy, sẽipci tra rõikko.”

"Bảxmwwo bốlmxxi, may màgjuwgkkxc trưcibizjkqc chúgkkxng ta đlzxhoạykhrt đlzxhưcibirpuxc cậunhiu, nếzpozu cậunhiu bịgkkx liêipiln bang mang đlzxhi, khôzsvgng phảxmwwi muốlmxxn chúgkkxng ta khóipilc chếzpozt sao?” Lụdepbc Trăoaujn cảxmwwm kháujzli, "Đnmmcâbntky làgjuw quyếzpozt đlzxhgkkxnh bao nhiêipilu anh minh a."

Long Tứtfbt đlzxhykhro, "Tôzsvgi cũlzxhng cảxmwwm thấgkkxy."

Hạykhr Thiêipiln bảxmwwo bốlmxxi thậunhit sựikkogjuw quáujzlcibiqcslng đlzxhykhri.

Giốlmxxng nhưcibi khôzsvgng cóipil vấgkkxn đlzxhlveb giảxmwwi quyếzpozt khôzsvgng đlzxhưcibirpuxc.

Hiệyzepn tạykhri khoa họyouwc kỹcibi thuậunhit pháujzlt triểhfyln, tấgkkxt cảxmww giao dịgkkxch sẽipci diễnmmcn ra trêipiln internet, ngưcibiqcsli khôzsvgng cóipil đlzxhmrkru óipilc khôzsvgng dùeadong đlzxhưcibirpuxc máujzly tíhcatnh.

Bảxmwwo bốlmxxi chíhcatnh làgjuw cao thủowmu phưcibiơhfylng diệyzepn nàgjuwy.

Bọyouwn họyouw khôzsvgng dáujzlm tin, nếzpozu bảxmwwo bốlmxxi làgjuw đlzxhgkkxch củowmua bọyouwn họyouw, hậunhiu quảxmww kia thựikkoc sựikko rấgkkxt nghiêipilm trọyouwng.

Long tiêipiln sinh hỏrrkni, "Bảxmwwo bốlmxxi, cậunhiu ởykhr thàgjuwnh phốlmxx S đlzxhúgkkxng khôzsvgng?"

nmmcúgkkxng."

Long tiêipiln sinh nóipili, "Tôzsvgi nhậunhin đlzxhưcibirpuxc tin tứtfbtc, đlzxhlmxxi thủowmu mộdepbt mấgkkxt mộdepbt cògpvfn củowmua chúgkkxng ta - Tiêipilu Tềlveb ngàgjuwy mai đlzxhếzpozn thàgjuwnh phốlmxx S."

Hạykhr bảxmwwo bốlmxxi nghi hoặijlfc, "Chuyệyzepn Tiêipilu Tềlveb đlzxhếzpozn thàgjuwnh phốlmxx S liêipiln quan gìowmu đlzxhếzpozn tôzsvgi?"

"Chuyệyzepn làgjuw thếzpozgjuwy , bảxmwwo bốlmxxi, táujzlm năoaujm trưcibizjkqc, sau khíhcat thếzpoz lứtfbtc hắleflc đlzxhykhro bịgkkxujzlo trộdepbn mộdepbt lầmrkrn nữaplga, vẫwsfan bịgkkx Tiêipilu Tềlveb khốlmxxng chếzpoz, mấgkkxy năoaujm nàgjuwy, thếzpoz lựikkoc Tiêipilu Tềlvebgjuwng lúgkkxc càgjuwng lớzjkqn, xa xa ởykhr trêipiln chúgkkxng ta."

"Hai năoaujm qua cóipil cậunhiu, chúgkkxng ta mớzjkqi cóipil thểhfyl chiếzpozm trưcibizjkqc thôzsvgng tin thịgkkx trưcibiqcslng, đlzxhi trưcibizjkqc mộdepbt bưcibizjkqc."

"Thậunhim chíhcatcibizjkqp đlzxhoạykhrt thịgkkx trưcibiqcslng vũlzxh khíhcat châbntku Âqcslu, Tiêipilu Tềlvebzsvgeadong tứtfbtc giậunhin, phẫwsfan nộdepb, tíhcatnh toáujzln tìowmum cơhfyl hộdepbi pháujzl chúgkkxng ta.”

"Hắlefln khôzsvgng biếzpozt từdslg đlzxhâbntku nghe thấgkkxy tin tứtfbtc, cậunhiu ởykhr thàgjuwnh phốlmxx S, hắlefln tíhcatnh toáujzln tìowmum đlzxhưcibirpuxc cậunhiu, nếzpozu khôzsvgng thu đlzxhưcibirpuxc cậunhiu, thìowmu sẽipci giếzpozt cậunhiu.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.