Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 9 : Tám năm sau mẹ tôi là nữ vương (2)

    trước sau   
fbeam nay côwgzu 25 tuổjndai, làcbjt sinh viêxecun xuấuiirt sắdgbzc củbsmta trưdemkuboong đbsnxxxcri họvitmc Princeton, năfbeam 22 tuổjndai côwgzu đbsnxãirqg lấuiiry đbsnxưdemkqndkc bằchalng kỹfzxwdemk tiếkbhbn sĩdgbz.

fbeam 24 tuổjndai thiếkbhbt kếkbhb ra nhàcbjtoilzt Opera nổjndai tiếkbhbng thếkbhb giớkclpi, mộlbzxt đbsnxêxecum thàcbjtnh danh, trởdgbz thàcbjtnh vưdemkơcizbng bàcbjti nhàcbjt thiếkbhbt kếkbhb củbsmta WPL .

fbeam nay đbsnxưdemkqndkc cửqnii đbsnxếkbhbn thàcbjtnh phốyumv S.

Mọvitmi ngưdemkubooi thấuiiry Hạxxcr Thầpsqon Hi mộlbzxt thâciaen thảtlfdnh thơcizbi, nhưdemkng bêxecun cạxxcrnh tiểesmru bảtlfdo bốyumvi lạxxcri mang nhiềpafqu hàcbjtnh lýwies nhưdemk vậvitmy, mọvitmi ngưdemkubooi córcyr chúsagyt bấuiirt mãirqgn.

"Oa, đbsnxsbeza trẻhscp thậvitmt làcbjt đbsnxáoilzng yêxecuu, tạxxcri sao Hạxxcr tiểesmru thưdemk lạxxcri đbsnxesmrpsqo mang nhiềpafqu hàcbjtnh lýwies nhưdemk vậvitmy?"

emneúsagyng vậvitmy, nórcyr nhỏkbhb nhưdemk vậvitmy, thếkbhbcbjto mang hếkbhbt đbsnxưdemkqndkc ?"


Hạxxcr bảtlfdo bốyumvi cưdemkubooi đbsnxếkbhbn ưdemku nhãirqg nhưdemk quýwies ôwgzung lịdtsoch lãirqgm, thậvitmm chíoilzcbjt nho nhãirqg lễkkvm đbsnxlbzx .

"Cháoilzu mang đbsnxưdemkqndkc, chỉvcxg cầpsqon córcyr mẹlbyudgbzxecun cháoilzu, mẹlbyu chíoilznh làcbjt nữgcekdemkơcizbng”.

Nữgcekdemkơcizbng khôwgzung cầpsqon đbsnxlbzxng mộlbzxt đbsnxpsqou ngórcyrn tay.

"Oa, cháoilzu thậvitmt đbsnxáoilzng yêxecuu a." Trưdemkơcizbng Khảtlfd thiếkbhbu chúsagyt nữgceka muốyumvn ôwgzum Hạxxcr bảtlfdo bốyumvi.

Mấuiiry ngưdemkubooi cưdemkubooi cưdemkubooi nórcyri nórcyri lêxecun xe việtlfdt dãirqg.

Trầpsqon Binh hay nórcyri, Tiếkbhbt Giai Vâciaen cũdemkng tựfzxw tin hay nórcyri, ngưdemkubooi cũdemkng khôwgzung tệtlfd, mấuiiry ngưdemkubooi đbsnxơcizbn giảtlfdn chỉvcxgrcyri đbsnxếkbhbn chuyệtlfdn côwgzung việtlfdc.

Thứsbez hai Hạxxcr Thầpsqon Hi córcyr thểesmr bắdgbzt đbsnxpsqou đbsnxi làcbjtm đbsnxưdemkqndkc chưdemka ? Quáoilz trìmpgjnh thíoilzch nghi côwgzung việtlfdc mớkclpi chắdgbzc cũdemkng khôwgzung gặkkvmp nhiềpafqu khórcyr khăfbean lắdgbzm đbsnxâciaeu.

Hạxxcr Thầpsqon Hi tỏkbhb vẻhscp khôwgzung córcyr vấuiirn đbsnxpafq.

Trầpsqon Binh âciaen cầpsqon hỏkbhbi, "Côwgzurcyr cầpsqon thêxecum chúsagyt thờubooi gian thíoilzch nghi vớkclpi thàcbjtnh phốyumv S nàcbjty khôwgzung?"

Hạxxcr Thầpsqon Hi nórcyri, "Khôwgzung cầpsqon thiếkbhbt, tôwgzui cũdemkng làcbjt ngưdemkubooi củbsmta thàcbjtnh phốyumv S."

"Thậvitmt sao?" Tiếkbhbt Giai Vâciaen ngạxxcrc nhiêxecun nórcyri, "Nghe nórcyri côwgzu họvitmc vàcbjtcbjtm việtlfdc ởdgbz Mỹfzxw, tôwgzui tưdemkdgbzng côwgzucbjt ngưdemkubooi Mỹfzxw gốyumvc Hoa."

"Tôwgzui sốyumvng ởdgbz Mỹfzxw, nhưdemkng tôwgzui đbsnxưdemkqndkc sinh ra ởdgbz đbsnxâciaey."

Rấuiirt íoilzt ngưdemkubooi biếkbhbt Hạxxcr Thầpsqon Hi chưdemka kếkbhbt hôwgzun đbsnxãirqg sinh con, nhìmpgjn đbsnxsbeza bépsqo đbsnxãirqg lớkclpn nhưdemk vậvitmy, nhưdemkng lạxxcri khôwgzung nghĩdgbz đbsnxếkbhbn trong hồpbezcizb củbsmta Hạxxcr Thầpsqon Hi viếkbhbt vẫlbzxn chưdemka kếkbhbt hôwgzun.


demkng khôwgzung ai nhắdgbzc đbsnxếkbhbn cha đbsnxsbeza bépsqocbjt ai.

Xe đbsnxem bọvitmn họvitm đbsnxưdemka đbsnxếkbhbn thàcbjtnh phốyumv S căfbean họvitm gầpsqon cảtlfdnh biểesmrn.

Xung quanh làcbjt nhữgcekng dãirqgy nhàcbjt cao, biệtlfdt thựfzxw đbsnxlbzxc lậvitmp vớkclpi nhưdemkng căfbean hộlbzx cạxxcrnh biểesmrn

Mộlbzxt con sôwgzung dàcbjti đbsnxem thàcbjtnh phốyumv S ngăfbean thàcbjtnh hai bêxecun đbsnxôwgzung tâciaey, biệtlfdt thựfzxwdemkkclpng mặkkvmt ra biểesmrn.

Hạxxcr Thầpsqon Hi đbsnxưdemkqndkc hưdemkdgbzng đbsnxãirqgi ngộlbzxcbjty, quảtlfd thựfzxwc rấuiirt tốyumvt.

Nhàcbjtdgbzcbjtwgzung ty giảtlfdi quyếkbhbt, bằchalng khôwgzung tiềpafqn thuêxecu nhàcbjt trọvitmrcyr cảtlfdnh biểesmrn mắdgbzc nhưdemk vậvitmy, côwgzurcyr chúsagyt luyếkbhbn tiếkbhbc a.

Mẹlbyu con bọvitmn họvitmdgbz trêxecun tầpsqong mưdemkubooi lăfbeam, mộlbzxt trăfbeam hai mưdemkơcizbi mépsqot vuôwgzung, hai phòsagyng ngủbsmt, mộlbzxt thưdemk phòsagyng, còsagyn córcyr mộlbzxt phòsagyng chứsbeza đbsnxpbez, hai phòsagyng vệtlfd sinh, mộlbzxt phòsagyng kháoilzch lớkclpn, mộlbzxt nhàcbjt bếkbhbp lớkclpn.

Đemneyumvi vớkclpi hai mẹlbyu con ởdgbz thếkbhbcbjt quáoilzdemk rồpbezi.

Phòsagyng kháoilzch córcyr ban côwgzung, hưdemkkclpng ra sôwgzung, buổjndai tốyumvi córcyr thểesmr nhìmpgjn cảtlfdnh biểesmrn

Hạxxcr Thầpsqon Hi cảtlfdm ơcizbn sựfzxw giúsagyp đbsnxkkvm củbsmta mọvitmi ngưdemkubooi, mấuiiry ngưdemkubooi ngồpbezi mộlbzxt hồpbezi, lầpsqon lưdemkqndkt rờubooi đbsnxi.

demkkclpi lầpsqou, Tiếkbhbt Giai Vâciaen nórcyri, "Hạxxcr tiểesmru thưdemk thậvitmt trẻhscp, nhữgcekng ngưdemkubooi khôwgzung biếkbhbt còsagyn cho rằchalng côwgzuuiiry mớkclpi mưdemkubooi táoilzm tuổjndai."

emneúsagyng vậvitmy, sợqndk rằchalng rấuiirt khórcyrrcyr ngưdemkubooi tin, côwgzuuiiry córcyrdemkơcizbng mặkkvmt rấuiirt thuầpsqon khiếkbhbt."

"Mộlbzxt đbsnxiểesmrm cũdemkng nhìmpgjn khôwgzung ra côwgzuuiiry lạxxcri làcbjt mẹlbyu củbsmta đbsnxsbeza bépsqo bảtlfdy tuổjndai."


...

Trầpsqon Binh nórcyri, "Hạxxcr tiểesmru thưdemk chưdemka kếkbhbt hôwgzun đbsnxãirqg sinh con, trong côwgzung ty đbsnxcwwlng nórcyri ra, biếkbhbt khôwgzung?"

"Biếkbhbt, biếkbhbt."

...

Trêxecun lầpsqou.

Hạxxcr Thầpsqon Hi đbsnxem mìmpgjnh ngãirqg trêxecun ghếkbhbwgzu pha mềpafqm mạxxcri, Hạxxcr bảtlfdo bốyumvi bắdgbzt đbsnxpsqou sắdgbzp xếkbhbp dọvitmn dẹlbyup căfbean phòsagyng.

Nhưdemk theo lờubooi Hạxxcr bảtlfdo bốyumvi nórcyri, córcyrpsqoxecun cạxxcrnh, Hạxxcr Thầpsqon Hi chíoilznh làcbjt nữgcekdemkơcizbng, cáoilzi gìmpgjdemkng khôwgzung cầpsqon làcbjtm.

"Mẹlbyu, quầpsqon áoilzo củbsmta mẹlbyu con đbsnxãirqg treo lêxecun giúsagyp mẹlbyu rồpbezi, mẹlbyu cầpsqon giặkkvmt gìmpgj , mộlbzxt hồpbezi gọvitmi đbsnxiệtlfdn thoạxxcri gọvitmi ngưdemkubooi đbsnxếkbhbn lấuiiry."

"Quầpsqon lórcyrt áoilzo lórcyrt đbsnxkkvmt ởdgbz tủbsmt quầpsqon áoilzo phíoilza dưdemkkclpi ngăfbean thứsbez hai vàcbjt thứsbez ba."

"Tấuiirt châciaen đbsnxkkvmt ởdgbz tủbsmt quầpsqon áoilzo ngăfbean đbsnxpsqou tiêxecun, phụvcxg kiệtlfdn đbsnxesmrxecun hôwgzung ngăfbean đbsnxpsqou tiêxecun luôwgzun."

" Tấuiirt cảtlfd trang sứsbezc đbsnxesmr trêxecun bàcbjtn trang đbsnxiểesmrm."

emnepbez trang đbsnxiểesmrm con cũdemkng phâciaen ra từcwwlng loạxxcri, mẹlbyu đbsnxcwwlng dùdvtnng sai nha."

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.